ekonomikos praktikos ataskaita

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Įmonės buhalterinio darbo organizavimo analizė

Praktikos ataskaita

Ataskaitą parengė: Dovilė Luzinaitė

Tikrino: doc., dr. Renata Legenzova

Kaunas, 2015

TURINYS

ĮVADAS 2

1ĮMONĖS „VL Rental“ VEIKLOS APŽVALGA 4

1.1Įmonės „VL Rental“ charakteristika 4

1.2Įmonės „VL Rental“ finansinių ataskaitų analizė 4

2UAB „VL Rental“ BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMAS 8

2.1Įmonės buhalterinio darbo pasiskirstymas 8

2.2Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo įstatymai 11

2.3Įmonės buhalterinės apskaitos procesas 13

\ 14

2.4Įmonėje skaičiuojami mokesčiai 16

2.5Darbo užmokesčio apskaita 16

IŠVADOS 17

LITERATŪRA 18

PRIEDAI

ĮVADAS

Temos aktualumas. Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir finansinei atskaitomybei sudaryti.

Verslo subjektų buhalterinė apskaita privalo būti tvarkoma taip, kad ji teiktų pakankamą informaciją mokesčiams apskaičiuoti. Apskaitos sistemą lems pasirinkta teisinė forma, dydis, veiklos pobūdis ir nuosavybės forma. Apskaita, būdama informacijos apibendrinimo sistema, užima svarbią vietą įmonės informacinėje valdymo sistemoje. Plėtojantis įmonių ūkinei veiklai, apskaita vis labiau siejasi su informacine valdymo sistema. Todėl įmonės buhalterinio darbo analizė yra labai svarbi norit išsiaiškinti, kaip veikia įmonė.

Darbo objektas – UAB „VL Rental“ buhalterinio darbo organizavimas.

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „VL Rental“ buhalterinio darbo organizavimą.

Darbo uždaviniai:

Pristatyti įmonės charakteristiką;

Išanalizuoti įmonės finansinės atasakaitas;

Pristatyti įmonės buhalterinio darbo pasiskirtymą;

Aptarti įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo įstatymus;

Išanalizuoti įmonės buhalterinės apskaitos procesą.

Darbo metodai: Teorinių ir finansinių duomenų analizė, duomenų sisteminimas, matematiniai skaičiavimai.

Darbo šaltiniai: Įmonės finansinės ataskaitos. Praktika įmonėje.

1ĮMONĖS „VL Rental“ VEIKLOS APŽVALGA

1.1Įmonės „VL Rental“ charakteristika

UAB „VL Rental“ Lietuvoje savo veiklą pradėjo nuo 2012 kovo 26 dienos. Buveinės adresas Ateities pl. 45, LT-52119 Kaunas. Įmonės kodas 302752182. PVM mokėtojo kodas LT100006753819. Įmonėje dirba 30 darbuotojų. Įmonei vadovauja, direktorius – Laimis Krevnevičius.

Bendrovė „VL Rental“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu bei kitais įstatymais, teisės aktais.

Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai už įmonės prievoles atsako tik ta suma , kurie ją privalo įmokėti už akcijas. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

Veiklos pagrindinės sritys: statybinės ir žemės ūkio technikos nuoma, jos pardavimas bei serviso paslaugos, taip pat sunkiojo ir komercinio transporto nuoma, krovimo-kėlimo, kasimo, transportavimo, komunalinės bei finansavimo paslaugos

Bendrovės tikslai: užsiimti komercine veikla aukščiau nurodytose srityse, plėtoti verslą, užtikrinti produktyvumą ir efektyvumą bendrovės funkcionavimą bei ginti bendrovės ir akcininkų interesus.

Pasiekimai: 2013 metais UAB “VL Rental” dalyvavo 2 viešuosiuose pirkimuose kaip tiekėjas ir laimėjo 1 (50%) jų. 2014 metais įmonė dalyvavo 4 viešuosiuose pirkimuose, laimėjo 2 (50%) jų. 2015 metais įmonė dalyvavo 2 viešuosiuose pirkimuose, laimėjo 1 (50%) jų.

1.2 Įmonės „VL Rental“ finansinių ataskaitų analizė

Šiame poskyryje glaustai pristatoma UAB „VL Rental“ finansinių ataskaitų analizė. Analizė pateikiama išskiriant šias dalis: ilgalaikio ir trumpalaikio turto dinamika, trumpalaikių įsipareigojimų struktūra ir dinamika, nuosavo kapitalo dydis bei jo kaita, pinigų srautų dinamika.

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto dinamika 2013 – 2014 metais. Iš finansinės ataskaitos (balanso) matome 2013 – 2014 metų ilgalaikio bei trumpalaikio turto sudedamąsias dalis, jų pokyčius ir taip pat, kokią procentinę dalį sudarė ilgalaikis ir trumpalaikis turtas viso turto atžvilgiu. Ilgalaikį turtą sudaro tik ilgalaikis materialusis turtas, kuris padidėjo nuo 3 407 529 Lt iki 5 577 671 Lt, tai yra 63,68 proc. tokiam pasikeitimui įtakos turėjo 2014 metais išleistos lėšos transporto priemonių įsigijimui. Taigi, iš viso ilgalaikis turtas 2014 metais lyginant su 2013 padidėjo apie 63,68 proc. Trupalaikio turto sudedamosios dalys: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys; per vienerius metus gautinos sumos; ktas trumpalaikis turtas; pinigai ir jų ekvivalentai. Trumpalaikis turtas analizuojamu laikotarpiu padidėjo tik apie 0,05 proc. Ilgalaikis turtas sudaro apie 83,50 proc., vviso bendro turto, o trumpalaikis turtas sudaro tik 16,50 proc. Viso bendro turto pokytis per 2013 – 2014 metus yra 48,14 proc., padidėjimas.

Įsipareigojimų struktūra ir dinamika. Įsipareigojimus sudaro:
po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai; per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 2013 – 2014 metais po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai padidėjo 74,84 proc., per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 32,26 proc. Viso įsipareogojimai padidėjo 51,04 proc.

Nuosavo kapitalo dydis bei jo kaita. Nuosavą kapitalą sudaro: kapitalas; rezervai; nepaskirtytasis pelnas (nuostoliai). 2013 metais nujosavas kapitalas siekė 535 379 Lt , o 2014 metais – 677 943 Lt. Kaip matoma, nuosavas kapitalas padidėjo 26,66 proc.

Pinigų srautų dinamika. Pardavimo pajamos 2013 m. – 3 902 334 Lt, o 2014 –

5 807 110 Lt. Taigi, pardavimo pajamos padidėjo 48,81 proc.

1 lentelė

2012 – 2014m. „VL Rental“ apyvarta

Data"https://www.cr.lt/img/arrow-empty.gifApyvarta (Eur)"https://www.cr.lt/img/arrow-empty.gif
2014-01-01 – 2014-12-311 681 855
2013-01-01 – 2013-12-311 130 194
2012-03-26 – 2012-12-311 350 424

Šaltinis: www.cr.lt

 

 

 

 

 

Šaltinis: www.cr.lt

 

Pelno lygis ir jo dinamika. Grynasis pelnas 2013 m. – 142 564 Lt, o 2014 – 316 469 Lt, tai parodo, jog įmonės grynasis pelnas sumažėjo 54,95 proc.

 

2 lentelė

2012 – 2014m. „VL Rental“ pelnas

Data"https://www.cr.lt/img/arrow-empty.gifPelnas (Eur)"https://www.cr.lt/img/arrow-empty.gif
2014-01-01 – 2014-12-3141 289,39
2013-01-01 – 2013-12-3191 655,76
2012-03-26 – 2012-12-3160 504,52

Šaltinis: www.cr.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: www.cr.lt

 

Atlikus įmonės ilgalaikio bei trumpalaikio turto palyginimą matoma, jog ilgalaikis turtas išaugo 63,68 procentais, trumpalaikis – padidėjo 0,05 procento. Įsipareigojimai padidėjo 51,04 procento. Įvertinus nuosavo kapitalo dydžius gauname, jog nuosavas kapitalas išaugo 26,66 procento. Įmonėje grynasis pelnas sumažėjo 54,95 proc., o pardavimo pajamos išaugo 48,81 proc.

 

 

 

 

2UAB „VL Rental“ BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

2.1Įmonės buhalterinio darbo pasiskirstymas

Buhalterinė apskaita registruoja ekonominę informaciją, matuoja ir registruoja ūkines operacijas, pateikia reikalingą informaciją atitinkamiems asmenims. Tad pagrindinės buhalterinės apskaitos funkcijos yra šios:

buhalterinė apskaita klasifikuoja;

registruoja;

sumuoja;

bei interpretuoja įmonės veiklos reiškinius ir įvykius.

Daugelyje literatūros šaltinių bei teisės aktų sutariama, kad pagrindinis apskaitos tikslas yra – teikti tikslią ir teisingą informaciją, padedančią įmonės informacijos vartotojams priimti pagrįstus sprendimus.

UAB „VL Rental“ buhalterijos skyrius atlieka visas funkcijas, kurias reikia atlikti, kad būtų tinkamai tvarkoma buhalterinė apskaita. Čia skaičiuojamas darbo užmokestis, skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas, išrašomi kasos pajamų ir išlaidų orderiai, tvarkoma kasos knyga kuri yra vedama kompiuteriu, atliekami mokėjimo pavedimai, pildomos įvairios deklaracijos, rengiama finansinė atskaitomybė ir atliekamos visos kitos privalomos buhalterijos skyriui funkcijos.

Informacija tvarkoma taip, kad būtų:

Tinkama, objektyvi ir palyginama;

Pateikiama laiku;

Išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.

Įmonės buhalterijoje dirba dvi darbuotojos: vyr. buhalterė ir buhalterė. Įmonėje dirbančios buhalterės vykdo pareigas pagal buhalterio pareigybines instrukcijas. Buhalterijos darbus pasiskirsčiusios pagal buhalterės ir vyr. buhalterės pareigas:

Įmonės buhalterės pareigos:

Laiku pateikti kontroliuojančiosioms įstaigoms teisingus ataskaitos duomenis;

Buhalterinės apskaitos formas pildyti pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikti finansuojančiajai įstaigai ( jeigu tokia yra );

Tikrina ar teisingai naudojamos apmokėjimui skirtos lėšos , mokami atlyginimai, laikomasi finansinės drausmės;

Tikrina ar nustatytu laiku išieškomos skolos ir padengiami įsiskolinimai skolintojams, laikomasi mokėjimo drausmės;

Tikrina ar teisingai nurašomi trūkumai, skolos ir kiti nuostoliai;

Atsakinga už dokumentus , pagal kuriuos priimamos ir išduodamos lėšos bei materialinės vertybės, taip pat įsakymai, potvarkiai dėl darbuotojų atlyginimų, premijų ir darbo užmokesčio priedų nustatymo, materialiai atsakingų asmenų ( kasininkų , sandėlių vedėjų ir kitų darbuotojų) priėmimo į darbą ir atleidimo, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbų bei paslaugų atlikimo sutartys turi būti pasirašyti įmonės vadovo ir vizuoti buhalterės;

Veda įmonės materialinių vertybių apskaitą pagal sudarytą planą;

Sudaro įmonės metinę finansinę atskaitomybę;

Tvarko griežtos atskaitomybės blankų vedimą ir nurašymą;

Apiformina dokumentus darbuotojams, turintiems nedarbingumo pažymas, išleidžiant atostogų;

Veda kasą;

Daro pavedimus atsiskaitymui su kreditoriais, seka sąskaitos likutį banke ( informuojant įmonės direktorių );

Tvarko personalo skyriaus dokumentus: priimant į darbą pareikalauti , kad priimamasis darbuotojas pateiktų šiuos dokumentus: socialinio draudimo pažymėjimą; sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą; profesinio pasirengimo ar atitinkamos kvalifikacijos pažymėjimą; pažymą , kad yra įrašyti į karinę įskaitą; priimant į darbą nepilnametį jo gimimo liudijimą, mokykloje kurioje jis mokosi ar vieno iš tėvų raštišką sutikimą.

Įmonės vyr., buhalterės pareigos:

Kontroliuoja kasos operacijų vedimo teisingumą;

Atsižvelgdama į teisės aktų pokyčius inicijuoja pasiūlymus vadovui dėl buhalterinės apskaitos organizavimo;

Atsižvelgdama į įstaigos poreikius, kainų pokyčius, suderinusi su įstaigos vadovu, laiku parengia įstaigos biudžeto projektus pagal programas ir nustatytu laiku pristato Savivaldybės administracijai;

Esant būtinumui, suderinusi su įstaigos vadovu, teikia Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriui įstaigos biudžeto pakeitimus pagal ekonominės klasifikacijos kodus;

Rengia biudžeto išlaidų įvykdymo (pagal programas) mėnesines, ketvirtines, metines ataskaitas, balansus ir suderinusi su įstaigos vadovu laiku pateikia Savivaldybės administracijai;

Teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, Kauno teritorinei statistikos valdybai, esant reikalui ir kitoms institucijoms, reikalingas ataskaitas ir dokumentus;

Kiekvieno mėnesio 10 d. informuoja direktorių apie įstaigos finansinius rodiklius pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą Darbuotojų atskaitomybės tvarką;

Teisės aktais nustatyta tvarka organizuoja įstaigos materialių vertybių nurašymą;

Kontroliuoja viešųjų pirkimu vykdymą, pirkimų verčių apskaitą ir ataskaitų teisingumą, prieš pateikiant Viešųjų pirkimų tarnybai;

Vadovaudamasi įrašais kelionės lapuose tvarko tarnybinių automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą. Pildo tarnybinių automobilių atsarginių dalių apskaitos korteles;

Atlieka kitas užduotis nenumatytas pareigybės apraše (neprieštaraujančius teisės aktais nustatytiems reikalavimams), kurias žodžiu ar raštu paveda direktorius ar pavaduotojas.

Vienas iš išskirtinių rinkos santykiams pritaikytos apskaitos sistemos tikslų – tiksliai ir teisingai perteikti įmonėje vykstančius ūkinius procesus, objektyviai atspindėti įmonės finansinę būklę. Taigi, įmonės operatyviam ir sklandžiam buhalterinio darbo užtiktinimui reikalingas konkretus darbų pasiskirtymas. Patebėta, kad UAB „VL Rental“ buhalterės darbą atlieka sklandžiai, pareigas vykdo pagal buhalterio pareigybines instrukcijas.

2.2Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo įstatymai

Rinkos šalyse apskaita tvarkoma remiantis visuotinai pripažintais principais. Jie paprastai vadinami Bendraisiais apskaitos principais. Tai apskaitos taisyklės, kurių laikantis tvarkoma apskaita. Bendrieji apskaitos principai nustato pačius bendriausius reikalavimus, kurių turi būti laikomasi formuojant finansinės atskaitomybės informaciją. Jų svarbą galima palyginti su žmogaus gebėjimu kalbėti kitiems suprantama kalba. Bendriausi apskaitos principai nustatyti Tarptautiniuose apskaitos standartuose (TAS) ir Europos Sąjungos ketvirtojoje direktyvoje.

Bendrieji apskaitos principai yra nuostatos, kuriomis grindžiamos konceptualios apskaitos taisyklės. Jie laikomi bendrais dėl dviejų priežasčių:

yra visų bendrai pripažinti;

jais vadovaujasi, vesdami apskaitą ir rengdami finansinę atskaitomybę, visose srityse (pramonėje, statyboje, žemės ūkyje, prekyboje ar kitur) dirbantys apskaitos darbuotojai.

Šaltinis: N. Filipavičienė

 

Finansinė apskaita įmonėje vedama pagal aštuonis svarbiausius bendruosius apskaitos principus:

• įmonės,

• įmonės veiklos tęstinumo,

• periodiškumo,

• apskaitos pastovumo,

• atsargumo (apdairumo),

• piniginio įkainojimo,

• kaupimo,

• palyginimo.

 

UAB „VL Rental“ tvarkydama apskaitą vadovaujasi verslo apskaitos standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu; LR pinigų įstatymu; LR užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymu; LR pelno mokesčio įstatymu; LR darbo kodeksu; LR civilinį kodeksu; LR apskaitos instituto Standartų tarybos nutarimu „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“.

 

Įmonė naudoja šiuos standartus:

1-asis Verslo apskaitos standartas “Finansinė atskaitomybė”

2-asis Verslo apskaitos standartas “Balansas”

3-iasis Verslo apskaitos standartas “Pelno (nuostolių) ataskaita”

4-asis Verslo apskaitos standartas “Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita”

6-asis Verslo apskaitos standartas “Aiškinamasis raštas”

7-asis Verslo apskaitos standartas “Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keiti-
mas ir klaidų taisymas”

8-asis Verslo apskaitos standartas “Nuosavas kapitalas”

9-asis Verslo apskaitos standartas “Atsargos”

10-asis Verslo apskaitos standartas “Pardavimo pajamos”

11-asis Verslo apskaitos standartas “Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos”

12-asis Verslo apskaitos standartas “Ilgalaikis materialusis turtas”

20-asis Verslo apskaitos standartas “Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda”

 

 

2.3Įmonės buhalterinės apskaitos procesas

Buhalterinė apskaita – tai procesas, kurio metu informacija pradedama apdoroti apskaitos dokumentais, baigiama – galutinėmis finansinėmis ataskaitomis.

3 Pav. Pavaizduotas „Buhalterinės apskaitos procesas“. Čia išdėstoma operacijų seka, nuo ūkinių operacijų fiksavimo apskaitos dokumentuose iki financinių ataskaitų rengimo.

\

Šaltinis: N. Filipavičienė

 

Pastebėta, kad iš pirminių įmonės apskaitos dokumentų duomenys kaupiami atitinkamuose apskaitos registruose pagal įmonės direktoriaus patvirtintą sąskaitų planą. UAB „VL Rental“ naudojami šie pirminai dokumentai: sąskaitos faktūros, kuro pirkimo kvitus, pirkimo sutartis, pirkimo- pardavimo sutartis, prekės kortelė, atsargų apskaitos kortelė, atsargų likučių apskaitos kortelė, avanso apskaita, pirkimo PVM sąskaitos faktūros, pardavimo sąskaitos faktūros, kasos pajamų orderis, banko išrašai, prekių priėmimo pagal kokybę ir komplektiškumą aktas . Visi šie pirminiai dokumentai keliauja į registrus.

Apskaitos registras – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys. Bendrovėje naudojami apskaitos registrai:

bendrasis žurnalas;

didžioji knyga;

didžiosios knygos sąskaitos;

suvestiniai žiniaraščiai.

Bendrovėje ūkinių operacijų, ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti. Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius visus įstatymais, kitais norminiais aktais nustatytus privalomus bei papildomus privalomus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų.

Metinė finansinė atskaitomybė rengiama apibendrinant kiekvienų finansinių metų duomenis. Joje pateikiami ataskaitinių ir mažiausiai vienerių praėjusių metų duomenys, kad būtų galima palyginti rodiklius. Metinė finansinė atskaitomybė pateikiama vietos mokesčių inspekcijai ir statistikos departamentui per mėnesį, kai ją patvirtina akcininkų susirinkimas.

Apskaita atspindi kiekvieną atliktą ūkinę operaciją. Pirminiai duomenys apie atitinkamus ūkinės veiklos faktus, procesus ir operacijas apskaitoje atspindimi ir apibendrinami taip, kad formuotųsi daugybė informacinių rodiklių apie lėšas, jų šaltinius, įmonės įsipareigojimus ir pan. Duomenys apie atitinkamus faktus apskaitoje sisteminami, todėl apibendrintai apibūdina įmonės ūkinę veiklą ir jos rezultatus. Jie yra sutvarkytos informacijos šaltinis.

Apskaita teikia informaciją apie materialinius, darbo ir finansinius išteklius įmonėje, apie jos ūkinės veiklos rezultatus. Šia informacija apskaita aprūpina tiek įmonės vadovybę, tiek jos padalinius. Be šios informacijos neįmanoma sėkmingai vadovauti įmonei ir jos padaliniams. Tinkamai parengta ir geros kokybės informacija nulemia kiekvieno struktūrinio padalinio veiklos rezultatus. Informacijos apdorojimo darbų kokybę atspindi rezultatų tikslumas ir jų tikrumas.

UAB „VL Rental“ rengia sutrumpintą metinę finansinę atskaitomybę, susidedančią iš šių formų:

Balanso;

Pelno (nuostolio) ataskaita;

Aiškinamasis raštas

Apskaitos teikiama informacija sudaro apie 70 – 80 % visos įmonės ekonominės informacijos. Daugiau įmonė neteikia jokių apskaitos dokumentų duomenų dėl konfidencialumo sistemos įmonėje.

 

2.4Įmonėje skaičiuojami mokesčiai

Taip pat įmonėje pildoma: metinė GPM deklaracija, metinė pelno mokesčio deklaracija, prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio skirtumą, paraiška valstybinio soc. draudimo lėšų pervedimui ligos ir motinystės pašalpoms išmokėti ir pranešimas apie apdraustųjų valstybiniu soc. draudimu ligos ir motinystės pašalpas (ketvirtinė forma), pranešimas apie apdraustųjų socialiniu draudimu įmokas (be atleistųjų) (ketvirtinė forma), valstybinio soc. draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinė apyskaita, Forma 4 (ketvirtinė).

 

2.5Darbo užmokesčio apskaita

UAB “VL Rental” darbuotojai dirba pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis. UAB “VL Rental“ darbuotojams mokamas pastovus atlyginimas plius priedai.

Darbo užmokestis mokamas vieną kartą per mėnesį: atlyginimas – kito mėnesio 10 dieną.

Darbo užmokesčio žiniaraštyje nurodomi visi darbuotojai daromi priskaitymai (pagrindinis atlyginimas, atostoginiai, kompensacija už nepanaudotas atostogas ir kiti), atskaitymai (GPM 33%, SODRAI 3%), išmokėta suma, +mokėtina suma Sodrai 31%, įmokos į GF 0.02%.

Kiekvieną darbo dieną pildomas darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Jį pildo vyr. finansininkė.

Priskaičiavus atlyginimus daromas buhalterinis įrašas.

Darbo užmokestis visiems išmokamas pervedant jį į „DNB“ banko aptarnaujamas korteles, kurias turi kiekvienas darbuotojas. Pervedus pinigus daromas toks buhalterinis įrašas:

D 4461 Mokėtinas DU

D 4462 Mokėtinas GPM

D 4463 Mokėtina Sodra

D 4464 Mokėtinos įmokos į GF

K 271 Pinigai banke

 

IŠVADOS

Analizuojant UAB „VL Rental“ buhalterinio darbo organizavimą, pastebėta, kad apskaita atspindi kiekvieną atliktą ūkinę operaciją. Pirminiai duomenys apie atitinkamus ūkinės veiklos faktus, procesus ir operacijas apskaitoje atspindimi ir apibendrinami taip, kad formuotųsi daugybė informacinių rodiklių apie lėšas, jų šaltinius, įmonės įsipareigojimus ir pan. Duomenys apie atitinkamus faktus apskaitoje sisteminami, todėl apibendrintai apibūdina įmonės ūkinę veiklą ir jos rezultatus. Jie yra sutvarkytos informacijos šaltinis.

Apskaita teikia informaciją apie materialinius, darbo ir finansinius išteklius įmonėje, apie jos ūkinės veiklos rezultatus. Šia informacija apskaita aprūpina tiek įmonės vadovybę, tiek jos padalinius. Be šios informacijos neįmanoma sėkmingai vadovauti įmonei ir jos padaliniams. Tinkamai parengta ir geros kokybės informacija nulemia kiekvieno struktūrinio padalinio veiklos rezultatus. Informacijos apdorojimo darbų kokybę atspindi rezultatų tikslumas ir jų tikrumas.

 

 

 

LITERATŪRA

 

 

 

Apskaitos politika pagal VASFAS. Prieiga per internetą: http://www.exoro.lt/LT/Page/149;

Filipavičienė N. Buhalterinė apskaita I ir II dalys. Konspektas. Prieiga per internetą: www.vvf.lan/metodika/c>/filipaviciene;

Informacija apie įmonę. Prieiga per internetą: http://www.cr.lt;

Įmonės financinės ataskaitos;

Įmonės rekvizitai. Prieiga per internetą: http://rekvizitai.vz.lt/imone/vl_rental/;

Verslo apskaitos standartai. Prieiga per internetą: http://www.tax.lt/uploads/5713-apskaitos_standartai-1_original.pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI

 

1 priedas

UAB “VL Rental”, 2014m. finansinė ataskaita

 

BALANSAS

 

2015-11-11 11:14:13

 

Juridinio asmens kodas:302752182
Pavadinimas:UAB “VL Rental”
Finansinės atskaitomybės laikotarpis:nuo  2014-01-01  iki  2014-12-31
Valiuta:LTL

 

 

EIL. NR.STRAIPSNIAIPASTABOS NR.FINANSINIAI METAIPRAĖJĘ FINANSINIAI METAI
1
A.ILGALAIKIS TURTAS(2+3+4+5)

 

5,577,6713,407,529
2
I.NEMATERIALUSIS TURTAS

 

0
3
II.MATERIALUSIS TURTAS

 

5,577,6713,407,529
4
III.FINANSINIS TURTAS

 

5
IV.KITAS ILGALAIKIS TURTAS

 

6
B.TRUMPALAIKIS TURTAS(7+8+9+10)

 

1,102,0641,101,535
7
I.ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

 

404,431104,356
8
II.PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

 

639,601979,842
9
III.KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

 

7,797
10
IV.PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

 

50,23517,337
11
TURTO IŠ VISO(1+6)

 

6,679,7354,509,064
12
C.NUOSAVAS KAPITALAS(13+14+15+16)

 

677,943535,379
13
I.KAPITALAS

 

10,00010,000
14
II.PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

 

15
III.REZERVAI

 

1,0001,000
16
IV.NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

666,943524,379
17
D.DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

 

18
E.MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI(19+20)

 

6,001,7923,973,685
19
I.PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3,063,9491,752,461
20
II.PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2,937,8432,221,224
21
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO(12+17+18)

 

6,679,7354,509,064

 

 

 

2 priedas

UAB “VL Rental”, 2014m. finansinė ataskaita

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

 

2015-11-11 11:14:13

 

Juridinio asmens kodas:302752182
Pavadinimas:UAB “VL Rental”
Finansinės atskaitomybės laikotarpis:nuo  2014-01-01  iki  2014-12-31
Valiuta:LTL

 

 

EIL. NR.STRAIPSNIAIPASTABOS NR.FINANSINIAI METAIPRAĖJĘ FINANSINIAI METAI
1
I.PARDAVIMO PAJAMOS

 

5,807,1103,902,334
2
II.PARDAVIMO SAVIKAINA

 

3,295,6792,426,729
3
III.BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)(1-2)

 

2,511,4311,475,605
4
IV.VEIKLOS SĄNAUDOS

 

2,427,2901,330,484
5
V.TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)(3-4)

 

84,141145,121
6
VI.KITA VEIKLA

 

145,395228,813
7
VII.FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

 

-51,650867
8
VIII.ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)(5+6+7)

 

177,886374,801
9
IX.PAGAUTĖ

 

10
X.NETEKIMAI

 

11
XI.PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ(8+9-10)

 

177,886374,801
12
XII.PELNO MOKESTIS

 

35,32258,332
13
XIII.GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)(11-12)

 

142,564316,469