Buhalterinis balansas

Buhalterinis balansas

Referatas

Vadovas:

......

Atliko:

.........

Šiauliai,
2006

Analizei reikalingos informacijos galima rasti įmonių metinėje
arba ketvirtinėje finansinėje atskaitomybėje. Visos juridinio asmens teises
turinčios įmonės, pasibaigus ketvirčiui, rengia ketvirtinę finansinę, o
pasibaigus finansiniams metams, sudaro tikslią metinę finansinę
atskaitomybę. Laikotarpis, kuriam pasibaigus rengiama atskaitomybė,
vadinamas ataskaitiniu laikotarpiu, o 12 mėnesių laikotarpis, kuriam
pasibaigus rengiama metinė finansinė atskaitomybė, vadinamas finansiniais
arba ūkiniais metais. Metinė finansinė atskaitomybė – tai ataskaitų, kurias
įmonės užpildo pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui, rinkinys ir visos
atskaitomybę sudarančios dalys (ataskaitos) nėra tik atskiri elementai, o
yra susijusios tarpusavyje, nes jose pateikiami skirtingi tų pačių ūkinių
operacijų ar įvykių aspektai.

Atsižvelgiant į įmonių dydį, Įmonių finansinės atskaitomybės
įstatyme numatytos dvi finansinės atskaitomybės ataskaitų formos – trumpa
ir pilna.

Trumpą finansinę atskaitomybę sudaro:

➢ Balansas;

➢ Pelno (nuostolių) ataskaita;

➢ Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

➢ Aiškinamasis raštas.
Prie šių formų pridėjus pinigų srautų ataskaitą, gaunama pilna finansinė
atskaitomybė.

Metinę finansinę atskaitomybę trumpų balanso, pelno (nuostolių)
ataskaitų forma gali sudaryti įmonės, kurių finansinės atskaitomybės
sudarymo dieną dvejus metus iš eilės (įskaitant ataskaitinius finansinius
metus) ne mažiau kaip du rodikliai neviršija šių dydžių:

➢ Pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus – 7 mln. Litų;

➢ Balanse nurodyto turto vertė – 5 mln. Litų;

➢ Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius

metus – 10 žmonių.

Kai du nuurodyti rodikliai dvejus metus iš eilės yra viršijami,
įmonė privalo rengti pilnos finansinės atskaitomybės ataskaitų formas.

Balanso lygybės charakteristika

Duomenys apie visą turtą, kuriuo disponuoja įmonė, ir šio turto
savininkus pateikiami ataskaitoje, kuri vadinama balansu. Tai iš prancūzų
kalbos kilęs žodis, jo pirminė reikšmė – svarstyklės. To

oks šios ataskaitos
pavadinimas visiškai pagrįstas, nes joje atspindimos dvi visuomet viena
kitai lygios fundamentinės apskaitos lygybės dalys – turtas ir nuosavybė.
Atspindint savininkų nuosavybę, balanse nurodoma ir jiems priklausančio
pelno arba patirto nuostolio suma, bet ši ataskaita nieko nesako, kokiu
būdu kokias pajamas uždirbdama ir kokias sąnaudas patirdama) įmonė pasiekė
tokių rezultatų
Balanse nurodoma, kokiu turtu disponuoja įmonė ir kam šis turtas priklauso.
Įmonė gali disponuoti labai įvairiu turtu, todėl norint jį visą pavaizduoti
balanse, turtas turi būti sugrupuotas – sujungtas į tam tikras grupes.
Finansinės atskaitomybės vartotojui, akcininkui nebūtina tiksliai žinoti,
kokių, kokio senumo ir kiek staklių turi įmonė. Todėl visas ilgai įmonės
veikloje naudojamas turtas sujungiamas į gana stambius balanso straipsnius.
Balanso Turto dalis atspindi fundamentinės apskaitos lygybės kairiąją pusę.
Dešinioji pusė atsispindi balanso Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų
dalyje.

TURTAS = SAVININKŲ NUOSAVYBĖ

Fundamentinės apskaitos lygybės turto pusė. Kairiojoje
fundamentinės appskaitos lygybės pusėje pavaizduotas turtas nebūna
vienalytis. Norėdama veikti įmonė už pinigus turi nusipirkti įvairių
atsargų, įsigyti ilgalaikio turto.

PASTATAI+ĮRENGIMAI+ATSARGOS+PINIGAI = SAVININKŲ + SKOLINTOJI
(70 000 LT) (30 000 LT) (50 000 LT) (20 000) NUOSAVYBĖ
NUOSAVYBĖ

(120 000 LT) (50 000 LT)

TURTAS (170 000 LT)

Turto įvairovė kiekvienoje įmonėje gali būti neišsemiama. Taigi
visą turtą, kuriuo disponuoja įmonė, skirstome į ilgalaikį ir trumpalaikį.
Taip skirstyti yra prasminga, nes kai kuris turtas sunaudojamas (ar
perparduodamas) greičiau nei per vieną ataskaitinį laikotarpį, t.y. per
metus. Prekės, skirtos perpardavimui, žaliavos bei medžiagos, naudojamos
gamyboje ar kokiems nors tikslams išleidžiami pinigai – visa tai vadinama
trumpalaikiu turtu.
Tačiau beveik kiekvienai įmonei neužtenka vien tik trumpalaikio tu

urto, jai
reikalingos ir ilgą laiką (ne vieną ataskaitinį laikotarpį) naudojamos
gamybos priemonės – pastatai, statiniai, mašinos, įrengimai – ir savo vertę
į gaminamus produktus perkelia dalimis, tam turtui pamažu nusidėvint. Toks
turtas vadinamas ilgalaikiu.

Fundamentinės apskaitos lygybės nuosavybės ir įsipareigojimų
pusė. Nuosavybės dalis taip pat gali būti įvairi. Personalinėje įmonėje
visas turtas priklauso vienam ar keliems savininkams, ir jų nuosavybė
vadinama Petraičio ar Jonaičio kapitalu. Akcinėse bendrovėse savininkų gali
būti labai daug, todėl visas turtas pirmiausia padalijamas lygiomis
dalimis, kad visi žinotų, kiek jo tenka vienai akcijai. Tokia nuosavybė
vadinama akciniu kapitalu. Pati akcija tarsi piniginis vienetas išreiškia
mažiausią, smulkiau nebedalijamą nuosavybės dalį.

Dar įvairesnė skolintosios nuosavybės dalis. Įmonė gali
disponuoti turtu, kuris nuosavybės teise priklauso bankui, kuriuos bankas
paskolino įmonei, leisdamas jais laikinai disponuoti ir pirkti įvairių
materialinių vertybių. Įmonės įsipareigojimų gali atsirasti ir daugeliu
kitų atvejų: neapmokėjus tiekėjams už gautas iš jų medžiagas, laiku
nesumokėjus mokesčių valstybei, netgi neišmokėjus priskaičiuoto darbo
užmokesčio savo įmonės darbuotojams, kurie įmonės įsiskolinimo jiems
laikotarpiu taip pat tampa savotiškais jos kreditoriais.

Norint parengti balansą, pirmiausia būtina suskaičiuoti
(inventorizuoti) visą turtą, kuriuo disponuoja įmonė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, nustatyti, kokia turto dalis buvo sunaudota per
ataskaitinį laikotarpį. Reikia įvertinti ir visas įmones skolas ir
įsipareigojimus. Parengiamieji balanso sudarymo darbai užima nemažai laiko
(didesnėse įmonėse – keletą mėnesių). Balansas pateikia informaciją apie
įmonės turtą, jos nuosavybę bei įsipareigojimus kiekvienų metų gruodžio 31-
ąją dieną. Tačiau pats balansas ba

aigiamas rengti iki akcininkų susirinkimo,
t.y. kitų metų pradžioje, o viešai, kaip ir visa finansinė atskaitomybė,
paskelbiamas per mėnesį po to, kai jį patvirtina akcininkai.

Kaip jau buvo minėta, balansas sudarytas iš dviejų didelių dalių.
Turto dalyje nurodoma, kokiu turtu disponuoja įmonė, o Savininkų nuosavybės
ir įsipareigojimų dalyje atsakoma į klausimą, kam šis turtas priklauso, nes
ir labai didelį turtą valdanti įmonė gali būti įsiskolinusi. Tai reikštų,
kad turtu įmonė tik disponuoja, t.y. turi jį savo žinioje, valdo ir tvarko,
naudojasi tuo turtu, uždirbdama pajamas, tačiau įmonės savininkams realiai
visa balanse nurodyta turto suma nuosavybės teise nepriklauso.
Balansas yra viena pagrindinių metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų.
Tačiau metai – labai ilgas laiko tarpas, todėl įmonės rengia ir tarpines
ataskaitas: ketvirtines (trijų mėnesių) ar mėnesines balanso ataskaitas.
Tačiau šių ataskaitų valdžia nereglamentuoja, o jose atsispindi tik
apytikriai apskaičiuoti patys svarbiausi įmonių veiklos finansiniai
rodikliai, o duomenys labiau reikalingi vidinei įmonės kontrolei.
Balanso sudarymą reglamentuoja 2 VAS „Balansas“. Balanse pateikta
informacija turi išsamiai ir teisingai parodyti įmonės turto, nuosavo
kapitalo ir įsipareigojimų būklę. Turi būti pateikta tokia informacija:

▪ Nematerialusis turtas.

▪ Materialusis turtas.

▪ Finansinis turtas.

▪ Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys.

▪ Gautinos sumos.

▪ Pinigai ir jų ekvivalentai.

▪ Kapitalas ir rezervai

▪ Finansinės ilgalaikės skolos.

▪ Trumpalaikės prekybos skolos ir kitos trumpalaikės mokėtinos

sumos.

▪ Pelno mokesčio įsipareigojimai.

▪ Atidėjimai.

Į balansą turtas įtraukiamas pagal jo likvidumą, pradedant nuo
mažiausiai likvidaus: mažiausiai likvidus pateikiamas balanso pradžioje –
tai yra ilgalaikis nematerialusis turtas, o jo pabaigoje parodomas
likvidžiausias turtas –

pinigai. Pabrėšime, kad turto likvidumą apibrėžia
laikotarpis, per kurį jį galima paversti grynaisiais pinigais. Nuosavo
kapitalo ir įsipareigojimų dalies informacija grupuojama pagal tokį
principą: pirmiausia parodomas nuosavas kapitalas, paskui – ilgalaikiai
įsipareigojimai ir galiausiai – trumpalaikiai įsipareigojimai (tie, kurie
turi būti įvykdyti per 12 mėnesių nuo balanso datos arba per vieną įmonės
veiklos ciklą).
Balansas paprastai pateikiamas lentelėje. Visi reikšmingi balanso
straipsniai susiejami atitinkamomis aiškinamojo rašto dalimis, kuriose
aiškinama pateikta informacija.

Ūkinių operacijų įtaka balansui

Norėdami nustatyti įmonės veiklos rezultatų, t.y. ūkinių
operacijų, įtaką balansui, galėtume panagrinėti tokį pavyzdį, kai
savininkai yra išleidę akcijų už 100 000 Lt ir dar nėra atlikta jokių
kitokių operacijų:

Turtas (pinigai) (100 000 Lt) = Nuosavybė (paprastosios akcijos) (100 000
Lt)

Kai įmonė pradeda veiklą, pirmiausia už pradinį turtą ar jo dalį (šiuo
atveju pinigus) perka prekes, skirtas perparduoti, ar žaliavas, moka
atlyginimus darbuotojams. Tarkime, kad prekybos įmonė iš didmeninio tiekėjo
nupirko prekių už 20 000 Lt ir apmokėjo už jas grynaisiais pinigais.
Vadinasi, įmonė padarė 20 000 Lt išlaidų ir dalis pinigų virto perparduoti
skirtomis prekėmis.

Turtas

Savininkų nuosavybė

| | | |
|Perparduoti skirtos + | |Paprastosios akcijos |
|Pinigai |= |(100 000 Lt) |
|prekės | | |
|(80 000 Lt) | | |
| | | |
|(20 000 Lt) | | |

Po kurio laiko įmonė pardavė šias prekes kitiems pirkėjams už grynuosius
pinigus ir gavo už jas jau 30 000 Lt. Dėl to pinigų suma padidėjo iki 110
000 Lt (80 000 Lt + 30 000), tačiau perparduoti skirtų prekių
sumažėjo 20 000 Lt (tokia buvo perparduoti skirtų prekių vertė). Taigi
bendra turto suma padidėjo 10 000 Lt (10 000 – 20 000 + 30 000 = 110
000). Tiek pat padidėjo ir savininkų nuosavybė, nes, patyrusi 20 000 Lt
sąnaudų, įmonė uždirbo 30 000 Lt pajamų. Apskaitos lygybė įgyja tokį
apvidalą:

Turtas

Savininkų nuosavybė

| | | |
|Pinigai | |Paprastosios |
|(110 000 Lt) |= |+Pajamos |
| | |akcijos + (30 000 Lt) |
| | |(100 000 Lt) |
| | |-Sąnaudos |
| | |(20 000 Lt) |

Suma, kuria uždirbtos pajamos viršija jas uždirbant patirtas sąnaudas,
vadinama uždirbtu pelnu ir yra sudėtinė savininkų nuosavybės dalis.
Priešingu atveju (sąnaudoms viršijant pajamas) įmonė patirtų nuostolį,
kuris ne tik mažintų bendrą turto sumą, bet ir savininkų nuosavybę.

Kiekviena ūkinė operacija laikoma tikslinga įmonės personalo
veikla, keičianti įmonės turto ir (ar) nuosavybės apimtį ar sudėtį,
siekiant konkrečių, iš anksto numatytų tikslų. Todėl po kiekvienos reikėtų
sudaryti naują balansą, tačiau tai neįmanoma. Koreguoti balanso straipsnius
einamuoju momentu yra naudojamos sąskaitos. Buhalterinė sąskaita – tai
informacijos kaupimo ir grupavimo būdas, ūkio subjekto turtui, nuosavam
kapitalui, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms nustatyti per
ataskaitinį laikotarpį. Kiekvienai turto ar nuosavybės rūšiai skiriama
atskira sąskaita, kurioje ir fiksuojama informacija.

▪ Turto sąskaitoms priskiriama: žaliavos, pinigai, pastatai,

žemė, pirkėjų skolos ir kt.

▪ Nuosavybės sąskaitoms priskiriama: kapitalas, skola tiekėjams,

skola bankui, nepaskirstytas pelnas ir kt.

▪ Atidarant sąskaitas, į jas pirmiausia įrašomi likučiai iš

balanso. Turto sąskaitose likučiai įrašomi į debetą, nuosavybės

– į kreditą. Turto sąskaitose į debetą įrašomos operacijos,

didinančios turto likutį, o į kreditą – mažinančios. Nuosavybės

sąskaitose į kreditą rašomos operacijos, didinančios nuosavybės

likutį, į debetą – mažinančios.
Tarp sąskaitų ir balanso yra glaudus ryšys: tiek sąskaitose, tiek balanse
turtas ir nuosavybė apskaitomi vienodai sugrupuoti. Vadovaujantis turto ir
nuosavybės sąskaitose suskaičiuotais galutiniais likučiais, sudaromas
naujas balansas. Turto sąskaitų galutiniai likučiai rašomi į balanso turto
dalį, nuosavybės sąskaitų galutiniai likučiai – į nuosavybės dalį. Todėl
šios dvi sąskaitų grupės vadinamos balanso sąskaitomis.

Balanso rodikliai

Trumpa balanso forma.

A. Ilgalaikio turto eilutėje pateikiama visa Bendrovės nematerialiojo,
materialiojo ir finansinio turto suma.

I. Nematerialiojo turto eilutėje parodoma viso Bendrovės nematerialiojo
turto likutinė vertė, t. y. įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
amortizaciją ir turto vertės sumažėjimą.
Nematerialiojo turto apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 2 dalis
„Nematerialiojo turto apskaita“.

II. Materialiojo turto eilutėje parodoma viso Bendrovės ilgalaikio
materialiojo turto likutinė vertė, t. y. įsigijimo savikaina, atėmus
sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą.
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 3
dalis „Ilgalaikio materialiojo turto apskaita“.

III. Finansinio turto eilutėje pateikiama bendrovės ilgalaikio finansinio
turto suma.
Ilgalaikio finansinio turto apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 4
dalis „Finansinio turto apskaita“.

IV. Kito ilgalaikio turto eilutėje parodoma kito ilgalaikio turto suma.

B. Trumpalaikio turto eilutėje parodoma viso Bendrovės trumpalaikio turto
suma.

I. Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių eilutėje
parodoma atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių suma.
Atsargos balanse parodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja
galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.
Atsargų apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 5 dalis „Atsargų
apskaita“.

II. Per vienerius metus gautinų sumų eilutėje parodomos visos trumpalaikės
skolos Bendrovei ir ilgalaikių skolų Bendrovei dalis, kuri bus grąžinta per
12 mėnesių nuo balanso sudarymo datos.
Per vienerius metus gautinos sumos balanse parodomos grynąja verte, tai yra
atėmus abejotinas skolas.
Per vienerius metus gautinų sumų apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos
6 dalis ,,Gautinų sumų apskaita“.

III. Kito trumpalaikio turto eilutėje parodoma trumpalaikio finansinio
turto ir kitoms trumpalaikio turto grupėms nepriskirto trumpalaikio turto
suma.
Trumpalaikio finansinio turto apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 4
dalis „Finansinio turto apskaita“.

IV. Pinigų ir pinigų ekvivalentų eilutėje parodoma banke ir kasoje esančių
pinigų įvairia valiuta bei pinigų ekvivalentų vertė. Piniginio turto
apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 7 dalis ,,Piniginio turto
apskaita“.

C. Nuosavo kapitalo eilutėje parodoma kapitalo, perkainojimo rezervo
(rezultatų), rezervų ir nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma. Nuosavo
kapitalo apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 8 dalis „Nuosavo
kapitalo apskaita“.

I. Kapitalo eilutėje parodoma pasirašytojo įstatinio kapitalo ir akcijų
priedų suma, atėmus pasirašytojo neapmokėto kapitalo ir savų akcijų sumas.

II. Perkainojimo rezervo (rezultatų) eilutėje parodomas ilgalaikio
materialiojo ir finansinio turto perkainojimo rezultatas.

III. Rezervų eilutėje parodoma rezervų, sudarytų iš paskirstytinojo pelno,
suma.

IV. Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) eilutėje parodomas per ataskaitinį
ir ankstesnius laikotarpius uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba
nepadengti nuostoliai.

D. Dotacijų, subsidijų eilutėje įrašoma nepanaudota gautų/gautinų dotacijų
ir subsidijų suma.
Dotacijų ir subsidijų apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 9 dalis
„Dotacijų ir subsidijų apskaita“.

E. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų eilutėje pateikiama Bendrovės ilgalaikių
ir trumpalaikių skolų bei įsipareigojimų suma. Įsipareigojimų apskaitos
reikalavimus nustato III tvarkos 10 dalis „Įsipareigojimų apskaita“.

I. Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų eilutėje
parodomos skolos, kurias Bendrovė turės sumokėti per laikotarpį, ilgesnį
kaip 12 mėnesių nuo balanso sudarymo datos.

II. Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų
eilutėje parodomos skolos, kurias Bendrovė turės grąžinti per 12 mėnesių
nuo balanso sudarymo datos.

Pilna balanso forma.

A. Ilgalaikio turto eilutėje pateikiama visa Bendrovės nematerialiojo,
materialiojo ir finansinio turto suma.

I. Nematerialiojo turto eilutėje parodoma viso Bendrovės nematerialiojo
turto likutinė vertė, t. y. įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
amortizaciją ir turto vertės sumažėjimą. Nematerialiojo turto apskaitos
reikalavimus nustato III tvarkos 2 dalis „Nematerialiojo turto apskaita“.

I.1. Plėtros darbų eilutėje įrašoma atliekant plėtros darbus patirtų
išlaidų, atitinkančių priskyrimo nematerialiam turtui kriterijus, įsigijimo
savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir turto vertės sumažėjimą.

I.2. Prestižo eilutėje pateikiama verslo jungimų metu įsigyto turto
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir turto vertės
sumažėjimą.

I.3. Patentų, licencijų eilutėje parodoma Bendrovės įsigytų leidimų,
licencijų, autorių ir gretutinių teisių, patentų įsigijimo savikaina,
atėmus sukauptą amortizaciją ir turto vertės sumažėjimą.

I.4. Programinės įrangos eilutėje pateikiama programinės įrangos įsigijimo
savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir turto vertės sumažėjimą.

I.5. Kito nematerialiojo turto eilutėje pateikiama kitoms nematerialiojo
turto grupėms nepriskirto turto įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
amortizaciją ir turto vertės sumažėjimą, bei išankstiniai apmokėjimai už
ketinamą įsigyti įvairių rūšių nematerialųjį turtą.

II. Materialiojo turto eilutėje įrašoma ilgalaikio materialiojo turto
grupėms priklausančio turto įsigijimo savikainos, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą, bei priklausančio grupėms –
perkainotos vertės, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės
sumažėjimą, bendra suma.Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos
reikalavimus nustato III tvarkos 3 dalis „Ilgalaikio materialiojo turto
apskaita“.

II.1. Žemės eilutėje parodoma Bendrovės įsigytos žemės įsigijimo savikaina.

II.2. Pastatų ir statinių eilutėje pateikiama Bendrovės disponuojamų
gamybinės, administracinės ar kitos paskirties pastatų ir statinių
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės
sumažėjimą.

II.3. Mašinų ir įrengimų eilutėje pateikiama Bendrovės disponuojamų jėgos
mašinų, turbinų, gamybinių įrengimų ir kito panašaus pobūdžio turto
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės
sumažėjimą.

II.4. Transporto priemonių eilutėje pateikiama Bendrovės lengvųjų,
krovininių automobilių, kitų keleivių ir krovinių vežimo priemonių
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės
sumažėjimą.

II.5 Kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių eilutėje parodoma tokio
pobūdžio turto: baldų, kompiuterių, dauginimo technikos, įvairių kitų
gamybinio ir negamybinio pobūdžio įrankių, prietaisų ir reikmenų įsigijimo
savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą.

II.6. Nebaigtos statybos eilutėje parodoma iki metų pabaigos nebaigto
statyti ilgalaikio turto vertė ir su ilgalaikio turto statyba susiję
išankstiniai mokėjimai.

II.7. Kito materialiojo turto eilutėje parodoma kitoms ilgalaikio
materialiojo turto grupėms nepriskirto turto įsigijimo savikaina, atėmus
sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą, taip pat išankstiniai
mokėjimai už ketinamą įsigyti įvairių rūšių ilgalaikį materialų turtą.

II.8. Investivinio turto eilutėje parodoma investuota turto dalis.

II.8.1. Žemės eilutėje, kiek investuota i žemę.

II.8.2. Patatų eilutėje, kiek investuota į pastatus.

III. Finansinio turto eilutėje pateikiama Bendrovės ilgalaikio finansinio
turto suma.
Ilgalaikio finansinio turto apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 4
dalis „Finansinio turto apskaita“.

III.1. Investicijų į dukterines ir asocijuotas įmones eilutėje pateikiama
investicijų į dukterines ir asocijuotas įmones suma.

III.2. Paskolų asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms eilutėje parodoma
asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms suteiktų ilgalaikių paskolų suma.
Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms balanse parodomos grynąja
verte, tai yra atėmus abejotinas skolas.

III.3. Po vienerių metų gautinų sumų eilutėje atvaizduojami klientų,
pirkėjų, kitų asmenų įsiskolinimai, kurie bus grąžinti po vienerių metų.
Po vienerių metų gautinos sumos balanse parodomos grynąja verte, tai yra
atėmus abejotinas skolas.

III.4. Kito finansinio turto eilutėje parodoma kitoms finansinio turto
grupėms nepriskirto finansinio turto suma.

IV. Kito ilgalaikio turto eilutėje parodoma kitoms ilgalaikio turto
grupėms nepriskirto ilgalaikio turto suma.

IV.1. Atidėtojo mokesčio turto

IV.2. Kito ilgalaikio turto

B. Trumpalaikio turto eilutėje parodoma viso Bendrovės trumpalaikio turto
suma.

I. Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių eilutėje
parodoma atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių suma.

I.1. Atsargų eilutėje pateikiamos visos Bendrovei nuosavybės teise
priklausančios atsargos.
Atsargos balanse parodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja
galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.
Atsargų apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 5 dalis „Atsargų
apskaita“.

I.1.1. Žaliavų ir komplektavimo gaminių eilutėje parodoma trumpalaikio
turto, skirto sunaudoti gaminant produkciją, įsigijimo (pasigaminimo)
savikaina arba grynoji galimo realizavimo vertė, atsižvelgiant į tai, kuri
iš jų yra mažesnė.

I.1.2. Nebaigtos gamybos eilutėje parodoma Bendrovės nebaigtos gamybos
savikaina arba grynoji galimo realizavimo vertė, atsižvelgiant į tai, kuri
iš jų yra mažesnė.

I.1.3. Pagamintos produkcijos eilutėje parodoma nuosavybės teise Bendrovei
priklausančios pagamintos produkcijos, skirtos parduoti arba sunaudoti
Bendrovės viduje, pasigaminimo savikaina arba grynoji galimo realizavimo
vertė, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

I.1.4. Pirktų prekių, skirtų perparduoti eilutėje parodoma pirktų prekių,
skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina arba grynoji galimo realizavimo
vertė, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Taip pat šioje grupėje
parodomas Bendrovės reikmėms praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais
naudotas ilgalaikis turtas, kurio Bendrovė jau nebenaudoja ir ketina
perleisti.

I.2 Išankstinių apmokėjimų eilutėje įrašomos iš anksto sumokėtos sumos
tiekėjams už atsargas ar paslaugas, kurias Bendrovė gaus vėliau (iš anksto
apmokėta reklama, draudimas, nuomos mokestis ir pan.).

I.3. Nebaigtų vykdyti sutarčių eilutėje įrašoma Bendrovės vykdomų statybos
bei kitų nebaigtų darbų ir paslaugų vertė.

II. Per vienerius metus gautinų sumų eilutėje parodomos visos trumpalaikės
skolos Bendrovei bei ilgalaikių skolų Bendrovei dalis, kuri bus grąžinta
per 12 mėnesių nuo balanso sudarymo datos.
Per vienerius metus gautinos sumos balanse parodomos grynąja verte, tai yra
atėmus abejotinas skolas.
Per vienerius metus gautinų sumų apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos
6 dalis „Gautinų sumų apskaita“.

II.1. Pirkėjų įsiskolinimo eilutėje parodomos su Bendrovės prekybine veikla
susijusios pirkėjų skolos, kurių grąžinimo terminas ne ilgesnis kaip 12
mėnesių nuo balanso sudarymo datos, atėmus abejotinas skolas.

II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų eilutėje įrašomos visos iš
dukterinių ir asocijuotų įmonių gautinos sumos, kurios Bendrovei bus
grąžintos per 12 mėnesių nuo balanso sudarymo datos, atėmus abejotinas
skolas.

II.3. Kitų gautinų sumų eilutėje įrašomos visos kitos su Bendrovės tipine
veikla susijusios trumpalaikės skolos Bendrovei, kurių grąžinimo terminas
ne ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo balanso sudarymo datos, atėmus abejotinas
skolas. Tai pirkėjų skola, atsiradusi perleidžiant Bendrovės ilgalaikį
turtą, gautinas pridėtinės vertės mokestis, avansu sumokėtas pelno
mokestis, kitų mokesčių biudžetui (nekilnojamojo turto, akcizo ir pan.)
išankstiniai mokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos pagal lizingo
(finansinės nuomos) sutartis, atskaitingiems asmenims išduoti komandiruočių
avansai ir kitos skolos).

III. Kito trumpalaikio turto eilutėje parodoma trumpalaikio finansinio
turto ir kitoms trumpalaikio turto grupėms nepriskirto trumpalaikio turto
suma.
Trumpalaikio finansinio turto apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 4
dalis „Finansinio turto apskaita“.
.
III.1. Trumpalaikių investicijų eilutėje parodomos kitų įmonių akcijos,
obligacijos, kiti vertybiniai popieriai.

III.2. Terminuotųjų indėlių eilutėje parodoma padėtų į banką ar kitą
kredito įstaigą terminuotųjų indėlių litais ar užsienio valiuta,
perskaičiuota į litus, suma.

III.3. Kito trumpalaikio turto eilutėje įrašoma kito trumpalaikio turto
suma.

IV. Pinigų ir pinigų ekvivalentų eilutėje parodoma banke ir kasoje esančių
pinigų įvairia valiuta bei pinigų ekvivalentų vertė.Piniginio turto
apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 7 dalis ,,Piniginio turto
apskaita“.

C. Nuosavo kapitalo eilutėje parodoma kapitalo, perkainojimo rezervo
(rezultatų), rezervų ir nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma. Nuosavo
kapitalo apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 8 dalis „Nuosavo
kapitalo apskaita“.

I. Kapitalo eilutėje parodoma pasirašytojo įstatinio kapitalo ir akcijų
priedų suma, atėmus pasirašytojo neapmokėto kapitalo ir savų akcijų sumas.

I.1. Įstatinio (pasirašytojo) kapitalo eilutėje įrašoma Bendrovės įstatuose
nurodyta pasirašytojo ir įregistruoto kapitalo suma, kurią savininkai
įmokėjo. Nurodoma tik nominalioji akcijų vertė.

I.2. Pasirašytojo neapmokėto kapitalo (-) eilutėje įrašoma akcininkų
pasirašytų, bet dar neapmokėtų akcijų vertė.

I.3. Akcijų priedų eilutėje įrašoma akcijų priedų suma, lygi akcijų
emisijos kainos ir jų nominaliosios vertės skirtumui. Akcijų priedai
mažinami išlaidų, susijusių su akcijų išleidimu, suma.

I.4. Savų akcijų (-) eilutėje įrašoma Bendrovės supirktų savų akcijų
įsigijimo savikaina.

II. Perkainojimo rezervo (rezultatų) eilutėje parodomas ilgalaikio
materialiojo ir finansinio turto perkainojimo rezultatas.

III. Rezervų eilutėje parodoma rezervų, sudarytų iš paskirstytinojo pelno
(privalomojo rezervo, rezervo savoms akcijoms įsigyti ir kitų rezervų,
sudarytų Bendrovės akcininkų nuožiūra iš ataskaitiniais ir ankstesniais
finansiniais metais uždirbto grynojo pelno) suma.

III.1. Privalomasis įrašoma privalomojo rezervo suma, kurią Bendrovė
sukaupė pagal Bendrovės veiklą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus.

III.2. Savoms akcijoms įsigyti parodoma Bendrovės suformuoto rezervo savoms
akcijoms įsigyti suma.

III.3. Kitų rezervų eilutėje įrašoma kitų rezervų, išskyrus privalomąjį
rezervą ir rezervą savoms akcijoms įsigyti, suma.

IV. Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) eilutėje parodomas per ataskaitinį ir
ankstesnius laikotarpius uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba
nepadengti nuostoliai.

IV.1. Ataskaitinių metų pelno (nuostolių) eilutėje parodomas Bendrovės
ataskaitiniais metais uždirbtas pelnas ar patirti nuostoliai.

IV.2. Ankstesnių metų pelno (nuostolių) eilutėje pateikiamas iki
ataskaitinių metų pradžios uždirbtas Bendrovės pelnas ar patirti
nuostoliai.

D. Dotacijų, subsidijų eilutėje įrašoma nepanaudota gautų/gautinų dotacijų
ir subsidijų suma.
Dotacijų ir subsidijų apskaitos reikalavimus nustato III tvarkos 9 dalis
„Dotacijų ir subsidijų apskaita“.

E. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų eilutėje pateikiama Bendrovės ilgalaikių
ir trumpalaikių skolų bei įsipareigojimų suma. Įsipareigojimų apskaitos
reikalavimus nustato III tvarkos 10 dalis „Įsipareigojimų apskaita“.

I. Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų eilutėje
parodomos skolos, kurias Bendrovė turės sumokėti per laikotarpį, ilgesnį
kaip 12 mėnesių nuo balanso sudarymo datos.

I.1. Finansinių skolų eilutėje pateikiama skolų kredito įstaigoms, lizingo
davėjui už lizingo (finansinės nuomos) būdu išsinuomotą ilgalaikį turtą ir
kitų finansinių skolų suma.

I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų

I.1.2. Kredito įstaių

I.1.3. Kitų finansinių skolų

I.2. Skolų tiekėjams eilutėje įrašomos su prekybine Bendrovės veikla
susijusios skolos, kurias Bendrovė turės grąžinti po 12 mėnesių nuo balanso
datos.

I.3. Gautų išankstinių apmokėjimų eilutėje parodoma iš kitų asmenų avansu
gautų sumų, piniginių užstatų už produkciją ar paslaugas, kurios bus
suteiktos po 12 mėnesių nuo balanso datos, suma.

I.4. Atidėjimų eilutėje pateikiama įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
(garantinio remonto, aplinkosaugos, teismo ieškinių ir pan. atidėjimų),
pensijų ir panašių įsipareigojimų (atidėjimų darbuotojų pensijoms mokėti)
ir kitų atidėjimų suma.

I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų

I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų

I.4.3. Kitų atidėjimų

I.5. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimų eilutėje pateikiama atidėto pelno
mokesčio suma.

I.6. Kitų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų eilutėje parodoma kitų
mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų suma (ilgalaikė skola,
atsiradusi įsigyjant ilgalaikį turtą).

II. Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų
eilutėje parodomos skolos, kurias Bendrovė turės grąžinti per 12 mėnesių
nuo balanso sudarymo datos.

II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis parodoma ilgalaikių skolų dalis,
kurią Bendrovė turės grąžinti per 12 mėnesių nuo balanso datos.

II.2. Finansinių skolų eilutėje parodoma trumpalaikių Bendrovės skolų
kredito įstaigoms ir kitų trumpalaikių finansinių skolų suma (finansinės
skolos, išleistos trumpalaikės obligacijos, gautos trumpalaikės paskolos ir
kredito linijos).

II.2.1. Kredito įstaigoms eilutėje

II.2.2. Kitų skolų eilutėje

II.3. Skolų tiekėjams eilutėje parodomos skolos tiekėjams, kurias Bendrovė
turės grąžinti per 12 mėnesių nuo balanso datos.

II.4. Gautų išankstinių apmokėjimų eilutėje įrašomos iš kitų asmenų gautos
avansinės įmokos už produkciją ar paslaugas, kurios bus suteiktos per 12
mėnesių po balanso sudarymo datos. Taip pat įrašoma sukauptų ateinančio
laikotarpio pajamų suma.

II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimų eilutėje pateikiama mokėtino pelno
mokesčio suma.

II.6. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų eilutėje įrašoma
įsipareigojimų, susijusių su Bendrovės darbuotojams mokėtinu atlyginimu už
darbą, socialinio draudimo bei garantinio fondo įmokomis, iš atlyginimų
išskaitytais mokesčiais (gyventojų pajamų) suma.

II.7. Atidėjimų eilutėje parodomos sudarytų trumpalaikių atidėjimų sumos,
kurių numatomas mokėjimo terminas yra trumpesnis nei 12 mėnesių nuo balanso
sudarymo datos.

II.8. Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų eilutėje parodoma
kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma (mokėtini dividendai
ir tantjemos, nekilnojamojo turto, pridėtinės vertės, akcizo, aplinkos
taršos ar kiti mokėtini mokesčiai ar rinkliavos, sukauptos sąnaudos
(mokėtinos draudimo ar nuomos įmokos)).

2–ojo apskaitos

(Pavyzdinė trumpo balanso
forma) standarto „Balansas“

2 priedas

______________________________________

(įmonės pavadinimas)

______________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20.. m.

.... d.

protokolo Nr.

..

BALANSAS

20.. m. ........ d.
________________

_____________________________

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

|Eil.|TURTAS |Pastabo|Finansiniai |Praėję |
|Nr. | |s Nr. |metai |finansiniai |
| | | | |metai |
|A. |ILGALAIKIS TURTAS | | | |
|I. |NEMATERIALUSIS TURTAS | | | |
|II. |MATERIALUSIS TURTAS | | | |
|III.|FINANSINIS TURTAS | | | |
|IV. |KITAS ILGALAIKSI TURTAS | | | |
|B. |TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
|I. |ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI | | | |
| |IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | | |
|II. |PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | | |
|III.|KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
|IV. |PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | | |
| |TURTO Iš VISO: | | | |
| | | | | |
| |NUOSAVAS KAPITALAS IR | | | |
| |ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
|C. |NUOSAVAS KAPITALAS | | | |
|I. |KAPITALAS | | | |
|II. |PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | | |
|III.|REZERVAI | | | |
|IV. |NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)| | | |
|D. |DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | | |
|E. |MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
|I. |PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR | | | |
| |ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
|II. |PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS | | | |
| |IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| |NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ | | | |
| |IŠ VISO: | | | |

___________________________ ________________
_______________
(įmonės administracijos vadovo (parašas)

(vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)

2-ojo verslo apskaitos

(Pavyzdinė pilno balanso forma)

standarto „Balansas“

1 priedas

______________________________________

(įmonės pavadinimas)

_______________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20.. m.

.... d.

protokolo Nr.

..

BALANSAS

20.. m. ........
d.

__________________

_________________________ (ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

|Eil. |TURTAS |Pastabos|Finansiniai|Praėję |
|Nr. | |Nr. | |finansiniai |
| | | |metai |metai |
|A. |ILGALAIKIS TURTAS | | | |
|I. |NEMATERIALUSIS TURTAS | | | |
|I.1. |Plėtros darbai | | | |
|I.2. |Prestižas | | | |
|I.3. |Patentai, licencijos | | | |
|I.4. |Programinė įranga | | | |
|I.5. |Kitas nematerialusis turtas | | | |
|II. |MATERIALUSIS TURTAS | | | |
|II.1.|Žemė | | | |
|II.2.|Pastatai ir statiniai | | | |
|II.3.|Mašinos ir įrengimai | | | |
|II.4.|Transporto priemonės | | | |
|II.5.|Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir| | | |
| |įrenginiai | | | |
|II.6.|Nebaigta statyba | | | |
|II.7.|Kitas materialusis turtas | | | |
|II.8.|Investivinis turtas | | | |
|II.8.|Žemė | | | |
|1. | | | | |
|II.8.|Pastatai | | | |
|2. | | | | |
|III. |FINANSINIS TURTAS | | | |
|III.1|Investicijos į dukterines ir | | | |
|. |asocijuotas įmonės | | | |
|III.2|Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms| | | |
|. |įmonėms | | | |
|III.3|Po vienerių metų gautinos sumos | | | |
|. | | | | |
|III.4|Kitas finansinis turtas | | | |
|. | | | | |
|IV. |KITAS ILGALAIKIS TURTAS | | | |
|IV.1.|Atidėtojo mokesčio turtas | | | |
|IV.2.|Kitas ilgalaikis turtas | | | |
|B. |TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
|I. |ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI | | | |
| |IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | | |
|I.1. |Atsargos | | | |
|I.1.1|Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | | |
|. | | | | |
|I.1.2|Nebaigta gamyba | | | |
|. | | | | |
|I.1.3|Pagaminta produkcija | | | |
|. | | | | |
|I.1.4|Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | | |
|. | | | | |
|I.2. |Išankstiniai apmokėjimai | | | |
|I.3. |Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
|II. |PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | | |
|II.1.|Pirkėjų įsiskolinimas | | | |
|II.2.|Dukterinių ir asocijuotų įmonių | | | |
| |skolos | | | |
|II.3.|Kitos gautinos sumos | | | |
|III. |KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
|III.1|Trumpalaikės investicijos | | | |
|. | | | | |
|III.2|Terminuoti indėliai | | | |
|. | | | | |
|III.3|Kitas trumpalaikis turtas | | | |
|. | | | | |
|IV. |PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | | |
| |TURTO Iš VISO: | | | |
| | | | | |
| |NUOSAVAS KAPITALAS IR | | | |
| |ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
|C. |NUOSAVAS KAPITALAS | | | |
|I. |KAPITALAS | | | |
|I.1. |Įstatinis (pasirašytasis) | | | |
|I.2. |Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas | | | |
| |(-) | | | |
|I.3. |Akcijų priedai | | | |
|I.4. |Savos akcijos (-) | | | |
|II. |PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | | |
|III. |REZERVAI | | | |
|III.1|Privalomasis | | | |
|. | | | | |
|III.2|Savoms akcijoms įsigyti | | | |
|. | | | | |
|III.3|Kiti rezervai | | | |
|. | | | | |
|IV. |NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)| | | |
|IV.1.|Ataskaitinių metų pelnas | | | |
| |(nuostoliai) | | | |
|IV.2.|Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | | |
|D. |DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | | |
|E. |MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
|I. |PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR | | | |
| |ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
|I.1. |Finansinės skolos | | | |
|I.1.1|Lizingo (finansinės nuomos) ar | | | |
|. |panašūs įsipareigojimai | | | |
|I.1.2|Kredito įstaigoms | | | |
|. | | | | |
|I.1.3|Kitos finansines skolos | | | |
|. | | | | |
|I.2. |Skolos tiekėjams | | | |
|I.3. |Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | |
|I.4. |Atidėjimai | | | |
|I.4.1|Įsipareigojimų ir reikalavimų | | | |
|. |padengimo | | | |
|I.4.2|Pensijų ir panašių įsipareigojimų | | | |
|. | | | | |
|I.4.3|Kiti atidėjimai | | | |
|. | | | | |
|I.5. |Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas | | | |
|I.6. |Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai| | | |
| |įsipareigojimai | | | |
|II. |PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS | | | |
| |IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
|II.1.|Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis| | | |
|II.2.|Finansinės skolos | | | |
|II.2.|Kredito įstaigoms | | | |
|1. | | | | |
|II.2.|Kitos skolos | | | |
|2. | | | | |
|II.3.|Skolos tiekėjams | | | |
|II.4.|Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | |
|II.5.|Pelno mokesčio įsipareigojimai | | | |
|II.6.|Su darbo santykiais susiję | | | |
| |įsipareigojimai | | | |
|II.7.|Atidėjimai | | | |
|II.8.|Kitos mokėtinos sumos ir | | | |
| |trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| |NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ | | | |
| |IŠ VISO: | | | |

___________________________ ________________
_______________
(įmonės administracijos vadovo (parašas)

(vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)

Literatūra:

1. G. Kalčinskas „Buhalterinės apskaitos pagrindai“, V. 2003.

2. V. Bagdžiūnienė „Apskaitos politika“, V. 2005;

3. O. Gudaitienė „Apskaitos pradmenys“, V. 2004;

4. www.apskaitosinstitutas.lt 2VAS „BALANSAS“

Leave a Comment