Vedybų sutartis

Turinys

Įvadas 3
Vedybų sutarties samprata 4
Kas gali sudaryti vedybų sutartį? 4
Vedybų sutarties forma 5
Vedybų sutarčių registras 5
Vedybų sutarties turinys 7
Negaliojančios vedybų sutarties sąlygos 7
Vedybų sutarties pakeitimas ir nutraukimas 8
Išvados 9
Literatūra 10Įvadas
2001metų liepos 1 dienios įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, atsirado Europoje seniai žinomas, o Lietuvoje visiškai naujas dalykas – vedybų sutartis.
Nors visuomenėje gana plačiai paplitęs požiūris, kad vedybų sutartis yra amoralus dalykas, tačiau mano manymu tuo bus suinteresuoti nebe pirmą kartą sudarantys ar suderę santuoką žmonės, taip pat tie, kurių gyvenimo sąlygos, palyginti su dauguma Lietuvos gyventojų, yra geros ir labai geros.
Savo darbe naudojausi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, tai pat informacija Internete. Norėjau paaiškinti, kas yra vedybų sutartis, kas ją gali sudaryti, kam ji yra reikalinga, plačiau išdėsčiau informaciją apie vedybų sutarčių registrą. Nurodžiau atvejus, kai vedybų sutartis pripažįstama negaliojančia.Vedybų sutarties samprata
Vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (reparacija).
Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis). Vedybų sutartis, sudaryta iki santuokos įregistravimo, įsigaliojus nuo santuokos įregistravimo dienos. Povedybinė sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo, jei sutartyje nenumatyta kitaip. Nepilnametis gali sudaryti vedybų sutartį tik po santuokos įregistravimo. Sutuoktinis, kuris teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu, gali sudaryti vedybų sutartį tik tada, kai yra rašytinis jo rūpintojo sutikimas. Jeigu rūpintojas sutikimo neduoda, sutuoktinio prašymu leidimą sudaryti vedybų sutartį gali duoti teismas.Kas gali sudaryti vedybų sutartį?
Vedybų sutartį gali sudaryti sutuoktiniai arba susituokti ketinantys asmenys.
Vedybų sutartis yra priskiriama prie civilinių sutarčių. Lietuvos Respublikos CK 2.132 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius. Šioje normoje aiškiai išreikšta įstatymų leidėjo valia leisti per atstovus sudaryti visus sandorius, išskyrus tuos, kuriuos dėl jų pobūdžio civilinės teisės subjektai gali sudaryti tik asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius.
Pažymėtina, kad vedybų sutartis turi daug specifinių požymių: sutarties dalykas yra turtiniai sutuoktinių tarpusavio santykiai; sutartis gali būti sudaryta tiek iki santuokos registracijos, tiek ir po jos; griežtai apibrėžtas ratas asmenų, galinčių sudaryti sutartį bei sugriežtinti reikalavimai sutarties formai bei turiniui bei nustatyti specialūs vedybų sutarčių negaliojimo pagrindai. Sprendžiant klausimą, ar vedybų sutartis priskirtina asmeninio pobūdžio sutartims, ypač aktualūs du pastarieji požymiai.
Vedybų sutartį gali sudaryti tik specialūs subjektai – sutuoktiniai arba asmenys, ketinantys sudaryti santuoką. Civiliniame kodekse nurodyta, kad santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Santuoka suprantama kaip susitarimo formos ir turinio vienovė. Vyras ir moteris, sudarę santuoką, įgyja naują teisinį statusą ir įgyja turtines ir asmenines neturtines teises. Vedybų sutartimi susitariama dėl santuokos pagrindu įgytų arba ateityje įgysiančių turtinių teisių. Tai yra tam tikras santuokos sutartį papildantis susitarimas, kuris taip pat turi būti grindžiamas pagarba, lojalumu ir pasitikėjimu.
Dėl mano išvardintų priežasčių vedybų sutartis yra priskirtina asmeninių sutarčių kategorijai ir negali būti sudaryta per atstovus.Vedybų sutarties forma
Vedybų sutartis turi būti sudaryta notarine forma. Ši sutartis, taip pat jos pakeitimai turi būti įregistruoti vedybų sutarčių registre, kurį tvarko hipotekos įstaigos, šio registro nuostatų nustatyta tvarka. Keisti vedybų sutartį galima tik teismo leidimu. Vedybų sutarties pakeitimai neturi grįžtamosios galios.
Vedybų sutartis ir jos pakeitimai prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudoti tik tada, jeigu sutartis ir jos pakeitimai buvo įregistruoti vedybų sutarčių registre. Ši taisyklė netaikoma, jeigu sandorio sudarymo metu tretieji asmenys žinojo apie vedybų sutartį ar jos pakeitimus.Vedybų sutarčių registras
2001 m. lapkričio 20 d. buvo patvirtinti Vedybų sutarčių registro nuostatai, o 2002 m. liepos 1 d. pradėjo veikti vedybų sutarčių registras.
Verta pastebėti, kad pasaulyje galimybė panaudoti vedybų sutartis prieš trečiuosius asmenis tik po jų registracijos viešame registre nėra naujiena, antai Norvegijoje tokia sistema sėkmingai funkcionuoja nuo 1928 metų. Turtinga šios šalies patirtimi buvo pasinaudota ir steigiant vedybų sutarčių registrą Lietuvoje.
Pagrindinė Vedybų sutarčių registro paskirtis yra rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenys apie:
1) vedybų sutartis;
2) sugyventinių sutartis;
3) turto padalijimo faktus, siekiant suteikti galimybę šių asmenų kreditoriams, kontrahentams bei kitiems tretiesiems asmenims gauti pilną ir patikimą informaciją apie konkretaus sutuoktinių ar sugyventinių turto teisinį režimą ir apie tai, kuris iš sutuoktinių ar tik jie abu gali kartu disponuoti atskirais šio turto objektais.
Registro tvarkymo įstaigos yra apylinkių teismų hipotekos skyriai, atliekantys vedybų sutarčių, sugyventinių sutarčių ir turo padalijimo faktų registraciją, o centrinę registro duomenų bazę tvarkys Centrinė hipotekos įstaiga.
Apie vedybų sutartis ir sugyventinių sutartis registre bus kaupiami šie duomenys:
1) sutarties rūšis (vedybų sutartis ar sugyventinių sutartis);
2) sutarties sudarymo ar pakeitimo, nutraukimo, pabaigos, sutarties ar jos dalies pripažinimo negaliojančia data;
3) duomenys apie sutartį sudariusius fizinius asmenis;
4) santuokos sudarymo ir nutraukimo data;
5) partnerystės įregistravimo ir nutraukimo data;
6) sutarties ar jos pakeitimo įsigaliojimo data ar sąlyga;
7) turto, dėl kurio teisinio režimo susitarta ar priimtas teismo sprendimas, rūšis, identifikavimo kodas (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turo registre registruotam objektui), aprašymas;
8) turtui nustatytas teisinis režimas;
9) sutarties indentifikavimo kodas.
Apie turto padalijimo faktus registre bus galima gauti šią informaciją:
1) informaciją apie turo padalijimo fakto registravimo pagrindą (t.y. susitarimą ar teismo sprendimą);
2) informaciją apie sutarties dėl turto padalijimo patvirtinimo ar teismo sprendimo dėl turo padalijimo priėmimo datą;
3) duomenis apie sutartį dėl turto padalijimo sudariusius fizinius asmenis ar fizinius asmenis, kurių turtas padalytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu;
4) santuokos sudarymo ir nutraukimo datą;
5) turto, dėl kurio padalijimo patvirtinta sutartis ar priimtas teismo sprendimas, rūšį, identifikavimo kodą (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turo registre registruotam objektui), aprašymą;
6) sutartimi dėl turo padalijimo ar teismo sprendimu dėl turto padalijimo turtui nustatytą teisinį režimą;
7) turto padalijimo fakto įregistravimo datą.
Norėdami įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį, vienas iš sutuoktinių, sugyventinių ar jų įgalioti asmenys prašymą ir jį lydinčius dokumentus asmeniškai arba paštu gali pateikti bet kuriam iš 15 hipotekos skyrių prie apylinkių teismų. Be sutuoktinių ir sugyventinių, duomenis Vedybų sutarčių registrui taip pat gali pateikti ir vieno ar abiejų sutuoktinių kreditoriai, kurių teises, pažeistas vedybų sutarties ar sugyventinių sutarties pakeitimu ar nutraukimu, savo sprendimu yra atkūręs teismas. Šių asmenų prašymu registre atkuriami duomenys, buvę iki atitinkamos sutarties pakeitimo ar nutraukimo.Vedybų sutarties turinys
Sutuoktiniai turi teisę vedybų sutartyje numatyti, kad:
1) turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė;
2) turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos ir esantis jų asmenine nuosavybe, po santuokos įregistravimo tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe;
3) turtas, įgytas susituokus, yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė.
Sutuoktiniai vedybų sutartyje gali nustatyti, kad anksčiau paminėta turto teisinio režimo rūšių bus taikoma visam turtui arba tik tam tikrai jo daliai ar tik konkretiems daiktams, tiek esamam, tiek būsimam turtui.
Sutuoktiniai vedybų sutartyje gali nustatyti teises ir pareigas, susijusias su turto tvarkymu, tarpusavio išlaikymu, dalyvavimu tenkinant šeimos reikmes ir darant išlaidas, taip pat turo padalijimo būdą ir tvarką, jei santuoka nutraukiama, bei kitus klausimus, susijusius su sutuoktinių tarpusavio turtiniais santykiais.
Vedybų sutartyje numatytas sutuoktinių teises ir pareigas gali riboti tam tikras terminas, arba pareigų ir teisių atsiradimas ar pabaiga gali būti siejami su sutartyje numatytos sąlygos įvykdymu ar neįvykdymu.Negaliojančios vedybų sutarties sąlygos
Negalioja vedybų sutarties sąlygos, kurios:
1) prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, gerai moralei arba viešajai tvarkai;
2) keičia turto, kuris yra vieno sutuoktinio asmeninė arba jų bendroji jungtinė nuosavybė, teisinį režimą, jeigu sutuoktiniai yra pasirinkę turto bendrosios jungtinės nuosavybės teisinį režimą;
3) pažeidžia Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintą sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės lygių dalių principą;
4) riboja sutuoktinių teisnumą ar veiksnumą;
5) reglamentuoja sutuoktinių asmeninius neturtinius santykius;
6) nustato arba keičia sutuoktinių asmenines teises ir pareigas jų vaikams;
7) riboja ar atima iš sutuoktinio (sutuoktinių) teisę į išlaikymą;
8) riboja ar atima iš sutuoktinio (sutuoktinių) teisę kreiptis į teismą;
9) keičia turo paveldėjimo tvarką ar sąlygas.
Sutuoktinio reikalavimu teismas vedybų sutartį gali pripažinti visiškai arba iš dalies negaliojančia, jeigu sutartis iš esmės pažeidžia sutuoktinių lygiateisiškumo principą ir vienam iš sutuoktinių yra labai nepalanki.
Vieno ar abiejų sutuoktinių kreditoriai turi teisę reikalauti pripažinti vedybų sutartį negaliojančia dėl jos fiktyvumo.Vedybų sutarties pakeitimas ir nutraukimas
Vedybų sutartis gali būti pakeista ar nutraukta bendru sutuoktinių susitarimu bet kuriuo metu tokia pačia forma, kokia yra nustatyta jai sudaryti.
Vedybų sutarties pakeitimas ar nutraukimas prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudotas tik tada, jeigu vedybų sutarties pakeitimas ar nutraukimas yra įregistruotas vedybų sutarčių registre. Ši taisyklė netaikoma, jeigu sandorio sudarymo metu tretieji asmenys žinojo apie vedybų sutarties pakeitimą ar nutraukimą.
Vieno sutuoktinio reikalavimu vedybų sutartis gali būti pakeista ar nutraukta teismo sprendimu, kai yra LR CK numatyti sutarties pakeitimo ar nutraukimo pagrindai.
Vieno ar abiejų sutuoktinių kreditoriai, kurių teises pažeidė vedybų sutarties pakeitimas ar nutraukimas, turi teisę per vienerius metus nuo tos dienos, kai sužinojo apie vedybų sutarties pakeitimą ar nutraukimą, ginčytis tokį pakeitimą ar nutraukimą teismo tvarka ir reikalauti pažeistų teisių atkūrimo.Išvados
Vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (reparacija).
Vedybų sutartis gali būti sudaroma tarp sutuoktinių bet kuriuo jų santuokos momentu, taip pat tarp susituokti ketinančių asmenų. Sutartis, sudaryta po vedybų yra povedybinė, o prieš vedybas – ikivedybinė.
Vedybų sutartį galima sudaryti tik asmeniškai, o ne per atstovus.
Vedybų sutartis turi būti patvirtinta notarine forma, o keisti vedybų sutartį galima tik teismo leidimu.
Lietuvos žiniasklaida laikosi nuomonės, kad vedybų sutartis bus sudaroma daugiausiai tarp nebe pirmą kartą besituokiančių asmenų, taip pat tarp pakankamai turtingų žmonių. Alytuje, bendraujant su notarais, neteko išgirsti, kad vedybų sutartis nors viena būtų sudaryta, todėl ir Alytaus rajono apylinkės teisme nebuvo svarstokmas nė vienas prašymas dėl leidimo pakeisti vedybų sutartį.Literatūra
1.Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2.2003-03-13 “Respublika”;
3.www.infolex/Portal/.