laikai

PRESENT SIMPLE PRESENT CONTINOUS PAST SIMPLE PAST CONTINOUS
SUDARYMAS Veiksmažodžio 1 forma Veiksmažodžio be forma ir veiksmažodis su galūne -ing Veiksmažodžio 2 forma arba veiksmažodis su –ed galūne Was/Were ir veiksmažodis su galūne -ing
Pvz. Teigiamam sakiny; I play; You play; He plays; I am playing; You are playing; He is playing; I/You/he/etc walked I was studying; You were studying; He was studying.

Neigiamam sakiny; I/You don‘t play; he doesn‘t play I am not playing; You are not playing; He is not playing; I/You/he/etc did not walk I wasn‘t studying; You weren‘t studying; He wasn‘t studying.

Klausime; Do I/You play? Does he pl lay? Am I playing? Are You playing? Is he playing? Did I/You/he/etc walk? Was I studying? Were you studying? Was he studying?
NAUDOJIMAS • Kasdienei rutinai; (I catch the bus to work at 7 o‘clock every day )
• Pasikartojantiems veiksmams (he cleans the house every week )
• Įpročiams, pomėgiams (She usually stays at home on Sundays)
• Pastoviai būsenai (He works in a bank)
• Dieneotvarkei, tvarkaraščiams (The train leaves at 7 o‘clock)
• Bendros, neginčijamos tiesos, gamtos dėsniai (water boils to 100C degrees)
• Sporto, knygos komentarams, peržiūrai, pasakojimui. • Veiksmui, kuris vyksta dabar, tuo metu kai kalbama. (She is s talking on the phone now)
• Veiksmui, kuris vyksta šiomis dienomis (Peter is staying at his friend‘s these days)
• Netolimoje ateityje suplanuotiems veiksmams; (I am flying to Paris tomorrow)
• Situacijoms, kurios nėra pastovios ir keičiasi; (The climate is becoming warmer and warmer)
• Per dažnai pa

asikartojantiems veiksmams, kurie erzina. Su žodeliais allways, constantly, continuously. (She is always talking in the lessons) • Veiksmui, kuris vyko nustatytu laiku praeityje. (Bob bought a car last month)
• Veiksmams, kurie įvyko vienas po kito praeityje. (First he took a shower and then he went to bed.)
• Praeities įpročiams Tam galima naudoti ir used to. (My grandmother read/used to read me bedtime stories when I was little) • Veiksmui, kuris vyko žinomu laiku praeityje. Mes nežinome kada jis prasidėjo ir kada baigėsi. (At eight o‘clock yesterday evening Tom and Mark were doing their homework)
• Praeities veiksmui, kuris vyko kai kitas veiksmas jį pertraukė. Veiksmui, kuris vyko naudojame Past Continous, o veiksmui, kuris pertraukė- Past Simple. (He was exercising when he felt a sharp pain in his lo ower back)
• Dviems ar daugiau veiksmų, kurie vyko tuo pačiu metu praeityje. (sarah was watching TV while I was reading a novel)
• Suteikti pasakojimui „foną“, prieš aprašant pagrindinius faktus. (The band was playing and the people were singing and dancing when we arrived in the concert.)
ŽODELIAI Every; at noon; at night; always; usually; often; sometimes; seldom; never. Now; at the moment; at present; these days; tomorrow; today; tonight; etc. Yesterday; yesterday morning/evening/etc. last; ago, in 1984. While; when; as; all day/night/morning; all day yesterday; etc.

PRESENT PERFECT PRESENT PE
ERFECT CONTINOUS PAST PERFECT PAST PERFECT CONTINOUS
SUDARYMAS Have ir veiksmažodžio 3 forma arba veiksmažodis su galūne -ed Have/has been ir veiksmažodis su galūne -ing Had ir veiksmažodžio 3 forma, arba veiksmažodis su –ed galūne. Had been ir veiksmažodis su –ing galūne.
Pvz. Teigiamam sakiny; I/you have booked; He has booked; I/You have been cycling; He has been cycling. I/You/had started I/You/he had been listening.

Neigiamam sakiny; I/you haven‘t booked; He hasn‘t book. I/You haven‘t been cycling; He hasn‘t been cycling. I/You/he hadn‘t started I/You/he hadn‘t been listening.

Klausime; Have I/you booked? Has he booked? Have I/You been cycling? Has he been cycling? Etc. Had I/You/he started? Had I/You/he been listening?
NAUDOJIMAS • Veiksmams, kurie prasidėjo praeityje, ir tęsiasi dabar. (I have been techer for five years)
• Praeities veiksmams, kurių rezultatus matome dabartyje.(He has washed his car)
• Veiksmams, kurie įvyko praeityje, nenustatytu laiku. Veiksmas yra svarbesnis už laiką. (she has sold her house)
• Petyrimams (have you ever slept in a tent?)
• Veiksmams, kurie vyko tam tikru laiko periodu ir šis periodas dar nėra pasibaigęs tuo metu kai kalbama. (He has visited three museumsthis morning. Morning is not over yet.) • Veiksmams, kurie prasidėjo, kurįlaiką tęsėsi ir baigėsi praeityje. Rezultatas matomas dabartyje. (They have been sunbathing)
• Veiksmams, kurie prasidėjo praeityje ir tęsiasi dar ir šiuo metu. (She has been cooking for two hours.)
• Išreikšti pasipiktinimui, susierzinimui (Who has been using my computer?) • Veiksmui, kuris įvyko prieš kitą ve
eiksmą praeityje. (She had painted the room by 5 o‘clock. (She finished painting before 5 o‘clock))
• Veiksmui, kuris įvyko prieš kitą būtąjį laiką. (She had booked a hotel before she arrived in Paris)
• Veiksmui, kuris prasidėjo ir pasibaigė praeityje, ir rezultatas buvo matomas praeityje. (He had broken his arm, so he couldn‘t write) • Pabrėžti tąsą veiksmo, kuris prasidėjo ir pasibaigė praeityje.(She had been playing tennisfor ten years by the time she was eighteen.)
• Pabrėžti tąsą veiksmo, kuris pasibaigė prieš kitą praeities veiksmą. (He had been studying for seven years before he got his degree.)
• Veiksmui, kuris kurį laiką tęsėsi praeityje, ir jo rezultatas buvo matomas praeityje. (She was tired because she had been cleaning the house all day.)
ŽODELIAI Ever, never, already, yet, just, so far, for, since, recently, lately, before. Ever, never, already yet, just, so far, for, since, recently, lately, before. Before; after; already;just; till/untill; when;by.; by the time; never; etc. For; since; how long; before; until; etc.

FUTURE SIMPLE FUTURE CONTINOUS FUTURE PERFECT FUTURE PERFECT CONTINOUS BE GOING TO
SUDARYMAS Will ir bendratis (be to) Will be (am, is, are) ir veiksmažodis su –ing galūne. Will have ir veiksmažodžio 3 forma arba veiksmažodis su –ed galūne. Will have been ir veiksmažodžio 3 forma arba veiksmažodis su galūne –ed. Be going to
NAUDOJIMAS • Ateities spėjimams, kai remiamės tuo, ką manome ar ko tikimės. (I believe Bi

ill will get a job)
• „Greitiems sprendimams“. (We‘ve run out of milk. I will go to the supermarket and get some.)
• Pažadams, grąsinimams, įspėjimams, reikalavimams, viltims, pasiūlimams.
• Veiksmams, atsitikimams, situacijoms, kurios būtinai įvyks ateityje, ir kurių negalima kontroliuoti. (Ben will be five years old in August.) • Veiksmams, kurie vyks nustatytu laiku ateityje. (I am going to Spain. This time next week I will be lying in the sun.)
• Veiksmams, kurie tikrai įvyks ateityje kaip rezultatas kokios nors rutinos arba pasirengimų.
• Kai klausiama mandagiai apie netolimos ateities planus, dažniausiai siekiant sau naudos. (Will you be driving to the party tonight? Would you be able to give me a lift?) • Veiksmui, kuris bus pasibaigęs iki tam tikro ateities momento. (They will have arrived in London by 5 o‘clock) • Pabrėžti tąsą veiksmo, kuris tęsėsi iki tam tikro momento ateityje. (By June, he will have been teaching in this school for fifteen years) • Ketinimams, planams, ambicijoms ateičiai. (I am going to go to India one day.)
• Veiksmams, kuriuos mes jau nusprendėme atlikti netolimoje ateityje. (Nicky is going to visit her friends in London next week.)
• Sprendimams (spėjimams), kurie remiasi tuo, ką matome ar žinome, ypač kai yra įrodymai, kad kažkas tikrai nutiks. (There isn‘t a cloud in the sky. It is going to be a beautiful day.)
ŽODELIAI Think, believe, probably, certainly, parhaps, expect. etc. Before; by; by then; by the time;until/till By . for Tomorrow; the day after tomorrow; tonight; soon; next week/month/year/sommer/etc; in a week/month/etc.

Leave a Comment