Vestuvių scenarijus

1777 0

IŠLEIDŽIANT JAUNĄJĮ IŠ NAMŲ

Išauginote gražų, protingą ir tvirtą vyrą taip jau yra mūsų žmonių giminėj, kad priklauso turėti ir antrą svarbią moterį – žmoną. (Jaunajam) Ji aišku suteiks tau gyvenime daug malonumo, daug džiaugsmo, o tu savo ruožtu turėsi daug pareigų, Turėsi būti geras vyras, tėvas. Šiandien čia, savo namuose, pakelki šampano taurę už tėvus ir paprašyki jų palaiminimo.

MIELI TĖVELIAI,

Šiandien jūs prisimenate jo pirmą šypseną, pirmą ištartą žodį “mama, tėti”, atrodo, tai buvo visai neseniai. Bėgo metai, tiek daug kartų nužydėjo so

odai, buvo džiaugsmo ir vargų, o šiandien jau savo lizdą suka jūsų sūnus. Žinau, kad jei galėtumėte kiekvieną akmenėlį surinktumėte, pelkes paverstumėte žalia veja, jei galėtumėte lietaus lašus paverstumėte ? saulės spindulius, tačiau šito jūs tėveliai nebegalite, belieka jums palaiminti sūnų ir palinkėti laimingo kelio (jaunasis klaupiasi, tėvai laimina).

Keliaujam , nuotaka mūsų laukia.

ATVYKUS PAS JAUNĄJĄ

SVOČIA: Gal ko norėjot?

PIRŠLYS: Atvedžiau štai vieną jaunikį, sako, rūtelė čia jo gyvena.

SVOČIA: Gerai, bet pirmiausia turės jaunikis atspėti kuri rūtelė yra jo.

Jaunikiui rankšluosčiu užrišamos akys. Prie durų iš
štiesiama juosta, kurią laiko kažkas iš jaunosios pusės. Pamergės ir jaunoji atsistoja prie juostos ir ištiesia po vieną ranką. Jaunikis, užrištomis akimis, čiupinėja merginų pirštus ir turi atspėti, kuri iš jų yra jo išrinktoji. Atspėjus, visi sueina į namus, ar kambarį iš
š kurio jaunieji bus išlydėti. Pamergės, svočia ir jaunoji stovi vienoje pusėje, o jaunikis, piršlys ir pabroliai – kitoje.

SVOČIA: šiandien, šią ypatingą dieną, susirinko didelis būrys artimųjų, draugų ir pačių brangiausių žmonių išleisti į platų, sudėtingą gyvenimo kelią jaunąją ir jaunąjį, iš kur jie grįš vyras ir žmona. Pagrindinis šios šventės liudininkas ir palydos vyriausias vadovas – PIRŠLYS.

Svočia įsega Piršliui gėlę, jis svočiai paduoda puokštę.

SVOČIA: svarbiausia šios šventės pora yra mūsų jaunavedžiai.

Jaunoji įsega jaunajam gėlę, jis jaunajai paduoda puokštę.

SVOČIA: Dabar paprašysiu jaunosios užrišti piršliui juostą, kad visi jį atpažintų.

PIRŠLYS: Jaunieji pristatykite poras, kurios mus šiandien lydės.

1-oji pora:

2-oji pora:

3-oji pora:

4-oji pora:

Pristačius porą pamergė įsega gėlę, pabrolys paduoda puokštę.

SVOČIA: štai koks šaunus pulkas šiandien mus lydės į bažnyčią. Tik ja
aunamartė dar be rūtų vainikėlio, tad šį jaunystės simbolį paprašysiu įsegti mamytės.

PIRŠLYS: o dabar norėčiau pripildyti taures ir pakelti jas už sėkmingą pirmąjį žingsnį bendrame šių jaunų žmonių gyvenime. Už meilę ir santarvę!

II TOSTAS ( jei reikės)

SVOČIA: Siūlau pakelti taures už jaunosios jaunas dieneles, už jos vaikystę, už šiuos namus, kurie ją užaugino, už šitą lizdelį iš kurio ji išskrenda ir už laimingą tolimesnį kelią.

(Išgėrus) Pamergės ir pabroliai, prašome papuošti mašinas.

IŠVYKSTANT IŠ JAUNOSIOS

PIRŠLYS: pakelkime taures už mamą, jei nebūtų mamos, ta
ai nebūtų ir vestuvių, visų iškilmių – taigi už mamą, kuriai jaunoji dukra, tuoj bus jaunojo žmona, paskui mama, o jaunasis bus vyras, tėvas ir jie bus savo namų šeimininkai – bet savo tėvams jie visada liks vaikai.

SVOČIA:

Vaikai išeina

Ir liūdit Jūs dabar,

Kaip liūdi, kad visi tėvai.

Vaikai, vaikai.

Jie nori būti dideli

Ir džiaugtis nori jie vieni,

Ir dirbt vieni ir verkti.

Jūs nesisielokit, neklausinėkit.

Ateis dar jie

Ateis vaikai džiaugsmu pasidalinti.

Kai liūdna bus, ar bus sunku

Tikrai ateis!

Dažnai ateis!

Jūs nuolat būsit su vaikais.

PIRŠLYS: o dabar atėjo ta akimirka, kai jaunosios tėvai palaimins savo vaikus ir palinkės jiems laimingo kelio!

SVOČIA:

Tu padėkoki mamai, tėvužėliui,

Namų kertelėms slenksčiui padėkok

Augino, mokė, šluostė ašarėlę

Todėl ties vartais dar sustok.

Sustok ir pasakyk, kad laikas jau atėjo,

Atbėgo meilė ir jau šaukia iš namų.

Tėvų švelni glamonė – dvelksmas vėjo,

Pabalo jau. Einu, einu.

Laiminga būti palinkėki mama,

Laimingo kelio, džiaugsmo palinkėk,

Išsiveža piršliai tavo širdies dalelę

Rūtas nueik sodelin nugenėk.

Gana liūdnų tostų, žodžių, laikas keliauti.

GRĮŽUS NAMO STALO IŠPIRKIMAS.

ABU (SVOČIA IR PIRŠLYS): na kas čia dabar, prašom atlaisvinti stalą, o jeigu jau turite jaunuosius, kartu, kartu. ne tikra veselia, jei jaunieji nenori bučiuotis, prašom rodyti pažymėjimą. Čia ne tikras pažymėjimas, ne tikri antspaudai ir parašai.

Na gerai, šiais laikais viskas vyksta pagal kontraktą. Tai mes perskaitysim ko

ontraktą ir kaip nors susitarsime.

KONTRAKTAS (skaito labai rimtai) mes žemiau pasirašę, ypač turtingų, gražių, jaunų mergelių ir bernelių pulkelis ieškom balto stalo, linksmos muzikos, kur galėtume dalyvauti smagioje puotoje ir padėti šias gėrybes:

1. Miltų maišas

2. Žirnių maišas

3. Cukraus maišas

4. Riešutų maišas

5. Druskos maišas

6. Lašinių paltis

7. Gardžioji dešra

8. Medaus statinaitė

9. Saldainiai (labai geri)

10. Riestainiai (labai kaloringi)

11. Bananai

12. Šokoladas

13. Ugninis gėrimas

14. Alus

15. Valiuta (patikrinta)

Pasirašo: Apsukrusis piršlys, žavioji svočia, Mergelės roželės, Berneliai ereliai. Štai koks didelis ir pelningas kontraktas. Manome, kad išdalinę tokias dovanas jums, turime teisę į šį stalą.

I UŽSĖDIMAS

PIRŠLYS: Labas vakaras visiems susirinkusiems. Grįžome iš gražios ir prasmingos kelionės. Iš namų išsivežėme du jaunuolius, o grįžome su jauna gražia šeima. Štai dokumentai paliudijantis santuokos aktą.

Perskaito sutuoktuvių liudijimą, bažnyčios išduotą liudijimą.

SVOČIA: Ši diena mūsų jaunavedžiams yra šventa, nes dievo akivaizdoje jie prisiekė meilę ir ištikimybę vienas kitam iki gyvenimo saulėlydžio. Mes su piršliu prie šių dokumentų norime pridėti šventosios Motinos žodžius apie meilę:

“Nemanykite, kad tikra meilė turi būti ypatinga. Ne, mums tereikia nesiliauti mylėjus To, kurį mylime. Pažvelkite, kaip dega lempa, nuolat naudodama mažus alyvos lašelius. Jei lempoje nebus tų lašelių, nebus šviesos, ir sužadėtinis turės teisę pasakyti: “Nepažįstu tavęs”.

Mano vaikai, kas tie alyvos lašeliai mūsų lempose? Tai ne dideli kasdienio gyvenimo dalykai: ištikimybė, pasitikėjimas, trumpi geri žodeliai, mintys apie kitus, tie visi maži tylūs darbeliai, žv

vilgsnis, žodis, poelgis. Tai meilės lašeliai, tokia didele šviesa užliejantys mūsų gyvenimą.”

PIRŠLYS: Prisipildykime ir išgerkime taures visi už šią jauną šeimą ir jų amžiną meilę. Linkime malonaus vakaro.

(Svečiams užvalgius)

PIRŠLYS: kad mūsų pobūvis vyktų sklandžiai, o svečiai būtų linksmi ir sotūs, siūlome išrinkti 2 viršaičius (stalo komendantus). Viename ir kitame stalo gale. Svečiai siūlo ir išrenka.

PIRŠLYS: jūsų darbas bus gerai įvertintas, jeigu:

Visi svečiai bus linksmi,

Nebus nė vieno liūdno,

Nebus nė vieno neišgėrusio

Nebus nė vieno pasigėrusio,

Nebus nė vieno nevalgiusio,

Nebus nė vieno persivalgiusio.

Dabar stalo viršaičiai prašome atsistoti ir prisistatyti svečiams, susipažinti tarp savęs. Kad patvirtinti jus į šias pareigas, prašau pripilti taures ir viešai visiems matant išgert, kad mes galėtume spręsti apie jūsų tinkamumą šiam darbui.

Viršaičiai išgeria.

PIRŠLYS: ačiū. Dabar prašau vėl įsipilti ir vėl išgerti

Už svečius, kurie jus išrinko,

Už savo sveikatą,

Už savo kolegų sveikatą.

Viršaičiai vėl išgeria.

PIRŠLYS: ačiū. Su šiuo tostu mieli stalo viršaičiai jūsų gėrimas baigėsi. Lieka tik svečius prižiūrėti, jiems gerą pavyzdį rodyti. O dabar mieli sveteliai, siūlau prisipilti taureles ir išgerti už naujai išrinktų viršaičių sveikatą ir jų pareigas.

TOSTAS UŽ VIRŠAIČIUS:

už butelių sausinimą

už burnų aušinimą

už maisto realizaciją

už kaimynų agitaciją

už smagias dainas prie stalo

dėkoja jums piršliai be galo.

PIRŠLYS: Mieli sveteliai, paklausykite ką byloja sena legenda apie moters sukūrimą. Visagalis paėmė rožės šviežumą, medžio l

. . .

II UŽSĖDIMAS. ĮNEŠAMAS ŠEIMOS ŽIDINYS

SVOČIA: Mieli jaunavedžiai,

Šiandien jūs sukūrėte šeimą. Šeima – tai lyg židinys, prie kurio sugrįžtama kasdien atgauti fizinių ir dvasinių jėgų. Šeimoje auga vaikai ir šildosi šio židinio šilumoje.

Dabar, mieli tėveliai, prašau atnešti iš savo šeimų aukuro ugnies kibirkštėlę ir uždegti savo vaikų šeimos židinį.

Tarkite keletą palinkėjimų savo vaikams.

Pasveikina jaunosios tėvai, už sveikinimą piršlys pasiūlo išgerti, pasveikina jaunojo tėvai, vėl pasiūloma išgerti.

SVOČIA:

jaunieji atminkite,

Tai jūsų tėvų meilės liepsna.

Neužgesinkite jos, neapvilkite tėvų.

Jie nieko taip netrokšta, tik kad jūs mylėtumėte vienas kitą ir būtumėte laimingi. Saugokite šį šeimos židinį, nors ir sunku būtų.

Būkit laimingi ne tik pirmuosius vedybinio gyvenimo metus, pirmuosius žingsnius žengdami, būkit laimingi ir tada, kai jūsų smilkinius papuoš sidabro gijos, kai pirmosios raukšlelės keis veido bruožus. Lai šis židinys, lyg maža Olimpo ugnies kibirkštėlė, simbolizuoja taiką, santarvę, šilumą jūsų šeimoje.

Prisipildykime taures, uždekite fejerverkus ir sudainuokime jauniesiems Ilgiausių metų.

TOSTAS UŽ TĖVUS

Mieli tėveliai,

Bėga metai,

Jų tėkmės nesustabdysi jokia jėga pasaulyje.

Nemažai metų prabėgo, o jūsų širdyse dar gyvas pirmas vaiko riksmas, pirmas jo šypsnys.

Jūsų rankos dar tebejaučia vaikiško delniuko šilumą.

Jūsų širdyse visas vaikų gyvenimas,

Ir štai atėjo diena, kai tą gyvą širdies dalelę reikia atskirti, dalelę į kurią po lašelį, po trupinėlį dėjote gėrį, grožį, širdies šilumą, gražiausias gyvenimo viltis.

Nėra žemėje tokių žodžių, kuriais galima būtų jums atsidėkoti.

Todėl tegul išlieka tas gilus dėkingumas jūsų vaikų širdyse.

Ir nepamirš jie tada kelio į jūsų namus,

Ateis pasisemti kantrybės, vilties, išminties

Iš jūsų jie mokysis kurti savo gyvenimą.

Gal paskubės, gal daug kur klys, o gal ir įskaudins – neskubėkite jų teisti, o patarkite ir atleiskite.

Dabar jaunavedžiai tars keletą žodžių savo tėvams.

Jaunavedžiai padėkoja tėvams

PIRŠLYS:

Už tėvelius – mylinčius,

Už tėvelius – laukiančius,

Už tėvelius – barančius,

Už tėvelius – glaudžiančius.

Visi atsistokime ir išgerkime už jaunų tėvelius, senelius.

Grojama daina apie mamą, tėvus ar pan.

III UŽSĖDIMAS. SALDUS STALAS

SVOČIA: mielieji jaunavedžiai, jūsų laukia labai sunkus darbas – išsirinkti šeimos iždininką, kuris tvarkys visus šeimos pinigus, kad nebūtų bereikalingų ginčų, siūlome tai išspręsti taikiu būdu. Štai Jums krūvelė monetų, jūs turite rinkti ir skaičiuoti monetas, kuris daugiau priskaičiuosite, tas ir valdysite šeimos biudžetą.

Kai visos monetos surenkamos ir suskaičiuojamas, jaunavedžiams įteikiama taupyklė, į kurią ir suberiamos monetos.

SVOČIA: tai jūsų šeimos biudžeto pradinis įnašas, lai jis auga ir niekada nebūna tuščias.

Šventės pabaigoje, padėkojama šeimininkėms, pasakomas tostas, galima įteikti simbolines dovanėles.

Keletas bendrų patarimų

Jei jūs turite būti šventės vadovas – vedantysis, pasiruoškite scenarijų, bet nepersistenkite.

1. Jūsų sakomos kalbos, tostai turi būti gana trumpi ir įdomūs, kad svečiams nenusibostų Jūsų klausytis. Vienu metu (be pertraukos) kalbėkite 3-4 min., nes ilgesniam laikui svečiams sunku susikoncentruoti .

2.Tarp savo sakomų kalbų padarykite 10-15 min pertrauką, kad svečiai galėtų užvalgyti, pabendrauti vieni su kitais.

3. Išsiaiškinkite, kiek bus svečių, norinčių pasakyti sveikinimo kalbą jaunavedžiams. Ruošdami scenarijų, nepamirškite numatyti tam laiką ir vietą, kad svečių kalbos derėtų toje vietoje, kur ir yra sakoma. Norintiems pasisakyti, pasakykite, kad bus jiems suteiktas žodis.

4. Būkite pasiruošę keletą “atsarginių” tostų, anekdotų, kuriuos galėtumėte pasakyti, jei atsirastų netikėta pauzė.

5. Jei šventė vyks ilgiau, pasiruoškite žaidimų svečiams. Pavyzdžiui, šokančioms poroms, prie partnerio kojos pririškite balioną ir reikia šokėjams savo balioną išsaugoti, o kitų porų susprogdinti. Laimi tas, kas išsaugoja balioną.

Jei susirenka mėgstantys dainuoti, tai galima svečius padalinti į dvi komandas ir surengti dainų varžytuves tarp jų. Viena komanda dainuoja vieną stulpelį iš žinomos dainos, kita dainuoja iš kitos, tyla gali būti tik vieną minutę. Laimi ta komanda, kuri daugiau dainų žino.

Join the Conversation