Nekilnojamo turto registro centro N įmonės veiklos referatas

TURINYS

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS……………………………………………………………………………………………..3ĮVADAS………………………………………………………………………………………..41. TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA……………………………………………….5-62. INTERNETINIAI UŽSAKYMAI………………………………………………………………………………7-83. VĮ REGISTRŲ CENTRO N FILIALO ĮMONĖS VEIKLA…………………………9-10 IŠVADOS………………………………………………………………………………………11LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI………………………………………………………….12

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS1pav.Įmonės struktūros schema……………………………………………………………………62pav.Internetinis užsakymų priėmimo langas……………………………………………………..8

ĮVADASKiekvieno žmogaus gyvenime didelę svarbą turi kokybiškas paslaugos tiekimas.Šiandieniniame gyvenime mes negalėtume išsiversti be vienos, ar kitos mums siūlomos arba teikiamos paslaugos.Didelę įtaką daro šios paslaugų savybės:Ų neapčiuopiamumas,Ų heterogeniškumas(nevienalytiškumas),Ų nepatvarumas,Ų vartotojo dalyvavimas paslaugos tiekimo procese,Ų paslaugos teikimo ir vartojimo vienovė(vienalaikiškumas),Ų nuosavybės nekeičiamumas.Naujos technologijos iš esmės pakeitė daugelio paslaugų teikimo būdus ir vartotojų, ir teikėjų santykių formas. Technologinės inovacijos palengvina naujų paslaugų kūrimą, leidžia pertvarkyti kai kurias paslaugas pav. paslaugų užsakymą.Paslaugos sampratos evoliucija susijusi su paslaugos plėtra.Paslauga- tai proceso ir rezultato sintezė, nes tai yra neapčiuopiamos veiklos ir prekės derinys(L.Bagdonienė,R.Hopenienė 2004).Šiandien sunku įsivaizduoti įmonių darbą be pasaulinio kompiuterinio tinklo, spartinančio įvairias paslaugų operacijas.

1.TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKARegistrų centrą 1997m. įsteigė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.Steigėjo funkcijas vykdo Teisingumo ministerija. Įmonės paskirtis- administruoti nekilnojamojo turto sistemą ir užtikrinti valstybės garantijas teisėms į nekilnojamąjį turtą.Įmonė vykdo šias Lietuvos Vyriausybės pavestas funkcijas:· registruoja fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamąjį turtą, nuosavybės bei kitas teises į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymus, įstatymų nustatytus juridinius faktus;· teikia oficialią informaciją apie registre sukauptus duomenis;· atlieka statinių kadastrinius matavimus;· formuoja, tvarko, atnaujina nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų banką;· atlieka nekilnojamojo turto rinkos tyrimus ir turto vertinimą;· registruoja juridinius asmenis ir teikia duomenis apie juos.Lietuvos nekilnojamojo turto registro sistema (NTRS) atitinka Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos kriterijus, išdėstytus nekilnojamojo turto administravimo gairėse bei Kadastro 2014 rekomendacijose. Lietuvoje sukurta bendra kompiuterinė nekilnojamojo turto administravimo sistema, jungianti duomenis apie sklypus, teises į juos, duomenis apie statinius, butus, inžinierinius statinius.

Garantuojant visų duomenų naudojimą bei plečiant duomenų paslaugas, reikėjo sujungti NTRS duomenis su kitais registro ir kadastro duomenimis. Pastaruoju metu per mėnesį vidutiniškai įregistruojama 15-20 tūkst. nekilnojamųjų daiktų ir teisių į juos.Nekilnojamojo turto registro duomenų bankas jungia žemės ir statinių duomenis į bendrą sistemą. Įdiegus bendrą nekilnojamojo turto registro duomenų banką:· sujungti įregistruotų statinių ir žemės sklypų registravimo duomenys;· sukurtas kompiuterinis on-line tinklas, jungiantis 11 filialų;· kompiuterizuotas visos nekilnojamojo turto registravimo procedūros filialuose;· sukurta universali nekilnojamojo turto sistema.Pagrindinis dėmesys kuriant žemės kadastro informacinę sistemą skiriamas kadastro vietovių, blokų, ir žemės sklypų ribų įtraukimui į skaitmenines duomenų bazes ir jų koregavimui.

Šaltinis:Prieiga per internetą http://www.kada.lt/[2005-08-20]1pav.Įmonės struktūros schema.VĮ Registrų centrą sudaro tokie struktūriniai padaliniai:· Centrinis padalinys.Centrinis padalinys administruoja nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, nekilnojamojo turto vertinimą, juridinių asmenų registravimą, diegia ir naudoja nekilnojamojo turto registro informacinę sistemą, vadovauja įmonės filialo veiklai ir ją kontroliuoja.· Filialai.11filialų kaupia kadastro ir registro duomenis, atlieka kadastrinius matavimus, turto vertinimą bei rinkos tyrimus, įregistruoja nekilnojamuosius daiktus, kaupia kadastro(GIS) duomenis, tvarko turto formavimo archyvus, vadovauja filialų skyrių veiklai.· Filialų skyriai. 39 filialų skyriai rajonų centruose ir miestuose priima dokumentus registruoti nekilnojamąjį turtą, registruoja nekilnojamuosius daiktus ir teises į juos, išduoda nekilnojamojo daikto nuosavybės ar naudojimo teisę įrodančius dokumentus, teikia informacines paslaugas nekilnojamojo turto savininkams ir naudotojams. 2. INTERNETINIAI UŽSAKYMAIVĮ Registrų centre nuo 2005m. įdiegta nauja internetinė užsakymų priėmimo paslauga. Darbai internetu- valstybės įmonės Registrų centro darbų užsakymo internetu sistema.Ši sistema skirta privatiems ir juridiniams asmenims, taupantiems savo brangų laiką. Ji padeda išvengti stovėjimo eilėse, kuris kartais gali užtrukti ir ilgiau nei tikėtasi.Naudojantis sistema galima užsisakyti :1. Pažymą sandoriui.

2. Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą.3. Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą savininką.4. Nekilnojamojo turto registro išrašą apie nekilnojamąjį turtą, įregistruotą per paskutiniuosius metus5. Pažymėjimą apie nekilnojamojo turto registruotą nekilnojamąjį turtą ir teises į jį.6. Statinių kadastrinius matavimus.7. Kadastrinių matavimų bylos dublikatą.8. Pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus.9. Kadastro žemėlapio ištraukos atspausdinimą.10. Pažymą apie nuosavybės teisę turimą žemės ūkio paskirties žemės sklypą.

Pradžia / Nekilnojamojo turto registras / Darbų užsakymas Užsakymas

Pageidaujama dokumentų atsiėmimo vieta: * Kontaktinė informacijaTelefonas: * El. paštas: * Prašome nurodyti savo telefono numerį ir el. paštą, kuriais būtų galima su Jumis susisiekti.Papildoma informacija(vardas, pavardė / pavadinimas; PVM mok. kodas): Jeigu Jūs nusprendėte mokėti pavedimu, papildomos informacijos lauke tą nurodykite. * – būtini laukai

Šaltinis:Prieiga per internetą http://www.kada.lt[2005-08-20]2pav.Internetinis užsakymų priėmimų langas.Visus darbus, kurie užsakomi internetu, galima atsiimti pageidaujamoje vietoje.Pateikus užsakymą internetu, gaunamas patvirtinimas, kad užsakymas priimtas.

3.VĮ REGISTRŲ CENTRO MAŽEIKIŲ FILIALO ĮMONĖS VEIKLAĮmonėje sukurta speciali skaitmeninio kadastro žemėlapio teikimo internetu programinė aplikacija. Šiuo metu vartotojas gali gauti visą reikiamą informaciją internetu.Į filialo atliekamus kadastro darbus įeina nekilnojamojo turto kadastro duomenų rinkimas, apdorojimas ir įvedimas į kadastro duomenų bazes, tai kadastro bylų rengimas. Naudojant kadastro duomenis apskaičiuojamas nekilnojamasis turtas, įvertinama jo būklė.Sukaupti duomenys nėra statiški, todėl fiksuojame kadastrinių matavimų bei pokyčių fiksavimo darbų.Keičiantis kadastro darbų technologijai, vis aukštesni reikalavimai keliami šiuos darbus atliekantiems specialistams. 2001m. buvo atestuoti visi įmonės darbuotojai. Ir kas trys metai vykstama i centrinę įmonę atestacijai perlaikyti.Lietuvoje kasmet atliekami daugiau kaip 100 tūkst.įvairių nekilnojamojo turto sandorių. Apie 60% visų sandorių sudaro pardavimai.Remdamiesi kadastrinių matavimų ir rinkos tyrimų duomenimis įmonės specialistai atlieka individualų (nepriklausomą) ir masinį nekilnojamojo turto vertinimą.

Įmonės specialistai kas trys mėnesius atlieka turto verčių zonavimą, turinčių įtakos turto vertei nustatyti. Be to įmonė nustato vidutinės įvairių turto grupių rinkos vertes, šie rodikliai taikomi nustatant apmokestinamo deklaruojamojo turto vertes ir valstybės garantuojamos teisinės paramos dydį.Siekdama plėsti ir tobulinti nekilnojamojo turto administravimo sistemą ir informacija įmonė glaudžiai bendradarbiauja su Suomijos, Nyderlandų ir kitomis giminingomis institucijomis. VĮ Registrų centro Mažeikių filialo padalinio struktūra: Padalinio vadovas kuris atsakingas už padalinio sėkmingą darbą, vadovauja skyriams ir dalyvauja visose įmonės susirinkimuose, pasitarimuose; Archyvas-saugo ir archyvuoja visas kadastro ir registro bylas. Užsakymų priėmimo skyrius – priima užsakymus iš fizinių ir juridinių asmenų atlikti, patikslinti kadastrinius matavimus, įregistruoti matavimus, įregistruoti daiktą ir teises į tą daiktą, statinių ir žemės sklypų vertės nustatymui, pažymoms įvairiems sandoriams sudaryti ir t.t.; Registro skyrius – registruoja visą nekilnojamąjį turtą (statinius, žemės sklypus, butus, inžinerinius statinius) ir teises į juos, ruošia įvairias pažymas susijusias su nekilnojamuoju turtu; Kadastro skyrius – atsakingas už teisingą duomenų suvedimą apie statinius ir žemės sklypą į centrinį duomenų banką, atlieka patikrą apie nekilnojamąjį turtą;Vertinimo skyrius tiria rinką, nustato vidutinius rinkos vertinimo koeficientus reikalingus statinių ir žemės sklypų vertei nustatyti; Matininkų skyrius – atlieka statinių kadastrinius matavimus, tikslina duomenis ir nustato jų vertes.Visi įmonės darbuotojai yra išlaikę kvalifikacines kategorijas, atitinkančias jų darbų pobūdžiui.

IŠVADOS1.Teikti vartotojams išsamesnės informacijos, daugiau reklamuoti apie internetines paslaugas.2.Išaiškinti klientams apie internetinius užsakymus ir jų privalumus.3.Daugiau dėmesio skirti, kad kiekvienas klientas gautu internetinį patvirtinimą ir visi darbai būtų atliekami laiku.

LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI1.Interneto medžiaga.Įmonės informacija.Prieiga per internetą:http//www.kada.lt [žiūrėta 2005-04-10].

2. Bagdonienės L.,Hopenienė R.(2004).Paslaugų marketingas ir vadyba.Kaunas:Technologija.

TURINYS

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS……………………………………………………………………………………………..3ĮVADAS………………………………………………………………………………………..41. TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA……………………………………………….5-62. INTERNETINIAI UŽSAKYMAI………………………………………………………………………………7-83. VĮ REGISTRŲ CENTRO N FILIALO ĮMONĖS VEIKLA…………………………9-10 IŠVADOS………………………………………………………………………………………11LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI………………………………………………………….12

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS1pav.Įmonės struktūros schema……………………………………………………………………62pav.Internetinis užsakymų priėmimo langas……………………………………………………..8

ĮVADASKiekvieno žmogaus gyvenime didelę svarbą turi kokybiškas paslaugos tiekimas.Šiandieniniame gyvenime mes negalėtume išsiversti be vienos, ar kitos mums siūlomos arba teikiamos paslaugos.Didelę įtaką daro šios paslaugų savybės:Ų neapčiuopiamumas,Ų heterogeniškumas(nevienalytiškumas),Ų nepatvarumas,Ų vartotojo dalyvavimas paslaugos tiekimo procese,Ų paslaugos teikimo ir vartojimo vienovė(vienalaikiškumas),Ų nuosavybės nekeičiamumas.Naujos technologijos iš esmės pakeitė daugelio paslaugų teikimo būdus ir vartotojų, ir teikėjų santykių formas. Technologinės inovacijos palengvina naujų paslaugų kūrimą, leidžia pertvarkyti kai kurias paslaugas pav. paslaugų užsakymą.Paslaugos sampratos evoliucija susijusi su paslaugos plėtra.Paslauga- tai proceso ir rezultato sintezė, nes tai yra neapčiuopiamos veiklos ir prekės derinys(L.Bagdonienė,R.Hopenienė 2004).Šiandien sunku įsivaizduoti įmonių darbą be pasaulinio kompiuterinio tinklo, spartinančio įvairias paslaugų operacijas.

1.TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKARegistrų centrą 1997m. įsteigė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.Steigėjo funkcijas vykdo Teisingumo ministerija. Įmonės paskirtis- administruoti nekilnojamojo turto sistemą ir užtikrinti valstybės garantijas teisėms į nekilnojamąjį turtą.Įmonė vykdo šias Lietuvos Vyriausybės pavestas funkcijas:· registruoja fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamąjį turtą, nuosavybės bei kitas teises į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymus, įstatymų nustatytus juridinius faktus;· teikia oficialią informaciją apie registre sukauptus duomenis;· atlieka statinių kadastrinius matavimus;· formuoja, tvarko, atnaujina nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų banką;· atlieka nekilnojamojo turto rinkos tyrimus ir turto vertinimą;· registruoja juridinius asmenis ir teikia duomenis apie juos.Lietuvos nekilnojamojo turto registro sistema (NTRS) atitinka Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos kriterijus, išdėstytus nekilnojamojo turto administravimo gairėse bei Kadastro 2014 rekomendacijose. Lietuvoje sukurta bendra kompiuterinė nekilnojamojo turto administravimo sistema, jungianti duomenis apie sklypus, teises į juos, duomenis apie statinius, butus, inžinierinius statinius.

Garantuojant visų duomenų naudojimą bei plečiant duomenų paslaugas, reikėjo sujungti NTRS duomenis su kitais registro ir kadastro duomenimis. Pastaruoju metu per mėnesį vidutiniškai įregistruojama 15-20 tūkst. nekilnojamųjų daiktų ir teisių į juos.Nekilnojamojo turto registro duomenų bankas jungia žemės ir statinių duomenis į bendrą sistemą. Įdiegus bendrą nekilnojamojo turto registro duomenų banką:· sujungti įregistruotų statinių ir žemės sklypų registravimo duomenys;· sukurtas kompiuterinis on-line tinklas, jungiantis 11 filialų;· kompiuterizuotas visos nekilnojamojo turto registravimo procedūros filialuose;· sukurta universali nekilnojamojo turto sistema.Pagrindinis dėmesys kuriant žemės kadastro informacinę sistemą skiriamas kadastro vietovių, blokų, ir žemės sklypų ribų įtraukimui į skaitmenines duomenų bazes ir jų koregavimui.

Šaltinis:Prieiga per internetą http://www.kada.lt/[2005-08-20]1pav.Įmonės struktūros schema.VĮ Registrų centrą sudaro tokie struktūriniai padaliniai:· Centrinis padalinys.Centrinis padalinys administruoja nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, nekilnojamojo turto vertinimą, juridinių asmenų registravimą, diegia ir naudoja nekilnojamojo turto registro informacinę sistemą, vadovauja įmonės filialo veiklai ir ją kontroliuoja.· Filialai.11filialų kaupia kadastro ir registro duomenis, atlieka kadastrinius matavimus, turto vertinimą bei rinkos tyrimus, įregistruoja nekilnojamuosius daiktus, kaupia kadastro(GIS) duomenis, tvarko turto formavimo archyvus, vadovauja filialų skyrių veiklai.· Filialų skyriai. 39 filialų skyriai rajonų centruose ir miestuose priima dokumentus registruoti nekilnojamąjį turtą, registruoja nekilnojamuosius daiktus ir teises į juos, išduoda nekilnojamojo daikto nuosavybės ar naudojimo teisę įrodančius dokumentus, teikia informacines paslaugas nekilnojamojo turto savininkams ir naudotojams. 2. INTERNETINIAI UŽSAKYMAIVĮ Registrų centre nuo 2005m. įdiegta nauja internetinė užsakymų priėmimo paslauga. Darbai internetu- valstybės įmonės Registrų centro darbų užsakymo internetu sistema.Ši sistema skirta privatiems ir juridiniams asmenims, taupantiems savo brangų laiką. Ji padeda išvengti stovėjimo eilėse, kuris kartais gali užtrukti ir ilgiau nei tikėtasi.Naudojantis sistema galima užsisakyti :1. Pažymą sandoriui.

2. Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą.3. Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą savininką.4. Nekilnojamojo turto registro išrašą apie nekilnojamąjį turtą, įregistruotą per paskutiniuosius metus5. Pažymėjimą apie nekilnojamojo turto registruotą nekilnojamąjį turtą ir teises į jį.6. Statinių kadastrinius matavimus.7. Kadastrinių matavimų bylos dublikatą.8. Pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus.9. Kadastro žemėlapio ištraukos atspausdinimą.10. Pažymą apie nuosavybės teisę turimą žemės ūkio paskirties žemės sklypą.

Pradžia / Nekilnojamojo turto registras / Darbų užsakymas Užsakymas

Pageidaujama dokumentų atsiėmimo vieta: * Kontaktinė informacijaTelefonas: * El. paštas: * Prašome nurodyti savo telefono numerį ir el. paštą, kuriais būtų galima su Jumis susisiekti.Papildoma informacija(vardas, pavardė / pavadinimas; PVM mok. kodas): Jeigu Jūs nusprendėte mokėti pavedimu, papildomos informacijos lauke tą nurodykite. * – būtini laukai

Šaltinis:Prieiga per internetą http://www.kada.lt[2005-08-20]2pav.Internetinis užsakymų priėmimų langas.Visus darbus, kurie užsakomi internetu, galima atsiimti pageidaujamoje vietoje.Pateikus užsakymą internetu, gaunamas patvirtinimas, kad užsakymas priimtas.

3.VĮ REGISTRŲ CENTRO MAŽEIKIŲ FILIALO ĮMONĖS VEIKLAĮmonėje sukurta speciali skaitmeninio kadastro žemėlapio teikimo internetu programinė aplikacija. Šiuo metu vartotojas gali gauti visą reikiamą informaciją internetu.Į filialo atliekamus kadastro darbus įeina nekilnojamojo turto kadastro duomenų rinkimas, apdorojimas ir įvedimas į kadastro duomenų bazes, tai kadastro bylų rengimas. Naudojant kadastro duomenis apskaičiuojamas nekilnojamasis turtas, įvertinama jo būklė.Sukaupti duomenys nėra statiški, todėl fiksuojame kadastrinių matavimų bei pokyčių fiksavimo darbų.Keičiantis kadastro darbų technologijai, vis aukštesni reikalavimai keliami šiuos darbus atliekantiems specialistams. 2001m. buvo atestuoti visi įmonės darbuotojai. Ir kas trys metai vykstama i centrinę įmonę atestacijai perlaikyti.Lietuvoje kasmet atliekami daugiau kaip 100 tūkst.įvairių nekilnojamojo turto sandorių. Apie 60% visų sandorių sudaro pardavimai.Remdamiesi kadastrinių matavimų ir rinkos tyrimų duomenimis įmonės specialistai atlieka individualų (nepriklausomą) ir masinį nekilnojamojo turto vertinimą.

Įmonės specialistai kas trys mėnesius atlieka turto verčių zonavimą, turinčių įtakos turto vertei nustatyti. Be to įmonė nustato vidutinės įvairių turto grupių rinkos vertes, šie rodikliai taikomi nustatant apmokestinamo deklaruojamojo turto vertes ir valstybės garantuojamos teisinės paramos dydį.Siekdama plėsti ir tobulinti nekilnojamojo turto administravimo sistemą ir informacija įmonė glaudžiai bendradarbiauja su Suomijos, Nyderlandų ir kitomis giminingomis institucijomis. VĮ Registrų centro Mažeikių filialo padalinio struktūra: Padalinio vadovas kuris atsakingas už padalinio sėkmingą darbą, vadovauja skyriams ir dalyvauja visose įmonės susirinkimuose, pasitarimuose; Archyvas-saugo ir archyvuoja visas kadastro ir registro bylas. Užsakymų priėmimo skyrius – priima užsakymus iš fizinių ir juridinių asmenų atlikti, patikslinti kadastrinius matavimus, įregistruoti matavimus, įregistruoti daiktą ir teises į tą daiktą, statinių ir žemės sklypų vertės nustatymui, pažymoms įvairiems sandoriams sudaryti ir t.t.; Registro skyrius – registruoja visą nekilnojamąjį turtą (statinius, žemės sklypus, butus, inžinerinius statinius) ir teises į juos, ruošia įvairias pažymas susijusias su nekilnojamuoju turtu; Kadastro skyrius – atsakingas už teisingą duomenų suvedimą apie statinius ir žemės sklypą į centrinį duomenų banką, atlieka patikrą apie nekilnojamąjį turtą;Vertinimo skyrius tiria rinką, nustato vidutinius rinkos vertinimo koeficientus reikalingus statinių ir žemės sklypų vertei nustatyti; Matininkų skyrius – atlieka statinių kadastrinius matavimus, tikslina duomenis ir nustato jų vertes.Visi įmonės darbuotojai yra išlaikę kvalifikacines kategorijas, atitinkančias jų darbų pobūdžiui.

IŠVADOS1.Teikti vartotojams išsamesnės informacijos, daugiau reklamuoti apie internetines paslaugas.2.Išaiškinti klientams apie internetinius užsakymus ir jų privalumus.3.Daugiau dėmesio skirti, kad kiekvienas klientas gautu internetinį patvirtinimą ir visi darbai būtų atliekami laiku.

LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI1.Interneto medžiaga.Įmonės informacija.Prieiga per internetą:http//www.kada.lt [žiūrėta 2005-04-10].

2. Bagdonienės L.,Hopenienė R.(2004).Paslaugų marketingas ir vadyba.Kaunas:Technologija.