agronomo – konsultanto veikla darbų saugos srityje

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra

Agronomo – konsultanto veikla darbų saugos srityje

1. Anketa2. Cheminių preparatų pristatymo ūkininkui darbo procesas; Sandėlininko darbų saugos instrukcija

DARBŲ IR CIVILINĖS SAUGOS KONTROLINIS DARBAS

Atliko: agronomijos specialybės II k. 2 gr. studentė Lendrina Tilvytytė

Kaunas – Akademija2004 m.

1. Anketa 2. Darbų sauga darbo vietoje

Agronomas- konsultantas firmoje UAB „Agrimatco“ atsakingas už šiuos darbus:• Cheminių preparatų pervežimą;• Cheminių preparatų pristatymą ūkininkui (įmonei);• Cheminių preparatų priežiūrą sandėlyje;• Priešgaisrinę apsaugą;• Konsultaciją augalų apsaugos klausimais;• Beicavimą;• Purškimą;• Tręšimą;

2.1. Cheminių preparatų pristatymo ūkininkui (įmonei) technologinis darbo procesas

2.1.1. Cheminių preparatų užsakymo sudarymas;2.1.2. Tikrinimas ar ūkininkas (įmonė) turi leidimą naudoti cheminius preparatus;2.1.3. Sutarties su ūkininku (įmone) sudarymas;2.1.4. Užsakyto cheminių preparatų kiekio pakrovimas į transportą;2.1.5. Dokumentų išrašymas ( sąskaitų, važtaraščių ir pan.);2.1.6. Cheminių preparatų pristatymas ūkininkui (įmonei);2.1.7. Cheminių preparatų iškrovimas.

2.2. Kenksmingi, pavojingi, darbingumą mažinantys veiksniai

2.2.1. Netvarkingai įpakuoti cheminiai preparatai.2.2.2. Apsinuodijimas dujomis, garais ir pan.2.2.3. Odos, akių, kvėpavimo organų sudirginimas.2.2.4. Viso kūno negalavimas.2.2.5. Galvos skausmas.

2.2.2. Vairuojant automobilį:2.2.2.1. techniškai netvarkingas automobilis;2.2.2.2. kelio kliūtys (keliu judančios mašinos, pėstieji, gyvuliai važiuojamojoje dalyje ir pan.);2.2.2.3. automobilio dirbančio variklio besisukančios bei įkaitusios dalys;2.2.2.4. akumuliatoriaus elektrolitas, benzino garai ar kaip automobilio kuras naudojamos dujos, variklio išmetamosios dujos;2.2.2.5. gaisro ir sprogimo pavojus.

2.3. Apsaugos priemonės nuo profesinės rizikos veiksnių

2.3.1. Pakraunant cheminius preparatus naudojamos šios apsaugos priemonės:2.3.1.1. respiratoriai ;2.3.1.2. darbiniai drabužiai;2.3.1.3. apsauginiai akiniai jei to reikalaujama cheminių preparatų saugumo informacijoje;2.3.1.4. apsauginės pirštinės;2.3.1.5. guminiai batai jei to reikalaujama cheminių preparatų saugumo informacijoje.

2.3.2. Transportuojant cheminius preparatus:2.3.2.1. techninė automobilio apžiūra;2.3.2.2. miltelinis gesintuvas;2.3.2.3. kitos neutralizuojančios medžiagos jei to reikalaujama cheminių preparatų saugumo informacijoje;2.3.2.4. Vaistinėlė;2.3.2.5. Avarinio sustojimo ženklas;2.3.2.6. Įrankių rinkinys;2.3.2.7. Automobilio vilktis.2.3.2.8. Pavojingo krovinio ženklas jei to reikalaujama cheminių preparatų saugumo informacijoje.

2.4. Sandėlio vedėjo (sandėlininko) darbų saugos instrukcijaUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ SANDĖLIO VEDĖJO (SANDĖLININKO)„AGRIMATCO VILNIUS“ DARBŲ SAUGOS INSTRUKCIJA Nr. 7

Įmonės kodas: 1165147 Patvirtinta 1999 m. vasario mėn. 1 d. UAB „Agrimatco Vilnius“ direktorius Algimantas Strukčinskas . (parašas)

2.4.1. Bendroji dalis

2.4.1.1. Už šios, kitų darbo saugos instrukcijų ar taisyklių, su kuriomis buvo supažindintas, nevykdymą, sandėlio vedėjas, toliau tekste sandėlininkas atsako vidaus darbo tvarkos taisyklių arba LR įstatymų nustatyta tvarka.2.4.1.2. Sandėlininku gali dirbti ne jaunesnis, kaip 18 metų amžiaus asmuo, prieš pradedant dirbti įmonėje jis turi pasitikrinti sveikatą pagal Visuomenės sveikatos centro patvirtintą asmenų dirbančių kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis kontingentų aktą, sudarytą atsižvelgiant į šios įmonės kenksmingų veiksnių specifinį poveikį žmonių sveikatai ir gauti komisijos išvadą apie tinkamumą šiam darbui, įrašytą į „Asmens medicininę knygelę“ (apsk. F. 048/a), išklausyti įvadinį darbo vietoje saugos darbe bei priešgaisrinės saugos instruktavimus. 2.4.1.3. Sandėlininkas privalo kartą į metus tikrinti sveikatą medicinos įstaigoje.2.4.1.4. Sandėlininkas instruktuodamas ne rečiau kaip kartą per metus, papildomai instruktuodamas: 2.4.1.4.1 patvirtinus naują darbų saugos instrukciją arba pakeitus esamą, 2.4.1.4.2 įsitikinus, kad sandėlininko žinios yra nepakankamos, 2.4.1.4.3 pasikeitus darbo sąlygoms, turinčioms įtakos darbo saugai, 2.4.1.4.4 įvykus nelaimingam atsitikimui, avarijai ar kilus gaisrui, jei to reikalauja tikrinančioji komisija.2.4.1.5. Sandėlininkas privalo žinoti: 2.4.1.5.1. vidaus darbo tvarkos ir sandėlių priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus;2.4.1.5.2. neelektrotechninio personalo ir krovėjo darbų saugos instrukcijas;2.4.1.5.3. gerai žinoti visų sandėlyje esamų materialinių vertybių fizines ir chemines savybes, pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu ypatybes, jų sandėliavimo reikalavimus;2.4.1.5.4. „Darbuotojų veiksmų planą, kilus gaisrui“, pirminių gaisro priemonių laikymo vietas ir mokėti jas panaudoti; 2.4.1.5.5. pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo metu, mokėti jas panaudoti;2.4.1.5.6. nustatytą pranešimų apie nelaimingą atsitikimą, gaisrą ar avariją tvarką.2.4.1.6. Sandėlininkas privalo:

2.4.1.6.1. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, 2.4.1.6.2. vykdyti darbdavio, jo įgaliotų asmenų, kontroliuojančių pareigūnų teisėtus reikalavimus.2.4.1.7. Rūkyti galima tik tam skirtose ir tinkamai įrengtose vietose, kuriose yra indas nuorūkoms dėti bei gesinimo priemonės.2.4.1.8. Draudžiama dirbti: 2.4.1.8.1. sergant, 2.4.1.8.2. darbo metu būti išgėrusiam alkoholinių gėrimų, 2.4.1.8.3. apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.2.4.1.9. Sandėlininkas privalo: 2.4.1.9.1. vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą, 2.4.1.9.2. nepalikti be priežiūros įjungtų į elektros tinklą elektros prietaisų, įrengimų, 2.4.1.9.3. nenaudoti patalpų šildymui nestandartinių elektros šildymo prietaisų, 2.4.1.9.4. nesinaudoti netvarkinga, su sulaužytais gaubtuliais elektros instaliacijos įranga bei 2.4.1.9.5. šviestuvais su nuimtais apsauginiais gaubtais, 2.4.1.9.6. nejungti į vieną rozetę didelio galingumo elektros prietaisų;2.4.1.10. Sugedus naudojamiems prietaisams bei įrenginiams, sandėlininkas privalo juos išjungti iš elektros tinklo ir apie tai pranešti darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui. Sandėlininkui, neturinčiam specialios kvalifikacijos, pačiam remontuoti elektros prietaisus bei įrengimus, jų kabelius, prijungimo armatūrą, draudžiama.2.4.1.11. Sandėlininkas privalo vykdyti tik tą darbą kuris jam pavestas ir kurį sandėlininkas apmokytas, instruktuotas saugiai atlikti. Iškilus neaiškumams, kaip saugiai atlikti pavestą darbą, sandėlininkas privalo nutraukti darbus ir nedelsiant kreiptis į darbdavį ar jo įgaliotą asmenį. Pradėti darbus leidžiama tik gavus išsamius darbdavio ar įgalioto asmens nurodymus.2.4.1.12 Įvykus nelaimingam atsitikimui: 2.4.1.12.1. būtina nukentėjusiam nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą, 2.4.1.12.2. kreiptis į medicinos punktą arba iškviesti greitąją medicininę pagalbą telefonu 103. 2.4.1.12.3. Nukentėjęs nuo nelaimingo atsitikimo asmuo, jeigu pajėgia, turi nedelsdamas pranešti tiesioginiam darbo vadovui arba kitam darbdavio įgaliotam asmeniui, 2.4.1.12.4. Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsiant suteikti nukentėjusiam pirmąją pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiems asmenims. 2.4.1.12.5. Darbo vieta ir įrengimų būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikrau aktu.
2.4.1.13. Sandėlininkas privalo: 2.4.1.13.1. dėvėti švarius ir tvarkingus drabužius, darbo avalynę, 2.4.1.13.2. laikytis asmeninės higienos reikalavimų.

2.4.2. Pavojingi, kenksmingi ir darbingumą mažinantys veiksniai. Būtinos saugos priemonės.

2.4.2.1. Kenksmingi ir pavojingi veiksniai: 2.4.2.1.1. gaisro ir sprogimo galimybė. 2.4.2.1.2. cheminiai veiksniai (nitrogeninio poveikio, jautrinančio poveikio, kancerogeninės, mutageninės, reprodukcija, ūmaus poveikio medžiagos, alerginio poveikio medžiagos);2.4.2.1.3. kvėpavimas, lietimas ar apsiliejimas cheminėmis medžiagomis kurios viršija ribinė vertę; kvėpavimas, lietimas ar apsiliejimas cheminėmis medžiagomis kurios viršija ribinę vertę; 2.4.2.1.4. nuodingų dujų ar garų patekimas į aplinką, apsinuodijimas dujomis, garais ir pan.;2.4.2.1.5. netvarkingai įpakuoti cheminiai preparatai;2.4.2.1.6. elektros srovė;2.4.2.1.7. galimybė susižeisti aštriomis krovinių įpakavimo briaunomis.

2.4.2.2. Darbingumą mažinantys veiksniai:2.4.2.2.1. nuovargis; 2.4.2.2.2. sulėtėjusi reakcija;2.4.2.2.3. deguonies trūkumas;2.4.2.2.4. atidumo susilpnėjimas; 2.4.2.2.5. uoslės susilpnėjimas;2.4.2.2.6. skonio susilpnėjimas.2.4.2.2.7. odos, akių, kvėpavimo organų sudirginimas;2.4.2.2.8. viso kūno negalavimas;2.4.2.2.9. galvos skausmas.

2.4.2.3. Asmeninės saugos priemonės:

2.4.2.3.1. Apsauginiai drabužiai: 2.4.2.3.1.1. saugi, apsauginė ir darbinė profesinė avalynė 2.4.2.3.1.2. medvilninis chalatas – 12 mėn.2.4.2.3.1.3. apsauginės pirštinės nuo chemikalų; 2.4.2.3.1.4. apsauginės pirštinės nuo mechaninių pažeidimų;

2.4.2.3.2. Kvėpavimo organų apsaugos priemonės: 2.4.2.3.2.1. ištisinės kaukės; 2.4.2.3.2.2. kvėpavimo aparatai su švaraus oro žarna ir kauke, puskauke arba kandikliniu įtaisu; 2.4.2.3.2.3. puskaukės ir ketvirtinės kaukės; 2.4.2.3.2.4. filtruojamosios puskaukės apsaugai nuo dalelių; 2.4.2.3.2.5. filtruojamosios puskaukės su vožtuvais apsaugai nuo dujų arba dujų ir dalelių.

2.4.2.3.3. Asmeninės apsaugos priemonės ir jų dėvėjimo (naudojimo) laikas parenkami vadovaujantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatų reikalavimais.

2.4.2.3.3. Sandėlyje turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlė, gesintuvas ir kitos būtinos pirmajai pagalbai priemonės.

2.4.3. Sandėlininko veiksmai prieš darbo pradžią

2.4.3.1. Prieš įeidamas į patalpas sandėlininkas turi: 2.4.3.1.1. įjungti vėdinimo sistemą,2.4.3.1.2. apžiūrėti sandėlį iš išorės, ar viskas tvarkinga.

2.4.3.2. Įėjęs į patalpą privalo užsivilkti darbo drabužius.2.4.3.3. Kartu su sandėlio darbininkais apžiūrėti sandėlio patalpas. 2.4.3.4.Jeigu yra reikalas – sutvarkyti sandėlio patalpas, kad jos nebūtų apkrautos.2.4.3.5. Patikrinti, ar yra visos reikalingos individualios saugos priemonės būsimų darbų atlikimui.2.4.3.6. Apžiūrėti darbui reikalingus įrankius, įsitikinti, ar jie tvarkingi, ar jų pakanka.2.4.3.7. Išaiškinti sandėlio darbininkams: 2.4.3.7.1. būsimų darbų pobūdį, 2.4.3.7.2. prekių ir medžiagų, kurias reikės priimti į sandėlį ir išduoti iš jo, savybes bei galimą 2.4.3.7.3. kenksmingą jų poveikį, 2.4.3.7.4. iškrovimo, pernešimo ir pakrovimo būdus.2.4.3.8. Patikrinti pirminių gaisro gesinimo priemonių tvarkingumą.2.4.3.9. Patikrinti, ar yra būtinos cheminių medžiagų neutralizavimo ir nukenksminimo priemonės.2.4.3.10. Jeigu patikrinimo metu išaiškėjo darbo vietos, individualios saugos priemonių, darbo įrankių trūkumai: 2.4.3.10.1. pranešti apie tai darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui, 2.4.3.10.2. nepradėti darbo, kol trūkumai nebus pašalinti.

2.4.4. Sandėlininko veiksmai darbo metu

2.4.4.1. Darbo metu sandėlininkas privalo:2.4.4.1.1. vadovauti iškrovimo, pakrovimo, krovinių pernešimo darbams;2.4.4.1.2. reikalauti, kad sandėlio darbininkai iškrautų, perneštų ir pakrautų krovinius taip, kaip jiems buvo nurodyta;2.4.4.1.3. sekti, kad kroviniai būtų kraunami tiksliai į nurodytas vietas, kad sunkesni kroviniai būtų kraunami ant apatinių stelažo lentynų, o lengvesni – ant viršutinių, kad jie neiškristų už lentynų bortų;2.4.4.1.4. neleisti, kad krovėjai trauktų krovinius iš rietuvės ar lentynos apačios ir mėtytų juos žemyn;2.4.4.1.5. sekti, kad kroviniai būtų kraunami į rietuves prisilaikant nurodytų rietuvių gabaritų, kad rietuvės stovėtų stabiliai;2.4.4.1.6. neleisti, kad sandėlio darbininkai dirbtų be būtinų individualios saugos priemonių.2.4.4.2. Sandėlininkui draudžiama: 2.4.4.2.1. priimti į sandėlį ir laikyti jame skirtingų cheminių savybių gaminius, o taip pat kurių savybės nežinomos;2.4.4.2.2. priimti ir laikyti sandėlyje lengvai užsiliepsnojančius, degius skysčius, lakus, dažus, tirpiklius ir pan. pažeistoje ar atviroje taroje;

2.4.4.2.3. sandėlio patalpoje perpilinėti iš vienos taros į kitą naftos, nuodingas chemines, degias sprogimo atžvilgiu medžiagas;2.4.4.2.4. patalpose laikyti lengvai užsiliepsnojančių ir degių skysčių bei tuščią jų tarą;2.4.4.2.5.agrocheminių medžiagų sandėliuose priimti ir laikyti maisto produktus;2.4.4.3. Prekės sukraunamos 1 m. atstumu nuo šildymo įrenginių ir apsaugoma nuo tiesioginių saulės spindulių.2.4.4.4. Išskirtinės sandėliavimo sąlygos nurodytos prekių normatyvinėje techninėje dokumentacijoje.2.4.4.5. Sandėliuose draudžiama užkrauti duris. Takai tarp stelažų, rietuvių ir tarpai nuo jų iki sienų turi būti ne siauresni kaip 0,8 m.2.4.4.6. Sandėlių patalpose draudžiama naudoti: 2.4.4.6.1. dujines virykles, 2.4.4.6.2. elektros šildymo prietaisus, 2.4.4.6.3. krosneles. 2.4.4.7. Patalpos turi būti šildomos centrinio šildymo prietaisais, naudojančiais karštą vandenį, orą, nedidelio slėgio garus.

2.4.5. Sandėlininko veiksmai avariniais atvejais

2.4.5.1. Jeigu sandėlininkas pastebėjo, kad stelažas ar krovinių rietuvė gali griūti, nedelsdamas turi: 2.4.5.1.1 atitverti pavojingą zoną,2.4.5.1.2 organizuoti stelažo ar krovinių rietuvės sutvirtinimo darbus, jeigu juos atlikti įmanoma ir saugu.2.4.5.1.3 Jeigu sutvirtinimo darbų atlikti neįmanoma, jis turi pranešti apie tai darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui ir kartu nuspręsti, kaip saugiai ir be sunkių pasekmių dirbtinai stelažą ar rietuvę nugriauti.2.4.5.2. Jeigu stelažas ar rietuvė griuvo ir prispaudė žmones, sandėlininkas privalo:2.4.5.2.1 tuojau pat savo jėgomis organizuoti jų gelbėjimo darbus, 2.4.5.2.2 pranešti apie tai darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui.2.4.5.3. Jeigu sandėlyje išsiliejo skysčiai iš sudužusios taros, sandėlininkas privalo organizuoti jų plitimo sustabdymo, neutralizavimo ir nukenksminimo darbus.2.4.5.4. Jeigu sandėlyje ( jo teritorijoje) kilo gaisras, sandėlininkas privalo:2.4.5.4.1 nedelsdamas apie jį pranešti ugniagesiams, 2.4.5.4.2 iškviesti į gaisravietę darbdavį ar jo įgaliotą asmenį, 2.4.5.4.3 išjungti elektros tiekimą, 2.4.5.4.4 organizuoti gaisro židinio gesinimą turimomis priemonėmis, 2.4.5.4.5 organizuoti vertingiausių priekių išnešimą, 2.4.5.4.6 organizuoti ugniagesių pasitikimą, 2.4.5.4.7 vadovautis „Darbuotojų veiksmų planu, kilus gaisrui“.

2.4.6. Sandėlininko veiksmai baigus darbą

2.4.6.1. Baigęs darbą sandėlininkas privalo:2.4.6.1.1. gerai apžiūrėti sandėlio teritoriją ir patalpas, įsitikinti, ar teritorijoje nėra smilkstančių medžiagų, sandėlio patalpose nejaučiamas dūmų, degėsių kvapas;2.4.6.1.2. patikrinti, ar sandėlyje neliko žmonių ar nepažeistos sandėlio durys, pro kurias galėtų patekti šalutiniai asmenys;2.4.6.1.3. tik įsitikinęs, kad viskas tvarkoje, sandėlininkas privalo:2.4.6.1.3.1 išjungti elektros apšvietimą, 2.4.6.1.3.2 įjungti priešgaisrinę automatiką, 2.4.6.1.3.3 signalizavimo sistemą,2.4.6.1.3.4 užpildyti patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalą( jei toks yra), 2.4.6.1.3.5 užrakinti sandėlį ir perduoti jį apsaugai ( jei apsauga yra),2.4.6.1.3.6 Nusivilkti darbo drabužius, nusiplauti rankas ir veidą muilu2.4.6.1.3.7 išjungti vėdinimo sistemą.

TURINYS

1. Anketa (L. Rudinsko ūkis)

2. Darbų sauga darbo vietoje ———————————————————————————1

2.1. Cheminių preparatų pristatymo ūkininkui (įmonei) technologinis darbo procesas ———1

2.2. Kenksmingi, pavojingi, darbingumą mažinantys veiksniai ————————————–1

2.3. Apsaugos priemonės nuo profesinės rizikos veiksnių ———————————————-1

2.4. Sandėlio vedėjo (sandėlininko) darbų saugos instrukcija —————————————–2

2.4.1 Bendroji dalis ———————————————————————————————-22.4.2. Pavojingi, kenksmingi ir darbingumą mažinantys veiksniai. Būtinos saugos priemonės——-42.4.3. Sandėlininko veiksmai prieš darbo pradžią————————————————————52.4.4. Sandėlininko veiksmai darbo metu ———————————————————————52.4.5. Sandėlininko veiksmai avariniais atvejais ————————————————————-62.4.6. Sandėlininko veiksmai baigus darbą ——————————————————————-7 LITERATŪRA IR KITA NAUDOTA INFORMACIJA

1. UAB „Agrimatco Vilnius“ , „Įvadinė darbų saugos instrukcija Nr.1“ , Vilnius, 1999 m.2. UAB „Agrimatco Vilnius“ , „Vairuojančiam tarnybinį arba savo transportą tarnybiniais reikalais darbų saugos instrukcija Nr. 9“, Vilnius, 1999 m. 3. UAB „Agrimatco Vilnius“ , „Sandėlio vedėjo (sandėlininko) darbų saugos instrukcija Nr. 7“, Vilnius, 1999 m. 4. UAB „Agrimatco Vilnius“ , „Priešgaisrinės saugos instrukcija Nr.2“, Vilnius, 2000 m.5. V. Baltuškonis, „Darbo apsauga žemės ūkyje“, Vilnius, 1985 m.6. “Instruktavimo, mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatai”. Valstybės žinios 2002 m. Nr. 69– 2849.7. LŽŪU „ Darbo aplinka. Laboratoriniai darbai“ Kaunas, 2000 m.8. Darbų ir civilinės saugos paskaitų konspektai.9. Internetas: http://www.vdi.lt/Norminia/default.htm10. Internetas: http://www.darbininkas.lt/darbuotoju%20saugos%20ir%20sveikatos%20istatymas.html

11. Internetas: http://www.darbininkas.lt/darbo%20kodeksas2.html12. Internetas: http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=236530&Condition2=

Kita naudota informacija:

1. Ūkininko konsultacija2. Agronomo – konsultanto konsultacija ( UAB „Agrimatco Vilnius“ )