AGRONOMIJOS PAGRINDŲ DALYKO MOKOMOSIOS PRAKTIKOS ATASKAITA

AGRONOMIJOS PAGRINDŲ DALYKO MOKOMOSIOS PRAKTIKOS ATASKAITA

ĮVADAS

(Parašyti ką nors).

Ataskaitos tikslas – pagilinti agronomijos pagrindų dalyko praktinių gebėjimų žinias.
Uždaviniai:
1. Sudaryti rotacijos schemą pagal duotą pasėlių struktūrą.
2. Parinkti ir įvertinti pagrindinio ir priešsėjinio žemės dirbimo darbų sistemą.
3. Sudaryti tręšimo planą duotai sėjomainai.
4. Sudaryti pasėlių priežiūros darbų sistemą.

ĮVADAS

Pasėlių rotacija

Laukiniai augalai auga bendrijomis. Maisto, vandens, šilumos ir erdvės jiems reikia nevienodai, jie net vieni kitus papildo. Ilgašakniai augalai auga greta trumpašaknių, daugiau azoto vartojantys – šalia azotą kaupiančių, šviesą mėgstantys – šalia paunksniu besitenkinančių.Šiose natūraliose bendrijose beveik nepastebimas dirvos nuovargis, ligų ar

r
r kenkėjų antplūdis, dėl kurių labai susilpnėtų ar sustotų bendrijos augalų augimas.
Rotacija – laikas, per kurį vienas augalas pereina visus sėjomainos laikus.

Tikslas – sudaryti rotacijos schemą.
Uždaviniai:
1. Išnagrinėti sėjomainą panaudojant terminus priešsėlis, pagrindinė kultūra, posėlis.
2. įvertinti priešsėlių teigiamas ir neigiamas savybes.

1. Sėjomainos schemos sudarymas

Lauko augalai arba jų grupės

Javai Kaupiamieji Linai Rapsai Daugiametės
žolės Vienmetės žolės
30 45 10 15

Žieminiai kviečiai + įsėlis 30 %
Daugiametės žolės І n. m. 15 %
Daugiametės žolės ІІ n. m
Žieminiai rapsai 10 %
Bulvės 20 %
Pūdymas 25 %

1.1 Sėjomainos rotacijos narių kaita
1.1.1 lentelė
Eilės Nr. Priešsėlis Pagrindinė kultūra Pasėlis
1
2
3
4
5
6 Pūdymas
Žieminiai kviečiai + įsėlis
Daugiametės žolės 1 n. m
Daugiametės žolės 2 n. m
Žieminiai rapsai
Bulvės Žieminiai kviečiai + įsėlis
Daugiametės žolės 1 n. m
Daugiametės žolės 2

n. m
Žieminiai rapsai
Bulvės
Pūdymas Daugiametės žolės 1 n. m
Daugiametės žolės 2 n .m
Žieminiai rapsai
Bulvės
Pūdymas
Žieminiai kviečiai + įsėlis

1.2 Priešsėlio vertinimas
1.2.1 lentelė
Priešsėlis Pagrindinis augalas Parinkto priešsėlio

Teigiamos
savybės Neigiamos savybės
Pūdymas Žieminiai kviečiai + įsėlis Laukas apvalomas nuo piktžolių, laukas patręšiamas žaliosiomis arba organinėmis trąšomis.
Nėra
Žieminiai kviečiai + įsėlis Daugiametės žolės 1 n. m
Nėra Paima daug maisto medžiagų, plinta piktžolės.
Daugiametės žolės 1 n. m Daugiametės žo

o
olės 2 n. m Palieka daug organinių liekanų, gausina dirvoje azotą. Išretėjusiose daugiametėse žolėse išplinta varputis.
Daugiametės žolės 2 n. m Žieminiai rapsai Palieka daug organinių liekanų, gausina dirvoje azotą. Išretėjusiose daugiametėse žolėse išplinta varputis.
Žieminiai rapsai Bulvės Stelbina piktžoles Sanaudoja daug maisto medžiagų
Bulvės Pūdymas Gausiai tręšiami Suplauna dirvą

IŠVADOS: 1. Sudaryta 6 augalų sėjomaina.

2. Sudaryta pasėlių rotacijos schema iš dalies atitinka sėjomainai keliaus reikalavimu, nes priešsėliai turi daugiau neigiamų savybių nei teigiamų. Šią sėjomaina reikėtų tikslinti.

Žemės dirbimo sistemų sudarymas duotai sėjomainai
ĮVADAS
Žemės dirbimas – mašinų ir padargų darbinių dalių mechaninio poveikio būdai, siekiant sudaryti palankiausias sąlygas kultūriniams augalams auginti, o šių padargų panaudojimo tvarka – žemės dirbimo sistema. Giliam žemės dirbimui naudojami plūgai, o paviršiniam purenimui – kultivatoriai, akėčios, valkės, lėkštės, frezeriai, puri žemė suspaudžiama volais.
Pagrindinio (rudeninio) žemės dirbimo būdu skutamos (arba neskutamos ražienos) ir giliai ariama. Žemės dirbimo darbai priklauso nuo au

u
ugintų augalų ir dirvožemio ypatumų.
Priešsėjinio dirbimo metu, ruošiant žemę ankstyvosios sėjos augalams, ji purenama akėčiomis arba kultivatoriais ir tuoj pat sėjama.

Tikslas – parinkti žemės dirbimo sistemą duotai sėjomainai.
Uždaviniai:
1. Sudaryti pagrindinio žemės dirbimo sistemą duotai sėjomainai.
2. Sudaryti priešsėjinio žemės dirbimo sistem,ą duotai sėjomainai.
3. Įvertinti žemės dirbimo sistemą įgyvendinimą duotoje sėjomainoje.

2. Žemės dirbimo schemų sudarymas
Priešsėlis Pagrindinis
augalas

Žemės dirbimo būdas Laikas Agrotechniniai reikalavimai Kaina lt.
Pūdymas Žieminiai kviečiai + įsėlis Gilusis arimas, skutamos ražienos, kultivuojama, akėjama. Pavasarį 20 – 30 cm.

Arimas 130 – 140 lt.
Kultivavimas 40 – 50 lt
Akėjimas 30 – 40 lt
Ražienų skutimas 50 – 60 lt
VISO: 410 LT.

Žieminiai kviečiai + įsėlis

Daugiametės žolės 1 n. m.

________

Iš rudens pavasarį prieš sėją

_________

Daugiametės žolės 1 n. m.

Daugiametės žolės 2 n. m.

.
.

_______

Iš rudens pavasarį prieš sėją

________

Daugiametės žolės 2 n. m.

Žieminiai rapsai

__________

Iš rudens pavasarį prieš sėją
_________
Žieminiai rapsai Bulvės Lėkščiavimas, arimas, kultivavimas Rudenį
rudenį
pavasarį 4 – 6
20 – 25
5 – 12
Bulvės Pūdymas Lėkščiavimas, arimas,
kultivavimas Rudenį
Rudenį
pavasarį 4 – 6
20 – 25
5 – 12

Išvada: Žemės dirbimo duotai sėjomainai įgyvendinti reikės apie 4.10 Lt.

Tręšimo plano sudarymas
ĮVADAS
Augalų tręšimo nevienodumą lemia daug veiksnių: dirvožemio savybės, augalų bei jų veislių ypatumai, klimatas bei ekonominės sąlygos, agrotechnika bei mechanizmai, tręšimo tikslai ir kita.
Organinės trąšos – tai įvairių organizmų masė arba jų atliekos, ilgą laiką teigiamai veikiančios dirvožemio savybes bei jame augančius augalus.
Mineralinės trąšos – tai pramoniniu būdu gaminami mineraliniai junginiai, turintys augalams prieinamų ir būtinų makro ar mikroelementū.
Mineralinės trąšos, priklausomai nuo jose esančių būtinų augalui maisto elementų, skirstomos į azoto, fosforo, kalio, mikroelementines, sudėtines ir kompleksines.
Vienos trąšos gali būti išberiamos rudenį ( P,K ), kitos pvz., azoto, tik prieš sėją. Tai yra pagrindinis tręšimo būdas. Be to, dar būna kontaktinis, juostinis ir planinis tręšimas.

Tikslas – sudaryti tręšimo planą duotai sėjomainai.
Uždaviniai:
1. Parinkti reikalingas trąšas.
2. Numatyti tręšimo laiką ir tręšimo normą.

3. Tręšimo plano sudarymas duotai sėjomainai
3.1 lentelė
Pagrindinis augalas Rekomenduojamų trąšų norma veiklia medžiaga Trąšos pavadinimas Tręšimo norma Tręšimo laikas, budai
Žieminiai kviečiai + įsėlis 50 40 50 Dvigubasis superfosfatas
Karbamidas
Kalio druska 100 kg
100 kg
130 kg Išbarstymas
Daugiametės žolės 1 n. m. 60 90 Granuliuotas superfosfatas
Kalio sulfatas 308 kg

125 kg Išbarstymas
Daugiametės žolės 2 n. m. 60 40 60 Amonio salietra
Granuliuotas superfosfatas
Kalio chloridas 176 kg
205 kg

100kg Išbarstymas
Žieminiai rapsai 50 20 50 Kemira power 18 9 kg
4 kg
4,5 kg Išbarstymas
Bulvės 90 70 120 Kalio chlorides
Amonio sulfatas
Kalio chloridas 150 kg
350 kg
200 kg Išbarstymas

Išvados: duotoje sėjomainoje daugiausia sunaudojama natrio trąšų. Daugiausia kalio sunaudoja bulvės.
Daugiausia azoto sunaudoja daugiametės žolės 1 n. m. daugiausia fosforo – bulvės Iš viso sėjomainai įgyvendinti tręšimo planą reikės N – 516; P – 1015; K – 520.

(4) Pasėlių priežiūros darbų sistemos

IVADAS

Parasyt ka..

Tikslas: Sudaryti pasėlių priežiūra darbų sistemą duotai sėjomainai.

Uždaviniai: 1. Parengti kovos su piktžolėmis darbų sistemą duotoja sėjomainoja.
a) agrotechninių priemonių
b) Stelbimo
c) apsaugos

2. Aprasyti reikalingų taikyti apsauginių priemonių sistemą duotajai sėjomainai.

Apsaugos priemonės

1. Sėklų valymas
2. Piktžolių seklų naikinimas
3. Mėšle esančių piktžolių naikinimas
4. Piktžolių šienavimas
5. Derliaus nyėmimo būdo parinkimas

Agrotechninės priemonės

1. Pūdymo sluoksninis arimas
2. Varpučių naikinimas cheminėmis priemonėmis
3. Varpučių iššukavimas
4. Pakartotinis ražienų skutimas
5. Pasėlių priežiūra

Stelbimo priemonės

1. Sėjomaina
2. Laukų sausinimas
3. dirvu kalkinimas

IŠVADOS

IŠVADOS