Verslo planas

A. ANDRIŠIŪNO LICĖJUS

Tikroji Ūkinė Bendrija

“ELAS”

Verslo planas

Tikrino:

Paruošė: Rolanas Daukševičius

Paulius Sirevičius

Mindaugas Breskis

Turinys

1. Verslo plano anotacija (reziumė)
2. Verslo aprašymas
3. Marketingo planas
3.1 Verslo aplinkos veiksniai
3.2 Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos.
3.3 Konkurencija rinkoje.
3.4 Marketingo tikslai ir strategijos
3.5 Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas
3.6 Marketingo rinkinio elementai
3.6.1 Prekių asortimento charakteristika
3.6.2 Prekių pateikimo kanalai
3.6.3 Kainų nustatymas
3.6.4 Reklamavimas ir stimuliavimas
3.7 Pardavimų apimties prognozė
3.8 Marketingo veiklos kaštai
4. Valdymas
5. Finansinis planas
5.1 Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai
5.2 Kritinė rizika
5.3 Pagrindinių darbų grafikas
5.4 Lentelės
5.4.1 Asortimento savikaina ir galutinė kaina
5.4.2 Asortimento savikaina pagal laikotarpius
5.4.3 Sąnaudos
5.4.4 Pajamos
5.4.5 Palūkanos
5.4.6 Darbuotojų atlyginimai
5.4.7 Pelno prognozė
5.4.8 Pinigų srautų ataskaita

1.VERSLO PLANO ANOTACIJA

Įmonės “Elas” rūšis- tikroji ūkinė bendrija. Jos veiklos sritis- mažmeninė kompiuterinės įrangos prekyba, serviso teikimas ir taisymas. Produkciją firma pirks iš Vilniaus arba Kauno miestuose esančių firmų, kurios užsiima didmenine kompiuterinės įrangos prekyba. Firma susiras tokius tiekėjus, kurie geros kokybės produkcijai suteiks didžiausią dilerinę nuolaidą ir užsakymus įvykdys greičiausiai ir kokybiškiausiai. Tokius tiekėjus rasti bus nelengva. Jeigu tokių tiekėjų nerastume Vilniaus mieste, tai tada ieškotume Kauno mieste, o kraštutiniu atveju- galbūt ir užsienyje.

Mūsų firmą sudarys keturi asmenys. Trys iš jų yra įmonės steigėjai. Jie atliks vadovo, vadybininko ir kompiuterių specialisto funkcijas. Ketvirtąjį narį- kompiuterių specialisto pavaduotoją, mes ketiname susirasti. Jeigu jo paieška bus nesėkminga, tai tada jai skirsime dar daugiau jėgų ir lėšų, t.y. sukursime veiksmingesnį ir platesnį reklamos tinklą.

Firmos “Elas” prekybinė veikla bus pradėta liepos 1 dieną. Visi paruošiamieji darbai bus atliekami gegužės mėnesio antroje pusėje ir birželio mėnesį.

Dabartiniu metu Panevėžio mieste yra devynios kompiuterine įranga prekiaujančios firmos. Jos visos užima panašaus dydžio rinkos dalis, taigi nei viena būsimoji konkurentė nėra lyderė šioje verslo sferoje ir neišsiskiria iš kitų likusiųjų nei kainos, nei kokybės atžvilgiu. Tokia rinkos situacija yra palanki mūsų firmai. Žinoma, naujų konkurentų atsi-radimas būtų rimta problema, bet jos aktualumą nulemtų tai,ar naujas konkurentas stambi firma, ar ne. Jeigu atsirastų stambi kompiuterine įranga pre-kiaujanti firma, tai visi mūsų numatyti uždaviniai būtų įgyvendinami dar atsakingiau ir kruopščiau, arba būtų suformuluoti nauji, atitinkantys susida-riusią komplikuotą situaciją.

Firmos “Elas” numatomą prekiauti produkciją apima įvairių konfiguracijų kompiuteriai, monito-riai, spausdintuvai, faksimiliniai aparatai, multi-medijos, kieti diskai, procesoriai ir kitos įvairios kompiuterinės įrangos dalys. Produkcijos kainos taip pat bus įvairios ir atitiks daugumos klientų finan-sines išgales. Mūsų firmos kompiuterinės įrangos kokybė nebus aukštesnė už konkurentų, bet ir nenusileis jų kokybei. Firma “Elas” pralenks konku-ruojančias firmas kainodaros srityje, t.y. mūsų produkcijos kainos bus mažesnės ir bus taikomos įvairios nuolaidos, kurios bus naudingos tiek klientams, tiek mūsų firmai. Produkciją atsigaben-sime samdytu transportu. Pasirinksime tokį kompiu-terinės įrangos transportavimo dažnumą, kuris nuolatos užtikrins platų produkcijos asortimentą ir leis įgyvendinti bet kokius pirkėjų norus. Kompiuterinės įrangos potencialių vartotojų ratas yra labai platus: įmonės, organizacijos, mokyklos, kitos įvairios institucijos, pavieniai asmenys.Mūsų firma daugiausia orientuosis į individualias ir mažas bei vidutines įmones. Žinoma, potencialūs klientai bus ir pavieniai asmenys.

Planuojama metinė produkcijos apyvarta apie 660 kompiuterinės įrangos vienetų. Tai sudaro apie 1mln. 872tūkst. litų pajamų arba 44,4 tūkst. pelno per metus vidutiniškai. Nustatinėdami produkcijos kainas pagrindinį dėmesį kreipėme į tai, kad jos neviršytų konkurentų kainų ir tuo pačiu padengtų visas išlaidas ir atneštų pelno. Atlikti pelno prognozės skaičiavimai parodė, kad jau pirmą mėnesį firma gaus 3925 litų grynojo pelno. Taigi atlikti pelno skaičiavimai rodo, kad produkcijos kainos gali būti minimizuojamos tam, kad būtų mažesnės arba bent tokios pat kaip konkurentų ir taip pat padengtų išlaidas bei atneštų pelno.

Neabejotinai gali atsitikti taip, kad nepasi-tvirtins numatytos pardavimų prognozės. Pardavimams mažėjant, firma minimizuotų kainas, o taip pat tokiu atveju būtų stengiamasi efektyviau panaudoti reklamą(laikraščiuose, žurnaluose, kataloguose, per vietinį radiją) ir kiek galima minimizuoti kaštus.

Suma reikalinga projektui įgyvendinti yra 100 tūkst. litų.Šią pinigų sumą ketiname pasiskolinti iš banko. Banko paskolą panaudosime produkcijai įsigyti(90 tūkst. Lt.), prekybinėms patalpoms nuomoti ir įrengti, kitoms išlaidoms padengti.Jeigu banko paskolos neužteks, tai kitos išlaidos bus padengtos iš firmos steigėjų lėšų(apie 10 tūkst. Lt.).

2. VERSLO APRAŠYMAS

Tikroji ūkinė bendrija “Kompiuteriai ir jų įran-ga” numato užsiimti mažmenine įvairios kompiuterinės technikos prekyba. Mūsų kuriamos firmos tikslas- tapti autoritetingiausia tokio profilio įmone, kuri prekiautų geros kokybės įvairia kompiuterine įranga ir teiktų įvairias vartotojų poreikius tenkinančias paslaugas, susijusias su kompiuterių ir jų irangos komplektavimu,irengimu, serviso tiekimu, taisymu ir t.t. Manome, kad šios rūšies prekyba klestės ir bus sėkminga, nes šiuo metu sparčiai auga kompiuterių ir jų įrangos poreikiai, kuriuos mes ir numatome paten-kinti. Tą ketiname įvykdyti prekiaudami puikios kokybės, įvairių rūšių, gerą vardą turinčių gaminto-jų kompiuteriais ir įvairia jų įranga. Ketiname surasti tokius tiekėjus, kurie prekes tiektų kuo mažesne kaina ir tuo pačiu užtikrintų mažesnę už konkurentų prekybinę kainą. Manome sukurti klientams palankią nuolaidų sistemą, susijusią ir su prekyba, ir su paslaugų tiekimu, kuri užtikrintų sėkmingą prekybą ir, žinoma, pakankamą pelną. Kompiuterinę įrangą pirksime iš gamitojų, užsiimančių didmenine kompiuterinės įrangos prekyba, siekdami maksimaliai palankių pirkimo sąlygų. Prekybines patalpas kol kas nuomuosime, jas pasirinksime patogioje, klientams lengvai prieinamoje vietoje. Ketiname nuomuoti patalpas, kurių rekonstravimas ir pritaikymas vers-lui būtų pigiausias. Kalbant apie mūsų būsimos prekybos ir paslaugų tiekimo privalumus, galima pasakyti, kad mes pasistengsime prekiauti mažesnėmis kainomis, garantuosime prekių kokybę, paslaugas tieksime kvalifikuotai, greitai ir pigiai. Pagrinde prekiausime ne pačios aukščiausios kokybės, bet pakankamai gera ir pilnai vartotojų poreikius paten-kinančia kompiuterine įranga, kurios kaina bus prieinama daugeliui vartotojų. Prekyba aukštos klasės įranga- mūsų veiklos perspektyvoje.

3. Marketingas

3.1 Verslo aplinkos veiksniai

Šiuo metu nuolatos keičiasi požiūris į numatomas mūsų prekiauti prekes: kompiuterius ir jų įrangą. Žmonės suvokia, kad kompiuterinė technika yra reikalinga, o kartais ir būtina atliekant įvairius darbus, užsiimant įvairia veikla. Taigi akivaizdžiai tikėtina, kad šio tipo prekių paklausa nuolat augs.

Žinoma, paklausa bus dinamiška, taigi jai keičian-tis viena ar kita linkme, mes imsimės tam tikrų konkrečių veiksmų: jei paklausa mažės- efektyviau ir daugiau reklamuosime mūsų prekes, didinsime asortimentą, mažinsime kainas, keisime nuolaidų sistemą. Įstatymų srityje, manome, nebus tokių kardinalių pokyčių, kurie įtakotų mūsų verslą ir jo sėkmę. Konkuruodami su panašaus profilio firmomis, imsimės veiksmų, kurie teigiamai nulems mūsų prekių pirkimą: efektyvi reklama, prieinama kaina, geresnė paslaugų atlikimo kokybė, veiksminga nuolaidų sistema.

3.2 Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos

Pastaruoju metu kompiuterių rinka sparčiai plečiasi. Jos plėtotę lemia tai, kad darosi labai sunku, o dažnai ir neįmanoma išsiversti be kompiute-rių, jų irangos ir jos teikamų galimybių. Kadangi kompiuteriai reikalingi visiems, todėl jų vartotojai yra ir gali būti tiek įvairios įmonės, firmos, įstaigos, tiek pavieniai gyventojai. Manome kad prekybos apimtis iš karto nebus didelė, kadangi daug laiko užima pirkėjų pritraukimas, konkurentų lygio pasiekimas ir galbūt pralenkimas. Kadangi kompiuterinė įranga yra brangi, tai taip pat sulė-tins investicijų atpirkimą.

3.3 Konkurencija rinkoje

Įeidami į kompiuterių rinką mes pradėsime konkuruoti su devyniomis tokio pat ar panašaus profilio firmomis. Visos šios firmos yra įsikūrusios Panevėžio mieste ir užima panašaus dydžio rinkos dalis. Nė viena iš jų labai neišsiskiria iš bendro konteksto. Panevėžio regione vyrauja daug nedidelių firmų. Konkuruojančios firmos ne visos yra vietinės, maždaug puse iš jų yra filialai(Sonex, Elsis, Biznio kontaktai, Alna..). Kalbant apie firmas, kurios yra kainodaros ir kokybės lyderės, galima pasakyti, kad aukštos kokybės kompiuterine įranga prekiaujančių firmų kainos yra didelės, vidutinės kokybės- žemes-nės, nes kainą lemia kokybė. Mūsų firma žada orientuotis į pakankamai geros kokybės prekes už prieinamą kainą. Dauguma konkuruojančių firmų atlie-ka bemaž visas su kompiuterine įranga susijusias paslaugas: komplektavimą, remontą, servisą. Ne visos firmos remontuoja ne jų parduotuvėse pirktą įrangą, taip pat ne visos prekiauja atskiromis komplektuoja-momis dalimis. Žinoma mūsų firma atliks visas būtinas paslaugas, taip pat pagal galimybes remon-tuosime ne tik mūsų parduotą kompiuterinę įrangą. Kalbant apie teikiamas garantijas, reikėtų pasakyti, kad garantinis laikotarpis priklauso nuo įrangos kokybės. Skirtingos firmos skirtingai įrangai teikia įvairų garantinį laikotarpį. Mūsų firma tai pat teiks garantijas, kurios nebus mažesnės negu konkurentų ir atitiks vartotojų keliamus reikalavimus. Žinoma, mes prekiausime tokia įranga, kurios kokybė patenkins vartotojų poreikius. Mūsų firma žada sukurti puikią nuolaidų sistemą, kuri pritrauks vartotojų dėmesį ir tuo pačiu mums taip pat bus naudinga. Mes taip pat stengsimės pralenkti konkurentus serviso atžvilgiu, t.y viską atliksime greitai, profesionaliai, kokybiškai ir kiek galima už prieinamesnę vartotojui kainą. Mūsų prekių asortimentas nebus mažesnis už konkurentų. Savo parduotuvę įkursime tokioje vietoje, kuri bus leng-vai prienama, pastebima ir atrandama. Parduotuvėje pasistengsime sukurti malonią ir šiltą atmosferą, kuri neleis pirkėjui varžytis ir jaustis nejaukiai. Aptarnavimas bus greitas ir profesionalus.

3.4 Marketingo tikslai ir strategijos

Mūsų įmonė planuoja įsitvirtinti Panevėžio zonos rinkoje, tarp 8-10 panašaus profilio įmonių, dirbančių Panevėžyje. Mes orientuojamės į smulkų vartotoją, į individualias įmones, taip pat smulkias biudžetines įstaigas, nes pagal atliktus tyrimus nustatyta, kad stambių įmonių rinka jau užimta. Pvz: “Ekranas”, “Panevėžio pienas”, “Kalnapilis”, “Lėvuo” ir kitos. Mažesnėse įmonėse buhalterinę apskaitą atlieka keletas žmonių. Įdiegus mūsų kompiuterinę sistemą su programine įranga, visa šitą gali atlikti vadovo paskirtas žmogus ar vadovas, bet kuriuo momentu gali sužinoti firmos ar įmonės finansinę padėtį, prekių kiekius ir daug kitų operacijų, susijusių su apskaita. Mūsų firmos tikslas pastoviai didinti kompiuterinės įrangos pardavimo apimtį, pvz: parduoti 40-50 kompiuterių per metus.

Išstudijavę esančią padėtį rinkoje, apsvarstę konkurentų darbo metodus, nusprendėme, kad norint įsiterpti ir įsigalėti rinkoje, reikia išvystyti mūsų firmos produkto reklamą laikraščiuose: “Sekundė”, “Panevėžio balsas”, “Panevėžio rytas”, “Tėvynė”.

3.5 Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas

Kompiuterinės įrangos potencialių vartotojų ra-tas yra labai platus: įmonės, organizacijos, mokyk-los, kitos įvairios institucijos, pavieniai asmenys.

Kalbant apie įmones, galima pasakyti, kad beveik visos stambiosios įmonės yra apsirūpinusios reika-linga kompiuterine įranga(apie 30% įmonių kompiuteri-zuotos), bet situacija yra skirtinga kalbant apie mažas bei individualias įmones. Taigi į šitą rinkos segmentą mūsų firma ir numato orientuotis.

Akivaizdu, kad nė viena firma dabartiniu metu negali apsieiti be kompiuterio. Kiekviena firma, kuri turi sekretorę, turi ir kompiuterį, nes šiandieninės sąlygos tiesiog verčia jį įsigyti. O firmos, kurios įsikurs ateityje, jau tikrai negalės nepanaudoti ir neturėti kompiuterio. Taigi didesnio-ji dalis mūsų klientų ir bus esamos ar būsimos nedidelės firmos. Žinoma, potencialūs klientai yra ir pavieniai asmenys. Pastaruoju metu sparčiai auga susidomėjimas kompiuteriais, nes jie atveria plačias galimybes ir be to visos naujovės traukia žmogų. Dabartiniu metu žmonių, kurie gali nusipirkti kompiuterį yra nedaug, bet ateityje, gerėjant ekonominiai situacijai, atsiras vis daugiau žmonių galinčių nusipirkti kompiuterį

3.6 Marketingo rinkinio elementai

3.6.1 Prekių asortimento charakteristika

Kompiuterių charakteristika. Visi mūsų parduo-dami kompiuteriai bus nuo 100 iki 200Mhz (greitis), turės 16MB operatyviosios atminties. Kietus atminties diskus galima pasirinkti nuo 1,2GB iki 3GB. Kompiuteriai bus komplektuojami su: 3.5 FDD, Philips 14C SVGA Color monitoriumi,klaviatūra, pele, padu nuo pelės.

Monitoriai. Mes pardavinėsime žinomais visame pasaulyje firmos Philips monitoriais. Vien vardas pasako, kad jie yra tikrai aukštos kokybės. Monitorių dydis bus nuo 14 iki 17 colių, visi jie turi SVGA spalvas, nuo 56 iki 75Hz. Monitoriai viduje turi apsauginį sluoksnį, kuris sumažina mirgėjimą ir tuo pačiu navargina akių.

Printeriai. Jų bus tikrai didelis pasirinkimas: rašaliniai, lazeriniai, adatiniai. Prekiausime įžy-mių kompanijų printeriais: Hewlett Packard, NEC, Epson, Fujitsu. Lazerinių printerių formatas A4, greitis svyruoja nuo 4 iki 8 puslapių per minutę. Rašalinių printerių formatas taip pat A4, jų greitis nuo 1 iki 8 puslapių per minutę.

Faksai ir modemai. Mes planuojame pardavinėti US Robotic firmos faks&modemus. Tai populiariausi įrengimai pasaulyje.

Multimedija. Pagrindinės multimedijos dalys yra Sound Blaster 16 ir CD- ROM. Sound Blaster turi 16 bit stereo, w/o Sound system. CD- ROM`ai skirstomi pagal greitį. Mes prekiausime 6x, 8x, 12x greičių CD- ROM. Tai nepakeičiamos dalys kompiuterių pasau-lyje.

3.6.2 Prekių pateikimo kanalai

Mūsų firmos būsimos prekybos tikslas- pateikti pirkėjui prekes patogiu laiku, patogioje vietoje ir reikiamą kiekį. Mes užtikrinsime greitą kompiuteri-nės įrangos pristatymą ir įrengimą vartotojo pageidaujamoje vietoje. Visą produkciją mes pirksime iš kelių didmenine prekyba užsiimančių firmų, esan-čių Vilniuje. Produkciją atsigabensime samdytu transportu. Pasirinksime tokį kompiuterinės įrangos transportavimo dažnumą, kuris nuolatos užtikrins platų produkcijos asortimentą ir leis įgyvendinti bet kokius pirkėjų norus. Jeigu vartotojas užsisakys tokią kompiuterinę įrangą, kurios mes tuo metu neturėsime prekyboje, tai tokiu atveju mes garantuo-sime greitą ir kokybišką jo užsakymo įvykdimą. Taigi produkcijos pateikimu vartotojui mes pasirūpinsime patys ir pasistengsime, kad tai pareikalautų kuo mažiau sąnaudų, bet tuo pačiu užtikrintų greitą ir tinkamą produkcijos pristatymą.

3.6.3 Kainų nustatymas

Mūsų firmai, kaip ir kiekvienai kitai, kainų nustatymas yra vienas atsakingiausių sprendimų. Jau buvo minėta, kad mūsų firma nebus pirmaujanti pagal produkcijos kokybę, t.y. firmos prekės neišsiskirs iš kitų firmos prekių. Taigi todėl mūsų firma stengsis pirmauti kainodaros srityje, t.y. prekiauti mažiausiomis kainomis. “Pigių” tiekėjų susiradimas, išlaidų minimizavimas bus pagrindiniai veiksniai ir priemonės mažinant mūsų produkcijos kainas. Mūsų firma sieks žemomis kainomis užimti didesnę rinkos dalį, tikėdamasi ilgalaikio pelno. Žinoma, firmos nustatyta kaina turės įtakos prekių paklausai. Mes paklausą didinsime prekiaudami mažesnėmis negu konkurentai kainomis, o taip pat užtikrindami tokią pat arba labai mažai nuo konkurentų besiskiriančią prekių kokybę. Savo produkcijos kainas mes nustatysime atsižvelgdami į konkurentų kainas (į einamųjų kainų lygį). Mūsų nustatyta kaina turės padengti visas numatomas išlaidas ir atnešti pelną. Taigi mūsų prekių kainos turės tuo pačiu metu būti mažesnės už konkurentų, padengti išlaidas ir atnešti pelno. Šitai suderinti ir pasiekti bus nelengva, bet “pigių” tiekėjų susiradimas ir išlaidų minimizavimas pagal išgales, manome, garantuos visų minėtų tikslų suderinamumą ir įgyvendinimą. Mūsų kainos bus kiek galima daugiau lanksčios, t.y. jas bus įmanoma mažinti arba didinti atsižvelgiant į įvairius porei-kius, susidariusią tam tikrą situaciją. Bus stengia-masi padaryti taip, kad mūsų prekių kainos galėtų tinkamai reaguoti į konkurentų kainų politiką.

Mūsų firma prekių pardavimą skatins taikydama įvairias nuolaidas, pvz: nuolaidą už perkamos prekės kiekį (pvz: perkami keli kompiuteriai ar kita kompiuterinė įranga, perkamas kompiuteris + spaus-dintuvas + modemas + multimedija ir t.t.). Šioje srityje mūsų uždavinys sukurti mums ir klientui naudingas nuolaidų programas, kurios didintų paklau-są ar būtų kaip atsakas į tam tikrą konkurentų kainų politiką.

Savo veiklos pradžioje mes taikysime “tvirto diegimo į rinką” strategiją, t.y. iš pradžių nustatysime kiek galima žemesnes kainas, tikėdamiesi pritraukti daugiau vartotojų, o vėliau kainas laips-niškai didinsime. Kainodaros politika bus derinama su reklamos ir stimuliavimo politika, pvz: aktyves-nio reklamavimo ir skatinimo laikotarpiu kaina bus mažinama, bus taikomos tam tikros nuolaidos.

Manome, kad tokia kainodaros strategija bus efektyvi, naudinga ir atneš laukiamų rezultatų. Kad tai įvyktų, bus stengiamasi kuo kruopščiau atlikti įvairius skaičiavimus, įvertinti įvairius veiksnius ir pasirinkti tinkamus kainos nustatymo metodus.

3.6.4 Reklamavimas ir stimuliavimas

Tam, kad vartotojas nupirktų mūsų parduodamą produkciją, mes pasirūpinsime, kad jis tūrėtų pakan-kamai informacijos apie mūsų produkcijos paskirtį, kainą, pateikimo vietą ir laiką. Pasistengsime kuo tinkamiau informuoti vartotoją apie savo firmą ir savo prekes, tam, kad sudomintume jį ir darytume įtaką jo pirkimo sprendimams. Reklama- viena iš komunikacijos formų, prekių ar paslaugų propagavi-mas, siekiant pritraukti pirkėjus. Taigi mūsų firmos tikslas- suformuoti tokias reklamavimo ir stimulia-vimo programas, kurios garantuotų tinkamą mūsų fir-mos ir mūsų produkcijos pristatymą ir įvedimą į rinką. Vartotojus informuoti, pritraukti ir įtikinti mes naudosime įvairias masines informacijos priemones: laikraščius, žurnalus, katalogus, radiją, televiziją. Manome, kad reklama bus efektyviausia tada, kai ji bus pateikiama per įvairias masines informacijos priemones. Taigi vartotojams pritraukti mes panaudosime: 1. Skelbimus vietiniuose laikraš-čiuose(“Panevėžio balsas”, “Panevėžio rytas”, “Sekundė”, “Vitrina”). 2. Reklaminius pranešimus per vietinę radijo stotį “Aukštaitijos radijas”. 3. Reklaminius klipus arba rašytinę informaciją per vietinę televiziją PAN TV. 4. Skelbimus informaci-niuose kataloguose. 5. Reklamą paštu. 6. Prospektus, bukletus, brošiūras ir pan. Taip pat apie mūsų firmą bus galima sužinoti informacinėse agentūrose. Ateityje galbūt panaudosime reklamą per Internet`ą. Reklamą laikraščiuose, žurnaluose, kataloguose, per radiją mes naudosime būtinai, o reklamą per televiziją bus naudojama atsižvelgiant į sąnaudas. Taip pat pagal išgales dalyvausime prekių mugėse ir parodose. Apskritai reklamavimu ir stimuliavimo kampanijos bus organizuojamos atsižvelgiant į finansinę padėtį. Šių kampanijų dažnumas priklausys nuo prekių paklausos, firmos finansinės padėties ir kitų situacinių veiksnių. Pasistengsime reklamą sukurti efektyvią, informatyvią ir pigią. Dažniausiai savo firmą ir prekes ketiname reklamuoti vietinėje spaudoje, kadangi ši masinės informacijos priemonė reikalauja bene mažiausiai sąnaudų ir yra pakankamai efektyvi.

4. Valdymas

Mūsų firmą sudarys keturi asmenys. Trys iš jų yra įmonės steigėjai: Rolanas Daukševičius, Paulius Sirevičius, Mindaugas Breskis. Visas pagrindines valdymo funkcijas atliks Rolanas Daukševičius. Vady-bininko funkcijas atliks kartu vadovas ir vienas iš įmonės steigėjų- Mindaugas Breskis. Trečiasis firmos steigėjas Paulius Sirevičius užims kompiuterių specialisto pareigas. Ketvirtąjį narį- kompiuterių specialisto pavaduotoją, mes ketiname susirasti. Šio darbuotojo paieška bus atsakingas ir kruopštus užda-vinys, nes šis darbuotojas turės būti kvalifi-kuotas, kad galėtų tinkamai padėti rūpintis visa kompiuterine įranga. Jis kartu pardavinės produkciją ir tvarkys visus parduotuvės reikalus. Produkcijos pristatymu rūpinsis vadybininkas, o jeigu prireiks pagalbos, jam talkininkaus kompiuterių specialistas ar jo pavaduotojas. Finansinius- buhalterinius reikalus tvarkys vadovas ir vadybininkas. Kadangi visi trys firmos steigėjai vienas kitą gerai pažįsta ir sutaria, tai jokių konfliktų ar nesutarimų neturėtų kilti. Apskritai įmonės valdymas vyks vienas su kitu tariantis ir glaudžiai bei draugiškai bendradarbiaujant.

Trumpa įmonės steigėjų charakteristika. Visi trys yra besimokantys, darbo stažo neturintys, panašioje sferoje niekada nedirbę asmenys. Moka anglų kalbą, dirbti su kompiuteriu, yra inciatyvūs, energingi, komunikabilūs. Žinoma, steigėjai neturi visų kvalifikacinių ir organizacinių sugebėjimų, bet bendromis jėgomis ir pasinaudojant artimųjų pagalba bei patarimais, tikimės, kad firma gyvuos sėkmingai.

Kaip jau buvo minėta, mūsų įmonės rūšis bus “tikroji ūkinė bendrija”, t.y. įmonės steigėjai įneš tam tikrą dalį savo turto, kuris bus sujungtas į bendrą dalinę nuosavybę. Juridiniu požiūriu, mums bus svarbu parengti kruopščią bendrosios jungties veiklos sutartį, kurioje bus numatytas kievieno sutarties dalyvio teisės, pareigos bei atsakomybė. Šiai sutarčiai parengti mes pasinaudosime teisinin-kais. Mūsų įmonės steigimo išlaidas sudarys registravimo mokesčių, konsultavimo bei sutarties parengimo mokesčių suma.

5.Finansinis planas

5.1 Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai

Suma reikalinga projektui įgivendinti yra 100 tūkst. litų.Šią pinigų sumą ketiname pasiskolinti iš banko, kurio palūkanų norma mažiausia ir paskolos grąžinimo terminai mums palankiausi ir prieinamiausi. Banko paskolą panaudosime produkcijai įsigyti(90 tūkst. Lt.), prekybinėms patalpoms nuomo-ti ir įrengti, kitoms išlaidoms padengti.Jeigu banko paskolos neužteks, tai kitos išlaidos bus padengtos iš firmos steigėjų kapitalo, kuris sudaro apie 10 tūkst. Lt.

5.2 Kritinė rizika

Analizuodami savo firmos veiklą, mes manome, kad vis tik gali iškilti kai kurių problemų ir kliūčių, kurios gali sutrukdyti realizuoti mūsų sumanymą. Vienu iš atsakingiausių uždavinių mes laikome tokių tiekėjų susiradimą, kurie tiektų geros kokybes ir pigią kompiuterinę įrangą, o svarbiausia taikytų kuo didesnę dilerinę nuolaidą. Tokius tiekėjus rasti bus nelengva. Jeigu tokių tiekėjų nerastume Vilniaus mieste, tai tada ieškotume Kauno mieste, o kraštutiniu atveju- galbūt ir užsienyje. Susiradus tiekėjus, gali iškilti sunkumų dėl ilgų užsakymų ciklų. Taigi reikia susirasti tiekėją greitai ir kokybiškai atliekantį mūsų užsakymus.

Manome, kad sunkumų ir problemų gali iškilti ieškant ketvirtojo firmos darbuotojo- kvalifikuoto kompiuterio specialisto. Jeigu paieška bus nesėkminga, tai tada jai skirsime dar daugiau jėgų ir lėšų, t.y. sukursime veiksmingesnį ir platesnį reklamos tinklą.

Žinoma, naujų konkurentų atsiradimas tai pat būtų rimta problema, bet jos aktualumą nulemtų tai, ar naujas konkurentas stambi firma, ar ne. Jeigu atsirastų stambi kompiuterine įranga prekiaujanti firma, tai visi mūsų numatyti uždaviniai būtų įgyvendinami dar atsakingiau ir kruopščiau, arba būtų suformuluoti nauji, atitinkantys susidariusią komplikuotą situaciją.

Neabejotinai gali atsitikti taip, kad nepasi-tvirtins numatytos pardavimų prognozės. Pardavimams mažėjant, firma minimizuotų kainas, o taip pat tokiu atveju būtų stengiamasi efektyviau panaudoti reklamą ir kiek galima sumažinti kaštus.

5.3 Pagrindinių darbų grafikas

Firmos “Elas” prekybinė veikla bus pradėta liepos 1 dieną. Visi paruošiamieji darbai bus atliekami gegužės mėnesio antroje pusėje ir birželio mėnesį. Juridinis firmos apiforminimas bus pirmasis darbas, kurį reikės atlikti. Antrasis darbas- tinkamų prekybinių patalpų susiradimas ir įrengi-mas. Kompiuterių specialisto pavaduotojo paieška bus vienas iš svarbiausių ir atsakingiausių darbų. Jis bus atliekamas per visą paruošiamųjų darbų laikotarpį.Birželio mėnesį bus ieškoma tiekėjų ir pasirašomi tiekimo kontraktai. Šis darbas bus atliekamas labai kruopščiai, nes nuo tiekiamos produkcijos kainos priklausys būsimo projekto sėkmė. Birželio antroje pusėje pasamdysime žmones, kurie atveš pirmąsias produkcijos partijas. Birželio pabaigoje bus sudaromos reklamos programos, kurios bus pradėtos įgyvendinti liepos mėn. pradžioje.