VU Statistikos 50klausimu su atsakymais

TESTAS

1.Vidutinis metinis gyventojų skaičius yra geometriniu vidurkiu. – NE.

2. Paaiškinkite esamų ir tam tikroje vietoje nuolat gyvenančių gyventojų sąvokas.
Esami gyventojai – tyrimo momentui rasti konkrečioje vietovėje gyventojai, nepriklausomai nuo to, ar tai jų nuolatinė, ar laikinoji gyvenamoji vieta;
Nuolatiniai gyventojai – konkrečioje vietovėje gyvenantys nuolat, nepriklausomai nuo to, ar tyrimo momentui šie gyventojai yra, ar jų nėra;

3. Kokiais bendraisiais santykinės formos indikatoriais indentifikuojamas gyventojų natūralus prieaugis ir migracija?
Gyventojų natūralus prieaugis – gimstamumo, mirtingumo; migracija – atvykimo, išvykimo.

4. Kaip apskaičiuojamas specialus gimstamumo koeficientas?
SG=(N:SV15-49)×1000, (per metus gimusių skaičiaus santykis su vidutiniu meetiniu moterų nuo 15 iki 49 m. amžiaus skaičiumi x 1000.

5. Kas yra gyventojų surašymas? Kaip jie vykdomi? Jie yra ištisiniais?
Tai tiksliausias gyv-jų skaičiaus nustatymas. Vykdomi kas 10-15m., yra ištisiniais stebėjimais.

6. Vaikų mirtingumo koeficientas apskaičiuojamas ataskaitiniais metais mirusių vaikų iki 1 metų amžiaus skaičių dalinant iš tais metais gimusių skaičiaus. – Ne /– Taip ir x 1000/

7. Perspektyvinis gyventojų skaičius tiksliausiai nustatomas analitiniu duomenų išlyginimu panaudojus mažiausių kvadratų metodą – Taip.

8. Kaip apskaičiuoti t laikotarpio gyventojų skaičių žinant jų skaičiaus vidutinį padidėjimo tempą?
Paskutinio laikotarpio gyventojų sk. X iš padidėjimo teempo pakeltu prognozės laipsniu.

9. Kaip gauti duomenis, reikalingus gyventojų natūralaus judėjimo indentifikavimui?
Metrikacijos / Santuokų rumuose.

10. Vidutinis šeimos (namų ūkio) dydis yra šeimų (namų ūkių) skaičiaus ir piliečių, gyvenančių kartu, skaičiaus santykis – Taip.

11. Kas yra Oukeno koeficientas?
Santykis tarp nedarbo lygio ir BVP atsilikimo.

12. Kas yra mirtingumo le

entelės?
Perspektyvinis gyv-jų skaičiaus apskaičiavimo būdas.

13. Kaip vadinamas dydis, kuriuo atpažįstamas tiriamas reiškinys, ek-minis procesas ar objektas?
Ekonominis statistinis rodiklis.

14. Kaip apskaičiuojamas bendrasis nacionalinis produktas?

BNP=BVP+KŠG-ŠGU,
čia KŠG – kitose šalyse gyvenančių šalies piliečių valdomų įmonių, namų ūkių produkcija;

ŠGU – šalyje gyvenančių užsieniečių valdomų įmonių, namų ūkių produkcija.

15. Kas yra papildomų verčių sumos būdas? Kuriam reikalui šis būdas naudojamas?
Juo gali būti apskaičiuojamas BVP. Papildomų verčių sumos metodu skaičiuojant, naudojama formulė: čia PVi – i-ojo produkto papildoma vertė; MSi – i-jam produktui sunaudotų žaliavų, medžiagų ar pan. pirminė vertė.

16. Kaip apskaičiuojamas bendrasis vidaus produktas išlaidų metodu?
Galutinio vartojimo išlaidos + Bendrasis pagrindinio kapitalo formavimas + atsargų pasikeitimas = Bendrosios vidaus išlaidos + prekių ir paslaugų eksportas – prekių ir paslaugų importas.

17. Kaip apskaičiuojamas bendrasis vidaus produktas pajamų metodu?
Kompensacija dirbantiesiems + g-bos ir importo m-čiai – subsidijos g-bai + likutinis pelnas/ mišrios paajamos + pagrindinio kapitalo sunaudojimas.

18. Kokios komponentės sudaro asmenines gyventojų pajamas?
AP yra gyventojų bruto pajamomis ir jos lygios:
AP=NP-NĮP-M-ĮS+TI+VĮI,
čia NĮP – įmonių nepaskirstytas pelnas; M – įmonių pelno mokestis; ĮS – įmokos į soc.draudimo fondus; TI – transferinės išmokos; VĮI – verslo įmonių išmokos.
19.Prekės gamybos kaina lygi jos rinkos kainos ir grynųjų netiesioginių mokesčių, tenkančių tai prekei, skirtumui. – NE (jos g-bos kainos).

20. Koks ryšys tarp fizinės apimties indekso bazinio laikotarpio kainomis, to indekso ataskaitinio ir bazinio laikotarpio kainomis ir kainų indekso?

Iq=Ipq:Ip.
Čia Ipq – produkto vertės indeksas, apskaičiuotas naudojant tiriamųjų laikotarpių du

uomenis; Ip – kainų indeksas – deflektorius, apskaičiuotas imant qi1.

21.Užrašykite kainų indeksą bazinio laikotarpio svoriais.
pi1- i-ojo produkto kaina atask.laikotarpyje; pi0 – to produkto kaina už lyginimų bazę imtame laikotaryje; qi1 – produkto kiekis atask.laikotarpyje ir qi0 – produkto kiekis už lyginimų bazę imtame laikotarpyje: – tai Laspeireso kainų indeksas.

22. Produkto fizinės apimties indeksas gali būti apskaičiuotas tiesioginiu ir netiesioginiu metodu.Paaiškinkite šių metodų turinį.

– tiesioginiu – naudojami duomenys apie pr-ciją, įvertintą vienų ir tų pačių metų kainomis,

– netiesioginiu arba defliacijos būdu, t. y. produkto indeksą patikslinant kainų indeksu, t. y.:

Iq=Ipq:Ip.
Čia Ipq – produkto vertės indeksas, apskaičiuotas naudojant tiriamųjų laikotarpių duomenis; Ip – kainų indeksas – deflektorius, apskaičiuotas imant qi1.

23. Išvardinkite nacionalinio turto sudėtines dalis ir sudėtinių dalių apskaičiavimo metodus.
Tai materialaus ir nematerialaus, ilgalaikio ir trumpalaikio turto visuma. NT apskaičiavimui imamas natūrinis – daiktinis ir “turtinis”, finansinis aspektas. Antruoju atveju NT sudėtinėmis dalimis imama: – žemės fondas (X1+X2+X3); išžvalgytos naud.iškesenos; įmonių ir bendrovių turtas (PK+KT); įstaigų ir org-jų turtas (PK+AS); namų ūkių turtas; Liet.banko oficialiosios atsargos.
NT apskaičiavimuose dažniau remiasi tiesioginių skaičiavimų metodu, rečiau vartojamas “nepertraukiamos inventorizacijos” metodas, kuris yra ekspertinių vertinimų klasės metodu.

24. Kaip apskaičiuojamas komercinės ūkinės veiklos racionalumo (efektyvumo) koeficientas?

Veiklos racionalumo lygis indentifikuojamas ESR, apskaičiuojamu šitaip:

E=Q arba P:(PK+AK+F). Čia E – veiklos efektyvumo (racionalumo) lygis; P – pelnas.
Kitas yra sintetinių statistinių koeficientų tyrimo kelias. Šiuos koeficientus apskaičiuojant pa

arenkama ESR “jungiamoji grandis”, t. y. bendrasis, tiriamiems, veiksnys.

25. Kokiu matu įvertinamas kapitalo rentabilumas?
Pelno ribiniu santykiu.

26. Įmonės, indikatoriaus, duomenų struktūros tyrimuose vartojamos šios sąvokos: „struktūros pokyčiai“, „struktūros skirtumai“, „struktūros poslinkiai“. Paaiškinkite šias sąvokas?
„struktūros pokyčiai“, ir „struktūros poslinkiai“ vienodos vartojamos sąvokos.
„struktūros skirtumai“ skirtingai vartojama sąvoka.

27. Kaip įvertinami absoliutiniai ir santykiniai indikatoriaus struktūros pakyčiai?
absoliutiniai struktūros pasikeitimai – tai skirtumas tarp verslo veiksnių lyg.svorių ataskaitiniame ir praėjusiame laikotarpyje: Df1=fi1-fi0, o santykiniai struktūros pokyčiai, rodo pasikeitimų intensyvumo laipsnį ifi =fi1:fi0. (Jeigu ifi=1,20, tai šitai rodo, kad i-ojo VV lyginamoji dalis padidėjo 20 %=(1,20×100)-100).

28. Verslo veiksnių funkcionavimo racionalumą indentifikuojantys yra tiesioginės ir atvirkštinės formos. Pakomentuokite šitai plačiau.
Tiesioginės formos – rodo veiksnių produktyvumo lygį. Pvz: ilg.mat.turto produktyvumas: h=Q:PK; darbo produktyvumas: w=Q:T : Čia Q – pr-cija, prekės, atlikti darbai ar paslaugos. h ir w susiję priklausomybe: h=w×APK (čia APK=apsirūpinimas ilg.mat.turtu =T:PK.

29. Kas yra namų ūkis? Namų ūkiai – ekonomikos sektorius.
Tai nedidelis žmonių grupės, gyvenančios vienoje patalpoje, sujungiančios savo pajamas ir mat.vertybes ir kartu vartojančios prekes ir paslaugas (bendras būstas ir mityba).

30.Namų ūkių tyrimų pagrindą sudaro imties (atrankos) metodo naudojimas – TAIP.

31. Išvardinkite indikatoriaus, kuriais indentifikuojamas vartojimo lygis, augimas ir struktūra.
galutinės vartojimo išlaidos pagal visas ir konkrečias prekių ir paslaugų kategorijas, skaičiuojant 1 NŪ ir 1 NŪ nariui; bendras vartojimas, skaičiuojant 1 NŪ ir 1 NŪ nariui; NŪ, turinčių tam tikrų aktyvų, dalis; va

artojimo, tenkančio savo gamybos produkcijai, dalis.

32. Išvardinkite indikatorius, kuriais indentifikuojama namų ūkių pajamų struktūra, lygis ir dinamika.
pirminės pajamos skaičiuojant 1 NŪ ir 1 NŪ nariui; bendrosios ir disponuojamos pajamos skaičiuojant 1 NŪ ir 1 NŪ nariui.

33. Kokiais statistikos rodikliais įvertinama pajamų diferenciacija ir koncentracija?
Pajamų diferenciacija ir koncentracija apibūdinama apskaičiavus: modą, medianą, kvartiles, deciles, kvartilinį variacijos ir asimetrijos koeficientą. Pajamų nelygybės statistinei grafinei analizei naudojama Lorenco kreivė.

34.Užrašykite Tornkvisto funkcijas.

35. Kas yra vartojimo kainų indeksas? Kaip šis indeksas apskaičiuojamas?

VKI paskirtis – įvertinti prekių ir paslaugų, kurias įsigyja, apmoka ir vartoja gyventojai kainų lygio pokyčius laiko atžvilgiu. Indeksui skaičiuoti taikomas Laspeireso formulės variantas, kuris apskaičiuojamas kaip atskirų prekių ir paslaugų kainų santykių svertinis aritmetinis vidurkis.

36. Kas yra ūkio ciklas?

37.Kaip ūkinių procesų rodikliai interpretuojami matematiškai?

Adytivi – T+S+C+I, ir multiplikatyvi – TxSxCxI

38. Paaiškinkite duomenų standartizavimo metodiką.

Paprastaisiais indikatoriais aprašomi atskiri ūkiniai reiškiniai, šių reiškinių dalys ar savarankiški komponentai, apibūdinantys ūkio politikos tikslus bei jų siekimo priemones. Tai paprastųjų indikatorių grupės arba indikatorių “krepšelis”, kurio turinys apibendrinamas signalinių reikšmių, duomenų standartizavimo metodu. Pvz., jeigu xit – i-ojo paprastojo indikatoriaus laiko eilutės t laikotarpio lygis; – šių lygių aritmetinis vidurkis; si – vidutinis kvadratinis nuokrypis, tai tokių duomenų normuotais nuokrypiais yra: uit = 1/si (xit – ).
Normuotų nuokrypių vidurkio suradimas yra galutiniu skaičiavimų duomenų standartizavimo metodu etapu (n – paprastųjų indikatorių skaičius). Šie vidurkiai sudaro laiko eilutę, kuri tiriama giliau.

39. Kaip vadinamas kelių ekonominių statistinių matų orientuotas sąrašas?
Krepšelis.

40. Tuo ar kitu metodu apjungus (agregavus) kelis ekonominius statistinius matus gaunamas sąlyginis matas. Kaip šitoks matas vadinamas?
Paprastųjų rodiklių junginys, bevardis dydis, kuris kinta laike ir erdvėje.

41. Kas yra ilgalaikiai, sezoniniai, cikliniai ir nereguliarūs svyravimai?
– ilgalaikiai (T; trendas; ilgalaikis ir pastovus ūkio aktyvumo didėjimas);
– sezoniniai (S; sezono laikų pasikeitimo ar kalend.ir religinių švenčių bei papročių rezultatas);
– cikliniai (C; ilgalaikiai ir nereguliarūs. Juos lemia ekonominės jėgos, kurios yra ūkio viduje ir yra bendro ekonominio gyvenimo dalis).
– nereguliarūs (I; nenumatyti ūkio aktyvumo pasikeitmai, kuriuos lemia įvairūs atmosferos pokyčiai, technikos atradimai arba politiniai įvykiai);

42. Kiek praktiškai naudinga šis skaičiavimų nuoseklumas: bendrojo vidinio produkto kitimą apibendrinus pirmojo laipsnio polinomo lygtimi, toliau įsitikinama polinomiškumo laipsnio didinimo tikslingumu.

43. Ūkio svyravimus galima ištirti analitiniu duomenų išlyginimu panaudojus mažiausių kvadratų metodą. Paaiškinkite šitai išsamiau.

Taip. Šio metodo kriterijumi yra: (yt – faktiniai laiko eilutės lygiai; =mėnesinių lygių vidurkis= (Kitimo trajektorijai aprašyti imama ta funkcija, kurios nuokrypių kvadratų suma konkrečiu atveju yra mažiausia).

Funkcijos tipo parinkimui talkina grafinis duomenų vaizdavimo būdas ir tada nusakomas funkcijos tipas. Funkcijos parinkimo teisingumu įsitikinama palyginus įvairioms funkcijoms apskaičiuotus vidutinę absoliutinę procentinę paklaidą, vidutinę procentinę paklaidą. Mažesnė šių dydžių reikšmė rodo tinkamiausią funkciją.

44. Trendiniai modeliai yra optimalus kelias numatant indikatorių būsimą raidą. Šie modeliai naudojami tada, kai laukiami žymūs būsimos tendencijos pakitimai. – NE ( jie naudojami ilgalaikiam ir pastoviam ūkio aktyvumo didėjimui).

45. Paprastaisiais indikatoriais indentifikuojamas konjunktūrinę raidą lemiantis bruožas.- NE.

46. Kaip apskaičiuojamas sezoniškumo indekso koregavimui naudojamas koeficientas?
Koregavimo koeficientas skaičiuojamas 1200 (maksimali koreguotų sezoniškumo indeksų suma) dalinant iš sezoniškumo indeksų sumos.

IS=sezoniškumo indeksas=IK×k (čia k=koregavimo koeficientas= ).

IK – sezoniškumo koeficientai = (čia n – to paties pavadinimo mėn.skaičius);

KS=mėnesiniai sezoniškumo koeficientai= ; ( yt – faktiniai laiko eilutės lygiai; = mėnesinių lygių vidurkis=

47. Mėnesio sezoniškumo koeficientas yra cikliškumo santykiu. – TAIP.

48. Kas yra bendraisiais arba kompleksiniais ekonominiais statistiniais matais?
Bendrieji (kompleksiniai) indikatoriai yra sintetiniais, įvertinančiais ūkinę situaciją šalyje. Tai BVP, BNP, NP ir kt. Bendrųjų indikatorių klasė yra kompleksinė. Jai priskiriami paprastųjų indikatorių junginiai.

49. Dažniausiai konjunktūrinės raidos prognozės sudaromos einant dviems, skirtingais keliais. Kokie jie? 1) trendo funkcijų pagrindu, 2) eksponentiniu išlyginimu.

50. Kas yra eksponentinis išlyginimas? Kada jis dažniausiai naudojamas?
Tai trumpalaikių prognozių gavimo priemonė. Ji naudojama ūkio konjuktūrinei raidai numatyti.

Leave a Comment