Verslo planas

TURINYS

Ávadas…………………………………………………………….
…………………………….4
I . UAB “MAGNUS”
ÁSTATAI…………………………………………………7
1. Bendroji
dalis……………………………………………………………..
…………….7
2. Komercinë ûkinë
veikla…………………………………………………………….
.8
3. Ástatinis kapitalas, jo
sudëtis……………………………………………………..9
4. Akcininkø teisës ir
pareigos………………………………………………………10
5. Bendrovës
valdymas…………………………………………………………..
…….11
6.
Administracija……………………………………………………..
………………….12
7.
Revizorius…………………………………………………………
…………………….13
8. Pelno
paskirstymas……………………………………………………….
…………13
9. Dividendø skelbimas ir
mokëjimas…………………………………………..14
10. Bendrovës praneðimø
skelbimas…………………………………………….15
11. Bendrovës reorganizavimas ir
likvidavimas…………………………….15
I I .VERSLO
PLANAS……………………………………………………………1
7
1. Áþanga
………………………………………………………………….
………………..18
2. Bendri projekto
rodikliai………………………………………….
……………
..18
3. Rinkos
apþvalga…………………………………………………………..
………….20
4. Projekto
pristatymas………………………………………………………..
……..21
5. Ekonominis finansinis projekto
pagrindimas…………………………..22
Reziume……………………………………………………………
……………………….26
Ávadas

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiðkiai iðdëstoma verslo
sumanymo esmë, apibûdinama esama ámonës padëtis (jei ji jau veikia),
numatoma bûsima styrategija ir ateities perspektyvos, pateikiama finansinë
informacija.
Verslo plano struktûra ir jo detalizavimo laipsnis priklauso nuo
steigiamos ámonës ágyvendinamo projekto dydþio, veiklos srities.
Verslininkas, numatantis gaminti kompiuterius, dël produkto ir jo rinkos
sudëtingumo turi parengti labai smulkø planà. Jei jis planuoja gaminti
ávairiarûðæ – taip pat reikalingas detalus planas. Bet jei jo verslo
sumanymas yra, pavyzdþiui, maþmeninë video kaseèiø prekyba, sudëtingo plano
nereikia rengti. Plano sudëtingumas taip pat priklauso nuo realizavimo
rinkos dydþio, konkurentø skaièiaus bei steigiamos ámonës plëtimosi
perspektyvø. Kad ir koks sudëtingas bûtø verslo planas, jis neturi bûti
labai ilgas. Paprastai jis bûna 10 – 30 puslapiø ir nevirðija 40 – ties.
Verslo planas reikalingas tiek paèiam verslininkui, tiek
bankininkams, potencialiems investuotojams, partneriams, tieëk bûsimiems
firmos darbuotojams, kadangi jis:
padeda nustatyti bûsimos ámonës “gyvybingumà” konkurencijos
sàlygomis;
yra orentyras, pagal kurá verslininkas ir jo darbuotojai þingsnis po
þingsniosieks tikslo;
yra svarbus dokumentas, padedantis gauti finansinæ paramà ið
investuoyojø.
Potencialius investuotojus domina labai konkretûs verslo plano
klausimai, o verslininkui naudingas jau pats atsakymo á klausimus
jieðkojimo procesas, kadangi priverèia já susimastyti apie pajamas ir
iðlaidas, grynøjø pinigø panaudojimà, ásivaizduoti galimas kliûtis kelyje á
sëkmæ. Verslo plano sudarymo procesas verèia verslininkà kritiðkai
ávertinti savo jëgas, galimybes, kadangi jam tenka atsakyti á daugybæ
klausimø: kuo iðtikrøjø gera idëja, kam skirtas naujas produktas ( paslauga
), ar atsiras jo pirkëjø, kas bus konkurentai, ar uþteks jëgø organizuoti
firmos veiklà ir t.t. Atsakydamas á ðiuos ir panaðius klausimus,
verslininkas bus priverstas mintyse permastyti ávairius atsakymø
varijantus, ásivaizduoti, kaip jis pasielgs vienu ar kitu atveju. Taip
priverèia já geriau pasirengti sunkumams ir iðankso numatyti, kaip bus
galima juos nugalëti.

[pic]
[pic]

I . UÞDAROSIOS AKCINËS BENDROVËS “MAGNUS”
ÁSTATAI

1 . Bendroji dalis

1.1. Ðie ástatai yra teisinis dokumentas, sudarytas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Akciniø bendroviø ástatymu.
1.2. Uþdaroji akcinë bendrovë ( UAB ) “MAGNUS” yra juridinis asmuo,
turi pavadinimà, savarankiðkà balansà, savo sàskaitas Lietuvos Respublikos
ir uþsienio bankuose, apvalø antspaudà su áraðu “Lietuvos Respublika” ir
atlieka finansines operacijas pagal nustatytas taisykles, UAB turi
prekybiná þenklà.
1.3. UAB ”MAGNUS” yra savarankiðka savo veikloje, besivadovaujanti
Lietuvos Respublikos Konstitucija, ástatymais, Vyriausybës nutarimais ir
ástatais. Jos bûstinë yra Vilniuje, Kalvarijø 4/5. Visuotinio akcininkø
susirinkimo sprendimu bûstinë gali bûti pakeista.
1.4. Bendrovë turi komerciná, ûkiná, finansiná, organizaciná ir
teisiná savarankiðkumà. Ji gali:
1.4.1. Pirkti, nuomti ar kitokiais bûdais ásigyti turtà, taip pat já
parduoti, iðnuomoti, ákeisti ar kitap juo disponuoti.
1.4.2. Pirkti ar kitokiais bûdais ásigyti ir turëti nuosavybës teisæ,
taip pat iðkeisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijø ir
kredito vertybinius popierius.
1.4.3. Verstis komercine – ûkine veikla Lietuvos Respublikoje ir uþ
jos ribø.
1.4.4. Sudaryti sutartis, prisiimti ásipareigojimus, skolinti
pinigines lëðas uþ palûkanas, nustatomas sutartimi.
1.4.5. Nustatyti savo teikiamø paslaugø, produkcijos ir kitø iðtekliø
kainas, ákainius ir tarifus, iðskyrus tuos atvejus, kai kainas ir
normatyvus reguliuoja valstybë.
1.4.6. Priimti á darbà ir atleisti ið jo darbotojus, nustatyti jø
teises ir pareigas, darbo uþmokestá.
1.4.7. Priimti ir keisti ástatus.
1.4.8. Steigti kitas ámones ( filialus, skyrius ), bûti kitø ámoniø
dalininku ar valdytoju.
1.4.9. Skirti lëðø labdarai.
1.5. UAB yra ribotos turtinës atsakomybës. Pagal savo prievoles ji
atsako tik savo turu. Valstybë neatsako uþ bendrovës ásipareigojiomus,
atsako tik uþ akcijas sumokëta suma.
1.6. Bendrtovës ûkiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.7. Bendrovës steigëjai yra fiziniai asmenys.

2 . Komercinë – ûkinë veikla

2.1. Didmeninë, maþmeninë, komiso prekyba.
2.2. Uþsienio prekybos pirkimo – pardavimo opacijos.
2.3. Parduotuviø ir kitø prekybos taðkø steigimas.
2.4. Ryðio priemoniø komplektavimas.
2.5. Prekyba uþ valità.

3 . Ástatinis kapitaqlas, jo sudëtis

3.1. Bendrovës ástatinis kapitalas yra 100000 litø.
3.2. Ástatinis kapitalas paskirstytas á 100 ( ðimtà ) paprastøjø
akcijø. Vienos akcijos vertë 1000 ( vienas tûkstantis ) litø.
3.3. Bendrovë steigiama uþdaru bûdu, t.y. visas akcijas ásigyja
steigëjas.
3.4. Bendrovës steigëjai, pasiraðydami steigimo sutartá, apmeta visø
akcijø vertæ.
3.5. Kiekvieno akcininko ámokëta dalis nurodoma akcininkø
registracijos knygoje ir buhalterinës apskaitos dokumentuose, akcininkams
ið duodami sertifikatai.
3.6. Ástatiná kapitalà bendrovë gali padidinti visutinio akcininkø
susirinkimo nutarimu, ástatimo nustatyta tvarka.
3.7. Papildomai iðleistos akcijos ágijamos visiðkai apmokëjus
emisijos kainà. Papildomai iðleistos akcijas pasiraðo steigëjai.

4. Akcininkø teisës ir parigos

4.1. Akcininkai turi ðias turtines teises:
4.1.1. Gauti bendrovës pelno dalá ( dividendà ), kurio dydá nustato
visuotinas akcininkø susirinkimas.
4.1.2. Gauti lkviduojamos ámonës turto dalá.
4.1.3. Nemokamai gauti akcijø, jei ið bendrovës lëðø didinamas
ástatinis kapitalas.
4.1.4. Pirmumo teisë ásigyti bendrovës iðleidþiamas akcijas.
4.2. Akcininkas turi ðias asmenines turtines teises:
4.2.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkø susirinkimuose su
sprendþiamuoju balsu. Viena vrdinë paprastoji akcija jos savininkui
suteikia vieno balso teisæ.
4.2.2. Remintis Akcininkø bendroviø ástatymo 15 str. 7 punktu, gauti
informacijà visais bendrovës veiklos klausimais.
4.2.3. Apskøsti teismui visuotinio akcininkø susirinkimo bei adminis
tracijos nutarimus.
4.2.4. Bûti revizoriumi.
4.2.5. Akcininkas neturi balso teisës, tvirtinant tarifiniø ánaðø
ávertinimo klausimus.
4.3. Akcininkas neturi jokiø mokestiniø ásipareigojimø bendrovei,
iðskyrus bendrovës steigimo sutartyje numatyta tvarka, apmokëti visø
pasiraðytø akcijø emisijos kainà.
4.4. Vardinës akcijos savininkas gali parduoti ar kitaip perduoti
kito asmens nuosavybën tik visiðkai apmokëtas akcijas ir tik gavæs
visuotinio akcininkø daugumos sutikimà. Ði nuostata netaikoma, kai akcijos
pateikiamos testamentu ir pereina kito asmens nuosavybën kaip palikimas.

5 . Bendrovës valdymas

5.1. Bendrovës valdymo organai yra visuotinis akcininkø susirinkimas
ir administracija. Stebëtojø taryba ir valdyba nesudaroma.
5.2. Visuotinis akcininkø susirinkimas yra aukðèiausias bendrovës
valdymo organas. Jis gali:
5.2.1. Keisti ir papildyti bendrovës ástatus.
5.2.2. Rinkti revizorius.
5.2.3. Atðaukti revizoriø ir bet kurá administracijos darbuotojà.
5.2.4. Nustatyti revizoriaus atlyginimà.
5.2.5. Tvirtinti nepiniginiø ( turtiniø ) ánaðø vertæ.
5.2.6. Padidinti ar sumaþinti ástatiná kapitalà.
5.2.7. Likviduoti ar reorganizuoti ámonæ.
5.2.8. Sanmdyti ekspertus bendrovës dokumentacijai patikrinti.
5.2.9. Leisti parduoti ar kitaip perduoti kitø asmenø nuosavybën
vardines akcijas.
5.2.10. Iðleisti akcijas.
5.3. Visuotinis akcininkø susirinkimas organizuojamas Akciniø
bendroviø ástatymo 20 str. numatyta tvarka.
5.4. Susirnkimo suðaukimo iniciatyvos teisæ turi akcininkai, kuriø
akcijø nominali vertë nemaþesnë kaip 1/10 ástatinio kapitalo.
5.5. Susirnkimo nutarimai priimami balsø dauguma, iðskyrus ðiø ástatø
5 skirsnio 5.2.1 , 5.2.3 , 5.2.6 , 5.2.7 punktuose nurodytais atvejais.
Ðiais atvejais sprendimai priimami 2/3 balsø. Revizoriø, ne daugiau kaip 4
metams renka visuotinis akcininkø susirinkimas.

6 . Administracija

6.1. Parduotuvës administracijos vadovas yra direktorius, kurá
trejiems metams skiria bendrovës steigëjai.
6.2. Direktorius:
6.2.1. Savarankiðkai srendþia gamybinius, organizacinius, prekybinus,
finansiniusklausimus.
6.2.2. Pateikia klausimus svarstyti visuotinam akcininkø
susirinkimui.
6.2.3. Atsyovauja bendrovei.
6.2.4. Prijima ir atleidþia ið darbo administracijos darbuotojus.
6.2.5. Tvirtina ketvirtiná ir metiná balansà.
6.2.6. Atidaro ir uþdaro sàskaitas bankø ástaigose.
6.2.7. Be ágaliojimø veikia ámonës vardu ir duoda ágaliojimus vykdyti
jo kompetencijos funkcijas.
6.3. Bendrovës direktorius kartu su vyriausiuoju finansininku atsako
uþ ûkinës veiklos ir turto buhalterinæ – finansinæ apskaità.
6.4. Bendrovës administracija ar kitas darbuotojas, paþeidæs ðiuos
ástatus, darbo drausmæ ar kitais veiksmais padaræs þalà bendrovës
interesams, gali bûti atleistas ið darbo.

7. Revizorius

7.1. Revizoriø 4 metams gali rinkti visuotinis akcininkø
susirinkimas, arba revizijai atlikti gali bûti sudaroma sutrtis su fiziniu
asmeniu.
7.2. Revizorimi negali bûti administracijos vadovas, bendrovës
vyriausias finansininkas.
7.3. Revizoriu privalo:
7.3.1. Tikrinti bendrovës metiná balansà ir kitus buhalterinës
apskaitos dokumentus.
7.3.2. Akcininkø susirinkime praneðti apie visus paþeidimus.
7.3.3. Revizorius turi teisæ atlikti bet koká bendrovës patikrinimà
visuotinio akcininkø susirinkimo pavedimu.

8 . Pelno paskirstymas

8.1.bendrovës pelnas turi bûki paskirstomas ne vëliau kaip per 3
mënesius po ûkiniø metø pabaigos, prieð tai patvirtinus meyiná balansà.
Nutarime dël pelno paskirstymo turi bûti nurodyta:
8.1.1. Balansinis pelnas.
8.1.2. Privalomi mokëjimai ið pelno.
8.1.3. Dividendai.
8.1.4. Atskaitymai á rezervo fondus.
8.1.5. Plno naudojimas darbuotojø premijoms.
8.1.6. Pelno likutis.
8.2. Jeigu privalomø atsargos ir kapitalo rezervø fondo dydþio suma
maþesnë kaip 1/10 ástatinio kapitalo, tai atskaitymai á privalomàjá
atsargos fondà yra privalomi ir negali bûti maþesni kaip 1/5 grynojo pelno.

9 . Dividendø skelbimas ir mokëjimas

9.1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jo
turimø apmokëtø akcijø nominalioms vertëms.
9.2. Visuotinio akcininkø susirinkimo paskelbti dividendai yra
bendrovës ásipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisæ dividendà
iðreikalauti ið bendrovës kaip kreditorius.
9.3. Visuotiniam akcininkø susirinkimui draudþiama skelbti ir
iðmokëti dividendus, jei bendrovë yra nemoki.
9.4. Dividendus bendrovë iðmoka pinigais, jeigu akcininkas
neprieðtarauja, dividendas jam gali bûti iðmokëtas materialinëmis
vertybëmis.
9.5. Dividendai pradedami iðmokëti per 10 dienø nuo visuotinio
akcininkø susirinkimo, kuriame buvo paskelbtas dividendas, dienos.

10 . Bendrovës praneðimø paskelbimas

10.1 Visuotinio akcininkø susirinkimo nutarimai ir kiti praneðimai,
su kuriais reikia supaþindinti akcininkus arba kitus asmenis, iðsiunèiami
ne vëliau kaip per 15 dienø po nutarimo priëmimo. Uþ savalaiká nutarimø ir
praneðimø iðsiuntimà atsako direktorius arba likvidatoriai. Nutarimai ir
praneðimai sinèiami registruotu laiðku.
10.2. Apie likviduojamà bendrovæ vieðai skelbiama spaudoje tris
kartus ne maþiasniais kaip dviejø mënesiø intervalais uþ bendrovës lëðas.

11 . Bendrovës reorganizavimas ir likvidavimas

11.1. Bendrovë visuotinio akcininkø susirinkimo nutarimu gali bûti
reorganizuota á nausà akcinæ bendrovæ, registruojant jos akcijas
atitinkamose ástaigose, pakeièiant bei perregistruojant jos ástatus.
11.2. Bendrovæ likviduoti gali visuotinas akcininkø susirinkimas arba
teismas, jeigu:
11.2.1. Akcinikø skaièius sumaþëjo ir nesudaro ástatymo numatyto
minimumo.
11.2.2. Nuosavi aktyvai tapo maþesni kaip 1/2 ástatinio kapitalo.
11.2.3. Yra kiti Lietuvos Respublikos ástatymuose numatyi bendrovës
likvidavimo pagrindai.
11.3. Likvidavimas vykdomas ástatyme nustatyta tvarka.
11.4. Sumokëjus mokesèius á biudþetà, atsiskaièius su kreditoriais ir
darbuotojais, likæs likviduotas bendrovës turtas padalijamas akcininkams
proporcingai, jiems nuosavybës teise priklausanèiø akcijø nominalis vertës
apmokëtàjai daliai.

I I . VERSLO PLANAS

1. Áþanga
2. Bendri projekto rodikliai
3. Rinkos apþvalga
3.1. Prekyba ryðio priemonëmis Lietuvoje
3.2. Ryðio priemoniø poreikiø prognozë
4. Projekto pristatymas
4.1. Projektà realizuotantys parneriai
4.2. Valdymas ir personalas
4.3. UAB paslaugø marketingas
5. Ekonominis finansinis projekto pagrindimas
5.1. Ryðio priemoniø kainø pagrindimas
5.1.1. Maþmeninës ryðio priemoniø kainos
5.1.2. Ryðio priemoniø tiekimo uþtikrinimas bei uþpirkimo kainos
5.2. Realizacijos prognozës
5.3. Reikalingos investicijos
5.4. Projekto ekonominio efektyvumo analizë
5.5. Investicijø atsipirkimas

1 . Áþanga

UAB “MAGNUS” ketina ásteigti parduotuvæ telekomunikacijos ir
elektroninio paðto techniniø priemoniø prekyai Þirmûnø mikrorajone.
Darbo tikslas:
– atlikti tokio pobûdþio naujos naujos parduotuvës Vilniuje steigimo
galymybiø tyrimus, kuruos reikëtø pateikti investiciniame projekte.
Projekto tikslai:
– apþvelgti ryðio priemoniø rinkà ir jos vystymosi tendensijas;
– nustatyti pardotuvës steigimui investicijos poreiká;
– pagrysti projekto ágyvendinimo naudà;
– ávertinti siûlomo projekto ekonominá efektyvumà bei atsipirkimà.
Projektas yra skirtas projektà vykdantiems ir potencialiems
kreditoriams, kad jie galeitø susipaþinti su UAB ketinimais, siûlomø
realizuoti projektu ir jo nauda.

2 . Bendri projekto rodikliai.

Reikëtø paskaièiuoti 2, 3, o gal 5 metams sekanèius rodiklius:
– pardavimai: ryðio priemonës, elektroninio paðto priemonës,
papildomos paslaugos;
– pardavimø pajamos;
– bendrasis pelnas;
– grynasis pelnas;
– veiklos pelningumas;
– darbuotojø skaièius;
– atsipirkimo periodas;
– investicijø gràþos koeficientas;
Esant dabartinei situacijai ( ekonominiai ) Lietuvoje ðiuos rodiklius
paskaièiuoti labai sunku.

Paskaièiuota tûkstanèiais litø.

|Rodikliai |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |
|Ryðio primonës |0.4 |0.5 |0.5 |0.5 |0.5 |
|Elektroninis paðtas |0.1 |0.2 |0.3 |0.3 |0.3 |
|Papildomos paslaugos |0.3 |0.3 |0.4 |0.4 |0.5 |
|Pardavimø pajamos |0.7 |0.7 |0.7 |0.8 |0.8 |
|Bendrasis pelnas |0.1 |0.1 |0.1 |0.1 |0.1 |
|Grynasis pelnas |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |0.5 |
|Veiklos pelningumas |6.7( |6( |5.2( |5.5( |6( |
|Darbuotojø skaièius |4 |4 |4 |4 |4 |

Atsipirkimo periodas 5 metai.
Investicijø gràþos koeficientas 20 (.

3 . Rinkos apþvalga.

3.1. Prekyba ryðio priemonëmis Lietuvoje.
Ðiuo metu Lietuvoje legaliai telekomunikacijos priemonëmis prekiauja
12 firmø dauguma jø yra individualios arba UAB, bet yra ir firmø nelegaliai
prekiaujanèiø.
Pagal ámoniø pateiktas ataskaitas Lietuvoje dominuoja IBM firmos
produkcija, nes ji kokybiðka, bei 2 metø garantija.
3.2. Ryðio priemoniø porekio prognozë:
3.2.1. Ryðio priemoniø parkas pastoviai plësis, neatsiþvelgiant á
ekonominius sunkumus, bendras ryðio piemoniø skaièius pakankamai greitatai
auga.
3.2.2. Mokiø gyventojø paklausa turëtø augti, lëtëja ekonomikos
smukimas, galima tikëtis stabilizacijos þemiausiame kritimo lygyje.
3.2.3. “Juodoji rinka” savo aukðèiausià taðkà jau pasiekë ir maþës ir
jos dalis bus nereikðminga.
3.2.4. Priklausomai nuo ekonominës reformos sekmës ir greièio, ûkio
atstatymo tempø, vedamios atviros ekonominës politikos, sekmës
tarptautinëje ekonominëje kooperacijoje ir tarptautiniø telekomunikacijø
vytimo, ryðio priemoniø kainos bus ðiek tiek didesnës negu Vakarø ir
Ðiaurës Europoje, bet bus ðiek tiek maþesnës negu NVS ðalyse.

4 . Projekto pristatymas

4.1. Projektà realizuojantys partneriai.
Projektas bus ágyvendintas Vilniaus mieste, Þirmûnø mikrorajone.
Projektas bus ágyvendinamas kartu su partneriu – uþdaràja akcine bendrove
“GVS”, turinèia 1,5 metø maþmeninës prekybos elektroninëmis priemonëmis
Vilniaus mieste patirá.
Partneriø dalyvavimas projekto finansavime apibrëþimas taip:
UAB “MAGNUS” investuoja 66 ( reikalingø lëðø;
UAB “GVS” investuoja 34 ( reikalingø lëðø.
Gautas pelnas skirstomas tomis paèiomis proporcijomis.
UAB “MAGNUS” atsakinga uþ:
– projekto paruoðimas ir ágivendinimas;
– reikalingos árangos tiekimas;
– dalies aptarnaujanèio personalo pritraukimas;
– projekto finansavimo uþtikrinimas.
UAB “GVS” atsakinga uþ:
– detaliø tiekimas dirbtuvëms ir parduotuvei;
– dalies aptarnaujanèio personalo pritraukimas.
4.2. Valdymas ir personalas.
Jungtinæ UAB “MAGNUS” ir UAB “GVS” administracijà sudaro 3 asmenys:
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Direktorius komercijai
Tiksli valdymo strukûra ir funkcijø pasiskirstymas bus nustatyi
pradëjus ágivendinti projektà.
4.3. Paslaugø marketingas.
Siekdama iðplësti teikiamø paslaugø ratà ir pritraukti papildomus
klientus UAB numato ákurti prekybos taðkus ir kituose rajonuose.
Paslaugø marketingas remsis:
– ryðio priemonës atitiks vidutinæ pardavimo kainà kitose firmose;
– kai kur ásteigti visà parà veikianèias parduotuves;
– numatoma ádiegti klientams patogià atsiskaitymo sistemà;
Reikiamas klientø aptarnavimas ir aukðta paslaugø kokybë yra
kritiniai sëkmës veiksniai realizuojant projektà.

5 . Ekonominis finansinis projekto pagrindimas

5.1. Ryðio priemoniø kainø pagrindimas.
Visi projektiniai skaièiavimai atlikti tûkstanèiais litø, rementis
ðiuo Lietuvos Banko nustatytu dolerio bei kitø uþsienio valiutø ir Lietuvos
lito keitimo kursu. Skaièiavimai atlikti rementis dabartinëmis medþiagø,
komunaliniø paslaugø bei darbo jëgos kainomis, tik nebuvo atsiþvelgta á
infliacijos atakà kainoms, taèiau ávertintas realus kainø augimas ateityje.
5.11. Ryðio priemoniø didmeninës prekybos kainos jau priartëjo prie
pasaulio lygio, o ryðkesni kainø skirtumai yra iðimtiniai skirtingo
apmokestinimo rezultatas, kainoms átakos turi nauji ástatymai bei
poástatyminiai aktai, susijæ su naujai ávedamais arba panaikinamais
muitais, akcizo ir PVM mokesèiais, prekybos licenzijomis, o taip pat su
esama produkcijos pasiûla.
5.1.2. Numatomi ryðio priemoniø tiekëjai :
– IBM
– APLE
– AEG
5.2. Realizacijos prognozës.
Siekiant ávertinti priemoniø kieká kurá reikëtø parduotuvei ásigyti
buvo atlikti stebëjimai ir analizë analogiðkose firmose. Realiai priemoniø
panaudojimas Vilniaus mieste augs 7 – 10 ( kasmet dël mobilaus ryðio
plitimo, bei patikimesnio retransliacijos stoèiø darbo.

5.3. Reikalingos investicijos.
Pagrindinë planuojamø investicijø dalis teks ilgalaikio turto
formavimui.
[pic]

Investicijos ilgalaikiam turtui ásigyti átraukia PVM uþ importuojamà
árangà bei konstrukcijas.
Investicijos trumpalaikiam turtui suformuoti apima pirmos
telekomunikacijos priemoniø partijos uþpirkimo iðlaidos, bei darbo
uþmokesèio rezervo formavimas. Kitos investicijos apima ávairius mokesèius,
licencijas bei rezervà nenumatytiems mokëjimams.
5.4. Projekto ekonominio efektyvumo analizë.
Prognuozuojamos pajamos per 5 metus sudarys 4 mln. lt., bendrasis pelnas
0.57 mln. lt., grynasis pelnas 0.438 mln. lt.

|Rodikliai |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |
|Pardavimø pelnas |0.72 |0.79 |0.81 |0.83 |0.85 |
|Bendrasis pelnas |0.12 |0.12 |0.11 |0.11 |0.11 |
|Grynasis pelnas |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |0.5 |

Bendrojo pelno norma projekto ágyvendinimo laikotarpiu yra gana
stabili. Prognozuojama vidutinë 6 ( grynojo pelno norma. Tai pakankamai
aukðtas veiklos rentabilumas, artimas ásitvirtinusiø Lietuvos rinkoje
ámoniø pelningumui. Firmos finansinës rizikos laipsná parodo sverto
koeficientas t.y. skolinto kapitalio ir nuosavo kapitalo santykis. Sverto
koeficiento dinamika rodo kad ámonës bûklë kasmet gerës.
5.5. Investicijø atsipirkimas.
Bendra investicijø suma atsipirks palaipsniui, kiekvienais metais skirtinga
dalimi, nes tai priklauso nuo grynojo pelno sumos. Galutinai ilgalaikës
investicijos turëtø atsipirkti per 5 metus. Penkeriø metø atsipirkimo
laikotarpis yra tipiðkas Lietuvos firmoms, naudojanèioms ilgalaikiø banko
paskolø finansavimà.

REZIUME

Ðiame verslo plane yra apþvelgiama UAB “MAGNUS” veikla, kurios
tikslas yra ásteigti telekomunikacijø ir elektroninio paðto techniniø
priemoniø prekybos parduotuvæ.
Atsiþvelgiant á tai, kad bendras ekonomikos smukimas lëtëja, turëtø
augti mokiø gyventojø dalis, kuriai reikëtø tokiø paslaugø. Todël yra
tikimasi, kad UAB “MAGNUS” veikla susilauks sekmës.
Rengiant ðá projektà buvo panaudoti duomenys, kuriuos pateikë
Lietuvos Statistikos Departamentas, Muitinës departamentas, taip pat
neoficiali papildoma informacija.
Kaip rodo rinkos analizë, artimiausiais metais dël kai kuriø veiksniø
Lietuvoje telekomunikacijos priemoniø poreikis turës didëjimo tendencijà.