VB praktikos darbas

VILNIAUS UNIVERSITETAS
EKONOMIKOS FAKULTETAS
PREKYBOS EKONOMIKOS KATEDRA

Darbą parengė:
Verslo administravimo ir vadybos specialybės
Komercijos specializacijos

PRAKTIKOS DARBAS
AB VILNIAUS BANKAS
Jogailos g. 9

Darbo vadovas:
Lekt. Dr. L. Belinskaja

Vilnius 2003

Įvadas

Praktiką atlikau AB Vilniaus banko Vilniaus Naujamiesčio filiale, Verslo klientų aptarnavimo skyriuje nuo 2003 02 06 iki 2003 04 11.

Įmonės praktikos vadovas – Komercijos direktorius, Linas Obuolevičius.
Praktikos tikslas – susipažinti su Banko veiklos principais ir įtvirtinti Universitete įgytas teorines žinias verslo srityje, vadyboje ir apskaitoje.

Praktikos uždaviniai:
· išsiaiškinti Banko teikiamų paslaugų nomenklatūrą;
· asistuoti Verslo klientų skyriaus sąskaitų vadybininkams (pildyti nustatytos formos dokumentus, vesti klientų bylas ir dalyvauti Banko teikiamų pa aslaugų pardavime).
Verslo klientų aptarnavimo skyriuje buvau priskirtas trims sąskaitų vadybininkams, kurie turėjo mane supažindinti su šio skyriaus veikla. Aš asistavau vadybininkams pildydamas įvairius dokumentus (dažniausiai kompiuterinėse laikmenose), pateikdamas įmonės veiklos vertinimą, verslo plano ir prognozių pagrįstumą ir t.t. Banke, priklausomai nuo kliento patikimumo yra pildomi ketvirtiniai arba tik metiniai finansinės atskaitomybės kliento failai. Iš šių failų duomenų generuojama informacija ir gaunami įmonės finansiniai rodikliai – tai labai palengvina ir pagreitina darbą. Gaunama susintetinta informacija naudojama įmonės veiklos analizei ir vertinimui, taip pa at pildant pateikimo formas Kredito komitetui. Analizuojant įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus labai padėjo žinios, įgytos buhalterinės bei finansinės apskaitos kursuose, analizuojant įmonės rodiklius – įmonės vadybos pradmenų kursas. Vertinant įmonės veiklą, sudarant prognozes, siekiu patikrinti įmonės prognozių pagrįstumą, vertinant verslo plano re

ealumą ir prognozes padėjo žinios įgytos studijuojant vadybos, statistikos ir ekonometrijos kursus.

Šioje ataskaitoje kiek galima labiau stengsiuos atsakyti į praktikos reikalavimų klausimus, tačiau bankas yra itin uždara struktūra, todėl banko viduje gautos informacijos panaudoti negalėjau, nes net ir mažiausio slaptumo lygio dokumentai, žymimi grifu “Tarnybiniam naudojimui” reiškia, kad informacija negali būti naudojama niekur kitur, kaip tik banko viduje.

1. Įmonės aprašymas

1989-ų metų Spalio 24 dieną įvyko šešių pajininkų – Valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto, LKP CK leidyklos, susivienijimų Periodika, Lietuvos spauda, Knyga, laikraščio Respublika redakcijos – atstovų susirinkimas, kuriame nutarta įsteigti komercinį Spaudos banką. Jo steigimo grupės vadovu išrenkamas Julius Niedvaras. 1990-ų Kovo 2 dieną įregistruotas komercinis Spaudos bankas. Tų pačių metų lapkričio 29 dieną pakeistas Banko pavadinimas AB Vilniaus bankas. 1993 m. gruodį išduota pirmoji Lietuvoje Visa Cl lassic kortelė. Tų pačių metų gruodį bankas įsijungė į pasaulinę tarpbankinę sistemą S.W.I.F.T.
1998 m. kovą pasirašyta strateginio bendradarbiavimo sutartis tarp trijų Baltijos šalių bankų: Eesti Uhispank, Latvijas Unibanka ir Vilniaus banko. Gruodį bankas išleido tikslinę akcijų emisiją, kurią pasirašė strateginis investuotojas – Švedijos Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), investavęs 220,8 mln. Lt ir įsigijęs 32% banko akcijų, tapo strateginiu banko partneriu. VB akcinis kapitalas padidėjo nuo 102 mln. iki 150 mln. Lt. Šiandien SEB yra pagrindinis banko akcininkas, valdantis 98 proc. akcinio kapitalo.
AB Vilniaus banko grupę dabar su

udaro Vilniaus bankas bei penkios jo dukterinės bendrovės: UAB VB Lizingas, UAB VB Vilfima, UAB VB Rizikos kapitalo valdymas, UAB VB Gyvybės draudimas ir UAB VB Investicijų valdymas.
1999 metais Vilniaus bankas įsigijo antrą pagal dydį Lietuvos privatų banką bei pagrindinį savo konkurentą – banką Hermis. Po susijungimo Vilniaus bankas tapo didžiausiu Lietuvos banku.
2003 metų birželio 30 dieną banko turtas siekė 6.904 mln. Lt, akcininkų nuosavybė – 870 mln. Lt, grynasis pelnas – 59,1 mln. Lt.
Šiandien Bankas turi platų savo filialų ir skyrių tinklą.

1pav. AB Vilniaus banko filialų tinklas

Bankas keturiolikoje Lietuvos miestų iš viso turi 18 filialų ir 39 klientų aptarnavimo skyrius; Banko centrinė būstinė adresu: Gedimino pr. 12, LT-2600 Vilnius.

2. Valdymo struktūrinė schema.

Žemiau pateikiama AB Vilniaus banko valdymo struktūrinė schema.

Akcininkų susirinkimas

Banko taryba

Banko valdyba
Valdybos pirmininkas – Prezidentas
Prezidento patarėjai Personalo departamentas
Sekretoriatas Vidaus audito departamentas
Teisininkų grupė Marketingo grupė
Prevencijos departamentas
Mažmeninės bankininkystės tarnyba Kredito tarnyba Verslo bankininkystės tarnyba Finansų tarnyba
Verslo plėtros departamentas Kredito departamentas Iždo ir finansų rinkų departamentas Rizikos valdymo departamentas
Pardavimo kanalų departamentas Specialiųjų paskolų departamentas Atskaitomybės ir rizikos kontrolės departamentas Finansų ir atskaitomybės departamentas
Produktų plėtros departamentas Turto vertinimo departamentas Verslo klientų ir finansų institucijų departamentas Pirkimo departamentas
Mokamųjų kortelių departamentas Šalių ir fin. institucijų rizikos vertinimo skyrius Produktų ir struktūrinio finansavimo departamentas Bendrųjų reikalų departamentas
Filialai Verslo operacijų ir vertybinių popierių apskaitos departamentas Informacinių sistemų departamentas
VB būsto kreditų ir obligacijų bankas VB Vilfima
VB Investicijų valdymas VB Rizikos kapitalo va

aldymas
VB gyvybės draudimas VB lizingas
Pensijų fondas VB nekilnojamasis turtas
VB Būsto taupomasis bankas

Reikia pažymėti, kad 2002 metais grupės personalo išlaidos sumažėjo beveik 5 procentais – nuo 118 iki 112 mln. litų. Pernai darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 1785 iki 1666, o visos grupės darbuotojų nuo 1905 iki 1877.
Banko struktūros filialo lygmenyje pateikti negaliu, nes tai reglamentuojantis dokumentas yra skirtas tik tarnybiniam naudojimui. Personalo pareigybinės funkcijos, tai taip pat vidinė banko informacija.

3. Komercinė veikla. Teikiamos paslaugos.

Aptardamas šį klausimą visų pirma pateiksiu Banko teikiamų paslaugų klasifikaciją, o vėliau trumpai aptarsiu su kokių paslaugų teikimu teko susidurti atliekant praktiką ir supažindinsiu su jų teikimo specifika.
Taigi, Bankas teikia šias paslaugas:
· sąskaitos ir indėliai;
· mokėjimo kortelės;
· pinigų pervedimai;
· faktoringas;
· kreditai;
· individualaus naudojimo seifai;
· lizingas;
· gyvybės draudimas;
· investicijų valdymas;
· rizikos kapitalo valdymas;
· konsultacijos;
· asmeninis bankas;
· VB pensija;
· VB telebankas;
· VB linija;
· VB Mb linija;
· kitos paslaugos.
Šios paslaugos teikiamos atskirai privatiems klientams ir atskirai verslo klientams. Didžioji dalis šių paslaugų teikiama abiem anksčiau minėtoms klientų grupėms, tačiau kai kurios jų yra teikiamos išskirtinai tik verslo klientams – faktoringas, rizikos kapitalo valdymas ir kt., o kai kurios tik privatiems – gyvybės draudimas, VB pensija, asmeninis bankas ir kt.
Kadangi praktiką atlikau Verslo klientų departamente, tai toliau šiame skyriuje trumpai ir išdėstysiu darbo metodiką ir kas aktualu verslo klientams.
Visų pirma, darbas prasideda nuo klientų paieškos ir jau esamų klientų aptarnavimo. Banko darbuotojai labai gerai įsisavinę vieną pagrindinių ma

arketingo taisyklių: “Išlaikyti jau esamą klientą savo įmonėje yra dešimt kartų pigiau nei surasti naują”. Todėl yra skiriamas ypatingas dėmesys klientui, domimasi, kaip jam sekasi, kokios problemos, pageidavimai ir t.t. Klientai taip pat supažindinami su naujais Banko produktais ir paslaugomis.
Verslo klientus labiausiai domina įvairios kreditavimo galimybės apyvartinėms lėšoms arba turtui įsigyti. Čia Bankas turi daug ką pasiūlyti klientui. Kreditai yra skirstomi į:
· trumpalaikiai kreditai (ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui) litais ir valiuta apyvartinėms lėšoms papildyti;
· trumpalaikiai kredito limitai (kredito linijos) litais ir valiuta įmonės pinigų srautams išlyginti;
· ilgalaikiai kreditai (ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui) – verslui plėsti ir investicijų projektams finansuoti;
· sąskaitos kreditavimas (nustatomas sąskaitos kredito perviršio limitas) – klientui suteikiama teisė sutartą laikotarpį turėti savo banko sąskaitoje nustatytą debetinį likutį, kurį klientas naudoja atsiskaitymams, kai įplaukos į jo banko sąskaitą yra netolygios;
· garantijos ir laidavimai – raštiški sandoriai, pagal kuriuos bankas įsipareigoja atsakyti pareiškėjo ar kito asmens kreditoriui, jei tas asmuo, už kurį garantuojama arba laiduojama, neįvykdys savo prievolės ar jos dalies.
Klientai tikrai turi iš ko rinktis. Pavyzdžiui, jei trūksta apyvartinių lėšų ir nėra tenkinamos Banko sąlygos paskolai gauti, yra dar kelios alternatyvos – nustatyti atsiskaitomosios sąskaitos kredito perviršio limitą, arba įmonė gali susirasti verslo partnerį, kuris už ją laiduotų savo turtu, be to, esant apyvartinių lėšų trūkumui labai gera išeitis ir vis labiau populiarėjanti paslauga yra faktoringas. Faktoringas (skolos perleidimas) – tai finansinių paslaugų visuma, kurios esmė – skolos įsipareigojimų pirkimas ir kliento piniginių reikalavimų perleidimas bankui pagal kliento pirkėjams (paslaugų gavėjams) pateiktas sąskaitas-faktūras. Faktoringas gali būti su regreso teise ir be regreso teisės. Teko pastebėti, kad klientus labiau domina pastarasis faktoringo variantas, nors jo įkainiai, savaime suprantama, ir aukštesni. Vilniaus bankas gali teikti šią paslaugą tikrai greitai ir kokybiškai – puiki duomenų bazė, geri komunikaciniai kanalai tiek Banko viduje, tiek ir tarp bankų, apmokytas personalas – tai viskas, ko reikia, kad paslauga būtų teikiama nepriekaištingai.
Verslo klientų departamento užduotis yra aptarnauti verslo vienetus, tačiau paslaugos yra teikiamos ne tik įmonei, kaip juridiniam asmeniui, tačiau ir tos įmonės darbuotojams. Tenka pastebėti jog tokia sistema įgalina Banką geriau pasiekti ir privatų klientą t.y. privatų klientą pasiekia draudimo agentai, pensijų fondų platintojai ir kt., ir tuo pačiu juos pasiekia Verslo klientų departamento sąskaitų vadybininkai, juos aptarnaudami kaip verslo kliento – įmonės – darbuotojus. Tokia sistema yra labai efektyvi visų pirma dėl to, kad keli komunikaciniai kanalai tarp Banko ir kliento leidžia lengviau išsiaiškinti klientų poreikius, o klientui yra lengviau komunikuoti su Banku. Antra, klientui yra aiškiau ir detaliau pristatomos teikiamos paslaugos ir produktai. Ir trečia, tai, savaime aišku, didina pardavimų apimtis.

4. Įmonės vieta rinkoje.

Bankas išsaugo pirmaujančią poziciją mažmeninės bankininkystės srityje. Individualių klientų skaičius, 2003 metais padidėjo 23 procentais – iki 338 tūkstančių. Metų pabaigoje banko suteiktų paskolų rinkos dalis buvo 39 procentai. Individualių klientų indėlių rinkos dalis buvo 35 procentai, o įmonių indėlių rinkos dalis – 43 procentai. Nors paskolų portfelis ir padidėjo, atidėjimai sumažėjo nuo 134 mln. litų iki 50 mln. litų.
2002 metais grupės būsto paskolų portfelis padidėjo 34 procentais – iki 348 mln. litų. Per tą patį laikotarpį paskolų fiziniams asmenims buvo suteikta 40 procentų daugiau, iš viso už 412 mln. litų.
Verslo klientų skaičius padidėjo 9 procentais – iki 57 tūkstančių. Didžiausių įmonių, kurias aptarnauja Verslo klientų departamentas, paskolų portfelis padidėjo 6 procentais – iki 1 045 mln. litų.
2002-aisiais toliau didėjo banko paslaugų apyvarta. Išduotų mokamųjų kortelių skaičius padidėjo 39 procentais ir metų pabaigoje viršijo 600 tūkstančių. 2002 metais atsiskaitymų kortelėmis padaugėjo maždaug 50 procentų ir apyvarta buvo 3,7 mlrd. litų. Mokamųjų kortelių bankomatų padaugėjo 19 procentų – iki 219, o skaitytuvų buvo 33 procentais daugiau negu 2001 metų pabaigoje – 6 289.
2002 metais sparčiai plėtėsi elektroninė bankininkystė. Sistemos VB Internetas vartotojų skaičius padidėjo daugiau negu dvigubai – nuo 51 tūkstančio iki 117 tūkstančių. Atitinkamai šia sistema atliekamų operacijų padaugėjo nuo 83 tūkstančių iki 185 tūkstančių. Vis daugiau klientų naudojasi telefoninės bankininkystės sistema VB Linija. Per tą patį laikotarpį sistemos VB Linija vartotojų skaičius padidėjo nuo 45 tūkstančių iki 108 tūkstančių, o VB Linija 1528 – nuo 4,5 tūkstančio net iki 28 tūkstančių. Sistemos VB Telebankas vartotojų padaugėjo nuo 2,4 tūkstančio iki 3,1 tūkstančio.
Tarptautinė reitingų agentūra Fitch gruodžio mėnesį padidino AB Vilniaus banko ilgalaikių įsipareigojimų reitingą nuo BBB- iki BBB. Šis reitingas atitinka Lietuvos valstybės ilgalaikių įsipareigojimų reitingą. Fitch padidino ir AB Vilniaus banko individualų reitingą iki C (buvo C/D). Tai aukščiausias įvertinimas tarp Lietuvos bankų.
2002 metų gegužės mėnesį Global Finance žurnalas paskelbė AB Vilniaus banką vienu geriausių Centrinės ir Rytų Europos bankų. Bankas buvo nominuotas visus kartus nuo to laiko, kai pradėtos vertinti Baltijos šalys. Liepos mėnesį Euromoney paskelbė AB Vilniaus banką geriausiu Lietuvos banku, geriausia vertybinių popierių prekybos įmone ir kartu geriausia skolos ir nuosavybės vertybinių popierių prekybos bendrove. Geriausia susijungimų ir įsigijimų konsultacine bendrove pripažinta VB Vilfima.
Lietuvos banko pateiktais duomenimis, Vilniaus bankas išlieka lyderiu skaičiuojant pelną per einamųjų metų laikotarpį. Šią padėtį iliustruoja žemiau pateikta lentelė.
1 Lentelė. Veikiančių bankų veiklos rezultatai.
Eil. Bankas Einamųjų metų pelnas (mln. Lt)
Nr.

2002 10 01 2003 10 01
1 AB bankas ,,NORD/LB Lietuva” -8,6 15,3

2 AB Ūkio bankas 4,4 3,4

3 AB Vilniaus bankas 96,9 85,3

4 AB Šiaulių bankas 2,8 3,1

5 AB bankas ,,Snoras‘‘ 10,3 6,2

6 UAB Medicinos bankas 1,1 1,3

7 AB PAREX BANKAS 1,9 5,7

8 AB bankas ,,Hansabankas‘‘ 36,7 57,7

9 AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas -0,01 1,0

10 UAB Sampo bankas -2,1 3,3

IŠ VISO bankai: 143,5 182,2

Tenka pastebėti, kad Vilniaus bankas, nors ir išlieka lyderiu, lyginant einamąjį veiklos rezultatą, tačiau einamųjų metų pelnas yra mažesnis su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Be to, sumažėjo ir Vilniaus banko pelno sudaromoji dalis bendrame bankų veiklos rezultate – sumažėjo nuo 67,5% iki 46,8%. Tokį rezultatą galbūt galima būtų sieti su Vilniaus banko investicijomis į informacines sistemas bei papildomomis

išlaidomis, atsiradusiomis dėl pensijų reformos.Išvados ir pasiūlymai

Sunku pateikti išvadas ir pasiūlymus jau keturioliktus metus sėkmingai veikiančiam bankui. Jau tai, jog šių metų Liepos 10 dieną prestižinis Londone leidžiamas kapitalo ir finansų rinkų žurnalas „Euromoney“ketvirtą kartą iš eilės paskelbė Vilniaus banką geriausiu Lietuvoje, kalba apie taikliai pasirinktą verslo strategiją. Taip pat, prestižinio bankininkystės leidinio „The Banker“ Vilniaus bankas šių metų rugsėjo 9 dieną pripažintas geriausiu metų banku Lietuvoje. Londone vykusio iškilmingo renginio metu vienai didžiausių Šiaurės Europos finansų grupių SEB priklausančiam Vilniaus bankui buvo suteiktas „Metų banko 2003“ („Bank of the Year 2003“) titulas. Bankas šiuo metu vykdo banko modernizacijos programą, kurios esmė – patobulintas verslo modelis, lemsiantis geresnį klientų aptarnavimą ir spartesnę bankinių paslaugų plėtrą, bus atnaujintos banko informacinės sistemos. Vien informacinių sistemų modernizavimui per šiuos metus Vilniaus bankas skyrė 50 mln. litų. Bankas skiria daug dėmesio naujų paslaugų kūrimui ir didina investicijas į klientų aptarnavimą. Šie veiksniai ir lemia sėkmingą Vilniaus banko veiklą.
Pasiūlymas būtų vienas – šiandien, vis labiau populiarėjant atsiskaitymams mokėjimo kortele, reiktų kurti vis lankstesnes operacijų atlikimo internetu sistemas. Suteikti klientams daugiau galimybių naudotis paslaugų užsisakymo internetu ar kitomis ryšio priemonėmis; taip pat naudoti elektroninį parašą.

Leave a Comment