Vadybos projektas “N” agentūroje

Įvadas

Turizmo įmonė ,,Kelionių agentūra“ įkurta 2003 metais klaip. Pavasarį buvo atšvęstas šios įmonės antrasis gimtadienis. Pagal įmonės juridinį statusą, įmonė yra uždaroji akcinė bendrovė. Nuo pat jos įkūrimo jos centrinė būstinė yra Tauragėje. ,,Kelionių agentūra“ dislokacijos vieta per veiklos metus nesikeitė, ji įsikūrusi miesto centre, komerciškai geroje strateginėje vietoje: šalia įmonės yra automobilių stovėjimo aikštelė, arti yra autobusų stotelė. Taigi, klientams patogu atvykti automobiliu, visuomeniniu transportu ar ateiti pėsčiomis.Turizmo įmonė ,,Kelionių agentūra“ yra ne didelė įmonė, joje dirba nedaug darbuotojų, todėl įmonės struktūra nesudėtina. Tokia struktūra leidžia greitai ir lengvai keistis informacija tarp darbuotojų, o taip pat greitai kreiptis į direktorių.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Buhalterė Vadybininkai

Gidai Kelionių vadovai Vairuotojai

Darbų pasiskirstymas yra grindžiamas funkcijų pasiskirstymo principu. Darbai paskirstomi ne pagal veiklos sritis, o pagal atliekamas funkcijas. Tai yra, kiekvienas bendrovės darbuotojas lygiagrečiai užsiima kiekviena iš bendrovės veiklų:• direktorė yra atsakinga už verslo partnerių tinklo plėtimą ir santykius su partneriais visose veiklos srityse;• direktorės pavaduotoja užsiima visų šių krypčių klientų aptarnavimu;• vadybininkas pagalbinių darbų atlikimu, korespondencijos tvarkymu ir kt;• Buhalterė privalo atlikti visą buhalterine apskaitą, suskaičiuoti balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą. Prižiūrėti kasos aparato pasrodymus. Vesti kompiuterinę aspkaitą;• Gidas suteikia specialią informacija apie lankomus muziejus, meno galerijas ir t.t;• Kelionės vadovas teikia kelionės informaciją ir lydi turistus kelionėse šalies viduje arba užsienyje.

1. PREKIŲ IR PASLAUGŲ ASORTIMENTASĮmonės veikla, tai viskas kas susija su turizmu;Bilietai;• Autobusu• LėktuvuDraudimas;• Sveikatos• Civilinės atsakomybėsVizos;• Rusijos• Baltarusijos• Kitos šalysKelionės išsumokėtinai

1.2 PAGRINDINIS PROJAKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS:• Teikti kokybiškiausią produktą už mažiausią kainą, turėti pelną.

UŽDAVINIAI:• Vadovo nutarimu diegti kokybės valdymo sistemą;• Nustatyti kokybės politiką;• Sudaryti komanda;• Nustatyti darbo eiga:o Materialių išteklių analizė;o Žmogiškųjų išteklių analizė;• Kokybės užtikrinimo sistemos diegimas.

1.3 PROJAKTO POREIKIO PAGRINDIMASŠis projaktas galėtų pagerinti turizmo agentūros aptarnavimo kokybę.

2. KOMANDOS FORMAVIMASŠiame darbo etape sudaromos komandos (darbo grupės), kurios formuojamos pagal darbuotojų žinias ir norą dirbti komandoje. Komanda iškelia projekto idėją, tikslą ir uždavinius, kuriuos turės išspręsti, norint projekto igyvendinimo pasisekimo.2. LentelėTurizmo agentūros direktorė Vadovo sprendimas diegti kokybės užtikrinimo sistemą; Sprendimai svarstant biudžetą.Buhalterė Sprendimai biudžeto formavime; Svarstyme ir finansinių lėšų skaičiavimeVadybinikė Idėjų generavimas.

Kelionių vadovas Naujovių paieška kelionių informacijos sektoriuje.Gidas Naujovių paieška kelionių informacijos sektoriuje.

3. DĖSTOMOJI DALIS3.1. PROJEKTO TURINIO DATALIZAVIMAS

Projekto turinio detalizavimas – tai projekto tikslams pasiekti reikalingų uždavinių skaidymas į smulkesnius ir lengviau valdomus komponentus.1. Vadovo sprendimas;2. kokybės užtikrinimo sistemos diegimo išskleidimas;3. Projekto grupės sudarymas;4. Esamos padėties įvedimas;5. Darbų sąrašo sudarymas;6. Pareigų paskirstymas;7. Darbų eiliškumo ir priklausomybės nustymas;8. Projekto kalendorinio grafiko sudarymas;9. Atsakomybės pasiskirstymas;10. Žmogiškųjų ir materialinių išteklių planavimas ir analizė;11. Biudžeto planavimas;12. Rizikos įvertinimas;13. Kokybės sistemos diegimas.

3.1.1. Darbų sąrašo sudarymas

Sudarinėjant darbų sąrašus, tikslinga nustatyti visus projekto darbus. Detalizavimo metu sudaryta projekta struktūra smulkinama iki detalių darbų, kurie reikalingi sudarant tikslinius ar kalendorinius grafikus.

3.1.1 Lentelė1. Pradžia2. Sprendimas3. Kokybės politikos nusakymas4. Darbo grupės sudarymas5. Komandos sušaukimas6. Grupės sprendimai7. Poreikių nustatymas8. Materialių išteklių planavimas9. Žmogiškųjų išteklių planavimas10. Biudžeto planavimas ir paskirstymas11. Darbo aplinkos tvarkymas (remonto darbai)12. Personalo mokymai13. Kokybės užtikrinimo sistemos diegimas

3.1.2.Darbų eiliškumo ir priklausomybės nustatymas

Darbų eiliškumui ir jų tarpusavio priklausomybei reikia nustatyti projekto darbų atlikimo organizacinį modelį. Darbų tarpusavio priklausomybė nusako, kurie darbai tarpusavyje susiję tiesioginiais organizaciniai ryšiais.3.1.2.lentelėTikslinė projekto diagramaVadovo sprendimas

Darbo grupės sudarymas

Darbo grupės sušaukimas

Poreikių nustatymas

Išteklių planavimas

Žmogiškieji ištekliai Materialiniai ištekliai

Tenkinami poreikiai

Vykdomi remonto darbai Vykdomi darbuotojų apmokymai

Diegiama kokybės užtikrinimo sisitema

3.1.3. Projekto kalendorinio grafiko sudarymas

Kalendorinis grafikas tai : Atlikimo terminai; Atlikimo trukmės; Projekto darbų pradžios nustatymas; Projekto darbų pabaigos nustatymas.Ankščiausias darbo atlikimas parodo, kada ankščiausiai būtu gautas rezultatas; vėliausias – gali būti gautas tolimesniam darbui atlikti reikalingas rezultatas. Nustačius grafiko parametrus, galima pasakyti, kuris kelias grafike yra kritinis. Kritinis kelias – tai pats ilgiausias kelias, kurio trukmė rodo, per kiek laiko su turimais ištekliais galima pasiekti projekto tikslą. Kritiniame kelyje darbų atlikimo rezervas lygus nuliui, todėl jis reikalauja didžiausio dėmesio.3.1.3 lentelėEil. Nr. Užduotis Trukmė dienomis Pradžia Pabaiga1. Vadovo sprendimas 1 diena 2006 10 10 2006 10 102. Komandos sudarymas 2006 10 10 2006 10 103. Darbo grupės suformavimas 2006 10 10 2006 10 104. Darbo sąrašo sudarymas 2006 10 10 2006 10 105. Biudžeto svarstymas 2 dienos 2006 10 11 2006 10 126. Personalo apmokymai 15 dienų 2006 10 04 2006 10 207. Remonto darbų vykdymas 20 dienų 2006 11 04 2006 11 238. Baigiamieji darbai 3 dienos 2006 11 21 2006 11 23 9. Personalo darbo kokybės tikrinimas 1 diena 2006 11 24 2006 11 2410. Remontų darbų kokybės tikrinimas 1 diena 2006 11 25 2006 11 2511. Personalo požiūris į naujus pasikeitimus 2 dienos 2006 11 26 2006 11 27

3.2 Atsakomybės paskirstymas

Numačius atliktinus darbus ir jų atlikimo terminus bei momentus, kada tai reikia atlikti, paskirstomi asmenys, kurie bus atsakingi už planuojamų rezultatų gavimą ir tikslų pasiekimą. Nurodoma, kokias užduotis ir pareigas atliks kiekvienas grupės narys. Atsakingi asmenys dažniausiai pateikiami greta kalendorinio darbų grafiko.

3.2. lentelėSavaitės diena Mėnesiodienos Laiko periodas dienomis Darbų pavadinimas Darbų atlikėjai Trukmė dienomis

Š

1

XXX Vadovo sprendimas, komandos sudarymas, darbo grupės formavimas, darbo sarašų sudarymas Direktorė ir jos paskirtas atsakingas asmuo 1 dienaS 2 XXX

Biudžeto svarstymas Direktorė, vyr. Buhalterė 2dienosPr 3

A

4

XXX

Personalo apmokymo pradžia Projekto vadovas, seminarų vadovas, konsultantė; samdomi darbuotojai, 15 dienų

20 dienųT 5 XXX

Vykdomi darbai , apmokymai Projekto vadovas, seminarų vadovas, konsultantė; samdomi darbuotojai, interjero dizainas, darbų vykdytojas K 6 XXX P 7 XXX Š 8 XXX S 9 XXX Vykdomi darbai samdomi darbuotojai, interjero dizainas, darbų vykdytojas Pr 10 XXX

Vykdomi darbai , apmokymai Projekto vadovas, seminarų vadovas, konsultantė; samdomi darbuotojai, interjero dizainas, darbų vykdytojas A 11 XXX T 12 XXX K 13 XXX P 14 XXX Š 15 XXX Vykdomi darbai apmokymai Projekto vadovas, seminarų vadovas, konsultantėsamdomi darbuotojai, interjero dizainas, darbų vykdytojas S 16 XXX Vykdomi darbai samdomi darbuotojai, interjero dizainas, darbų vykdytojas Pr 17 XXX

Vykdomi darbai , apmokymai Projekto vadovas, seminarų vadovas, konsultantė;samdomi darbuotojai, interjero dizainas, darbų vykdytojas A 18 XXX T 19 XXX K 20 XXX Baigiami apmokymai Direktorė, seminaro vadovas P 21 XXX Baigiamieji darbai Direktorė, interjero dizainas

3 dienosŠ 22 S 23 Pr 24 XXX Personalo darbo kokybės tikrinimas Direktorė ir jos paskirtas atsakingas asmuo 1dienaA 25 XXX Remonto darbų tikrinimas Direktorė, interjero dizainas 1 dienaT 26 XXX Personalo pžiūris į pasikeitimus Direktorė, vyr.buhalterė, kasininkė, administracija 2 dienosK 27

3.3. PROJEKTO IŠTEKLIŲ PLANAVIMAS IR ANALIZĖ

Parengus projekto įgyvendinimo veiksmų planą, sudaromas reikalingų šiam projektui įgyvendinti išteklių planas. Atliekama projekto vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Projekto vidinė aplinka – esami žmoniškieji, materialūs ir finansiniai ištekliai. Žmogiškieji ištekliai – komandos narių pasirengimas vykdyti projektą: jų išsilavinimas, kvalifikacija , intelektas, patirtis ir pan. Išorinė aplinka–už organizacijos ribų esantys elementai, nuo kurių priklauso projekto sėkmė. Tai visi suinteresuoti asmenys ir socialiniai, teisiniai, ekonominiai, kultūriniai ir kt. veiksniai, kurie sukurią aplinką, prie kurios projekto rengėjai turi prisitaikyti.

3.3.1. Žmogiškieji ištekliai

Komandos nariai Išsilavinimas Patirtis1. Direktorė Kauno technologijos universitetas 12m direktorės pavaduotoja2. Direktorės pavaduotoja Kauno technologijos universitetas 5m. turizmo agentūroje3. Buhalterė Kauno technologinis universitetas

Papildomi programų kursai 25m.buhalterė4. Kelionių vadovas Kauno kolegija 6m. kelionių vadovas5. Gidas Vilniaus pedagoginis universitetas 10m. dirbo gide6. Vairuotojas Vairuotojo kursai, kategorijos:B, C, D, E 25. dirbo vairuotoju

Eil. Nr. Reikalingi žmogiškieji ištekliai Išsilavinimas1. Renginių organizatorius Kultūros vadybos bakalauras2. Pardavimų agentas Aukštasis bakalauras

3.3.2.Materialūs ištekliai

1. Turimi materialūs ištekliai

1. Patalpos Kabinetai 2vnt2. Kompiuteriai 4 vnt3. Spausdintuvas 2 vnt4. Faksas 1 vnt

2. Reikalingi materialūs ištekliai

1. kabinetai 3 vnt2. Kompiuteriai 3 vnt3. Spausdintuvai 2 vnt4. Faksas 2 vnt5. Stalai• Kabinete• Priimamajame 3 vnt1 vnt6. Kėdės

PriimamajameKabinetuoseKambariuose 5 vnt3 vnt5 vnt7. Kanceliarinės priemonės Rašikliai PopieriusRašalo kapsulės 1000 vnt11 vnt2000 vnt 5 vnt8. Kasos aparatas 1 vnt9. Telefono aparatai 2 vnt10. Radijas 2 vnt