Vadybos projektas “N” agentūroje

Įvadas

Turizmo įmonė ,,Kelionių agentūra“ įkurta 2003 metais klaip. Pavasarį buvo atšvęstas šios įmonės antrasis gimtadienis. Pagal įmonės juridinį statusą, įmonė yra uždaroji akcinė bendrovė. Nuo pat jos įkūrimo jos centrinė būstinė yra Tauragėje. ,,Kelionių agentūra“ dislokacijos vieta per veiklos metus nesikeitė, ji įsikūrusi miesto centre, komerciškai geroje strateginėje vietoje: šalia įmonės yra automobilių stovėjimo aikštelė, arti yra autobusų stotelė. Taigi, klientams patogu atvykti automobiliu, visuomeniniu transportu ar ateiti pėsčiomis.
Turizmo įmonė ,,Kelionių agentūra“ yra ne didelė įmonė, joje dirba nedaug darbuotojų, todėl įm

m
monės struktūra nesudėtina. Tokia struktūra leidžia greitai ir lengvai keistis informacija tarp darbuotojų, o taip pat greitai kreiptis į direktorių.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Buhalterė Vadybininkai

Gidai Kelionių vadovai Vairuotojai

Darbų pasiskirstymas yra grindžiamas funkcijų pasiskirstymo principu. Darbai paskirstomi ne pagal veiklos sritis, o pagal atliekamas funkcijas. Tai yra, kiekvienas bendrovės darbuotojas lygiagrečiai užsiima kiekviena iš bendrovės veiklų:
• direktorė yra atsakinga už verslo partnerių tinklo plėtimą ir santykius su partneriais visose veiklos srityse;
• direktorės pavaduotoja užsiima visų šių krypčių klientų aptarnavimu;
• vadybininkas pagalbinių darbų atlikimu, korespondencijos tvarkymu ir kt

t
t;
• Buhalterė privalo atlikti visą buhalterine apskaitą, suskaičiuoti balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą. Prižiūrėti kasos aparato pasrodymus. Vesti kompiuterinę aspkaitą;
• Gidas suteikia specialią informacija apie lankomus muziejus, meno galerijas ir t.t;
• Kelionės vadovas teikia kelionės informaciją ir lydi turistus kelionėse šalies viduje arba už
ž
žsienyje.

1. PREKIŲ IR PASLAUGŲ ASORTIMENTAS
Įmonės veikla, tai viskas kas susija su turizmu;
Bilietai;
• Autobusu
• Lėktuvu
Draudimas;
• Sveikatos
• Civilinės atsakomybės
Vizos;
• Rusijos
• Baltarusijos
• Kitos šalys
Kelionės išsumokėtinai

1.2 PAGRINDINIS PROJAKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS:
• Teikti kokybiškiausią produktą už mažiausią kainą, turėti pelną.

UŽDAVINIAI:
• Vadovo nutarimu diegti kokybės valdymo sistemą;
• Nustatyti kokybės politiką;
• Sudaryti komanda;
• Nustatyti darbo eiga:
o Materialių išteklių analizė;
o Žmogiškųjų išteklių analizė;
• Kokybės užtikrinimo sistemos diegimas.

1.3 PROJAKTO POREIKIO PAGRINDIMAS
Šis projaktas galėtų pagerinti turizmo agentūros aptarnavimo kokybę.

2. KOMANDOS FORMAVIMAS
Šiame darbo etape sudaromos komandos (darbo grupės), kurios formuojamos pagal darbuotojų žinias ir norą dirbti komandoje. Komanda iškelia projekto idėją, tikslą ir uždavinius, kuriuos turės išspręsti, norint projekto igyvendinimo pasisekimo.
2. Lentelė
Turizmo agentūros direktorė Vadovo sprendimas diegti kokybės užtikrinimo sistemą;

Sprendimai svarstant biudžetą.
Buhalterė Sprendimai biudžeto formavime;

Svarstyme ir finansinių lėšų skaičiavime
Vadybinikė Idėjų generavimas.

Kelionių vadovas Naujovių paieška kelionių informacijos sektoriuje.
Gidas Naujovių paieška kelionių informacijos sektoriuje.

3. DĖSTOMOJI DALIS
3.1. PROJEKTO TURINIO DATALIZAVIMAS

Projekto turinio detalizavimas – tai projekto tikslams pasiekti reikalingų uždavinių skaidymas į smulkesnius ir le

e
engviau valdomus komponentus.
1. Vadovo sprendimas;
2. kokybės užtikrinimo sistemos diegimo išskleidimas;
3. Projekto grupės sudarymas;
4. Esamos padėties įvedimas;
5. Darbų sąrašo sudarymas;
6. Pareigų paskirstymas;
7. Darbų eiliškumo ir priklausomybės nustymas;
8. Projekto kalendorinio grafiko sudarymas;
9. Atsakomybės pasiskirstymas;
10. Žmogiškųjų ir materialinių išteklių planavimas ir analizė;
11. Biudžeto planavimas;
12. Rizikos įvertinimas;
13. Kokybės sistemos diegimas.

3.1.1. Darbų sąrašo sudarymas

Sudarinėjant darbų sąrašus, tikslinga nustatyti visus projekto darbus. Detalizavimo metu sudaryta projekta struktūra smulkinama iki detalių darbų, kurie reikalingi sudarant tikslinius ar kalendorinius grafikus.

3.1.1 Lentelė
1. Pradžia
2. Sprendimas
3. Kokybės politikos nusakymas
4. Darbo grupės sudarymas
5. Komandos sušaukimas
6. Grupės sprendimai
7. Poreikių nustatymas
8. Materialių išteklių planavimas
9. Žmogiškųjų išteklių planavimas
10. Biudžeto planavimas ir paskirstymas
11. Darbo aplinkos tvarkymas (remonto darbai)
12. Personalo mokymai
13. Kokybės užtikrinimo sistemos diegimas

3.1.2.Darbų ei

i
iliškumo ir priklausomybės nustatymas

Darbų eiliškumui ir jų tarpusavio priklausomybei reikia nustatyti projekto darbų atlikimo organizacinį modelį. Darbų tarpusavio priklausomybė nusako, kurie darbai tarpusavyje susiję tiesioginiais organizaciniai ryšiais.
3.1.2.lentelė
Tikslinė projekto diagrama
Vadovo sprendimas

Darbo grupės sudarymas

Darbo grupės sušaukimas

Poreikių nustatymas

Išteklių planavimas

Žmogiškieji ištekliai Materialiniai ištekliai

Tenkinami poreikiai

Vykdomi remonto darbai Vykdomi darbuotojų apmokymai

Diegiama kokybės užtikrinimo sisitema

3.1.3. Projekto kalendorinio grafiko sudarymas

Kalendorinis grafikas tai :

Atlikimo terminai;

Atlikimo trukmės;

Projekto darbų pradžios nustatymas;

Projekto darbų pabaigos nustatymas.
Ankščiausias darbo atlikimas parodo, kada ankščiausiai būtu gautas rezultatas; vėliausias – gali būti gautas tolimesniam darbui atlikti reikalingas rezultatas. Nustačius grafiko parametrus, galima pasakyti, kuris kelias grafike yra kritinis. Kritinis kelias – tai pats ilgiausias kelias, kurio trukmė rodo, per kiek laiko su turimais ištekliais galima pasiekti projekto tikslą. Kritiniame kelyje darbų atlikimo rezervas lygus nuliui, todėl jis reikalauja didžiausio dėmesio.
3.1.3 lentelė
Eil. Nr. Užduotis Trukmė dienomis Pradžia Pabaiga
1. Vadovo sprendimas
1
diena 2006 10 10 2006 10 10
2. Komandos sudarymas 2006 10 10 2006 10 10
3. Darbo grupės suformavimas 2006 10 10 2006 10 10
4. Darbo sąrašo sudarymas 2006 10 10 2006 10 10
5. Biudžeto svarstymas 2 dienos 2006 10 11 2006 10 12
6. Personalo apmokymai 15 dienų 2006 10 04 2006 10 20
7. Remonto darbų vykdymas 20 dienų 2006 11 04 2006 11 23
8. Baigiamieji darbai 3 dienos 2006 11 21 2006 11 23
9. Personalo darbo kokybės tikrinimas 1 diena 2006 11 24 2006 11 24
10. Remontų darbų kokybės tikrinimas 1 diena 2006 11 25 2006 11 25
11. Personalo požiūris į naujus pasikeitimus 2 dienos 2006 11 26 2006 11 27

3.2 Atsakomybės paskirstymas

Numačius atliktinus darbus ir jų atlikimo terminus bei momentus, kada tai reikia atlikti, paskirstomi asmenys, kurie bus atsakingi už planuojamų rezultatų gavimą ir tikslų pasiekimą. Nurodoma, kokias užduotis ir pareigas atliks kiekvienas grupės narys. Atsakingi asmenys dažniausiai pateikiami greta kalendorinio darbų grafiko.

3.2. lentelė
Savaitės diena Mėnesio
dienos Laiko periodas dienomis Darbų

pavadinimas Darbų atlikėjai Trukmė
dienomis

Š

XXX Vadovo sprendimas, komandos sudarymas, darbo grupės formavimas, darbo sarašų sudarymas
Direktorė ir jos paskirtas atsakingas asmuo
1
diena
S 2
XXX

Biudžeto svarstymas Direktorė, vyr. Buhalterė 2
dienos
Pr 3

A

XXX

Personalo apmokymo pradžia

Projekto vadovas, seminarų vadovas, konsultantė; samdomi darbuotojai, 15 dienų

20 dienų
T 5 XXX

Vykdomi darbai , apmokymai

Projekto vadovas, seminarų vadovas, konsultantė; samdomi darbuotojai, interjero dizainas, darbų vykdytojas
K 6 XXX
P 7 XXX
Š 8 XXX
S 9 XXX Vykdomi darbai samdomi darbuotojai, interjero dizainas, darbų vykdytojas
Pr 10 XXX

Vykdomi darbai , apmokymai

Projekto vadovas, seminarų vadovas, konsultantė; samdomi darbuotojai, interjero dizainas, darbų vykdytojas
A 11 XXX
T 12 XXX
K 13 XXX
P 14 XXX
Š 15 XXX Vykdomi darbai apmokymai Projekto vadovas, seminarų vadovas, konsultantė
samdomi darbuotojai, interjero dizainas, darbų vykdytojas
S 16 XXX Vykdomi darbai samdomi darbuotojai, interjero dizainas, darbų vykdytojas
Pr 17 XXX

Vykdomi darbai , apmokymai

Projekto vadovas, seminarų vadovas, konsultantė;
samdomi darbuotojai, interjero dizainas, darbų vykdytojas
A 18 XXX
T 19 XXX
K 20 XXX Baigiami apmokymai Direktorė, seminaro vadovas
P 21
XXX
Baigiamieji darbai
Direktorė, interjero dizainas

3 dienos
Š 22
S 23
Pr 24 XXX Personalo darbo kokybės tikrinimas Direktorė ir jos paskirtas atsakingas asmuo 1
diena
A 25 XXX Remonto darbų tikrinimas Direktorė, interjero dizainas 1 diena
T 26 XXX Personalo pžiūris į

pasikeitimus Direktorė, vyr.buhalterė, kasininkė, administracija 2
dienos
K 27

3.3. PROJEKTO IŠTEKLIŲ PLANAVIMAS IR ANALIZĖ

Parengus projekto įgyvendinimo veiksmų planą, sudaromas reikalingų šiam projektui įgyvendinti išteklių planas. Atliekama projekto vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Projekto vidinė aplinka – esami žmoniškieji, materialūs ir finansiniai ištekliai. Žmogiškieji ištekliai – komandos narių pasirengimas vykdyti projektą: jų išsilavinimas, kvalifikacija , intelektas, patirtis ir pan.
Išorinė aplinka–už organizacijos ribų esantys elementai, nuo kurių priklauso projekto sėkmė. Tai visi suinteresuoti asmenys ir socialiniai, teisiniai, ekonominiai, kultūriniai ir kt. veiksniai, kurie sukurią aplinką, prie kurios projekto rengėjai turi prisitaikyti.

3.3.1. Žmogiškieji ištekliai

Komandos nariai Išsilavinimas Patirtis
1. Direktorė Kauno technologijos universitetas 12m direktorės pavaduotoja
2. Direktorės pavaduotoja Kauno technologijos universitetas 5m. turizmo agentūroje
3. Buhalterė Kauno technologinis universitetas
Papildomi programų kursai 25m.buhalterė
4. Kelionių vadovas Kauno kolegija 6m. kelionių vadovas
5. Gidas Vilniaus pedagoginis universitetas 10m. dirbo gide
6. Vairuotojas Vairuotojo kursai, kategorijos:B, C, D, E 25. dirbo vairuotoju

Eil. Nr. Reikalingi žmogiškieji ištekliai Išsilavinimas
1. Renginių organizatorius Kultūros vadybos bakalauras
2. Pardavimų agentas Aukštasis bakalauras

3.3.2.Materialūs ištekliai

1. Turimi materialūs ištekliai

1. Patalpos

Kabinetai
2vnt
2. Kompiuteriai 4 vnt
3. Spausdintuvas 2 vnt
4. Faksas 1 vnt

2. Reikalingi materialūs ištekliai

1. kabinetai 3 vnt
2. Kompiuteriai 3 vnt
3. Spausdintuvai 2 vnt
4. Faksas 2 vnt
5. Stalai
• Kabinete
• Priimamajame
3 vnt
1 vnt
6. Kėdės

Priimamajame
Kabinetuose
Kambariuose

5 vnt
3 vnt
5 vnt
7. Kanceliarinės priemonės

Rašikliai

Popierius
Rašalo kapsulės 1000 vnt
11 vnt
2000 vnt

5 vnt
8. Kasos aparatas 1 vnt
9. Telefono aparatai 2 vnt
10. Radijas 2 vnt