UAB”X” vadybinės veiklos analizė

UAB „X“ VEIKLOS ANALIZĖ

TURINYS

ĮVADAS ..............................3
1. UAB „ Darbo drabužiai” veiklos charakteristika 4
2. UAB „ Darbo drabužiai” valdymo organizacinė struktūra 5
3. UAB „ Darbo drabužiai” veiklos organizavimas 6
4. UAB „ Darbo drabužiai” darbo procesų valdymas 12
5. UAB „ Darbo drabužiai” komercinė veikla 14
6. UAB „ Darbo drabužiai” veiklos planavimas 15
IŠVADOS 17
INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 18
PRIEDAI 19

ĮVADAS

Uždaroji akcinė bendrovė „ Darbo drabužiai” – jau 10 metų gyvuojanti, pakankamai didelė tekstilės įmonė Lietuvoje. Šiandien, po daugelio rekonstrukcijų, bendrovė „ Darbo drabužiai” yra moderni, pelningai dirbanti įmonė, gaminanti aukštos kokybės darbo drabužius bei specialios paskirties neaustines medžiagas. Asortimento įvairovė, gera produkcijos kokybė leidžia įmonei dirbti stabiliai ir pasiekti aukštą reentabilumą.
Rinkos paieškos ir konkurencija skatina bendrovės specialistus nuolat tobulinti gamybą, diegti naujas modernias technologijas. Gamyba yra mobili, galima greitai keisti gaminamos produkcijos asortimentą. Bendrovėje sukurta ir įdiegta Kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio ISO 9001 standarto reikalavimus ir Aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio ISO 14001 standarto reikalavimus.
Didelė gamybos patirtis, asortimento įvairovė, gamybos nuolatinis tobulinimas, glaudus bendradarbiavimas su pastoviais klientais, bei naujų paieška, didžiulę patirtį turintis aukštos kvalifikacijos vadovai bei darbuotojai, visa tai leidžia bendrovei dirbti stabiliai ir sėkmingai konkuruoti su kitomis tekstilės įmmonėmis.
Darbo objektas – UAB „ Darbo drabužiai” vadybinė veikla.
Darbo tikslas – išanalizuoti pasirinktos bendrovės valdymo, veiklos planavimo ir organizavimo ypatumus.
Šiam tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:
1. Susipažinti su UAB „ Darbo drabužiai” veiklos charakteristika;
2. Išanalizuoti UAB „ Darbo drabužiai” valdymą;
3. Išanalizuoti UAB „ Darbo drabužiai” veiklos organizavimą;

br />4. Išanalizuoti UAB „ Darbo drabužiai” darbo procesų valdymo ypatumus;
5. Išanalizuoti UAB „ Darbo drabužiai” komercinę veiklą;
6. Išanalizuoti UAB „ Darbo drabužiai” veiklos planavimą.

1. UAB „ Darbo drabužiai” veiklos charakteristika
UAB „Darbo drabužiai“ veikia nuo 1993 metų – tai moderni, pelningai dirbanti įmonė, gaminanti aukštos kokybės darbo drabužius bei specialios paskirties neaustines medžiagas.eksportui ir Lietuvos rinkai. UAB „Darbo drabužiai“ įsikūrusi Vilniuje.
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 256200 Lt. Jis padalintas į 25620 paprastųjų akcijų. Vienos akcijos vertė – l0 Lt.
Įmonės gaminiai turi paklausą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, todėl suprantama, kad net 57% šios bendrovės produkcijos išvežama į Vokietiją, Belgiją, Italiją, Daniją, likusi dalis lieka Lietuvoje.
Produkcija, gaminama šioje įmonėje, labai geros kokybės. Čia siuvami darbo drabužiai atsparūs drėgmei, karščiui, paprasti darbo drabužiai bei gaminama specialios paskirties neaustinė medžiaga, atspari karščiui. Asortimento įvairovė, gera produkcijos kokybė leeidžia įmonei dirbti stabiliai ir pasiekti aukštą rentabilumą.
Rinkos paieškos ir konkurencija skatina bendrovės specialistus nuolat tobulinti gamybą, diegti naujas modernias technologijas. Kasmet vidutiniškai į gamybą investuojama apie 0,5 milijono litų. Nors bendrovė ir turi visus reikalingus gamybos įrengimus, tačiau stengiamasi juos keisti modernesniais. Per du pastaruosius metus buvo pastatytas ir įrengtas naujas apdailos cechas. Šis cechas ypač reikalingas, nes nuolatos auga reikalavimai ne tik produkcijos kokybei, bet ir išvaizdai.
Šiuo metu vykdomas naujo gamybos cecho statybos projektas, kurio vertė – apie 0,4 mln. litų, tikimasi įt

terpti tarp gaunančiųjų paramą iš ES paramos fondų. Šį cechą pastačius, atsirastų 25 naujos darbo vietos. Pagrindinis žaliavų tiekėjas – užsienis. Todėl 30 procentų žaliavos UAB „Darbo drabužiai“ atsiveža iš Belgijos. Lietuviškos medžiagos naudojamos paprastiems gaminiams. Tačiau naujos mašinos, dažai, chemikalai perkami Švedijoje, Vokietijoje, JAV, Belgijoje, Rusijoje ir kitur.
UAB „Darbo drabužiai“ turi parduotuves Kaune ir Vilniuje. Šiuo metu bendrovėje dirba per 100 darbuotojų. Nemaža dalis jų – aukštos kvalifikacijos ir turintys didelę darbo patirtį specialistai.
2. UAB „Darbo drabužiai“ valdymo organizacinė struktūra
UAB „Darbo drabužiai“ yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Ji veikia vadovaudamasi LR Akcinių bendrovių įstatymais ir įmonės įstatais. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, savarankišką balansą ir savo antspaudą. Ji yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles įmonė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

Kiekvienoje įmonėje egzistuoja struktūrinių dalinių pasiskirstymas pagal tiesioginį ar
netiesioginį pavaldumą. Netiesioginio (funkcinio) pavaldumo esmė yra darbuotojų bendradarbiavimo ir konsultavimo santykiai. Kad būtų lengviau susigaudyti didesnėje organizacijoje, braižomos valdymo struktūrų schemos arba organigramos. 1 paveiksle pateikiama UAB „Darbo drabužiai“ valdymo schema. Organigramos parodo hierarchinius ryšius bei padeda analizuoti bendrovės struktūrą.
Tokios struktūros pranašumai:
– esant panašių operacijų didelei koncentracijai, galima didžiulė specializacija;
– pasiekiamas aukštas profesionalumo lygis ir
r įgūdžiai.
Tačiau tokia struktūra turi ir keletą trūkumu:
– vienodas ir siaurai specializuotas darbas;

– mažas lankstumas dėl susitelkimo į vieną ar keletą užduočių;
– sutrikdžius įprastą operacijų ir darbo eigą, iškyla rimtų koordinavimo problemų.
Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės valdyba ir
generalinis direktorius. Bendrovės hierarchijos viršuje – aukščiausio lygio vadovas, atsakingas už visos bendrovės veiklą tai generalinis direktorius. Jam pavaldūs funkcijiniai aukščiausio lygio vadovai, tai Gamybos ir technologijos direktorius, Technikos direktorius, Tiekimo, Komercijos direktorius. Kiti – žemesnio lygio vadovai, išsidėstę įvairiose žemesniuose bendrovės valdymo lygiuose.

UAB „Darbo drabužiai“ organizacinė valdymo struktūra pateikiama 1 paveiksle.

1 pav. UAB „Darbo drabužiai“ organizacinė valdymo struktūra.
3. UAB „Darbo drabužiai“ veiklos organizavimas

Žaliavų ir kitų išteklių aprūpinimo organizavimas. Sėkminga gamybinė veikla priklauso nuo aprūpinimo materialiniais ištekliais ir produkcijos realizacija. Kiekviena įmonė turi įsigyti mažiausiomis išlaidomis medžiagų ir komplektuojančių gaminių reikiamų gamybai.
Žaliavų ir kitų išteklių aprūpinimo organizavimu rūpinasi tiekimo-transporto skyrius. Pagrindiniai šio skyriaus uždaviniai yra šie:
1. užtikrinti nepertraukiamą gamybos aprūpinimą reikiamomis medžiagomis ir žaliavomis;
2. organizuoti išorinius ir vidinius pervežimus;
3. organizuoti materialinių išteklių sandėliavimą ir atsargų valdymą.
Kaip ir kiekvienoje įmonėje, taip ir UAB „Darbo drabužiai“ pirmiausia yra rengiamas aprūpinimo planas, kuriame planuojamas aprūpinimas materialiniais ištekliais.
Reikalingų medžiagų poreikis dažniausiai nustatomas pagal ankstesnio laikotarpio duomenis, atsižvelgiant į rinkos ir pirkėjų paklausos plėtrą. Medžiagų poreikį taip pat lemia konkrečių užsakymų dydžiai ir vykdymo terminai.
Gamybos ap

prūpinimas reikalingomis medžiagomis ir ištekliais užtikrinamas dažniausiai naudojant tokias tiekimo formas:
– ilgalaikėmis tiekimo formomis, kaupiant atsargas sandėlyje (audinius, pluoštą, aksesuarus ir kt.)
– ilgalaikėmis tiekimo sutartimis, garantuojančiomis su gamyba sinchronizuotus tiekimus (dažai, chemikalai t.t.).
Sėkmingą žaliavų ir kitų išteklių aprūpinimą lemia žaliavų saugumas. Dėl galimų transporto sutrikimų ir kitų priežasčių aktualus pasidaro laiko klausimas. Šis veiksnys išnyksta, kai įmonėje laikomasi “tiksliai laiku” tiekimo sistemos, palaikomi geri santykiai su tiekėjais-partneriais, nustatomi patikimi dalykiniai ryšiai. Viso to ir siekia UAB „Darbo drabužiai“
Įmonės vidaus transporto ūkis organizuoja žaliavų, pagrindinių ir pagalbinių medžiagų, detalių ir kitą krovinių gabenimą, jų pakrovimą ir iškrovimą įmonės teritorijoje ir už jos ribų. Transporto ūkio pagrindinis uždavinys minimaliomis išlaidomis nenutrūkstamai ir laiku pristatyti reikiamus krovinius į sandėlius, cechus, barus, darbo vietas ir juos pasiimti iš ten.
UAB „Darbo drabužiai“ esantis transporto skyrius organizuodamas vidaus transportą įmonėje nustato ir išsiaiškina transporto ūkio uždavinius ir sudėtį, krovinių srautus, krovinių apimtis, transporto rūšis, kiekį ir t.t.
UAB „Darbo drabužiai“ bendradarbiauja su daugeliu tiekėjų, kurie suteikia reikalingas žaliavas ir medžiagas. Informacija apie tiekėjus surenkama iš tokių išorinių šaltinių:

• užklausos telefonu arba tiesioginės derybos su prekių tiekėjais;
• parodos ir mugės;
• šakos katalogai ir žinynai;
• kiti verslininkai.
Surinkus informaciją apie tiekimo kokybę ir terminų laikymąsi, gaunamieji pasiūlymai yra lyginami. Didelės ir ilgalaikės sutartys sudaromos tik po derybų su tiekėjais. Didelio užsakymo tiekėjai parenkami įmonės vadovybei dalyvaujant. Užsakyme yra apibrėžiamos šios tiekimo sąlygos: medžiagų techninės sąlygos, tiekimo apimtys, įpakavimo reikalavimai, tiekimo terminai, pristatymo vieta ir kaina, apmokėjimo sąlygos, papildomos sąlygos, garantijos.
Šiuolaikinės įmonės neišsiverčia be kokio nors sandėlių ūkio. UAB „Darbo drabužiai“ gauna daug medžiagų ir žaliavų, gamybos procesas yra gana ilgas ir sudėtingas, susidaro daug negalutinai apdirbtų gaminių todėl jie yra laikomi bei saugojami.
Pagrindinis sandėlių valdymo uždavinys – sekti ir tvarkyti visas sandėliuojamas medžiagas. Sandėlių darbo organizavimą apima: medžiagų kontrolė ir priėmimas į sandėlį jų paruošimas saugojimui ir saugojimas, apskaita ir išdavimas.
Visos įmonės iš šalies gaunamos medžiagos yra patikrinamos – ar atitinka standartus, techninių sąlygų reikalavimus. Taip pat patikrinama, ar gautų medžiagų kiekis atitinka jį lydinčiuose dokumentuose. Jei faktiškas medžiagos kiekis ir kokybė neatitinka reikalavimų nurodytuose dokumentuose, įmonė nepriima gautų medžiagų ir už jas nemoka tiekėjui.
Medžiagos gavimas įforminamas priėmimo aktu, kuriame matyti priėmimo rezultatai -medžiagos kiekis ir bandymų analizės rezultatai (pavyzdžiui, lino pluošto, medvilnės). Priimtos medžiagos žymimos, o nepriimtoms medžiagoms surašomas reklamacijos aktas.
Sandėliuose atliekama kiekybinė ir vertinė kontrolė: inventorizacija bei medžiagų gavimo ir išdavimo kontrolė. Inventorizacija atliekama vieną kartą per metus.
Įvairios cheminės medžiagos ir dažai iš užsienio firmų tiekiamos su kokybės sertifikatais, todėl jų kokybė netikrinama, tik esant įtarimams tikrinama pagal gamybinio padalinio pareikalavimą. Vandenilio peroksidą, natrio silikatą, acto rūgštį, sieros rūgštį tikrina inžinierius chemikas pagal apdailos cecho viršininko ar technologo pareikalavimą.
Medžiagos saugomos uždarose, sausose, švariose, vėdinamose patalpose. Jos laikomos stelažuose nustatyta tvarka, kad būtų patogu padėti ir paimti jas mechanizuotu būdu.
Gamybos organizavimas prasideda žaliavų, medžiagų, pusgaminių pateikimu darbo vietoms ir baigiasi gatavo gaminio pateikimu į sandėlį. UAB „Darbo drabužiai“ – tai serijinės gamybos įmonė, kurioje taikomas nuoseklus operacijų derinimo būdas.
Bendrovėje sukurtos ir dokumentais įformintos procedūros, kuriose aprašoma išsamiai, kaip bendrovėje planuojama gamyba ir paslaugos, įskaitant atitinkamų įrengimų ir darbo sąlygų parinkimą. Parengiami procesų technologinės kortelės ir režimai, atspindintys vartotojų reikalavimus, tikrinamas procesas ir produktai pagal nustatytus kriterijus, atliekama įrengimų priežiūra. Gamybos procesų valdymo procedūros sukurtos ir įformintos pagal šiuos reikalavimus:
• Užduočių perteikimas cechui;
• Gamybos aprūpinimas žaliavomis ir medžiagomis;
• Gamybinio padalinio aprūpinimas technine ir technologine dokumentacija;
• Gamybos proceso planavimas;
• Kontrolė gamybos proceso metu;
• Produkto identifikavimas ir atsekamumas;
• Koregavimo ir prevenciniai veiksmai
• Neatitiktinių produktų valdymas
• Užduočių keitimai
• Įrengimų priežiūra.
Bendrovėje gamyba planuojama mėnesiui, įskaitant atitinkamų įrengimų ir darbo sąlygų parinkimą. Parengiama technologinė dokumentacija, atspindinti vartotojų reikalavimus. Tikrinamas procesas ir produktai pagal nustatytus kriterijus, atliekama įrengimų priežiūra ir daromi atitinkami įrašai.
Kasdien ekonomikos skyriaus viršininkas iš komercijos skyriaus gauna duomenis apie pasirašytas su vartotojais sutartis (užsakymus). Pagal gautus užsakymus jis paruošia užsakymų suvestinę. Paskaičiuoja audinių poreikį gatavam gaminiui, verpalų sąnaudas audiniams, žaliavoms sąnaudas verpalams. Parengia gamybos programą mėnesiui verpimo ir audimo cechams. Skaičiuojant sąnaudas ekonomikos skyriaus viršininkas naudojasi vyriausio technologo pateiktomis žaliavų sąnaudų skaičiuotėmis. Sudarant gamybos programą, atsižvelgiama į esamus likučius, duomenis apie juos pateikia gamybinių padalinių vadovai ir sandėliai kiekvieno mėnesio pradžioje.
Gamybos programą gamybos ir technologijos direktorius suderina su kitų padalinių direktoriais, pasirašytinai. Suderintas gamybines programas tvirtina generalinis direktorius.
Mėnesio bėgyje programa koreguojama, gavus naujų užsakymų ar įvykus pakeitimams. Padalinių vadovai, vadovaudamiesi gautais planais, savo padalinių funkcijų ir kompetencijų ribose numato, kaip juos įgyvendinti.
Vykdant gamybos ar paslaugų teikimo procesus, panaudojamos visos turimos ir galimos priemonės, kad būtų pasiekta vartotojo pageidaujama produkto ar paslaugos kokybė.

Kontrolės organizavimas. Gamybos kontrolė apima įvairias veiklas tokias kaip planavimas, organizacijos atskirų padalinių darbo koordinavimas, pasikeitimas informacija, informacijos įvertinimas, sprendimų priėmimas. Tuo būdu užtikrinamas organizacijos tikslų įgyvendinimas, todėl kontroliuojamas kiekvienas įmonės narys nuo direktoriaus iki darbininko. UAB „Darbo drabužiai“ gamybos kontrolės procesą sudaro tokie etapai:
• pasiektų veiklos rezultatų nustatymas, įvertinimas ir atitinkamų išvadų formulavimas;
• žmonių, turėjusių įtakos šiai veiklai ir pasiektiems rezultatams, įvertinimas, efektyvumo nustatymas ir t.t;
• veiksmų, įtrauktų į veiklos planą įvertinimas, paskatinimas premijomis, ir t.t.;
• valdymo situacijos įvertinimas;
• grįžtamojo ryšio formavimas, siekiant pagerinti vyksmo organizavimą, planavimą ir valdymą.
Įmonė orientuojasi į rezultatus, todėl ji gali greitai nustatyti sėkmės ar nesėkmės priežastis bei padaryti išvadas ateičiai. Rezultatų ir tikslų palyginimas yra pagrindinė kontrolės prielaida, todėl įmonė didelę reikšmę teikia planinių rodiklių ir faktinių rezultatų kontrolei: kontroliuojama gamybos veikla; visų pirma įvertinami metiniai rezultatai, įmonės, padalinio, grupės ar atskirų darbuotojų lygmenyje.
Prieš kuriant kontrolės sistemą, reikia turėti veiklos planus. UAB „Darbo drabužiai“ nuolat sprendžia tokias problemas:
• ką, kiek, iš ko ir kaip austi;
• kokių tam reikia gamybinių pajėgumų;
• kokius konkrečius darbus reikia atlikti, kad laiku pagamintų tai, kas nutarta;
• kokių išteklių, kiek ir kada reikės, iš kur jų gauti;
• kaip paskirstyti ir suderinti darbus;
• kaip suderinti atskirų padalinių ir asmenų veiklą;
Šiom problemom išspręsti yra sudaromi gamybos bei gamybos ekonominio efektyvumo didinimo planai. Šiuose planuose numatomos užduotys, jų atlikimo laikas, pagrindžiama darbų seka ir svarbiausieji jos etapai, taip pat numatomi reikalingi ištekliai, paskiriami atsakingi vykdytojai, apibūdinami laukiami galutiniai rezultatai bei numatomos priemonės padedančios gamybos efektyvumo didėjimui ir gerėjimui. Produkcijos žaliavų kokybės kontrolė yra kitas labai svarbus gamybos veiksnys. Priimamų audinių kokybė bei technologijos gamybos procesas kontroliuojamas vadovaujantis technocheminės ir technologinės kontrolės schema, veikiančiomis techninėmis sąlygomis bei normatyvinės dokumentacijos reikalavimais.
Kokybės kontrolės tikslas – užtikrinti vartotojams kokybiškos produkcijos gamybą ir realizavimą. Kokybės sistemą sudaro:
1. Žaliavų kontrolės sistema,
2. Technologijos kontrolės sistema,
3. Produkcijos kokybės tikrinimo sistema,
4. Produkcijos laikymas ir pervežimas.
Žaliavų kontrolės sistema. Vienas iš svarbiausių kontrolės uždavinių yra tikrinti priimamų žaliavų kokybę. Kiekviena naujai gauta siunta yra tikrinama tokiais dviem etapais:
1. Išoriškai apžiūrint ir atrenkant bandinius;
2. Išbandant laboratorijoje atrinktus pavyzdžius pagal nustatytus standartus.
Žaliavų bandymo rezultatai įrašomi į žaliavų bandymų žurnalus. Gavus bandymų rezultatus, neatitinkančius reikalavimų nurodytų standartuose, pasuose ar sertifikacijose, atliekami pakartotiniai bandymai iš dvigubo kiekio bandinių. Esant nepatenkinamiems bandymų rezultatams, žaliavos brokuojamos nustatyta LR tvarka ir apie tai nedelsiant informuojamas žaliavos tiekėjas.
Technologijos kontrolės sistema. Įmonėje sistemingai kontroliuojamas technologinio proceso vedimas. Kontrolės rezultatai registruojami nustatytos formos žurnaluose.
Gaminant lininius verpalus ar audinius, jų kokybė kontroliuojama visuose technologinio proceso taškuose.
Laborantas privalo atrinkti pavyzdžius. Jei patikrinus aptinkami trūkumai, jis privalo
informuoti gamybos proceso technologą. Gamyba sustabdoma, išaiškinamos broko atsiradimo priežastys. Tikrinimo rezultatai surašomi į “Papildomų rezultatų žurnalą”.
Produkcijos kokybės tikrinimo sistema. Produkcijos kokybė yra tikrinama pagal LR numatytus standartus. Iš pagamintos partijos laborantė ar technologė atrenka bandymams pavyzdžius. Pavyzdžių kiekis priklauso nuo partijos dydžio. Iš kiekvienos partijos turi būti nustatomi įvairūs parametrai.
Produkcijos bandymų rezultatai surašomi į “Produkcijos kokybės tikrinimo žurnalą”. Jei
bandant produkciją bent vienas iš paminėtų rodiklių neatitinka reikalavimų, iš tos pačios partijos atrenkamas dvigubas pavyzdžių kiekis ir atliekami pakartotiniai bandymai tam pačiam rodikliui nustatyti. Jeigu ir vėl gaunami nepatenkinami rezultatai, partija negali būti realizuojama nustatytomis kainomis. Tada yra sudaroma komisija šios partijos priėmimui ir įvertinimui. Komisija sprendžia kaip toliau elgtis su šia produkcija bei privalo išsiaiškinti broko atsiradimo priežastis ir kaltininkus.
Produkcijos laikymas ir pervežimas. Produkcija laikoma uždarose, sausose, švariose, vėdinamose patalpose pagal galiojančias priešgaisrinės apsaugos taisykles.
Kraunant, gabenant ir laikant verpalai bei audiniai turi būti apsaugomi nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių ir mechaninio poveikio.
Produkcija gabenama visų rūšių dengtu transportu pagal galiojančias krovinių gabenimo taisykles.
Už teisingą produkcijos laikymą sandėliuose ir pakrovimą į transporto priemones atsakingas sandėlininkas. Kiekvienai realizuojamai partijai yra išduodamas produkcijos gamybos pasas. Pasai įforminami ir užregistruojami “Pasų registracijos žurnale”.
Bendrovėje sukurta ir įdiegta kokybės vadybos sistema, kuri atitinka tarptautinius ISO 9001 standarto reikalavimus. Svarbiausias kokybės politikos tikslas – parodyti vartotojams, kad įmonei svarbu ne tik gaminti kokybišką produkciją, bet dar labiau ją gerinti, taikant vis sparčiai tobulėjančias technologijas, sistemingai keisti senesnius įrenginius moderniškesniais. Nes tik moderniomis technologijomis, bei gerai paruoštu personalo darbų galima pasiekti, geriausius gamybos rezultatų.
Taip pat bendrovėje sukurta ir įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinius ISO 14001 standarto reikalavimus. Aplinkos apsaugos politikos tikslas – moderni, pelningai dirbanti ir gamtai nekenkianti įmonė. Naudojant aplinkos apsaugos politiką siekiama būti
ne tik patrauklūs pirkėjams, bet svarbiausia stengtis mažiau teršti gamtą, bei užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos gerinimą.
4. UAB „Darbo drabužiai“ darbo procesų valdymas
Darbuotojų pasirinkimo organizavimas UAB „Darbo drabužiai“. Šiuo metu bendrovėje dirba 106 darbuotojai. Pagrindiniame skyriuje dirba 78 darbininkai. Pagalbiniuose skyriuose – 17 darbuotojų. Bendrovei vadovauja 11 įvairaus lygio vadovų, dirba 46 aukštos kvalifikacijos specialistai.
Padalinių vadovai numato, kiek ir kokių specialistų bei darbininkų reikės ir ne vėliau, kaip prieš mėnesį pateikia personalo tarnybai paraišką, suderintą su generaliniu direktoriumi. Pagal gautą paraišką personalo tarnyba pateikia prašymą darbo biržai arba skelbimą į laikraštį apie darbuotojų pareikalavimą. Priimant darbuotoją yra tikrinama jų kvalifikacijos atitiktis bendrovės vadybos nustatytiems reikalavimams. Nauji darbuotojai supažindinami su bendrovės galiojančiomis vidaus darbo taisyklėmis, kokybės vadybos sistemos, darbuotojų saugos reikalavimais. Pasirašoma darbo sutartis.
Neturintys atitinkamos kvalifikacijos nauji darbuotojai mokomi ir po to atestuojami pagal normatyvus „ Personalo parinkimas ir mokymas”.
Siekiant patenkinti vis didėjančius rinkos reikalavimus, bendrovėje įdiegta pastovaus personalo mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir darbų saugos žinių tikrinimo sistema. Personalo skyriaus vadovas tikrina mokymo ir kvalifikacijos kėlimo poreikį ir pagal tai kasmet sudaro mokymo planus, kuriuos tvirtina bendrovės vadovybė.
Periodiškai gilinamos žinios darbuotojų saugos srityje, vykdoma darbuotojų atestacija. Personalo skyriaus vadovas pildo specialius žurnalus, kuriuose fiksuojami visi mokymo ir kvalifikacijos patikrinimo duomenys.
Darbo užmokesčio organizavimas. Bendrovėje taikoma laikinio darbo užmokesčio formos atmainos tai: laikinė premijinė darbo užmokesčio sistema ir pareiginių algų sistema. Išskyrus siuvimo cechą, kur siuvėjoms taikoma vienetinė darbo užmokesčio forma.
Laikinė premijinė darbo užmokesčio sistema – kuomet prie pagrindinio tarifinio atlygio papildomai mokama premija už konkrečius geresnius kiekybinius ir kokybinius darbo rezultatus. Tai padeda didinti darbo našumą ir gerinti darbo kokybę. Pareiginių algų sistema – kai darbuotojui, einančiam tam tikras pareigas, skiriama mėnesinė alga, pagal kurią ir mokamas darbo užmokestis.
Algų dydžiai nustatomi priklausomai nuo darbo sąlygų ir produkcijos pobūdžio, nuo atliekamų darbų sudėtingumo ir apimties, nuo darbuotojų kvalifikacijos ir darbo atsakomybės laipsnio.
Darbuotojai už gerai atliktą darbą skatinami premijomis. Bendrovė, siekdama darbo našumo, efektyvumo, produkcijos kokybės pagerinimo taiko šias premijų rūšys: už kokybiškai atliekamą darbą, už mėnesio darbo rezultatus, už didesnį produkcijos kiekį.
Premijos rūšis, už kokybiškai atliekama darbą, sudaryta siekiant didinti darbininkų suinteresuotumą gerinti išleidžiamos produkcijos kokybę, didinti darbo našumą, efektyviau išnaudoti darbo laiką. Premijos darbininkams priskaičiuojamos už mėnesio darbo rezultatus. Jos išmokamos kartu su darbo užmokesčiu už atitinkamą laikotarpį. Darbuotojams, padariusiems pravaikštą, už bendrovės turto grobstymą, girtuokliavimą darbo metu, išdirbio normos nevykdymą – premija nemokama. Pinigų suma, susidariusi sumažinus premijinį atlyginimą tik už nekokybiškai atliekamą darbą, bei darbą, susijusi su nekokybiškos produkcijos išleidimu, paliekama cecho ar skyriaus dirbančiųjų skatinimui.
Už mėnesio darbo rezultatus, ši premijos rūšis taikoma siekiant, didinti darbo našumą, efektyviau išsaugoti darbo laiką, kiekvieno darbuotojo suinteresuotumą gerinti išleidžiamos produkcijos kokybę, taupiai naudoti materialinius resursus.
Pavyzdžiui, realizavus produkcijos daugiau už nustatytą sumą, 10% viršijančios sumos skirti dirbančiųjų premijavimui už tą mėnesį:
90% vadovams ir specialistams;
10% darbininkams.
Priskaityta premija paskirstoma proporcingai vienam uždirbtam litui.
Už didesnį produkcijos kiekį. Šia premijos rūšimi, panašiai kaip ir kitomis premijų rūšimis, siekiama didinti darbo našumą, efektyviau išnaudoti darbo laiką pagrindiniuose gamybos cechuose. Ši premija mokama prie mėnesio mokos fondo, priskaičiuojant už faktiškai pagamintą produkciją.
Priskaityta premija dirbantiesiems paskirstoma proporcingai vienam uždirbtam litui. Į atlyginimą neįskaitoma priemoka už naktį ir už darbą su potencialiai pavojingais įrengimais. Už bet kokį pažeidimą premija yra mažinama.

5. UAB „Darbo drabužiai“ komercinė veikla
Šiuolaikinėje rinkoje darbo drabužiai tampa ypač paklausūs, nes darbdaviai pradeda kreipti į savo pavaldinių saugumą bei darbo sąlygas. Šiandien, po daugelio rekonstrukcijų, akcinė bendrovė yra moderni, pelningai dirbanti tekstilės įmonė, gaminanti aukštos kokybės darbo drabužius bei specialios paskirties neaustines medžiagas.
Asortimento įvairovė, gera produkcijos kokybė leidžia įmonei dirbti stabiliai ir pasiekti aukštą rentabilumą. Įmonės gaminiai turi paklausą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, todėl suprantama, kad net 57 % šios bendrovės produkcijos išvežama į Vokietiją, Belgiją, Italiją, Daniją, likusi dalis lieka Lietuvoje.
Potencialus vartotojas gali nutarti pirkti prekę tik sukaupęs apie ją pakankamai žinių. Vartotojui būtina pranešti apie parduodamą prekę, jos kainą, pateikimo vietą ir laiką, paskatinti prekę pirkti, todėl įmonė nemažą reikšmę teikia ir rėmimui.
Gana daug dėmesio bendrovė skiria reklamai. Reklamos biudžeto sudarymas – bendrovės komercinė paslaptis. Tačiau pavyko sužinoti, kad bendrovė taiko istoriškai susiklosčiusios sumos metodą, kurio pagrindą sudaro vienų arba kitų metų rėmimui ir reklamai skirtų sumų analizė. Didžioji reklamos išlaidų dalis skiriama parodoms bei mugėms remti, taip pat interneto svetainei, reklaminiams lankstinukams, išorės reklamai.
UAB „Darbo drabužiai“ savo reklama siekia informuoti vartotojus, pristatyti auditorijai savo gaminamus lininius verpalus ir audinius, neaustinę medžiagą, bei teikiamas paslaugas. Be to, pateikiama informacija apie pačią įmonę, pokyčius, naujų technologijų, įrengimų diegimą. Tačiau reklama labiau orientuota į didmenininkus, mažmenininkus, nei į pavienius eilinius vartotojus.
Kitas UAB „Darbo drabužiai“ naudojamas rėmimo būdas yra asmeninis pardavimas. Įmonėje asmeniškas pardavimas plačiai taikomas, nes tai ypač lankstus stimuliavimo būdas. Pardavėjas savo pastangas ir veiksmus gali priderinti prie individualių pirkėjų reikmių, elgsenos, pažiūrų ir
įsitikinimų. Naudojant asmeninį pardavimą taip pat galima atsižvelgti į pirkėjo reakciją ir keisti pardavimo pastangų akcentus bei pobūdį.
Bendrovėje naudojamas dar ir toks rėmimo būdas – pardavimų skatinimas. Bendrovė naudoja šias pardavimų sakinimo priemones: vartotojų ir įmonės prekybos personalo skatinimą. Prekybininkai motyvuojami naudojant kiekio (apyvartos) nuolaidas. Pastoviems klientams taikomos įvairios nuolaidos
UAB „Darbo drabužiai“ rengia įvairias jubiliejines šventes, organizuojamos ekskursijos fabriko lankytojams. Bendrovė dalyvauja įvairiose mugėse, renginiuose, daromos publikacijos, visa tai daroma siekiant didinti įmonės populiarumą.
Įmonės komercinės veiklos strategija, tai produkto palaikymo strategija. Nuolat skiriamas dėmesys produkto kokybei, paskirstymo kanalams prižiūrėti ir palaikyti. Taikomos palaikomosios rėmimo priemonės ir neatsisakoma toliau tobulinti produktą, diegiant naujas technologijas. Taip pat dedamos pastangos dar labiau praplėsti rinką, ieškoti potencialių pirkėjų.

6. Bendrovės veiklos planavimas

Kiekviena įmonė, dirbanti rinkos sąlygomis, yra veikiama daugybės išorinių jėgų: politinių, ekonominių, socialinių ir technologinių veiksnių. Rinkoje susiduriame su produkcijos kainomis, konkurencija, žaliavų stygiumi ir daugybe kitų faktorių, kurie įtakoja įmonės sėkmingą veiklą. Taip pat svarbi ir vidinė situacija: žmogiškieji, informaciniai, finansiniai bei materialiniai ištekliai. Todėl įmonė rinkos sąlygomis gali funkcionuoti tik tada, kai jos savininkas (vadovas) ir visi jos dirbantieji sugeba objektyviai įvertinti minėtas išorines ir vidines sąlygas, prognozuoja ateitį, organizuoja numatyta linkme savo veiksmus ir nuolatos kontroliuoja esamą padėtį. Visa tai padeda atlikti planavimas.
Pagrindiniai UAB „Darbo drabužiai“ ekonominiai ir socialiniai tikslai yra šie:
• optimali gamybos ir rinkos dalis;
• optimalus vartotojų patenkinimas;
• įmonės produkcijos kokybės gerinimas;
• gamybos procesų modernizavimas, naujų įrengimų įsigijimas;
• naujų: plonesnių,spalvingesnių lininių audinių gamyba;
• gamybos ir sandėliavimo gamybinių pajėgumų sutikimas gamybos apimtimi;
• gamybos kaštų mažinimas;
• mokumas;
• tiekėjų, teikiančių kokybiškas medžiagas ir žaliavas kuo pigesniais kaštais, paieška;
• gerų darbo sąlygų garantavimas;
• darbuotojų suinteresuotumas pelno didinimu, suteikiant jiems teisę į pelno dalį;
• teisingas darbo apmokėjimo organizavimas.
UAB „Darbo drabužiai“ planavimas pakankamai gerai organizuojamas. Įmonės planai suderinti, stabili planavimo sistema, planavimui skiriama pakankamai lėšų.
Strateginis planas įmonei teikia apibrėžtumą, atveria perspektyvą. Be to, jis turi būti paruoštas taip, kad būtų ne tik nepajudinamas keletą metų, bet būtų lankstus ir reikalui esant lengvai modifikuojamas ir perorientuojamas.

IŠVADOS

1. UAB „Darbo drabužiai“ veikia vadovaudamasi LR Akcinių bendrovių įstatymais ir įmonės įstatais. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės valdyba ir generalinis direktorius.
2. Reikalingų medžiagų poreikis dažniausiai nustatomas pagal ankstesnio laikotarpio duomenis, atsižvelgiant į rinkos ir pirkėjų paklausos plėtrą. Medžiagų poreikį taip pat lemia konkrečių užsakymų dydžiai ir vykdymo terminai.
3. . UAB „Darbo drabužiai“ – tai serijinės gamybos įmonė, kurioje taikomas nuoseklus operacijų derinimo būdas. Ekonomikos skyriaus viršininkas pagal gautus užsakymus parengia gamybos programą mėnesiui verpimo ir audimo cechams, apskaičiuoja sąnaudas.
4. Bendrovėje gamybos kontrolė apima įvairias veiklas, tokias kaip planavimas, organizacijos atskirų padalinių darbo koordinavimas, pasikeitimas informacija, informacijos įvertinimas, sprendimų priėmimas. Tuo būdu užtikrinamas organizacijos tikslų įgyvendinimas. Bendrovėje įdiegta ir vykdoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinius ISO 9001 standarto reikalavimus.
5. Siekiant maksimalaus darbo efektyvumo ir gerinant gaminamų produktų bei teikiamų paslaugų kokybę, bendrovėje sukurta ir dokumentais įforminta personalo parinkimo, paskyrimo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema.
6. Bendrovėje taikoma laikinio daro užmokesčio formos atmainos tai: laikinė premijinė darbo užmokesčio sistema ir pareiginių algų sistema bei vienetinė darbo užmokesčio forma.
7. . Įmonė taiko produkto palaikymo strategiją, kur didelis dėmesys skiriamas produkto kokybei, lojalių santykių su klientais palaikymui, naujų potencialių pirkėjų paieškai, paskirstymo kanalų, reklamos ir rėmimo palaikymui bei produkcijos tobulinimui.

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS:

1. Butkus F. S. Organizacijos vadyba. Vilnius, 1996.
2. Gary Dessler. Personalo valdymo pagrindai. Poligrafija ir informatika, 2001.
3. James A. F. Stoner ir kt. Vadyba. Kaunas, 1999.
4. Lukoševičius K., Martinkus B. Mažų ir vidutinių įmonių vadyba. Kaunas, 1999.
5. Leonienė B. Verslo pradmenys. Kaunas, 1999.
6. Martinkus B., Vaičiūnas V., Venskus R. Gamybos vadyba. Šiauliai, 2000.
7. Sakalas A. Personalo vadyba. Vilnius, 1996.
8. Sakalas A. ir kt. Pramonės įmonių vadyba. Vilnius, 1996.
9. Stoškus S. Bendri vadybos aspektai. Šiaulių universiteto leidykla, 2003.
10. Sūdžius V. Smulkaus ir vidutinio verslo administravimas ir valdymas. Kronta, 2001.
11. Žilinskas V., Martinkus B., Staleronka A. Verslo vadybos pradmenys. Naujasis lankas, Kaunas, 2004.

Leave a Comment