UAB”Klaipėdos statybinės medžiagos” organizacinis valdymas

TURINYS

ĮVADAS 2
SANTRAUKA 3
1. BENDROVĖS CHARAKTERISTIKA 5
1.1. Įmonės veiklos apžvalga 5
1.2. Savininkai, kapitalo struktūra 6
2. BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ ANALIZĖ 7
3. BENDROVĖS VALDYMO ORGANIZAVIMO ANALIZĖ 10
4. ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS ANALIZĖ 12
5. DARBO PASIDALIJIMO ĮVERTINIMAS 16
5.1. Bendrovės darbuotojų apžvalga 16
5.2. Horizontalaus darbo pasidalijimo įvertinimas 16
5.3. Vertikalaus darbo pasidalijimo įvertinimas 17
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 19
LITERATŪRA 20ĮVADAS
Gerai žinome, kad bet kurios sistemos normaliam funkcionavimui būtinas valdymas, reikalingi valdantieji organai, kurie kontroliuotų ir nukreiptų veiklos procesą tinkama linkme.

Valdymas pačia bendriausia prasme suprantamas kaip žmonių veiklos sritis, visuma atliekamų veiksmų, kuriais yra užtikrinamas žmonių, kolektyviai kuriančių vertybes, darnus ir efektyvus darbas.

Organizacijoje vadovai paprastai sudaro organizacinės valdymo struktūros schemą, kad parodytų kaip paskirstytas daarbas. Kadangi kiekviena organizacija pasižymi skirtingomis strategijomis bei aplinkos sąlygomis, todėl galima didelė organizacinių struktūrų įvairovė.
Organizacinė valdymo struktūra – tai pareigų, teisių ir atsakomybės paskirstymo forma, tarp tarpusavyje susijusių funkcinių vietų, realizuojančių konkrečius valdymo procesus.
Šio kursinio darbo temos aktualumą galima apibūdinti taip: valdymo organizavimo analizė padeda įvertinti valdymo organizavimo efektyvumą, nustatyti įmonės organizacinę valdymo struktūrą, išryškinant valdymo grandžių skaičių, tiesioginius viršininkus bei tiesioginius pavaldinius, tuo pačiu padeda įvertinti ir darbo pasidalijimą, susiskirstymą skyriais, jų pareigas, jų tarpusavio ryšius na ir, žinoma, kaaip visa tai atsiliepia galutiniams įmonės veiklos rezultatams.

Pagrindinis darbo tikslas – atlikti išsamią UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” valdymo organizavimo analizę, įvertinti organizacinę struktūrą, valdymo organus (tiesioginių viršininkų ir tiesioginių pavaldinių skaičių), darbo pasidalijimą bei pateikti išvadas ir pasiūlymus, kurie bus naudingi įm

monės vidiniam naudojimui.

Šiam tikslui įgyvendinti suformuoti šie uždaviniai:
• išanalizuoti bendrovės valdymo organus;
• išanalizuoti organizacinę valdymo struktūrą;
• įvertinti darbo pasidalijimą;
• nustatyti padalinių pareigas.

Atliekant šiuos uždavinius naudojami šie metodai:
• teorinės medžiagos rinkimas, sisteminimas, analizė bei pasirėmimas ja rašant šį darbą;
• iš bendrovės gautos informacijos sisteminimas ir pateikimas;
• pokalbiai su bendrovės vadybininke;
• informacijos pateikimas grafiniais metodais.SANTRAUKA
Tema – UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” valdymo organizavimo analizė.
Darbo objektas – UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”, kurios pagrindinė veikla yra prekyba paklausiomis statybinėmis medžiagomis, santechnikos įranga, ūkinėmis prekėmis, dažais, elektros prekėmis, įvairiais įrankiais bei apdailos medžiagomis.
Rašant šį darbą, buvo panaudoti K. Lukoševičiaus, J. Stoner, B. Neverausko, A. Seiliaus, ir kitų autorių darbai, taip pat buvo panaudoti duomenys iš įmonės.
Valdymo organai yra vienas iš svarbiausių kiekvienos organizacijos objektų.
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymu, supaprastino valdymo grandžių skaičių ir vietoje sttebėtojų tarybos ir valdybos pasirinko tik valdybos organą taip padidindama valdymo operatyvumą.
Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir tvarko administracija. Administracijos veiklai vadovauja administracijos vadovas – direktorius. Visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko savo darbą išmanantį administracijos vadovą, kuris, tinkamai vadovaudamas bei priimdamas atitinkamus sprendimus, užtikrino normalų įmonės veiklos funkcionavimą bei toliau siekia plėtros galimybių ateityje.
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” priklausomai nuo vykdomų funkcijų, darbuotojai yra organizuoti tam tikromis grupėmis, sudarančiomis struktūrinius funkcinius padalinius, t.y. administracija, aptarnaujantis personalas ir pagalbinis personalas. Šių padalinių visuma sudaro įmonės va

aldymo sistemą, kuri yra įtvirtinta įmonės organizacinėje valdymo struktūroje.
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”, atsižvelgdama į vadovų, skyrių, darbuotojų skaičių, pasirinko sau tinkamą linijinio tipo organizacinę valdymo struktūrą. Bendrovei vadovauja dviejų lygių viršininkai, t.y. aukščiausios grandies vadovas – direktorius savininkas, kuris užsiima strateginiu planavimu, tikslų formavimu, ryšiais su išorės organizacijomis; bei žemiausios grandies vadovai, t.y. parduotuvės direktorius, pavaduotojas ūkio reikalams bei vyr. finansininkė, kurie užsiima kasdieninėmis operacijomis, būtinomis užtikrinti efektyvią be sutrikimų bendrovės veiklą.
Darbo pasidalijimas valdymo aparate išskiria ir atskiria tam tikrus funkcinius padalinius. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos horizontalus darbo pasidalijimas veikia marketingo ir realizacijos padaliniuose. Šiems padaliniams užduotys paskirstomos formalizacijos būdu, t.y. pareigybiniai sąrašai, įsakymai.
Vertikalus darbo pasidalijimas veikia iš viršaus į apačią t.y. administracijos vadovas duoda įsakymus parduotuvės direktoriui, pavaduotojui ūkio reikalams, šie savo ruožtu savo tiesioginiams pavaldiniams. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” galima išskirti dvi valdymo pakopas, o tai reiškia, kad yra labai mažas hierarchijos aukštis. Taip pat nedidelės ir kontrolės apimtys (direktorius savininkas – 4 pavaldiniai, parduotuvės direktorius – 18 pavaldinių, pavaduotojas – 13 pavaldinių).
Mažas hierarchijos aukštis bendrovėje sąlygoja ir žemą centralizacijos lygį. Žemesnieji vadovai gali laisvai dalyvauti sprendimų priėmimo procese bei realizuoti savo sugebėjimus, todėl bendrovės viduje retai kyla kokie nors nepasitenkinimai, konfliktai.1. BENDROVĖS CHARAKTERISTIKA
1.1. Įmonės veiklos apžvalga
Buvusio audimo fabriko “Gulbė” vietoje buvo įsikūrusi UAB “Gulsena” prekiavusi st
tatybinėmis medžiagomis. Šiai bendrovei bankrutavus, UAB “Šiaulių žemės ūkio technika” statybinės medžiagos, siekdama užimti didesnę rinkos dalį, greičiau reaguoti į konkurentų veiksmus, nusprendė nupirkti prekybinius pastatus iš bankrutavusios bendrovės ir įsteigti Klaipėdoje prekybinę įmonę – UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”.

Klaipėdos miestas įkurti tokio pobūdžio įmonę buvo pasirinktas todėl, kad:
• šiame mieste didelis gyventojų tankumas (2059,4 gyvent./km2);
• palankios konkuruoti sąlygos;
• Klaipėdoje yra jūrų uostas, kurį būtų galima išnaudoti tiekiant prekes.
Bendrovė savo veiklą pradėjo 2001m. vasario 4d. įkurdama prekybos centrą “Gulbė”. 2001m. kovo 15d. įvyko šio prekybos centro atidarymas.
Bendrovė yra, savarankiškas ūkiniu, finansiniu, organizaciniu ir teisiniu požiūriu juridinis asmuo, įsikūręs centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, Danės g. 45.

UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” prekiauja paklausiomis statybinėmis medžiagomis, santechnikos įranga, ūkinėmis prekėmis, dažais, elektros prekėmis, įvairiais įrankiais bei apdailos medžiagomis.

Bendrovė yra naujokė rinkoje, todėl pasirinkdama paklausias rinkoje prekes ir tiesioginius tiekėjus įmonė remiasi pagrindinio savininko UAB “Šiaulių žemės ūkio technika” statybinių medžiagų (įkurta 1992m.) darbuotojų patirtimi.
Rinkoje bendrovė dalyvauja kaip prekių pardavėja galutiniam vartotojui ir bendradarbiautoja su statybos organizacijomis pagal sudarytas tiesiogines sutartis.

Vykdydama tokią veiklą bendrovė tikisi sėkmingai konkuruoti rinkoje, pasitelkdama skatinančias priemones plėsti vartotojų kontingentą, siekti maksimalaus pelno ir tokiu būdu didinti bendrovės ir akcininkų turtą.1.2. Savininkai, kapitalo struktūra
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” – savarankiška ūkiniu, finansiniu, organizaciniu ir teisiniu požiūriu prekybinė įmonė, kurios ka
apitalas padalytas į akcijas.

Bendrovės įstatinis kapitalas – 630 000 Lt. Jis yra padalytas į 6300 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 100 Lt. Valstybės nuosavybės teise priklausančių akcijų įstatiniame kapitale nėra.

1.1. lentelė
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” akcininkai
Eil.
Nr. Akcininko v.,
pavardė
(pavadinimas) Adresas
(buveinė) Akcijos
nominali vertė, Lt Įsigytų akcijų
skaičius,
1. UAB”Šiaulių žemės ūkio technikos” statybinės medžiagos Statybininkų g.6,
Kuršėnai,Šiaulių raj. 100 51
2. UAB”Šiaulių žemės ūkio technikos” autodetalės Sodo g.26, Šiauliai 100 15
3. UAB “Įrankiai” Sodo g.26, Šiauliai 100 5
4. UAB “Šiaulių medelynas” Rašytojų skersgatvis 8,
Kuršėnai, Šiaulių raj. 100 5
5. UAB “Valvėsta” Sodo g.26, Šiauliai 100 5
6. UAB “Egmasta” Sodo g.26, Šiauliai 100 5
7. Algis Jovaiša Gegužių g.56, Šiauliai 100 142. BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ ANALIZĖ
Įmonių valdymo struktūrą lemia jų juridinis statusas, veiklos rūšis, įmonės savininkų bei darbuotojų skaičius, kiti veiksniai. Formuojant valdymo organus įmonėse, kurios turi juridinio asmens teises, būtina vadovautis įstatymuose numatyta valdymo organų sudarymo, jų kompetencijų pasiskirstymo tvarka.

Uždarųjų akcinių bendrovių valdymą reglamentuoja LR akcinių bendrovių įstatymas, kur yra numatyti tokie valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba, administracijos vadovas.

UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymo teiginiu, kad akcininkai gali pasirinkti ir kitokią valdymo organų struktūrą, vietoje stebėtojų tarybos ir valdybos pasirinko tik valdybos organą. Manau, kad tai privalumas, nes žengdama tokį žingsnį, t.y. supaprastindama valdymo grandžių skaičių, bendrovė padidino valdymo operatyvumą. Taigi visos stebėtojų tarybos funkcijos buvo paskirstytos valdybos organui bei visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau “susirinkimas”) yra aukščiausias bendrovės valdymo organas.
Tik susirinkimas turi teisę:
1) keisti ir papildyti bendrovės įstatus;
2) rinkti ir atšaukti bendrovės administracijos vadovą – direktorių, nustatyti jo pareiginį atlyginimą ir įgaliojimus;
3) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, priimti nutarimus dėl pelno paskirstymo;padidinti ar sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, keisti akcijų nominalią vertę;
4) likviduoti arba reorganizuoti bendrovę;
5) tvirtinti įgytų nepiniginių įnašų įvertinimus;
6) skirti ekspertą bendrovės reikalų tvarkymui;
7) spręsti bendrovės administracijai pavestus klausimus, jei to prašo administracija.
Susirinkimas nutarimus priima paprasta dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai nutarimai turi būti priimti ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų:
1) keičiant ir papildant bendrovės įstatus;
2) likviduojant ar reorganizuojant bendrovę;
3) panaudojant pelną darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
4) didinant arba mažinant bendrovės įstatinį kapitalą.
Susirinkime akcininką gali atstovauti įgaliotas atstovas, kurio kompetencija apibrėžta įgaliojime.
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” Valdybos buveinė yra Šiaulių mieste. Ji suformuota po UAB “Šiaulių žemės ūkio technikos” statybinių medžiagų įkūrimo ir vadovauja abiems bendrovėms. Ji tvirtina administracijos organizacinę struktūrą, numato reikalingas tarnybas, skyrius, pareigybes ir darbuotojų skaičių. Nuolat rengiamuose Valdybos posėdžiuose bendrovę atstovauja administracijos vadovas – direktorius. Posėdžiuose svarstomi įvairūs klausimai, susiję su kasdiene bendrovės veikla, pateikiamos pardavimų analizės ataskaitos, taip pat sprendžiami svarbūs investicijų paskirstymo klausimai.
Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir tvarko administracija, kuri veikia pagal Susirinkimo patvirtintą administracijos darbo reglamentą.
Administracijos veiklai vadovauja administracijos vadovas – direktorius, kurį renka Susirinkimas. Apribojimus būti administracijos vadovu nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
Administracijos vadovas – direktorius:
1) užtikrina bendrovės veiklą;
2) susirinkimo nustatytų įgaliojimų ribose tvarko ir atsako už bendrovės turtą, sprendimams dėl didesnės kaip 110 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo ar nuomos reikalingas Susirinkimo nutarimas;
3) be įgaliojimo veikia bendrovės vardu, sudaro sutartis ir užtikrina jų vykdymą;
4) išduoda įgaliojimus, nustatyta tvarka atidaro bankuose bendrovės atsiskaitomąja ir kitas sąskaitas;
5) nustato bendrovės darbuotojų pareigas ir įgaliojimus;
6) leidžia įsakymus, priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, skiria jiems atlyginimus;
7) atstovauja bendrovę teisme, arbitraže, trečiųjų teisme;
8) atstovauja bendrovę kitose organizacijose ir įstaigose visais bendrovės veiklos klausimais;
9) organizuoja susirinkimus, pateikia akcininkams bendrovės me.tinę finansinę atskaitomybę ir kitą reikiamą informaciją, rengia nutarimo dėl pelno paskirstymo ir kitų Susirinkimo darbotvarkės klausimų projektus ir pateikia juos tvirtinti Susirinkimui.

Taigi valdymo organai yra vienas iš svarbiausių kiekvienos organizacijos objektų. Bet koks procesas ar veikla gali vykti tinkama linkme tik tada, kai yra tinkamas vadovavimas iš valdančiojo organo. Taigi, tik nuo valdančiųjų organų kompetencijos, valdymo ir priimamų sprendimų kokybės, bei administracijos vadovo vadovavimo sugebėjimų priklauso įmonės stabilumas, normalus funkcionavimas, vystymosi ir plėtros tendencijos.
Įvertindama iš bendrovės gautą informaciją galiu teigti, kad Visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko savo darbą išmanantį administracijos vadovą, kuris, įvertindamas įmonės veiklos pobūdį ir mąstą, subūrė kvalifikuotų darbuotojų ratą ir tinkamai jiems vadovaudamas bei priimdamas atitinkamus sprendimus, užtikrino normalų įmonės veiklos funkcionavimą bei toliau siekia plėtros galimybių ateityje.3. BENDROVĖS VALDYMO ORGANIZAVIMO ANALIZĖ
Valdymas užtikrina kryptingą įmonės funkcionavimą, pasiekiamą darant sistemingą poveikį valdymo objektui. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” priklausomai nuo vykdomų funkcijų, darbuotojai yra organizuoti tam tikromis grupėmis, sudarančiomis struktūrinius funkcinius padalinius, t.y. administracija, aptarnaujantis personalas ir pagalbinis personalas. Šių padalinių visuma sudaro įmonės valdymo sistemą, kuri yra įtvirtinta įmonės organizacinėje valdymo struktūroje. Taigi akivaizdu, kad valdymo organizavimas yra personalo suskaidymas į tam tikras grupes, kurių hierarchiškas išsidėstymas yra labai svarbus. Tokio skaidymo priežastis – darbo pasidalijimas, sąlygojantis didesnį darbo našumą.
Administrasijos padalinio paskirtis – aprūpinti įmonę reikalingais darbuotojais bei skatinti jų darbo motyvaciją.tvarkyti įmonės finansinius išteklius rūpintis pajamų ir išlaidų apskaita ir analize laiku organizuoti atsiskaitymus.
Administracijoje dirba 6 darbuotojai, t.y. parduotuvės direktorius, pavaduotojas ūkio reikalams, vyr. finansininkė, buhalterė-kasininkė, buhalterė–kompiuterinio tinklo administratorė, reikalų vedėja.

Pagrindinės administracijos pareigos:
• Organizuoti darbuotojų pareigas taip, kad kiekvienas jų dirbtų pagal savo specialybę ir kvalifikaciją, turėtų jam paskirtą tam tikrą darbo vietą.
• Užtikrinti geras ir saugias darbo sąlygas.
• Aprūpinti darbuotojus reikalingais rūbais, apsaugos priemonėmis ir užtikrinti sanitarijos bei higienos sąlygas.
• Tikrinti kaip darbuotojai laikosi darbų saugos instrukcijų.
• Supažindinti ir išduoti darbuotojams pareigines instrukcijas.
• Skatinti darbo našumą, patirtį, kelti kvalifikaciją.
• Laikytis darbo ir gamybinės drausmės, taikyti nuobaudas.
• Panaudoti visas priemones alkoholizmui ir girtavimui išgyvendinti.
Aptarnaujančio personalo padalinio paskirtis – maksimaliai patenkinti vartotojų poreikius siūlant plataus asortimento geros kokybės ir prieinamų kainų produkciją, taip pat apsirūpinti prekėmis bendradarbiaujant su tiekėjais.
Pagalbinio personalo padalinio paskirtis – atlikti įvairius pagalbinius darbus prekybiniuose padaliniuose, sandėliuose, geležinkelio atšakose, aikštelėse taip pat rūpintis UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” prekybos centro “Gulbė” prekybinių bei sandėliavimo patalpų švarumu ir tvarkingumu bei bendrovei priklausančios aplinkos tvarkymu.
Aptarnaujančio bei pagalbinio personalo padaliniuose dirba 31 darbuotojas, t.y. vadybininkai, skyrių viršininkai, pardavėjai, krovėjai, valytojos, vairuotojai, elektrikas.
Šių darbuotojų pagrindinės pareigos yra:
• Dirbti dorai ir sąžiningai.
• Laikytis darbo drausmės, darbų saugos, sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.
• Vykdyti administracijos ir jos įgaliotų asmenų nurodymus.
• Gerai žinoti UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” keliamus reikalavimus.
• Nedelsiant pranešti bendrovės administracijai apie normalų darbą apsunkinancias sąlygas (avarija ir kt.).
• Santykiuose su klientais ir savo bendradarbiais laikytis etikos principų.
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” dirbantiesiems draudžiama:
• Be darbdavio ar jo įgalioto asmens sutikimo pavesti atlikti savo darbą kitam asmeniui, keisti darbo grafiką.
• Darbo metu atsinešti, laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas.
• Ginčytis su klientais.
• Darbo metu dėvėti sportinę aprangą, avalynę, ir kitus rūbus neatitinkančius įmonės prestižo.
• Diskutuoti politiniais klausimais.
Dirbantieji turi teisę:
• Sužinoti iš darbdavio apie jų darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir pavojingus veiksnius.
• Atsisakyti dirbt, jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokyti.
• Nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginama žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų.
• Reikalauti iš administracijos jiems priklausančių spec. rūbų ir individualių apsaugos priemonių.
Taigi kiekvienas padalinys turi tam tikras pareigas, kurias privalo atlikt.i ir taip pat atsakyti už jų atlikimo kokybę, nes nuo to priklauso įmonės veiklos rezultatai. Todėl kiekvieno padalinio darbuotojai, prieš priimant juos į darbą, yra išsamiai supažindinami su būsimomis pareigomis, teisėmis bei atsakomybe, kurios yra išdėstytos pareiginėse instrukcijose ir kurias privalu pasirašyti.

4. ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS
ANALIZĖ

Įmonės valdymo aparatas – darbuotojų kolektyvas, realizuojantis kryptingą valdomo objekto funkcionavimą. Organizacinės struktūros gali būti įvairios. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”, atsižvelgdama į vadovų, skyrių, darbuotojų skaičių, pasirinko sau tinkamą linijinio tipo organizacinę valdymo struktūrą (4.1. schema).

4.1. pav. “Klaipėdos statybinės medžiagos” valdymo schema.

Iš schemos matyti, kad bendrovei vadovauja dviejų lygių viršininkai, t.y. aukščiausios grandies vadovas – direktorius savininkas, kuris užsiima strateginiu planavimu, tikslų formavimu, ryšiais su išorės organizacijomis. Kitas lygis tai žemiausios grandies vadovai, t.y. parduotuvės direktorius, pavaduotojas ūkio reikalams bei vyr. finansininkė, kurie užsiima kasdieninėmis operacijomis, būtinomis užtikrinti efektyvią be sutrikimų bendrovės veiklą. Šios grandies vadovai yra tiesiogiai pavaldūs aukščiausios grandies vadovui, t.y. direktoriui savininkui ir privalo jam atsiskaityti už savo veiklą.

Kaip ir visi darbuotojai taip ir žemiausios grandies vadovai turi tam tikrų pareigų, teisių, kurios apibrėžiamos pareiginiuose nuostatuose ir yra atsakingi už savo darbus.

Parduotuvės direktorius:
Savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, bendrovės veiklos įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais. Jo pareigos:
• Vadovauja prekių ir paslaugų rinkos tyrimo darbui.
• Užmezga ryšius su naujais prekių pirkėjais, paruošia sutartis ir kitus reikalingus dokumentus.
• Seka rinkos kainų, valiutų kursus, priklausomai nuo jų formuoja realizuojamų prekių kainas ir nuolaidas.
• Pastoviai seka organizacijų – pirkėjų sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
• Kontroliuoja mokėjimus tiekėjams už gautas prekes.
• Pagal nustatytas ataskaitas seka ir analizuoja prekių apyvartos, pelno, išlaidų ir prekių resursų būklę.
• Studijuoja mokesčius, paskolų, kreditų ir kitų ūkinės veiklos išlaidų susidarymo mechanizmą.
• Betarpiškai vadovauja realizacijos skyriui.
• Kelia savo ir pavaldžių darbuotojų kvalifikaciją, motyvuoja juos saugoti bendrovės gerą vardą ir konfidencialias jos veiklos paslaptis.
Parduotuvės direktorius atsako:
• Už rentabilią bendrovės komercinę veiklą, kultūringą ir mandagų pirkėjų aptarnavimą, progresyvų prekių pateikimo, reklamos ir pardavimo formų diegimą.
• Už sutrikimus darbe ir bendrovės patirtus nuostolius dėl jo kaltės ar neatsargumo.
• Už įstatymų, norminių aktų, bendrovės įsakymų, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir šiuose nuostatose nurodytų pareigų vykdymą.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:
Jo pareigos:
• Užtikrina pastatų ir patalpų priežiūrą.
• Kontroliuoja apšvietimo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą.
• Organizuoja reikalingo inventoriaus įsigyjimą (darbo rūbai, avalynė, kuras ir kt.).
• Mobilizuoja darbuotojus prekių iškrovimo ir pakrovimo darbams.
• Organizuoja pastatų, patalpų remonto darbus.
• Organizuoja bendrovėje rengiamų konferencijų, seminarų, mugių materialinį – ūkinį aptarnavimą.
Jis atsako:
• Už tvarkingą pastatų, patalpų, pagrindinių priemonių ir inventoriaus naudojimą, jų priežiūrą ir remontą.
• Už saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir sanitarijos taisyklių bei pareiginių nuostatų reikalavimų vykdymą.
• Už žalą, padarytą bendrovei dėl jo kaltės ar neatsargumo.

Vyr. finansininkas:
Jo pareogos:
• Organizuoja finansinę – buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi.
• Užtikrina finansų – ūkio operacijų teisėtumą, tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.
• Organizuoti, kad būtų tiksliai apskaitomos visos piniginės lėšos, paslaugų,. patarnavimų ir tarpininkavimų pajamos ir išlaidos, pelnas (nuostolis), dividendai, įnašai ir išmokėjimai.
• Tiksliai ir laiku pervesti atsiskaitymus ir įmokas į biudžetą, pelno mokestį, valstybinio socialinio draudimo įnašus, įsiskolinimus juridiniams ir fiziniam asmenims
• Laiku ir teisingai nurašyti trūkumus, įsiskolinimus debitoriams ir kitus nuostolius.
Jis atsako:
• Už neteisingai tvarkomą finansinę – buhalterinę apskaitą, ne laiku pateikiamą arba klaidingą buhalterinę apskaitą.
• Už nesilaikymą ūkinę – finansinę veiklą reglamentuojančių LR įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
• Už pažeidimą trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarkos.
• Už patikėtų komercinių bei technologinių paslapčių saugojimą.
• Už buhalterinės apskaitos tvarkymo, LR įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymo pažeidimus.

Neturinti tiesioginių pavaldinių, tačiau pati tiesiogiai pavaldi bendrovės direktoriui savininkui yra reikalų vedėja oraganizuojanti jo veiklą, t.y. visus susirinkimus, susitikimus, ji perduoda visą oficialią informaciją ir kt.
Reikalų vedėja:
Jos pareigos;
• Organizuoti direktoriaus darbą.
• Informuoja darbuotojus apie posėdžius, susirinkimus, supažindina su darbo planais.
• Organizuoja direktoriaus telefoninius pokalbius, gauna ir perduoda žinias faksu.
• Priima lankytojus, informuoja apie juos vadovus, ruošia pasitarimus ir posėdžius.
• Atitinkama tvarka registruoja, komplektuoja gaunamą oficialią informaciją, raštus ir kitą dokumentaciją.
• Užtikrina dokumentacijos apsaugą ir savalaikiai ją atiduoda į archyvą.
• Turi išmanyti raštvedybą.
• Turi žinoti darbo su kompiuteriu, spausdinimo, kalbos taisykles, mokėti naudotis atitinkamais dokumentais, pirmine medžiaga, ruošiant įmonės įsakymus, raštus.

Kaip matyti bendrovė pasirinko paprastesnę valdymo schemą, kurioje nėra viduriniosios grandies vadovų. Manau tai privalumas bendrovei, nes kuo mažiau valdymo aparate tarpinių grandžių, tuo greičiau informacija pasiekia aukščiausią grandį, t.y. direktorių savininką.5. DARBO PASIDALIJIMO ĮVERTINIMAS
5.1. Bendrovės darbuotojų apžvalga
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” šiuo metu dirba 37 darbuotojai. Iš jų 6 – administracijoje, t.y. parduotuvės direktorius, pavaduotojas ūkio reikalams, vyr. finansininkė, buhalterė-kasininkė, buhalterė–kompiuterinio tinklo administratorė ir reikalų vedėja. Aptarnaujančiame personale dirba 18 darbuotojų, t.y. keturi vadybininkai (du iš jų dirba su statybinėmis organizacijomis ir du – prekių realizacijos srityje), penki skyrių viršininkai, aštuoni pardavėjai ir operatorė. Pagalbiniame personale dirba 13 darbuotojų, t.y. keturi vairuotojai, šeši krovėjai-pagalbiniai darbininkai, dvi valytojos ir elektrikas.
Bendrovėje dirbančiųjų žmonių amžius svyruoja nuo 22 iki 50 metų, tačiau didžioji dalis dirbančiųjų yra iki 35 metų amžiaus.

5.1. pav. Darbuotojų struktūra pagal išsilavinimą, procentais5.2. Horizontalaus darbo pasidalijimo įvertinimas
Darbo pasidalijimas valdymo aparate išskiria ir atskiria tam tikrus funkcinius padalinius. Viso darbo pasidalijimas į jo sudedamuosius komponentus ir vadinamas horizontaliu darbo pasidalijimu. Esant tokiam darbo pasidalijimui sudaromi padaliniai, kurie pagal darbo pbūdį gali būti išdėstomi viename lygyje. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos horizontalus darbo pasidalijimas veikia marketingo ir realizacijos padaliniuose (5.2.1. ir 5.2.2. schemos). Šiems padaliniams užduotys paskirstomos formalizacijos būdu, t.y. pareigybiniai sąrašai, įsakymai.

5.2.1. schema. Marketingo padalinio horizontalus darbo pasidalijimas.

5.2. 2. schema. Realizacijos padalinio horizontalus darbo pasidalijimas.5.3. Vertikalaus darbo pasidalijimo įvertinimas
Kadangi bendrovės darbas dalijamas į sudedamąsias dalis, tai kažkas turi koordinuoti tų grupių darbą, kad jis būtų sėkmingai įvykdomas. Tokia vertikalioji koordinacija veikia iš viršaus į apačią, t.y. administracijos vadovas duoda įsakymus parduotuvės direktoriui, pavaduotojui ūkio reikalams, šie savo ruožtu savo tiesioginiams pavaldiniams. Kadangi UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” organizacinė valdymo struktūra yra gana paprasta,t.y. nėra daug valdymo pakopų, tai labai lengvai užtikrinama bendrų pastangų koordinacija.

UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” galima išskirti dvi valdymo pakopas, o tai reiškia, kad yra labai mažas hierarchijos aukštis. Kiekviena šių pakopų turi savo atitinkamus uždavinius, teises ir atsakomybę už savo darbą (apie tai rašiau šio darbo ketvirtame skyriuje).

Bendrovės administracijos vadovo kontrolės apimtys nėra didelės jis tiesiogiai kontroliuoja keturis darbuotojus – parduotuvės direktorių, pavaduotoją. vyr. finansininkę ir reikalų vedėją. Didesnės kontrolės apimtys tenka parduotuvės direktoriui ir pavaduotojui ūkio reikalams, nes jų tiesioginių pavaldinių skaičius yra kur kas didesnis, palyginus su direktoriaus savininko (parduotuvės direktorius – 18 pavaldinių, pavaduotojas – 13 pavaldinių).

Mažas hierarchijos aukštis bendrovėje sąlygoja ir žemą centralizacijos lygį. Žemesnieji vadovai gali laisvai dalyvauti sprendimų priėmimo procese bei realizuoti savo sugebėjimus. Administracijos vadovas į tam tikrų sprendimų priėmimą kartais įtraukia ir bendrovės darbuotojus, todėl bendrovės viduje retai kyla kokie nors nepasitenkinimai, konfliktai.
Kaip matyti bendrovėje darbo pasidalijimo procesas tikrai funkcionuoja ir didina darbo našumą. Tačiau turiu tokį pastebėjimą, kad parduotuvės direktorius turi pakankamai daug tiesioginių pavaldinių, todėl manau, kad reikia sumažinti jo kontrolės apimtis ir skyrių viršininkams kaip tiesioginius pavaldinius paskirti skyrių pardavėjus. Tokiu būdu darbo našumas dar labiau išaugtų.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Kaip jau buvo minėta įvade, šio darbo tikslas – atlikti išsamią UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” valdymo organizavimo analizę, įvertinti organizacinę struktūrą, valdymo organus (tiesioginių viršininkų ir tiesioginių pavaldinių skaičių), darbo pasidalijimą.
Atlikus išsamia analizę, pateikiu tokias išvadas:
• UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” įvertinusi visus privalumus ir trūkumus, supaprastino valdymo grandžių skaičių, vietoje visų valdančiųjų organų pasirinkdama tik Visuotini akcininkų susirinkimą, Valdybą bei administracijos vadovą ir taip padidino valdymo operatyvumą.
• Visuotinis akcininkų susirinkimas paskyrė kompetetingą, savo darbą išmanantį administracijos vadovą, kurio vadovavimas dabar užtikrina normalų įmonės veiklos funkconavimą.
• Bendrovė įvertinusi savo dydį, darbuotojų skaičių ir kitus veiksnius, pasirinko linijinio tipo organizacinę valdymo struktūrą, kurioje išskyrė tik dviejų lygių vadovus, t.y. aukščiausios ir žemiausios grandies vadovus.
• Bendrovės sprendimas neįtraukti vidurinės grandies vadovų yra iš vienos pusės geras, nes kuo mažiau tarpinių grandžių valdymo aparate, tuo greičiau informacija pasiekia aukščiausios grandies vadovą, tačiau kita vertus, kai kurie žemesnės grandies vadovai turi per daug tiesioginių pavaldinių.
• Horizontalus darbo pasidalijimas ryškiausias marketingo ir realizacijos padaliniuose.
• Įvertinus vertikalų darbo pasidalijimą išsiaiškinau, kad yra mažas hierarchijos aukštis, nedidelės kontrolės apimtys bei žemas centralizacijos lygis, todėl ir nėra nepasitenkinimo darbu apraiškų, o ir įmonės rezultatai pakankamai geri ir tikimasi dar geresnių ateityje.
Manau, kad įmonės valdymas organizuojamas pakankamai gerai ir ką nors kategoriškai keisti tikrai nereikia, nes viską atspindi įmonės veiklos rezultatai, kurie žinoma labai priklauso nuo vadovavimo kokybės. Bet visdėlto norėčiau atkreipti dėmesį į šiuos pastebėjimus:
• Įmonės plėtra gali išprovokuoti galimą hierarchijos augimą, nulementį didesnį centralizacijos lygį, o tai sąlygotų nepasitenkinimą darbu, o tuo pačiu blogėtų ir bendrovės veiklos rezultatai. Taigi, siūlyčiau įmonei atsižvelgti į šią tendenciją ir sukurti galimų veiksmų planą, išvengti tokiai situacijai.
• Taip pat įmonei siūlyčiau skyrių viršininkams, kaip tiesioginius pavaldinius, paskirti skyrių pardavėjus. Tokiu atveju sumažėtų apkrovimas parduotuvės direktoriui, nes šiuo metu šis vadovas turi daugiausiai tiesioginių pavaldinių.LITERATŪRA
1. Vaitiekus, A. (1997). Vadyba. Klaipėda.
2. Lukoševičius, K. ir Martinkus, B. (2001). Verslo vadyba. Kaunas: Technologija.
3. Stoner, J., Edvard Freeman, R. ir kt. (1999). Vadyba. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
4. Neverauskas, B. ir Rastenis, J. (2001). Vadybos pagrindai. Kaunas: Technologija.
5. Seilius, A. (1994). Firmos kūrimas ir valdymas. Klaipėda.

Leave a Comment