Shell etikos kodeksas

Turinys

Įvadas 3
1. Įvadinis žodis – pristatoma kompanija, jos siekiai ir jos etikos kodeksas. 3
1 Įvadinis žodis 4
2 Santykiai su vadovybe ir darbuotojais 5
2.1 Įsipareigojimai 5
2.2 Atsakomybė 5
3 Santykiai su vadovybe 6
3.1 Santykiai su darbuotojais 6
3.2 Vadovybės ir darbuotojų santykiai 6
3.3 Darbuotojų tarpusavio santykiai 7
4 Dalyvavimas priimant sprendimus 8
5 Interesų konfliktai 8
6 Veiklos įvertinimo formos 8
7 Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų 9
8 Etiketo ir aprangos reikalavimai 10
9 Konfidenciali informacija 10
10 Informavimas 11
11 Dovanos, pramogos ir kyšininkavimas 11
12 Santykiai su vartotojais 11
13 Saugumas 12
14 Santykiai su valdžia 12
15 Santykiai su konkurentais 13
15.1 Veiklos principas 13
15.2 Įsipareigojimai 13
16 Santykiai su valdžia 13
17 Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai 14
18 Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą 14
Išvados 16
Literatūros sąrašas 17Įvadas
1. Įvadinis žodis – pristatoma kompanija, jos siekiai ir jos etikos kodeksas.
2. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais – kompanijos Shell įsipareigojimai darbuotojams ir daarbuotojų atsakomybė.
3. Dalyvavimas priimant sprendimus – nurodoma, kas priima sprendimus, kas atlieka patariamąją ir informacinę funkciją.
4. Interesų konfliktai – nurodoma, kokių veiksmų turėtų vengti kompanijos darbuotojai.
5. Veikos įvertinimo formos – nurodoma kaip turi elgtis kompanijos darbuotojai ir kokios nuobaudos taikos už taisyklių pažeidinėjimą.
6. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų – akcentuojama, kad pavyzdingiems darbuotojams teikiama pirmenybė keliant algą ir pan.
7. Etiketo ir aprangos reikalavimai – nurodomas apsirengimo stilius, elgesio reikalavimai ir kodėl to reikia.
8. Konfidencialumas – informuojama, kaip kompanijos darbuotojai privalo elgtis su bendrovės konfidencialia informacija.
9. Informavimas – išsakomas bendrovės Shell požiūris į informavimą ir nurodoma kookiomis priemonėmis kompanija pasirengusi informuoti suinteresuotąsias šalis.
10. Dovanos – nurodoma, kokiais atvejais darbuotojai gali priimti dovanas, nepakenkdami kompanijos reputacijai.
11. Santykiai su vartotojais – nurodoma kaip elgiamasi norint pritraukti ir išlaikyti klientus, gerinti santykius su kitomis kompanijomis, verslo partneriais, tiekėjais bei rangovais.
12. Saugumas – išsakomas kompanijos požiūris dė

ėl asmens sveikatos saugumo ir aplinkos valdymo ir nurodoma kokių priemonių imtasi norint išspręsti šias problemas.
13. Santykiai su konkurentais – laikymasis sąžiningos konkurencijos, laikantis galiojančių konkurencijos įstatymų.
14. Santykiai su valdžia – atspindimas kompanijos požiūris į politiką, santykis su valdžios institucijomis.
15. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai- bendrovės ryšys su visuomene, su aplinkosauga bei socialiniai klausimai nesusiję su verslu.
16. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą-
Darba sudaro septyniolika puslapių, yra dvi iliustracijos, panaudoti penki informacijos šaltiniai.1 Įvadinis žodis
Kompanijos Shell patikimumas ir reputacija remiasi besąlygišku jos darbuotojų etiškos verslo praktikos laikymusi. Siekiant išlaikyti nepriekaištingą kompanijos Shell reputaciją, jos darbuotojai privalo visuomet veikti pagal aukščiausius etikos standartus.
Kompanija Shell gamina alyva, tepalus ir techninius skysčius automobiliams, transportui bei visoms pramonės šakoms.
Ją vertina pagal jos veiksmus. Shell bendrovė teigia: “Savo reputaciją iššsaugosime, jei veiksime sąžiningai ir principingai, jei darysime tai, ką manome esant teisinga, suvokdami verslo teisėtumo reikšmę „. Svarbiausiomis vertybėmis Shell bendrovės laiko sąžiningumą, principingumą ir pagarbą žmonėms. Shell bendrovės tvirtai tiki ir pasitikėjimo, atvirumo, grupinio darbo bei profesionalumo skatinimo svarba, ir didžiuojasi savo darbu.
Shell bendrovių tikslas – efektyviai, atsakingai ir pelningai užsiimti naftos, dujų, chemikalų ir kt. verslu ir dalyvauti energijos šaltinių paieškoje bei vystyme. Shell bendrovės siekia aukštų darbo rezultatų ir yra pasiryžusios užimti tvirtą padėtį atitinkamose veiklos srityse.
Kompanijos Sh
hell veiklos principai numato pagrindinius Shell bendrovių veiklos tikslus bei įsipareigojimus įvairiems savo partneriams. Kai kurie pagrindiniai veiklos principai yra integruoti ir į šį Garbės ir etikos kodeksą, siekiant parodyti, kad kompanija Shell tikisi iš kiekvieno savo darbuotojo, kad šis savo elgesiu prisidėtų prie minėtų principų rėmimo.

Darbuotojas laikosi šio kodekso nuostatų, jei:
• sąžiningai ir skaidriai bendradarbiauja su klientais, kolegomis, partneriais ir kitais asmenimis, su kuriais Shell bendrovės palaiko verslo santykius.
• bendraudamas su kitais asmenimis, elgiasi oriai, pagarbiai ir sąžiningai, siekdamas sukurti ir palaikyti skaidrią ir konstruktyvią darbo atmosferą.
profesionaliai atlieka savo darbą ir gerbia kitų pastangas.2 Santykiai su vadovybe ir darbuotojais
Kompanijos Shell įsipareigojimai darbuotojams ir darbuotojų atsakomybė (žr. 1 lent.)

2.1 Įsipareigojimai 2.2 Atsakomybė

Kompanija Shell gerbia savo darbuotojų pagrindines teises, elgiasi su jais sąžiningai ir pagarbiai, sudaro saugias darbo sąlygas ir karjeros siekimo sąlygas, skatina geriausią darbuotojų sugebėjimų panaudojimą bei vystymą, o taip pat suteikia visiems lygias galimybes profesinėje srityje. Kompanija Shell užtikrina darbuotojų duomenų apsaugą.

Veiksmai, susiję su persekiojimu darbo vietoje, yra netoleruojami. Kiekvienas pranešimas dėl tokių veiksmų galimumo bus kruopščiai ištirtas ir, jei reikia, bus imtasi atitinkamų priemonių.

Darbuotojai turi negailėti pastangų, kurdami ir palaikydami tokią darbo atmosferą, kuri yra saugi, skaidri, ir kurioje asmuo yra gerbiamas ir nepersekiojamas.

1 lent. Kompanijos Shell įsipareigojimai darbuotojams ir darbuotojų atsakomybė3 Santykiai su vadovybe
Bendrovės vidaus darbuotojų tarpusavio be

endravime išsiskiriamos du bendravimo tipai (žr. 1pav.):

1 pav. Bendrovės vidaus darbuotojų tarpusavio bendravimas
Šios bendrovės darbuotojui patartina bendrauti su savo vadovybe laikantis formaliam bendravimo lygmeniui būdingų savybių:
– Laikytis tam tikro mandagaus atstumo;
– Bendraujant išlikti lakoniškam ir aiškiam.3.1 Santykiai su darbuotojais
Šiame skyriuje išskiriamos dvi santykių su darbuotojais rūšys:
– Vadovybės ir darbuotojų santykiai;
– Darbuotojų tarpusavio santykiai.3.2 Vadovybės ir darbuotojų santykiai
Pagrindinis lyderio uždavinys – tinkamai organizuoti komandos ar darbo grupės darbą, prižiūrėti jį, stengtis jį daryti kuo efektyvesniu. Tam pasiekti neišvengiamas poreikis bendrauti su pavaldiniais(darbuotojais). Todėl, norint efektyviai dirbti su kolektyvu įmonės vadovas turėtų:
– Suprasti, pažinti save. Tik dvasiškai, morališkai subrendęs lyderis gali vadovauti kolektyvui;
– Sugebėti atpažinti kitų darbuotojų elgesio modelius, tam kad prireikus būtų galima laiku atpažinti problemą jo elgesyje ar laiku jį paskatinti;
– Sugebėti organizuoti kolektyvinį darbą, norint pasiekti gerų rezultatų.

Geras vadovas turi sugebėti įžvelgti kolektyve tvyrančią įtampą tarp atskirų asmenų ar grupių, gebėti užkirsti kelią konfliktui ar jam jau įsiplieskus sugebėti jį tinkamai neutralizuoti disponuodamas savo turima pozicija organizacijoje.
Bendrovės vadovas privalo:
– Spręsti susijusias su kolektyvo vidaus bendravimu;
– tinkamai nukreipti savo pavaldinių darbą, išnaudoti gerąsias jų savybes siekiant geriausių rezultatų;
– nepamiršti mandagaus bendravimo, etiketo, takto ir viso to, kas yra reikalaujama iš kitų darbuotojų.3.3 Darbuotojų tarpusavio santykiai
Kadangi panašias pareigas ir panašų lygmenį organizacijoje atitinkantys darbuotojai labiau yra linkę naudotis tarpasmeniniu, o ne formaliuoju bendravimo lygmeniu, bū

ūtina įvardinti jų bendravimo ypatumus:
– Darbuotojai turi gerbti vienas kitą. Pagarba vienas kitam, nesvarbu kokia jūs poziciją užimate – vienas iš pagrindinių tinkamo bendravimo aspektų. Tinkamai bendraudami jūs nesukelsite įtampos ir konfliktų kolegų tarpe;
– Geranoriškumas – jis padeda sukurti ir išlaikyti ilgalaikius santykius bei gerą jų kokybę.
– Funkcijų pasiskirstymas. Darbo diferenciavimas – labai svarbus aspektas, tinkamai dalijantis darbą dažnai išvengiama bereikalingo chaoso, kolektyve nekuriama bereikalinga įtampa;
– Aiškios elgesio normos. Etiškai ir kultūringai elgdamasis kolektyve Jūs galite tapti žmogumi, aplink kurį visi buriasi, o tai gali būti jūsų lyderiavimo pradžia.
Naudojantis šiais patarimais bendrovės viduje stengiamasi kurti kolektyvą, kuriame yra patenkinami atskirų individų poreikiai, o individams gerai jaučiantis psichologiškai, morališkai bei fiziškai didėja organizacijos darbo našumas siekiant užsibrėžtų tikslų.4 Dalyvavimas priimant sprendimus
Bendrovėje Shell sprendimus priima jos vadovas, o kiti atlieka patariamąją arba informacinę funkciją (žr. 2pav.) :

2 pav. Dalyvavimas priimant sprendimus

Į kiekvieno darbuotojo nuomonę yra atsižvelgiama, ji svarbi, gerbiama ir vertinama.5 Interesų konfliktai
Darbuotojai turi vengti bet kokių veiksmų, kurie gali neigiamai įtakoti jų veiklos, susijusios su kompanija Shell , objektyvumą ir šališkumą. Darbuotojų sugebėjimas veikti objektyviai gali būti sumenkinamas, jei jie turi asmeninių interesų ar įsipareigojimų, prieštaraujančių teisėtiems kompanijos Shell verslo interesams. Atitinkamai, labai svarbu vengti akivaizdžių interesų konflikto atvejų.6 Veiklos įvertinimo formos
Visi bendrovės Shell darbuotojai privalo suprasti ir laikytis bendrovės Shell veiklos principų ir etikos kodekso. Jie turi:
• elgtis taip, kaip numato bendrovės veiklos principai ir etikos kodeksas.
• laikytis įstatymų kompanijos vardu vykdydami veiklą.
• suvokti bendrovės įsipareigojimus akcininkams, klientams, darbuotojams, verslo partneriams ir visuomenės nariams. Privalu tinkamai nustatyti prioritetus, atsižvelgus į prisiimtus įsipareigojimus bendrovės vardu.
• elgtis kaip pridera atsakingiems visuomenės nariams, paisyti asmens saugumo, sveikatos ir aplinkosaugos standartų, o taip pat gerbti žmogaus teises atliekant tarnybines pareigas.
• Remdamiesi bendrovės veiklos principais ir etikos kodeksu, puoselėti konstruktyvią darbo atmosferą.
Pažeidus bendrovės veiklos principus ar etikos kodeksų nuostatas, gali būti taikomos įstatymu numatytos sankcijos, įskaitant ir atleidimą iš darbo.
Jei darbuotojai sužino apie pažeidimus arba įtaria, jog galėjo būti nesilaikoma bendrovės veiklos principų ir etikos kodekso, jie turėtų kreiptis į savo viršininką dėl patarimo. Asmuo taip pat gali konsultuotis su bendrovės teisės, saugumo ar audito departamentais, ypač tada, kai tiesioginio vadovo įtraukimas yra nepageidaujamas.
Bendrovė visapusiškai rems savo darbuotojus, kurie sąžiningai laikosi etikos kodekso nuostatų, tačiau kurie susiduria su spaudimu iš šalies jas pažeisti.7 Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų
Bendrovės etikos kodeksu vertinamas darbuotojo elgesys darbo vietoje ir kai kuriais atvejais už jos ribų. Vertinant darbuotojo rezultatus atsižvelgiama kaip jis juos pasiekė, ar tai nepakenkė bendradarbių interesams, ar veikla buvo teisėta, ar buvo laikomasi moralės ir etikos normų ir t.t. Kodeksas apibrėžia darbuotojo ar vadovo atsakomybę, jo veiksmų laisvę.
Etiškai besielgiančiam, doram, kolektyve įvertintam darbuotojui visuomet teikiama pirmenybė kalbant apie paaukštinimą ar algos pakėlimą. Pažeidus bendrovės veiklos principus ar etikos kodeksų nuostatas, gali būti taikomos įstatymu numatytos sankcijos, įskaitant ir atleidimą iš darbo.
Jei darbuotojai sužino apie pažeidimus arba įtaria, jog galėjo būti nesilaikoma bendrovės veiklos principų ir etikos kodekso, jie turėtų kreiptis į savo viršininką dėl patarimo.
Bendrovė visapusiškai rems savo darbuotojus, kurie sąžiningai laikosi etikos kodekso nuostatų.8 Etiketo ir aprangos reikalavimai
Bendrovė reikalauja, kad darbuotojai atitinkamai nuo užimamų pareigų rengtųsi klasikiniu stiliumi, neiššaukiančiomis spalvomis, vilkėtų švarką bei marškinius bei ryšėtų kaklaraištį arba specialios paskirties aprangą. Darbuotojas vykdantis veiklą privalo laikytis higienos normų, būti tvarkingas ir punktualus.
Bendraudamas su klientais ir verslo partneriais darbuotojas privalo būti mandagus ir taktiškas, prisiminti taisyklę – klientas visuomet teisus. Mandagus, taktiškas elgesys ir solidi apranga didina klientų, verslo partnerių bei visuomenės pasitikėjimą, gerina personalo veiklą, suteikia galimybę siekti didesnio pelno.9 Konfidenciali informacija
Labai svarbu užtikrinti kompanijos Shell, konfidencialios informacijos apsaugą. Konfidenciali informacija – tai viešai neskelbtina turtinė, finansinė, techninė informacija, o taip pat duomenys apie akcininkus, darbuotojus ir klientus. Darbuotojas privalo žinoti, kuri informacija yra konfidenciali, o jei abejoja, privalo tai išsiaiškinti. Darbuotojas negali atskleisti informacijos kitam asmeniui, nedirbančiam Shell kompanijoje , išskyrus atvejus, kai turi tam leidimą. Darbuotojui taip pat draudžiama atskleisti konfidencialią informaciją savo šeimos nariams ir draugams. Tais atvejais, kai asmenys, nedirbantys Shell kompanijoje, yra supažindinami su slapta informacija, turi būti užtikrintas tolesnis šios informacijos saugumas. Kompanijos Shell viduje konfidenciali informacija turėtų būti atskleidžiama tik tuomet, kai tai yra būtina.

Darbuotojai negali naudoti konfidencialios informacijos neteisėtiems tikslams. Jie taip pat privalo imtis veiksmų, apsaugosiančių slaptą informaciją nuo praradimo, vagystės, neteisėto naudojimo ar pakeitimo.

Darbuotojams, išeinantiems iš kompanijos Shell , turi būti primenama dėl jų atsakomybės ir toliau saugoti bei neviešinti konfidencialios informacijos, kurią sužinojo dirbdami kompanijoje. Kompanija Shell tikisi, kad ir nauji darbuotojai, atėję iš kitų bendrovių, nepaviešins pastarųjų konfidencialios informacijos.10 Informavimas
Bendrovė Shell pripažįsta, kad informavimas ir bendradarbiavimas yra esminiai faktoriai, atsižvelgus į veiklos, kuria jos užsiima, svarbą bei jos įtaką ekonomikai ir eiliniam piliečiui. Bendrovė Shell yra parengusi išsamias esminės informacijos programas bei teikia duomenis apie savo veiklą suinteresuotoms šalims, laikantis egzistuojančios teisinės bazės bei vadovaujantis pagrindiniais verslo konfidencialumo ir kaštų principais.11 Dovanos, pramogos ir kyšininkavimas
Darbuotojai, laikydamiesi aukščiau išdėstyto veiklos objektyvumo principo, negali priimti ar duoti dovanų, siūlyti ar priimti pramogų, bei kitos asmeninės naudos, kuri kokiu nors būdu galėtų įtakoti jų veiklą, susijusią su kompanijos Shell verslu.
Tačiau darbuotojams nedraudžiama priimti ar siūlyti dovanas ar kitą piniginę naudą, kuri, atsižvelgus į susiklosčiusias aplinkybes, yra įprasta ir priimtina tuo atveju, jei už tai mainais nereikalaujama jokios paslaugos ar įsipareigojimų.
Tiesioginis ar netiesioginis kyšio siūlymas, žadėjimas ar priėmimas yra nepriimtinas. Apie bet kokius tokio pobūdžio veiksmus turi būti nedelsiant pranešta vadovybei, arba apsaugos ar audito departamentams.12 Santykiai su vartotojais
Bendrovė įsipareigoja pritraukti ir išlaikyti klientus, teikiant jiems produktus ir paslaugas, atitinkančius aukščiausius kokybės, kainos, saugumo ir poveikio aplinkai reikalavimus, bei praėjusius technologinį, komercinį ir aplinkosaugos įvertinimus; ieškoti abipusiai pelningų ryšių su rangovais, tiekėjais, kitomis kompanijomis, bei skatinti šių principų taikymą savo veikloje. Nuo sugebėjimo tinkamai laikytis šių principų tiesiogiai priklausys tolimesnis ryšys su verslo partneriais.13 Saugumas
Vykdydama įsipareigojimus prisidėti prie tvarios ir perspektyvios plėtros, bendrovė Shell laikosi sistemiško požiūrio dėl asmens sveikatos saugumo ir aplinkos valdymo, tokiu būdu siekdama užtikrinti ilgalaikį veiklos gerinimą.
Tuo tikslu, bendrovė Shell sprendžia aukščiau minėtus klausimus kaip ir bet kokią kitą svarbią savo veiklos sritį, numato siektinus uždavinius ir būdus tiems tikslams pasiekti, o taip pat vertina bei tobulina savo veiklą, bei teikia ataskaitas apie nuveiktus darbus.
Pagrindinės veiklos kryptys – tai rizikos faktorių valdymas, bendruomenės ir kitų suinteresuotų asmenų konsultavimas, nuostolių atlyginimas.
Tikimasi, kad darbuotojai, partneriai ir dukterinės įmonės, pavaldžios bendrovei, bus sąmoningi ir laikysis asmens sveikatos, saugumo ir tvarios plėtros standartų, taisyklių ir procedūrų. Bendrovės Shell saugumo ir perspektyvios plėtros valdymo sistema pagelbės jums siekti tęstinio veiklos tobulinimo.14 Santykiai su valdžia
Bendrovė Shell nedalyvauja politinių partijų, politinių organizacijų vykdomoje veikloje. Tačiau, dialoge su vyriausybe, politinėmis partijomis ir organizacijomis, bendrovė Shell turi teisę ir pareigą, vykdydama teisėtą komercinę veiklą, informuoti valdžios ir politinių partijų ir organizacijų atstovus apie savo oficialią poziciją dėl bet kokio klausimo, kuris tiesiogiai įtakoja kompanijos veiklą, jos darbuotojus, klientus ir akcininkus. Bendrovė Shell taip pat turi teisę išsakyti savo nuomonę dėl klausimų, kurie gali turėti atgarsį visuomenėje, kurioje bendrovė vysto savo veiklą.
Darbuotojams leidžiama dalyvauti politinėje veikloje, kelti savo kandidatūrą rinkimuose, vadovauti rinkiminei kampanijai, rinkti lėšas ar kitaip prisidėti prie partijos vykdomos veiklos, tačiau šie veiksmai turi būti aiškiai atskirti nuo jų tarnybinės veiklos ir atsakomybės. Jie turi užtikrinti, kad jų išsakyta politinė pozicija būtų suprasta kaip jų asmeninė, o ne bendrovės nuomonė.15 Santykiai su konkurentais
Shell bendrovės remia laisvą verslą. Jos siekia konkuruoti sąžiningai ir etiškai, laikantis galiojančių konkurencijos įstatymų; jos netrukdo kitoms įmonėms laisvai konkuruoti su jomis.
Konkurencijos įstatymas:

15.1 Veiklos principas 15.2 Įsipareigojimai

Shell siekia konkuruoti sąžiningai, pagal etikos principus, laikydamasi veikiančių įstatymų, kurie reglamentuoja konkurenciją. Kompanija Shell nebandys užkirsti kelio kitoms bendrovėms laisvai su ja konkuruoti.

Darbuotojai privalo paklusti konkurencijos įstatymams, skirtiems užtikrinti ir palaikyti sąžiningą konkurenciją rinkoje bei bausti už neteisėtas verslo praktikas.
Jei darbuotojai vykdo veiklą (pvz., marketingo srityje), kuri gali būti lengvai pažeidžiama anti -konkurencinio elgesio, jie privalo reikalauti savo vadovybės, kad jiems būti rengiami periodiški seminarai, supažindinantys su naujausiais įstatymais dėl konkurencijos.16 Santykiai su valdžia
Bendrovė Shell nedalyvauja politinių partijų, politinių organizacijų vykdomoje veikloje. Tačiau, dialoge su vyriausybe, politinėmis partijomis ir organizacijomis, bendrovė Shell turi teisę ir pareigą, vykdydama teisėtą komercinę veiklą, informuoti valdžios ir politinių partijų ir organizacijų atstovus apie savo oficialią poziciją dėl bet kokio klausimo, kuris tiesiogiai įtakoja kompanijos veiklą, jos darbuotojus, klientus ir akcininkus. Bendrovė Shell taip pat turi teisę išsakyti savo nuomonę dėl klausimų, kurie gali turėti atgarsį visuomenėje, kurioje bendrovė vysto savo veiklą.
Darbuotojams leidžiama dalyvauti politinėje veikloje, kelti savo kandidatūrą rinkimuose, vadovauti rinkiminei kampanijai, rinkti lėšas ar kitaip prisidėti prie partijos vykdomos veiklos, tačiau šie veiksmai turi būti aiškiai atskirti nuo jų tarnybinės veiklos ir atsakomybės. Jie turi užtikrinti, kad jų išsakyta politinė pozicija būtų suprasta kaip jų asmeninė, o ne bendrovės nuomonė.17 Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai
Būti atsakingais visuomenės nariais – juridiniais asmenimis; laikytis šalių, kuriose veikiama, įstatymų; remti pagrindines žmogaus teises, remiantis verslo teisėtumo principu; palaikant nepertraukiamo vystymosi idėją, tinkamai atsižvelgti į sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos faktorius.
Šios penkios pareigų sritys yra neatsiejamai susijusios. Todėl vadovybė privalo nuolat vertinti prioritetus ir šio įvertinimo pagrindu kiek galėdama geriau vykdyti savo pareigas.
Svarbiausias indėlis, kuriuo bendrovės gali prisidėti prie šalių, kuriose veikia, socialinės ir materialinės pažangos, yra kuo efektyviausias savo pagrindinės veiklos vykdymas. Be to, Shell bendrovės išreiškia konstruktyvų susidomėjimą socialiniais klausimais, tiesiogiai nesusijusiais su verslu. Dalyvavimo galimybės – pvz., per bendruomenės, švietimo ar labdaros programas – priklauso nuo bendrovės dydžio, vietinės bendruomenės pobūdžio ir naudingų privačių iniciatyvų.18 Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą
Konferencijos vadybos elementai (žr. 3 pav.)

Planuojant renginį vienas pagrindinių organizacinių darbų, nuo kurio priklauso konferencijos sėkmė, yra tinkamas pasiruošimas jai. Jis apima darbotvarkės ir dienotvarkės numatymą, vietos pasirinkimą, kvietimų išsiuntimą, svečių sutikimą, priėmimą, konferencijos dalyvių susodinimo patalpose tvarką, salės aprūpinimą audiovizualine techniką ir kt.
Svarbu parinkti patrauklią vietą, palankesnes darbo ir buities sąlygas, parinkti tinkamą apšvietimą. Konferencijai skirta patalpa turi atitikti jos dalyvių skaičių.
Iš anksto numatomas dalyvaujančių asmenų skaičius ir jiems išsiuntinėjami kvietimai.

3 pav. Konferencijos vadybos elementai (V. Baršauskienė, 2002, p. 144)Išvados
Kompanijos Shell patikimumas ir reputacija remiasi besąlygišku jos darbuotojų etiškos verslo praktikos laikymusi. Siekiant išlaikyti nepriekaištingą kompanijos Shell reputaciją, jos darbuotojai privalo visuomet veikti pagal aukščiausius etikos standartus. Laikydamasi etikos standartų, dirbdama skaidriai ir sąžiningai bei laikydamasi teisėto verslo standartų, kompanija Shell gali pasiekti aukščiausia produktyvumo lygį, išsaugoti savo gerą reputaciją, didinti darbo našumą bei gauti kuo didesnį pelną. Atsakingi santykiai su vartotojais, klientais, darbuotojais, verslo partneriais ir valdžia padeda bendrovei pritraukti dar daugiau klientų, gerinti reputaciją, didinti verslo partnerių bei visuomenės pasitikėjimą. Tai savo ruožtu leidžia plėstis kompanijai.
Bendrovės pripažįsta, kad yra labai svarbu išlaikyti savo akcininkų, klientų, darbuotojų, verslo partnerių pasitikėjimą, o taip pat užsitikrinti visuomenės, kurioje bendrovė veikia, pritarimą. Pasitikėjimą galima užsitarnauti sąžiningai vykdant Garbės ir etikos kodekso nuostatas bei laikantis bendrovės veiklos principų.
Šie veiklos principai ir etikos kodeksas – tai pagrindas, kuriuo privalo remtis kiekvienas bendrovės darbuotojas. Mes turime išlaikyti aukščiausius elgesio bei veiklos standartus, o tai yra bendrovės ir jos darbuotojų sėkmės garantas.Literatūros sąrašas
1. Misevičius V. Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai. – Kaunas, 2005.-112p. ISBN 9955-09-444-3
2. Baršauskienė V., Mačerinskienė I. Studijų darbų parengimo tvarka. – Kaunas, 2004.-18p. ISBN 9955-09-064-2
3. Shell kompanijos garbės ir etikos kodeksas (www.shell.com).
4. www.shell.lt
5. www.news.lt/Upload/200310/ Imones%20Garbes%20kodeksas.doc

Leave a Comment