Reklamos poveikis langų pirkėjams ir jos efektyvumas

TURINYS

1. ĮVADAS..............................4
2. REKLAMOS ESMĖ IR VAIDMUO...................5
2.1. Reklamos rūšys...........................7
2.1.1. Spausdinta reklama.........................8
2.1.2. Transliacinė reklama........................10
2.1.3. Tiesioginė reklama........................12
2.1.4. Viešoji reklama..........................
2.1.5. Reklama pardavimo vietose.....................
2.1.6. Specialioji reklama.........................
2.1.7. Demonstracinė reklama.......................
3. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA................
3.1. Gmybinės bazės charakteristika.....................
3.2. Įmonės “Mažeikių langai” konkurencinė aplinka..............
3.3. Prekės charakteristika..............................
3.4. Marketingo programa ir veiksmų planas.......................
3.5. Pirmo tyrimo analizė..............................
3.6. Antro tyrimo analizė..............................
4. IŠVADOS..............................
5. REKOMENDACIJOS..............................
6. LITERATŪRA..............................

ĮVADAS

Temos aktualumas
Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį. Reklamą mes matome ir girdime visur, važiuojant automobiliu klausomės radijo, namuose žiūrime televiziją, eidami mieste aplink matome daug įvairiausių reklaminių iškabų, imdami laikraščius iš pašto dėžutės randame reklaminių bukletėlių. Kiekvienas žmogus yra asmenybė ir kiekvienas savaip vertina reklamą. Todėl yra įdomu žinoti žmonių reklamos veertinimą, jos poveikį vartotojui ir rinkai. Šiais laikais reklamos industrija labai sparčiai plečiasi ir atsiranda vis naujų reklamos priemonių. Todėl manau, kad ši tema aktuali.

Problema
Kartais įmonės savininkams atrodo, kad reklama yra bereikalingas pinigų švaistymas. Taip ir yra tais atvejais, kai neištirta reklama veikia pirkėją efektyviau.

Tyrimo tikslas
Išsiaiškinti reklamos poveikį langų pirkėjams ir nustatyti kokia reklama yra efektyvesnė.

Hipotezė
Nekasdieninio vartojimo prekių reklama skiriasi nuo įprastos reklamos. Dažniausiai, būtent netiesioginė reklama efektyviausiai veikia pirkėją. O kartais pigi ir iš pirmo žvilgsnio neefektyvi reklama (reklama annt stulpo) tiesiogiai veikia pirkėją ir skatina pardavimą. Galutinę išvadą galima bus padaryti tik po tyrimo.

Darbo objektas
Pirkėjų požiūris į įmonės “Mažeikių langai” reklamą.

Tyrimo metodai
Šiam darbui aš naudojau apklausos ir analizės metodus. Darbui naudojau anketas, kurios pateiktos kaip priedas prie darbo. Teoriniai da

aliai parašyti naudojausi periodiniais leidiniais ir moksline literatūra. Tyrimas buvo padalintas i dvi dalis, kadangi pirkėjas – juridinis asmuo ir pirkėjas – fizinis asmuo turi skirtingą motyvaciją perkant tą pačią prekę – langą.

Tyrimo rezultatai
Hipotezė pasitvirtino tiriant situacija, kur pirkėjas – fizinis asmuo. Tačiau situacijoje, kur pirkėjas – juridinis asmuo atvirkščiai. Tai reiškia, kad :
a) įmonė jau spėjo įsigyti gerą vardą rinkoje;
b) reklaminė kampanija galima laikyti sėkminga, kadangi dauguma pirkėjų (juridinius asmenis) veikia tiesioginė reklama.

REKLAMOS ESMĖ IR VAIDMUO

Reklamos apibūdinimas yra sudėtingas. Rinėjant jos sąvokas, randame persipynusius tiekekonomikos, sociologijos, tiek pcichologijos, ir estetikos klausimus. Norint sumaniai naudotis reklama, būtina žinoti jos prigimtį, funkcionavimo mechanizmą šiuolaikinėje ekonomikoje.

Reklama apibrėžiama kaip ekonominė kategorija. Planingai naudojama kaip informacijos priemonė, reklama tampa tarpininku tarp gamybos, cirkuliacijos ir vartojimo sferų, tarp prekių pasiūlos ir vartotojų ppaklausos.

Šiuo metu reklama tapo būtinu mūsų gyvenimo atributu. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų tiekimo, bet ir apskritai daugelio ekonominių sričių egzistavimo.

Reklamą galima apibrėžti kaip trumpą, emocionaliai nuspalvintą informaciją, nukreiptą į potencialius pirkėjus, kad paskatinti juos atlikti veiksmus, susijusius su prekių ir paslaugų įsigijimu. Reklama realizuojama remiantis reklamos davėjo, vartotojo ir visais visuomenės tarpusavio interesais. Ji palengvina vartotojui išsirinkti prekę, suteikia kryptingą poveikį atskiriems pirkėjams ir platiems vartotojų sluoksniams. Reklama taip pat padeda formuotis interesams, papročiams, požiūriams, įveikti klaidas ir pr

rietarus, tarnauja kultūriniam, politiniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklėjimui. Ji susijusi su visuomeninės nuomonės formavimu. Yra daugiafunkcijinė veikla ir daug tikslų gali būti siekiama jos pagalba. Prekybinė reklama, taikydama įvairių būdų ir priemonių sistemą, siekia objektyviai informuoti prekes, jų savybes, paskirtį, vartojimo būdus, apie prekybos firmas, parduotuves, pardavimo formas bei metodus, apie pirkėjams teikiamas paslaugas. Tačiau dažniausiai vien išsamia informacija neapsiribojama. Kartu reklama kreipiasi į vartotojus, ragindama nepraeiti pro šalį, o nusipirkti reklamuojamą prekę, ją vartoti ir savo pavyzdžiais užkrėsti aplinkinius, pažystamus. Prekių reklama yra nukreipta į galutinį vartotoją ir apsiriboja individualaus vartojimo prekių reklamavimu. Pagrindinis jos skirtumas nuo prekybinės reklamos yra tas, kad į pastarąją įeina ir reklama (ne tik individualaus vartojimo, bet ir pramoninės reikšmės prekių) ir informacija apie įmones, įstaigas, firmas, parduotuves bei įvairių organizacijų teikiamas paslaugas. Ir prekybinės reklamos, ir prekių reklamos objektas iš esmės tas pats – prekė. Tačiau sąvoka “prekių reklama” yra siauresnė nei “prekybinė reklama”. Ji apima tik pačios prekės charakteristiką, vartojimo būdus, savybes, o platesnę informaciją apie įmonę palieka nuošalyje.

Reklamuojant asmeninio ir gamybinio vartojimo prekes, skiriasi reklamos pobūdis. Pirmosios įgyjamos be kokios nors specialios konsultacijos su kitais žmonėmis, nebent su šeimos nariais, todėl reklama šiuo atveju turi būti suprantama eiliniam žmogui. Pramoninio pobūdžio prekės, atvirkščiai., įgyjama be
e emocijų. Paprastai, priimant sprendimus pirkti prekę, dalyvauja didelis žmonių kolektyvas – vadovai, verslininkai ar pan. Todėl šios reklamos tikslas – pasiekti svarbiausius asmenis, sprendžiančius tokius klausimus. Pramoninės reikšmės prekes reklamuoja ne tik prekyba, bet taip pat ir pramonė. Pataruoju metu, pramonės įmonių darbą pradėjus vertinti pagal realizuotą produkciją, padidėjo ir jos suinteresuotumas savo gaminių reklama. Pramonės organizuojama reklama dažniausiai reklamuoja tik savo produkciją, iš dalies ir pačias pramonės įmones bei jų teikiamas gyventojams paslaugas ir patarnavimus. Svarbus pramonės uždavinys reklamos srityje yra tas, kad ji, išleisdama prekę, turi aprūpinti didmeninę ir mažmeninę prekybą reklamine medžiaga: prekės charakteristika, paskirtis savybės, priežiūra. Pramonei daug lengviau reklamuoti šiuos gaminius nei prekybai, nes ji yra prekės gamintojas, žino jos gamybos technologijos ypatumus, žaliavą, gaminio paskirtį ir gali geriau prekę apibūdinti. Pagaliau pramonės reklama didina jos įmonių prestižą ir, reklamuodama įmonių firminius ženklus, garantuoja pirkėjams savo gaminių kokybę.

Prekyba, skirtingai nuo pramonės, reklamuoja ne vieną kurią prekę, daugelio gamybos įmonių vienos gamybos šakos prekes.

Reklama gali būti išreiškiama ir kaip komunikacinio ryšio tarp gamybos ir vartojimo forma, nes šis ryšys sutampa su prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo. Reklama yra būtina prekinei gamybai, nes be jos negali įvykti visuomeniniai mainai “prekė – pinigai”. Reklamą “gamyba – vartojimas” sistemos dalyviai siekia re
ealizuoti savo interesus, kurie yra būtini, kad ši sistema normaliai funkcionuotu. Bet kadangi aktyvioji reklamos proceso pusė yra reklamos teikėjas, tai reklama, kaip socialinis reiškinys, daugiausia išreiškia reklamos teikėjo interesus.

Iš anksčiau pasakyto, galima trumpai apibrėžti reklamos proceso esmę: reklama yra tam tikro pirkėjo įvaizdžio apie prekės vartotojiškas savybes formavimas, vardan šios prekės gamintojo ekonominio intereso.

2.1 Reklamos rūšys

Priklausomai nuo to, kokiai auditorijai reklama skiriama įmonė pasirenka vieną ar kitą reklamos rūšį. Priemonių reklamos minčiai ir turiniui paskleisti yra labai daug ir įvairių. Jos nuolat pasipildo, ypač atsiradus naujoms komunikacijų rūšims.
Reklamos priemonės ir klasifikuojamos įvairiais požiūriais. Pagal tai, kaip jos veikia žmogaus pojūčius, skirstomos į:regimąsias ir girdimąsias, regimąsias ir apčiuopiamasąsias. Pagal tai, kur reklamos priemonės naudojamos, jos skirstomos į vidaus išores reklamas. Pagal poveikio masiškumą jos skirstomos į masines ir individualias. Pagal reklaminės informacijos perdavimo būdą, skirstomos į priemones, pagrįstas reklamuojamo objekto demonstravimu, priemones, kurios remiasi objekto aprašymu, ir priemonės, kurios objekto demonstravimas derinamas su jo aprašymu. Marketingo literatūroje reklama klasifikuojama įvairiai. Tačiau tikslingiausią reklamą skirstyti pagal reklaminę informaciją perduodančias priemones, t.y reklamos nešiklius:
1. Spausdinta reklama.
2. Transliacinė reklama.
3. Tiesioginė reklama.
4. Vieša reklama.
5. Pardavimo vietos reklama.
6. Speciali reklama.
7. Demonstracinė reklama.

2.1.1. Spausdinimo reklama

Spausdinimo reklamos nešikliai:
ü periodiniai leidiniai;
ü neperiodiniai leidiniai.

Periodiniai leidiniai – tai laikraščiai, žurnalai, katalogai, žinynai, telefonų knygos ir kiti informaciniai leidiniai.

Laikraščiai daugumai vartotojų yra pagrindinis informacijos apie prekę šaltinis. Reklama laikraščiuose greitai pagaminama ir išspausdinama, o tai leidžia operatyviai pateikti informaciją apie parduodamas prekes bei teikiamas paslaugas. Teigiama ir tai, kad reklama laikraščiuose dažnai kartojama. Tokią informaciją žmogus įsimena geriau. Psichologai teigia, kad pirmą kartą žmogus tiesiog nepastebi reklaminės žinutės, o jei pastebi, tai greitai užmiršta. Tik ketvirtą kartą perkaitęs įsimena reklaminį pranešimą, aptaria jį su draugais, svarsto, ar verta pirkti reklamuojamą prekę. Ir tik dar kartą perskaitęs, nusprendžia prekę pirkti.

Reklama laikraščiuose populiari ne tik dėl to, kad ją galima dažnai kartoti, bet ir dėl to, kad joje lengvai paaiškinamos prekės savybės ir nurodama jos įsigijimo vieta. Taip pat su jos pagalba per trumpą laiką ir vienu informuojamas didelis potencialių vartotojų skaičius. Pavyzdžiui, Kauno miesto populiariausias laikraštis “Kauno diena”. Reklaminė žinutė šiame laikraštyje pasiek didelę auditorijos dalį. Kita vertus, reklama laikraštyje kainuoja pigiau negu kitų rūšių reklama. Mažoms įmonėms ar pavieniams asmenims spausdinti reklaminę žinutę laikraščiuose daug pigiau ir patogiau.

Galima išskirti ir neigiamų reklamos laikraštyje bruožų. Laikraščiuose sunkiau pateikti vizualinį prekės pristatymą, nes dauguma laikraščių spausdinami viena spalva ir labai retai-dviem.

Laikraščių, ypač dienraščių, trumpas gyvavimo laikas, praktiškai – viena diena. Tokia pat trukmė ir reklaminės žinutės. Dali potencialių vartotojų net nepastebi reklaminės žinutės. Tai kompensuoti galima dažnai kartojant reklaminę žinutę. Reklama laikraštyje netikslinga ir neefektyvi, jei įmonės prekės skirtos nedideliam rinkos segmentui.

Žurnalai reklamai naudojami gana plačiai. Reklama žurnaluose yra patrauklesnė, kokybiškesnė negu laikraščiuose. Be to, žurnalai yra skaitomi keletą kartų, dažnai tiesiog vartomi. Todėl yra didesnė tikimybė, kad žmogus perskaitys reklaminę žinutę ir ją įsimins. Būtina pažymėti ir tai, kad vieni žurnalai skirti masinei auditorijai, o kiti – tam tikroms auditorijoms grupėms. Pastarieji žurnalai yra išskiriami kaip specializuota reklamos priemonė. Jie gali būti skirti verslo žmonėms ( gamybininkams, prekybininkams, paslaugų, tiekėjams ir pan.), ūkininkams bei atskiriems vartotojų poreikiams (žūklei, sodininkystei ir pan.). Tokiuose žurnaluose išspausdinta reklaminė žinutė kur kas geriau pasieks tikslinę auditoriją, nei kituose periodiniuose leidiniuose.

Reklama žurnaluose kainuoja brangiau negu laikraščiuose. Jos kaina žurnale priklauso nuo auditorijos dydžio. Didelio tiražo žurnale reklama gali būti labai brangi.

Žurnalai dažniausiai leidžiami vieną kartą per mėnesį, o kai kurie – vieną kartą per ketvirtį. Todėl reklamą žurnaluose reikia planuoti iš anksto, prieš vieną ar du mėnesius, ir ja bus siekiama ilgalaikių tikslų.

Kai kurie prekių katalogai pat leidžiami periodiškai: paprastai du arba keturis kartus per metus.

Žinynai, telefonų knygos leidžiami gana retai – vieną kartą per metus.

Ne periodiniai leidiniai – lapeliai, atmintinės, plakatai, brošiūros, kalendoriai, katalogai ir pan.

Lapeliais ir atmintinėmis potencialūs vartotojai informuojami apie naujas prekes, parodas, muges, įvairių paslaugų teikimą ir pan. Reklaminiai lapeliai – mažo formato lapeliai, leidžiami dideliu tiražu. Jie turėtų išsiskirti ryškesniu apipavidalinimu, tipišku reklaminiu tekstu. Kartais apipavidalinant reklaminė lapelį naudojami piešinukai, humoristiniai šūkiai, figūros, įvairūs šriftai. Reklaminio lapelio tekstas neturi būti sudėtingas.

Plakatas – didelio formato nesurištas ir nesulankstytas leidinys, daugiausiai tik su vienpusiu lapo išspausdinimu. Čia stambus piešinys arba fotografija yra papildoma dideliu reklamos šūkiu, trumpai perteikiančiu svarbiausią reklamos idėją. Dažnai plakate išspaudinamas kalendorius, nes jis didina plakato funkcionalumą. Pastaruoju metu gana plačiai paplitę plakatai, kurių antroje pusėje pateikiamas detalus prekių aprašymas. Plakatus galima panaudoti parodose kaip išorinę reklamą arba įteikti kaip suvenyrą.

Katalogas – subrošiūruotas ir išspausdintas leidinys, aprėpiantis susistemintą daugelio prekių sąrašą. Jis sudarytas tam tikra tvarka, iliustruotas prekių nuotraukomis. Teksto dalyje čia gali būti pateikiama įvadinė dalis apie organizaciją gamintoją, po to aprašoma produkcija, pateikiama jos techninė charakteristika. Katalogai daugiausia paplitę prekiaujant paštu, nors jie leidžiami ir kitais atvejais, pvz. pramonės įmonės supažindina pirkėjus su sudėtingais gaminiais, agregatais, detalėmis. Katalogai naudingi tuomet, kai firmos veikla labai plati, o ji vienu metu dirba keliomis kryptimis. Katalogai turi būti kruopščiai parengti, gausiai iliustruoti. Iliustracijos kataloge dažnai svarbesnė už tekstą. Tekstas turi būti trumpas, bei informatyvus.

Brošiūros tikslas – supažindinti su įmonės istorija, gaminamomis prekėmis arba su teikiamomis paslaugomis. Brošiūra didelės apimties prospektas, ji paprastai turi viršelį, titulinį lapą, turinio rodyklę. Joje supažindinama su konkrečia preke ar jų grupe, su gamybos ar įmonės istorija. Brošiūros taip pat būna iliustruotos piešiniais, brėžiniais, fotografijomis. Jos skiriamos daugiausiai didmeniniams pirkėjams.

Kalendoriai gali būti skirti kokiai nors progai, šventei pažymėti arba informuoti apie konkrečią prekę. Gali būti ir konkrečios įmonės specialus firminis kalendorius.

2.1.2. Transliacinė reklama
Transliacinės reklamos nešikliai:
ü televizija;
ü radijas.

Televizija yra viena iš masiškiausių, galingiausių ir brangiausių reklamos nešiklių. Ji Priskiriama prie pasyvaus įtraukimo priemonių, nes žmogus pats gali pasirinkti, kokią reklaminę žinutę nori žiūrėti. Tačiau jis yra veikiamas televizijos reklamų, nors ir nekreipia į jas didelio dėmesio.

Televizijos reklamos auditorija yra labai įvairi. Todėl pirmiausia būtina žinoti auditorijos sudėtį, kokie žmonės kokias laidas ir kuriuo laiku mėgsta žiūrėti.

Televizijos reklamoje pagrindinis reklaminio poveikio veiksnys yra vaizdas (siužetas), o tekstas jį tik lydi. Gyvas pašnekesio formos tekstas leidžia pateikti daugiau informacijos negu spausdintas. Čia tekstą praturtina diktoriaus kalba – intonacija, tembras, tempas bei ritmas. Visa tai pagyvina nuotaiką, padeda geriau suvokti reklamos turinį. Muzika taip pat daro didelį poveikį. Muzikinis motyvas gali būti atitinkamas signalas, pranešantis, kad tuoj prasidės reklaminė laida. Labai svarbu ir įvairūs garsiniai efektai, tik jie neturi nustelbti reklamuojamo objekto. Todėl televizijos reklamoje galima ne tik vaizdžiai pademonstruoti prekę, bet kartu parodyti jos privalumus, vartojimo būdą ir pan.

Kad televizijos reklama būtų efektyvi, svarbu parinkti tinkamą jos pardavimo būdą ir laiką, ypač tada, kai reklaminė žinutė skiriama tam tikrai auditorijai. Geriausias laikas – prieš žinias ir po jų, prieš filmus, per filmus ir po jų. Didžiausią auditoriją reklaminė žinutė pasieks per populiariausias laidas. Tačiau reikia įvertinti ir tai, kad ne visi žmonės žiūri reklaminius intarpus. Kita vertus, pastaruoju metu daugėja įvairių tele konkurentų, pramoginių laidų, pritraukiančių didelį žiūrovų skaičių. Reklaminė žinutė, įterpta metu, pasieks didelę auditoriją.

Televizijos reklamos trūkumas – būtinumas vartotojui susikaupti, sukoncentruoti dėmesį laidai. Tačiau teigiamas veiksnys – patogumas. Televizorių žmogus paprastai žiūri namuose, dažniausiai – visa šeima, todėl galima pasikeisti nuomonėmis, padidėja reklaminės žinutės veiksmingumas.

Pastaruoju metu nemažai reklamos pateikiama per radiją. Radijas, kaip ir televizija, yra priskiriamas prie pasyvaus įtraukimo priemonių. Radijo klausytojai dažniausiai tuo pačiu metu būna kuo nors užsiėmę. Vieni klauso radiją vairuodami, kiti – darbe, treti – gamindami maistą, bei valgydami ir pan. Todėl radijo reklama kartojama daugelį kartų, kad potencialus vartotojas ją įsimintų.

Per radiją daugiau galimybių pasiekti skirtingas vartotojų grupes įvairiu laiku įvairiose vietose, nes radijo stočių įvairovė ir jų programų diferencialas leidžia tiksliau orientuoti reklamą pagal klausytojų grupes.

Radijo reklama pagaminama per trumpą laiką, o jos turinį galima operatyviai keisti. Galiausiai radijo reklama transliuojama ne ilgiau kaip 2-3 minutes.

Reklama per radiją yra pigesnė, negu per televiziją. Tai leidžia transliuoti reklaminę žinutę per kelias radijo stotis.

Galima išskirti ir neigiamą radijo reklamos pusių. Joje negalima parodyti prekės, panaudoti spalvos, judesio ir pan. Bet kita vertus, gera reklaminė žinutė žadina klausytojų vaizduotę.

2.1.3. Tiesioginė reklama

Tiesioginės reklamos nešikliai:
ü paštas;
ü kitos ryšių priemonės.
Tiesioginė reklama – tai reklaminė medžiaga, įteikiama potencialiam vartotojui tiesiogiai arba persiunčiant jam paštu. Dažniausiai tai kvietimai, informaciniai laiškai, įvairūs lapeliai ir pan. Juose pranešama apie konkrečią prekę, jos pardavimo vietą ir laiką. Tiesioginė reklama adresuojama ne plačiai auditorijai, o konkrečiam žmogui, nukreipiama tiesiogiai į darbą arba į namus. Reklamos poveikį sustiprina dar ir tai, jog ant voko nurodoma asmens pavardė ir vardas. Paštu atsiųstos reklaminės žinutės sunku nepastebėti. Absoliuti dauguma adresatų atplėšia voką ir perskaito ar bent peržvelgia jo turinį. Prieš siunčiant reklaminę žinutę paštu, svarbu turėti potencialių klientų adresų sąrašą ir pasirinkti labiausiai tinkančius vartotojus. Įmonės paprastai turi potencialių vartotojų sąrašus. Tokius sąrašus įmonės sudaro pačios arba nusiperka. Pastaruoju metu, plintant ir tobulėjant kompiuterinėms technologijoms, surinkti informaciją apie potencialius vartotojus darosi vis lengviau.
Reklaminė medžiaga potencialiam vartotojui gali būti siunčiama ne tik paštu, bet ir naudojantis faksu bei kompiuteriniu ryšiu. Dabar šios priemonės naudojamos gana plačiai. Jos pasireiškia informacijos skleidimu į kompiuterių sistemų informacinius bankus. Šiuo metu labai sparčiai plėtojasi ir jau yra pasiekusi gana aukštą lygį reklama internete. Internetas – tai ištisa civilizacija, kurioje praktiškai negalioja jokie apribojimai ir įstatymai. Čia atsiveria milžiniškos informacijos platinimo – taigi ir reklamos galimybės. Šis informacijos platinimo būdas unikalus tuo, kad už palyginus ne didelį mokestį į internetą įdėjus savo puslapį su tekstine, vaizdine ar garsine informacija, ją tuoj pat gali perskaityti bet kuris pasaulio gyventojas, kuris ieško informacijos. Ir visai ne svarbu kur jis bebūtų – kaimyninėje gatvėje, Afrikoje, Australijoje , jis turi tokias pat sąlygas gauti informaciją. Dėl to paskutiniu metu jau savo firmos interneto svetainės turėjimas tapo firmos prestižo reikalas.

2.1.4. Viešoji (išorinė) reklama
Viešosios (išorinės) reklamos nešikliai:
ü transporto priemonės;
ü stacionarūs įrenginiai.
Viešoji reklama potencialų vartotoją pasiekia nėjo namuose, o pakeliui į darbą, parduotuvę ar įvairiuose renginiuose.
Reklama ant transporto priemonių yra gana lanksti. Ji pasiekia gana didelę potencialių vartotojų auditoriją. Reklaminės žinutės gali būti įtaisomos transporto priemonės viduje, vaizduojamos ant transporto išorės arba įrengiamos transporto priemonių stotyse.
Reklama ant transporto priemonių, palyginti su kitomis reklamos rūšimis, yra ne brangi ir jos poveikio laikas gana ilgas. Žmonės ne tik: važiuodami viena ar kita transporto priemone perskaito reklaminę žinutė, bet ją mato ir eidami gatve. Tipiškas tokios reklamos tikslas – priminti pirkėjui apie rinkoje jau esančią prekę ar jos pardavėją.
Stacionarios reklamos priemonės – tai reklaminiai plakatai, skydai, iškabos, stendai ir pan. Ši santykinai pigi reklamos rūšis reklaminę žinutę gali paskleisti plačiai auditorijai. Jų efektyvumas priklauso nuo sugebėjimo patraukti vartotojų dėmesį. Dažnai šios reklamos priemonės įrengiamos matomoje vietoje, kai kurios iš jų naudojamos tik tam tikruose renginiuose. Reklaminiai skydai bei stendai dažnai keičiami, nes kitu atveju galima neigiama vartotojų reakcija. Be to, kartais jie grupuojami, jungiami į vieną kompleksą.

Viešoji reklama turi ir neigiamų pusių. Reklama ant transporto priemonių piko valandomis gali sukelti neigiamą auditorijos reakciją. Žmogui gali įgristi ilgą laiką matoma tokia pati informacija stende.

2.1.5. Reklama pardavimo vietose
Reklamos pardavimo vietose nešikliai:
ü vitrinos;
ü interjeras.
Reklama pardavimo vietose iki minimumo galima sutrumpinti laiko tarpą tarp reklaminės žinutės įsisavinimo ir pirkimo. Vitrinos ir interjeras skirtas tam, kad informuotų pirkėją apie parduotuvėje esamas prekes, jų savybes ir kainas. Prie reklamos priemonių iš dalies galima priskirti ir lentynas, kuriose laikomos prekės. Jų apipavidalinimu bei prekių išdėstymu dažnai rūpinasi ir gamintojai. Parduotuvėje galima pastebėti lentynų, kuriose išdėstytos tik vieno gamintojo prekės. Tai leidžia pirkėją geriau supažindinti su įmonės gaminamų prekių asortimentu. Prekybos centruose per garsiakalbius yra skaitomi pranešimai apie vienos ar kitos prekės išpardavimą ar prekės pardavinėjimą ypatinga kaina. Prie reklamuojamos prekės yra statomi plakatai. Agentai vaikšto po namus ir siūlo savo prekę ar paslaugą.
Vitrinos yra pagrindinė reklamos priemonė mažmeninėje prekyboje. Jų paskirtis – apšviesti patalpas, jungti jų vidaus erdvę su gatve ir kartu papildyti lauko reklamą. Vitrina, atitinkamo prekių apipavidalinimo pagalba, informuoja pirkėjus apie prekybos įmonės specifiką, parduodamu prekių pobūdį. Vitrinos įrengiamos parduotuvių languose, jų viduje ir už jų ribos – gatvėse, geležinkelio, autobusų stotyse, prieplaukose, stadionuose, aerouostuose. Tokiais atvejais vitrinose yra ir papildoma informacija – parduotuvių adresai, pardavimo sąlygos ir t.t.
Vitrina parduotuvėje dažnai užima ne tik sienos storį, bet pereina į interjerą arba gatvę. Svarbus aspektas vitrinų reklamoje – prekių komponavimas jose ir derinimas prie išorinio gatvės vaizdo, aplinkos architektūros. Nuo vitrinos kompozicijos priklauso ir jos veiksmingumas.
Vitrina atlieka reklaminę funkciją tik tuomet, kai ji gerai prižiūrima. Vitrinas reikia sistemingai valyti, dažniai keisti ekspoziciją. Taip daroma dėl vitrinų įvairumo, prekių išsaugojimo. Parduotuvės vidaus – interjero – apipavidalinimas taip pat turi didėlę reikšmę reklamai. Jis padidina vitrinos reklaminį poveikį vartotojui, kelia pirkimo nuotaiką.

2.1.6. Specialioji reklama

Specialios reklamos nešikliai – tai reklaminiai suvenyrai.
Reklaminiai suvenyrai – tai smulkūs daiktai su juose pažymėtu įmonės vardu, adresu, prekės ženklu. Prie jų priskiriami – tušinukai, parkeriai, kalendoriai, užrašų knygutės, maišeliai ir kt. Jie dalijami nemokamai. Reklaminiai suvenyrai išlieka ilgą laiką. Jie skirstomi į: firminius (čia suvenyrams būdingus meninius apipavidalinimus atstoja prekės ženklas ar firminis blokas), serijinius (įvairūs suvenyrai, ant kurių užklijuojami firminiai lipdukai su prekės ženklu), sveikinimų (naudojami dalykiniuose susitikimuose, kai pasirašoma stambi sutartis, jubiliejų metu ir pan.), firminius įpakavimus (turi suvenyrui būdingų bruožų). Vartotojas, naudodamasis užrašų knygute ar kitu suvenyru, ilgiau įsimins reklaminę informaciją. Be to, suvenyras gali būti parodytas ir kitiems asmenims. Taip daugiau potencialių pirkėjų bus supažindinta su įmone bei jos prekėmis.
Specialistai pripažįsta, kad suvenyrai turi tam tikrą vertę ir kainą kaip ir kita prekė, bet stengiasi pabrėžti, kad tai yra reklaminis daiktas.
Reklaminiai suvenyrai turi ilgalaikę vertę, jais palaikomi daugkartiniai kontaktai, todėl dažnai pakartotinai veikia jų naudotojus be papildomų išlaidų. Paprastai suvenyrai saugomi ir dažniai naudojami.
Suvenyrų, kaip reklamos priemonės, teikėjas gali visiškai kontroliuoti rinką, nes juos galima gaminti ir skirti iš anksto atrinktai auditorijai ir tiksliai numatytu laiku. Suvenyrai yra patogūs naudoti, ne didelės apimties, juos galima laikyti netgi ten, kur nepatenka jokia kita reklamos priemonė. Paprastai vartotojai suvenyrus priima noriai ir su dėkingumu, taigi jie sudaro palankumo ir dėkingumą atmosferą juos galima rodyti ir tretiesiems asmenims.
Reklaminiai suvenyrai yra palyginti ne brangūs, jie nekonkuruoja su kitomis reklamos priemonėmis, juos galima naudoti ir reklaminių kampanijų metu, ir su kitomis reklamos priemonėmis. Tai svarbus tiesioginio asmeninio poveikio elementas, bei realizacijos skatintojas.
Kai kurie reklaminiai suvenyrai, pažymėti įmonės ženklu ar simboliu, yra nedovanojami, o naudojami reprezentacijai. Jie taip pat daro didelį poveikį klientams.

2.1.7. Demonstracinė reklama

Demonstracinės reklamos nešikliai – tai kino, vaizdo ir kompiuterinė medžiaga.. Reklamos kino teatruose ir vaizdo juostose populiarumas smarkiai auga. Šiuo atveju reklaminiai klipai yra rodomi prieš filmą. Reklaminiai kino filmai ir videofilmai skirstomi į penkias
pagrindines filmų rūšis:
1) reklaminiai klipai – trumpi, nuo 15 sekundžių iki keleto minučių filmai, paprastai reklamuojantys visuomeninio naudojimo prekes ar paslaugas. Rodomi prieš kino seansus arba per televiziją.
2) reklaminiai – techniniai filmai, tai filmai trunkantys 5-10 minučių, pirmiausia informuojantys apie pramoninės paskirties prekes, žaliavas, įrangą. Jie yra skirti specialistams.
3) reklaminiai – prestižiniai filmai – nuo 10 iki 20 minučių trunkantys filmai, pasakojantys ne tik apie produkciją, bet ir apie pačią kompaniją.
4) reklaminė ekspres video informacija – specifinė video reklama, pristatanti greitai parengtą video siužetą apie kokią nors staigmeną organizacijos veikloje.
5) skaidrių filmas – programuota, automatiškai besikeičiančių spalvotų skaidrių kompozicija. Ją papildo specialiai tam parengta fonograma.
Šios reklamos priemonės supažindina potencialų vartotoją su preke, parodo jos veikimo principą. Reklama kino teatruose ir vaizdo juostose palyginti ne brangi, dauguma žiūrovų įsimena reklaminę žinutę, ji kartojama dažnai.
Vaizdo ir kompiuterinė medžiaga dažnai naudojama parodose, mugėse. Tai potencialiam vartotojui geriau leidžia pristatyti prekę, parodyti jos vartojimo savybes ir pan. Tai gana efektyvi priemonė tiesioginiam ryšiui su pirkėjais užmegzti, sutartims su partneriais sudaryti. Skirtumas tarp mugių ir parodų yra tas, kad mugių tikslas – rinkos formavimas ir demonstruojamos produkcijos paklausos didinimas, o parodos – technologijos arba sukurtų naujų produktų, žmonijos pasiekimų demonstravima

3. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Įmonė “Mažeikių langai” įkurta 1999 metais.

Veiklos pobūdis:
ü Plataus vartojimo prekių ir statybinių medžiagų gamyba iš medžio, medienos ir medžio atliekų apdirbimas, įvairūs gaminiai iš medžio, metalo, akmens ir jų realizacija.
ü Aptarnavimo, tarpininkavimo, reklamos, komercijos, transporto-ekspedicinės, lizingo ir prekių mainų paslaugos.
ü Teikti organizacijoms ir atskiriems asmenims paslaugas aukščiau išvardintai gamybai ir atlikti importo-eksporto operacijas.
ü Kurti komiso ir firmines parduotuves Lietuvoje ir už jos ribų.

3.1. Gamybinės bazės charakteristika
Įmonė “Mažeikių langai” medžio dirbinių gamybai naudoja 4000 m gamybinį plotą esantį Mažeikių rajono Bugenių kaime.
Įmonėje naudojami įrenginiai:
– medžio apdirbimo staklės;
– metalo apdirbimo staklės;
– terminiai įrengimai;
– šildymo-vėdinimo ir energetiniai įrenginiai;
– kėlimo ir transporto priemonės;
Šie įrengimai naudojami langų ir durų gamyboje. Pagrindiniai langų gamybos technologiniai reikalavimai yra šie:
– langų varčios ir staktos turi būti gaminamos iš suklijuotų medienos (pušies) tašelių, kad
langai, veikiami įvairių oro sąlygų, nesideformuotų ir nesikraipytų;
išorinėse lango pusėse neturi būti šakų, todėl šakotas langų vietas reikia išpjauti ir lentas degioti;
– klijuotiems tašeliams naudojamos lentos turi būti idealiai vienodo storio per visą ilgį (leistina labai maža paklaida);
– būtina užtikrinti lentų išdžiovinimo tikslumą, tai yra, išdžiovintų lentų drėgnumas gali skirtis tik 1-2 %.
Šie technologiniai langų gamybos reikalavimai apsprendžia tinkamą technologinių įrengimų pasirinkimą.
Spręsdama europinio standarto langų gamybos organizavimo ir jų konkurencingumo rinkoje klausimus įmonė “Mažeikių langai” kruopščiai analizuoja ir įvertina minėtus faktorius. Tuo remiantis pasirinkta pažangi bei naši šių dirbinių gamybos technologija ir technologiniai įrengimai, optimizuotos gamybos sąnaudos, suformuotos konkurencinės šių dirbinių realizavimo kainos.
Visa tai leidžia aprūpinti vartotojus geros kokybės patikimais dirbiniais, įsitvirtinti rinkoje, užtikrinti paklausą.

3.2. Įmonės “Mažeikių langai” konkurencinė aplinka
Medinius langus su stiklo paketais Lietuvoje gamina visa eilė įmonių: Lietuvos ir Vokietijos įmonė “PALMEX” Vilniuje, Alytaus akcinė bendrovė “Stalių dirbiniai”, įmonė “Ranga IV” Vilniuje, Šiaulių akcinė bendrovė “Gelžbetonis” ir kitos.
Perspektyvi rinka bendrovės prognozuojamai produkcijai realizuoti yra bendrovės dislokacijos aplinkinė zona (Mažeikiai, Akmenė, Viekšniai, Seda, Telšiai ir t.t). Pagrindiniai artimiausi rinkos konkurentai šioje aplinkinėje zonoje yra Kretingos rajone Kurmaičių gyvenvietėje įsikūrusi privati įmonė “Darius ir Ko”, AB “FAUGA”, UAB “Langusta”. Konkurentus galima suskirstyti į stambius ir smulkius. Stambūs konkurentai mieste yra du ir tik juos derėtų laikyti stipriais varžovais. Stambesni konkurentai yra UAB “Langusta” ir AB “Fauga” Mažeikių filialas. Šie konkurentai įsikūrė maždaug prieš 5 metus ir iki šiol sėkmingai tęsia savo veiką. UAB “Langusta” savininkai gana protingai į savo verslą įdiegė investicinę programą per trumpą laikotarpį jie sugebėjo padidinti savo pardavimus, sumažino kainas. AB “Fauga” Mažeikių filialas yra didelės kompanijos filialas. Tačiau, didžiausią dalį savo gaminių jie atsiveža iš kitų Lietuvos miestų. Tai nėra patogu vartotojams.
Smulkiems konkurentams langų gamyba nėra pagrindinė veiklos rūšis, todėl jų paslaugomis naudojasi gyventojai iš kaimų. Pagaminimo laikotarpis yra žymiai ilgesnis nei didesnių konkurentų. Kainų lygis žemesnis, tačiau ir medžiagos parenkamos pigiausios, ne visai atitinkančios Europos standartu. “Startinė” padėtis yra maždaug vienoda, tačiau rinka padalinta taip: įmonė “Mažeikių langai” užima apie 40 % visos rinkos, likusi dalis pasiskirsčiusi maždaug tolygiai.
Lietuvos laisvosios rinkos instituto makro aplinkos analizės duomenimis 2002 m., gerėjančią šalies ūkio būklę turėtų atspindėti gyventojų pajamos. Pasak rinkos dalyvių, pernai gerokai išaugo vidutinis darbo užmokestis (7 proc.) ir pasiekė aukščiausią lygį – 1 035 Lt – nuo 1997 m. Tačiau nepaisant kylančio darbo užmokesčio, gyventojų pajamos didėjo labai nedaug – tik 0,6 proc. Vieno namų ūkio nario vidutinės piniginės pajamos buvo 650 Lt/mėn. Tai rodo, kad mažėjo kitų, su darbo samda nesusijusių pajamų, tarp jų pajamų iš individualios ūkinės veiklos, pensijų, indėlių palūkanų pajamų (dėl mažėjančių palūkanų normų). Prognozuojama, kad darbo užmokestis ir gyventojų piniginės pajamos šiemet augs daug sparčiau, atitinkamai iki 1061.
Langų su stiklo paketais, medinių ir plastikinių europinio standarto langų pasiūla rinkoje yra ne maža. Vien tik Internete galima rasti apie 1500 gamintojų svetainių.
Rinkos analizė rodo, kad šių dirbinių paklausą ir konkurencingumą rinkoje lemia šie pagrindiniai faktoriai:
ü vidaus ir išorės rinkoje pirmenybę vartotojai teikia dirbiniams, pagamintiems iš medžio
(natūralių medžiagų);
ü dirbinių gamybos technologija bei kokybė ir su tuo susijęs jų eksploatacinis patikimumas;
ü produkcijos pardavimų maksimalus priartinimas prie vartotojo;
ü žemesnės aukštos kokybės dirbinių kainos.

3.3. Prekės charakteristika

Medžio dirbinių (langų ir durų) realizavimo kainos paskaičiuotos planinėse kalkuliacijose, priėmus pelno normą 25% ir 18% pridėtinės vertės mokestį (PVM). Produkcijos realizavimo kainos pateikiamos 1 lentelėje (kainos pateiktos su PVM)¹
Langų tipai, kurių paskaičiavimai atlikti lentelėje

Gaminiomarkė Gaminio išmatavimai Plotas Gaminio kaina su PVM

A B C D E
SL – 1 Pagal užsakovo pageidavimą 0,43 330 378
SL – 2 0,59 402 458
SL – 3 0,75 476 539
SL – 4 0,88 526 593
SL – 5 1,01 575 647
SL – 6 1,27 671 734
SL – 7 1,49 762 826 610 880 985
SL – 8 1,71 854 918 650 940 1051
SL – 9 2,0 954 1000 731 1046 1162
SL – 10 2,06 965 1020 750 1074 1186
SL – 11 2,15 999 1060 778 1104 1208
SL – 12 2,29 1032 1090 794 1150 1254
SL – 13 2,54 1128 1186 859 1214 1358
SL – 14 2,61 1142 1198 866 1241 1382
SL – 15 3,04 1233 1377 968 1271 1525
SL – 16 3,46 1084 1501 1667
—————————————————–
1 Šaltinis Interneto puslapis www.skala.lt

Produkcijos realizavimo kainos gali keistis priklausomai nuo medžiagų, energetinių resursų kainos, rinkos sąlygų, transporto išlaidų, atstumo iki vartotojų ir kitų faktorių. Kiekvienu atveju realizavimo kaina nustatoma sutartyje tarp gamintojo ir pirkėjo.
Lietuvos rinkoje medinių langų su stiklo paketu kainos yra beveik vienam lygyje. Pirkėjui labai sunku daryti išvadas, pirkti ar nepirkti prekę vien tik atsižvelgiant į kainas. Tarkime, visų gamintojų kokybė yra aukšta, o šiuolaikinė technologija vienoda. Tačiau kiekvienas gamintojas gali pasiūlyti pirkėjui skirtingus aksesuarus, spalvų gamą, nuolaidų įvairovę.
Visiems langams yra priimtos šios techninės charakteristikos:
ü Šilumos perdavimo koeficientas.
ü Stiklo paketo garso izoliacija.
ü Orinė varža;
ü Šviesos laidumo koeficientas.
Šių langų techninėms charakteristikoms galioja Tarptautiniai DIN standartai.
Gaminių kokybės kontrolė ir gruntuotų paviršių šlifavimas atliekamas rankiniu būdu. Tokiu būdu užtikrinama gera gaminių kokybė ir ilgaamžiškumas. “Mažeikių langai” visiems savo gaminiams suteikia ne mažesnį kaip penkerių metų garantinį laikotarpį. Medinių langų ir durų gamybai naudojami Lietuvos pušies trijų sluoksnių radialinio pjovimo klijuoti tašai.
Gaminių kaustymui naudojami vokiečių firmos “Sigenia” varstymo apkaustai. Langai sandarinami specialiais silikonais ir dvejomis neprašalančiomis įfrezuojamomis sandarinimo tarpinėmis ir stiklinami vienkameriniu (4-16-4) arba dvikameriniu (4-6-4-6-4) stiklo paketais. Konstruktyviai maksimalus stiklinimo paketo storis yra iki 30 mm. Užsakovui pageidaujant, stiklo paketas gali būti su tonuotu, reflektiniu, tripleksiniu, su apsaugine nuo smūgio plėvele, ar minkšto selektyvo dangos stiklu. Stiklajuostės įrankiais tvirtinamos prie stiklo. Tvirtinant šiuo būdu, nelieka kalimo žymių ant stiklajuostės ir gaunamas ypač geras estetinis vaizdas.
Langai gruntuojami, šlifuojami ir du kartus nudažomi ekologiškais akriliniai vokiečių firmos “Consulan” dažais. Gaminius galima dažyti visomis RAL spalvininko spalvomis arba dengti beicais, pinoteksais ir lakaiS, po kurių išlieka medžio tekstūra. Lietaus vandens nuvedimui įrengiamos naujo tipo vokiečių firmos GUNTIA rėmo ir varčios nuolajos. Ilgaamžiškumui užtikrinti medinio lango rėmo išorinė pusė gali būti pilnai dengiama profiliuotu aliuminiu “GUTMANN 4000”

3.4. Marketingo programa ir veiksmų planas

Eil.Nr. Marketingo komplekso elementas Sprendimai ir veiksmai
1. Prekė – langas 1. Kadangi prekė yra brandos stadijoje, taikoma rinkosmodifikavimo strategija, t.y. ieškoma naujų rinkų irsiekiama pritraukti daugiau vartotojų.2. Kartu bus taikoma ir greito įsiskverbimo strategijabūdinga naujos prekės įvedimo stadijai. Iš pačiųpigiausių prekės tipų bus sukurta ir pagaminta absoliučiainauja prekė – surenkamas šiltnamis. Technologijapraktiškai nesikeičia, pasirinkimo galimybės didelės.
2. Kaina Kainų politika tiesiogiai orientuota į vartotoją, atsižvelgiant į konkurentų kainas. Teoriškai kaina yra sutartinė: vartotojai pirkdami prekę gauna tam tikras nuolaidas arba nemokamas aptarnavimo ar įdėjimo paslaugas.
3. Paskirstymas 1. Esamoje rinkoje paskirstymo kanalas tiesioginis:gamintojas – vartotojas.2. Norint parduoti prekę naujoje rinkoje, reikalingastarpininkas. Lietuvoje pats didžiausias ūkinių-statybiniųprekių tinklas yra parduotuvių tinklas “Senukai”, todėlpaskirstymo kanalas toks: gamintojas – tarpininkas -vartotojas. Tai yra išskirtinis paskirstymas.
4. Rėmimas Numatoma visa eile priemonių, skatinančių pirkti prekę. Pavyzdžiui, perkant 10 m pirkėjas mokės tik už 9 m2; klientams (fiziniams asmenims) leidžiama pirkti išsimokėtnai; sezoninės nuolaidos ir loterijos.
Veiksmų planas
Veiksmų planą sudarome 2 metams (2003 – 2004mm.).

Eil. Nr; Veiksmas Atsakingas Terminas
1. Naujos reklaminės kampanijos kūrimas ir diegimas Marketingo vadovas 2 mėnesiai
2. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su tarpininku -prekybos tinklu “Senukai”. Finansų vadovas 3 mėnesiai
3. Nauju tiekėjų paieška Tiekimo vadovas 6 mėnesiai
4. Naujos prekės kūrimas ir gamyba Technologas irpamainosmeistras 6 mėnesiai
Veiksmų plane 1 punkte numatoma nauja reklaminė kampanija. Reklamos žinutė atrodė taip:

Ruduo – laikas keistis

Ruduo permainų metas. Norisi atnaujinti ne tik savo išvaizdą, bet ir
savo namus. Įmonė “Mažeikių langai” siūlo Jums išeitį – keisti senus langus į naujus medinius, patvarius ir sandarius. Galite rinktis labiausiai tinkančią Jums ir Jūsų namams spalvą. Pažangi daugiakamerinė sistema – puikus šilumos palaikymas ir garso izoliacija. TAI SUTEIKS JUMS GYVENTI ŠILTAI IR PUIKIAI.
Trūksta pinigų – pirkite išsimokėtinai.

Tad kreipkitės į firmą “Mažeikių langai” Tel/faksas 8443 26687, Basanavičiaus g. 9, Mažeikiai

————————————————————————————————————————

Parinkti reklamos nešikliai – spausdinta reklama laikraščiuose “Santarvė” (Mažeikių raj.), “Vakarų ekspresas” (Klaipėda), “Telšių kraštas” (Telšiai). Reklamos dažnumas – 3 kartus per mėnesį, pradedant nuo 2003 m. rugpjūčio mėn. iki 2003 m. lapkričio mėn. Reklaminės žinutės turinys bus kaskart atnaujinamas. Taip pat spaustuvėje yra užsakyti reklaminiai bukletai, kurie bus siunčiami įmonėms, organizacijoms.

3.5.1 Tyrimo analizė

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti reklamos poveikį langų pirkėjams ir nustatyti kokia reklama yra efektyvesnė.

Tyrimo vieta: įmonės “Mažeikių langai” parduotuvė.

Apklausta: 32 respondentai. Apklausa vykdyta: nuo 2003 08 25 iki 2003 09 25.
Atsakymų suvestinė

1. Kaip Jūsų įmonė/organizacija sužinojote apie mūsų prekę?
Apklausa parodė, kad informaciją apie prekę pirkėjas gavo iš reklamos žiniasklaidoje {per TV, radiją, laikraščius). 12 iš 32 apklaustųjų atsakė, kad juos paveikė reklama žiniasklaidoje, draugų ir pažįstamų rekomendacijos bei gatvės reklama paveikė po 4 respondentus, reklama interneto puslapyje – 5 apklaustuosius, o reklama reklaminiuose bukletuose – 7.

2. Kokią įrangą pasirinkote?
Iš grafiko matyti, kad 65% pirkėjų pasirinko plastikinį langą. Matomai dėl kainos.

3 Kodėl Jūsų įmonė/organizacija pasirinko būtent tokį langą?

Padaryta prieš tai išvada dalinai pasitvirtino. Tikrai kaina turi didelę reikšmę renkanti prekę. 8 respondentai pažymėjo, kad juos patraukė lango kaina, lango kokybė svarbu buvo 20 apklaustųjų, o lango dizainas – 4.

4. Kodėl Jūsų įmonė/organizacija pasirinko mūsų firmos langus?

Šis tyrimas rodo, kaip sėkmingai firma organizavo reklaminę kampaniją ir teisingai pasirinko jos prioritetus. Vartotojų manymu, palankiausias momentas yra tas, kad prekę galima nupirkti išsimokėtina^ 12) ir ji bus pristatyta nemokamai (11).
5. Kaip Jūs vertinate reklamos kampaniją?
3 Grafikas

Anketos duomenys rodo, kad 29% respondentų mano, kad reklamos kampanija buvo puiki. Tiek pat mano, kad ji buvo įdomi ir neįprasta. Tačiau didžiausias būrys respondentų neturi jokios nuomonės apie rėkiamos kampaniją. Tai liūdniausias rodiklis

6. Kur dažniausiai pastebite langų reklamą?

Kaip matome 4 grafike, dauguma apklaustųjų langų reklamą pastebi spaudoje – net 50%. Antroje vietoje televizija (25%), trečioje – radijas. Gatvės reklama užima tik 7%. Tai patvirtino, kad žiniasklaida daro didelę įtaką vartotojo apsisprendimui, renkantis prekę.

7. Ar reklama daro įtaką renkantis langus?

Daugumai apklaustųjų (50%) reklama renkantis langus daro gan didelę įtaką.
8. Ar patenkino Jūsų įmonės/organizacijos lūkesčius, įsigijus mūsų prekę?
57% respondentų teigė, jog įsigyta prekė visiškai patenkino jų lūkesčius. Tai reiškia, kad firma gamina geros kokybės gaminį.
9. Ar naudotumėtės mūsų firmos paslaugomis, jei dar kartą tektų įsigyti tokią pat prekę?

Iš apklausos matyti, kad net 50% apklaustųjų pasitiki mūsų firma ir dar kartą rinktųsi jos paslaugas. Tai reiškia, kad firma užsitarnavo gerą vardą rinkoje.

3.6. Antrojo tyrimo analizė
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti reklamos poveikį langų pirkėjams ir nustatyti kokia reklama yra efektyvesnė.
Tyrimo vieta: įmonės “Mažeikių langai” parduotuvė. Apklausta: 28 respondentai. Apklausa vykdyta: nuo 2003 08 25 iki 2003 09 23
Atsakymų suvestinė
1. Kaip Jūs sužinojote apie mūsų prekę?
Dauguma apklaustų, o tai sudaro 34% informaciją apie prekę gavo iš reklamos ži-niasklaidoje (per TV, radiją, laikraščius). 28% apklaustųjų atsakė, kad paveikė reklama reklaminiuose bukletuose. 11% respondentų apie langus sužinojo iš gatvės reklamos bei draugų ir pažįstamų rekomendacijų.
2. Kokį langą pasirinkote?
1 Grafikas

Kaip matome, 64% pirkėjų pasirinko plastikinį langą ir tik 36% medinį. Žinoma toki pasirinkimą lėmė kaina.
3. Kodėl Jūs pasirinkote būtent tokį langą?
Daugiausiai respondentų 43% atsakė, kad juos tenkino lango kokybė. Mažiausiai pirkt jus domino langų dizainas (tik 22%).
4. Kodėl Jūs pasirinkote mūsų firmos langus?
Prekyba išsimokėtinai(61%) bei lanksti nuolaidų sistema (18%) labiau skatina respondentus pirkti būtent šios firmos langus.
5. Kaip Jus vertinate reklamos kampaniją’.

2 Grafikas
43 procentai apklaustųjų reklaminę kompaniją įvertino kaip labai įdomią ir neįprastą

6. Kur dažniausiai pastebite langų reklamą

Net 10 apklaustųjų iš 28 (40%), pažymėjo reklamos poveikį spaudoje. Tik 12% respondentų reklamą įsiminė iš gatvės reklamos.
7. Ar reklama daro įtaką renkantis langus?
Pagrindinius duomenis apie prekę gauna iš reklamos net 58% respondentų.
8. Jūsų amžius?
Kadangi mediniai langai yra gana brangi prekė, tai apklausa parodė, kad ją įsigyję respondentai yra iki 45 metų.
9. Jūsų lytis

Tyrimas parodė, kad šią prekę daugiau renkasi vyrai (68%), kadangi reikia daugiau žinių apie techninę prekės dalį.
10. Jūsų išsimokslinimas?

12 respondentų iš 28 yra baigę aukštąjį mokslą ir tik 2 nebaigtu viduriniu. Tai rodo,
kad mūsų firmos langus gali įsigyti tik turintys aukštą išsimokslinimo lygį ir turintys gerai apmokamą darbą.
11. Jūsų šeimyninė padėtis?

Kadangi mūsų firmos gaminys – langas, įsigyjamas ne vieneriems metams, tyrimas parodė, kad ją dažniausiai įsigyja šeimos (20 iš 28 apklaustųjų).
12. Jūsų pagrindinė veikla?

Žinant, kad už kiekvieną prekę reikia mokėti, tai mūsų langus užsisako dirbantys ir turintys nuolatinį pajamų šaltinį (65%), bei pensininkai dažniausiai įsigyjantys prekę išsimokėtinai (21%).
13. Kokios asmeninės Jūsų pajamos?

Dauguma (10) respondentų pažymėjo 1001-1300 Lt. Tai reiškia, kad mediniai langai nėra kasdieninis pirkinys.

4. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Iš pradžių buvo planuojama daryti vieną, universalų tyrimą visiems pirkėjams. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad egzistuoja dvi ryškios pirkėjų grupės su skirtinga motyvacija. Buvo nuspręsta daryti du skirtingus tyrimus:
ü Pirkėjas -juridinis asmuo (Pirmas tyrimas)
ü Pirkėjas – fizinis asmuo (Antras tyrimas)
Tai buvo padaryta tam, kad šių tyrimų rezultatais galima būtų pasinaudoti rengiant kitą reklaminę kampaniją. Patogumo dėlei anketos buvo atspausdintos dviem spalvom. Žalia spalva -įmonėms/organizacijoms, o mėlyna – privatiems asmenims. Kol kas situacija rinkoje yra tokia, kad pirkėjų – juridinių asmenų yra 30% daugiau nei fizinių asmenų.
Interpretuojant I tyrimo rezultatus nustatyta, kad dauguma mūsų pirkėjų yra UAB. Negalima teigti, kad tai yra gana svarbus rezultatas, kadangi UAB iš visų įmonių tipų yra statistiškai daugiau. Čia tik galima pastebėti, kad tarp pirkėjų visiškai nėra valstybinių įmonių. Gal būt tai per brangu jiems, arba šiuo metu jų tai nedomina. Ne nuostabu, kad pirkėjai vis dėl to remiasi informacija, gauta iš žiniasklaidos. Malonu, kad Interteto puslapiai taip pat yra skaitomi. Pirkėjas – juridinis asmuo paprastai niekaip nereaguoja į gatvės reklamą, o reklaminius bukletus jie gauna po to, kai jau susidomėjo atitinkama preke. Populiaresnis lango tipas yra plastikinis langas,- tai yra natūralu, nes jis yra pigesnis ir labiau tinka ofisams. Pasirinkto lango kaina atitinka jo kokybę. Vartotojų manymu, palankiausias momentas yra tas, kad prekę galima nupirkti išsimokėtinai ir ji bus pristatyta nemokamai. Ga! būt tokiu atveju kitos reklaminės kampanijos metu šie aspektai bus labiau pabrėžti. Faktas, kad dauguma respondentų negali įvertinti praėjusios reklaminės kampanijos: ga! būt ji jiems pasirodė eilinė, niekuo neišsiskirstanti iš kitų konkurentų reklamos. Ga! čia reikia pagalvoti reklamos kūrėjams – vengti standartinių frazių, pakeisti rėkiamos įvaizdi.
Antro tyrimo rezultatai šiek tiek skiriasi nuo I tyrimo rezultatų. Natūralu, kad dauguma pirkėjų priklauso amžiaus grupei nuo 30 iki 45 metų ir turi aukštą išsilavinimą. Statistika rodo, kad būtent tokio amžiaus žmonės pasiekia karjeros viršūnę ir yra materialiai aprūpinti. Motyvai perkant plastikinius ar medinius langus yra tokie pat, kaip ir I tyrime, nes plastikiniu langų kaina yra patrauklesne. Fiziniai asmenys perka ir medinius langus, bet mažiau. Gal būt todėl, kad ji- mažiau reklamuojami. Žmogus labai domisi viskuo, kas susiję su sveikata. Sekančioje reklaminėje kampanijoje siūloma pabrėžti medinių langų sveikesnes savybes. Tas faktas, kad žmonės daugiau pasikliauja draugų ar pažįstamų rekomendacijomis nestebina. Tiesa, žmogus linkęs netikėti Įprasta reklama ir visada domisi aplinkinių nuomone. Rekomendacijos būtu tokios pačios kaip skirtos i tyrimui. Gal būt būtų verta įprastą mūsų firmos reklamą papildyti specialistų (pvz. statybininkų) nuomone. Pirkėjus – fizinius asmenis traukia prekyba išsimokėtinai ir lanksti nuolaidu sistema Tai malonus momentas mūsų pirkėjui, tačiau reikalauja labai dideliu finansinių pastangų Jei tokių klientų skaičius viršys 30%, įmonė gali susilaukti rimtų finansinių problemų. Reklaminę kampaniją respondentai įvertino kaip įdomią ir neįprastą. Tačiau labai sunku įvertinti, kas mūsų respondentams patiko labiau, ar mūsų firmos tiesioginė reklama, ar aplinkinių nuomonė.
Apibendrinant galima pridurti, kad įmonės -‘Mažeikiu langai” marketingo strategija yra teisinga. tik reikia atkreipti dėmesį į siūlomas rekomendacijas. Tokio pobūdžio tyrimai duoda labai daug naudos, todėl nereikia atsisakyti jų ir ateityje.

LITERATŪROS SĄRAŠAS
1. M.Čeikauskienė “Reklama ir firmos įvaizdis”, Vilnius, 1997
2. V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Virvilaitė “Marketingas”, Vilnius, 1999
3. R. Urbanskienė, R. Viržintas “DEMONSTRACINĖ REKLAMA: mugių ir paro< organizavimas”, Vilnius, 1997
4. http://www.skala.ltf2003-09-24).

Leave a Comment