Personalo atranka ir priėmimas Šiaulių savivaldybėje

PERSONALO ATRANKA IR PRIĖMIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE

Personalo organizavimo kursinis darbas

(Studijų programa: Personalo vadyba)

(Studijų kryptis: Viešasis administravimas)

Darbą parengė

(parašas, data)

Darbo vadovas

___________________

(parašas, data)

Vilnius 2004

Turinys

Įvadas
1. Personalo atranka valstybės tarnyboje .......... 5

1. Atranką ir priėmimą reglamentuojantys dokumentai.

.......... 5

2. Reikalavimai įsidarbinant į valstybės tarnybą.

............... 5

3. Konkurso paskelbimas ir dokumentų priėmimas.

............ 10

4. Atrankos testai.

........................

......... 12

5. Atrankos komisijos veikla.

........................

... 13
2. Personalo atranka Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje.

..........................

..... 15
1. Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

................. 15
2. Priėmimo konkurso parengimas.

...................... 16
2. Personalo organizavimo tobulinimo perspektyvos valstybės tarnyboje.

..........................

.......... 25

3.1. Pasiūlymai susiję su personalo atranka ir priėmimu į valstybės
tarnautojo pareigas
..........................
.............. 25
Išvados ir pasiūlymai
..........................
... 28
Literatūra
..........................
............ 29
Priedai
..........................
.............. 31

Įvadas

Valstybės tarnautojai vykdo specifines funkcijas, priklausomas nuo
valstybės tarnybos paskirties. Kad galėtų tinkamai vykdyti šias funkcijas,
piliečiai, ateinantys į į pareigas valstybės tarnyboje, turi atitikti
įstatymų nustatytas sąlygas. Valstybės tarnybos įstatyme yra suformuluoti
bendrieji reikalavimai, kas gali būti priimtas į valstybės tarnautojo
pareigas ir kas ne. Valstybės tarnautojai taip pat turi pasižymėti ypatinga
etika. Reikia pažymėti, kad egzistuoja tam tikros prielaidos, darančios
įtaką personalo organizavimo valstybės tarnyboje vystymo galimybėms ir šios
srities tyrimų aktualumui tam tikru laikotarpiu ir tam tikroje(-se) šalyje(-
se). Visuomenėse, kuriose demokratiškumo, humanizmo, asmenybės autonomijos
ir pasirinkimo laisvės didėjimas socialiniame ir ekonominiame gyvenime,
organizavimo vadyboje ir darbe pakankamai išplečia individualių galimybių
ir pasirinkimų lauką, susidaro prielaidos pasirinkti ir plėtoti
perspektyvas, o kartu ir tirti šiuos procesus.

Kiekvienos organizacijos vadovo siekis yra sėkminga organizacijos
veikla, kuri besikeičiančios aplinkos sąlygomis gali būti tik organizacijai
plečiantis. Organizacijos plėtra yra efektyviai funkcionuojančios
socialinės žmonių sistemos sukūrimas, padedantis suformuoti reikiamą
valdymo ir organizacinį potencialą.

Kursinio darbo aktualumas ir reikšmingumas. Pavienio d

darbuotojo
galimybės paveikti darbdavį yra labai ribotos, todėl LR Darbo kodekso
nuostatos, reglamentuojančios kolektyvinius darbo santykius, sukuria
teisinį pagrindą suburti darbuotojus, kad būtų galima įveikti ekonomiškai
stipresnę darbo teisinių santykių šalį – darbdavį. Dažnai nurodoma, kad
kolektyvinių santykių subjektai yra profesinės sąjungos ir darbdaviai arba
jų asociacijos, tačiau, mano nuomone, teisingiau kolektyvinių darbo
santykių subjektu laikyti ne profesinę sąjungą, bet pačius darbuotojus,
t.y. jų kolektyvus, kuriuos atstovauja profesinės sąjungos arba darbo
tarybos.

Naujajame LR Darbo kodekse derinant darbo santykių subjektų interesus
įtvirtinama socialinė partnerystė, jos formos ir principai.

Daug dėmesio LR Darbo kodekse skirta ir kolektyvinėms sutartims,
kurios yra lokaliniai teisės aktai (ūkio šakos, teritorinės, atskiros
įmonės ir kt.), reglamentuojantys daugelį darbo, jo sąlygų, darbo
apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko ir kitus klausimus. Šiais klausimais
literatūros nėra daug, kolektyvinės sutartys sudaromos ne visose įmonėse, o
LR Darbo kodeksas le eidžia daug klausimų, susijusių su darbu, reglamentuoti
būtent kolektyvinėje sutartyje.

Mano nuomone, būtent minėta situacija ir reali padėtis lemia kursinio
darbo aktualumą ir reikšmingumą.

Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti personalo atrankos
ir priėmimo teisinį reglamentavimą, gerinimo galimybes Šiaulių miesto
savivaldybės administracijoje.

Kursinio darbo uždaviniai:

1. Išnagrinėti personalo atrankos ir priėmimo teisinius aspektus.

2. Ištirti reikalavimus, įsidarbinant į valstybės tarnybą.
. 3. Išanalizuoti Šiaulių savivaldybės administracijos atrankos
komisijos veiklą.

4. Išnagrinėti personalo atrankos ir priėmimo gerinimo
galimybes Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje.

Tyrimo objektas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Tyrimo dalykas – personalo atrankos ir priėmimo analizė bei gerinimo
galimybės Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje.

Tyrimo metodai – informaciją kursiniam da
arbui parengti rinkau
Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje, atlikdamas 4 kurso personalo
vadybos praktiką taip pat nagrinėdamas savivaldybės administracijos veiklą
reglamentuojančius dokumentus.

Tyrimo rezultatai – išnagrinėti personalo atrankos ir priėmimo
teisiniai aspektai, ištirti reikalavimai įsidarbinant į valstybės tarnybą,
išanalizuota Šiaulių savivaldybės administracijos atrankos komisijos
veikla, išnagrinėtos personalo atrankos ir priėmimo gerinimo galimybes
Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje.

Darbo struktūra – mano kursinį darbą sudaro trys pagrindinės dalys.
Pirmoji dalis – teorinė, „Personalo atranka valstybės tarnyboje“. Antroji
dalis – tiriamoji, „Personalo atranka Šiaulių miesto savivaldybės
administracijoje“. Trečioji dalis – projektinė, „Personalo organizavimo
tobulinimo perspektyvos valstybės tarnyboje“.

Teorinėje dalyje aš apžvelgiau atranką reglamentuojančius dokumentus,
reikalavimus įsidarbinant į valstybės tarnybą, atrankos testus bei atrankos
komisijos veiklą.

Tiriamojoje dalyje yra pateikta bendra informacija apie Šiaulių miesto
savivaldybės administraciją, išnagrinėtas priėmimo konkurso parengimas bei
kandidatų atranka.

Projektinėje dalyje pateikta personalo atrankos ir priėmimo gerinimo
galimybės personalo organizavimo galimybės ir perspektyvos valstybės
tarnyboje.

1. Personalo atranka valstybės tarnyboje

1.1. Atranką ir priėmimą reglamentuojantys dokumentai

Atranką ir priėmimą į valstybės tarnybą reglamentuoja sekantys
dokumentai:

• Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas (2002m.

balandžio 23d. Nr. IX-855) Šis įstatymas nustato pagrindinius

valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą,

atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas,

valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus.

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl priėmimo į

valstybės tarnautojo pareigas tvarkos patvirtinimo (2002m.

birželio 24d. Nr. 966,Vilnius ) Šis nutarimas patvirtina

priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarką.

• Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl

priėmimo į valstybės tarnybą konkursų organizavimo tvarkos ir

pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijų nuostatų

patvirtinimo (2002m. balandžio 22d. Nr. 194,Vilnius).

1.2. Reikalavimai įsidarbinant į valstybės ta

arnybą.

Šitame skyrelyje norėčiau iš pradžių paminėti bendrus priėmimo į
valstybės tarnautojų pareigas reikalavimus ir, remiantis Valstybės tarnybos
įstatymo pakeitimo įstatymo 9 straipsniu apžvelgti minėtus reikalavimus
kiek plačiau.
1)      turėti Lietuvos Respublikos pilietybę; 

2)      mokėti lietuvių kalbą;

3)      būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 62 metų ir 6
mėnesių (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams
valstybės tarnautojams);

4)      turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną
išsilavinimą.

5)      atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės
aprašyme.[1]

Priėmimo į valstybės tarnybą reikalavimai (Valstybės tarnybos įstatymo

pakeitimo įstatymo 9 straipsnis)

1. Asmenims, stojantiems į valstybės tarnybą, taikomi šie reikalavimai:

1) Lietuvos Respublikos pilietybė ir lietuvių kalbos mokėjimas. Šie
reikalavimai netaikomi šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytais atvejais;

amžiaus cenzas: ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 62 metai ir 6
mėnesiai. Viršutinės amžiaus ribos reikalavimas netaikomas politinio
(asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams bei ūkines
ar technines funkcijas atliekantiems paslaugų valstybės tarnautojams;
3) išsilavinimas, būtinas atlikti tam tikro lygio valstybės tarnautojo
pareigas;
4) Karo prievolės įstatymo nustatytos pradinės karo prievolės atlikimas.
Šis reikalavimas netaikomas karo prievolininkams, įstatymo numatytais
atvejais ir tvarka nuo šios prievolės atleistiems, taip pat asmenis,
kuriems ji atidėta ar pakeista kitais tarnybos atlikimo būdais.

2. Asmenys, stojantys į valstybės tarnybą ir siekiantys viešo konkurso būdu

būti paskirti į viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigas, kurių

kategorija yra aukštesnė už žemiausią tam tikro lygio kategoriją, privalo

būti išėję valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programą.
3. Asmenys, siekiantys aukščiausių kategorijų viešojo administravimo

valstybės tarnautojų pareigų, privalo būti išėję atitinkamą Lietuvos

viešojo administravimo instituto mokymo programą (ar j

jai prilygintą).

Pareigybes, kurioms keliamas šis reikalavimas, nustato Vyriausybė.
4. Reikalavimas būti Lietuvos Respublikos piliečiu netaikomas paslaugų

valstybės tarnautojams Lietuvos Respublikos gyventojams ir šių valstybių

piliečiams:

1) valstybių, priklausančių Europos Sąjungai, arba valstybių Europos

sutarties dalyvių, įsteigusių asociaciją su Europos bendrijomis ir joms

priklausančiomis šalimis narėmis, jeigu jos analogiškais atvejais netaiko

pilietybės reikalavimo Lietuvos Respublikos piliečiams;[2]
2) valstybių, kurios yra Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO)

narės, jeigu jos analogiškais atvejais netaiko pilietybės reikalavimo

Lietuvos Respublikos piliečiams.

5. Reikalavimas mokėti lietuvių kalbą netaikomas ūkines ar technines

funkcijas atliekantiems paslaugų valstybės tarnautojams.[3]

6. Į valstybės tarnautojo pareigas negali būti priimtas asmuo:

1) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus

nusikaltimo, nusikalstamos veikos valstybės tarnybai ir viešiesiems

interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos padarymo ir turintis

neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) kurio teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas yra atėmęs teismas;

3) kurio sutuoktinis, artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs

asmuo eina valstybės tarnautojo pareigas valstybės ar savivaldybės

institucijoje ar įstaigoje, jeigu jie pagal einamas pareigas būtų susiję

tiesioginio pavaldumo santykiais;

4) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu;

5) kuris yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

6) kitų įstatymų nustatytais atvejais.

Be to, į valstybės tarnautojo pareigas priimami asmenys turi atitikti
specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Asmuo, atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų pagal VTĮ 29
straipsnio 6 dalies 1-4 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus, negali
būti priimamas į valstybės tarnautojo pareigas trejus metus nuo atleidimo
iš pareigų dienos.

Tai: – valstybės tarnautojo elgesys, diskredituojantis valstybės tarnybą,
žeminantis žmogaus orumą, ar kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių
konstitucines teises; 

– valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties atskleidimas;

– korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos požymių turinti   veikla, nors
už šią veiklą valstybės tarnautojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar
administracinėn atsakomybėn;

– piktnaudžiavimas tarnyba bei Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimas. [4]

10 straipsnis. Priėmimas į valstybės tarnautojų pareigas

1. Į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priima:

1) Seimo kanceliarijoje – Seimo kancleris;

2) Respublikos Prezidento institucijoje – Respublikos Prezidentas ar
jo įgaliotas asmuo;

3) Vyriausybės atstovą Europos žmogaus teisių teisme – Vyriausybė;

4) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose – tų
institucijų ir įstaigų vadovai;

5) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, Lietuvos
Aukščiausiajame Teisme, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme –
teismo kancleris, o teismo kanclerį – teismo pirmininkas;

6) kituose teismuose – teismo pirmininkas.[5]

2. Į įstaigų vadovų pareigas priima:

1) Seimui atskaitingose institucijose ir įstaigose – įstatymų
įgaliotos institucijos ir asmenys;

2) Respublikos Prezidento institucijoje – Respublikos Prezidentas ar
jo įgaliotas asmuo;

3) Vyriausybės atstovą – Vyriausybė;

4) valstybės institucijose ir įstaigose – aukštesnių pagal pavaldumą
valstybės institucijų ir įstaigų vadovai;

5) savivaldybės administratorių ir savivaldybės kontrolierių –
savivaldybės taryba.

3. Į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas
priima:

1) Seimo Pirmininko, Seimo Pirmininko pavaduotojų politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus – Seimo Pirmininkas, Seimo
Pirmininko pavaduotojai ar jų įgalioti asmenys;

2) Respublikos Prezidento institucijoje – Respublikos Prezidentas ar
jo įgaliotas asmuo;

3) Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojus – Ministras Pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo;

4) ministerijoje – ministras;

5) apskrities viršininką ir jo pavaduotoją – Vyriausybė;
savivaldybės institucijose – savivaldybės meras.

3. Jei kiti įstatymai (išskyrus statutus ir Diplomatinės tarnybos įstatymą)

nustato kitokias priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas sąlygas ir

tvarką, taikomos šio Įstatymo nuostatos.
4. Su valstybės tarnautojais darbo sutartys nesudaromos.

11 straipsnis. Priėmimas į karjeros valstybės tarnautojų pareigas
1. Į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimama:

• konkurso būdu;

• be konkurso.
2. Asmuo, konkurso būdu priimamas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas,
egzaminuojamas raštu (testas) ir žodžiu (pokalbis). Pokalbio metu
patikrinami asmens gebėjimai atlikti valstybės tarnautojo pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas. Į karjeros valstybės tarnautojo pareigas
priimamam asmeniui netaikomas reikalavimas turėti valstybės tarnybos stažą,
išskyrus kitų įstatymų nustatytus atvejus.
3. Be konkurso į laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas gali būti
priimami šio Įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys. Jeigu tokių
asmenų yra du ir daugiau, jie egzaminuojami žodžiu (pokalbis).
4. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ar kolegiali valstybės
ar savivaldybės institucija (toliau – valstybės tarnautoją į pareigas
priimantis asmuo) gali skelbti konkursą dėl priėmimo į karjeros valstybės
tarnautojo pareigas, jeigu informaciją apie atsilaisvinusias karjeros
valstybės tarnautojo pareigas pateikė valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas
atliekančiai įstaigai ir per 7 darbo dienas nuo pateikimo dienos negavo iš
jos informacijos apie šio Įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus
asmenis. Šie asmenys turi būti priimti, jei atitinka pareigybės aprašyme
nustatytus reikalavimus.

12 straipsnis. Priėmimas į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojų pareigas
Į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas priimama
be konkurso valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos
pasirinkimu. Į šias pareigas priimama ne ilgesniam kaip asmenį į pareigas
priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos
įgaliojimų laikui.[6]

13 straipsnis. Priėmimas į įstaigų vadovų pareigas
1. Į įstaigų vadovų pareigas priimama konkurso būdu ar įstatymų nustatytais
atvejais politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
2. Asmuo, konkurso būdu priimamas į įstaigos vadovo pareigas,
egzaminuojamas raštu (testas) ir žodžiu (pokalbis). Pokalbio metu
patikrinami asmens gebėjimai atlikti valstybės tarnautojo pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas.

14 straipsnis. Pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimas
1. Pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į pareigas be konkurso.
2. Pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į laikinai negalinčio eiti

karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir jas eina tol, kol sugrįžta

negalėjęs eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgiau kaip

trejus metus.

1.3. Konkurso paskelbimas ir dokumentų priėmimas.

1. Valstybės tarnautojus į pareigas priimantis asmuo gali skelbti
konkursą dėl priėmimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, tik
įregistravęs duomenis Valstybės tarnautojų registro duomenų bazėje Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintų Valstybės tarnautojų registro nuostatų
nustatyta tvarka, raštu pateikęs valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas
atliekančiai įstaigai (toliau vadinama – valstybės tarnybos tvarkymo
įstaiga) informaciją apie atsilaisvinusias karjeros valstybės tarnautojo
pareigas (nurodydamas pareigybės pavadinimą, lygį, kategoriją ir
pateikdamas pareigybės aprašymą) ir per 7 darbo dienas nuo pateikimo dienos
raštu negavęs iš šios įstaigos informacijos apie tai, kad yra asmuo
(asmenų), kuris (kurie) pagal Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 2
dalies nuostatas gali būti priimtas (priimti) į karjeros valstybės
tarnautojo pareigas be konkurso (toliau vadinama – asmuo, atitinkantis
pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus).
2. Apie konkursą į įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo
pareigas skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.
Papildomai apie konkursą gali būti skelbiama pasirinktame šalies
dienraštyje. Savivaldybės įstaigos apie konkursą taip pat gali skelbti
vietinėje spaudoje.
3. Konkurso skelbime nurodoma įstaigos pavadinimas, pareigybės pavadinimas,

lygis, kategorija, specialieji reikalavimai, nustatyti pareigybės

aprašyme (toliau vadinama – specialieji reikalavimai), kur ir kokius

dokumentus būtina pateikti, iki kada priimami asmenų, pageidaujančių

dalyvauti konkurse (toliau vadinama – pretendentai), dokumentai. Taip pat

nurodoma, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą.

 1. Pretendentai į valstybės tarnautojo pareigas privalo pateikti:

1.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

1.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą
patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą,
valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (jeigu toks yra) ir šių
dokumentų kopijas;

1.3. gyvenimo aprašymą;

1.4. užpildytą pretendento anketą (1 priedas). Pretendento anketa gali
būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama
registruotu laišku kartu su prašymu.

2. Pretendentai gali pateikti dokumentus konkursą organizuojančios
įstaigos už personalo tvarkymą atsakingam asmeniui ar už personalo tvarkymą
atsakingam padaliniui (toliau vadinama – personalo tarnyba) asmeniškai arba
siųsti registruotu laišku.

3. Jeigu pretendentai pateikia dokumentus asmeniškai, šios tvarkos 9.2
punkte nurodytų dokumentų originalus, sutikrinusi su pateiktomis kopijomis,
personalo tarnyba grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu.

4. Jeigu dokumentai siunčiami konkursą organizuojančiai įstaigai
registruotu laišku, pateikiamos notaro patvirtintos kopijos.

5. Dokumentai registruojami pretendentų prašymų ir kitų pateiktų
dokumentų registravimo žurnale (1priedas).

6. Personalo tarnyba, gavusi dokumentus, juos patikrina ir pretendento
anketoje pažymi, ar pretendentas atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 9
straipsnio 1 dalies bendruosius reikalavimus (toliau vadinama – bendrieji
reikalavimai) ir specialiuosius reikalavimus pagal pretendento pateiktų
dokumentų duomenis.

7. Jeigu pretendentas neatitinka šios tvarkos 14 punkte nurodytų
reikalavimų, jam per 5 darbo dienas išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad
jam neleidžiama dalyvauti konkurse (pretendentų prašymai, anketos ir
dokumentų kopijos negrąžinami). Jeigu pretendentas atitinka šiuos
reikalavimus, jam išsiunčiamas pranešimas apie konkurso datą, laiką ir
vietą.

8. Pretendentas, pateikdamas dokumentus asmeniškai, su informacija
gali būti supažindintas konkursą organizuojančioje įstaigoje pasirašytinai
(pasirašoma ant pranešimo).[7]

9. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso
paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos,
įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

1.4. Atrankos testai.

Konkursą organizuojanti įstaiga parengusi daugiau nei 30 testų
klausimų,
atitinkamai tiek klausimų nubraukia iš VTD pateikto testų klausimų sąrašo
pabaigos.

|Pretendentams pateikiama 100 |
|klausimų ir 3 |
| |
|atsakymai iš kurių vienas teisingas|

|Įstaiga pati rengia nuo | |Valstybės tarnybos |
|30 iki 50 testo klausimų| |departamentas (VTD) |
| | |pateikia 70 testo |
| | |klausimų |

1 pav. Atrankos testai.

1. Testo klausimai rengiami tik iš tos pareigybės (į kurią organizuojamas
konkursas) aprašyme patvirtintų reikalavimų (nurodytų teisės aktų)
funkcijoms vykdyti. Teisės aktų sąrašas, iš kurių bus rengiami testo
klausimai, pateikiamas pretendentams pateikiant dokumentus.
2. Testų klausimus galėtų rengti įstaigos vadovo sudaryta darbo grupė. Į
šią darbo grupę reikėtų įtraukti to skyriaus, į kurį organizuojamas
konkursas, tarnautoją (tarnautojus) teisininką ir kt.
3. Parengtus testus turėtų priimti įstaigos vadovo sudaryta komisija.
4. Visi, kas rengia, priima ir turi galimybę susipažinti su parengtais
testų klausimais, turi būti įpareigoti jų neplatinti ir neviešinti.
5. Testus reikia parengti panašiu principu, kaip yra parengta VTD.
Klausimas ir 3 atsakymai iš kurių vienas teisingas.
6. Kad nekiltų problemų (egzamino metu tikrinant teisingų atsakymų į testo
klausimus pagrįstumą ir kad galima būtų įrodyti atsakymo teisingumą
ginčijant pretendentui kai jis susipažįsta konkurso pabaigoje su savo
spręstu testu, o taip pat teismuose ar pretendentui apskundus konkurso
komisijos sprendimą konkursą organizavusios įstaigos vadovui),
rekomenduotina testus sudaryti lentelės formoje ir nurodyti teisės akto
pavadinimą, straipsnį, dalį, punktą, kurio pagrindu parengtas testo
klausimas.

2 priedas
|Klausimas |Atsakymai |Teisingas atsakymas |Klausimo teisinis|
| | | |pagrindimas |
| | | |(teisės aktas, |
| | | |str. d. p.) |
|Klausimas |1. variantas |1 variantas |DK 2 str. 1 d. |
|XXXXXXXXXXXXX |2. variantas | | |
| |3.variantas | | |
| | | | |

Pasirašo testų autoriai.
2 lentelė. Testo pavyzdys.

7. Parengti testų klausimai turėtų būti saugomi ir gali būti naudojami
kituose konkursuose, tik patikrinus ar nepasikeitė teisės akto, iš kurio
buvo rengtas klausimas, nuostata.[8]

1.5. Atrankos komisijos veikla.

Atrankos komisija yra sudaroma Valstybės tarnybos įstatymo 10
straipsnyje nurodytų asmenų įsakymu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki
konkurso. Šią komisiją turi sudaryti nuo 5 iki 7 narių. Valstybės tarnybos
tvarkymo įstaigos vadovo sprendimu komisijos darbe stebėtojo teisėmis gali
dalyvauti valstybės tarnybos tvarkymo įstaigos valstybės tarnautojas.

Stebėtojo teisėmis komisijos darbe dalyvaujantis asmuo turi teisę
susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su konkurso organizavimu,
taip pat reikšti komisijos nariams ir sekretoriui rekomendacinio pobūdžio
pastabas dėl šios tvarkos laikymosi. Šis valstybės tarnautojas ne vėliau
kaip po 2 darbo dienų nuo konkurso pabaigos konkursą organizavusiai
įstaigai pateikia rašytinę išvadą apie šios tvarkos laikymąsi konkurso
metu. Nurodytoji išvada pridedama prie pretendentų į valstybės tarnautojo
pareigas konkurso protokolo (2 priedas) ir yra sudedamoji šio protokolo
dalis.

Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti
komisijos nariai ir komisijos sekretorius. Tačiau komisijos sekretorius
nėra komisijos narys. [9]

Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra pretendentų
sutuoktiniai, artimi giminaičiai ar asmenys, su pretendentais susiję
svainystės ryšiais, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti
suinteresuoti konkurso rezultatais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios
kelia abejonių šių asmenų nešališkumu.

Į komisijos narių sąrašą turi būti įtraukti konkursą organizuojančios
įstaigos personalo tarnybos vadovas arba kitas personalo tarnybos valstybės
tarnautojas ir tiesioginis būsimo valstybės tarnautojo vadovas (arba jį
pavaduojantis valstybės tarnautojas). Jeigu rengiamas konkursas įstaigos
vadovo pareigoms, į komisijos narių sąrašą turi būti įtrauktas valstybės
tarnautoją į pareigas skiriantis asmuo arba jo įgaliotas valstybės
tarnautojas ir konkursą organizuojančios įstaigos personalo tarnybos
vadovas. Krašto apsaugos sistemoje šie asmenys gali būti profesinės karo
tarnybos kariai. Organizuojant konkursą įstaigų vadovų, ministerijos
valstybės sekretoriaus pareigoms, komisijos pirmininkas gali būti valstybės
politikas.

Jeigu įstaigoje veikia profesinė sąjunga, komisijos nariu turi būti
skiriamas ir tos įstaigos profesinės sąjungos atstovas.

2. Personalo atranka Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje.

2.1. Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją
sudaro struktūriniai padaliniai, skyriai ir tarnybos, struktūriniai
teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Skyriui ir tarnybai vadovauja
vedėjas, seniūnijai – seniūnas. Reikalui esant, skyriuje sudaromi
poskyriai. Jų kompetenciją, funkcijas, atsakomybę ir darbo organizavimą
nustato skyrių nuostatai. Poskyriui vadovauja vedėjas.

Savivaldybės administracijos struktūrą, jos nuostatus, darbo užmokesčio
fondą bei didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš
Savivaldybės biudžeto (toliau – tarnautojai ir darbuotojai), skaičių
Savivaldybės mero teikimu tvirtina arba keičia Savivaldybės taryba.

Padalinių nuostatus, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus tvirtina
Savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnijos veiklą reglamentuoja
Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos
nuostatai.

Savivaldybės administracija turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su
Savivaldybės mažuoju herbu. Savivaldybės administracijos struktūriniai ir
struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos gali turėti sąskaitų
bankuose.

Savivaldybės administracijos vadovas yra Savivaldybės administracijos
direktorius, kuris pavaldus Savivaldybės tarybai ir atskaitingas
Savivaldybės merui. Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas Savivaldybės mero
siūlymu skiriamas Savivaldybės tarybos spendimu Savivaldybės tarybos
įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

Savivaldybės administracijos direktorius leidžia įsakymus, privalomus
padaliniams ir į padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams bei jam
priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems
savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams.

Savivaldybės administracija sudaro sekantys skyriai, tarnybos ir
seniūnijos: aplinkos skyrius, architektūros ir urbanistikos skyrius,
buhalterija, civilinės ir darbo saugos skyrius, civilinės metrikacijos
skyrius, ekonomikos skyrius, finansų skyrius, gydytojo tarnyba,
informatikos skyrius, juridinis skyrius, kanceliarija, kalbos tvarkytoja,
kultūros skyrius, kūno kultūros ir sporto skyrius, miesto infrastruktūros
skyrius, personalo tarnyba, sanitarijos tarnyba, socialinės paramos
skyrius, statybos skyrius, švietimo skyrius, turto valdymo skyrius,
tarptautinių ryšių skyrius, ūkio tarnyba, vaikų teisių apsaugos tarnyba,
centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba, Rėkyvos seniūnija,
Medelyno seniūnija.

Atliekamos funkcijos, paslaugos, bendras darbuotojų skaičius,
bendradarbiavimas.

Savivaldybės administracijos uždaviniai:

• Ji savo teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės

institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina.

• Taip pat įgyvendina įstatymus ir Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės

institucijų sprendimų.

• Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto

pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės

apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės

turto valdymą ir naudojimą.

• Administruoja viešųjų paslaugų teikimą.

• Rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių

projektus.

• Atlieka Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sekretoriato,

Savivaldybės mero, Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės

kontrolieriaus finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą.

Tarnautojų skaičių Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje nustato
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nutarimas Nr.-922. Pagal kurį
savivaldybės administracijoje dirba 122 karjeros valstybės tarnautojas ir
141 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. (3 priedas).

Šiaulių miesto savivaldybė bendradarbiauja su daug organizacijų bei
kitų miestų savivaldybėmis. (UAB “Busturas”, UAB “Hakonlita”, Šiaulių
pramonininkų asociacija, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir t.t )

2. Priėmimo konkurso parengimas.

Komisijos nariai su pretendentų pateiktais dokumentais susipažįsta ne
vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki konkurso. Komisijos darbe turi
dalyvauti visi jos nariai. Kai konkurso komisijos darbe dėl svarbių
priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti,
jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Kai konkurso
komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti jos pirmininkas,
šią komisiją sudaręs asmuo raštu paveda kitam konkurso komisijos nariui
atlikti komisijos pirmininko funkcijas

Jeigu paaiškėja, kad komisijos narys yra pretendento sutuoktinis, artimas
giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių
aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl šio asmens nešališkumo, komisijos
narys turi nusišalinti.

Konkurso metu komisiją sudarančio asmens sprendimu komisijos posėdyje
patariamojo balso teise gali dalyvauti pakviesti ekspertai. Tik komisijos
sekretorius konkurso procedūros klausimais gali bendrauti su pretendentais.

Kai pretendentai laiko egzaminą raštu, egzamino patalpoje turi būti ne
mažiau kaip du komisijos nariai arba vienas komisijos narys ir komisijos
sekretorius. Kai tikrinamas testas arba pretendentai laiko egzaminą žodžiu,
turi dalyvauti visi komisijos nariai, išskyrus komisijos narius, kurie
komisijos darbe nedalyvauja dėl svarbių priežasčių.[10]

Konkursas turi įvykti per 30 kalendorinių dienų nuo paskutinės dokumentų
priėmimo dienos.

Konkursas įstaigų vadovų, jų pavaduotojų, ministerijos valstybės
sekretorių, ministerijos sekretorių, įstaigų struktūrinių padalinių vadovų
ir jų pavaduotojų pareigoms vykdomas penktadieniais. Konkursas kitoms
valstybės tarnautojų pareigoms vykdomas pirmadieniais ir trečiadieniais.

Pretendentai, atvykdami į konkursą, privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.

Konkursas pradedamas pretendentams praneštu laiku. Konkursas pradedamas
ir baigiamas tą pačią dieną.

Konkursas pradedamas nuo egzamino raštu. Pretendentas, laikydamas
egzaminą raštu, sprendžia testą.

Pretendentui suteikiamas šifras, susidedantis iš 6 ženklų – 3 raidžių
ir 3 skaitmenų. Šifro korteles pretendentai traukia burtais. Šifro kortelių
turi būti daugiau negu pretendentų. Šifro kortelę pretendentai turi saugoti
visą konkurso laiką (išskyrus šios tvarkos 48 punkte nurodytą atvejį) ir
grąžinti komisijos sekretoriui tik po to, kai egzamino žodžiu vertinimo
balai įrašomi konkurso protokolo egzamino žodžiu vertinimo suvestinėje
lentelėje.

Už pretendentui suteikto šifro konfidencialumo išsaugojimą atsako
pretendentas. Neužtikrinęs suteikto šifro konfidencialumo pretendentas
komisijos pirmininko sprendimu gali būti pašalintas iš konkurso.

Testui spręsti pretendentai aprūpinami vienodomis rašymo priemonėmis.
Pretendentas kiekvieno testo lapo viršutiniame dešiniajame kampe rašo
suteiktą šifrą.

Testą sudaro 100 klausimų ir po 3 atsakymus į kiekvieną klausimą. Iš 3
atsakymų vienas yra teisingas. Atsakydamas į klausimą, pretendentas pažymi
vieną iš atsakymų, kuris, jo manymu, yra teisingas.

Nuo 30 iki 50 testo klausimų, sudaromų iš teisės aktų, susijusių su
pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, funkcijomis, parengia konkursą
organizuojanti įstaiga. Šių teisės aktų sąrašas pretendentams pateikiamas
priimant jų dokumentus, kartu pretendentams nurodoma, kiek testo klausimų
parengs konkursą organizuojanti įstaiga. Šios tvarkos 12 punkte nurodytu
atveju ši informacija pretendentui siunčiama paštu.[11]

70 testo klausimų, sudarytų iš įstatymų ir kitų teisės aktų, nurodytų
šios tvarkos 5 priede (toliau vadinama – skelbiami testo klausimai),
skelbiami kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį 9 valandą
Valstybės tarnautojų registro tvarkymo kompiuterinėje programoje atskiru
pranešimu, taip pat Vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje
www.vrm.lt. Nesant kompiuterinio ryšio ir konkursą organizuojančios
įstaigos prašymu, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga šiuos klausimus
pateikia nurodytu faksu. Nurodyti testo klausimai išimami 10 valandą.
Komisijos sekretorius, gavęs skelbiamus testo klausimus, išspausdina
(padaugina) reikiamą jų egzempliorių skaičių (tiek, kiek yra pretendentų)
ir išdalija pretendentams. Atsižvelgiant į testo klausimų, kuriuos parengė
konkursą organizuojanti įstaiga, skaičių, pretendentams pateikiama nuo 50
iki 70 skelbiamų testo klausimų. Komisijos sekretorius kartu su skelbiamais
testo klausimais pretendentams išdalija testo klausimus, kuriuos parengė
konkursą organizuojanti įstaiga. Pretendentams pateikiami vienodi testo
klausimai. Turi būti užtikrintas konkursą organizuojančios įstaigos
parengtų testo klausimų konfidencialumas.

Testas pradedamas spręsti ne vėliau kaip 9 valandą 30 minučių.

Testui spręsti skiriama 1 valanda 30 minučių.
Teisingi atsakymai į skelbiamus testo klausimus pateikiami Valstybės
tarnautojų registro tvarkymo kompiuterinėje programoje atskiru pranešimu,
taip pat Vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje www.vrm.lt (arba
šios tvarkos 41 punkto antrojoje pastraipoje nurodytu atveju – faksu)
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 11 valandą ir išimami 12
valandą.
Pasibaigus testui spręsti skirtam laikui, komisijos sekretorius surenka
išspręstus testus. Testai tikrinami dalyvaujant pretendentams. Klaidingi
atsakymai pažymimi kita spalva, negu testo atsakymus žymėjo pretendentai.
Testo atsakymai vertinami balais pagal testo atsakymų įvertinimo lentelę
(šios tvarkos 6 priedas).

Komisijos sekretorius testo vertinimo rezultatus įrašo konkurso
protokolo egzamino raštu vertinimo lentelėje. Išspręsti testai pridedami
prie protokolo.

Komisijos sekretorius perskaito šifrus, kuriais pažymėti testai
įvertinti mažiau kaip 6 balais. Pretendentai, kurių šifrą komisijos
sekretorius perskaito, prisistato, pasakydami vardą ir pavardę, ir grąžina
šifro kortelę. Komisijos sekretorius konkurso protokolo egzamino raštu
vertinimo lentelėje įrašo prisistačiusiųjų pretendentų vardus ir pavardes.
Nurodyti pretendentai pasirašo egzamino raštu vertinimo lentelės skiltyje
šalia savo vardo ir pavardės.

Komisijos pirmininkas, dalyvaujant pretendentams, perskaito visų
pretendentų egzamino raštu rezultatus, nurodydamas, kokiu balu buvo
įvertinti atitinkamais šifrais pažymėti testai.

Egzaminą žodžiu turi teisę laikyti tie pretendentai, kurie per
egzaminą raštu surinko 6 ir daugiau balų.[12]

Per egzaminą žodžiu kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus
klausimus visiems pretendentams, siekdamas patikrinti pretendento gebėjimus
atlikti valstybės tarnautojo pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas,
aprašyme nustatytas funkcijas. Pretendentams taip pat gali būti užduodami
jų atsakymus patikslinantys klausimai. Pretendentai egzaminuojami žodžiu
individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant. Pretendentų eiliškumas
per egzaminą žodžiu nustatomas pagal abėcėlę.

Kiekvienas komisijos narys pretendentų žinias per egzaminą žodžiu
vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas yra 1
balas, geriausias – 10 balų. Įvertinę kiekvieno pretendento žinias,
komisijos nariai pildo pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas egzamino
žodžiu individualaus vertinimo lentelę (toliau vadinama – egzamino žodžiu
individualaus vertinimo lentelė) (šios tvarkos 3 priedas).

Pasibaigus egzaminui žodžiu, sukviečiami visi pretendentai. Jiems
dalyvaujant, komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas egzamino žodžiu
individualaus vertinimo lenteles įteikia komisijos sekretoriui. Šis visų
komisijos narių pretendentams skirtus balus įrašo konkurso protokolo
egzamino žodžiu vertinimo suvestinėje lentelėje, o komisijos narių
užpildytos ir pasirašytos egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelės
pridedamos prie konkurso protokolo. Kiekvienam pretendentui skirti balai
susumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus.
Komisijos sekretorius įrašo gautą balų vidurkį atitinkamoje egzamino žodžiu
vertinimo suvestinės lentelės skiltyje ir pasirašo šią lentelę.

Komisijos sekretorius, pagal šios tvarkos 52 punktą egzamino žodžiu
rezultatus įrašęs egzamino žodžiu vertinimo suvestinėje lentelėje,
perskaito egzaminą žodžiu laikiusių pretendentų šifrus. Pretendentas, kurio
šifrą komisijos sekretorius perskaito, prisistato, pasakydamas vardą ir
pavardę, ir grąžina šifro kortelę. Komisijos sekretorius konkurso protokolo
egzamino raštu vertinimo lentelėje įrašo prisistačiusiųjų pretendentų
vardus ir pavardes. Nurodyti pretendentai pasirašo egzamino raštu vertinimo
lentelės skiltyje šalia savo pavardės.
Komisijos sekretorius, konkurso protokolo pretendentų egzamino žodžiu ir
raštu vertinimo balais suvestinėje lentelėje įrašęs pretendentų egzamino
raštu ir žodžiu balus ir juos susumavęs, visą vertinimo medžiagą perduoda
komisijos pirmininkui. Komisijos pirmininkas pretendentams perskaito
egzamino žodžiu rezultatus ir paskelbia kiekvieno pretendento bendrą gautų
balų sumą.

Išlaikiusiais egzaminą pripažįstami pretendentai, surinkę daugiau kaip
12 balų. Konkursą laimi daugiausia balų surinkęs pretendentas.[13]

Jeigu egzaminą išlaikė tik vienas pretendentas, jis pripažįstamas
konkurso laimėtoju.

Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių surinko keli pretendentai,
konkurso laimėtoją pasirenka tiesioginis būsimo valstybės tarnautojo
vadovas (arba jį pavaduojantis valstybės tarnautojas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Valstybės
tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų
vertinimo tvarka, priimamam valstybės tarnautojui gali būti suteikiama
trečia kvalifikacinė klasė. Komisijai pasiūlius suteikti priimamam
valstybės tarnautojui kvalifikacinę klasę, apie tai pažymima protokole.

Laimėjęs konkursą pretendentas pasirašo konkurso protokole, kad
sutinka eiti konkurse laimėtas pareigas.

Konkurso protokolą pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę komisijos
nariai ir komisijos sekretorius. Su konkurso rezultatais egzaminą žodžiu
laikę pretendentai supažindinami pasirašytinai.

Konkurso rezultatai įforminami protokolu.

Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo nors vienas
pretendentas ir jis surinko daugiau kaip 12 balų.

Visi komisijos nariai su pretendentų pateiktais dokumentais susipažįsta
ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki konkurso. Tik komisijos
sekretorius konkurso procedūros klausimais gali bendrauti su pretendentais.

Kai pretendentai yra egzaminuojami žodžiu, turi dalyvauti visi komisijos
nariai. Kai pretendentai laiko egzaminą raštu, egzamino patalpoje turi būti
ne mažiau kaip vienas komisijos narys ir komisijos sekretorius, o tikrinant
testą turi dalyvauti visi komisijos nariai. Konkursas turi įvykti per 30
kalendorinių dienų nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentai,
atvykdami į konkursą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Konkursas pradedamas pretendentams praneštu laiku nuo egzamino
žodžiu. Jo metu kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus klausimus
visiems pretendentams, siekdamas patikrinti pretendento gebėjimus atlikti
valstybės tarnautojo pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, aprašyme
nustatytas funkcijas. Pretendentai egzaminuojami žodžiu individualiai,
kitiems pretendentams nedalyvaujant. [14]

Kiekvienas komisijos narys pretendentų žinias egzamino žodžiu metu
vertina individualiai nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas yra 1
balas, geriausias – 10 balų. Įvertinę kiekvieno pretendento žinias,
komisijos nariai pildo pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas egzamino
žodžiu individualaus vertinimo lentelę ( 2 priedas).

Pasibaigus egzaminui žodžiu, sukviečiami visi pretendentai. Jiems matant,
komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas pretendentų į valstybės
tarnautojo pareigas egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles
(toliau vadinama – egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelė) įteikia
komisijos sekretoriui. Šis visų komisijos narių skirtus pretendentams balus
įrašo pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso protokolo
(2 priedas) egzamino žodžiu vertinimo suvestinėje lentelėje, kuri yra
sudedamoji šio protokolo dalis, o komisijos narių užpildytos ir pasirašytos
egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelės kaip priedas pridedamos
prie pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso protokolo.
Kiekvienam pretendentui skirti balai susumuojami ir dalijami iš komisijos
narių skaičiaus. Komisijos sekretorius, įrašęs gautą balų vidurkį
atitinkamoje egzamino žodžiu vertinimo suvestinės lentelės skiltyje ir
pasirašęs šią lentelę, visą vertinimo medžiagą perduoda komisijos
pirmininkui. Komisijos pirmininkas patikrina, ar komisijos sekretorius
teisingai apskaičiavo balus, ir perskaito pretendentams egzamino žodžiu
rezultatus.

Egzaminas žodžiu turi baigtis iki egzamino raštu pradžios. Pretendentas,
laikydamas egzaminą raštu, sprendžia testą. Pretendentui suteikiamas
šifras, susidedantis iš 6 ženklų – 3 raidžių ir 3 skaičių. Šifro korteles
pretendentai traukia burtų keliu, kortelių turi būti daugiau negu
pretendentų. Šifro kortelę pretendentai turi saugoti per visą egzaminą
raštu ir grąžinti komisijos sekretoriui tik po to, kai testai įvertinami ir
balai įrašomi konkurso protokole, egzamino raštu vertinimo lentelėje.

Už šifro konfidencialumo išsaugojimą atsako pretendentai. Neužtikrinęs
konfidencialumo pretendentas komisijos pirmininko sprendimu gali būti
pašalintas iš konkurso.

Testui spręsti pretendentai aprūpinami vienodomis rašymo priemonėmis.
Pretendentas, išsprendęs testą, ant kiekvieno testo lapo viršutinio
dešiniojo kampo užrašo suteiktą šifrą.

Testą parengia valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga ir pateikia kiekvieną
pirmadienį ir kiekvieną penktadienį Valstybės tarnautojų registro tvarkymo
kompiuterinėje programoje atskiru pranešimu, taip pat Vidaus reikalų
ministerijos interneto www.vrm.lt puslapyje (nesant kompiuterinio ryšio ir
konkursą organizuojančiai įstaigai prašant, testas gali būti pateikiamas
nurodytu faksu). Testai sudaromi iš teisės aktų, nurodytų įstatymų ir kitų
teisės aktų, iš kurių nuostatų sudaromi egzamino raštu testai, sąraše ( 2
priedas), nuostatų. Testas pateikiamas pirmadieniais 13 valandą ir išimamas
14 valandą, o penktadieniais pateikiamas 11 valandą ir išimamas 12 valandą.

Komisijos sekretorius, gavęs testą, išspausdina (padaugina) reikiamą
testo egzempliorių skaičių (tiek, kiek yra pretendentų), juos susega ir
išdalija pretendentams. Jeigu egzamino patalpoje yra kompiuterinis ryšys,
ši procedūra turi būti atliekama pretendentams matant.

Testui spręsti skiriama 1 valanda 30 minučių. Teisingi testo atsakymai
pateikiami Valstybės tarnautojų registro tvarkymo kompiuterinėje programoje
atskiru pranešimu ir Vidaus reikalų ministerijos interneto www.vrm.lt
pirmadieniais 15 valandą ir išimami 16 valandą, o penktadieniais pateikiami
13 valandą ir išimami 14 valandą.

Pretendentams išsprendus testą ar pasibaigus laikui, kuris buvo skirtas
testui spręsti, komisijos sekretorius surenka testus, dalyvaujant
pretendentams, juos tikrina ir neteisingus atsakymus pažymi, bet kita
spalva, negu testo atsakymus žymėjo pretendentai. Kaip vertinti testo
atsakymus balais, parodyta testo atsakymų vertinimo lentelėje (2 priedas).

Komisijos sekretorius įrašo testo vertinimo rezultatus konkurso
protokole, egzamino raštu vertinimo lentelėje, kuri yra sudedamoji šio
protokolo dalis. Išspręsti testai pridedami prie protokolo.

Komisijos sekretoriui perskaičius šifrą, pretendentai prisistato,
pasakydami vardą ir pavardę, ir grąžina šifro kortelę. Komisijos
sekretorius konkurso protokolo egzamino raštu vertinimo

2 pav. Atrankos komisijos veikla. [16]

lentelėje įrašo pretendentų vardus ir pavardes. Pretendentai pasirašo
egzamino raštu vertinimo lentelės skiltyje šalia savo pavardės.

Komisijos pirmininkas egzamino raštu rezultatus perskaito dalyvaujant
visiems pretendentams.

Komisijos sekretorius konkurso protokole, pretendentų egzamino žodžiu ir
raštu vertinimo balais suvestinėje lentelėje, įrašo pretendentų egzamino
raštu ir žodžiu balus, juos susumuoja.

Išlaikiusiu egzaminą laikomas pretendentas, surinkęs daugiau kaip 10
balų. Konkursą laimi daugiausia balų surinkęs pretendentas.

Jeigu egzaminą išlaikė tik vienas pretendentas, jis pripažįstamas
konkurso laimėtoju.

Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių surinko keli pretendentai, konkurso
laimėtoją pasirenka tiesioginis būsimo valstybės tarnautojo vadovas (arba
jį pavaduojantis valstybės tarnautojas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Valstybės
tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų
vertinimo tvarka, priimamam valstybės tarnautojui gali būti suteikiama
trečia kvalifikacinė klasė. Komisijai pasiūlius suteikti priimamam
valstybės tarnautojui kvalifikacinę klasę, apie tai pažymima protokole.

Laimėjęs konkursą pretendentas pasirašo konkurso protokole, kad sutinka
eiti konkurse laimėtas pareigas.

Konkurso protokolą pasirašo visi komisijos nariai ir komisijos
sekretorius. Su konkurso rezultatais pretendentai supažindinami
pasirašytinai.

Visi konkurso rezultatai įforminami protokolu. Konkursas laikomas
įvykusiu, jeigu jame dalyvavo nors vienas pretendentas ir jis surinko
daugiau kaip 10 balų.

2. Personalo organizavimo tobulinimo perspektyvos valstybės tarnyboje.

3.1. Pasiūlymai susiję su personalo atranka ir priėmimu į valstybės
tarnautojo pareigas

Lietuvoje pradeda labai sparčiai kurtis įvairiausios firmos,
kurios teikia pagalbą personalo organizavimo srityje.[15] Jie rengia
įvairiausius seminarus, kurių pagrindinės idėjos remiasi užsienio personalo
organizavimo patirtimi:

• Seminarų mokymo programos derinamos atsižvelgiant į organizacijos

poreikius. Remiantis pažangiausiomis teorijomis, adaptuotomis

Lietuvos sąlygomis, pateikiami Jūsų organizacijai pritaikyti

optimaliausi sprendimai.

• Seminarų tikslas ne tik įgyti teorinių žinių, bet ir praktinių

užsiėmimų metu suformuoti puikius darbo įgūdžius. Mokymas turi vertę

tada, kai naujos žinios ir įgūdžiai taikomi praktiškai.

• Organizuojami atvirieji ir vidiniai seminarai, skirti tik tarnautojams-

kandidatams .

• Seminarų programa bei metodinė medžiaga parengiamos atsižvelgiant į

Jūsų organizacijos poreikius. Šių seminarų metu turėsite puikią

galimybę gauti atsakymus ir sprendimus į klausimus susijusius su

situacijomis praktinėje veikloje.[16]

Paieškos organizacijos atrenka tarnautojus iš savo duomenų bazės:

• Pagal Jūsų reikalavimus parinksime labiausiai tinkamus kandidatus

iš mūsų sukauptos duomenų bazės;

• Jums priimtiniausiu būdu informuosime apie tinkamus darbuotojus;

• Atliksime Jums reikalingų darbuotojų paiešką, jei tinkamų nerasime

mūsų duomenų bazėje;

• Paskelbsime konkursą spaudoje, surinksime kandidatų CV (pavyzdys 3

priede).

• Tinkamiausių kandidatų parinkimas iš duomenų bazės;

• Konkurso paskelbimas spaudoje;

• Profesionalus Jūsų organizacijos pristatymas tinkamiems

kandidatams;

• Formaliai tinkamų pretendentų pateikimas;

• Trukmė – nuo 1 iki 10 dienų.

• Bendradarbiaujame su organizacijomis įvairiuose personalo paieškos

etapuose;

• Parenkame kandidatą iš savo duomenų bazės ir/ar atviro konkurso

būdu;

• Darbo vietos ir reikalavimų darbuotojui aptarimas su užsakovu;

• CV peržiūra, įvertinimas ir patikrinimas;

• Pokalbis su potencialiais kandidatais;

• Tinkamiausių kandidatų asmenybinis ir intelektinis įvertinimas;

• Tinkamiausių 2-4 kandidatų pasiūlymas užsakovams;

• Organizacijos savarankiškai atrinktų kandidatų ekspertinis

įvertinimas, siekiant papildomos informacijos ir padedant

organizacijai priimti tinkamiausią sprendimą;

• Psichologo dalyvavimas pokalbiuose su kandidatais.

Parenkant darbuotojus, naudojami psichologiniai asmenybės ir intelekto
testai bei praktinės užduotys, vedami pokalbiai. Testai bei užduotys
parenkami atsižvelgiant į darbo vietai keliamus reikalavimus, sudarant
optimaliausią variantą.[17] Manau, kad šių firmų paslaugomis turėtų
pasitikėti ir būtinai pasinaudoti vadovai renkantys savo valstybės
tarnautojų darbo komandas. Pateikiu schemą, kuria vadovaujantis būtų galima
vykdyti personalo atranką. (žiūrėti 3 pav.)

Tobulinant personalo organizavimą į valstybės tarnybas būtų galima
išskirti tokius uždavinius :

• sustiprinti Valstybės tarnybos departamento prie VRM

administracinius gebėjimus;

• sustiprinti ministerijų administracinius gebėjimus;

• parengti tobulą valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas sistemą;

• parengti ilgalaikę žmonių išteklių valdymo strategiją;

• tobulinti valstybės tarnybą reglamentuojančią teisinę bazę,

parengti būtinas metodikas;

• sukurti ir įdiegti informacinę sistemą, kuri tarnautų

veiksmingesniam valstybės tarnybos valdymui.

[pic]
3 pav. Personalo atrankos procesas.

Tai būtų pagrindinės valstybės tarnybos personalo organizavimo
tobulinimo uždaviniai ir tikslai šių dienų Lietuvoje.

Išvados ir pasiūlymai.

Kursinio darbo išvados:

1. Atranka ir priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas yra gan gerai

paruoštas ir apgalvotas.

2.

3. Bendradarbiaujama su užsienio personalo organizavimo organizacijomis.

4. Personalo atranką ir priėmimą organizuojantys asmenys yra siunčiami

kelti savo kvalifikaciją užsienio šalyse.

5. Atrankos ir priėmimo į valstybės tarnybą procese dalyvauja ir

psichologai, kurie padeda tinkamai nustatyti kandidato stipriąsias ir

silpnąsias puses.

6. Šiaulių miesto savivaldybėje yra labai griežtai žiūrima į kandidatų

atrankos procesą.

7. Šiaulių miesto savivaldybės personalo organizavimo srityje labai

griežtai laikosi įstatymų ir kitų dokumentų reglamentuojančių

personalo organizavimą valstybės tarnyboje.

Pateikiu kelis pasiūlymus susijusius su naujovėmis personalo atrankoje ir
priėmime į valstybės tarnautojo pareigas :

1. Reikalinga rengti ilgalaikę žmonių valdymo sistemą, nuo atrankos

iki priėmimo.

2. Teisinė atrankos ir priėmimo bazė galėtų būti kiek konkretesnė

3. Sustiprinti Valstybės tarnybos departamento prie VRM

administracinius gebėjimus personalo atrankos ir priėmimo

srityje;

4. Sustiprinti ministerijų administracinius gebėjimus personalo

atrankos ir priėmimo srityje;

5. Parengti tobulą valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas

sistemą;

6. Parengti ilgalaikę žmonių išteklių valdymo strategiją;

7. Tobulinti valstybės tarnybą reglamentuojančią teisinę bazę,

parengti būtinas metodikas;

8. Sukurti ir įdiegti informacinę sistemą, kuri tarnautų

veiksmingesniam valstybės tarnybos valdymui.

9. Formuoti kandidatų norinčių dirbti valstybės tarnyboje domenų

bazes.

10. Planuoti personalo poreikį keliems metams į priekį.

Įvykdžius šias užduotis bus išspręsta daug problemų susijusių su
atrankos ir priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas problemų.

Literatūra.

1. Bauman Z. Globalizacija: pasekmės žmogui.- Vilnius: Strofa, 2002, 208

p.

2. Balčius A. Vadybininko žinynas. Mokomoji knyga.-Vilnius:Knygų

spektras,2000.- 220 psl.

3. Butkus F. S. Organizacijos ir vadyba. Mokomoji knyga.- Vilnius: Alma

litera, 1996.- 157p.

4. Robbins S. P. Organizacinės elgsenos pagrindai. Mokomoji knyga.-

Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2003.- 376 p.

5. Sūdžius V. Verslo Administravimas ir valdymas. Mokomoji knyga.-

Vilnius: Kronta,2001.- 287

6. Stoškus S. Bendrieji vadybos aspektai. Mokomoji knyga.- Šiauliai:VšĮ

Šiaulių universiteto leidykla, 2002.-269

7. Stoner J., James A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. Vadyba.- Kaunas:

Poligrafija ir informatika, 1999 – 660 p

8. Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas. Žinios, 1999. Nr.

66 – 2130

9. Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas .

Žinios, 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 85-2573, Nr. 92-

2845, Nr. 102-3213, Nr. 105-3312, Nr. 111-3585, 3586; 2001, Nr. 37-

1231, Nr. 63- 2278, Nr. 85-2972, Nr. 92-3210, Nr. 111-4024; 2002, Nr.

33-1248, Nr. 38-1362.

10. Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas

.Žinios,2002, Nr. 45-1708.

11. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Žinios, 1992. Nr. 33 – 1014.

12. Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. Žinios. 2002. Nr. 64 – 2569.
Interneto svetainės:

13. http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=1890&Condition2=.

Žiūrėjimo data:2005 01 05

14. http://www.ivpk.lt/dokumentai/ECDL_Standartas.pdf Žiūrėjimo data:

2004 12 14

15.

http://www.vrm.lt/index.php?id=131&backPID=129&begin_at=120&tt_news=32&

Žiūrėjimo data: 2004 12 14

16. http://www.siauliai.lt/siauliai/informacija/index.php. Žiūrėjimo

data: 2005 01 07

17.

http://www.siauliai.lt/siauliai/shared/view.php?kalba=lt&tema=informaci

ja-

struktura&menu=1&title=Puslapio%20struktūra&PHPSESSID=189cd965637968c1

caea18ae2c057779. Žiūrėjimo data: 2005 01 07

18. http://www.lsa.lt/nariai/siauliu_m.html. Žiūrėjimo data: 2005 01 07

19. http://www3.lrs.lt/cgi-

bin/preps2?Condition1=165299&Condition2=.Žiūrėjimo data: 2005 01 07

20. http://www3.lrs.lt/cgi-

bin/preps1?RegKodas=&NuoMetai=1883&NuoMenuo=01&NuoDiena=01&IkiMetai=20

05&IkiMenuo=12&IkiDiena=31&Organizacija=&DokTipas=%C1statymas&Kalba=Li

etuvi%F8&PavZodis=Valstyb%EBs+tarnybos+%E1statymas&TekstZodis=&LeidPav

=&LeidMetai=&LeidNr=&EilNr=&ESRadio=2&TezRadio=3&SubmitButton=Ie%F0kot

i. Žiūrėjimo data: 2005 01 07

21. http://www.siulodarba.lt/temp.personalo%20kursai.htm. Žiūrėjimo

laikas: 2005 01 08

22. http://www.srpa.lt/article/archive/55/. Žiūrėjimo laikas: 2005 01 08

23.

http://www.netsprint.lt/search?oqt=pfcg&st=0&zet=&qt=personalo+organiza

vimo+tobulinimas&nm=20. Žiūrėjimo laikas: 2005 01 08

24. http://www.vdu.lt/bkc/kveikla.html#8. Žiūrėjimo laikas: 2005 01 08

25. http://www.darborinka.lt/neigaliesiems/?pid=131. Žiūrėjimo laikas:

2005 01 08

Priedai.

1 PRIEDAS

1. Pretendento anketa.

2. Pretendentų prašymų ir kitų dokumentų registravimo žurnalas.

3. Testo pavyzdys.

2 PRIEDAS

1. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas egzamino raštu

individualaus vertinimo lentelė.

2. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso protokolas.

3. Įstatymai ir kiti teisės aktai, iš kurių nuostatų sudaromi egzamino

raštu testai.

4. Testo atsakymų įvertinimas.

3 PRIEDAS

1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl tarnautojų

skaičiaus nustatymo.

2. CV pavyzdys.

1 PRIEDAS

1. PRETENDENTO ANKETA

1. Pretendento vardas ir pavardė
___________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, kuriai pateikiama
anketa _________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Pareigybė, į kurią pretenduojama
________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus
nusikaltimo ar nusikaltimo valstybės tarnybai padarymo ir turite neišnykusį
ar nepanaikintą teistumą? Jeigu taip – kada, pagal kokį Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį? ____________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. AR JUS SIEJA ARTIMI GIMINYSTĖS IR SVAINYSTĖS RYŠIAI (TĖVAI,
ĮTĖVIAI, BROLIAI, SESERYS IR JŲ VAIKAI, SENELIAI, SUTUOKTINIAI, VAIKAI,
ĮVAIKIAI, JŲ SUTUOKTINIAI IR JŲ VAIKAI, TAIP PAT SUTUOKTINIŲ TĖVAI,
BROLIAI, SESERYS IR JŲ VAIKAI) SU ASMENIMIS, JAU DIRBANČIAIS ŠIOJE
INSTITUCIJOJE AR ĮSTAIGOJE? JEIGU TAIP – NURODYKITE VARDĄ, PAVARDĘ IR
PAREIGAS. ___________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Ar einate renkamas ar skiriamas pareigas ne valstybės tarnyboje, ar
gaunate kitą atlyginimą?
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7. AR ESATE ĮMONIŲ, NE PELNO ORGANIZACIJŲ VALDYMO ORGANŲ NARYS, AR
GAUNATE ATLYGINIMĄ UŽ ŠĮ DARBĄ?
________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Ar atstovaujate užsienio valstybių įmonių, įstaigų, organizacijų
interesams?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9. Ar buvote atleistas iš valstybės tarnybos už tarnybinį nusižengimą
pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas? Jeigu
taip – kada ir už kokį tarnybinį nusižengimą?
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10. Ar einate pareigas valstybės tarnyboje? Jeigu taip – kokias?
__________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11. Ar buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB)
kadrinis darbuotojas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl SSRS
valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios
organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ draudžiama dirbti
valstybės tarnyboje? ________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

12. Ar esate pripažintas neveiksniu?
________________________________________
___________________________________________________________________________

13. Ar esate uždraustos organizacijos narys?
_________________________________
___________________________________________________________________________

14. Ar teismas yra atėmęs Jums teisę eiti valstybės tarnautojo
pareigas? ____________
___________________________________________________________________________

Pretendento parašas ___________________________________
Data _______________________________________________

Žyma apie pretendento atitiktį Priėmimo į valstybės tarnautojo
pareigas tvarkos 14 punkte nurodytiems reikalavimams:
____________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Personalo tarnybos vadovas
(Data) (Parašas)
(Vardas ir pavardė)

2. Pretendentų prašymų ir kitų dokumentų registravimo žurnalas.

___________________________________________________________

(VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOS AR ĮSTAIGOS PAVADINIMAS)

PRETENDENTŲ PRAŠYMŲ IR KITŲ PATEIKTŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

|PRETENDEN|PAREIGYBĖS, |PRETENDENTO |PATEIKTI |PRAŠYMO IR |PRAŠYMĄ IR |PRETENDENTO |PASTABOS|
|TO EILĖS |Į KURIĄ |VARDAS IR |DOKUMENTAI |DOKUMENTŲ |DOKUMENTUS |PARAŠAS | |
|NR. |PRETENDUOJAMA|PAVARDĖ |(NURODYTI) |PRIĖMIMO |PRIĖMUSIO |(GAUNANT | |
| |, PAVADINIMAS| | |DATA |ASMENS |PAŠTU | |
| | | | | |PAVARDĖ IR |–REGISTRACIJ| |
| | | | | |PARAŠAS |OS NR.) | |
| | | | | | | | |

____________________________ _______________________

_________________________________________

(pareigų pavadinimas) (parašas)

(vardas ir pavardė)

––––––––––––––––

2 PRIEDAS

1. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas egzamino raštu

individualaus vertinimo lentelė.

Pretendentų į valstybės tarnautojo

pareigas

_____________ konkurso protokolo Nr.

(data)

priedas

PRETENDENTŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS EGZAMINO ŽODŽIU iNDIVIDUALAUS

VERTINIMO LENTELĖ

|Eil.|Pretendento vardas ir pavardė |Įvertinimas balais |
|Nr. | | |
| | | |
| | | |

Komisijos narys _______________ ________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

––––––––––––––––

2. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso protokolas.

_____________________________________________________________________

(valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos pavadinimas)

PRETENDENTŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS KONKURSO PROTOKOLAS

__________________ Nr.______

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos,
sudarytos ________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(įsakymo ar potvarkio, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)
posėdis įvyko _________________________, posėdžio pradžia
_______________________,

(data) (nurodomas

laikas)
posėdžio pabaiga _____________________

(nurodomas laikas)

Komisijos pirmininkas _____________________

Komisijos sekretorius ______________________

Komisijos nariai:
_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Pakviesti ekspertai:
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Kiti dalyviai:
__________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pareigybės, į kurią organizuojamas priėmimas, pavadinimas
_____________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Pretendentai:
__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Visų parengtų kortelių šifrų numeriai (surašomi posėdžio pradžioje):
______________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Egzamino žodžiu vertinimo suvestinė lentelė

|Eil.|Pretendento|Komisijos nariai |Balų |
|Nr. |vardas ir | |vidurkis|
| |pavardė | | |
| | | | |

Pretendentų egzamino žodžiu ir raštu vertinimo balais suvestinė lentelė

|Pretendento |Šifra|Egzamino |Egzamino |Bendra |Konkurse|
|vardas ir pavardė|s |žodžiu |raštu |gautų |užimta |
| | |rezultatas |(testas) |balų |vieta |
| | |(balų |rezultatas |suma | |
| | |vidurkis) |(balais) |(3+4) | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| | | | | | |

Komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojo
________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Komisijos pasiūlymas dėl kvalifikacinės klasės suteikimo konkursą
laimėjusiam pretendentui
_________________________________________________________________

Komisijos nariai dėl kvalifikacinės klasės suteikimo balsavo taip:
________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Komisijos pirmininkas (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Komisijos sekretorius (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Nariai (Parašai) (Vardai ir pavardės)

Sutinku eiti konkurse laimėtas pareigas
(Konkurso laimėtojo parašas)
(Konkurso laimėtojo vardas ir pavardė)
(Data)

Su konkurso rezultatais susipažinome:
(Pretendentų parašai)
(Vardai ir pavardės)
(Data)

3. Įstatymai ir kiti teisės aktai, iš kurių nuostatų sudaromi egzamino

raštu testai.

ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI, IŠ KURIŲ NUOSTATŲ SUDAROMI EGZAMINO RAŠTU

TESTAI

I. Visiems asmenims, dalyvaujantiems konkurse valstybės tarnautojo

pareigOms

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.

2. Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų
ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“.

5. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo
tvarkos įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių įstaigų įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymas.

8. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų
įstatymas.

9. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

10. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

11. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymas.

12. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

13. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus įsakymu.

II. Papildomai asmenims, dalyvaujantiems konkurse įstaigų vadovų,

ministerijos valstybės sekretorių, ministerijos sekretorių, struktūrinių

padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigoms

14. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

15. Lietuvos Respublikos Seimo statutas.

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas.

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas.

––––––––––––––––

4. TESTO ATSAKYMŲ ĮVERTINIMAS

|TEISINGI ATSAKYMAI |BALAI |
|96–100 |10 |
|91–95 |9,5 |
|86–90 |9 |
|81–85 |8,5 |
|76–80 |8 |
|71–75 |7,5 |
|66–70 |7 |
|61–65 |6,5 |
|56–60 |6 |
|51–55 |5,5 |
|46–50 |5 |
|41–45 |4,5 |
|36–40 |4 |
|31–35 |3,5 |
|26–30 |3 |
|21-25 |2,5 |
|16-20 |2 |
|11–15 |1,5 |
|6–10 |1 |
|1–5 |0,5 |

3 PRIEDAS

1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl tarnautojų

skaičiaus nustatymo.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO

2003 m. gruodžio 4 d. Nr. T-922

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,
1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 1 dalies 9 punktu,
Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje didžiausią
leistiną karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, skaičių:

1. 122 karjeros valstybės tarnautojų pareigybę;

2. 141 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybes.

2. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolieriaus tarnyboje
didžiausią leistiną karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, skaičių:

1. 9 karjeros valstybės tarnautojų pareigybes;

2. 1 darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigybę.

3. Pripažinti netekusiais galios :

3.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 25 d. sprendimą
Nr. 484 ,,Dėl pareigybių ir darbuotojų skaičiaus nustatymo‘‘;

3.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. sausio 9 d. sprendimą
Nr. 576 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 25 d.
sprendimo Nr. 484 ,,Dėl pareigybių ir tarnautojų skaičiaus nustatymo‘‘
pakeitimo‘‘.

Meras Vytautas
Juškus

1. CV pavyzdys

|CV |
|VARDAS PAVARDĖ |Petras Jonaitis |
|GIMIMO DATA |1968 04 08 |
|ADRESAS |Topolių g. 5, Vilnius |
|TELEFONO NUMERIS |(8-22) 41 22 00 |
|ŠEIMYNINĖ PADĖTIS |Nevedęs |
|IŠSILAVINIMAS | |
|1990-1992 |Kalbų koledžas prie Vilniaus pedagoginio |
| |universiteto. |
| |Gautas anglų kalbos sertifikatas |
|1985-1990 |Vilniaus universitetas. Įgytas personalo vadybos |
| |bakalauro laipsnis |
|DARBINĖ VEIKLA | |
|1997 kovas – iki dabar|Įmonė: Bendra Lietuvos – Estijos kompanija “Auto |
| |Logo” |
| |Pareigos: aptarnavimo centro vadovas |
| |Veikla: klientų paieška, ryšių su potencialiais ir|
| |naujais klientais bei partneriais palaikymas, |
| |ataskaitų rengimas, rinkos analizė, veiklos planų |
| |rengimas bei vykdymas. Darbas reikalauja |
| |kruopštumo, atidumo, racionalaus mąstymo, nuovokos|
| |bei organizacinių sugebėjimų. |
|1994 vasaris – 1997 |Įmonė: UAB “Liukas” |
|kovas |Pareigos: personalo skyriaus vadovas |
| |Veikla: personalo strategijos numatymas, |
| |darbuotojų parinkimas, kvalifikacijos tobulinimo |
| |sistemos kūrimas bei įgyvendinimas, kontaktų su |
| |mokymo institucijomis užmezgimas bei palaikymas. |
| |Darbas reikalavo personalo valdymo žinių, |
| |organizacinių bei bendravimo įgūdžių, strateginio |
| |mąstymo. |
|1992 spalis -1994 |Įmonė: UAB “Orientyras” |
|sausis |Pareigos: tarptautinių santykių vadybininkas |
| |Veikla: susitikimų su užsienio partneriais |
| |rengimas. Tai išugdė organizacinius bei bendravimo|
| |įgūdžius. |
| |Gerai išmoktos užsienio kalbos pravertė |
| |oficialiuose ir neoficialiuose susitikimuose. |
| |Rėmėjų bei partnerių paieška reikalavo atkaklumo, |
| |sugebėjimo įtikinti, iniciatyvumo, kantrybės. |
|KALBOS |Laisvai kalbu bei rašau anglų, rusų kalbomis. |
|DARBAS KOMPIUTERIU |Dirbu Windows, Word, Excel, Auto CAD programomis, |
| |Internet, E-mail |
|KITA INFORMACIJA |1995 m. rugsėjis – lapkritis – vadybos bei kalbų |
| |tobulinimosi kursai. Konektikuto universitete |
| |(JAV). |
| |1998 m. sausis – kovas – kompiuterių kursai |
| |Vilniuje. |
| |Įmonių valdymas bei kito lygio viršininkams |
| |surengtas dviejų dienų seminaras tema |
| |“Susirinkimai, pasitarimai, diskusijos”. Gautas |
| |diplomas. |
| |Tarptautinės vadybos asociacijos narys. |
| |Turiu vairuotojo pažymėjimą. |
|POMĖGIAI |Kalnų slidinėjimas, kelionės, psichologijos |
| |mokslai |

———————–

[1] Žinios,2002, Nr. 45-1708.

[2] Žinios,2002, Nr. 45-1708.
[3] Interneto svetainė: http://www3.lrs.lt/cgi-
bin/preps2?Condition1=165299&Condition2=. Žiūrėjimo data: 2005 01 07
[4] Žinios, 1999. Nr. 66 – 2130
[5] Žinios, 1999. Nr. 66 – 2130
[6]Žinios, 1999. Nr. 66 – 2130
[7]Žinios, 1999. Nr. 66 – 2130

[8] Interneto svetainė: http://www3.lrs.lt/cgi-

bin/preps2?Condition1=165299&Condition2=. Žiūrėjimo data: 2005 01 07

[9] Žinios, 1999. Nr. 66 – 2130

[10] Interneto svetainė: http://www3.lrs.lt/cgi-

bin/preps2?Condition1=165299&Condition2=. Žiūrėjimo data: 2005 01 07

[11] Interneto svetainė: http://www3.lrs.lt/cgi-

bin/preps2?Condition1=165299&Condition2=. Žiūrėjimo data: 2005 01 07

[12] Interneto svetainė: http://www3.lrs.lt/cgi-

bin/preps2?Condition1=165299&Condition2=. Žiūrėjimo data: 2005 01 07

[13] Interneto svetainė: http://www3.lrs.lt/cgi-

bin/preps2?Condition1=165299&Condition2=. Žiūrėjimo data: 2005 01 07

[14] Interneto svetainė: http://www3.lrs.lt/cgi-

bin/preps2?Condition1=165299&Condition2=. Žiūrėjimo data: 2005 01 07

[15] http://www.srpa.lt/article/archive/55/. Žiūrėjimo laikas: 2005 01 08
[16]Interneto svetaine:
http://www.siulodarba.lt/temp.personalo%20kursai.htm. Žiūrėjimo laikas:
2005 01 08
[17] Interneto svetaine:
http://www.siulodarba.lt/temp.personalo%20kursai.htm. Žiūrėjimo laikas:
2005 01 08

———————–

ATRANKOS

KOMITETAS

Rekomendacijos

Tarpinei

institucijai

dėl

finansuotinų

projektų

VADOVAUJANČIOJI INSTITUCIJA

TARPINĖ INSTITUCIJA
1. Paraiškos formų, konkursinės dokumentacijos ruošimas

2. Atrankos komiteto steigimas

7. Sprendimas dėl finansuotinų projektų

ĮGYVENDINANČIOJI INSTITUCIJA

3. Konkursų skelbimas

5. Projektų vertinimas
Rekomendacijos atrankos komitetui
8. Paramos sutarčių pasirašymas

4. Paraiškų teikėjai: savivaldybės, įmonės, NVO, etc.

Leave a Comment