Marketingas ir verslo orientacijos

VILNIAUS UNIVERSITETO
KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS

MARKETINGAS

I seminaras

“Marketingas ir verslo orientacijos”

Įteikimo data : 2003 02 19

KAUNAS 2003

1. užduotis: Pateikti 3-4 autorių požiūrį į verslo orientacijos sampratą.

Autorius Data Sąvoka
V. Pranulis Verslo orientacija- tai pagrindinė idėja, lemianti įmonės tikslus ir jų siekimo būdus.
A. Gaižutis Verslo orientacija- tai pagrindinė idėja apsprendžianti firmos tikslus, bei tokiu atveju priimtinus tų tikslų siekimo (konkuravio su kitomis firmomis) būdus.

2.užduotis: Pateikti 3 autorių nuomonę apie verslo orientacijų rūšis: nurodyti kriterijus pagal ką klasifikuojama ir trumpai apibūdinti kokios rūšys yra.

Visi autoriai nurodo tokias pačias penkias pagrindines verslo orientacijas:

Bet truputėlį skirtingai jas aiskina:

Gamybos orrientacija

Autorius Data Sąvoka
V. Pranulis Gamybos orientacija- tai tokia verslo orientacija, kurios esmę sudaro įmonės pastangos siekti savo tikslų vis labiau tobulinant gamybos procesą ir didinant jos mastą, taip sumažinant prekių savikainą bei kainą.
R. Virvilaitė Gamybos koncepcija- tai tokia įmonės valdymo orientacija, kai teigiama, jog vartotojai yra palankūs prekėms, kurios plačiai paplitusios, nebrangios, ir todėl reikia stengtis tobulinti jų gamybą ir pateikimą.
Ph.Kotler, G.Armstrong, P.H.Cunningham, R.Warren Gamybos koncepcija (the production concept) – tai požiūris, kuris teigia, kad vartotojai teiks pirmenybę tiems produktams, kurie yra naudingi ir gerai prieinami, įpperkami, ir kad įmonės valdymas turėtų susikoncentruoti produkcijos tobulinimo ir platinimo srityse, daryti jas efektyvesnes.

Prekės orientacija

Autorius Data Sąvoka
V. Pranulis Prekės orientacija – tai tokia verslo orientacija, kurios esmę sudaro įmonės pastangos siekti savo tikslų gerinant prekių kokybę.
R. Virvilaitė Prekės koncepcija – tai tokia įmonės valdymo orientacija, ka

ai tariama, jog vartotojai bus palankūs išskirtinių savybių prekei.
Ph.Kotler, G.Armstrong, P.H.Cunningham, R.Warren Produkto koncepcija (the product concept) – tai idėja, kad vartotojai teiks pirmenybę tokiems produktams, kurie siūlo geriausią kokybę, ir savybes. Organizacija turėtų skirti savo jėgas tolesniam produkto tobulinimui.

Pardavimo orientacija

Autorius Data Sąvoka
V. Pranulis Pardavimo orientacija – tai tokia verslo orientacija, kurios esmę sudaro įmonės pastangos siekti savo tikslų gerai įvaldytais prekių siūlymo būdais, dėl to parduodant kuo daugiau prekių.
R. Virvilaitė Pardavimo koncepcija – tai tokia įmonės valdymo orientacija, kai tariama, jog vartotojai pirks prekes tik tada, kai įmonė deramai rūpinsis prekės pardavimu ir rėmimu.
Ph.Kotler, G.Armstrong, P.H.Cunningham, R.Warren Pardavimo koncepcija (the selling concept) – tai požiūris, kuris aiškina, kad vartotojai nepirks pakankamai daug įmonės produkcijos, jei organizacija nedės didelių pastangų pardavimo ir rėmimo skatinimui.

Marketingo orientacija

Autorius Data Sąvoka
V. Pranulis Marketingo orientacija – tai tokia veerslo orientacija, kurios esmę sudaro įmonės pastangos siekti savo tikslų kuo geriau tenkinant vartotojų poreikius.

R. Virvilaitė Marketingo koncepcija – tai įmonės valdymo orientacija į maksimalų vartotojų poreikių patenkinimą.

Ph.Kotler, G.Armstrong, P.H.Cunningham, R.Warren Marketingo koncepcija (the marketing concept) – tai marketingo valdymo požiūris, kuris aiškina, kad organizacijos tikslų pasiekimas priklauso nuo tikslinės rinkos norų ir poreikių tenkinimo veiksmingiau ir efektyviau nei tai daro konkurentai

Socialinio- etinio marketingo orientacija

Autorius Data Sąvoka
V. Pranulis Socialinis – etinis marketingas – tai tokia verslo orientacija, kurios esmę sudaro pastangos siekti verslo tikslų tenkinant vartotojų poreikius ir kartu at

tsižvelgiant į visuomenės interesus.
R. Virvilaitė Socialinio – etinio marketingo koncepcija – tai įmonės valdymo orientacija tenkinti vartotojų poreikius, atitinkančius visuomenės interesus.
Ph.Kotler, G.Armstrong, P.H.Cunningham, R.Warren Socialinio marketingo koncepcija (the societal marketing concept)- tai požiūris, kuris aiškina, kad įmonės turėtų nustatyti vartotojų norus, poreikius ir pageidavimus, o tada juos patenkinti veiksmingiau ir efektyviau už savo konkurentus. Tai turėtų padaryti tokiu būdu, kuris padėtų išlaikyti arba pagerinti vartotojų ir visos visuomenės gerovę.

Verslo orientacijų klasifikavimo kriterijai:

Kaip matome iš sąvokų aiškinimo, autoriai klasifikuoja verslo koncepcijas pagal jų orientaciją į gamybą, prekės kokybę, pardavimą ir marketingą.

3. Schematiškai pateikti dviejų autorių palyginamąjį požiūrį į vieną verslo orientacijos rūšį.

Pasak A. Pranulio, nuosekliai laikantis gamybos, susidaro tam tikras loginis ciklas, atspindintis pačią koncepcijos esmę:

Naudota literatūra:

1. Pranulis V.,Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas, The Baltic Press-Vilnius, 2000,-P-469
2. Urbonavičius S. Marketingo pagrindai, VU leidykla- Vilnius, 1990,-P-194
3. Virvilaitė R. Marketingas, Technologija- Kaunas, 1997,-P-145
4. Kotler Ph., Armstrong G., Cunningham P.H., Warren R. Principles of Marketing, Prentice hall Inc- Canada, Scarborongh, Ontario, 1997,-P-795
5. Pride W.M.,.Ferrell O.L.,MacKenzie H.F., Snow K. Marketing, Haughton Mifflin company- New York, 1998,-P-638
6. www.marketing.lt (1ir2 konspektai) 2003 02 08

Leave a Comment