Logistika –

ĮVADAS

Logistika – viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta! Tik nedaugeliui verslo sričių būdinga tokie stiprūs vidiniai ryšiai ir tokia plati veiklos geografija. Logistikos tikslas – užtikrinti reikiamų produktų pristatymą į reikiamą vietą reikiamu laiku. Daugelis vartotojų išsivysčiusiuose pasaulio šalyse logistikos tobulinimą vertina kaip savaime suprantamą procesą. Šiandien be jos neįmanoma įsivaizduoti gamybos ir rinkodaros. Efektyvi ekonominė šalies raida bei gamybinių ir prekybinių firmų verslo sėkmė neįmanoma be efektyvios transporto sistemos. Pagaminta produkcija turi judėti iš gamybos vietų į vartojimo vietas minimaliai sunaudojant laiko irr lėšų. Transportas yra viena iš pagrindinių logistikos veiklų, glaudžiai susijusių su kitomis logistikos veiklomis, todėl ir jis turi būti efektyviai naudojamas, jei firma nori pasiekti gerų verslo rezultatų.
Pagrindinis tikslas – 160 gramų krovinį, per 28 dienas nuo užsakymo pateikimo, pristatyti iš Vašingtono į Alytų, parinkus optimaliausią pristatymo kainą ir transporto rūšį.
Uždaviniai:
1. supažindinti su transportu ir transportavimo valdymo teorija;
2. supažindinti su tarptautine logistikos sfera.;
3. aprašyti pasirinkta transporto rūšį;
4. apskaičiuoti pasirinktos transporto rūšies pristatymo kainas;
5. nustatyti optimaliausią pristatymo kainą ir transporto rūšį.
Metodai –mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė

2. TRANSPORTAS IR TRANSPORTAVIMO VALDYMAS

Vežėjų irr krovinių siuntėjų siekiai yra susiję (gamybininkai, platintojai, smulkūs prekiautojai, vežėjai). Tokioje aplinkoje transportavimas tampa sudėtine logistikos sistemos dalimi. Logistikos specialistas turi suprasti, kaip vežėjas padeda įmonei pelningai patenkinti klientų poreikius. Norėdami pasiekti reikiamą efektyvumą, transporto padaliniai ar vežėjai turi pa

alaikyti ryšius su kitais rinkodaros ar gamybos transportavimo bei veiklos sritimis. Kitos veiklos sritys – tai atsiskaitymai (vežimo išlaidos), technika (krovimo, transportavimo įrengimai), teisinė (sandėlių ir transportuotojų kontraktai), gamyba („kaip tik laiku”), pirkimas (ekspedijavimas, tiekėjų pasirinkimas), vadyba arba pardavimas (klientų aptarnavimo standartai), gavimas (pretenzijos, dokumentai), sandėliavimas (įrenginių tiekimas, tvarkaraščiai). Papildoma veikla, kuri ateityje bus dar svarbesnė, nukreipta į vidinių vežimų administravimą. Daug metų firmos rėmėsi FOB kainomis. Kitaip tariant, į kainą, sumokėtą už produktą, įeina ir pristatymo pirkėjui kaina.
Vežėjams priklauso šios veiklos sritys: kainos ir susitarimai, maršrutų planavimas, aptarnavimas, konkurencija, rinkodaros veikla.
Vežėjai ir krovinio siuntėjai yra logistikos proceso partneriai. Kiekvienas iš jų privalo efektyviai atlikti savo operacijas, kad suteiktų tinkamas paslaugas klientams už mažiausią kainą. Yra daug vadybininkui svarbių transporto veiklos sričių.
Derybos dėėl kainų – Dėmesys kreipiamas į derybas dėl kainų. Dauguma kainų yra tiesioginio susitarimo tarp vežėjų ir krovinių siuntėjų rezultatas. Derybos yra apibrėžiamos taip: tai procesas, iki aukščiausio laipsnio didinantis sąveikos tarp pirkėjo ir pardavėjo vertę. Tuo pripažįstama, kad abi pusės derasi, o jų bendradarbiavimas gali padidinti šios sąveikos absoliučiąją vertę.
Nustatant transportavimo kainas, būtina siekti, kad būtų galima:
• nustatyti lengvai suprantamą ir paprastą taikyti kainų sistemą;
• garantuoti, kad kaina nustatytą laiką bus stabili;
• garantuoti, kad vežimų apimtis nustatytą laiką nesikeis;
• visoms vežėjų ir gavėjų buvimo vietoms be
ei prekėms taikyti
vienodą kainų nustatymo sistemą;
• supaprastinti sąskaitų už krovinių transportavimą tvarkymą ir
apmokėjimą;
• integruotis į elektroninio duomenų pasikeitimo sistemas;
• pereiti prie kompiuterinės kainų ir transporto veiklos audito
sistemos.
Daugelis vežėjų pradeda naudoti pačias naujausias kainų nustatymo programas, kurios tiksliai apskaičiuoja vežėjų kainas ir krovinio siuntėjo poreikius. Būtina sąlyga – šios programos turi nuolat vystytis, keistis, kadangi pasenę ir įprasti metodai gali bet kuriuo momentu nebetikti. Tai reikalauja tarp krovinio vežėjų ir siuntėjų bendradarbiavimo.
Maršrutas ir planavimas – Atsižvelgdami į dideles investicijas įrangai, įvairiai aparatūrai bei savo veiklos išlaidas, vežėjai supranta, jog, norint gauti pelną ir reikiamai aptarnauti klientus, labai svarbus yra maršruto planavimas.
Nauda, kurią gauna vežėjai planuodami maršrutus, yra susijusi su geresniu automobilių panaudojimu, geresniu (arba kliento poreikius atitinkančiu) klientų aptarnavimu; sumažintomis krovinio vežimo išlaidomis; mažesnėmis investicijomis transporto priemones.
Didėjanti konkurencija – Nuo 1992 m. pabaigos, kai prasidėjo rinkos procesų diegimas Lietuvos kelių transporte, vežėjai susidūrė su vis didėjančia konkurencine kova. Galimybė laisvai patekti į rinką buvo rinkos veiklą reguliuojančių įstatymų liberalizavimo rezultatas, kuris gerokai padidino konkurentų skaičių daugelyje transporto rūšių.
Konkurencija didėja tarp transporto rūšių lygiai taip pat, kaip ir pačių rūšių viduje. Pasireiškia transporto firmų sugebėjimas sukurti geresnį aptarnavimą, nustatyti lankstesnes kainas ir siūlyti įvairesnes paslaugas. Tarpmodalinė šių rūšių konkurencija, ypač tarp oro ir kelių transporto, labai padidėjo ir dar labiau didės ateityje.
Rinkodara &#
#8211; Pastaraisiais metais Lietuvos transporto firmos pastebėjo, kad rinkodarai turi būti skiriama daugiau dėmesio. Tai parodė daugelis veiksnių, tarp jų ir rinkos santykiai kelių transporte, auganti konkurencija.
Krovinio siuntėjo pagrindinės sritys: produkcijos paskirstymas šalies viduje ir užsienyje, transporto rūšies ir vežėjo pasirinkimas, kontraktai, ekspeditorių darbas, nuosavo transporto darbo organizavimas, išperkamoji nuoma ir strateginis bendradarbiavimas.
Transportu firmos produkcija nugabenama į realizavimo vietas, kurias nuo gamybos vietų dažnai skiria dideli atstumai. Jei efektyviai įvykdomas klientų užsakymas, laimimas kliento palankumas, kadangi gaminiai jį pasiekia reikiamu laiku. Pirkėjo poreikių patenkinimas yra svarbi rinkodaros dalis.
Svarbiausios transportavimo savybės, turinčios įtakos kliento aptarnavimo lygiui, yra patikimumas, pristatymo trukmė, aptarnavimo zona, gaminių pristatymo lankstumas, nuostoliai ir padaryta žala kroviniams, transporto firmos gebėjimas suteikti ne tik transportavimo, bet ir kitas aptarnavimo paslaugas.
Kiekviena transporto rūšis – kelių, geležinkelio, oro, vandens ar vamzdynų transportas – yra susijusi su klientų aptarnavimu. Gali būti pasirinktas bet kuris vienas ar keletas iš 5 transportavimo būdų -kelių, geležinkelio, oro, vandens transportu ar vamzdynais. Be to, gali būti naudojamos tam tikros įvairios transporto rūšių kombinacijos, tarp jų geležinkelio ir kelių transportas, kelių ir vandens transportas, kelių ir oro transportas, geležinkelio ir vandens transportas. Dėl tokios transportavimo derinių įvairovės gali būti suteiktos specializuotos arba pigesnės paslaugos, kurios dažniausiai nėra prieinamos, naudojant vieną transportavimo būdą. Ir
r pagaliau kiti vežėjai (kartais vadinami trečiosiomis šalimis) gali krovinių siuntėjams siūlyti daugelį specialių paslaugų ar paslaugų derinių.

2.1 TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS UŽDUOČIŲ SFEROS.

ES valstybėms sukūrus vidaus rinką teko spręsti dar vieną uždavinį -sukurti bendrą transporto paslaugų sektorių, kuris suteiktų galimybę apsirūpinti reikiamomis medžiagomis ir pristatyti pagamintą produkciją į realizavimo rinką. Visoje ES išsidėstę ūkio centrai transporto sektoriui kelia didelius uždavinius. Norint patenkinti įvairių prekių pasiūlą, iš gamybos vietų jas reikia nugabenti į vartojimo vietas. Šis procesas vykdomas ne vien tik ES rinkos erdvėje, tačiau ir tarptautiniu ar tarpkontinentiniu mastu. Šiuo atveju krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais yra žymiai kompleksiškesnis nei nacionalinis, todėl tarptautinių gabenimų planavimas yra svarbus tarptautinės logistikos uždavinys.
Transporto, kaip ūkio šakos, svarbą lemia ne vien tik pats gabenimo procesas. Krovinių gabenimui reikia sukurti transporto tinklą su infrastruktūros objektais, nustatyti gabenimo tvarką ir gabenimo kaštus mažinančias logistikos grandis.

Transporto paslaugų rinkoje susiduriama su šios rūšies paslaugų paklausa ir pasiūla. Šie veiksniai transporto paslaugų rinkoje sąlygoja skirtingus konkurencinius santykius:
• konkurencija vyksta tarp kokios nors šalies transporto paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, krovinių gabenimo automobiliais ir geležinkelio transporto;
• nacionalinis tarptautinių vežimų transportas konkuruoja su tos pačios transporto rūšies užsienio įmonėmis;
• konkurencija vyksta tarp atskirų transporto šakų – geležinkelio, kelių transporto, jūrų, oro transporto ir pan.
• Dėl nuolat didėjančios konkurencijos transporto paslaugų rinkoj transporto įmonės turi plėsti teikiamų paslaugų asortimentą ir gerinti kokybę. Tai daroma dviem kryptimis:
 Nuolat didinami techniniai transporto pajėgumai. Didesnių gabaritų
kroviniams gabenti buvo sukurti didelės talpos krovininiai automobiliai,
sunkiems kroviniams – speciali krovos technika ir pan.
 Ekonominis transporto pajėgumas tiesiogiai siejamas su
produkcijos gabenimo kaštais. Ekonominį transporto pajėgumą sąlygoja
tokie kriterijai;
greitis – jo reikšmė sinchroniniam tiekimui aprūpinimo ir paskirstymo sistemose vis didėja;
reguliarumas – reguliarus transporto priemonių judėjimas laiko atžvilgiu;
saugumas – saugumo garantijos gabenant pavojingus krovinius, vežėjų rizikos sumažinimas gabenant krovinius įvairiomis transporto priemonėmis;
punktualumas – ypač aktualus tiekiant medžiagas Just-in-Tir būdu, kai pristatymo terminų būtina laikytis. Laikytis pristatymo punktualumo vežėjui nėra paprasta dėl įvairių priežasčių – galimų transporto srautų trikdžių kelyje ar galimų uždelsimų perkrovimo.
Pasaulinis prekybos tinklas turi didžiulę rinką, apimančią visas pasaulio vietas, todėl norint nuvežti krovinius į reikiamą vietą nepakanka vienos rūšies transporto. Tai, visų pirma, liečia tarpkontinentinius krovinių gabenimus. Be to, kroviniams vežti reikia tam tikros transporto infrastruktūros, geros krovos įrangos, kuri leistų greitai apdoroti krovinius kelyje, taip pat ir dažno tarpinio sandėliavimo. Kad krovos darbai vyktų greitai ir sklandžiai, prieš gabenant krovinius būtina tinkamai juos paruošti – supakuoti ir suformuoti sustambintus krovinių vienetus – transportinius paketus.
Krovinių gabenimui tarptautiniais maršrutais yra sudaromos transporto grandinės. Jei transporto grandinėje yra viena transporto priemonė, ji vadinama vienanare transporto grandine. Šioje transporto grandinėje nėra numatomas transporto priemonės pakeitimas kita -ji gabena krovinį iš išsiuntimo vietos į paskyrimo vietą („nuo durų iki durų”).
Jei įmonė realizuoja savo produkciją užsienio rinkose, būtina atsižvelgti į šalies, kur gabenamos prekės, infrastruktūrą. Reikia turėti informaciją apie automobilių susisiekimo kelius, geležinkelio tinklą, konteinerių terminalus, uostų ryšį su geležinkelių tinklų ir krovinių bei konteinerių terminalais. Be minėtų veiksnių, transporto priemonių parinkimą sąlygoja ir kitos aplinkybės:
• Gaminių struktūra;
• Klientų struktūra;
• Tiekimo lygis;
• Papildomas pajėgumas;
• Priklausomumas;
• Galingumas;
• Paslaugų teikimo galimybė;
• Pastovių ir kintamų kaštų dydis;
• Reikalavimai pakuotei;
• Galimybė sudaryti transporto grandines.
Transporto, kaip ūkio šakos, paslaugomis naudojasi be išimties visos ūkio šakos, gaminančios vienai ar kitai ūkio šakai būdingą produkciją. Šiuo atžvilgiu transporto padėtis tarp kitų ūkio šakų yra išskirtinė.

3. ORO TRANSPORTAS

Krovinių gabenimas pasaulyje oro transportu iki 1960 buvo laikomas antraeile veiklos sritimi. Nuo 1960 metų pradėjo steigtis oro bendrovės, kurios krovinių vežimo nelaikė šalutine paslauga šalia keleivių vežimo. Lėktuvais teikiama paslauga – krovinių gabenimas ėmė sparčiai plėtotis. Pastaraisiais dešimtmečiais sparčiausiai besiplečianti krovinių gabenimo sritis yra oro transportas. Tikėtina, kad ši paslaugu sritis plėsis ir ateityje.
Pagrindinė oro transporto kompanijų veikla yra keleivių vežimas. Keleivių vežimo pajamos sudaro pagrindinę dalį pajamų, gaunamų iš komercinės oro transporto veiklos. Todėl daugelis krovinius gabenančių oro kompanijų ir bendrovių savo veiklą pradėjo nuo keleivių vežimo. Kartu su keleiviais buvo gabenami ir jų bagažas, pašto siuntos, o lėktuvuose atsiradus daugiau papildomos vietos, imta gabenti ir krovinius.
Didėjant darbo pasidalijimui įvairiose pasaulio šalyse, užsienio prekyboje pastebima nuolat didėjanti vertingų krovinių dalis. Kadangi oro transportu įmanoma gabenti nedidelės masės ir gabaritų krovinius, lėktuvais vertingų krovinių gabenama vis daugiau.
Svarbiausi oro transporto privalumai yra greitis, saugumas, patikimumas, skrydžių dažnumas ir tinklas, įkrovimas ir kaštai.

Oro transportu reguliariai naudojasi vis daugiau krovinių siuntėjų, tačiau dėl didesnių kainų jis iš esmės laikomas tokia paslauga, kuria naudojamasi išskirtiniais atvejais. Bet tais atvejais, kai krovinys turi būti greitai pristatytas į toli esančią vietovę, transportavimas oru, lyginant su kitais pervežimų būdais, užtikrina greičiausią krovinio pristatymą. Tačiau didžiajai siuntėjų daliai būtinybė pasinaudoti tokio greito krovinių pristatymo paslaugomis kyla gana retai.
Šiuolaikinių lėktuvų kreiserinis greitis yra nuo 800 iki 1000 km per valandą, ir jie dažniausiai skrenda tarptautiniais maršrutais. Kai šalis skiria dideli vandens plotai, pagrindiniu konkurentu pervežant oru krovinius tampa vandens transportas.
Linijiniai ir čarteriniai krovinių gabenimai. Apie 75 procentus visų oro transportu gabenamų krovinių yra gabenama linijiniais oro reisais. Tam tikslui yra naudojami keleiviniai, kombinuotieji ir krovininiai lėktuvai. Linijiniai oro reisai yra organizuojami tarp dviejų ar daugiau oro uostų, kai lėktuvai skrenda pagal iš anksto nustatytą grafiką, laikydamiesi skrydžių punktualumo.
Tačiau yra galimybė gabenti krovinius oro transportu ne tik linijiniais, bet ir čarteriniais reisais. Tokiais reisais kroviniai gabenami tada, kai kroviniams gabenti skirti linijiniai lėktuvai skraidina keleivius.
Pilnąjame čarteriniam reisui frachtuojamas visas lėktuvas, o daliniams reisams – lėktuvo dalis. Daliniai čarteriniai reisai gabena surinktinus krovinių siuntas. Čarterinės oro bendrovės paprastai nustato minimalų čarterinių siuntų svorį. Frachto tarifai priklauso nuo gabenimų oro transportu rinkos konjunktūros – pasiūlos ir paklausos. Čarterinių reisų frachto tarifai paprastai būna didesni už tiesioginių ir linijinių reisų tarifus.
Padėklai ir konteineriai. Kroviniams gabenti krovininiais lėktuvais yra naudojami specialūs padėklai ir konteineriai. Ruošdamas oro transporto siuntas ekspeditorius turi žinoti, į kokio tipo lėktuvą reikia parinkti padėklus ir konteinerius, kurie pagal savo matmenis leistų racionaliai panaudoti lėktuvo plotą ir tūrį. Padėklai ir konteineriai kroviniams oro transportu gabenti yra standartizuoti: 18 įvairių padėklų ir konteinerių tipų yra pritaikyta skirtingiems kroviniams gabenti
Oro transporto ekspedicijos organizavimas.
Visi sprendimai ekspeditoriams svarbiais oro transporto organizavimo klausimais priimami oro transporto konferencijose. Konferencijos sprendžia šiuos klausimus:
• aviacinio važtaraščio ir krovinių pakuočių etikečių;
• krovinių važtos dokumentų pildymo taisyklių;
• gyvūnų transportavimo taisyklių;
• užsakymų vykdymo programų automatizavimo;
• pavojingų krovinių transportavimo taisyklių;
• krovinių vežimo oro transportu įkainių nustatymo.
Nuo 1991 m. liepos 1 dienos įsigaliojo krovinių vežimo agentūrų atstovavimo Europoje taisyklės. Įkurtas Europos krovinių agentūrų programų visuotinis konsiliumas, kuriam priklausantys vežėjai ir agentai kontroliuoja agentūros programos nuostatas. Ši institucija teikia siūlymus konferencijai ir nustato atitinkamus nacionalinius kriterijus krovinių vežimo agentūroms registruoti.
LATA visame pasaulyje skiria ekspedicines įmones oro vežimų agentūroms, kurių uždavinys – atstovauti LATA oro bendrovių interesams krovos įmonėse ir rūpintis oro vežimų užsakymais.
IATA agentūra savo paslaugas siūlo visiems krovinių siuntėjams ir bendradarbiauja su visomis IATA oro bendrovėmis. Konkrečios bendrovės pasirinkimas priklauso nuo:
• paskirties vietos;
• siūlomo skrydžio dažnumo;
• krovinių talpyklų lėktuve;
• oro bendrovių patikimumo;
• klientūros arba akredityvų taisyklių;
• išsiderėtų neto įkainių.
Kadangi daugelio oro bendrovių interesai regioniniu požiūriu yra riboti, be to, siekiama kuo labiau atsižvelgti į įvairių pasaulio regionų ūkinį savitumą, IATA visą žemės rutulį suskirstė į tris konferencijų sritis:
TC 1 sritis – Šiaurės Amerikos, Vidurio Atlanto, Pietų Atlanto;
TC 2 sritis – IATA Europa, Vidurio Rytai, IATA Afrika;
TC 3 – Azija, Pietvakarių Ramusis vandenynas.

3.1 Oro transporto tarifai
IATA vežimų konferencijose yra nustatomi ir skelbiami visų pasaulio oro linijų krovinių gabenimo tarifai. Susisiekimo konferencijų dalyviai pagal įstatus privalo laikytis IATA tarifų, kaip ir IATA agentas pagal agentūros sutartį. Tarifų rinka labai jautriai reaguoja į valiutos kursų, talpyklų kroviniams vežti pasiūlos, atskirų susisiekimo sričių prekybos srautų pokyčius. Todėl krovinių gabenimo oro transportu ekspeditoriaus uždavinys yra surinkti įvairių oro bendrovių siūlymus, juos palyginti tarpusavyje ir išsiderėti palankiausius tarifus atskiroms siuntoms arba mėnesinėms frachto įplaukoms.
Dirbant oro transporto ekspedicijoje, būtina turėti IATA tarifų žinynus. IATA tarifų įkainiai taikomi:
• atsiskaitant už skubiąsias (vadinamąsias tiesiogines) siuntas, neįeinančias į rinkinį krovinį;
• sudarant rinkos tarifų įkainius, orientuojamasi į paskelbtus IATA tarifus.
Dažnai rinkos tarifų įkainiai skaičiuojami kaip atitinkamo IATA tarifų įkainio procentinė nuolaida.
TACT – nustatytas tam tikrų ruožų privalomasis oro uostų tarifas.
Privalomasis oro transporto tarifinis įkainis yra vieno svorio vieneto – kilogramo arba svaro – gabenimo tik oru iš vieno oro uosto į kitą kaina.
Tarifų įkainis vadinamas tiesioginiu tarifu arba sektoriaus tarifu.
Krovinių vežimo oro transportu tarifai pasižymi didele kainų diferenciacija, nes:
• mažesni tarifų įkainiai turėtų skatinti eksportą iš menkiau išsivysčiusių šalių;
• tarifų įkainiai nustatyti atsižvelgiant į tai, kad didelės vertės prekės reikalauja ir didelių vežimo kaštų, o mažavertės prekės – mažų;
• tarifų įkainiai turi prisidėti ir prie to, kad geriau būtų išnaudoti įkrovimo pajėgumai skrendant pirmyn ir atgal.
Oro transporto ekspeditorius turi patikrinti, kokį tarifų įkainį reikia taikyti kiekvienam užsakymui. Pagrindinis principas, kaip ir kitose transportavimo srityse — siūlyti klientui pačius palankiausius tarifus. Tarifų įkainiai tarifų žinyne visada pateikiami šalies siuntėjos valiuta. Litai aviaciniame važtaraštyje žymimi santrumpa LTL.
IATA tarifų įkainių sistemos struktūra skirstoma į penkias grupes:
• Bendrieji krovinių tarifai (GCR – General Cargo Rates).
• Specialieji tarifai (SCR – Specific Commodity Rates).
• Prekių klasių tarifai (S/R – Class – Rates).
• Padėklų ir konteinerių tarifai (ULD — Unit Load Devise).
• Sutartiniai tarifai (Kontract – Rates).

Bendrieji krovinių tarifai naudojami visų rūšių prekėms, išimtis – kai nurodoma taikyti prekių klasės arba specialųjį tarifus. Bendrieji krovinių tarifai yra trijų grupių: minimalioji frachto suma, normalusis tarifinis įkainis, lengvatinis tarifas su nuolaida už kiekį.
Minimalioji oro transporto frachto suma, kurios negalima sumažinti, nustatomi kiekvienai siuntai.
Normalusis oro transporto tarifinis įkainis taikomas siuntoms sveriančioms ne daugiau kaip 45 kilogramus.
Lengvatinis tarifas (su nuolaida už didesnį kiekį) taikomos siuntoms, kurių svoris per 45 kg, ir šių tarifų dydžiai mažesni už normalų tarifinį įkainį.
Taigi IATA tarifų struktūra skatina krovinių siuntėjus naudotis visų rusių tarifais, siunčiant didesnio svorio ir didesnį kiekį krovinių. Kuo didesnis siuntos svoris, tuo mažesnis krovinio tarifinis įkainis už 1 kilogramą.
Oro krovinių išsiuntimo ekspeditorius yra suinteresuotas sudaryti rinkimines siuntas pagal paskirties oro uostus ir gauti palankesnius gabenimo tarifus. Ekspeditorius krovinių gavėjas paskirties oro uoste išskirsto siuntą pagal prekių gavėjus, atlieka muitinės formalumų operacijas ir iš siuntas gavėjams.

4. PRAKTINIS DARBAS

Krovinys, kuris sveria 160gr., pristatymo sąlygos: per 28 dienas iš Vašingtono į Alytų. Reikia nustatyti optimaliausią pristatymo kainą ir transporto rūšį.
Šiam kroviniui nuvežti iš Vašingtono į Alytų pasinaudosiu oro arba sausumos transportu. Dideles transportavimo išlaidas galima sumažinti, naudojantis oro transporto smulkių siuntų ekspedicijų paslaugomis. Kadangi mano krovinys yra tiktai 160gr., šį krovinį galiu siųsti, kaip laišką, siuntinį. Šiam kroviniui pristatyti į Alytų naudosiuosi sausumos arba oro paštu.
Šiam kroviniui pristatyti į Lietuvą, Alytaus miestą pasinaudosiu šiomis siūlomomis tarnybomis:
1. Global Express Guaranteed Document Service ( Pasaulinis siuntų dokumentų tarnyba);
2. Global Express Mail ( Pasaulinis siuntų paštas);
3. Airmail Letter Port ( Oro paštas);
4. Airmail Parcel Post ( Oro siuntų paštas)
5. Economy (surface) Letter Port ( Sausumos paštas);
6. Economy (surface) Parcel Port ( Sausumos siuntų paštas).
Atlikus visus paskaičiavimus siunčiant 160 gr. krovinį laiško pavidalu gavau tokius duomenis, kurie pateikti 1 lentelėje.
(1 lentelė )
TARNYBA GREITIS, SPARTA KAINA
Global Express Guaranteed Document Service

(Pasaulinis siuntų dokumentų tarnyba) 2 – 3 dienos $75.00
Global Express Mail (EMS)

( Pasaulinis siuntų paštas) 3 – 5 dienos $19.15
Airmail Letter Post
( Oro paštas); 4 – 7 dienos $7.65
Economy (Surface) Letter Post

(Sausumos paštas) 4 – 6 savaitės $4.95

Siunčiant oro paštu 160gr. krovinį laiško pavidale per Global Express Guaranteed Document Service, šis laiškas į Alytų būtų pristatytas per 2-3 dienas. Šio laiško kainą būtų 75,00$, t.y. 197.7Lt.( skaičiuojant, kai dolerio kursas 2,636 Lt). Per 3-5 dienas gausime šį krovinį jei siųsime Global Express Mail (EMS), tai kainuotų 50,48 Lt.(19,15$). Siunčiant per Airmail Letter Post, krovinys bus atsiustas per 4-7 dienas. Šio laiško kaina bus 20,17Lt. (7,65$). Siunčiant sausumos paštu 160gr. krovinį laiško pavidalu per Economy ( Surface) Letter Post, kainuotu 13,05Lt. ( 4,95$).
Siunčiant 160gr. krovinį laiško pavidalu optimaliausia kaina būtų siunčiant sausumos paštu, tai kainuotų 13,05 litų. Krovinį reikia pristatyti per 28 dienas, t.y. 4 savaites, o tarnybą atsiunčia per 4-6 savaite. Mes nesame garantuoti, kad atsiųs mums per 4 savaites. Dėl šios priežasties reiktų pasinaudoti Airmail Letter Post. Ši tarnyba pristatys oro paštu per 4-7 dienas ir tai kainuos 20,17 litų.
Apskaičiavome, 160gr. krovinį, jei siųstume kaip paketą. Pasinaudotume tų pačių tarnybų paslaugomis. Apskaičiavimai pateikti 2 lentelėje.
(2 lenetelė)
TARNYBA GREITIS, SPARTA KAINA
Global Express Guaranteed Document Service
(Pasaulinis siuntų dokumentų tarnyba) 2 – 3 dienos $65.00
Global Express Mail (EMS)
( Pasaulinis siuntų paštas) 3 – 5 dienos $17.00
Airmail Letter Post
( Oro paštas) 4 – 7 dienos $4.55
Airmail Parcel Post ( Oro siuntų paštas)
4 – 10 dienų $14.00
Economy (Surface) Letter Post
(Sausumos paštas) 4 – 6 savaitės $4.95
Economy (Surface) Parcel Post
(Sausumos siuntų paštas) 4 – 6 savaitės $22.00

Siunčiant 160gr. paketo pavidalo krovinį per Global Express Guaranteed Document Service kainuotų 171,34Lt.( 65,00$). Šis krovinys būtų pristatytas į Alytų per 2-3 dienas. Jei siųstume per Global Express Mail (EMS), paketas būtų atsiųstas per 3-5 dienas ir kainuotų 44,81 Lt.(17,00$). Tarnyba Airmail Letter Post siūlanti savo paslaugas, šį paketą atsiųstų per 4-7 dienas, kurio kaina būtų 11,99 Lt.(4,55$). 160gr paketą siunčiant per Airmail Parcel Post kainuotų 36,90 Lt.(14,00$). Šis paketas būtų atsiųstas per 4-10 dienų. Siunčiant sausumos paštu 160gr. paketą per Economy (Surface) Letter Post, paketas būtų atsiųstas per 4-6 savaites ir kainuotų 11,99 Lt. ( 4,95$). Siunčiant taip pat sausumos paštu tik jau per kitą tarnybą – Economy (Surface) Parcel Post, kainuotų 57,99Lt.,t.y. 22,00$. Šis paketas keliautų į Alytų 4-6 savaites.
Siunčiant 160gr. krovinį paketo pavidalu optimaliausia kaina būtų 11,99 litai. Šią kainą mums pasiūlė dvi tarnybos: oro paštas ,t.y. Airmail Letter Post ir sausumos paštas, Economy (Surface) Letter Post. Šį 160gr. krovinį reikia pristatyti iš Vašingtono į Alytų per 28 dienas, t.y. 4 savaites, todėl Economy (Surface) Letter Post mums netinka, nes nesame garantuoti, kad ši paketą mums pristatys per 4 savaites.

Optimaliausia kaina siunčiant šį krovinį laiško pavidalu, būtų 20,17 litų. Siunčiant 160gr. paketo pavidalu krovinį, optimaliausia kaina būtų 11,99 litai. Palyginus šiuos du pasiūlymus pasirinkome Airmail Letter Post pasiūlimų, kuri pristatys krovinį – paketą per 4-7 dienas ir kainuos 11,99 litai.

5. IŠVADOS

Pasaulyje yra daugiau nei tūkstantis tarptautinių oro uostų. Europoje jų yra 400. Oro uostai pasaulyje yra pasiskirstę netolygiai. Stambiausi pasaulio miestai Niujorkas, Londonas, Paryžius, Maskva, Tokijas turi net po keletą oro uostų.
Oro uostai ir ateityje konkuruos teikiamų paslaugų įvairove, gabenimo kainomis, geografine padėtimi ir infrastruktūra. Tik tas oro uostas turės geras perspektyvas, kuris galės lanksčiai reaguoti į dinamiškus klientų reikalavimų pokyčius.
Kiekvieno oro uosto plėtros uždaviniai ir tikslai krovinių gabenimo srityje priklauso nuo šių veiksnių:
• optimalaus talpų panaudojimo;
• optimalaus įvairių rūšių lėktuvų derinimo;
• regionų su dideliu oro gabenamų krovinių kiekiu;
• gero ryšio su kitomis transporto rūšimis.
Šiuo metu įmonių gebėjimas išsilaikyti rinkoje labiausiai priklauso nuo gebėjimo greitai pristatyti į rinką prekes. Jūrų transportu kai kurie kroviniai jau nebegabenami arba vežami atskiromis atkarpomis naudojant skirtingas transporto rūšis. Todėl kiekvienas oro uostas turi panaudoti savo pranašumo, palyginti su kitomis transporto rūšimis, efektą. Šis efektas pirmiausia pasireiškia gerinant paslaugų kokybę bei plečiant paslaugų pasiūlos spektrą.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. J. A. Urbonas ,,Tarptautinė logistika“ Kaunas ,,Technologija“ 2004;
2. R.Mingaila ,,Tarptautinė logistika“ Vilnius ,,Homo Liber“ 2004;
3. R.Palšaitis ,,Logistikos pagrindai“ mokomoji knyga, Vilnius ,,Technika“ 2003;
4. http://ircalc.usps.gov/

Leave a Comment