KOKYBĖS VADYBOS ORGANIZACIJOS

Daugumoje pasaulio šalių kokybės vadybai įgyvendinimą aktyvina įvairios nacionalinės ir tarptautinės kokybės organizacijos. Vien Europos kokybės organizacija jungia 32 šalis. Lietuvos Europos kokybės organizacijoje kol kas niekas neatstovauja. Žemiau lentelėje dvidešimt dviejų pasaulio šalių ir tarptautinių organizacijų pavyzdžiu pateiktos pagrindinės kokybės vadybos organizacijų veiklos kryptys.

Šalis
Kokybės organizacijos Pagrindinės veiklos kryptys
1 2 3
Airija

Tobula Airija (Exellence Ireland)

Organizacija atsakinga už kokybės pažangą šalyje, propaguoja kokybės vadybą, šviečia visuomenę, organizuoja kokybės konkursus
Argentina

Argentinos Verslo kokybės ir tobulumo fondas Organizacija propaguoja naujus kokybės vadybos metodus, šviečia visuomenę

Argentinos kokybės ir tobulumo profesionalų innstitutas (Argentine Profesional Institute for Quality and Excellence) Skatina kokybės vadybos metodų taikymą šalies ekonominiam ir socialiniam lygiui pagerinti

Australija

Australijos kokybės organizacija (Australian Organization for Quality)

Organizacija bendradarbiauja su kitomis pasaulio kokybės organizacijomis. Veiklos kryptys: kokybės idėjų skleidimas, šios srities specialistų rengimas, mokymo programų organizavimas

Australijos standartų plėtros organizacija (Australian Standarts Development Organization) Ruošia Australijos standartus, remiantis ISO standartais

Australijos Kokybės Asociacija (Qualty Society for Australia) Asociacijos misija — gerinti visų sektorių organizacijų veiklą, profesionaliai ruošiant kokybės specialistus
Austrija

Austrijos kokybės asociacija (Austrian Association for Quality)

Organizuoja plačios tematikos studijų ir prraktinio mokymo kursus kokybės, aplinkosaugos, bei produktų saugumo vadybos sistemų, kokybės technologijos ir visuotinės kokybės vadybos srityje. Kartu su kitų šalių organizacijomis organizuoja šia tematika praktinio mokymo kursus Rytų Europos šalių specialistams
Austrija

Austrijos kokybės vadybos fondas (Austrian Foundation for Quality Management) Organizuoja Au

ustrijos kokybės apdovanojimo konkursus, platina naujausią koky bes vadybos informaciją
Čekija

Čekijos Kokybės Asociacija ( Czech Society for Cjuality)

Organizacijos misija – remti kokybės vadybą, gerinti produktų ir paslaugų kokybę, remti aplinkos gerinimą ir visas veiklas, padedančias Čekijai siekti išsivysčiusių šalių lygio, didinti Čekijos kompanijų konkurencingumą ir gerinti šalies ekonominę padėtį
Didžioji Britanija

Britanijos Kokybės Fondas ( British Quality Foundation)

Tai įtakingiausia kokybės organizacija Britanijoje, besirūpinanti visuomenės švietimu, kokybės apdovanojimų organizavimu. Organizacija taip pat tiria geriausius pasaulinius kokybės vadybos pasiekimus ir tiria jų įgyvendinimo šalyje galimybes

Britanijos Standartų Institutas (British Standard Institution)

Institutas atlieka paslaugas verslininkams ir vyriausybinėms institucijoms, padeda kurti Britanijos, Europos ir tarptautinius vadybos kokybės standartus

Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūra (Quality Assurance Agency for Higher Education) Agentūros tikslas – teikti integruotas kokybės užtikrinimo paslaugas aukštojo mokslo institucijoms

Didžioji Britanija

Nacionalinė Kokybės Associacija (National Soociety for Quality) Tikslas – remti kokybės vadybos idėjų skleidimą ir taikymą, gerinant produktų, paslaugų kokybės ir visuomenės gerovės kėlimą
Europa

Europos Kokybės Vadybos Fondas (European Foundation for Quality Management)

Vizija: Europos kokybės vadybos fondas tikisi, kad vartodama visuotinės kokybės vadybą, Europa taps pagrindine jėga pasaulinėje rinkoje. Pagrindinis uždavinys yra sukurti sąlygas Europos pramonės pozicijoms sustiprinti

Europos Kokybės Organizacija (European Organization for Quality)

Organizacija bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis panašaus profilio organizacijomis, skleidžia teorines ir praktines žinias, reikalingas visuotinės kokybės vadybos idėjoms įgyvendinti Europos ekonominėje bendrijoje
Honkongas

Honkongo ko

okybės užtikrinimo agentūra (Hong-Kong Quality Assurance Agency)

Pagrindinės veiklos sritys: įmonių ruošimas kokybės sistemų sertifikacijai, aplinkos apsaugos ir kokybės programų rengimas, užsienio investicijų rėmimas ir skatinimas, smulkių įmonių rėmimas joms įgyvendinant kokybės vadybą

Honkongo Produktyvumo Komitetas (Hon Kong Productivity Council)

Pagrindinis tikslas – propaguojant kokybės metodus harmoningai vystyti verslo sektorių, didinant šalies ekonominį gerbūvį. Taip pat surasti galimus būdus efektyviau naudoti išteklius ir produktų bei paslaugų vertei didinti, keliant šalies konkurencingumą ir Honkongo žmonių gyvenimo lygį
Japonija

Japonijos Mokslininkų ir Inžinierių Sąjunga (Union of Japanese Scientists and Engineers)

Sąjungos pagrindinis tikslas – remti mokslinę pažangą ir tyrimus technologijos srityje, siekti Japonijos pramonės pažangios plėtros, gerinant ir organizacinę kultūrą, tobulinant kokybės sistemas bei informacinės technologijos panaudojimą koky bes vadyboje

Juran Institutas (Juran Institute) Veiklos sferos: moksliniai tyrimai, mokymo programos, konsultacinės paslaugos

Japonijos kokybės valdymo asociacija (Japanese Society for Ouality Control) Tikslas – remti šalies ekonominę raidą, rūpinantis produktų ir paslaugų kokybe

Jungtinės Amerikos Valstijos

Amerikos produktyvumo ir kokybės centras (American Productivity and Quality Center)

Tai viena iš svarbiausių kokybės institucijų Amerikoje, kurios tikslas -padėti įmonėms tobulinti verslo procesus, gaminti aukštos kokybės produktus tapti konkurencingomis. Centro veikla: visuomenės švietimo programos, moksliniai tyrimai ir knygų leidimas, švietimo sistemos rėmimas, verslo konsultacijos, kokybės skatinimas Amerikoje ir visame pasaulyje

Amerikos kokybės asociacija (American Society for Quality) Asociacijos tikslas – kokybės koncepcijų, principų ir metodų pl

lėtra, seminarų ir konferencijų organizavimas

Edvvards Deming institutas ( Edwards Deming Institue) Instituto veikla: kokybės informacijos kaupimas, skleidimas ir informacinio tinklo kūrimas, moksliniai tyrimai ir mokslinių darbų leidimas, konferencijų organizavimas

Amerikos nacionalinis standartų institutas (American National Standart Institute) Pagrindinis instituto tikslas – JAV verslo konkurencingumo gerinimas pasaulinėje rinkoje ir amerikiečių gyvenimo kokybės gerinimas

Jungtinės Amerikos Valstijos Nacionalinė sveikatos priežiūros asociacija (National Association for Healthcare Quality) Asociacijos tikslas – remti nuolatinį sveikatos priežiūros gerinimą, kuriant tobulėjimo galimybes visuose sveikatos priežiūros organizacijų vadovavimo lygiuose

Amerikos mokyklų administravimo asociacija (American Association for School Administration)

Asociacijos tikslas – padėti pritaikyti kokybės vadybos principus mokyklose, gerinant jų veiklą, teikiant konsultacijas bei informaciją apie naujausius kokybės vadybos pasiekimus šioje srityje
Kanada

Nacionalinis kokybės institutas (Nacionl Quality Institute ) Institutas remia ir propaguoja kokybę visoje šalyje, privačiame ir valstybiniame sektoriuose bei sveikatos priežiūros ir švietimo institucijose
Lenkija

Lenkijos kokybės komitetas (Polish Quality Committee) Tikslas – skatinti pažangą valstybėje, įgyvendinant kokybės vadybos idėjas ir naujausias technologijas
Meksika

Monterry technologijos Institutas (Monterry Technological Institute) Instituto iniciatyva yra parengta ir sėkmingai įgyvendinama kokybės vadybos programa

Malaizija

Malaizijos standartų ir pramonės tyrimo institutas (SIRIM Berhand)

Instituto funkcijos: remti mokslinius tyrimus, kelti pramonės produktyvumą, teikti konsultacijas, remti standartizavimą ir kokybės užtikrinimą, siekiant padidinti konkurencingumą, kelti visuomenės gerovę
Naujoji Zelandija

Naujosios Zelandijos Standartai (New Zeland Standards)

Organizacija rūpinasi standartų kūrimu bei taikymu ir kokybės vadybos idėjų skleidimu. Remia standartų naudojimą ekonomikoje, šalinant pr

rekybos barjerus. Glaudžiai bendradarbiaujama su Didžiosios Britanijos ir Australijos kokybės organizacijomis

Pietų Afrika

Pietų Afrikos Kokybės Asociacija (South African Society for Quality)

Organizacijos tikslas: remti paslaugų ir verslo tobulumą, naudojant integruotą kokybės vadybą ir nuolatinį tobulinimą, kad Pietų Afrikos organizacijos galėtų pagerinti savo konkurencingumą, kas keltų visuomenės gerovės lygį

Pietų Afrikos Tobulumo Fondas (South African Excellence Foundation)

Tikslas – skatinti ir remti Pietų Afrikos organizacijas, dalyvauti nuolatiniame jų tobulinime, kuris gerintų vartotojų bei darbuotojų pasitenkinimą
Pietų Korėja

Korėjos nacionalinė technologijos ir kokybės organizacija (National Technological and Quality Organization of Korea) Organizacija pagrindinį dėmesį skiria moksliniams tyrimams kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos srityse, efektyviam žaliavų naudojimui, inovacijoms elektronikos ir informacinės technologijos srityse
Suomija

Suomijos tobulumo centras (Center for Excellence Finland) Sis centras aktyviai remia Suomijos organizacijas, joms siekiant veiklos tobulumo, kokybės ir konkurencingumo. Centras savo klientams siūlo naujausią informaciją kokybės srityje, savo narių paslaugas, užsiima kokybės konkursų organizavimu

Suomijos kokybės mokymo asociacija (Finish Society for Quality Training) Organizacijos tikslas – kokybės mokslinių programų rėmimas ir kokybės studijų propagavimas šalies švietimo institucijose
Singapūras

Singapūro vadybos instituto Visuotinės kokybės vadybos grupė (Totai Quality Management Group of the Singapūre Institute of Management) Grupės veikla: rengia seminarus ir konsultuoja pramonės įmones, skleisdama kokybės idėjas, remia strateginius šalies ekonomikos sektorius, bendradarbiauja su kitomis kokybės organizacijomis

Singapūras Makhdoom tarptautinės vadybos centras (Makhdoom International Management Centre) Centras intensyviai skleidžia visuotinės kokybės vadybą Azijos Ramiojo vandenyno regione

Švedija

Nacionalinis Švedijos kokybės komitetas (National Svvedish Quality Comitee) Centras propaguoja žinių vadybą visuotinės kokybės vadybos sistemoje bei procesų gerinimo metodus

Švedijos kokybės institutas (Svvedish Quality Institute) Institutas organizuoja kokybės vadybos mokymą ir skatina šių metodų taikymą pramonėje

Turkija

Turkijos kokybės asociacija (Turkish Society for Quality) Tikslas – visuotinės kokybės vadybos idėjų įgyvendinimo propagavimas, konsultavimas ir rėmimas šalies mastu
Vokietija

Tarptautinė kokybės akademija (International Academy for Quality)

Akademijos misija – pilnai išnaudoti filosofinius, teorinius ir praktinius akademikų pasiekimus, žengiant į priekį visose veiklos srityse, susijusiose su kokybės, galinčios suteikti naudos žmonijai, siekimu pasaulyje

Tarptautinės kokybės vadybos organizacijos
Europos Sąjungoje yra dvi pagrindinės kokybės vadybos organizacijos: Europos kokybės vadybos fondas ir Europos kokybės organizacija.
Europos kokybės vadybos fondas (European Foundation for Quality Management — EFQM) įkurtas 1988 metais keturiolikos didžiausių Europos kompanijų, remiamų Europos bendrijos komisijos. Fondas suformavo šią savo misiją:
– remti visas Europos organizacijas, siekiančias tobulinti savo veiklą pažangiausiais visuotinės kokybės vadybos metodais;
– siekti, kad vartotojai būtų patenkinti Europoje pagamintomis prekėmis ir aptarnavimu; stengtis išlaikyti rinką Europoje pagamintoms prekėms;
– remti Europos kompanijų vadybininkus, įgyvendinant visuotinės kokybės vadybos idėjas.
Kita Europos Bendrijos iniciatyva įkurta organizacija yra Europos kokybės organizacija (European Organization for Quality – EOQ).
Organizacijos misija – bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis panašaus profilio organizacijomis, taip pat skleisti praktines ir teorines žinias, norint įgyvendinti visuotinės kokybės vadybos idėjas ir Europos ekonominėje bendrijoje.
Ypatingą dėmesį Europos kokybės organizacija skiria aptarnavimo sektoriui, kadangi aptarnavimo sfera Europoje dabar – sparčiausiai augantis, pelningiausias ekonomikos sektorius, sudarantis apie 60% viso bendrojo Europos bendrijos nacionalinio produkto.
Numatytos pagrindinės šios veiklos sritys:
kokybės įgyvendinimas aptarnavimo sektoriuje;
mažų ir vidutinių įmonių rėmimas;
naujų idėjų skleidimas, seminarų ir konferencijų organizavimas, Europos kokybės savaitės organizavimas;
mokymo kursų ir programų sudarymas;
pažintinių seminarų Europos Bendrijos šalių aukščiausiems pareigūnams organizavimas;
kokybės vadybos specialistų Europos įmonėms parengimas;
vadovavimas tyrimo centrui, tiriančiam geriausių ir pažangiausių Europos įmonių praktiką;
įvairių kokybės projektų rėmimas.
Europos komisijos iniciatyva Europos kokybės vadybos fondas ir Europos kokybės organizacija susivienijo ir sudarė Europos bendrijos kokybės platformą.
Tai neformali organizacija, ji sukurta, siekiant suvienyti geriausias Europos kokybės srities pajėgas, siekiant bendrų Europos bendrijos politinių ir ekonominių tikslų.
Vienas iš Europos bendrijos kokybės platformos paskutinių kokybės projektų yra Europos vartotojo pasitenkinimo indeksas. Projekto tikslas – įvertinti vartotojų pasitenkinimą įvairiuose pramonės sektoriuose. Gauti rezultatai padės pramonininkams sužinoti, įvertinti ir palyginti vartotojų labiausiai vertinamas prekių savybes bei aptarnavimo kriterijus, taip pat ir pagrindinius reikalavimus pramonininkams.
Žinant, kad Europoje gyvena kelios dešimtys skirtingų poreikių, papročių ir vertybių tautų, Europos šalių pramonininkams labai svarbu būti informuotiems apie Europos vartotojų poreikius atskirose Europos valstybėse ir geografiniuose regionuose.
Mokslinė kokybės vadybos plėtra Vakarų Europoje dabar intensyvi. Tai patvirtina ir 1997 metais sudaryta pirmaujančių Europos universitetų Sąjunga, kurios tikslas sukurti Europos visuotinės kokybės vadybos magistro programą (EMPTQM). Programą dalinai remia Europos kokybės vadybos fondas. EMPTQM pirmiausiai orientuota į švietimą. Programos tikslas – sukurti įtakingą Europos universitetų tinklą, kuris gerintų visuotinės kokybės vadybos metodus, ir įtakotų prekių, paslaugų, darbo kokybę bei kultūrinę aplinką [20].
Šiek tiek vėliau, 1998 metų lapkritį, JAV Colorado valstijos universitete susikūrė Daugianacionalinė organizacijų tobulumo sąjunga (MAAOE). Sąjungos sukūrimą paskatino poreikis palaikyti ryšius su EMPTQM.
MAAOE siekia apjungti skirtingų šalių ir atskirų veiklos sričių lyderių norą tirti, kurti, skleisti ir pritaikyti daugelį dalykų ir kultūrų apimančias žinias, būtinas siekti veiklos tobulumo. Tai atsispindi Sąjungos tiksluose:
– kurti idėjas ir skatinti plačios erudicijos bendruomenes organizacijoms tobulinti;
– rinkti ir iškelti į pirmą vietą žinias apie organizacijos tobulumą ir skleisti jas organizacijų veikloje;
– sukurti procesą, užtikrinantį teorijos pritaikymą praktikoje, bei dalyvauti
pritaikant žinias praktikoje.
Vieną iš svarbiausių vietų kokybės vadybos metodologijos skleidime tarptautiniu mastu užima Tarptautinė kokybės akademija (IAQ). “Tai nepriklausoma nepelno organizacija, įsikūrusi Vokietijoje. Ji sudaryta iš mokslininkų, kurie parenkami iš pasaulyje labiausiai gerbiamų, veiklių ir patyrusių kokybės veikėjų” [1]. Nariai į IAQ renkami iš trijų regionų (po 20 iš kiekvieno): 1) Amerikos (Siaurės, Centrinės ir Pietų); 2) Europos, Afrikos, Artimųjų Rytų; 3) Azijos, Australijos, Ramiojo vandenyno regiono (įskaitant Indiją).
Akademijos misija – pilnai išnaudoti filosofinius, teorinius ir praktinius akademikų pasiekimus, žengiant į priekį visose veiklos srityse, susijusiose su kokybės, galinčios suteikti naudos žmonijai, siekimu pasaulyje. IAQ organizuota tarptautiniu pagrindu, akademikai iš viso pasaulio dalinasi geriausiomis kokybės vadybos žiniomis ir praktika. IAQ tikslai yra:
-atskleisti, atkreipti dėmesį ir paremti vertingas ir daug žadančias veiklas, inicijuotas nacionalinių ar tarptautinių organizacijų, komitetų ar atskirų specialistų;
-teikti organizacijoms ir specialistams konsultantus, kompetentingus patarti kokybės srityje, nesikišant į vidinę veiklą. IAQ skelbia šias veiklos strategijas:
-rengti ir remti nacionalinių ir tarptautinių organizacijų kokybės konferencijas ir kongresus;
-palengvinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių ir tarptautinių organizacijų techninių komitetų;
-leisti ar remti leidimą bei platinimą svarbios su kokybe susijusios medžiagos;
-apibrėžti, įgyvendinti bei remti su kokybe susijusius projektus;
-rengti kasmetinį susirinkimą akademikų, dalyvaujančių tarptautinėse konferencijose, skirtą šiuolaikiniams kokybės tyrimams ir jų plėtrai pasaulyje aptarti;
-rengti akademikų susirinkimus kas trys metai.

IAQ parengė viziją:
IAQ yra tarptautinė organizacija ir turėtų būti lyderė, puoselėjanti tarptautinį, su kokybe susijusį bendradarbiavimą;
IAQ turėtų skatinti kokybės principų ir priemonių naudojimą pasaulinėms problemoms spręsti, pavyzdžiui, globalinių konfliktų sprendimas, švietimo gerinimas, pagrindinių etinių klausimų sprendimas ir kt.;
IAQ turėtų būti lyderė kokybės vadybos metodų kūrimo, mokymo ir leidimo veikloje;
IAQ ir toliau darys įtaką aukščiausiems šalių vadovams, skatinant vartoti kokybės vadybos metodus, ypač aptarnavime, gamybos, sveikatos priežiūros, švietimo sistemose ir viešojo administravimo sektoriuje;
IAQ turi plėtoti ir remti kokybės vadybą.
IAQ yra viena iš prestižiškiausių tarptautinių kokybės organizacijų pasaulyje. Ši organizacija per paskutinius keliolika metų atliko daug reikšmingų darbų. Tarpe jų sutinkami šie pasauliniai projektai:
gautas Pasaulio Banko finansavimas kokybės judėjimui remti;
bendradarbiauta su JAV departamentu, kad besivystančioms pasaulio šalims būtų transliuojamos televizijos kokybės programos;
geriausių specialistų siuntimas į kokybės konferencijas visame pasaulyje;
leidžiama kasmetinė kokybės metų knyga, kurioje spausdinamos naujausios ir geriausios kokybės vadybos koncepcijos. Tarptautinė Kokybės akademija yra grandis tarp kokybės vadybos specialistų ir verslo lyderių visame pasaulyje. IAQ skatina mokslinius tyrimus, konsultuoja.
Svarbus tarptautinis projektas VKV srityje yra neseniai sudaryta Pietų Afrikos, Australijos ir Europos, kokybės vadybos organizacijų sutartis siekiant verslo tobulumo. 1999 metų spalį Pietų Afrikos tobulumo fondas (SAEF), Australijos kokybės taryba (AQC) ir Europos kokybės vadybos fondas (EFQM), užmezgė oficialius tarpusavio ryšius, pasirašant Trišalį supratimo memorandumą. Vis daugiau organizacijų Pietų Afrikoje, Australijoje ir Europoje gauna naudos, taikydamos verslo tobulumo strategiją, kuri yra remiama SAEF, AQC ir EFQM. Si nauja globalinė sąjunga gali užtikrinti kokybės vadybos pažangą pasaulyje, ypač besivystančiose šalyse.
Alain de Dommartinas, EFQM vadovas, taip pakomentavo šią sąjungą: “Rinkos tyrimai patvirtino teigiamą koreliaciją tarp veiklos gerinimo ir rezultatų bei verslo tobulumo. Mes tikime, kad šiame globalizacijos amžiuje Europa daug išloš iš tobulumo rėmimo kartu su organizacijomis, esančiomis kitose dinamiškose pasaulio srityse”.
Šie trys partneriai numato išvystyti žinių ir informacijos keitimosi sistemą, kurios pagalba kiekvienas gaus naudos besidalinant ir skleidžiant geros praktikos pavyzdžius. Plečiant organizacijų partnerių globalinį tinklą, ypač padidės lygio žymėjimo galimybės. Vieno regiono organizacijos galės sistemiškai save lyginti su kitame pasaulio regione esančia daug pasiekusios organizacijos struktūra, procesais bei veikla.
Tokį greito ir efektyvaus žinių perdavimo tarp kontinentų poreikį sukėlė pasaulinė ekonomikos globalizacija ir tai, be abejo, padės kurti efektyvias verslo strategijas tose šalyse, kurių valdžios institucijose bus suprasta kokybės vadybos įgyvendinimo būtinybė.
Reikšmingas Azijos šalims tarptautinis VKV projektas pradėtas 1995 metais. Projekto koordinatoriai yra Azijos standartų ir kokybės konsultacinis komitetas (ACCSQ) ir Japonijos pramonės mokslo ir technologijos agentūros standartų departamentas (MITI) kartu su VKV projektų komitetu (TQMC).
Projekto tikslas – palengvinti ir paremti VKV įgyvendinimą Azijos šalyse, vystant pramonę ir tarptautinę prekybą. Projektas apima šias specifines veiklos sritis:
tarptautiniu mastu priimtinų VKV metodų, pritaikomų kiekvienoje Azijos šalyje, išvystymą;
pavyzdinių organizacijų Azijos šalyse įvertinimą ir atrinkimą;
VKV mokymo kursų bei seminarų kiekvienoje Azijos šalyje skatinimą konsultavimą ir mokymą;
Japonijos ir Azijos šalių specialistų pasitarimų organizavimą;
efektyvų VKV įgyvendinimą, aptariant bendrus veiklos rezultatus.
Projekto vykdymo metu buvo organizuota daug įvairių seminarų, mokant vadovus Azijos šalyse VKV pranašumams atskleisti. Projekto rezultatai turės didelės įtakos VKV idėjų skleidimui, bei kokybės vadybos metodų svarbos suvokimui ir pritaikymui Azijos šalyse. Galima prognozuoti, kad Japonijoje išvystyta sėkminga VKV sistema, pritaikyta Azijos šalyse teigiamai įtakos ekonomikos vystymąsi.
Pasaulinės kokybės vadybos raidos tendencijos XXI amžiuje
Kokybės suvokimo evoliucija tęsiasi. “Kai kurie dabartiniai principai ir koncepcijos išliks dalimi naujų kokybės užtikrinimo būdų, bet jie bus taikomi naujam kontekste, o kokybė bus užtikrinama naujais metodais, pagrįstais naujomis vertėmis. Atsiras kooperavimosi tarp konkurentų, tiekėjų ir vartotojų poreikis. Tai, be abejo, įtakos kokybės įsipareigojimus”.
Žymus JAV kokybės vadybos specialistas A. Freigenbaum Kokybės kongreso, 1998 metais vykusio Filadelfijoje, metu pristatė šešis pagrindinius kokybės raidos bruožus:
1. Žymiai pakito žmonių elgsena, dabar daugelis žmonių įvairiose pasaulio šalyse galvoja, mokosi, ryžtasi, veikia ir tiki, kad jie patys gali pagerinti savo darbo kokybę ir sukurti komandas veiklos rezultatams pagerinti ateityje naudojamų produktų ir paslaugų įsigijimo kokybę, supančios aplinkos kokybę.
2. Kokybė tapo viena iš svarbiausių vadybos idėjų dvidešimtame amžiuje.
3. Atsirado nauja kokybės kaštų ekonomika, kuri paskatino kitaip pažvelgti į verslo strategijos rengimą.
4. Kokybė tapo tarptautine verslo kalba. Tai reiškia, kad naujai sukurti geriausi kokybės metodai greitai tampa tinkami bet kurioje pasaulio šalyje.
5. Plačiai pasklido kokybės vadybininkų pripažinimas, faktais paremtų sprendimų priėmimo būtinybė.
6. Prasidėjo sisteminis ir kompleksinis verslo kokybės rezultatų matavimas
Vartotojų reikalavimai vis auga, o konkurencija intensyvėja. Ekonomika tapo pasaulinė, o informacinės technologijos visiškai įžengė į verslą. Tai smarkiai pakeitė informacijos perdavimo galimybes organizacijų viduje ir išorėje, taip pat suteikė naujas darbo organizavimo galimybes bei pakeitė rinkos pusiausvyrą. Kompiuteriniai tinklai ir informacijos kaštų radikalus sumažinimas sudarė galimybes gauti informaciją apie produktus, paslaugas ir procesus. Pasauliniai elektroniniai tinklai sukūrė ir toliau kurs naujas kokybės užtikrinimo galimybes. Ateityje vartotojai išliks dėmesio centre, todėl dar didesnis dėmesys bus skiriamas jų poreikių nustatymui, numatymui ir patenkinimui dėl šių priežasčių:
rinka tampa pasauline ir atstumai nebeegzistuoja; vartotojai gali rinktis bet kurį tiekėją iš viso pasaulio, todėl bus dar labiau stengiamasi išlaikyti esamus vartotojus, kas skatins tiekti aukštesnės kokybės produktus ir/ar mažesne kaina;
masinė gamyba sugebės patenkinti kiekvieno vartotojo poreikius geriau nei šiuo metu;
vartotojai gaus informacijos daugiau nei bet kada, ir tai padės jiems atsirinkti tinkamus produktus ir gamintojus;
svarbiausias veiksnys bus tarptautiniu mastu pripažintų kokybės vadybos sistemos standartų inkorporavimas.
Kokybė XXI amžiuje aiškiai vaidins svarbiausią vaidmenį visų pirma visuomenėje ir ekonomikoje. “Kokybės taikymas tęsis nuo mokyklų ir ligoninių veiklos gerinimo iki šalies ekonomikos atvedimo į stipresnę poziciją pasaulinėje prekybos sistemoje. Taip, kaip kokybė buvo svarbiausias veiksnys keliant Japonijos gyvenimo lygį po Antrojo pasaulinio karo, taip ji atliks panašų vaidmenį šalyse, kurių ekonomika yra vystymosi lygyje” [19].
“Naujoje pasaulinėje ekonomikoje į vertės kriterijus be jau seniai esančių organizacijos klestėjimo, pelningumo, investicijų apsimokėjimo bei akcijų vertės, įtraukiami tokie kriterijai, kaip intelektualinio kapitalo kūrimas, verslo sąjungų formavimas, visuomenės negerovių, tokių, kaip skurdas, naikinimas ir vyriausybės veiklos efektyvumo gerinimas”.
“Pranašaujama, kad dvidešimt pirmas amžius bus kokybės amžius. Vartotojai visame pasaulyje reikalaus kokybės.”. Kokybė bus sėkmės faktorius ne vien tik versle, bet ir siekiant ekonominio stabilumo bei socialinės gerovės.
Kokybės vadybos įgyvendinimo infrastruktūros formavimas Lietuvoje.
Transformuojant ir adaptuojant pasaulio patirtį, būtina įvertinti tai, kad Lietuvoje yra specifinė nacionalinė kultūra. Nors diegiant kokybės vadybos koncepcijas į Lietuvos ūkį, bei adaptuojant užsienio šalių patirtį, jau yra nemažai nuveikta, tačiau kokybės siekimas yra nuolatinis tobulėjimo procesas, neturintis ribų. Be to, šiuolaikinės verslo aplinkos ir technologijų kitimas yra labai dinamiškas, todėl stovėti vietoje negalima.
Politinis, ekonominis ir socialinis sektoriai dar nėra pakankamai reformuoti ir juose nėra pritaikyti visuotinės kokybės vadybos principai: Lietuvos ekonomika, užsibrėžusi ilgalaikį strateginį tikslą integruotis į Europos ekonominę bendriją, sėkmingai gali siekti šio tikslo vadovaudamasi visuotinės kokybės vadybos principais, kurie bus kelrodis kelyje į sėkmingą šalies politinį, socialinį ir ekonominį vystymąsi.
Norint, kad įvyktų teigiami pokyčiai kokybės vadybos įgyvendinimo srityje, galintys daug įnešti į visas veiklos sferas, visų pirma būtina, kad valstybės vadovai ir kuo daugiau politikų suvoktų kokybės vadybos svarbą, įvertintų ir imtųsi atitinkamų veiksmų. Nuo jų požiūrio priklauso kokybės įgyvendinimas ir kituose ūkio sektoriuose. Deja daugelis Lietuvos valstybės veikėjų yra nepakankamai įvertinę visuotinės kokybės vadybos svarbą, o dalis iš jų net nesusipažinę su šia pažangia vadybos metodologija.
Labai svarbią sėkmingo kokybės vadybos įgyvendinimo infrastruktūros dalį sudaro Lietuvos nacionalinė kokybės programa, kurios įgyvendinimo eiga nagrinėjama kituose pranešimuose. Tikimės, kad kokybės vadybos pažangą Lietuvoje turėtų skatinti 2001 m. rugsėjo mėn. 19 d. įkurta Lietuvos kokybės vadybos asociacija (LKVA).
LKVA misija – gerinti ūkio subjektų konkurencingumą Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje, remiantis pažangiausia kokybės vadybos teorija ir praktika; skleisti ir aiškinti Lietuvos Nacionalinę kokybės politiką ir programą, kad kokybė palaipsniui taptų kiekvieno Lietuvos piliečio svarbiausiu mastymo ir veiklos bruožu, kad visose veiklos sferose kokybės lygis pakiltų iki Vakarų Europos kokybės lygio, kad Lietuva harmoningai integruotųsi į Europos Sąjungą. LKVA – pagrindiniai uždaviniai:
• suvienyti Lietuvos organizacijas ir kokybės vadybos specialistus, dirbančius gamybos, aptarnavimo, viešojo administravimo, konsultavimo ir kitose organizacijose, mokslo įstaigose, universitetuose ir kitose mokyklose kokybės asociacijos misijai įgyvendinti;
• pasaulinės patirties pavyzdžiu pakelti visuotinės kokybės siekimą į Lietuvos ūkio plėtros valstybinės reikšmės lygmenį;
• parengti internete specialų puslapį, kuriuo asociacijos nariai žinodami slaptažodį galėtų naudotis nemokamai, situacijai subrendus įsteigti specialų kokybės žurnalą teorinėms ir praktinėms šių sričių problemoms nagrinėti;
• rinkti, sisteminti ir analizuoti kokybės vadybos srities informaciją apie geriausią patirtį Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje ir skleisti asociacijos nariams internete nemokamai arba žurnale, kad jie šią informaciją panaudotų savo organizacijos veiklos sėkmei;
• informuoti ir šviesti verslininkus ir visą Lietuvos visuomenę kokybės vadybos srityje masinės informacijos priemonėmis;
• organizuoti kokybės vadybos konferencijas, seminarus, parodas kokybės vadybos naujienoms perteikti, kuriose asociacijos nariai galėtų dalyvauti nemokamai arba už minimalią kainą;
• organizuoti kokybės metus, mėnesius ir dienas, siekiant paskatinti organizacijas asociacijos nares įgyvendinti naujausius kokybės vadybos metodus – konkurencingo verslo pamatą;
• organizuoti Lietuvoje pasikeitimą pažangia patirtimi, įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą, kokybės vadybos sistemas pagd ISO 9000 šeimos kokybės vadybos standartus ir kitą pažangią pasaulinę kokybės vadybos patirtį;
• organizuoti asociacijos nariams kokybės apdovanojimo konkursus šalies, regionų bei ūkio sektorių lygmenyje, siekiant sudominti ūkio subjektus kokybės vadyba ir skatinti juos sukurti savo organizacijų nuolatinio tobulėjimo mechanizmą;
• apdovanojimams organizuoti sudaryti apdovanojimo modelį ir procedūras pagal Europos kokybės vadybos fondo parengtą verslo tobulumo modelį, kad pasiekusios aukštą veiklos kokybės lygį kompanijos – asociacijos narės galėtų siekti Europos kokybės apdovanojimų;
• atstovauti Lietuvą kitų šalių ir tarptautinėse kokybės organizacijose;
• kooperuoti su kokybės vadybos kitų šalių nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, siekiant perimti jų pažangią patirtį.
Išvados.
Pasaulinė patirtis rodo, kad kokybės vadyba yra vienas iš svarbiausių ūkio subjektų, atskirų šalių ir pasaulio regionų sėkmingos plėtros veiksnys.
Įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo kiekvienos šalies valdžios institucijų kokybės vadybos reikmės suvokimo. Todėl būtina gerinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo ir Prezidentūros kompetenciją kokybės vadybos srityje.
Būtina aktyviai remti ir plėtoti naujai įkurtos Lietuvos kokybės vadybos asociacijos veiklą, padedančią sėkmingai ir naudingai įgyvendinti kokybės vadybą- konkurencingo verslo pamatą visuose Lietuvos ūkio subjektuose.

Leave a Comment