Įmonės veiklos planas

1. Produkcijos gamybos planas

Produkcijos gamybos planas parodo numatomą pagamintį per planinį laikotarpį gaminių skaičių. Jis priklauso nuo realizavimo plano ir prekių atsargų sandelyje.
1 lentelė
Produkcijos gamybos planas
Rodikliai Gaminiai

C B L
1. Produkcijos realizavimo apimtis, tūkst.vnt 8,0 2,5 7,4
2. Prekių stsargos sandelyje periodo pabaigoje, tūkst.vnt 0,7 1,5 –
3. Prekių atsargos sandelyje periodo pradžioje, tūkst. vnt 1,5 – 0,4
4. Produkcijos gamybos planas, tūkst. vnt (1rod.+2rod.-3rod.) 7,2 4,0 7,0

Kai žinomas gamybos planas, galima skaičiuoti medžiagų, energijos, darbininkų darbo užmokesčio poreikį, kuris reikalingas gamybos planui įvykdyti.

2. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas

Kiekvienos medžiagos poreikis gamybos planui apskaičiuojamas dauginant gamybos planą iš medžiagos sąnaudų normos vienam gaminiui. Medžiagų ka

a
aštai apskaičiuojami, dauginant medžiagų kiekį iš jų kainos.
2 lentelė
Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas
Gaminys, medžiaga Gamybos planas, tūkst.vnt Medžiagos sąnaudų norma, kg/vnt Medžiagos kaina, Lt/kg Medžiagos poreikis gamybos planui, t Medžiagų kaštai

1 gaminio, Lt Gaminių, tūkst. Lt
1 2 3 4 5 6 7
Gaminys C
111 7,2 3,3 9,0 23,76 29,7 213,84
114 7,2 2,0 5,5 14,4 11,0 79,2
119 7,2 1,0 4,0 7,2 4,0 28,8
Viso: – – – – 44,7 321,84
Gaminys B
111 4,0 2,5 9,0 10,0 22,5 90,0
1 2 3 4 5 6 7
115 4,0 1,0 5,0 4,0 5,0 20,0
118 4,0 2,8 12,5 11,2 35,0 140,0
Viso: – – – – 62,5 250,0
Gaminys L
113 7,0 3,0 12,5 21,0 37,5 262,5
114 7,0 1,2 5,5 8,4 6,6 46,2
119 7,0 0,8 4,0 5,6 3,2 22,4
Viso: – – – – 47,3 331,1
Visų meddžiagų: 154,5 902,94

Kadangi ta pati medžiaga gali būti naudojama kelių gaminių gamybai, tai bendram kiekvienos medžiagos poreikiui nustatyti sudaroma medžiagų poreikio suvestinė.
3 lentelė
Medžiagų poreikio suvestinė
Gaminiai Medžiagų poreikis, t

111 113 114 115 118 119
Gaminys C 23,76 – 14,4 – – 7,2
Gaminys B 10,0 – – 4,0 11,2 –
Gaminys L – 21,0 8,4 – – 5,6
Viso: 33,76 21,0 22,8 4,0 11,2 12,8

3. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas

Kada apskaičiuojama kiek ir kokių medžiagų reikės gamybos plano vykdymui, aprūpinimo tarnyba įvertina medžiagų lygį sanselyje ir nustato, ko

o
okį kiekį medžiagų reikės nupirkti per planinį laikotarpį.
4 lentelė
Pagrindinių medžiagų pirkimo planas
Rodikliai Medžiagos

111 113 114 115 118 119 Viso
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Medžiagų poreikis gamybos plano vykdymui, t 33,76 21,0 22,8 4,0 11,2 12,8 –
2. Medžiagų atsargos sandelyje periodo pabaigoje, t – 2,5 1,5 2,0 2,5 1,4 –
3. Medžiagų atsargos sandelyje periodo pradžioje, t 3,0 2,0 – 5,0 – 1,4 –
4. Reikalingas nupirkti medžiagų kiekis, t (1rod.+2rod.-3rod.) 30,76 21,5 24,3 1,0 13,7 12,8 –
5. Medžiagų kaina, Lt 9,0 12,5 5,5 5,0 12,5 4,0 –
6. Išlaidos medžiagoms, tūkst. Lt (4rod.*5rod.) 276,84 268,75 133,65 5,0 171,25 51,2 906,69

4. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir

r
r išlaidų planas

Šiluminės energijos poreikį technologijai ir energijos kaštusapskaičiuojame remdamiesi pateiktomis šiluminės energijos normomis gaminiui, energijos kaina ir gamybos planu.
5 lentelė
Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas
Gaminiai Gamybos planas, tūkst. vnt Energijos sunaudojimo norma, Gcal/vnt Energijos kaina, Lt/Gcal Energijos poreikis, Gcal (2stulp*3sulp) Energijos kaštai, tūkst. Lt (4stulp*5stulp)
Gaminys C 7,2 0,03 100,0 0,216 21,6
Gaminys B 4,0 0,06 100,0 0,24 24,0
Gaminys L 7,0 – 100,0 – –
Viso: – – – 0,456 45,6

5. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas

Darbo kaštus sudaro darbininkų darbo užmokesčio suma, kurią reikės išmokėti darbininkams už darbą, gaminant numatytą produkciją.

Pirmiausia apskaičiuojame i-tojo gaminio gamybos programos darbo imlumą, sudaugindami gamybos planą ir gaminio darbo imlumą. Darbo užmokestis, tūkst. Lt apskaičiuojamas programos darbo imlumą dauginant iš valandinio atlygio.

Atskaitymai sveikatos ir socialiniam draudimui sudaro 31% nuo darbo užmokesčio tūkst. Lt.

6 lentelė
Darbo užmokesčio planas
Gaminiai Gamybos planas, tūkst. vnt Gaminio darbo imlumas,nh Valandinis atlygis, Lt Programos darbo imlumas, tūkst. nh Darbo užmokestis Atskaitymai soc. draudimui, tūkst. Lt

Tūkst. Lt %
Gaminys C

7,2 4 5,0 28,8 144,0 31,0 44,64
Gaminys B 4,0 9 5,0 36,0 180,0 38,8 55,8
Gaminys L 7,0 4 5,0 28,0 140,0 30,2 43,4
Viso: – – – 92,8 464,0 100,0 143,84

Darbininkų skaičiaus nustatymui reikia žinoti efektyvų darbo laiko fondą, t.y. kiek valandų per planinį laikotarpį vidutiniškai dirbs vienas darbininkas.
7 lentelė
Efektyvus darbininko darbo lainas
Darbo laiko sudėtis Planas
1. Kalendorinės dienos (365 arba 366) 366
2. Poilsio ir švenčių dienos (pagal kalendorių) 109
3. Režiminis darbo laikas (1rod. – 2rod.) 257
4. Neatvykimai, dienomis: 28

– eilinės ir papildomos atostogos 21

– dekretinės atostogos 2

– ligos 4

– kitos priežastis 1
5. Efektyvus darbo laikas, dienomis (3rod. – 4rod.) 229
6. Rėžiminė pamainos trukmė, val. 8
7. Vidiniai darbo dienos nuostoliai, val. 0,1
8. Efektyvi pamainos trukmė, val. (6rod. – 7rod.) 7,9
9. Efektyvus darbo laikas, val. (5rod. * 8rod.) 1809,1

8 lentelė
Personalo ir darbininkų skaičiaus planas
Rodikliai Reikšmė
1 2
1. Gamybinės programos darbo imlumas, tūkst. žm. val. 92,8
1 2
2. Efektyvus darbininko darbo laikas, val. 1809,1
3. Darbininkų sk

k
kaičius (1rod. / 2rod.) 51
4. Kitas personalas, žm. (30% darbininkų skaičiaus) 15
5. Visas personalas, žm. (3rod.+4rod.) 66

9 lentelė
Darbo plano rodikliai
Rodikliai Reikšmė
1. Personalas, žm. 66
1.1. Iš jo darbininkų skaičius 51
2. Personalo darbo užmokesčio fondas, tūkst. Lt.
(2.1.rod. + darbo užmokestis (360 + 200,3)) 1024,3
2.1. Iš jo darbininkų 464,0
3. Vidutinis metinis darbo užmokestis, Lt.:
3.1.1. dirbančiojo (2rod. / 1rod.) 15519,70
3.2.1. darbininko (2.1.rod. / 1.1.rod.) 9098,04
4. Pagaminta produkcija, tūkst. Lt. 4097,69
5. Darbo našumas (metinis išdirbis), tūkst. Lt.
5.1. 1 dirbančiojo (4rod. / 1rod.) 62,086
5.2. 1 darbininko (4rod. / 1.1.rod.) 80,35

Vidutinis metinis darbo užmokestis parodo, kiek per metus uždirba vienas dirbantysis arba darbininkas Lt.

Pagamintą produkciją galima apskaičiuoti, kai yra žinomos gaminių kainos, ir ji lygi gamybos plano (tūkst. vnt.) ir gaminių kainų (Lt.) sandaugų sumai.
184,55*7,2 = 1328,76
360,73*4,0 = 1442,92
189,43*7,0 = 1326,01
1328,76 + 1442,92 + 1326,01 = 4097,69

Darbo našumas (metinis išdirbis) parodo, už kokią sumą produkcijos pagamina per metus vienas dirbantysis arba darbininkas.

6. Gaminių pridėtinių išlaidų planas

Anksčiau apskaičiavome kintamus ir tiesioginius gamybos kaštus (pagrindinių medžiagų ir energijos technologijai išlaidos, darbininkų darbo užmokestis). Šie kaštai vadinami kintamais, nes jų suma kinta keičiantis gamybos apimčiai. Tiesioginiais jie vadinami todėl, kad skaičiuojami kiekvienai gaminių rūšiai pagal nustatytas sąnaudų normas.

Tačiau gamybos proceso organizavimas, aptarnavimas ir valdymas taip pat reikalauja atitinkamų išlaidų, kurias skirstome į gamybines pridėtines ir į įmonės valdymo bei produkcijos realizavimo pridėtines išlaidas. Šios išlaidos yra pastovios, nes nesikeičia, kintant gamybos apimčiai, ir netiesioginės, nes skaičiuojamos atskiriems padaliniams arba visai įmonei. Skaičiuojant atskirų gaminių gamybos kaštus, šias bendras išlaidas turim paskirstyti pagal tam tikrą raktą (požymį).
10 lentelė
Gamybinių pridėtinių išlaidų planas
Rodikliai Gaminiai Viso

C B L
1. Gaminių darbininkų darbo užmokestis,% 31,04 38,79 30,17 100
2. Gamybinės pridėtinės išlaidos, tūkst. Lt. 484,94 606,02 471,34 1562,3

7. Produkcijos gamybos kaštų planas

11 lentelė
Produkcijos gamybos kaštų planas
Kaštų rūšys Gaminiai Viso

C B L
1. Pagrindinės medžiagos, tūkst.Lt. 321,84 250,0 331,1 902,94
2. Šiluminė energija technologijai, tūkst. Lt. 21,6 24,0 – 45,6
3. Darbininkų darbo užmokestis, tūkst.Lt. 144,0 180,0 140,0 464,0
4. Atskaitymai soc. draudimui, tūkst. Lt. 44,64 55,8 43,4 143,84
5. Gamybinės pridėtinės išlaidos, tūkst. Lt. 484,94 606,02 471,34 1562,3
6. Viso gamybos kaštų, tūkst. Lt. 1017,0 1115,55 986,13 3118,68
6.1. Gamybos kaštais, % 32,61 35,77 31,62 100,00
7. Produkcijos gamybos planas, tūkst. vnt. 7,2 4,0 7,0 –
8. Gaminio gamybinė savikaina, Lt. (6rod./7rod.) 141,25 278,89 140,88 –

8. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas

Sudarant medžiagų atsargų planą, reikia įvertinti tik medžiagas, naudojamas trijų ga,imių gamyboje.

Prekių (gatavų gaminių) atsargos periodo pabaigoje įvertiname pagal jų gamybinę savikainą.
12 lentelė
Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas
Atsargų rūšis Atsargos dydis,
nat. vnt Kaina, Lt Atsargų vertė, tūkst. Lt. (2stulp.*3stulp.)
Medžiagos:
111 – 9,00 –
113 2,5 12,5 31,25
114 1,5 5,5 8,25
115 2,0 5,0 10,0
118 2,5 12,5 31,25
119 1,4 4,0 5,6
Viso: – 86,35
Prekės:
Gaminys C 141,16 98,875
Gaminys B 279,0 418,335
Gaminys L 140,99 –
Viso – – 517,21
Viso atsargų – – 603,56

9. Realizuojamos produkcijos gamybos kaštų planas

Produkcijos gamybos kaštai nėra lygūs realizuojamos produkcijos kaštams, nes ne visi pagaminti gaminiai parduodami ir periodo pabaigoje yra planuojamas atitinkamas prekių atsargų likutis. Įmonė pajamas gauna už parduotą produkciją, todėl pelno apskaičiavimui reikia žinoti realizuojamos produkcijos gamybos kaštus.

13 lentelė
Realizuojamos produkcijos kaštų planas
Rodikliai Reikšmė
1. Prekių atsargos sandelyje periodo pradžioje, tūkst. Lt. 448,0
2. Gamybos kaštai, tūkst.Lt. 3118,68
3. Prekių atsargos sandelyje periodo pabaigoje, tūkst. Lt. 517,21
4. Realizuojamos produkcijos gamybos kaštai, tūkst. Lt. (1rod. + 2rod. – 3rod.) 3049,47

10. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas

14 lentelė
Produkcijos realizavimo ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas
Rodikliai Viso Gaminiai

C B L
1. Produkcijos gamybos kaštai, % 100 32,61 35,77 31,62
2. Produkcijos realizavimo ir įmonės valdymo pridėtinės išlaidos, tūkst. Lt. 592,3 193,15 211,87 187,29
3. Produkcijos gamybos planas, tūkst. vnt. – 7,2 4,0 7,0
4. Gaminiui tenkanti pridėtinių išlaidų suma, Lt. (2rod. / 3rod.) – 26,83 52,97 26,76

11. Įmonės pajamų ir pelno planas

Įmonės pajamoms apskaičiuoti reikia nustatyti planines gaminių kainas. Gaminio kainą (ci) sudaro jo pilnoji savikaina (spi) ir pelnas (pi), kurį apskaičiuojame remdamiesi nurodytu gaminio rentabilumu (Ri).
Ri = (pi / spi) * 100, %
Pi = (Ri * spi) / 100

Gaminio pilnąją savikainą sudaro jo gamybinė savikaina ir valdymo pridėtinės išlaidos.