Imones vadybines administracines veiklos analize

ĮVADAS
Šiandieninės ekonomikos sąlygos – ekstremalios. Tai sąlygoja konkurencijos augimas, rinkos prisotinimas, gamybos bei darbo organizavimo formų kaita. Tai verčia ieškoti naujų šaltinių efektyvumui didinti visose srityse: kuriant naujus gaminius, tokius kurie tenkintu vartotojų poreikius, diegti moderniausią techniką, technologiją, organizuoti darbą bei jo valdymą.
Pastaruoju metu besikeičianti verslo aplinka reikalauja kitokio požiūrio į įmonės sėkmingą veiklą. Dauguma jų kuria naujus produktus, siekdami vartotojų susidomėjimo bei stabilaus išsilaikymo rinkoje. Konkurencija tampa vis aštresnė, o produktai ar paslaugos vis labiau supanašėja, todėl įmonės yra priverstos sk

k
kirti vis daugiau dėmesio santykiams su savo klientais. Dauguma įmonių suvokiančių esamą situaciją rinkoje bei jos kitimo tendencijas, gali įsigilinti į kiekvieno kliento poreikius, pagal juos taikyti produktus, paslaugas bei bendravimo būdus ir taip su klientais išlaikyti stiprius ryšius.
Kintant rinkos sąlygoms bei didėjant vartotojų poreikiams, pats sudėtingiausias uždavinys yra nuolat atnaujinti ir palaikyti savalaikę informaciją. Organizacijų vadovams norint efektyviai valdyti produktų ar paslaugų pardavimus, reikia analitinių duomenų, apimančių klientų poreikius ir pirkimo įpročius (produktų asortimentui grupuoti); produktų grupių lyginamosios analizės ro
o
odiklių (produktų grupių svarbai nustatyti ir pardavimų planams parengti); rinkos, pardavimų augimo, kainodaros, produktų pardavimų skatinimo rodiklių, kuriais remiantis galėtų sudaryti įmonės veiklos strateginius planus.
Kiekviena verslo įmonė turėtų siekti lyderystės ir savo gaminamos produkcijos ar paslaugų unikalumo, kurį lemia: aukšta pr
r
rekės kokybė, aptarnavimo garantija, pateikimo būdas, vartotojų poreikių tenkinimas, ir maži kaštai.

1. UAB “PREDITA” PRISTATYMAS

UAB “PREDITA” statybų rinkoje dirba nuo 1987 m. Nuo pat pradžių įmonė buvo viena iš stipriausių ir technologiškai moderniausių statybos įmonių – tokia išliko ir dabar. Įmonė atlieka visus statybos darbus nuo pamatų iki raktų įteikimo.
UAB “PREDITA” yra atestuota LR statybos ir urbanistikos ministerijoje, atestato Nr.0210. Pagal turimus gamybinius pajėgumus, technologinę įrangą, kvalifikacinius gebėjimus bendrovei suteikta galimybė atlikti bendruosius statybos, rekonstravimo, remonto, apdailos, stogų įrengimo, metalo konstrukcijų, vidaus ir išorės inžinerinių tinklų, spec. darbų – šildymo, elektros montavimo, aplinkos sutvarkymo darbus. Organizacijoje dirba virš 150 darbuotojų dauguma iš jų turi aukštąjį išsilavinimą.
Per metus UAB “PREDITA” vidutiniškai atlieka statybos darbų už 9 mln. litų. Įmonė turi stiprią gamybinę bazę – 8,4 ha teritorija, (medienos pe

e
erdirbimo, stalių, metalo konstrukcijų, metalo gaminių, skiedinių, betono gamybos cechus), nuosavą reikalingiausių mechanizmų, autotransporto parką, šiuolaikiškas mažosios mechanizacijos priemones. Tai leidžia su mažiausiais kaštais, išlaikant aukštą kokybę pasiekti galutinį rezultatą.
Įmonės veiklos šūkis:
Mes siekiame, kad mūsų verslas būtų pelningas. Ši tendencija suteikia galimybę bendrovei tobulėti, plėtotis ir geriau tenkinti vis augančius mūsų klientų reikalavimus, norus bei poreikius. Bendrovės gerovę kuria jos darbuotojai. Todėl mes siekiame sudaryti Jiems sąlygas efektyviai dirbti, kelti kvalifikaciją, atskleisti ir vystyti savo gebėjimus bei įgyvendinti asmeninius tikslus. Mū
ū
ūsų bendrovė brangina savo gerą vardą, rūpestingai vykdo įsipareigojimus, todėl mes – patikimas partneris.

UAB “PREDITA” ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

UAB “PREDITA” ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS PRIVALAMAI TRŪKUMAI

UAB “PREDITA” organizacinė valdymo struktūra yra funkcinė linijinė. Aukščiausiame valdymo lygyje yra generalinis direktorius, kuriam yra pavaldūs žemesnio lygio direktoriai: marketingo, statybos, tiekimo. Taip pat jo pavaldume yra sekretorė, atstovas kokybei ir aplinkosaugai, vyriausias buhalteris ir informacinių sistemų administratoriai. Atskirų funkcijų skyrių tikslai yra pakankamai suderinti su organizacijos tikslais, nes formalizacija yra pagrindinė komunikacijos tarp skyrių priemonė. Generalinis direktorius reikalauja griežtos formalizacijos. Rašytine forma organizacijoje pagrįstos taisyklės, veiklos procedūros ir pati politika. Generalinis direktorius esamos ar naujos veiklos vykdymui rašo įsakymus, kurie hierarchiniais laiptais keliauja žemyn iki reikiamo lygio. Skyrius ar pavaldinys neturi teisės vykdyti savarankiškos veiklos be įsakymo. Aukšto laipsnio formalizacijos pagalba norima apsisaugoti nuo veiklos dubliavimosi skyriuose ir subordinacijos pažeidimų.
Didelis formalizacijos laipsnis rodo, jog UAB “PREDITA” yra biurokratinė organizacija, kurios funkcijos ir užduotys ryškiai apibrėžtos ir smulkiai padalytos tarp skyrių.
Sprendimų priėmimo teisė susikoncentravusi hierarchijos viršuje, ir sprendimų priėmime dažniausiai dalyvauja tik funkciniai direktoriai. Generalinis direktorius turi pagrindinę sprendimų priėmimo teisę, dalis teisių suteikta direktoriams, o žemesnio rango vadovams sprendimų priėmimo teisė suteikta tik dalyje operatyvinės veiklos.
UAB “PREDITA” organizacinė valdymo struktūra, būdama funkcinio – linijinio tipo, remiasi organizacine valdymo forma pagal funkcijas. Šio valdymo tipo organizacijos pasižymi joms būdingais privalumais.
Funkcijoje vadovo ryšiai su pavaldiniais paremti linijiniu principu, nes informacija perduodama tik iš viršaus į apačią, arba iš apačios į viršų, o čia visiškai nėra informacijos perdavimo horizontaliai. Egzistuoja ryšys “ vadovas – pavaldinys” ir darbuotojas pavaldus tik vienam vadovui.
UAB “PREDITA” organizacinė valdymo struktūra be privalumų turi ir trūkumų. Nors ryšiai funkcijoje yra gana glaudūs, tačiau šito nėra tarp funkcijų. Specializacijos, koordinacijos, vadovavimo privalumai labiau būdingi funkcinių skyrių viduje, o tarp atskirų funkcijų skyrių kyla problemų. Vienos funkcijos skyriai dažnai nežino, ką veikia kitos funkcijos skyriai, kokie sprendimai ten priimami, todėl, produktui perėjus per visas stadijas: projektavimą, vystymą, gamybą, marketingo pakopas, dažnai nelieka atsakingo darbuotojo už galutinį produktą.
Bendrovėje yra blogai suformuoti padalinių skyriai: rinkodaros padalinyje turėtų būti tokios tarnybos kaip ryšių su visuomene, reklamos ir pardavimų skatinimo, pardavimų kanalų, tačiau dabar šiame padalinyje yra visiškai su marketingo veiklai nesusijusios tarnybos: kokybės ir aplinkosaugos, gamybos ir paruošimo priežiūros. Tokia rinkodaros padalinio struktūra neužtikrina sėkmingos marketingo veiklos, nes joje dirba kitos specializacijos darbuotojai.
Kita vertus, darbų saugos, IT ir personalo tarnyba yra tiesiogiai pavaldi generaliniam direktoriui, kai tuo tarpu kitiems padaliniams vadovauja žemesnio lygio vadovai.
Tokio lygio organizacinė struktūra yra neefektyvi darbų pasiskirstymo ir atsakomybės delegavimo atžvilgiu.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,PREDITA“
BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS
2004-11-17 Nr. 112
Vilnius
Susirinkimas įvyko 2004-11-17 10.00 val.

Susirinkimo pirmininkas – Petras Petraitis, direktorius.
Susirinkimo sekretorė – Giedrė Giedraitienė, vadovė.
Dalyvauja: Įmonės direktoriaus pavaduotojas – Andrius Vyšniauskas, teisininkas – Simas Jasaitis, personalo tarnybos konsultantas – Gintaras Einikas, akcininkai – Marius Janišius ir Tomas Vanagas, profesinės sąjungos pirmininkas – Gintaras Rutkauskas.
Darbotvarkė:
1. Dėl derybų įmonės kolektyvinės sutarties projekto parengimui ir svarstymui pradžios.
2. Dėl komisijos kolektyvinės sutarties projekto parengimui sudarymo.
1. SVARSTYTA. Dėl derybų pradžios įmonės kolektyvinės sutarties projekto parengimui ir svarstymui.
Kalbėjo profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Mažalas, kuris informavo posėdžio dalyvius, kad reikia rengti kolektyvinės sutarties projektą ir todėl būtena aptarti kokią privalomą informaciją reikės pateikti šalims dėl sutarties projekto parengimo pateikimo terminų ir tvarkos.
Kalbėjo įmonės direktoriaus pavaduotojas Simas Jasinas, kuris pasiūlė posėdyje aptarti kolektyvinės sutarties turinį, derybų terminus.
Kalbėjo teisininkas Linas Lisauskas, kuris pasiūlė į kolektyvinės sutarties projektą įtraukti šiais sąlygas:
1. darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo;
2. darbo apmokėjimo organizavimo (tarifinių atlygių, pareiginių algų, priedų, priemokų, kitų lengvatų ir kompensacijų, darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemų bei formų)
3. darbo ir poilsio laiko;
4. kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo;
5. šalių tarpusavio informavimo ir konsultavimo.
6. atsakingus už sutarties parengimą ir pateikimą.
NUTARTA: Pradėti rengti kolektyvinės sutarties projekto parengimui sudarymo.
2. SVARSTYTA Dėl Komisijos kolektyvinės sutarties projekto parengimui sudarymo.
Pranešėjas – įmonės direktoriaus pavaduotojas Martynas Kažukauskas pasiūlė, kad pradedant kolektyvinės derybas dėl įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimo ir svarstymo, būtena paritetiniais pagrindais sudaryti komisiją, kuri parengs sutarties projektą, nustatys sutarties prioritetines sąlygas. Atsižvelgdamas į sutarties projekto parengimo svarbumą ir sudėtingumą, pranešėjas į komisiją pasiūlė tris asmenis, sekretorė – Vida Vidaitienė, buhalterė – Stasė Stazaitė, vadybininkas – Jonas Stakėnas.
NUTARTA: sudaryti įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimui komisiją iš trijų asmenų sekretorės- Vidos Vidaitienės, buhalterės – Stasės Stazaitės, vadybininko – Jono Stakėno ir ją įgalioti po protokolo pasirašymo pradėti rengti kolektyvinės sutarties projektą.

Susirinkimo pirmininkas (Parašas) Petras Petraitis

Susirinkimo sekretorė (Parašas) Giedrė Giedraitienė

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “PREDITA”
ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Šie įstatai yra teisinis dokumentas, sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Uždarojų Akcinių bendrovių įstatymu.

1.2. Uždaroji akcinė bendrovė ( UAB ) “PREDITA” yra juridinis asmuo, turi pavadinimą, savarankišką balansą, savo sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose, apvalų antspaudą su įrašu “Lietuvos Respublika” ir atlieka finansines operacijas pagal nustatytas taisykles, UAB turi prekybinį ženklą.

1.3. UAB ”PREDITA” yra savarankiška savo veikloje, besivadovaujanti Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir įstatais.

1.4. Bendrovė turi komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Ji gali:

1.4.1. Pirkti, nuomti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitap juo disponuoti.

1.4.2. Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teisę, taip pat iškeisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius.

1.4.3. Verstis komercine – ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.

1.4.4. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti pinigines lėšas už palūkanas, nustatomas sutartimi.

1.4.5. Nustatyti savo teikiamų paslaugų, produkcijos ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir normatyvus reguliuoja valstybė.

1.4.6. Priimti į darbą ir atleisti iš jo darbotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo užmokestį.

1.4.7. Priimti ir keisti įstatus.

1.4.8. Steigti kitas įmones ( filialus, skyrius ), būti kitų įmonių dalininku ar valdytoju.

1.4.9. Skirti lėšų labdarai.

1.5. UAB yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turu. Valstybė neatsako už bendrovės įsipareigojiomus, atsako tik už akcijas sumokėta suma.

1.6. Bendrtovės ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.7. Bendrovės steigėjai yra fiziniai asmenys.

2. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ
2.1 Konkurencinė aplinka
Šiuo metu Lietuvoje veikia daug statybos bendrovių, kurios specializuojasi gyvenamųjų namų, komercinių patalpų statybose, inžinerinių, projektavimo, gamybos paslaugų teikime. Jų konkurencija yra labai aktyvi, ypač Vilniuje, o vartotojai turi didelį pasirinkimą įsigyti objektus ar paslaugas už jiems priimtinas kainas.
UAB Veikmė. Statybos bendrovė UAB “Veikmė” vykdo individualų būsto planavimą. Dauguma klientų renkasi individualų planavimą, tačiau pageidaujantiems “Veikmė” atlieka apdailą pagal jų skonį ir pajamas. “Veikmė” parduoda butus su daline apdaila už 1800 Lt/m2–1900 Lt/m2, palikdama laisvę klientui pačiam nuspręsti, koks galutinai bus jo būstas. 2000 m. UAB “Veikmė” oficialiai buvo įteiktas ISO 9002 sertifikatas, pažymintis, kad kompanijos veikla atitinka tarptautinius kokybės reikalavimus. 2003 m. bendrovė pasirašė su banku “Hansa-LTB” bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią UAB “Veikmė” klientai išskirtinėmis sąlygomis galės gauti būsto kreditą. Laisvosios rinkos ir konkurencijos sąlygomis bendrovė yra pripažinta užsienio partnerių ir solidžių užsakovų, nes turi atestatą, išduotą Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos ministerijos statybos montavimo darbams Lietuvoje, ir valstybinę licenziją statybinei veiklai Rusijoje.
UAB Progresyvios investicijos. UAB “Progresyvios investicijos” (PI) , išaugusios iš Šiaulių statybos bendrovės “Statreks”, stato daugiaaukščius namus Vilniuje – Antakalnyje, Žvėryne. Šiuo metu populiariausi nedideli butai, o jų potencialūs pirkėjai jaunos šeimos nuo 25 iki 40 metų, kurie yra ir perspektyviausi darbuotojai, todėl bendrovė daugiausia orientuojasi į šią gyventojų grupę. UAB “Progresyvios investicijos” parduoda butus su visa apdaila, interneto ir telefono ryšiu, signalizacija bei garažus stebinčiomis videokameromis. Kvadratinio metro kaina – nuo 2500 Lt. 2003 m. bendrovė jau stato naujus butus Žirmūnų rajone su daline apdaila. Tokie butai kainuos 1750–2350 Lt/m2. Anot “Progresyvių investicijų”, butų kaina priklausys nuo aukšto, buto padėties pasaulio šalių atžvilgiu, pradinio įnašo (perkant išsimokėtinai) dydžio bei pirkimo laiko (kuo ankščiau – tuo pigiau).
UAB Sąlytis. Statybinė bendrovė “Sąlytis” statyto, renovuoja, remontuoja įvairios paskirties objektus: ir individualius namus, ir visuomeninius pastatus, ir administracines patalpas, biurus. 2003 metais bendrovė planuoja statyti 2-3 aukštų gyvenamųjų namų kvartalą Lazdynėlių rajone. Šios įmonės pagrindinė veiklos strategija – statyti gyvenamuosius namus panašius į individualius namus, kuriuose gyvena 5–6 šeimos, o aplink namą dar yra ir žemės.
Išanalizavus nekilnojamojo turto plėtros tendencijas ir konkurencinę aplinką, 1 lentelėje yra pateikiami konkurentų rodikliai pagal pardavimus.
Bendrovė Pagrindinė veikla Pardavimai ir paslaugos mln.Lt Pardavimai ir paslaugos mln.Lt Pelnas prieš apmokestinimą mln. Lt Darbuotojų skaičius.
UAB “Progresyvios investicijos” gyvenamųjų namų, komercinių patalpų statyba, projektavimas 14,166 8,294 0,425 189
UAB “Sąlytis” mažaaukščių namų, individualių namų statyba, pastatų rekonstrukcija 7,973 8,969 0,179 60
UAB “Veikmė” gyvenamųjų namų, komercinių patalpų statyba 17,807 14,599 1,202 151

1 lentelė. Pagrindinių konkurentų rodikliai 2002–2003 m.

2 lentelėje pateikti pagrindinių AB “Molesta” konkurentų įtaką statybos srityje įvertinimai. Įvertinimui pasirinkta penkiabalė sistema, kur skaičiai 1 rodo mažiausią konkurencijos lygį, o 5 – didžiausią.

Bendrovės pavad.

Rodiklis „PREDITA” “PI” “Sąlytis “Veikme”
1. Rinkos dalis 4 2 1 5
2. Bendrovės reputacija 4 4 1 5
3. Produktų kaina 3 4 3 3
4. Klientų poreikių tenkinimo lygis 5 5 3 5
5. Parduodamų objektų kokybė 3 4 3 3
6. Didelis paslaugų a sortimentas 4 3 5 5
7. Pelninga bendrovės veikla 4 3 0 4
8. Personalo, specialistų kompetencija 3 3 2 4
Viso: 30 28 18 34

2 lentelė. Potencialių konkurentų atranka, balais (1-5)
Remiantis 2 lentelės rezultatais, didžiausios bendrovės konkurentės yra UAB “Veikmė”. Tarp konkurentų UAB “PREDITA” yra antroje vietoje, nes pagal surinktą nagrinėjamų rodiklių skaičių, bendrovė surinko 30 balų, kai tuo tarpu didžiausias balas buvo 34. Bendrovės UAB “Progresyvios investicijos”, UAB “Sąlytis” surinko mažiausiai balų – atitinkamai 28 ir 18. Nors šioms bendrovėms atiteko 3 ir 4 vietos, jas UAB “PREDITA” taip pat turi įvertinti kaip potencialias konkurentes statybinių paslaugų rinkoje.

2.2 Vartotojai

UAB “PREDITOS” klientai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. Didžiąją dalį klientų – apie 85 proc. sudaro juridiniai asmenys ir tik 15 proc. privatūs asmenys. 1 pav. pateikiama juridinių ir fizinių klientų struktūra.

1 pav. Įmonės klientų struktūra

Didžiausias skaičius tarp juridinių klientų yra akcinės bendrovės, kurios sudaro 55 proc., 13 proc. sudaro uždaros akcinės bendrovės, o 17 proc. – valstybinės įstaigos. Tuo tarpu fiziniai asmenys sudaro 15 proc. – tau daugiausia 21-45 amžiaus asmenys arba jaunos šeimos.

3. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ
3.1 Ekonominė aplinka

Statistikos departamento duomenimis, 2004 m. Lietuvos ekonomika sparčiai kilo, augo gyventojų pajamos, tačiau įmonių finansiniai rodikliai šiek tiek smuko. Per 2004 metus buvo sukurta 50704 mln. litų BVP.
BVP augimą lėmė gamybinės paskirties ir galutinio vartojimo paslaugos bei žemės ūkis. Daugiausia pridėtinės vertės sukurta transporto, sandėliavimo ir nuotolinių ryšių, mažmeninės ir didmeninės prekybos, statybos bei žemės ūkio veiklose.
Ekonomikos augimą skatina suaktyvėjusi vidaus rinka, eksportas bei artėjančios narystės ES perspektyvos. Prognozuojama, kad 2005 m. Lietuvos ūkis ir toliau stabiliai augs, didės namų ūkių pajamos, gerės įmonių finansinė padėtis. Prognozuojama, kad ūkio plėtros tempai bus panašūs ir 2005 m. – BVP sudarys apie 6 proc. Tai bus susiję su padidėjusiu vidaus vartojimu ir beveik visų ūkio sektorių plėtra.

1 pav. Realaus BVP pokyčiai per metus, proc.

Bendrajam statybos kainų indeksui didžiausios įtakos turėjo 6,2 proc. darbo užmokesčio ir kitų išlaidų padidėjimas. Taip pat įtaką darė 1,2 proc. padidėjusi statybinių mašinų ir mechanizmų eksploatavimo darbo valandos kaina.
2004 metais statybos kainų sumažėjimas buvo užfiksuotas keturis kartus – sausio (1,3 proc.), liepos (0,2 proc.), spalio (0,4 proc.) ir gruodžio (0,8 proc.) mėnesiais (žr. 2 pav.). Statybos kainos 2004 metais turėjo tendenciją didėti ir metų pabaigai jos padidėjo 1,2 procento.
Teigiamas veiksnys – statybų kainų didėjimas bendros defliacijos sąlygomis reiškia, kad didėja statybų paklausa.
Neigiamas veiksnys – spartesnis gyvenamųjų pastatų kainų didėjimas (1,5 proc.) sunkina gyventojų apsirūpinimą būstu.

2 pav. Statybos kainų kitimo tendencija 2004 m, proc.

Gyvenamojoje statyboje jaučiasi didelė konkurencija, ypač sostinėje, kur investuojama daugiausia. Viena vertus, ji vyksta tarp statybos bendrovių dėl klientų, kita – dėl žemės sklypų, kurių daugiabutei statybai sostinėje jau trūksta.

3.2 Socialinė aplinka
Lietuvoje kaip ir daugeliuose Europos valstybėse nuolat didėja pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių. Dėl to mažėja perkamoji galia, nes senyvo amžiaus žmonių poreikiai yra specifiniai, jie negali sau leisti pirkti brangius bei prabangius daiktus, ne kalbant apie naujos statybos būto įsigijimo.
2004 m. pabaigoje nedarbo lygis 6,7 proc., palyginti su 11,8 proc. 2003 m. pabaigoje. Prognozuojama, kad nedarbas ir toliau mažės ir 2005 metų pabaigoje sudarys 6,2 proc.
Minimali mėnesinė alga per 2004 metus pakilo ir sudarė 500 litų. Kadangi pasikeitė neapmokestinamasis minimumas nuo 214 litų iki 250 litų, bei per šį laikotarpį sumažėjo vartotojų kainų indeksas.
3.3 Politinė – teisinė aplinka

Ypatingą reikšmę įmonės veiklai turi politinė Lietuvos aplinka. Lietuvos integracija į ES paspartins Lietuvoje vykdomas reformas ir prisidės prie sąlygų laisvam verslui kurtis. Privataus verslo plėtra tampa vis svarbesnė Lietuvos Respublikos Vyriausybės politikoje ir konkrečiuose veiksmuose, kurių numatoma imtis, įgyvendinant Valstybės ilgalaikės raidos strategiją. Šalies makroekonominiai rodikliai rodo, kad ekonomika atsigauna. Įmones skatinanti politika gali ne tik teigiamai įtakoti makroekonominių rodiklių pokytį, bet ir gyventojų užimtumo didėjimą, vadinasi, ir gyventojų perkamąją galią, kurios menka potencija iki šiol išlieka viena iš pagrindinių kliūčių plėstis vidaus rinkai. Lanksčiai prisitaikydamos prie naujų ir sudėtingų paklausos–pasiūlos sąlygų vidaus ir užsienio rinkoje, įmonės sugebėjo atstatyti savo pozicijas bendrame šalies ūkyje, kurį geriausiai apibūdina BVP sandara. Tačiau, kaip ir iki šiol, Lietuvos verslininkai susiduria su didesnėmis negu bet kurioje kitoje Vidurio Europos šalyje kliūtimis organizuojant ir plėtojant verslą.
Verslo veiklos perspektyvos daugeliu atveju priklausys nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės politikos, jos pagrindu suformuotų priemonių įgyvendinimo efektyvumo, gebėjimo perimti ir įsisavinti Europos Sąjungos šalių praktinę patirtį, administruojant įvairias verslo plėtrą užtikrinančias priemones (mokesčių sistemą, mokesčių administravimą, kovą su korupcija ir biurokratizmu, informacinę, konsultacinę, teisinę paramą privačiam verslui).

Reklaminis skelbimas dėl darbo
SIŪLOME DARBĄ
Sėkmingai dirbančioje kompanijoje visų darbuotojų tikslas ir motyvacija yra bendri. Mes įsitikinę, jog tik dirbdami kartu galėsime paversti įmonės ir savo ambicijas tikrove.
UAB ,,PREDIRA” darbuotojų komanda yra jauna, atvira ir ambicinga. Ar norite tapti jos dalimi?
Šiuo metu ieškome – Projektų vadovo/-ės.
Reikalavimai:

IT produktų išmanymas;

nepriekaištingas IT rinkos išmanymas;

įstatymų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, išmanymas;

darbo patirtis bendradarbiaujant su korporatyviniais klientais;

gebėjimas savarankiškai atlikti pavestas užduotis;

gebėjimas planuoti savo darbo laiką;

gebejimas dirbti komandoje;

puikūs derybų igūdžiai;

iniciatyvumas;

nepriekaištingas lietuvių kalbos mokėjimas;

rusų bei anglų kalbų mokėjimas;

vairuotojo pažymėjimas;

reprezentatyvi išvaizda.
Darbo pobūdis: viešųjų pirkimų konkursų analizė; pasiūlymų/projektų rengimas; klientų poreikių analizė; paslaugų ir produktų pristatymas klientams; projektų vykdymo kontrolė.
Gyvenimo aprašymus su nuotrauka siųskite iki gruodžio 15 d. el. paštu cv@bms.lt, arba faksu (8~37) 75 10 29. Telefonas pasiteirauti: (8~37) 75 12 58.

KOMERCINIS PASIŪLYMAS
Pasiūlymas dėl bendradarbiavimo
Mes džiaugiamės, kad Jūsų narių verslas stabiliai vystosi. Jūs žinote tos sėkmės pagrindą – lojali komanda ir patikimi partneriai.
Mūsų bankas ypatingą dėmesį skiria smulkiam ir vidutiniam verslui, todėl Jūsų asociacijos nariams siūlome pasinaudoti mūsų paslaugomis patraukliomis sąlygomis.
Mes – tai bankas NORD/LB Lietuva vienas didžiausių ir seniausių bankų Lietuvoje, prieš metus sėkmingai įsiliejęs į stiprią Vokietijos banko NORD/LB finansinę grupę. Banko, kurio atstovybės yra didžiausiose pasaulio šalyse ir kuriam tarptautinė reitingų agentūra Fitch yra suteikusi aukščiausią ilgalaikį kredito reitingą (AAA).
Banko paslaugos
Siūlome asociacijos narėms, kurios atidarys sąskaitą banke, suteikti 20 proc. nuolaidą kasos ir atsiskaitymo operacijoms ir 0,5 proc. nuolaidą palūkanoms už kreditus (paskoloms, kredito linijoms ir greitajam verslo kreditui).
Paskola gali būti skirta investicijoms ir apyvartiniam kapitalui, išduodama iki 10 metų laikotarpiui.
Kredito linija gali būti skirta apyvartinių lėšų trūkumui padengti, išduodama iki 2 metų laikotarpiui.
Greitasis verslo kreditas – tai kredito limitas kliento sąskaitoje, skirtas verslo poreikiams. Kredito limitas suteikiamas iki 2 metų laikotarpiui.

4. VADOVAVIMO DARBUOTOJAMS ANALIZĖ
4.1 Įmonės kultūros apibūdinimas
Yra bendrosios elgsenos taisyklės, kurios reikalauja atsakomybės visuomenei, sąžiningumo, įstatymo ir duoto žodžio laikymosi, geros gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų kokybės, darbo ir prekių saugumo, sąžiningų santykių su darbuotojais, įsipareigojimų partneriams ir finansinių bei gamybinių įsipareigojimų laikymosi ir pan. Dėja, šios elgesio taisyklės dažnai neatitinka dabartinės Lietuvos verslininkų elgsenos, nes yra dar daug neatsakingumo, apgaulės, egoizmo, nepagarbos įstatymui. Lietuvoje laikytis etinių normų ir civilizuotų rinkos santykių sudėtinga dėl ekonominio nestabilumo, dažnos įstatymų kaitos, nenuoseklios valstybės mokesčių politikos, reketo ir aukšto korupcijos lygio.

Organizacijose konfliktai kyla dėl įvairių priežasčių. Neišskirtis ir UAB “PREDITA” įmonė. Čia tarpusavio konfliktai kyla dėl nepasitenkinimu vadovybės sprendymais, dėl nuomonių skirtumo sprendžiant problemas ir taip toliau.

4.2 Įmonės vadovavimo stilius ir konfliktų sprendimai
Visos problemos ar nesusipratimai greitai stengaimasi išspręsti, nes įmonėje dominuoja demokratinis vadovavimo stilius. Direktorius Petras Petraitis prieš priimant sprendimą tariasi su pavaldiniais, skatina savarankišką iniciatyvą, teigiamai reaguoja į kritiką ir nuolat kelia savo kvalifikaciją. Visada draugiška ir mėgsta bendrauti, nuolatinė savikontrolė, taip kaip ir pridera tikrai vadovei.
Įmonėje problemos reikalauja visapusiškai jas išanalizuoti ir surinkti informaciją. Problemos šalinančių veiksnių numatymas reikalauja bendrų sprendimų, kuriuos derėtų priimti taip, kad patys darbuotojai įsipareigotų atlikti konkrečius veiksnius ir prisiimti atsakomybę. Taip pasiekiama organizuojant susirinkimus ir pasitarimus, tai įmonėje vyksta nedažnai. Jai kitaip nepavyksta išspręsti problemų, atsirandančių kliūčių normaliam gamybiniam darbui, tai tenka organizuot susirinkimus porą kartų per mėnesį.

Vadovė suinteresuota, kad darbuotojai gerai dirbtų, todėl svarbu gerai juos pažinti. Visapusiškai skatina darbuotojus, pataria, padeda. Kaip skatinimą, kiekvienam darbuotojui švenčių progą įteikiamos dovanos.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PREDITA“

DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2004-11-16 Nr. 17-14
Vilnius

Susirinkimas įvyko 2004 m. rugsėjo 11 d.

Susirinkimo pirmininkas Darius Saulėnas.
Susirinkimo sekretorė Livija Brusokaitė.
Dalyvauja: Vyr. finansininkė Aldona Kairienė, Personalo skyriaus vedėja Lina Mažeikaitė.
Nedalyvauja pardavėja Kazytė Morkūnaitė.

Darbotvarkė:
1. Dėl atlyginimų išmokėjimo tvarkos pakeitimo.
2. Dėl darbuotojų premijavimo už 2004 metų trečio ketvirčio rezultatus.

1. SVARSTYTA. Atlyginimų išmokėjimo tvarka.

NUTARTA:
1. Atlyginimus išmokėti sekančio mėnesio 10 dieną.
2. Atlyginimus pervesti į darbuotojo asmeninę sąskaitą banke.
3. Už atlyginimų išmokėjimo vėlavimą išmokėti darbuotojams 0,5% už kiekvieną uždelstą dieną.

2. SVARSTYTA. Darbuotojų premijavimas už 2004 metų trečio ketvirčio rezultatus.

NUTARTA:
1. Skirti premijų išmokėjimui 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus litų 00 ct), išmokant po 500 Lt kiekvienam iš premijuojamų darbuotojų.
2. Premijuoti šiuos darbuotojus:
2.1. Valytoją Genę Jurgaitienę;
2.2. Konsultantę Mariją Kelpšienę;
2.3. Pardavėją Leonidą Kuršėną.
3. Premijuojamiems darbuotojams skirti padėkos raštus už kruopštų ir sąžiningą darbą.

Susirinkimo pirmininkas (parašas) Darius Saulėnas

Susirinkimo sekretorė (parašas) Livija Brusokaitė

UAB ,,PREDITA“ susirinkimų ir pasitarimų periodiškumas priklauso nuo esamų situacijų, dažniausiai susitarimai vyksta dėl tam tikrų problemų atsiradimo, finansinių srautų paskirstymo, transportavimo, naujų objektų aptarnavimas ir taip toliau. Darbuotojai dažniausiai teigiamai atsiliepia apie susirinkimų ar pasitarimą, nes juose tai pat sprendžiama darbuotojų problemos, išklausomos jų nuomonę apie tam tikrą situaciją. Susitarime sprendžiama kam ir kada reikia tobulinti savo žinias įgūdžius, kvalifikacija. Dėl to, darbuotojai su dideliu noru dalyvauja įmonės susirinkimuose.

5. ĮMONĖS VEIKLOS BIUDŽETO ANALIZĖ
2004 metų 9-ių mėn. UAB ,,PREDITOS“ ilgalaikis turtas sudarė 7710038lt, iš jų nebaigta statyba 14593Lt, nusidėvėjimas – 4604049 Lt, likutinė vertė 3105989.
Nematerialus turtas sudarė 19054Lt, iš jų 6524 Lt – išankstiniai apmokėjimai. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 253010 Lt.
1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 203810 Lt.
 Darbo užmokestis – 89465 Lt;
 gyventojų pajamų mokestis – 44635 Lt;
 socialinio draudimo įmokos – 412 Lt.
2. Kiti mokesčiai – 9772 Lt.
 Nekilnojamo turto mokestis – 8948 Lt;
 aplinkos taršos mokestis – 300 Lt;
 atskaitymai nuo pajamų į kelių fondą – 794 Lt.
3. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 5393 Lt.
4. Skolos tiekėjams – 3257 Lt.
5. Gauti išankstiniai apmokėjimai – 30778 Lt.
UAB “PREDITA” per 2004 m. atliko darbų daugiau nei už 17,1 mln. Lt, kai tuo tarpu 2003 m. suteikė paslaugų virš 9,6 mln., t.y. apie 42 % mažiau nei 2003 m. Statybos ir montavimo darbų 2004 m. buvo atlikta virš 7 mln. ir tai sudarė 73 % visų atliktų darbų, kai tuo tarpu 2004 m. šie darbai sudarė 85 % arba virš 14 mln. Lt.
Pagamintos produkcijos pardavimai buvo stabilesni nagrinėjamu laikotarpiu ir nebuvo staigių kitimo tendencijų – 2004 m. parduota produkcijos už 2,5 mln. Lt, o tai sudarė 15 % bendrame paslaugų suteikimo kontekste.

IŠVADOS
Verslo sėkmė pirmiausiai priklauso nuo pasirinktos krypties, strategijos parengimo ir verslo politikos. Versle ketinantis dirbti žmogus turi turėti žinių apie verslą, jo prigimtį, darbo ypatumus ir tam tikrus gebėjimus.

Per metus UAB “PREDITA” vidutiniškai atlieka statybos darbų už 9 mln. litų. Įmonė turi stiprią gamybinę bazę – 8,4 ha teritorija, (medienos perdirbimo, stalių, metalo konstrukcijų, metalo gaminių, skiedinių, betono gamybos cechus), nuosavą reikalingiausių mechanizmų, autotransporto parką, šiuolaikiškas mažosios mechanizacijos priemones. Tai leidžia su mažiausiais kaštais, išlaikant aukštą kokybę pasiekti galutinį rezultatą.
Aš manau, kad UAB ,,PREDITA“ – tai tokia įmonė, kuri nuolat vertina verslo aplinką ir galimybę adaptuotis prie nuolat besikeičiančios išorinės aplinkos. Ši organizacija kasmet atlieka tyrimus, kurie padeda geriau pažinti vartotojų norus bei poreikius.
Tai pat ši įmone daug dėmesio skiria personalui. Nuolat motyvuoja savo darbuotojus, kelia jų kvalifikaciją.Tai labai svarbus komponentas, kadangi personalas ne tik tiesiogiai dalyvauja procese, bet ir numato organizacijos tikslus bei organizuoja racionalią jų įgyvendinimo sistemą.
Aš galvoju, kad UAB ,,PREDITA“ ir toliau sėkmingai užsiims savo veiklą, ir toliau tinkins mūsų poreikius.