Gamybos procesas

1.1 GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMAS
Gamybos reorganizavimą sukelia šie veiksniai:1) Technologijos pokyčiai;2) Rinkos pokyčiai;3) Vadybos pokyčiai.
Technologiniai pokyčiai: a) Našumo ir lankstumo galimybių didinimo susiformavimas; b) Žmonių pašalinimas iš technologinių procesų automatizuojant gamybą. Žmogus prižiūri automatus; c) galimybė varijuoti įmonės dydžiu; d) galimybė siekti efektyvumo ne tik masinėse gamybos įmonėse.
Rinkos pokyčiai: a) Rinkos prisotinimas; b) kokybės augimo būtinumas; c) rinkos internacionalizavimas;
Vadybos pokyčiai: a) Žmogaus veiksnio svarbos padidėjimas; b) gamybos humanizavimas; c) orientacija į kolektyvinį grupių darbą.
1.2 GAMYBOS PROCESO ESMĖ
Kiekvienos įmonės paskirtis – gaminti gamybos priemones, vartojimo re

e
eikmenis arba atlikti patarnavimus. Visame gamybos procese galima išskirti 3 sudedamąsias dalis:
1) Darbas; 2) Darbo priemonės; 3) Darbo objektas. Darbas – tikslinga žmonių veikla.

OPERACIJA – elementari gamybos proceso dalis, kurią darbininkas ar jų brigada, neperderindama įrengimų, atlieka toje pačioje darbo vietoje tiems patiems objektams. DARBO VIETA – gamybinio ploto dalis, aprūpinta būtinais įrengimais, įrangos kontrolės priemonėmis, kurie reikalingi planuojamai operacijai atlikti. Operacijos skirstomos į: 1) gamybines (pagrindines); 2) pagalbines; 3) transportines; 4) kontrolės; 5) sandėliavimo. Gamybos Operacijos: 1) rankinės; 2) mašininės; 3) mašininės rankinės (mišriosios); 4) automatinės; 5) operatinės; Natūralios operacijos vyksta gamtos energijos saskaita, darbininkui tiesiogiai ne
e
edalyvaujant, o tik kontroliujant. Gamybinių operacijų metu vyksta tiklingas darbo objektų fizinių ir cheminių savybių keitimas, siekiant juos paversti gaminiais. Gamybinių operacijų visuma sudaro pagrindinius gamybos procesus. Kartais gamybiniame procese gali vykti kelios operacijos vienu metu. Praėjimas, kurie skirstomi į veiksmus, o
pastarieji – į judesius. Gamybos Procesas – sudėtinga struktūros visuma, kurią nagrinėjant, galima išskirti tarpusavyje saveikaujančius tam tikrus procesus. Priklausomai nuo paskirties bendrame gamybos procese skiriami 3 rūšių procesai: 1) pagrindiniai; 2) pagalbiniai; 3) aptarnavimo. Pagrindiniai procesai – tokie procesai, kurių metu keičiamos įvairios darbo objektų savybės: forma, matmenys, vidinė struktūra, cheminės savybės; atskirų darbo objektų padėtis vienas kito atžvilgiu. Rezultatas – gatavi gaminiai ir patarnavimai. Pagalbiniai procesai sudaro sąlygas be sutrikimų vykti pagrindiniams procesams. Produkcija nerealizuojama, tačiau naudojama įmonės vidaus reikalams: įrankių gamyba, staklių, įrengimų remontui. Aptarnavimo procesai padeda nenutrūkstamai vykti pagrindiniams ir pagalbiniams procesams, juos aptarnaujant: kokybės kontrolė, transporto sandėliavimo, darbo vietų aptarnavimas.
Pagrindiniai gamybos procesai susideda iš 3 fazių: 1) paruošimo; 2) apdirbimo; 3) surinkimo.
Paruošimo fazėje iš medžiagos gaminami ruošiniai tokie, kad jie savo forma ir matmenimis būtų kuo ar
r
rtimesni būsimų detalių konfigūracijai ir matmenims, tuomet vėlesniuose procesuose gaunama mažiau atliekų ir mažiau įdedama darbo (liejimas, štampavimas).
Apdirbimo fazėje gaminamos detalės, stengiantis užtikrinti jų pakeičiamumą, tuomet surinkimo procese mažėja darbo imlumas.
Surinkimo fazėje iš detalių gabalų gaminami surinkimo vienetai (mazgai). Gaminių išbandymas apdaila, ipakavimas.
Jei įmonėje yra visos trys fazės – įmonė yra pilnos gamybos struktūros, jei bent bent vienos trūksta, tai nepilnos gamybos struktūros (ketaus liejykla).
Gamybos proceso organizavimas – sistema priemonių, racionaliausiai derinančių gamybos procesus su darbo priemonių ir darbo objektų naudojimu. Šių pr
r
riemonių sistema turi atsakyti: Kas? Ką? Kada? Kaip? Turi daryti, kad būtų įvykdyti įmonės uždaviniai (kuo didesnis pelnas ir kuo geresni veiklos rezultatai, kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius.Gamybos proceso organizavimas turi apimti visus įmonės veilkos etapus ir visas veiklos sritis.
1.3 Gamybos proceso organizavimo principai
Sukauptas patyrimas leidžia suformuluoti principus, kurių laikomasi, organizuojant gamybos procesą. Tai: 1) proporcingumas, 2) nenutrūkstamumas, 3) ritmingumas, 4) specializavimas, 5) sroviškumas, 6) gamybos proceso lankstumas, 7) gamybos integravimas. Proporcingumas reikalauja, kad kiekviename gamybiniame bare, kur vyksta tam tikra pagrindinio proceso dalis, įrengimų kiekis, gamybinis plotas, darbininkų skaičius, būtų tarpusavyje suderinti ir atitiktų reikalaujamą darbo imlumą, taip pat užtikrintų nepertraukiamą darbą. Gamybos nenutrūkstamumas pasiekiamas retai (dažniausiai aparatiniuose procesuose). Jei negalima pasiekti visiško nenutrūkstamumo, gamybos procese atsiranda pertraukos. Pertraukos turi būti kuo trumpesnės, nes tuomet sutrumpėja gamybos ciklo trukmė ir nebaigtos gamybos likučiai.
Ritmingumas. Jis pasiekiamas tada, kai kiekvienoje darbo vietoje bet kuriuo laikotarpiu pagaminamas vienodas, arba nuolat didėjantis produkcijos kiekis. Ritmingas darbas leidžia vienodai apkrauti įrengimus, panaudoti visą darbo jėgą, sudaro sąlygas produkcijos kokybei ir broko išvengimui. Gamybos specializavimas įmonės viduje priklauso nuo įmonės bendro specializavimo. Specializuojant gamybos procesą, visi gaminiai, procesai ir operacijos pagal tam tikrus požymius paskirstomi atskiriems įmonės padaliniams ir atskiroms darbo vietoms. Priklausomai nuo požymių, skiriamos įvairios specializavimo formos: 1) daiktinė (jai būdinga tai, kad atskiri padaliniai specializuojami įvairiais įrengimais ir technologiniais procesais gaminti sąlyginai baigtus objektus (gaminius, agregatus). Privalumai: a) supaprastina operacijų valdymą, padidina atskirų padalinių vadovų atsakomybę už gamybinių programų vykdymą. Čia nereikia daugelio transporto operacijų, todėl sutrumpėja gamybos ciklas. Padidėjęs darbo našumas sąlygoja prekių savikainos sumažėjimą. Trūkumai : tinka tik masinėje ir ir daugiaserijinėje gamyboje, o smulkiaserijinėje ir vienetinėje gamyboje negalima maksimaliai apkrauti įrengimų..
Technologinė specializavimo forma. Jai būdinga tai, kad kad atskiri padaliniai specializuojami apdirbti labai įvairius objektus, kuriuos sieja tam tikros panašios operacijos (liejyklos, kalvės). Ši forma naudojama vienetinėje ir smulkiaserijinėje gamyboje.
Sroviškumas. Reikalauja, kad visi darbo objektai gamybiniame procese judėtų nuosekliai ir trumpiausiu keliu bei viena kryptimi. Pasiekiamas teisingai planuojant cechus ir atskiras darbo vietas. Užtikrina mažesnes transportavimo sąnaudas tarp atskirų darbo vietų ir prisideda prie savikainos mažinimo.
Mechanizavimas ir automatizavimas. Mechanizuojant ir automatizuojant gamybinius procesus naudojama automatinė mašinų sistema, kai žaliavos ir medžiagos paverčiamos gatavais gaminiais, žmogui tiesiogiai nedalyvaujant. Užtikrinamas didesnis darbo našumas, dėl to mažėja gaminių savikaina.
Lankstumas. Su minimaliomis darbo sąnaudomis galima greitai performuoti darbo vietas, pertvarkant į naujų gaminių gamybą.
Integravimas. Šiandien dar labai retai pasiekiamas, todėl prie jo stengiamasi pereiti palaipsniui (atskirais etapais automatizuojant atskirus gamybos procesus ir jungiant juos į vieną sistemą, valdomą ESM.
1.4 GAMYBOS TIPAI IR JŲ CHARAKTERISTIKOS
Kiekvieną įmonę, galima priskirti prie tam tikro gamybos tipo: 1) vienetinė, 2) serijinė (daugiaserijine, vidutiniaserijinė, stambiaserijinė), 3) masinė gamyba.
Masinė gamyba – kai pastoviai ilgą laiką vienu metu dideliais kiekiais gaminamas vienas gaminys. Masinėje gamyboje laikas nuo gaminių įleidimo ir išleidimo vad ritmu. Ritmas labai mažas ir sudaro valandos dalį. Gamybos tempas didelis ir siekia 10 iki 1000 vienetų per 1 val.
Serijinė gamyba – platesnė nomenklatūra, gaminiai gaminami periodiškai (serijomis). Tam tikras vienodas dirbinių kiekis pradedama gaminti vienu metu ir pereina visus gamybos procesus ir baigiamas gaminti (sudaro partiją). Serijinė gamybą yra tarp vienetinės ir masinės.
Vienetinė gamyba – gaminama labai daug skirtingo tipo gaminių ir gamybos apimtys bei kiekiai yra nedideli. Šios gamybos gaminiai per metus nesikartoja, o jei kartojasi, tai neperiodiškai. Naudojami universalūs įrengimai.
1.5 gamybos procesų organizavimas laike
Gamybos ciklas – laikotarpis, nuo tam tikro gaminio ar detalės gamybos pradžios iki pabaigos Pagrindinė charakteristika – jo trukmė, kuri išreiškiama kalendorinėmis arba darbo dienomis (arba valandomis). Ciklo trukmė turi ypatingą vaidmenį. Sudėtingo proceso gamybos ciklą skirstome į tam tikrus elementus, kurie pavaizduoti schemoje
Gamybos ciklą sudarančių elementų lyginamoji dalis priklauso nuo daugelio veiksnių, o labiausiai nuo gamybos tipo.Gaminio arba detalių ir jų partijos gamybos ciklą nulemia pasirinktas operacijų derinimo būdas. Operacijų derinimo būdai parodo detalių arba gaminių perdavimo būdus apdirbimo procese iš vienos operacijos į kitą Operaciujų derinimo būdai:1) nuoseklusis, 2) lygiagretusis, 3) mišrusis (lygiagrečiai nuoseklus).
Gaminant N detalių partiją, nuoseklių operacijų derinimo būdu pirmiausia visoms detalėms atliekama pirma operacija, o vėliau visa detalių partija pergabenama į antrąją operaciją, atliekančią darbo vietą, kurioje, atlikus technologinį procesą, detalių partija pargabenama į trečią ir kitas operacijas.
Taikant nuoseklų operacijų derinimo būdą, atskiros detalės ilgai užsiguli kiekvienoje operacijoje, laukdamos bendros apdorojimo pabaigos. Partijos apdirbimo trukmė gali būti apskaičiuojama pagal formulę :

n – operacijų skaičius, ti – laikas, reikalingas darbo vietoje, Si – darbo vietų skaičius Lygiagretus operacijų derinimo būdas. Derinant šiuo būdu, atlikus eilinę operaciją detalė iš karto, palaukiant, kol bus apdorotos kitos partijos detalės, kartu su visa partija perduodamos iš operacijos į operaciją taip vadinamomis transportinėmis partijomios. Tai leidžia sumažinti ar visiškai limituoti detalių užsigulėjimo laiką ir dėl to ciklo trukmė yra mažiausia.
TLYGIAG=pni=1ti/si+(N-p)*( ti/si)max
p –transportinės partijos dydis, ti – laikas, reikalingas darbo vietoje, Si – darbo vietų skaičius , N – apdirbamų detalių skaičius.
Mišrusis operacijų derinimo būdas. Apjungia minėtų būdų gerasias savybes t.y. gauname nepertraukiamumą ir lygiagretumą.
Tmišr=N pni=1ti/si-(N-p) ni=1 ( ti/si)min
p –transportinės partijos dydis, ti – laikas, reikalingas darbo vietoje, Si – darbo vietų skaičius, N – apdirbamų detalių skaičius.
Jei po trumpesnės operacijos seka ilgesnė operacija, tai antrosios operacijos darbo pradžia yra užsibaigus pirmos operacijos pirmos transportinės partijos apdirbimu.
Jei po ilgesnės operacijos seka trumpesnė operacija, tai fiksacijos laikas yra trumpesnės operacijos paskutinės partijos apdirbimo pradžia ir turi sutapti su ilgesnės operacijos paskutinės partijos užbaigimo trukme.
Privalumai: užtikrinamas operacijų nepertraukiamumas, lengvai valdomas gamybos procesas ir lengva gamybos apskaita. Trūkumas: priklausomai nuo operacijų trukmių pailgėja bendra ciklo trukmė, lyginant su su lygiagrečiu operacijų derinimo būdu. Šis būdas taikomas serijinėje gamyboje. Parenkant transportinės partijos dydį, turi įtakos: 1)detalės svoris, 2) detalės gabaritai.
Transportinės partijos dydis parenkamas kaip visos partijos racionalus dalmuo, suformuojant ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 7 transportines partijas. Efektyvios operacijų trukmės gali būti išsidėsčiusios taip:
1) idealiausia – visos operacijų trkumės vienodos, 2) pirma operacija ilgiausia, o kitos trumpėja, 3) pirma operacija trumpiausia, paskutinė ilgiausia, 4) vidurinė operacija ilgiausia, kitos trumpėja kitos trumpėja nuo jos į šalis, 5) išorinės ilgos, vidurinė trumpa.
Išeinant iš gamybinio ciklo trukmės Optimalios sąlygos būtų:
Rodikliai Oper.derinimo būdai

Nuoseklus Lygiagr Mišrus
Gamybinio ciklo max min vid
trukmė
Nenutrūkstamum max min max
Lygiagretumas min max vid
1.6 Gamybos Ciklo Trukmės Apskaičiavimas
Sudėtingo proceso gamybos ciklą galime apskaičiuoti dviem būdais: 1) analitiniu, 2) grafoanalitinis.
Analitinis -jis taikomas tik preliminariuose gamybos ciklo trukmės apskaičiavimuose. Šiuo būdu apskaičiuojama pirmiausia apytiksliai parenkami keli gamybos ciklą lemiantys objektai, t.y. mazgai (surinkimo elementai) ar partijų detalės, kurių gamybos ciklai yra ilgiausi. Apskaičiuojant šių objektų gamybos ciklus tolimesniam skaičiavimui paliekami tik tie objektai, kurių ciklai yra ilgiausi. Visų gaminių gamybos ciklo trukmė apskaičiuojama pagal tokią schemą: detalių partijos ilgiausias ciklas, surinkimo partijos ilgiausias ciklas ir bendrojo surinkimo ciklas
Grafoanalitinis.Jo pagrindas – gaminio surinkimo schemos (technologinis dokumentas) su kai kuriais papildymais, kurie remiasi anksčiau atliktais analitiniais skaičiavimais. Gautas grafikas vadinamas gaminio ciklograma.
Ciklogramoje nebūtina atidėti visų detalių ir visų surinkimo vienetų ciklus, o galima apsiriboti tomis detalėmis ir tais surinkimo vienetais, kurie nulemia bendrą ciklo trukmę.Gamybinio ciklo trukmei apskaičiuoti ir sąnaudoms minimizuoti yra panaudojami tinklinio planavimo ir valdymo metodai , panaudojant ESM.
1.7 Gamybos Ciklo Trumpinimo Būdai
Ciklo trumpinimo labai didelė ekonominė reikšmė, nes kai gamybos ciklas sutrumpinamas: 1) padidėja finansinio kapitalo apyvartumas (galima gauti didesnį pelną), 2) sumažėja nebaigtos gamybos sandėliuose atsargos (sumažėja apyvartinių lėšų poreikis), 3) pagerėja gamybos organizavimas, o tai atsiliepia dirbančiųjų psichologijai, o per ją ir ekonomikai.

Gamybos ciklo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių, todėl ciklas trumpinamas šiais būdais: 1) ciklo technologijos dalis gali būti trumpinama, mažinant technologinių operacijų darbo imlumą. 2) natūralūs procesai būna ilgi, todėl jų negalima trumpinti. Jei leidžia sąlygos, juos reikia pakeisti dirbtiniais procesais. 3) Kontrolinės operacijos jei galima, turi būti atliekamos per technologinį procesą. 4) Transporto operacijos turi būti atliekamos be sutrikimų ir tik specialios įrangos pagalba. 5) Pamainingumo didinimas ir pertraukų trumpinimas: šioje srityje padeda geresnis valdymas ir savalaikis darbo vietos aprūpinimas medžiagomis, įranga, įrankiais ir gera įrenginių priežiūra.
1.8 srovinės gamybos organizavimas
Bendriausios prielaidos srovinei gamybai organizuoti serijinėje ir vienetinėje gamyboje: 1) didelė gamybos apimtis 2) stabili produkcijos nomenklatūra 3) stabili gaminio konstrukcija ir mazgų bei detalių pakeičiamumas, 4) stabili ir pažangi technologija, 5) tobulas gamybos ir darbo organizavimas. Srovinės gamybos metodas pats pažangiausias. Svarbiausia gamybos efektyvumo sąlyga nenutrūkstamas procesas, kuris turi vykti be pertraukų. Šiai gamybai būdinga: 1) kiekviena darbo vieta organizuojama tam tikrai darbo operacijai ar ribotam skaičiui technologiškai panašių operacijų. 2) Kiekvienam gaminiui ar panašių gaminių grupei pagaminti, skiriama tam tikras darbo vietų skaičius. 3) Darbo vietos išdėstomos griežtai pagal technologinių procesų operacijų eilės tvarką ir sudaro srovinę liniją. 4) Gaminiai iš pirmos į antrą perduodami su mažesnėmis pertraukomis specialiomis transporto priemonėmis. 5) Visos darbinės operacijos laiko požiūriu turi būti tarpusavyje suderintos ir atliekamos laikantis srovinei linijai nustatyto takto arba ritmo. Svarbiausias srovinės linijos darbo parametras – taktas, kuris išreiškia darbo ritmingumą ir parodo laiką, tarp dviejų gretimų to paties gaminio paleidimo arba išleidimo gamybon. Taktas – dydis, atvirkščias srovinės linijos gamybiniam pajėgumui.
r=Fef/G[min], r – taktas, Fef – efektyvinės srovinės linijos darbo laiko fondas planuojamam laikotarpiui, G – gaminių skaičių vienetais.
Remiantis srovinės linijos takto ir ritmo apskaičiavimais, nustatomas reikalingų darbo vietų ir atlikėjų skaičius kiekvienai operacijai atlikti.
S=tVNT/r, tvnt- operacijos trukmė, R – ritmas, S – darbo vietų skaičius
Gautoji reikšmė apvalinama didinimo kryptimi ir laikoma priimtų darbo vietų skaičiumi. Srovinės linijos apkrovimo koeficientas:

KQ=Sapsk/Spriimt; Sapsk – apskaičiuotų darbo vietų skaičius, Spriimt. – realiai egzistuojančių darbo vietų skaičius
Jei ka ,95, tai galima organizuoti nepertraukiamą srovinę liniją.
Srovinės linijos skirstomos :
1)Vienadaiktės (gaminamas vienas gaminys), 2) daugiadaiktės
Daugiadaiktės:
1.kintamosios srovinės linijos. Šiose linijose gaminami vieni gaminiai, po to, perderinus įrengimus, kiti gaminiai.
2.grupinės srovinės linijos. Jos skirisi nuo kintamųjų srovinių linijų tuo, kad joms priskirti gaminiai gaminami neperderinant įrengimų darbo vietose.
Pagal objekto judėjimą tarp operacijų charakterį, srovinės linijos gali būti: 1.nepertraukiamos, 2) pertraukiamos
Pagal konvejerio darbo tipą :
1) su darbo konvejeriu, 2) su paskirstymo konvejeriu,
Pagal darbo vietų išsidėstymą prie konvejerio:
1)vienpusiai, 2) dvipusiai, 3) zigzaginiai (šachmatiniai), 4) ovaliniai, 5) T formos, 5)  formos, 6) apskritiminiai.

Pagal mechanizacijos laipsnį:
1)rankų darbo, 2) mechanizuotos, 3) kompleksiškai mechanizuotos, 4) pusiau automatinės, 5) automatinės,
Pagal darbo ritmą:
1)laisvo ritmo, 2) pulsuojančio ritmo, 3) reglamentuotos
1.9 Nepertaraukiamos Srovinės Linijos
Tai tokios srovinės linijos, kuriose technologinis procesas vyksta nenutrūkstamai ir visos operacijos atliekamos vienu metu darbo arba paskirstymo konvejeriuose. Norint tinkamai organizuoti srovinę liniją, ir racionaliai planuoti jos darbą, būtina apskaičiuoti pagrindinius parametrus, tokius, kaip taktą, darbininkų ir įrengimų skaičių, konvejerio greitį, konvejerio darbinės dalies ilgį ir ciklo trukmę. Konvejerio greitis:

r – taktas, l – konvejerio žingsnis
Konvejerio darbinės dalies ilgis:

l – konvejerio žingsnis,
Konvejerio juostos ilgis:

Gamybinio ciklo trukmė, apskaičiuota darbo konvejeriui:

Tai pat būtina apskaičiuoti ir detalių atsargas konvejeryje, nes pagal jų dydį yra apskaičiuojamos reikalingos apyvartinės lėšos. Atsargos: 1) technologinės, 2) transportinės, 3) draustinės
2.0 PERTRAUKIAMOS SROVINĖS LINIJOS
Tiesiasrovių linijų pagrindas yra nepilnas operacijų sinchronizavimas. Šias srovines linijas apibūdina: 1) siekiant užtikrinti planingą linijos darbą, tarp nesinchronizuotų operacijų sudaromi detalių ar gaminių įdirbiai t.y. tarpoperaciniai apyvartiniai įdirbiai. 2) siekiant geriau išnaudoti laiką, nepilnai užimtam darbininkui paedama atlikti keletą operacijų. 3) siekiant sudaryti gamybos procesą nenutrūkstamą, sudaromas planas – standartas, kuris reglamentuoja srovinės linijos darbo režimą per tam tikrą laikotarpį.
2.1 SROVINĖS GAMYBOS EFEKTYVUMAS IR TRŪKUMAI
Iki šiol buvo laikomasi nuomonės, kad srovinė gamyba – efektyvi gamybos proceso organizavimo forma, kuriai būdingai nemažai ekonominių privalumų. Srovinės gamybos bendras ekonominis efektas susideda iš atskirų srovinės linijos ekonominių efektų, kurių kiekis nustatomas pagal bendro ekonominio efekto apskaičiavimo metodiką.
ekonominiai rodikliai: 1) sumažėjus darbo imlumui, geriau specializuojant darbo vietas, o taip pat sumažėjus darbo laiko nuostoliams transportuojant detales, padidėja darbo našumas, 2) sumažėjus darbo imlumui, transportavimo trukmei ir likvidavus pertraukas tarp operacijų, trumpėja gaminio gamybos ciklas, 3) sutrumpėjus gaminio gamybos ciklui, sumažėja nebaigtos gamybos likučiai ir reikia mažiau apyvartinių lėšų, 4) perorganizuojant į srovines linijas yra tobulinama technologija bei darbo organizavimas, dėl to sumažėja atskirų operacijų ir bendras gaminio darbo imlumas, 5) patobulinus technologiją ir darbo organizavimą, sumažėja broko ir pagerėja gaminio kokybė, 6) dėl šių aunksčiau minėtų veiksnių mažėja gaminių savikaina.
Pertvarkant gamybą į srovinę liniją, reikalingos investicijos, kurios gana greit atsiperka.

iki Gkr geriau taikyti pavienę gamybą, o po jo – srovines linijas.
2.2. LANKSČIOS AUTOMATIZUOTOS GAMYBOS ORGANIZAVIMAS
Būtinumas dažnai atnaujinti gamybą iškelia lankstumo, mobilumo uždavinį ne tik gamyboje, bet ir projektavime. Šio šimtmečio viduryje įvairiose pramonės šakose, ypač mašinų gamyboje išryškėjo dideli prieštaravimai , būtent: automatinėse masinės gamybos linijose yra didelis našumas ir labai mažas lankstumas, o vienetinėje gamyboje atvirkščiai: didelis lankstumas, tačiau mažas našumas. Siekiant užtikrinti gamybos lankstumą ir mobilumą, teko grįžti prie universalių įrengimų mažesnio našumo sąskaita. Ilgą laiką pagrindinių procesų automatizavimui buvo skiriama daug dėmesio, o pagalbiniai procesai liko nuošalyje.
Automatizuoti gamybą, išlaikant jos lankstumą ir mobilumą padėjo elektroninė skaičiavimo technika, kuri naudojama kartu su robotais ir kitais įrengimais. Tokiu būdu buvo pradėta kurti iš principo nauja gamybos organizavimo forma, turinti lanksčios gamybos sistemos pavadinimą. Ji šiuo metu labai paplitusi.
LAG – lanksti automatizuota projektavimo ir gamybos sistema, apjungianti sistemiškai atskirus struktūrinius gamybos vienetus, skirtus projektuoti ir gaminti įvairius besikeičiančius darbo objektus bei technologinius procesus, valdomus kaip vieninga daugiaplanė tinklinė sistema.
1 etapas: 1712 – 1951 m. 1951 m. Pradėta srovinė gamyba. 2 etapas 1951 – 1980 m. Stadija su programiniu valdymu. 3 etapas 1980 – 2000 m. atsiranda LAGS. 4 etapas XXI a. Apims savaime atnaujinančios sistemos.
Lankstus gamybinis modelis (LGM) arba automatizuotos darbo vietos (ADV) formuojasi pagal pagrindines technologines operacijas, taip pat gali būti formuojama pagal transporto, sandėliavimo ar kontrolės operacijas. Tada LGM ir ADV sujungti į kompleksą, turintį vieningą organizacinę ir valdymo sistemą, ir tampa arba LAK arba LATS (LAKS, LATYS). Valdymo tikslams naudojami mikroprocesoriai, arba ESM.
Pereinant i LAG išnyksta gamybinės fazės ir proceso dalinimasį sudėtines dalis. Įvyksta esminiai pasikeitimai gamybiniame procese. Darbo vieta tampa tapatinga operacijai, nes įrengimo bendrumas ir žmogaus bendrumas išnyksta, todėl keičiasi darbo vietos apibrėžimas: ji tampa tapatinga operacijos apibrėžimui. Pagrindinio gamybinio proceso organizavimo principai: 1) lygiagretumas, 2) nepertraukiamumas, 3) standartizavimas. O 1) proporcingumas, 2) specializavimas, 3) automatiškumas, 4) tiesiasroviškumas, įvertinami projektuotojų projektuojant LAG sistemas ir priklauso nuo nuo gamybos organizavimo. Gamybinėje struktūroje pagrindinai pereinama į daiktinę, o tai reiškia, jad LGM ir ADV bus išdėstyti pagal technologinio proceso eigą. Esant LGM ir ADV operacijų derinimas lygiagretus, o pereinant į aukštesnį lygį gali būti ir mišrus.
Bandymo požiūriu reikia atsisakyti apibrėžto hierarchinio valdymo. Taikomas horizontalus (nuoseklus) sprendimų priėmimas ir pereinam prie matricinės valdymo struktūros, kurioje orientuoti pagrindiniai tikslai bei platūs horizontaliniai ryšiai ir kiek įmanoma siauresni vertikaliniai ryšiai. Turi būti išlaikomas labai mažas hierarchinis valdymas su laisva horizontalia koordinacija visuose laisvės laipsniuose. Tokiai sistemai suformuoti reikia spec. ESM. Planavimo srityje įvedamas lankstus planavimas – gamybinė sistema programą detalizuojant iki darbo valandų garfikų ir atvaizduojama realiame laiko mastelyje, formuojant ištisinius grafikus.
LAG efektyvumą JAV siūlo vertinti taip: 1) LAG techninės pasekmės (padidėja ar nepadidėja darbo našumas), 2) LAG organizacinės pasekmės (daugiau, greičiau, kokybiškiau), 3) LAG ekonominės pasekmės (savikaina ir kaina turi mažėti), 4) LAG socialinės pasekmės (formuojamas naujo tipo darbuotojas, kuriame nyksta fizinio darbo elementai, sumažėja darbo kenksmingumas ir pan.)
Gamybos projektavimo ciklas, pereinant į LAG sistemas sutrumpėja 30 – 40 ciklų. Įrengimų išnaudojimo koeficientas pagerėja apie 2 kartus. Apdirbimo įrangos, įrankių kiekis sumažėja apie 5 – 6 kartus. Labai keičiasi gamybinės atsargos ( įdirbiai) darbo vietose ir sandėliuose. Konstravimo darbo našumas ( LAKS) išauga 2 kartus. Valdymo efektyvumas 4 kartus. Ekonominio efekto ir efektyvumo apskaičiavimams naudojamos tradicinės formulės ir gautų duomenų bazėje pagrindžiama, kada galima taikyti ir pereiti į LAG sistemas

Iki 0.1 mln. vnt./ per metus – tikslinga pavienė gamyba, nuo 0.1 iki 10 – tikslinga LAG, daugiau nei 10 – tikslinga srovinė gamyba.
2.3 PAGALBINĖS GAMYBOS IR GAMYBOS APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS
Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo tikslas – užtikrinti pagrindinių procesų nenutrūkstamumą, laiku ir kokybiškai minimaliomis sąnaudomis atlikti visus reikiamus pagalbinės gamybos ir aptarnavimo darbus siekiant didžiausio ekonominio ir socialinio efektyvumo. Pagalbinei gamybai ir gamybos aptarnavimui keliami reikalavimai: jie turi būti profilaktinio pobūdžio (numatyti galimus gamybos sutrikimus ir operatyviai juos šalinti), turi atitikti techninių – ekonominių, technologinių ir organizacinių darbų reglamentą, turi būti lankstūs, mobilūs ir turi būti pritaikyti prie mobilios pagrindinės gamybos ir sudaryti geras sąlygas gaminti aukštos kokybės produkciją su minimaliomis sąnaudomis pagrindinėje gamyboje.

Proporcingos gamybos plėtrai reikia: 1) maksimalizuoti pagrindinės gamybos apimtį ir kokybę minimalizuojant gamybos kaštus, kartu užtikrinant tinkamą ir savalaikį pagrindinės gamybos aptarnavimą. 2) minimalizuoti pagalbinės gamybos apimtį ir kaštus kartu užtikrinant tinkamą ir savalaikį pagrindinės gamybos aptarnavimą. Jei laiku ir tinkamai neatliekami pagalbinės gamybos ir gamybos aptranavimo darbai – sutrikdoma pagrindinės produkcijos gamybos kokybė, todėl šie darbai svarbūs ir turi prilygti pagrindinės gamybos darbams.
2.4 ĮRANKIŲ ŪKIO ORGANIZAVIMAS
Įrankių ūkis – skyriai, grupės, biurai, cechai, barai, kiti padaliniai, kurie tiekia įrankius ir technologinę įrangą, visa tai projektuoja, gamina ir remontuoja bei atnaujina, o taip pat organizuoja jų apskaitą, saugo, išduoda į cechus, barus ir darbo vietas bei iš jų priima atgal. Šio ūkio uždavinys – kuo mažiausiomis sąnaudomis be pertrūkių ir laiku aprūpinti cechus, barus bei darbo vietas geros kokybės ir reikiamos nomenklatūros įrankiais bei technologine įranga. Todėl reikia numatyti įvairių rūšių įrankių bei technologinės įrangos poreikį, stebėti, ar jis deramai tenkinamas, pagrįsti specialios įrangos projektavimo būtinumą, ją projektuoti, parinkti atitinkamas aprūpinimo įrankiais iš kitur ir savo gamybos formas, organizuoti įrankių tiekimą, apskaitą, sandėliavimą o taip pat jų gamybą, remontą, galandimą ir kt. Kadangi įrankių – daug rūšių, todėl pasunkėja jų planavimas, tiekimas, naudojimas, apskaita. Norint racionaliai organizuoti bei eksploatuoti įrankių ūkį, turima įranga ir įrankiai klasifikuojami ir indeksuojami atsižvelgiant į jų gamybinę technologinę paskirtį bei konstrukcinius ypatumus bei požymius. Klasifikavimas ir indeksavimas padeda suvienodinti įrankių ir įrangos pavadinimusir to pasekoje supaprastėja planavimas ir apskaita ir sudaromos kompiuterizavimo prielaidos.
Pagal naudojimo vietą įranga skirstoma į: 1) pramoninę, 2) šakinę, 3) grupinę, 4) įmonės vidinę Pagal naudojimo pobūdį skiriami universalūs (standartiniai) ir specialūs įrankiai. Universalius įrankius tiekia specializuotos įmonės. Pagal paskirtį įrankiai skirstomi: 1) apdirbimo, 2) kontrolės, 3) matavimo 4) technologinę įranga. Kiekvieno skyriaus įrankiai gali būti skirstomi į klases, kurios skirstomos į poklases → į grupes → į pogrupius → rūšis → porūšius. Šiuo metu taikoma dešimtainė klasifikavimo sistema, kai kiekvienas klasifikavimo skyrius skirstomas į 10 grupių ir t.t. Skaitmeninės indeksavimo sistemos esmė: kiekvienam įrankiui priskiriamas konkretus numeris, susidedantis iš skaičių, rodančių kuriai klasei, poklasiui, pogrupiui, rūšiai, porūšiui jie priklauso. Indeksavimas gali būti raidinis taip pat ir mišrus, kuriuo vadovaujantis nustatomas kiekvieno įrankio bei įrangos kodas. Kiekvienoje įmonėje sudaromas klasifikatorius, kuriuo vadovaujantis nustatomas kiekvieno įrankioir įrangos kodas.
Kad įrankių ūkis tinkamai funkcionuotų, reikia nustatyti optimalų įrankių ir įrangos kiekį, kurio pakaktų be pertrūkių planuojamai produkcijai pagaminti. Planuojant įrangos poreikį, nustatoma, kiek jos reikia gamybinei programai įvykdyti, o taip pat numatyti jos atsargą. Kad galima būtų be pertraukų gamybą aprūpinti įrankiais ir įranga, reikia turėti tam tikrą jų atsargą, kuri vadinama apyvartiniu įrangos fondu. Šį apyvartinės įrangos fondą sudaro atsargos (centriniam įmonės sandėlyje)ir atsargos cechiniuose sandėliuose. Atsargos nustatomos ir reguliuojamos max – min sistema, kurioje skiriami 3 įrangos atsargų lygiai: 1) minimali atsarga Nmin, 2) maksimali atsarga Nmax 3) užsakymo taškas Nuž

tn – dienų skaičius, reikalingas įrankiams normaliai pristatyti ar pagaminti t.y. įrankių atsargų papildymo periodiškumas. tsk – įrankių pristatymo arba gamybos trukmė dienomis, Nmin ( minimali atsarga) – tai toks minimalus įrankių kiekis, kuris nuolat turi būti sandėlyje, kad įmonė galėtų ritmingai dirbti ir sutrikus normaliam įrankių tiekimui. Nmin =nd *tsk, nd – įrankių dienos poreikis. Ši minimali atsarga sudaro draustinę arba rezervinę įrankių atsargą. Užsakymo taškas Nuž – tai toks įrankių kiekis, kuriam esant reikia užsakyti eilinę įrankių partiją. Nuž =nd *tn. Maksimali atsarga – tai toks įrankių kiekis, kurį įmonei tikslinga ekonomiškai turėti, kad galėtų nuolatos tolygiai tenkinti gamybos poreikius. Nmax maksimali atsarga – tai toks maksimalus įrankių kiekis, kurį įmonei tikslinga ekonomiškai turėti, kad galėtų nuolatos tolygiai tenkinti gamybos poreikius. Nmax = Np + Nmin.. Np – gaunamų įrankių partijos dydis. Gaunamų įrankių partija – sudaro einamąją įrankių partiją, kuri normalaus tiekimo laikotarpiu nuolat mažėja nuo maksimalios atsargos iki minimalios atsargos. Cecho apyvartinių įrankių fondą sudaro įrankių atsargos cecho įrankinėje ir darbo vietose, o taip pat remontuojami bei galandami įrankiai.
Įrankius iš centrinio įrankių sandėlio (CIS) gauna įrankinės, juos sandėliuoja, atlieka jų apskaitą ir išduoda į darbo vietas bei priima iš jų atgal; tikrina įrankius, netinkamus naudoti atiduoda taisyti, o sudilusius nurašo. Įrankiai gaunami pagal varžtaraščius – reikalavimus, arba pagal limitines korteles. Įrankiai ir įranga darbuotojams išduodami bei iš jų paimami atgal centralizuotai ar decentralizuotai. Centralizuotai – darbo vietos įrankiais aprūpinama masinės gamybos sąlygomis. Decentralizuotai – įrankiai išduodami įrankinėse, kada pasiima ir gražina patys darbuotojai. Naudojama vienetinėje gamyboje.
2.5 REMONTO ŪKIO ORGANIZAVIMAS (RŪ)
Tai visuma įmonės padalinių, kurie organizuoja įrengimų remontą, bei techninį jų aptarnavimą, o taip pat numato nesavalaikius įrengimų gedimus ir imasi priemonių tiems gedimams pašalinti. Rmonto ūkio užtikrina racionalų ūkio eksploatavimą su minimaliomis sąnaudomis. Tai pasiekiama sprendžiant šiuos remonto ūkiui keliamus uždavinius: 1) planinio remonto bei techninio aptarnavimo vykdymas, 2) naujai įsigytų įrengimų montavimas, derinimas, reguliavimas, 3) eksploatuojamų įrenginių modernizavimas, 4) nesavalaikio įrengimų nusidevėjimo nustatymas, 5) techninio darbo, kuriam priskiriami techniniai ir remonto darbai planavimas ir šių darbų apskaita, 6) atsarginių mazgų detalių savalaikis užsakymas iš šalies arba jų gamyba pas save, o taip pat jų saugojimas ir tinkamas panaudojimas.
Įmonės remonto ūkio sudėtis prilauso nuo daugelio veiksnių: įmonės dydžio, įrengimų kiekio, jų sudėtingumo ir panašiai.
Parastai įmonės RŪ vadovauja vyr. Mechanikas. Kai įrengimus remontuoja pati įmonė, gali būti taikoma viena iš dviejų remonto sistemų: 1) vientisa įrengimų planinio – profilaktinio remonto (PPR) sistema, 2) racionalaus eksploatavimo sistema (RES). PPR – tai visuma organizacinių ir techninių priemonių, skirtų įrengimams planingai bei profilaktiškai apžiūrėti, aptarnauti ir remontuoti. Šio PPR turinį sudaro: 1) įrengimų priežiūros darbai, 2) transportinis aptarnavimas( įrengimų darbo bei būklės stebėjimas, gedimų šalinimas ir įrengimų reguliavimas. Šiuos darbus atlieka budintis personalas. Šie darbai vykdomi nestabdant gamybos proceso ( ne darbo metu)), 3) periodinės remonto operacijos ( jas atlieka įmonės
remonto tarnybos darbuotojai pagal iš anksto sudarytus planus bei grafikus) po kiekvieno planinio remonto didinamas įrengimų tikslumas. Planinės abžiūros daromos tarp planinių remontų. PPR sistemoje pagal darbų turinį ir apimtį skiriami trijų rūšių remontai: 1) mažasis, 2) vidutinis, 3) kapitalinis. Pagrindiniai PPR normatyvai: remonto sudėtingumo kategorija, remonto vienetas, remonto ciklas, remonto struktūra, laikotarpio tarp remontų trukmė ir darbo bei medžiagų ir atsarginių detalių imlumo normatyvai.
RES (racionalaus eksploatavimo sistema) (tipinė techninio patarnavimo ir remonto sistema – visuma susijusių nuostatų ir normatyvų, sąlygojančių įrengimų aptarnavimą ir remonto darbų organizavimą, siekiant nustatyti ir palaikyti nustatytą įrengimų darbo našumą bei kitus rodiklius, kurie numatyti techninėje įrengimo dokumentacijoje. RES skirstoma į: 1) techninį aptarnavimą, 2) remonto grupę (priskiriama visi darbai , kurie užtikrina įrengimų darbo būklę bei jų sumontavimą (įdiegimą).
Įmonės įrengimų remontą vykdo atskiros remonto tarnybos ir priklausomai nuo remonto centralizavimo laipsnio, skiriami 3 remonto būdai: 1) centralizuotas (šioje formoje visi planiniai remontai vykdomi cecho viduje įmonės jėgomis), 2) decentralizuotas ( visi darbai atliekami atskirų cechų tarnybų, vadovaujant cechų mechanikams) , 3) mišrus (darbai, turintys didelį darbo imlumą atliekami remonto ceche, o visi mažesni defektai taisomi vietoje. Stengiamasi pereiti prie vakarietiškos remonto formos( perdavimo serviso forma – remontas ir aptarnavimas visiškai priklauso nuo įrengimų gamintojų. Įrengimų serviso įdiegimas turi tokius privalumus: 1) didėja specializacija, o tai atpigina patarnavimų kainą , 2) galima taikyti pažangias remonto formas, 3) užtikrina grižtamąjį ryšį su vartotoju: ištiriama rinka, nuolat žinomi poreikiai, išryškėja defektai. Jei įrengimai brangūs – jie neparduodami, o tik nuomojami (lizingo sąlygomis). Lizingas – ypatingos rūšies nuoma, finansuojanti įrengimų įsigijimą ir naudojimą. Lizingo gavėjas gauna įvairias paslaugas: 1) technines (įrengimų eksploatacija), 2) techninio aptarnavimo ir remonto, 3) konsultacijos (mokesčių mokėjimo).
2.6 ENERGETIKOS ŪKIO ORGANIZAVIMAS (EŪ)
Įmonės energetinis ūkis – visuma gamybinių ir cechinių padalinių ( skyriai, cechai), kurie organizuoja energijos tiekimą iš šalies ir kai kurių rūšių energijos gamybą įmonėje. EŪ tikslas kuo mažesnėmis sąnaudomis aprūpinti įmonės padaliniusvisų reikiamų rūšių energija. Siekiant šio tikslo, įmonės energetinis ūkis sprendžia tokius uždavinius: 1) nustatyti, kurių rūšių energiją įmonė gaus iš šalies ir jos poreikį, 2) kurių rūšių energiją įmonė gamins ir organizuos jos gamybą., 3) racionaliai naudoti visų rūšių energiją įmonės padaliniuose, įskaitant paruošimą, gaminimą ir savalaikį pristatymą į darbo vietas, 4) organizuoti, bei planuoti tinkamą eksploatavimą. EŪ sudėtis priklauso nuo gamybos masto, produkcijos pobūdžio energijos atžvilgiu, naudojamo technologinio proceso, regiono aprūpinimo sąlygų ir pan.
EŪ paprastai vadovauja įmonės energetikos skyrius. Jei įmonė didelė, į energetinę tarnybą įeina: 1) energetikos skyrius su įvairiais padaliniais, 2) šiluminis ūkis su katilinėmis ir kompresorinėmis, 3) garo ir suslėgto oro tinklas, 4) vandens tiekimas, kanalizacija, 5) naftos produktų tiekimo tinklas, 6) dujų ūkis su dujų tinklais, 7) šaldymo įrenginiai, 8) elektros stotys su pastotėmis bei elektros tinklai, 9) ryšiai.
2.7 MEDŽIAGŲ IR TRANSPORTO ŪKIO ORGANIZAVIMAS
Medžiagų ūkis sprendžia: 1) aprūpinti medžiagomis darbo vietas ir atlikti jų sandėliavimą bei valdymą. Šiuos uždavinius bandoma spręsti logistikos pagalba. Logistika negali būti traktuojama kaip tiekimo, gamybos bei realizavimo priedėlis, o turi būti nagrinėjama kaip vientisa medžiagų apdirbimo funkcija t.y. visas prekių apdorojimas, sandėliavimas ir judėjimas negali būti nagrinėjamas izoliuotai, o turi būti susietas su įmonės informacine sistema, kuri užtikrina prekių srautų kontrolę ir valdymą.
Logistikos elementai: 1) transportas ( išorinis, vidinis įmonės transportas), 2) sandėliai (visos vietos, kuriose saugomos atsargos), 3) kompiuterijos (savalaikis užsakymas)
Logistikos sistemos plėtrą įtakoja: 1) prekių gamybos garantas, 2) greitumas ir lankstumas, 3) sistemos patikimumas, 4) projektavimo ir įrengimo laikas.
Logistikos sistemas gali būti įvertinta tik įgyvendinus šiuos veiksnius ir tada būtų sukurta patikima, bet brangi sistema.
Medžiagų ūkis gali būti organizuojamas : 1) funkcinis (užtikrinamas nustatant poreikį,sudarant sutartis, terminus ir kitas funkcijas), 2) objektinis (įgyvendinamas išskiriant gaunamus objektus).
Medžiagų ūkio organizavimas apima: 1) aprūpinimas, poreikio apskaičiavimas, pirkimas ir įėjimo kontrolė, 2) valdymą (sandėlių valdymas, vidinis transportas), 3) paskirstymas (išorinis transportas, regioniniai sandėliai, pristatymo tobulinimas).
Sandėliai klasifikuojami pagal tokius požymius: 1) aptarnavimų sritį (cechų ir įmonės centrinis), 2) specializacijos lygį (universalūs, specializuoti), 3) mechanizavimo ir automatizavimo lygį ( nemechanizuoti, mechanizuoti, automatizuoti), 4) vaidmenį gamybinėje ir ūkinėje veikloje (tiekimo ir realizavimo), 5) techninę sandėlių būklę (atviri, uždari, specialūs), 6) pagal saugomų objektų rūšis (medžiagų, pusfabrikačių, įrankių, įrengimų ir atsarginių dalių, tinkamos produkcijos, atliekų).
Pagrindinis sandėlių valdymo uždavinys yra stebėti ir tvarkyti visas saugomas medžiagas, o tai apima: 1) atsargų valdymą, 2) atsargų papildymą, 3) medžiagų išdavimą į darbo vietas, 4) medžiagų apskaitą.
2.8 VIDAUS TRANSPORTO ORGANIZAVIMAS
Įmonės transporto ūkis – visuma įmonės padalinių, kurie organizuoja žaliavų, medžiagų, kuro, pusgaminių, detalių gatavos produkcijos, gamybos atliekų ir kitų krovinių gabenimą, jų pakrovimą bei iškrovimą įmonės teritorijoje ir prie jos esančiuose keliuose, panaudojant transporto bei pakrovimo ir iškrovimo priemones.
Transporto ūkis turi minimaliomis sąnaudomis nenutrūkstamai ir laiku pristatyti reikiamu krovinius į cechus, barus ir darbo vietas. Šiuo tikslu įmonės transporto ūkis sprendžia šiuos uždavinius: 1) nustato gabenamų krovinių apimtį, kuri išreiškiama krovinių apyvarta, o ši nustatoma pagal krovinių srautus. Krovinio srautu vadinamas krovinių kiekis, kuris gabenamas iš vienos vietos į kitą per tam tikrą laiką. Krovinių srauto lygis paprastai išreiškiamas tonomis, kilogramais. Skiriamos išorinis ir vidinis krovinių srautas. Krovinių apyvarta – bendras krovinių kiekis, per tam tikrą laiko vienetą (pamainą, parą, mėnesį, metus), išreiškiamas natūriniais rodikliais: tonomis, m3, vienetais ir t.t. ji pagrindžia tinkamiausių transporto priemonių poreikį esamomis sąlygomis,tinkamai organizuoja krovinių transportavimą, mechanizuoja ir automatizuoja transporto operacijas bei šalina dėl transportavimo defektų pasitaikančias prastovas. Įmonės transporto ūkio sudėtis ir dydis priklauso nuo gamybos tipo, įmonės dyžio, jos gamybos struktūros, gabenamų krovinių kiekio, gaminamos produkcijos matmenų, masės ir pan.
Transporto priemonės skirstomos pagal: 1) rūšis (oro, geležinkelio, vandens, nebėginiai mechanizmai), 2) aptarnavimo sritį (įmonės išorinis, idinis, tarpcechinis, cecho vidinis, tarpoperacinis, sandėlių vidinis), 3) darbo režimą (nepertraukiamo veikimo, periodinio veikimo(automobiliai, šilumvežiai)), 4) judėjimo kryptį (horizontalios, vertikalios, mišrios (liftai, elevatoriai)), 5) mechanizavimo ir automatizavimo lygį (rankinės, mechanizuotos, automatizuotos)
Priklausomai nuo krovinių srautų intensyvumo, krovinių pervežimai gali būti vienkartiniai ar pastovūs. Yra praktikuojamos dvi mašrutinės krovinių pervežimo sistemos: švytuoklinė ir žiedinė. Parenkant vieną ar kitą sistemą, reikia atsižvelgti į transportavimo, pakrovimo, iškrovimo darbų technologiją ir pasirinkti ekonomiškiausią pagal išlaidas transporto savikainai.
Švytuoklinė sistema naudojama vienodam krovinių srautui gabenti tarp dviejų punktų. Švytuoklinė sistema gali būti: 1) vienpusė, 2) dvipusė, 3) vėduoklinė:

Žiedinė sistema naudojama kroviniams vežioti tarp keleto ar eilės pastovių punktų, tarp kurių yra vienodi krovinių srautai (didėjantys arba mažėjantys). Žiedinė sistema: 1) tolygi, 2) su didėjančiu krovinių srautu, 3) su mažėjančiu krovinių srautu, 4) ciklinė.

1 2 3

2.9 TECHNINĖS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS
Kokybės kontrolė – veikla, susijusi su prekių ir paslaugų kokybės gerinimu: tai priimto standarto kokybės lygio gamyboje palaikymas. Kiekvieno gaminamo objekto kontrolė yra ne kas kita, kaip YRA – TURI BŪTI. Norima ar reikalaujama būklė lyginama su esamąja būkle, todėl bet kurio gamybos proceso kontrolė turi daug bendrų bruožų. Tarpusavyje turi būti derinamos kontrolė ir savikontrolė, kontrolė turi būti ekonomiška, turi būti išaiškinamos nukrypimo priežastys, o ne galutiniai rezultatai.
Kokybės kontrolės praktikoje daugiau ar mažiau yra įgyvendinama Visuotinės Kokybės Vadybos (VKV) principai. Tiek JAV, tiek Japonijoje paplitę Demingo įdėjos.
VKV – tai tokia vadybos filosofija, kurios metodais remdamasi įmonė nuolatos tobulėja, siekdama kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius, gerindama produkcijos kokybę ir mažindama kaštus.
Norint užtikrinti visuotinės kokybės įgyvendinimą, būtina įmonėje tobulinti visus procesus ir elementus. Kokybė yra įmonės tikslas ir apima šiuos elementus: 1) įmonės kokybė, 2) gamybos kokybė, 3) gaminio kokybė.

Ratas vaizduoja VKV (kuo daugiau stipinų, tuo įmonė stabilesnė.1) įranga, 2) koncepcijos, tikslai, planai, 3) motyvavimas (vertybių sistemos formavimas), 4) pasisekimas (klientų pasitenkinimas), 5) procesai, metodai, 6) kvalifikacijos kėlimas ir mokymasis.

Ratas rieda į kalną, jei įmonės personalas pritaria iškeltai koncepcijai ir stengiasi ją įgyvendinti. Varomoji jėga – konkurencija, klientų reikalavimai, įmonės tikslai, ekonominė situacija. ISO – 9000 – tarptautinis standartas. Tčiau rato judėjimui priešinasi įpročiai, tingumas, nepasitikėjimas koncepcija – pastovūs veiksniai; personalo kvalifikacija, investicijų augimas, nepakankamas suvokimas ir koncentracija, kaštų ar sąnaudų augimas.VKV reiškia, kad užsiimama ne tik tiesiogiai produkcijos gamyba, bet ir visais ją užtikrinančiais veiksniais: kaštais, tiekimu, gamybos lankstumu, komunikacijomis, personalu ir panašiai.
Kai kas VKV vadina nuolatiniu kokybės gerinimu, tačiau tai yra vadybos metodas, kuriuo stengiamasi gerinti organizavimo procesus.
VKV susideda iš 18 idėjų, sugrupuotų į 3 esmines nuostatas, 5 pagrindinius principus ir 10 valdymo priemonių.

Šių komponentų visuma gali būti pavaizduota kaip 3 piramidės lygiai. 5 principus įgyvendina žmonės iš viduriniojo vadybos lygmens. šie 5 principai neturi strateginės reikšmės kaip 3 nuostatos, todėl būdami tokie jie užima antrą lygį. 10 vadybos priemonių turi didesnę kasdienę darbinę reikšmę.
VKV turėtų būti įgyvendinama krioklio principu, t.y. pirmiausia jos esmę ir būtinumą turi gerai suprasti ir vadovautis savo veikloje vadovai, nes jeigu jie bus abejingi šiai naujovei, tai ir pavaldiniams nerūpės. Visi blogi įpročiai turi būti pašalinti, kol pasiekiamas reikiamas lygis. Kad būtų įgyvendinta VKV, tikslinga sudaryti specialius vadovaujančius organus: 1) direktorių valdybą, 2) generalinis direktorius, 3) sukurti VKV tarybą, 4) tikslinės grupės (įvairūs kiti kokybės gerinimo padaliniai.
Visuotinės kokybės gerinimo planavimas apima 6 lygius: 1) tikslas (keičiantis rinkos sąlygoms įmonė turi suformuoti savo veiklos tikslus, numatyti veiklos profilį ir nuosavybės formas, 2) veikimo principai ( juos nulemia įmonės kultūra ir jos lygis). Tinkamai organizuojant procesą, kolektyvui patartina vadovautis tokiais principais: 1) pagarba žmogui, jo teisėms ir orumui. Šis principas gali būti realizuojamas sekančiai: a) padedant darbuotojams plėtoti savo kūrybinius sugebėjimus ir juos tinkamai panaudoti, b) atlyginti už darbą ir rūpintis karjera tarnyboje,vadovaujantis nuopelnais, c) užtikrinti abipusį kontaktą su pavaldiniais ir teisingai sprendžiant iškilusius ginčus, d) užtikrinti, kad įgyvendinus darbo gerinimo priemones, iš darbo nebus atleidžiami įmonės darbuotojai, e) tarnauti vartotojui (tinkamai organizuoti marketingą), f) vadovas turi būti diegimo organizatorius, g) kuo geresnė vartotojų poreikių tenkinimo kokybė; 3) Įmonės uždaviniai. Įgyvendinant įmonės uždavinius reikia atskiriems laikotarpiams numatyti padalinių kokybės rodiklius, 4) užsibrėžtų rodiklių nustatymas 5) Strategija. Numatytiems kokybės ir efektyvumo rodikliams pasiekti formuluojama veiklos strategija, 4) Taktika. Mažiausiai vieną kartą per metus yra konkretizuojama pasirinktoji strategija, atsižvelgiant į besikeičiančias tiek įmonės, tiek aplinkos sąlygas.
Gamybos kontrolės organizavimą atlieka TKS (techninės kontrolės skyrius, kuris funkciniu požiūriu niekam nepavaldus , o administraciniu požiūriu pavaldus įmonės vadovui).
Techninės kontrolės organizavimas – tai patikrinimas specialiais būdais ir priemonėmis, ar gaminys yra kokybiškas. Kokybiškas gaminys – toks gaminys, kuris atitinka tam tikrus techninės eksploatacijos reikalavimus tam tikroje srityje, esant tam tikroms gamybos darbo ir valdymo sąlygoms.
Techninės kontrolės skyrius suformuojamas sekančiai:kontrolinės grupės (įėjimo kontrolės, tarpoperacinė kontrolė, išėjimo kontrolė, kokybės gerinimo). Kiekvienai šių grupių vadovauja vadovai: kontrolierius, vyr. Kontrolierius, kontrolės meistras, vyr. Kontrolės meistras, skyriaus vadovas. Kontrolę gali vykdyti ir patys darbuotojai. Pagal nustatytus kokybės rodiklius, kontrolės metodai gali būti: 1) technologinė, 2) metrologinė, 3) geometrinė, 4) fizikinė, 5) mechaninė, 6) vizualinė.
Organaleptinis produkcijos kokybės nustatymo metodas grindžiamas žmogaus jutimo organų priimtų signalų reakcijos analizę. Šiuo būdu nustatoma maisto produktų ir kt. kokybė.
Visa įranga turi pereiti metrologinį patikrinimą. Brokas – produkcija, kurios vartotojui negalima pateikti dėl jos defekto. Defektas – bet kuris produkcijos neatitikimas techninėje dokumentacijoje nustatytų reikalavimų. Defektas, kurį galima praktiškai ir ekonomiškai tikslingai pašalinti – ištaisomas defektas, priešingai nepataisomas defektas. Broką likviduoti ar numatyti galima vedant jo apskaitą bei analizę, bei išsiaiškinant jo rūšis, priežastis ir kaltininkus. Tikslas: įgyvendinti organizacines ir technines priemones, užtikrinančias jo likvidavimą ar kelio užkirtimą jo pasirodymui. Įmonėje įvedami broko klasifikatoriai, kurie grupuoja broką ir į grupes, priskirdami šifrą, kuris įvertina broko rūšį, priežastis bei kaltininkus. Nepataisomam defektui surašomas broko aktas, o brokas gabenamas į sandėlį – izoliatorių. Jei brokas išaiškėja pas vartotoją, tuomet įmonei pateikiama reklamacija. Jei ji pagrįsta, tai įmonė pakeičia brokuotą produkciją arba pašalina esamus defektus.
3.0 APSKAITA
Nusako ekonominę savo reikšmę. Ji atlieka svarbų vaidmenį tiek žmogaus gyvenime, tiek valstybėje. Šiandien be apskaitos neįmanoma jokia gamyba. Apskaita dar vadinama universalia tarptautine verslo kalba. Apskaita perduoda finansinę informaciją. Apskaitos paskirtis – periodiškai nustatyti ir parodyti turto ir finansinių interesų ryšį. Apskaita – tai įmonės ar kito ekonominio objekto finansinių operacijų registravimo, klasifikavimo ir kaupimo procesas. Tai skaitinių duomenų rinkimas ir tvarkymas.

Apskaitą sudaro 3 pagrindiniai elementai: 1) matavimas atliekamas registruojant visas finansines operacijas (transakcijas), 2) apdorojimas atliekamas saugant duomenis apie finansines operacijas ir juos apdorojant, 3) perdavimas atliekamas ruošiant finansines ataskaitas.
Kad apskaitos sistema būtų efektyvi: 1) užtikrinti informacijos slaptumą, atskiriant išorinę ir vidinę atsikaitomybę, 2) sumažinti apskaitos išlaidas, užtikrinant minimalų, tačiau pakankamą informacijos kiekį, 3) operatyviai pateikti kokybišką informaciją vartotojams. Norint įgyvendinti šiuos reikalavimus, reikia vadovautis šiais principais:
1) profilaktiškumas (perspektyvių apskaitos modelių kūrimas ir esamų tobulinimas), 2) optimalumas (remiantis minimaliais duomenimis gauti maksimaliam valdymui naudingą informacijos kiekį, 3) analitiškumas (apskaitos duomenų pateikimas tokia forma, kad juos vartoti valdymo procese galima būtų tik minimaliai perdirbus, 4) patikimumas (siekimas užtikrintai turėti grįžtamąjį ryšį), 5) tipiškumas (griežtas finansinių rezultatų reglamentavimas, kurių pagrindu apskaičiuojami mokesčiai, todėl visos šalies buhalterinė apskaita turi būti standartizuota, 6) lankstumas (tai apskaitos sistemos gebėjimas greitai prisitaikyti prie konkrečių sąlygų), 7) naujų uždavinių principas (reikalauja, kad tobulinant apskaitą būtų galima įvesti naujus, anksčiau nespręstus uždavinius.
Pagrindiniai uždaviniai: 1) įmonės veiklos dokumentavimas, 2) viešosios atskaitomybės sudarymas, 3) įmonės priimamų sprendimų informacijos tiekimas.
Labai svarbu yra skirti apskaitos ir statistikos informaciją. Statistikos pagrindas – valstybės ekonominių subjektų apskaitos ir atskaitomybės duomenys. Įmonėse ir organizacijose populiariausios yra: 1) buhalterinė apskaita, 2) operatyvinė apskaita, 3) statistinė apskaita.
Buhalterinė apskaita būna vidinė ir išorinė. Vidinė apskaita – tai gamybinė apskaita, priklausanti nuo gamybos specifikos. Išorinė apskaita skirta veiklos rezultatų rodikliams nustatyti ir dar vadinama finansine, kuri nuo vidinės skiriasi duomenų tikslumu.
Operatyvinė apskaita sudaro dalį vidinės apskaitos, t.y. pirminė darbo, materialinių, energetinių išteklių, nebaigtos gamybos ir kt. apskaita.
Statistinė apskaita: tai valstybei pateikiami atskaitomybės duomenys.
Rinkos sąlygomis skiriamos dvi svarbiausios apskaitų rūšys: 1) valdymo (vidinė apskaita), 2) finansinė (išorinė apskaita).
Valdymo apskaita orientuota į įmonės vidaus poreikių tenkinimą. Revizoriai šios apskaitos nereguliuoja ir ji laikoma komercine paslaptimi.
Finansinė apskaita skirta įmonės veiklos rezultatams nustatyti ir ataskaitoms pateikti. Ši apskaita nuo vidinės skiriasi ekonominiu tikslumu (čia leistini apytikriai duomenys). Apskaitininkas – žmogus, kuris tvarko apskaitą. Terminas “Apskaitos procesas” apibūdina procesą, kurio metu ūkinės veiklos operacijų kiekybinė išraiška transformuojama į finansų ataskaitų informaciją, prieinamą vartotojams. Šį procesą sudaro 3 etepai:

Labai dažnai apskaitoje vartojami: 1) turtas, 2) skolintojų nuosavybė. Įmonės disponuojami ekonominiai ištekliai sudaro jos turtą. Čia: realus turtas (pastatai), kiti ištekliai (patentai).
Turtas ¬– likvidinių ir nelikvidinių vertybių suma, kuria disponuoja ekonominis subjektas. Viskas, kas turi vertę ir kas yra ekonominio vieneto nuosavybė.
Nuosavybė – priklausymas kam nors, turint teisę valdyti, tvarkyti Skolintojų nuosavybė – tai finansiniai įsipareigojimai apmokėti už turtą, kuriuo nors laiku ateityje, arba suteikti paslaugas ar tiekti prekes vėlesniu laikotarpiu. Kol skola negaržinta, skolintojai turi teisę pretenduoti į ekonominio subjekto turtą.
Buhalterinio balanso lygtis:
TURTAS – ĮSISKOLINIMAI = NUOSAVYBĖ
Turtas keičiasi ir kiekvienas pasikeitimas – ūkinė operacija. Kadangi pasikeitimai reiškia tam tikras pinigų sumas, jie vadinami finansinėmis operacijomis. Finansinė apskaita – toks metodas, kurio tikslas analizuoti finansines operacija, kad galima būtų pateikti finansinę operaciją suinteresuotiems asmenims.
Užstatas – įsipareigojimas apmokėti už turtą ir pelną.
Dvejybinis apskaitos įrašas. Juo stengiamasi užtikrinti visų operacijų tikslumą.
Sąskaita – apskaitos registras finansinių operacijų rezultatams grupuoti ir kaupti piniginiais vienetais (finansinių atsiskaitymų eigos dokumentas).
Sąskaita faktūra – dokumentas, tiekėjo siunčiamas klientui, kuriame nurodomos tiekiamos prekės, jų kaina ir bendra pinigų suma, kurią klientas turi sumokėti.
Buhalterinė apskaita gali būti organizuota: 1) vienguboji buhalterija (paima sąskaitas, apibūdinančias turto, įsiskolinimo, savojo kapitalo būklę, daiktine ir chronologine tvarka. Grynasis pelnas per metus ar kurį kitą laikotarpį apskaičiuojamas:
Naujas turtas – senas turtas +gautos pajamos – padarytos išlaidos = pelnas arba nuostoliai.
Ši sistema naudojama ir gerai tinka individualiose įmonėse.
Dviguboji buhalterija – čia išskiriamos būklės bei pasisekimo sąskaitos (pajamų ir kaštų). Šios buhalterijos pagrindinis bruožas yra tas, kad kiekvienas ūkinės veiklos aktas įrašomas ne mažiau kaip dviejose sąskaitose t.y. daromas dvigubas įrašas debete ir kredite, kuriųvienam sumažėjus, kitas padidėja.
Šiuo metu praktikuojama finansinė atskaitomybės sistema, kurią sudaro finansinės atskaitos, iš kurių pagrindinės: 1) balansas, 2) pelno (nuostolių) ataskaita, 3) pelno (nuostolių) paskirstymo ataskaita, 4) finansinės būklės kitimo ataskaita.
Balansas. Balanso ataskaitoje parodoma ekonominio vieneto disponuojamo turto sudėtis ir šaltiniai.
Pelno ataskaita – susideda iš: 1) pajamų (nuostolių) ataskaita (parodo, kiek per tam tikrą laikotarpį gauta ar prarasta lėšų), 2) išlaidos (turto sumažėjimas).
Nepaskirstytas pelnas pelno dalis, kuri lieka atskaičius iš bendrojo pelno visus mokesčius ir naudojama įmonės tolesnei veiklai plėsti, rezervams kaupti.
Pinigų srautų ataskaita – parodo visus pinigų gavimo šaltinius ir jų išleidimą per tam tikrą laiką.
Auditas – finansinės atskaitomybės patikimumą pasiekti padeda auditas. Tai yra įvertinimo procesas (išorinis, arba vidinis).
3.1 MOKESČIAI
Tai įvairūs mokėjimai į valstybės biudžetą. Tai valstybės sudaryta sistema, pagal kurią turi mokėti juridinis arba fizinis asmuo.
Apmokestinimo principas – tai skirtingų apmokestinimo metodų panaudojimo loginis pagrindas. Mokesčių politika labai susijusi su valstybės biudžetine ir socialine politika, todėl rengiant mokesčių sistemą, reikia atsižvelgti į: 1) neutralumą ( mokesčių neutralumas – situacija, kai mokesčiai neveikia santykinių kainų ir todėl kuo mažiau trikdo rinkos jėgas), 2) neutralumo ignoravimas (tikslingas poveikis, siekiant tam tikrų socialinių tikslų, kai mokesčiai užkerta kelią mokesčių požiūriu nepageidaujamiems veiksniams, 3) teisingumas (dauguma sutinka dėl mokesčių, tačiau kokio dydžio jie turi būti? Kas turi mokėti, kokie mokesčių tipai?
Horizontalus mokesčių teisingumas – apmokestinimo kriterijus, grindžiamas tuo, kad mokesčių subjektai, formuojantis vienodoms ekonominėms sąlygoms turi būti apmokestinami vienodai.
Vertikalus mokesčių teisingumas – tai toks apmokestinimo kriterijus, grindžiamas tuo, kad mokesčių subjektai, formuojantis skirtingoms ekonominėms sąlygoms turi būti apmokestinami skirtingai, atsižvelgiant į ekonomines nuostatas. Nustatant mokesčių teisingumą, vadovaujamasi: 1) gaunamos naudos, 2) gebėjimo sumokėti mokesčius.
Mokesčių naudingumas – mokesčių sistemos teikiama galimybė iš surinktų mokesčių finansuoti įvairių paslaugų bei prekių gamybą.
Mokumo principas – tai teorija, teigianti, kad mokesčiai turi būti nustatomi atsižvelgiant į tai, kas gali juos sumokėti, o tik vėliau – kiek šie mokesčiai duos naudos. Šiam principui paremti šalininkai pasitelkia Engelio dėsnį.
Dauguma mokesčių skirstomi į: 1) progresinis, 2) proporcinis, 3) regresinis mokestis.
Progresinis- tai mokestis, pagal kurį procentiškai didesnis mokestis uždedamas didesnėms pajamoms ir procentiškai mažesnis mažesnėms pajamoms.
Proporcinis – tai procentiškai vienodas mokestis, nepriklausomai nuo pajamų dydžio.
Regresinis – tai mokestis procentiškai didesnis, mažesnėms pajamoms ir procentiškai mažesnis didesnėms pajamoms.
Regresinį pobūdį turi apyvartos mokesčiai. Apyvartos mokesčiai – tai netiesioginio mokesčio rūšis, kuri įskaičiuojama į daugelio prekių didmenines kainas ir paimamas iš paskutinio pirkėjo. Taigi apyvartos mokesčio veikimo sritimi tampa galutiniai vartotojai.
Ekonomistai, analizuodami mokesčių poveikį asmenims, dažnai turi atsižvelgti į taip vadinamas laisvąsias pajamas ( tai pinigai, kurie lieka, patenkinus būtinuosius poreikius).
TURINYS:
1.1 GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMAS.
1.2 GAMYBOS PROCESO ESMĖ.
1.3 GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI.
1.4 GAMYBOS TIPAI IR JŲ CHARAKTERISTIKOS.
1.5 GAMYBOS PROCESŲ ORGANIZAVIMAS LAIKE.
1.6 GAMYBOS CIKLO TRUKMĖS APSKAIČIAVIMAS.
1.7 GAMYBOS CIKLO TRUMPINIMO BŪDAI.
1.8 SROVINĖS GAMYBOS ORGANIZAVIMAS.
1.9 NEPERTARAUKIAMOS SROVINĖS LINIJOS.
2.0 PERTRAUKIAMOS SROVINĖS LINIJOS.
2.1 SROVINĖS GAMYBOS EFEKTYVUMAS IR TRŪKUMAI.
2.2. LANKSČIOS AUTOMATIZUOTOS GAMYBOS ORGANIZAVIMAS.
2.3 PAGALBINĖS GAMYBOS IR GAMYBOS APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS.
2.4 ĮRANKIŲ ŪKIO ORGANIZAVIMAS.
2.5 REMONTO ŪKIO ORGANIZAVIMAS (RŪ).
2.6 ENERGETIKOS ŪKIO ORGANIZAVIMAS (EŪ).
2.7 MEDŽIAGŲ IR TRANSPORTO ŪKIO ORGANIZAVIMAS.
2.8 VIDAUS TRANSPORTO ORGANIZAVIMAS.
2.9 TECHNINĖS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS.
3.0 APSKAITA.
3.1 MOKESČIAI.