Firmos veiklos aprasas

Turinys

Įvadas…………………………………………………………………..…..2
1. Reklamos agentūros “Advista” trumpas aprašas…………………….…….3
2. “Advistos” pagrindiniai konkurentai…………………………….…….4
3. Reklamos užsakovai………………………………………………..…5
4. Pagrindinės darbuotojų funkcijos…………………………………….……6
5. Firmos reklamos produktai……………………………………………7
6. Reklamos kūrimo technologijos………………………………………7
7. Reklamos žinutė……………………………………………………….8
8. Tinklinis planavimas………………………………………………………8
9. Reklamos planas…………………………………………………………8
10. Reklamos produktų, projektų archyvavimas…………………………9
Išvados………………………………………………………………….…10
Literatūros sąrašas………………………………………………………….11Įvadas
Organizacija yra apibrėžiama kaip žmonių bendrija ar grupė, sąmoningai derinanti pastangas siekiant bendro tikslo. Organizacijos sėkmingam egzistavimui yra būtinas nuolatinis vartotojo poreikis vartoti organizacijos gaminamą produktą. Tai sudaro sąlygas nuolat atnaujinti, o kartu ir tobulinti darbo procesą. Svarbią vietą organizacijos sėkmingame veikime užima darbo padalijimas, koordinavimas, derinimas. Šiuos veiksmus dažniausiai koordinuoja vadybininkas. Didelę įtaką organizacijos veiklai taip pat turi ir joje dirbantys žmonės. Jeigu jie yra kvalifikuoti ir profesionalai, tai organizacijos veikla bus efektyvi.
Organizaciją apibrėžia veiklos mąstai, valdymo struktūra, personalo profesinė sudėtis, o taip pat ir pasiskirstymas pagrindiniuose tiesiogiai produktą darančiuose padaliniuose. Šie faktoriai yra svarbūs tuo, kad nuo jų priklauso produkto gamybos procesas, kuris ir sąlygoja veiklos sėkmingumą [1].
Darbe nagrinėjama reklamos agentūros “Advista” ypatybės: organizacijos sėkmingo funkcionavimo priežastys, veiklos mąstai, personalas.
Reklamos agentūra “Advista” neužsiima labai plačios specializacijos veikla, o specializuojasi poroje krypčių: reklamoje bei prekyboje kompiuteriais. Neplati specializacija leidžia geriau įsigilinti į veiklos sritį, efektyviau organizuoti gaminamo produkto gamybos procesą.
Reklamos agentūros “Advista” personalas yra gana mažas, bet tai nėra kliūtis sėkmingai veiklai, nes personalas yra gana jaunas, imlus inovacijoms, gebantis pateikti naujas idėjas ir atrasti geriausias technologijas pagaminti produktą, sėkmingai įgyvendinti idėjas, o taip pat sugebantis racionaliai diegti inovacijas.
Darbe daugiausia dėmesio skiriama produktui, jo gamybai. Reklamos agentūros “Advista” pagrindinis produktas yra reklama. Taigi, darbe bandoma parodyti šio produkto gamybos procesą, bei atskleisti produkto ypatybes.1. Reklamos agentūros “Advista” trumpas aprašas.
Reklamos agentūros “Advista”, veiklos kryptys yra prekyba kompiuteriais, reklaminių kampanijų kūrimas, lankstinukų gamyba, reklamos idėjos, reklamos strategijos planavimas ir įgyvendinimas, tiesioginė reklama, media planavimas, spaudos darbai, pakuočių dizainas, firminis stilius, dizaino darbai, marketingo tyrimai bendradarbiaujant su SIC, multimedia pristatymai, www dizainas ir prižiūrėjimas, išorės reklamos projektavimas, tačiau pagrindinė veiklos kryptis yra vidaus reklama – nemokami atvirukai (free cards). Tai unikali agentūros teikiama paslauga: kuriamas atviruko maketas, po to klientas išsirenka patraukliausią variantą, kurį “Advista” pristato į spaustuvę, o klientui pageidaujant ir free cards platina viešose vietose – sudaro sutartis su viešbučiais, klubais, kavinėmis, picerijomis, kavinėmis – šiose įstaigose kabina stendus, kurių pagalba free cards pasiekia vartotoją.
Nors “Advisa” yra nedidele firma, tačiau jos veikla yra gana plati. Jos veikla yra žinoma ne tik Vilniuje, bet ir Kaune bei Klaipėdoje. Ateityje “Advista” planuoja įsteigti filialą Estijoje. Taip pat buvo galvojama apie filialą Latvijoje, bet šiuo metu Latvijoje jau yra firmų užsiimančių panašia veikla.
UAB “Advista” valdymą iliustruoja 1 schema:
, Pasikeitimas informacija.

1 schema

UAB “Advistai” vadovauja direktorius. Jam pavaldi ir atskaitinga yra buhalterė, reklamos agentūros vadybininkė bei prekybos kompiuteriais vadybininkas. Reklamos agentūros vadybininkei yra pavaldūs dizaineriai ir kurjeriai. Vadybininkė užsiima ne tik užsakovų reklamos projektų įgyvendinimu, bet taip pat ir pačios “Advistos” reklama – rengiami free cards, kalendoriukai, reklamuojantys “Advistos” teikiamas paslaugas. Kiekvienas darbuotojas firmoje turi konkrečius ir apibrėžtus uždavinius, kurių vykdymo procesą kontroliuoja direktorius arba reklamos agentūros vadybininkė.
UAB “Advista” yra gana jauna firma, tad joje yra tik keturi nuolat dirbantys darbuotojai: direktorius, buhalterė, reklamos agentūros vadybininkė, prekybos kompiuteriais vadybininkas. “Advistoje” yra du padaliniai: reklamos agentūros padalinys ir prekybos kompiuteriais padalinys. Pirmajame padalinyje dirba trys žmonės, o antrajame – vienas darbuotojas. Padaliniai yra gana maži, bet tai nėra kliūtis efektingam darbui. Darbuotojams yra mažiau komunikacinių barjerų, jiems lengviau ir paprasčiau keistis turima informacija, mažiau laiko užima teisingo sprendimo ieškojimas ar kompromiso radimas.
“Advistos” darbo operatyvumą lemia tai, kad organizacijos darbuotojai yra profesionalūs ir gerai išmanantys marketinga bei linkę kurti inovacijas bei jas įgyvendinti. Būtent tai ir lemia “Advistos” didelius veiklos mąstus.
Nemažai įtakos veiklos mąstams turi ir produkto – reklamos gamybos ypatybės. Būtent jas aš bandysiu pateikti darbe: kaip yra kuriama reklama, kokiais būdais yra kuriama unikali ir kokybiška produkcija UAB “Advistoje”.2. “Advistos” pagrindiniai konkurentai.
Kaip jau minėta, pagrindinė “Advistos” veikla yra atvirukų gamyba, jų platinimas, o taip pat ir stendų priežiūra. Tokias paslaugas, vidaus reklamos paslaugas, teikiančių firmų daug nėra, nes jeigu į šią veiklos kryptį bandytų įeiti nauja firma, jai būtų labai sunku sėkmingai integruotis, nes reklamos agentūra “Advista” sudarydama sutartis su įstaigomis, nurodo punktą, kuriame yra keliamas reikalavimas, kad įstaigos, kuriose bus pakabinti “Advistos” stendai, nesudarytų sutarčių su kitomis organizacijomis, užsiimančiomis tokia pat veikla – free cards platinimu stendų pagalba. Panašias vidaus reklamos paslaugas teikia firma “Emes”. Tai yra pagrindinis “Advistos” konkurentas. O taip pat vienas iš konkurentų yra dienraščio “Respublika” priedas “Laisvalaikis”, kuris taip pat yra platinamas lankomiausiose žmonių vietose ir yra nemokamas.
Atsižvelgiant į “Advistos” teikiamų reklamos paslaugų pavidalus, tai yra, jog ši reklamos agentūra gamina ne tik free cards, o taip pat ir plakatus, lankstinukus, rengia reklamines kampanijas, tai konkurentų ratas gana smarkiai išsiplečia. Tuomet į visas reklamos agentūras ar dizaino studijas, kurios gali atlikti maketavimą ar reklamos gamybą, žiūrima kaip į konkurentus.
Taigi, matome, kad “Advista” atlieka tarsi dvigubą veiklą, tai yra, free cards gamyba ir platinimas. Šiuo atveju “Advista” turi tiktai viena stiprų konkurentą. Galime pastebėti, kad kiekviena reklamos agentūra pasižymi kokia nors unikalia veikla ir tos veiklos srityje neturi arba turi tik viena ar keletą konkurentų. O jeigu imame apskritai visą “Advistos” reklaminę veiklą, tai konkurentų yra žymiai daugiau.3. Reklamos užsakovai.
Reklamos agentūros “Advista” pagrindiniai užsakovai yra kitos stambios reklamos agentūros, kurios turi gana stambius ir pastovius klientus. Kaip pagrindinius “Advistos” klientus galima įvardinti tokia įmones kaip “Omnitel” ar “Bitė”. Stambios reklamos agentūros vykdo pagal “Omnitel”, “Bitės” ir kitų stambių firmų užsakymus reklamines kampanijas, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra “Advistos” teikiama paslauga free cards. Tokiu būdu konkurentai tampa pagrindiniais užsakovais.
Užsakovai yra ir įvairios įmonės ar firmos, kurios nori užsisakyti reklamą žiniasklaidoje. Į reklamos agentūra jos įmonės kreipiasi, nes laikraščiai ir žurnalai daro nuolaidas reklamos agentūroms, tai įmonėms pigiau reklamą užsakyti per reklamos agentūrą, negu reklamuotis pačioms.4. Pagrindinės darbuotojų funkcijos.
Reklamos agentūros padalinį sudaro direktorius, vadybininkė ir dizaineris.
Direktorius vadovauja agentūrai, koordinuoja darbą, bendrauja su klientais. Direktorius dalyvauja ir reklamos kūrime, kuris dažniausiai vyksta smegenų šturmo būdu – visi darbuotojai be išimties siūlo savo idėjas, kurios yra fiksuojamos. Vadybininkė pateiktas idėjas įvertina pagal įvairius kriterijus (kainą, įspūdi ir pan.). skaičiavimus pateikia direktoriui, kuris ir nusprendžia, kuri idėja yra optimali. Toliau darbą tęsia dizaineris.
Dizainerio yra atsakingas už kompiuterinę techniką biure, o taip pat kuria atvirukų, plakatų maketus bei internetinius puslapius klientams. Taip pat kuria ir nuolat tobulina bei atnaujina internetinį “Advistos” puslapį. Dizainerio sukurtus maketus direktorius ar vadybininkė pristato klientams.
Pagrindinė vadybininkės funkcija yra bendravimas su klientais bei naujų užsakovų paieška. Vadybininkė taip pat rengia klientams ir direktoriui apie atvirukų išplatinimą įstaigose. Ji taip pat yra atsakinga už atvirukų padalinimą miestams. Atvirukų dalinimo principas yra gana paprastas: atvirukų kiekis dalinamas pusiau, viena pusė tenka Vilniui, o kita Kaunui ir Klaipėdai. Kurjeriai išvežioja atvirukus į įstaigas, kuriose yra “Advistos” stendai.
Kurjerių pagrindinės funkcijos yra prižiūrėti stendus, papildyti atvirukų trūkumą, bei rengti ataskaitas, kuriose privalo pažymėti kiek ir kur atvirukų buvo išplatinta. Ataskaitas siunčia vadybininkei. Kurjerių darbas vyksta už biuro ribų.
Biure nėra finansininkės, kuri būtų atsakinga už darbuotojų atlyginimų skaičiavimą ir kitas finansines operacijas.5. Firmos reklamos produktai.
Reklamos agentūros “Advista” pagrindinė veikla yra nemokami atvirukai – free cards. Firma free cards kuria pagal užsakovų norus bei siekiamą tikslą. Idėjas siūlo visi agentūros darbuotojai, pavyzdžius parengia dizaineris. Pagal kliento pageidavimą free cards gali būti spalvoti, nespalvoti, laminuoti, iš blizgaus ar lakuoto popieriaus, reklama gali būti patalpinta tiek titulinėje tiek ir nugarinėje pusėje. Pagrindinis produktas ir yra free cards, kuris apima procesą nuo idėjos iki išplatinimo. Kartais užsakovai turi savo idėjas, kurias agentūra stengiasi įgyvendinti.6. Reklamos kūrimo technologijos.
Reklama prasideda nuo idėjos, tad “Advistoje svarbiausia reklamos kūrimo technologija yra protų šturmas. Jo pagalba gimsta naujos ir gana originalios bei geros idėjos, nuo kurių ir prasideda kūryba. Pradedamas reklamos kūrimo procesas. Pirmiausia yra surašomos visos idėjos. Po to yra parenkama keletas realiausių ir geriausiai kliento užsakymą atitinkančių idėjų. Tuomet yra kuriami pavyzdiniai maketai, kurie pateikiami klientui. Klientas iš pateiktų pavyzdžių išsirenka sau tinkamiausią bei efektyviausią variantą. Tokių būdu idėja virsta materialiu produktu. Kuriant galutinį maketą yra naudojama kompiuterinės programos: “Potoshop”, “Flash”, “Corel”. Po kūrybinio proceso projektas yra įgyvendinamas į technologinį reklamos gamybos procesą pasitelkiant spaustuves, kuriose ir yra spausdinama free cards, plakatai.7. Reklamos žinutė.
Reklamos efektyvumą lemia ne tik reklaminiai kampanijai skirtų pinigų suma, bet ir kūrybinė koncepcija. Žinutėje turi būti pateikta svarbiausia informacija, kurią įmonė nori perduoti reklamos auditorijai. Bet kuriomis priemonėmis perduodamą reklamą sudaro dvi dalys. Pirmoji – tai informacija, kurią žodžiais, vaizdais ar garsais norima perduoti auditorijai. Antroji – žinutės sukeliamas bendras įspūdis kiekvienam auditorijos dalyviui. Jei nėra sukeliama pakankamas įspūdis, auditorija nėra linkusi atkreipti didesnį dėmesį į pagrindinę mintį, pateiktą informaciją. Taigi, žinutės turi būti kuriamos efektyvios, su išmone, atsižvelgiant į žmones, jų psichologines, socialines ar kitokias savybes, problemas, reikia žinoti moralės ribas ir kitus faktorius.8. Tinklinis planavimas.
Tinklinis planavimas būtų reklamos žinučių pasirodymas įvairiose medios rūšyse (radijuje, televizijoje, spaudoje ar kt.) suplanuotas laike ir kiekyje. Kadangi reklamos agentūra “Advista” nekuria vaizdo ar garso klipų, kuriems dažniausiai ir daromas tinklinis planavimas, tad firma nedaro ir tinklinio planavimo.9. Reklamos planas.
“Advistai” yra gana sudėtinga sudaryti tikslų reklamos planą, nes sunku tiksliai nustatyti datą, kad reklama bus baigta, kada ir kiek atvirukų bus išplatinta. O taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad nėra iš anksto žinoma tiksli data, kada spaustuvė spausdins free cards. Klientas gali per vėlai paduoti užsakymą, o tai pailgina reklamos gamybos laiką, nes spaustuvė priima išankstinius užsakymus. Kalbant apie “Unicom” finansuojamus projektus, reikia atsižvelgti dar ir į tai, kad reikia laukti kuomet atsilaisvins stendai viešose vietose. 1 lentelėje pateikiama bendras free cards užsakymų planas, kuris priklausomai nuo aplinkybių gali varijuoti.

1 lentelė
DARBŲ ATLIKIMO TRUKMĖ KAINĄ SUDARO
Paslauga Trukmė darbo d. Tik atvirukų platinimas Nespalvoti atvirukai Spalvoti atvirukai
1. Free cards projektavimas ir derinimas su užsakovu 5* – + +
2. Free cards paruošimas spaudai 1 – + +
3. Free cards gamyba 5** – + +
4. Vietų parinkimas free cards išplatinimui 2 + + +
5. Free cards išplatinimas numatytose vietose 5-365** + + +
6. Detali ataskaita pateikiama reklamos užsakovui 2** + + +

*priklauso nuo maketo sudėtingumo ir užsakovo medžiagų.
**priklauso nuo atvirukų kiekio.
Klientui pateikus užsakyma,10. Reklamos produktų, projektų archyvavimas.
Visi projektai ir visos idėjos yra įgyvendinami kompiuterių pagalba. Tad visi projektai ir atvirukų pavyzdžiai saugojami kompiuterių bylose – skaitmeninėse laikmenose. “Advista” taip pat pasilieka pavyzdžių nuo kiekvieno užsakymo, kuriuos pateikia naujiems klientams, kad parodyti, kokio pobūdžio reklama agentūra užsiima, kokios kokybės yra jų teikiama produkcija [2].Išvados
“Advistos” sėkmingo funkcionavimo priežastis galime išskirti kelias. Manau, kad viena iš svarbiausių yra unikali teikiama paslauga free cards. Nemažiau svarbu yra ir personalo profesionalumas bei imlumas inovacijoms. Sėkmingo funkcionavimo vienas iš rodiklių yra apimties mąstai. Kaip matome, jie yra nemaži. Nors plačiai specializuojamasi tik poroje reklamos krypčių, bet būtent tose kryptyse “Advista” yra toli pažengusi, galinti atlaikyti stiprią konkurenciją.
Svarbu pažymėti, kad reklamos kūrimo procesas yra gana sudėtingas. Užsiimant reklamine veikla svarbu ne tik gerai išmanyti rinkos dėsnius ir kt., ne ką mažiau svarbu yra žinoti žmones, jų psichologines, socialines ar kitokias savybes, problemas, moralės ribas ir kitus faktorius. Remiantis šiomis žiniomis yra daug paprtasčiau sukurti efektyvią reklaminę žinute, kuri vartotoją paveiktų teigiamai, įtikintų reklamuojamo produkto kokybiškumu, naudingumu.
Rerklamos kūrimas nors ir yra įdomi veikla, bet kartu yra ir gana sudėtingas procesas. To priežastis yra ta, kad reklemos gamyboje negalime pritaikyti tinklinio planavimo. Galime tik sudaryti bendrąjį planą, kuris neretai gali varijuoti priklausomai nuo užsakovo norų, finansinių galimybių ir kitų faktorių.
Išanalizavus reklamos agentūros “Advista” suteiktą informaciją, galiu pastebėti, kad sėkmingai veiklai garantuoti reikalingas profesionalus bei komunikabilus personalas, nes darbo esmė yra bendravimas su žmonėmis, naujų klientų ieškojimas, bendravimas su nuolatiniais klientais. Be abejo, kolektyvą turi kontroliuoti ar koordinuoti vadovas. “Advistoje” vadovas yra direktoriu, kuris stengiasi kuo daugiau laisvės suteikti savo pavaldiniams, tuo pačiu metu juos nukreipdamas tinkama linkme. “Advistoje” reklamos kūrimo technologija nėra labai sudėtinga, tačiau pagamintas produktas yra kokybiškas.
Stebint reklamos agentūros “Advista” darbą galima pasakyti, kad reklamos kūrimo procesas yra įdomi veikla, reikalaujanti nemažai pastangų, o kartu ir teikianti ne tik finansinę naudą, bet ir malonumą bendraujant su kitais žmonėmis, o taip pat ir sudaranti sąlygas dalinantis patirtimi ir žiniomis.Literatūros sąrašas
1. F.S.Butkus “Organizacijos ir vadyba”, vilnius, 1996m.
2. Informacija suteikta reklamos agentūros “Advista darbuotojų”.