Buhalterės pareiginiai nuostatai

BUHALTERĖS PAREIGYBINIAI

NUOSTATAI

TVIRTINU:

Direktorius

I. BENDROJI DALIS

1. Buhalterė yra atsakinga už įmonės buhalterines operacijas.
2. Buhalterė skiriama ir atleidžiama iš pareigų vadovaujantis LR teisės aktais taip pat bendrovės lokaliniais teisės aktais nustatyta tvarka.
3. Į buhalterės pareigas skiriamas asmuo, turintis aukštajį arba aukštesnijį ekonominį išsilavinimą ir praktinio darbo patirties.
4. Buhalterė organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atsiskaitomieji dokumentai laiku pateikti kontroliuojančiosioms įstaigoms.
5. Buhalterės vadovaujama buhalterija yra savarankiškas struktūrinis padalinys ir neįeina į kokio nors kito paadalinio ar tarnybos sudėtį. Padalinio veiklą ir funkcijas reglamentuoja jo veiklos nuostatai.
6. Buhalterė yra pavaldi įmonės vadovui.
7. Buhalterės nurodymai ir reikalavimai dokumentų įforminimo ir apskaitos tvarkymo klausimais privalomi visiems visų skyrių darbuotojams.
8. Skirti asmenį į buhalterės pareigas ir atleisti iš jų, jeigu įmanoma, reikia ataskaitinio laikotarpio ( mėnesio, ketvirčio, metų ) pabaigoje. Turi būti atlikta praėjusio laikotarpio apskaita ir sudaryta ataskaita.
9. Pareigų perdavimas įforminamas aktu; akto nuorašai pateikiami įmonės vadovui bei visuotiniam akcininkų susirinkimui. Iškilus nesutarimams buhalterė perduoda ir perima reikalus dalyvaujant revizoriui ar kitiems įmonės vadovo arrba akcininkų susirinkimo paskirtiems asmenims.
10. Buhalterė negali eiti pareigų, susijusių su tiesiogine atsakomybe už įmonei priklausančias lėšas ir materialines vertybes.
11. Kai nėra buhalterės ( atostogauja, išvykęs į komandiruotę, serga ir pan.), jos pareigas, eina pavaduotojas, jeigu jo nėra – kitas asmuo, paskirtas įmonės įstatuose nustatyta tv

varka.
12. Buhalterė turi žinoti ir darbe vadovautis:
12.1. skyriaus nuostatais;
12.2. šia bei visomis būtinomis skyriaus veiklai darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir eksploatacijos instrukcijomis;
12.3. darbo įstatymais, norminiais teisės aktais ir metodika, darbo sutarties nuorodomis;
12.4. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu;
12.5. darbą kompiuteriu (mokėti);
12.6. kitais teisiniais norminiais dokumentais, kuriuose reglamentuojami darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros bei elektros įrenginių eksploatavimo klausimai;
12.7. tiesioginio vadovo nurodymais;
12.8. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
13. Visi instrukcijoje išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi be pažeidimų.

II. BUHALTERĖS PAREIGOS

14. Buhalterė organizuoja finansinę ir buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių ir ūkinių
operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų
įforminimo kontrolę.
15. Ataskaitiniai duomenys turi būti teisingi ir laiku pateikiami kontroliuojančiosioms įstaigoms.
16. Buhalterė privalo taikyti apskaitos kompiuterizavimo ir automatizavimo šiuolaikines
priemones, tobulesnes buhalterinės apskaitos formas bei metodus.
17. Buhalterė turi taip organizuoti buhalterijos darbą, kad būtų vykdomi šie reeikalavimai:
17.1. apskaičiuojamos visos lėšos, materialinės vertybės ir buhalterinės apskaitos dokumentuose laiku fiksuojamos operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;
17.2. tiksliai apskaičiuotos sąmatinės, gamybos, gatavos produkcijos realizavimo, statybos,

montavimo, kapitalinio remonto, paslaugų ir kitų darbų išlaidos;
17.3. tvarkoma įstaigoje įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita;
17.4. teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestas fizinių asmenų pajamų mokestis ir kitos įmokos

į biudžetą, “Sodrą“, grąžintos paskolos bankams, įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams

asmenims;
17.5. padedama valstybės ir finansų kontrolės įstaigoms įforminti dokumentus apie lėšų ir materialinių vertybių trūkumą bei grobstymą, jie laiku perduodami teisėsaugos organams;
17.6. buhalterinės apskaitos formos pildomos pa

agal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos finansuojančiajai įstaigai ( jeigu tokia yra );
17.7. tikrinama, kaip tvarkoma buhalterinė apskaita ir atskaitomybė pavaldžiose finansuojamose įstaigose ir organizacijose, pagalbiniuose ūkiuose ir kituose padaliniuose, rengiami darbuotojų instruktažai ir konsultacijos apskaitos ir ataskaitų sudarymo klausimais;
17.8. tinkamai saugomi buhalterinės apskaitos dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatytąja tvarka perduodamos į archyvą.
18. Buhalterė privalo kontroliuoti:
18.1. kaip laikomasi nustatytų materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;
18.2. kaip laikomasi lėšų, materialinių vertybių, nebaigtos gamybos, darbų ir t.t inventoriza-

vimo taisyklių;
18.3. ar teisingai naudojamos apmokėjimui skirtos lėšos, mokami atlyginimai, laikomasi finansinės drausmės;
18.4. ar nustatytu laiku išieškomos skolos ir padengiami įsiskolinimai skolintojams, laikoma-

si mokėjimo drausmės;
18.5. ar teisingai nurašomi trūkumai, skolos ir kiti nuostoliai.
19. Buhalterė turi padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam lėšų, materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstaty-

mų pažeidimams.
20. Atskleidus neteisėtus darbuotojų veiksmus (prirašymą, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį,

kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą ), buhalterė praneša apie tai įmonės vadovui.
21. Dokumentai, pagal kuriuos priimamos ir išduodamos lėšos bei materialinės vertybės, taip pat įsakymai, potvarkiai dėl darbuotojų atlyginimų, premijų ir darbo užmokesčio priedų nustatymo, materialiai atsakingų asmenų ( kasininkų, sandėlių vedėjų ir kitų darbuotojų) priėmimo į darbą ir atleidimo, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbų bei paslaugų atlikimo sutartys turi būti pasirašyti įmonės vadovo ir vizuoti buhalterės.
22. Buhalterė, gavus įmonės vadovo nu
urodymus, nepradeda jų vykdyti, jei tai prieštarauja įstatymams arba nurodymų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje, ir apie tai informuoja vadovą raštu. Tokiu atveju visa atsakomybė už neteisėtus veiksmus tenka įmonės vadovui.
23. Veda įmonės materialinių vertybių apskaitą pagal sudarytą s-tų planą.
24. Sudaro įmonės metinę finansinę atskaitomybę.
25. Tvarko griežtos atskaitomybės blankų vedimą ir nurašymą.
26. Apiformina dokumentus darbuotojams, turintiems nedarbingumo pažymas, išleidžiant atostogų.
27. Veda kasą.
28. Tvarko personalo skyriaus dokumentus:
28.1. priimant į darbą pareikalauti, kad priimamasis darbuotojas pateiktų šiuos dokumentus:
– socialinio draudimo pažymėjimą;
– sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą;
– profesinio pasirengimo ar atitinkamos kvalifikacijos pažymėjimą;
– pažymą, kad yra įrašyti į karinę įskaitą;
– priimant į darbą nepilnametį jo gimimo liudijimą, mokykloje kurioje jis mokosi ar
vieno iš tėvų raštišką sutikimą.
29. Registruoja visus įmonės direktoriaus pasirašytus įsakymus, sprendimus, potvarkius.
30. Informuoja darbuotojus apie ruošiamus posėdžius, susirinkimus, įsakymus ir potvarkius.
31. Atitinkama tvarka registruoja, komplektuoja gaunamą ir siunčiamą informaciją, raštus ir kitą dokumentaciją, perduoda juos vykdytojams.
32. Kompiuterio pagalba spausdina reikiamą medžiagą, pagal priimtus reikalavimus veda raštvedybą.
33. Daro pavedimus atsiskaitymui su kreditoriais, seka sąskaitos likutį banke ( informuojant įmonės direktorių ).
34. Vykdo įmonės direktoriaus kitus pavestus darbus.
35. Seka sutarčių vykdymą.

III. BUHALTERIO TEISĖS

36. Buhalterė paskirsto pavaldiems darbuotojams darbą, nustato jų atsakomybę ir atsiskaitymo terminus.
37. Buhalterė turi teisę:
37.1. pareikalauti iš visų įmonės padalinių darbuotojų, o prireikus informuotti vadovą, kad būtų imtasi priemonių efektyviau naudoti lėšas, lėšų ir materialinių vertybių normavimui ir saugumui užtikrinti, finansinei kontrolei stiprinti;
37.2. kontroliuoti, kaip taikomos lėšų, materialinių vertybių naudojimo normos;
37.3. teikti pa

asiūlymus dėl premijų sumažinimo arba jų neskyrimo padalinių ar skyrių vadovams už pirminių dokumentų įforminimo, pirminės apskaitos tvarkymo taisyklių ir kitų apskaitos bei kontrolės organizavimo reikalavimų nesilaikymą.
38. Neįvykdžius arba pažeidus teisėtus buhalterės nurodymus, susijusius su einamomis pareigomis, kaltiems asmenims įmonės vadovas buhalterės teikimu gali neskirti premijų, jas sumažinti, paskirti drausmines nuobaudas LR įstatymų nustatyta tvarka.

IV. BUHALTERĖS ATASAKOMYBĖ

39. Buhalterė kartu su įmonės vadovu atsako už:
39.1. neteisėtai tvarkomą, ne laiku pateikiamą arba klaidingą finansinę ir buhalterinę apskaitą;
39.2. ūkinę ir finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą ( išskyrus tuos atvejus, kai finansininkas apie pažeidimus įmonės vadovą yra informavęs raštu);
39.3. dokumentų, susijusių su operacijomis, kurios pažeidžia įmonės veiklos funkcijas, lėšų,

materialinių vertybių priėmimo, saugojimo bei naudojimo tvarką, įforminimą;
39.4. netikrinamas arba pavėluotai, neatidžiai tikrinamas atsiskaitomųjų, einamųjų ir kitų banko sąskaitų operacijas, vėluojančius atsiskaitymus su skolintojais, kontroliuojančiomis įstaigomis;
39.5. pavėluotai pagal kontroliuojančiųjų įstaigų ir teismų sprendimus išieškomas iš darbuotojų

pinigines nuobaudas;
39.6. komercinių paslapčių išdavimą;
39.7. trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarkos nesilaikymą.
40. Tvarkydama finansinę ir buhalterinę apskaitą buhalterė turi garantuoti įrašų teisingumą

ir laiku parengti atsiskaitomuosius dokumentus.
41. Drausminę nuobaudą buhalterei skiria įmonės vadovas.

Su nuostatais susipažinau ir sutinku

Leave a Comment