AB PUNTUKAS marketingo makroaplinkos analizė

ĮVADAS

Dabartiniu laiku marketingo ir vadybos temos tapo bene aktualiausios. Tai galima suprasti. Šalies pramonės įmonių gamyba smukusi ir nematyti stabilaus vystymosi, bei greitos perspektyvos. Todėl labiausiai klesti tos įmonės ir organizacijos, kurios vykdo prekybą bei teikia paslaugas. Kadangi šių įmonių skaičius greitu tempu didėja, todėl konkurencijos mąstai smarkiai plečiasi. O tai verčia įmones keistis, derintis prie aplinkos ir žlugdyti konkurentus arba bankrutuoti pačioms. Būtent šiuos ir kitus aspektus išnagrinėsime pasirinkę vienos įmonės konkretų atvejį.
Šio darbo tikslas yra akcentuoti įmonės “PUNTUKAS” pa

a
adėtį šalies ir konkurentų atžvilgiu, numatyti jos silpnąsias ir stipriąsias puses. Kiekvieną įmonę galimą apibūdinti ne tik kaip gaminančią ir parduodančią produkciją, bet ir kaip atvirą sistemą, kuri santykiauja su ją supančiais objektas, darydama įtaką jiems ir turėdama savų tikslų. Aptardami šių aplinkų dalyvius mes pabrėšime jų atliekamas funkcijas, įvertinsime jų teikiamą naudą ir aptarsime kylančias problemas.
Nagrinėjant įmonės marketingo strategiją analizuosime konkurentų galimybes, įvertinsime jų pliusius bei minusus,taipogi numatysime į ką savininkui labiausia reiktų atkreiptį dėmesį priviliojant naujus klientus. Parodysime ir ap
p
ptarsime paslaugų rėmimo problemas.
Išorinė aplinka be abejo lemia ir vidinę organizacijos veiklą, bei kultūrą. Ją būtina keisti, nes klientui ją įvertinti užtenka vienintelį kartą apsilankyti šios įmonės apartamentuose. Nemažą dalį šiai kultūrai daro įtakos ir savininko vadovavimo bruožai. Ypač kai jo
o
oje yra trūkumų. Todėl šio skyriaus uždavinys parodyti ne tik naujo valdymo metodą, bet ir aptarti kartu su juo kylančias problemas.

1. ĮMONĖS “PUNTUKAS” PADĖTIES ANALIZĖ.

BENDROS ŽINIOS APIE ĮMONĘ “PUNTUKAS”

Įmonė “Puntukas” įsikūrusi 1995 metais, per sekančius 4 metus labai išsiplėtė. Šiuo metu jos centrinė būstinė esti adresu Klaipėdos g.14. Įmonės savininkui priklauso restoranas, kavinė – baras, parduotuvė, grill baras ir kioskas. Pirmieji trys padaliniai sudaro prekybos tinklą vienoje vietoje, būtent Klaipėdos g.14. Likę 2 padaliniai išdėstyti centriniame Panevėžio turguje ir urmo bazėje.

Įmonėje šiuo metu dirba 26 žmonės: 4 restorane, 2 kavinejė – bare, 9 virtuvėje, 2 gril bare, 5 parduotuvėje, 1 kioske, 3 administracijoje.

1999 metais įmonės pajamos sudarė 638353 Lt, iš kurių buvo 92900 bendro pelno. Nors ir pelnas nemažas, tačiau darbuotojams darbo užmokestis svyruoja nuo 450 – 700 Lt. Tai nėra daug.

Prekybos vieta yra perspektyvi, nes čia pa

a
at miesto centras, mokymo įstaigos, didelis žmonių bei automobilių srautas, kas užtikrina pastovias ir nemažas pajamas. Tačiau gilėjant ekonominei krizei reikia mažinti paslaugų kainas, kad išlaikytų pastovius klientus.

Įmonės savininkas lankosi autoritarinio valdymo stiliaus, tačiau vis dažniau pastebima globos ir skatinimo elementų. Reikia neužmiršti, kad personalas – tai įmonės pagrindas ir jos veikla didžiausiu momentu priklauso būtent nuo jo.

1.1. VEIKLĄ ĮTAKOJANTYS SVARBESNI APLINKOS VEIKSNIAI
1.1.1. IŠORINĖS APLINKOS VEIKSNIAI

Šioje įmonėje darbuojasi 26 žmonės, todėl drąsiai galima teigti, jog ji atitinka visus organizacijai keliamus reikalavimus: joje dirba daugiau ka

a
aip 2 darbuotojai, visi turi bendrą tikslą, jų pastangos nukreiptos tikslui siekti, disponuoja nemažais ištekliais, yra vertikalus ir horizontalus darbų pasidalijimas, turi tarpusavio ryšių su išorine aplinka.

Šią organizaciją galima apibūdinti, kaip vientisą sistemą, kuri teikia savo paslaugas techniniu, organizaciniu ir ūkiniu požiūriu. Rezultatai aiškiai matomi dėka darbo objektų, darbo priemonių ir darbo subjektų derinimo sąveikos [1; 2]. Įmonė akcentuojama kaip socialinė sritis, todėl čia akcentuojami savininkų, darbuotojų ir valstybės interesai, derinami tarpusavyje jie duoda optimalų rezultatą. Produktų gamyba ir pardavimui nesibaigia įmonės veikla – ji yra atvira sistema, priklausydama nuo aplainkos, kartu daro įtaką jai pačiai. Todėl čia akcentuojamos įmonės visuomeninis pobūdis.

Gaudama informaciją iš šalies, įmonės vadovybė pašalina chaosą, sumažina rizikos ir netikrumo laipsnį, kuri turi didžiulę įtaką darant tolesnius sprendimus. Išorinės aplinkos veiksnius, darančius įtaką įmonei, galima suskirstyti į tiesioginio ir šalutinio poveikio.

Tiesioginio poveikio – vartotojai, konkurentai, tiekėjai, darbo išteklia, įstatymai, valstybinis reguliavimas.

Šalutinio poveikio – ekonominiai socialiniai, politiniai, technologiniai, ekologiniai.

Skiriami 5 tiesioginio poveikio veiksniai:
1. Vartotojai – kadangi įmonės veikla plati, tad jos teikiamos paslaugos tvirtos visoms vartotojų socialinių klasių poreikių tenkinimui:
Restoranas, stovintis miesto centre, labiau orientuotas į pasiturinčius žmones, priklausančius aukštesnei klasei;
Kavinė – baras – vidutines pajamas gaunantiems asmenims;
Parduotuvė – pasiturintiems, nes čia parduodamos prestižinės prekės;
Gril baras – vidutines pajamas gaunantiems asmenims;
Kioskas – žemiausiajam gyventojų sluoksniui, gaunančiam mažas pajamas.
2. Konkurentai – būtinai priverčia bendradarbiauti, nes reikia atsižvelgti į jų užimamą padėtį, siūlomą meniu, teikiamų paslaugų kainas, taikomas nuolaidas bei marketingo programą. Tiesioginio poveikio konkurentai būtų šie: restoranas “Kelias”, užeiga “Ragas”, kavinė – baras “Rojaus paukštė”, užeiga – baras “Provincija”, baras “Čičinskas”. Jų buvimas šalia nulemia organizacijos veiklą: reklamą, kainas, aptarnavimą, darbo sąlygas, darbo užmokestį ir .t.t
3. Tiekėjai – įmonė iš kitų įmonių gauna produktus, paslaugas, finansus. Rinkos sąlygomis vadovaudamasi kokybės ir kiekybės principais. Stambiausi iš esamų būtų tokie: AB “Spec.ATĮ”, AB “Elektros tinklai”, AB “Dujų tarnyba”, UAB “Gauda”, AB “Kalnapilis”, UAB “Mineraliniai vandenys”, AB “Bennet distributors”, AB “Naujieji pilėnai”, AB “Panevėžio maistas”, AB “Panevėžio pienas”, AB Puraja” ir kitos.
4. Darbo ištekliai – pastaraisiais metais, gerėjant įmonės finansinei padėčiai, buvo priimama naujų darbuotojų.Nuolat keičiantis ekonomikos ir įmonės padėčiai, buvo būtina daryti personalo atranką, keisti darbuotojų specializaciją, siųsti darbuotojus į kvalifikacinius kurus. Kadangi pretendentų buvo daug, įmonės vadovybei tai leido pasirinkti geriausius iš esamų pretendentų ir suburti gerą darbo kolektyvą.
5. Įstatymai ir reguliavimo formos -esant rinkos sąlygomis tai lėmė įmonės valdymo struktūrą, jos juridinį statusą, darbo santykius tarp valdomo ir valdančiojo personalo. Atsižvelgiant į įmonės pajamas buvo skiriami įvairūs mokesčiai: įmonės pajamų mokestis, fizinių asmenų pajamų mokestis, kelių mokestis, PVM mokestis, cukraus akcizas, nekilnojamojo turto mokestis, žemės mokestis, socialinis draudimas, savininko mokestis, mokestis nuo gyventojų parduoto turto, alkoholio licenzija, tabako licenzija. Adekvačiai Vyriausybė savo išleistiems įstatymams, sukūrė ir reguliavo formas, kurios leido: firmai pasirinkti kainų strategiją, leidžiančia užsitikrinti pelno normą, suderinti santykius su personalu, leidžiant jiems atostogas, teisė į pilsį, papildomą uždarbų, socialines garantijas. Konkurencinėje aplinkoje Vyriausybė sukūrė antimonopolinius įstatymus suteikiančius vienodą teisę į egzistavimą.

Skiriami 5 šalutinio poveikio veiksniai:
1. Politinė – teisinė aplinka – gyvenant vienoje ar kitoje šalyje, būtina paisyti jos sukuriamą juridinių aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą. Vienoks ar kitoks jų nepaisymas privalo prie žlugimo.
1.1. Darbo teisės norminiai aktai – apima santykius su personalu ir jų teises į: užmokestį, darbo sąlygas, kompensacijas, socialinę apsaugą.
1.2. LR įmonių įstatymai – apima įmonės sukūrimo, jos veiklą, valdymo aspektus.
2. Ekonominė aplinka -apima visuomenės ekonominę veiklą, kinta pagal tam tikrus dėsnius. Ši aplinka daugiausiai veikia per gyventojų perkamosios galios svyravimą. Šios aplinkos poveikį įmonės jaučia ypač greitai: mažėja pirkimas, mažėja gaunamos pajamos ir pelnas, atitinkamai veikiančius ir darbuotojų darbo užmokestį. Perkamoji galia priklauso nuo: pajamų lygio, kaupimo lygio, kainų lygio, kredito gavimo lygio. Ekonominis vystymasis vyksta ciklais, iš kurių galima išskirti fazes: krizė, depresija, pagyvėjimas, pakilimas. Kiekvienoje fazėje pirkėjų elgesys yra skirtingas, todėl ir skiriasi marketingo kompleksas. Šiuo metu įtakojant Rusijos krizei, esama depresijos fazėje. Tai matyti iš 1.1 lentelės.
1.1.lentelė
Panevėžio miesto nedarbo ir bedarbystės rodikliai

Metai Nedarbo lygis procentais Bedarbystės lygis procentais
1994 5,4 2,3
1995 4,7 1,6
1996 6,1 2,4
1997 7,7 3,3
1998 8,1 6,1
1999 9,8 7,4

Šaltinis: [Statistikos departamentas, Panevėžio skyrius]

3. Konkurencinė aplinka – tai marketingo komplekso elementas, apimantis visų galimų tipų konkurencijos poveikį. Įmonei galima išskirti 3 tipų konkurenciją:
3.1. Rūšinė konkurencija -apima tos rūšies prekių, tenkinančių tą patį poreikį. Tai būtų tiesioginiai konkurentai: kavinės- barai, užeigos, restoranai.
3.2. Funkcinė konkurencija – konkurencija apima skirtingų rūšių prekių, tenkinančių tą patį poreikį. Galima priskirti: kavines -barus, užeigas, restoranus, maisto prekių parduotuves, benzino kolonėles, bazes ir t.t. Tai netiesioginiai konkurentai.
3.3. Komercinė – konkurencija, siekimas, kad pirktų būtent jų prekes.
Realioje situacijoje galioja visų 3 rūšių konkurencija. Galimybę konkuruoti nulemia lėšos skirtos tam tikslui: numatyti konkurentus, kiek galima tiksliau tirti jų veiklą, prognozuoti jų, o tuo pačiu ir savo marketingo kompleksą.
4. Technologinė aplinka – mokslo pasiekimai veikia įmonės veiklą, kaip vienas iš marketingo komplekso elementų. Ši aplinka apima ir reiškiasi naujų prekių kūrimu, įsigyjant naujus įrengimus, medžiagas, diegiant naujus metodus, mažinant gamybos savikainą.
Praeitais , 1999 metais, buvo įsigyta daug įrengimų ir inventorius: prekystaliai, šviestuvai, kėdės, stalai, seifas, spausdintuvai, kolonėlės, telefonai, kavos aparatas, šaldikliai, kompiuteris ir t.t. Iš viso į prekybą buvo investuota 144115 litai.
5. Socialinė – kultūrinė aplinka – tai visuomenės poveikis įmonės marketingui. Šios aplinkos tyrimas leidžia nustatyti potencialių pirkėjų skaičių, jų išsidėstymą, bei judėjimą ir kai kuriuos jų bruožus. Kaip jau esame minėję, šios įmonės paslaugų spektras labai platus, todėl jos teikiamos paslaugos yra orientuotos į visas gyventojų socialines klases: pradedant nuo mažas pajamas turinčių gyventojų ir baigiant pritaikytas tik novatoriams, kurie tenkinasi prestižinėmis prekėmis. Restoranas ir parduotuvė yra skirtos novatoriams, nuolat besinaudojantiems paslaugomis, kavinė – baras ir grill – baras skirti vidutines pajamas gaunantiems žmonėms, kioskas – žemiausiajam sluoksniui, pajamų atžvilgiu.
Atsižvelgiant į šias teikiamų paslaugų savybes, galima drąsiai teigti, šios pirkėjų skaičius bus didesnis ar mažesnis, tačiau naudojimasis paslaugomis turėtų išlikti pastovus. Įmonei reikėtų labiau dalyvauti visuotinėse akcijose, renginiuose, t.y. vystyti reklamos pobūdį, nes šiais laikais, organizacijos viešai demonstruodamos savo veiklą, įgyja klientų pasitikėjimą, kaip atviros ir sąžiningos veiklos atstovas.

1.2. MARKETINGO STRATEGIJOS BRUOŽAI
1.2.1. KONKURENTŲ ANALIZĖ

Kai įmonė išlaiko pastovius klientus ir užsitikrina pastovią apyvartą, per trumpą laiką negalima pakeisti kliento elgesio. Jei tam tikros rinkos vartotojai yra pripratę gauti prekę atitinkamu kanalu, tai norint įgyvendinti naują, originalią mintį, keičiančią kliento elgesį, reikia laiko, papildomų išlaidų reklamai. Konkurencijos sąvoka labai plati. Įmonei išskirsime 3 tipus konkurencija:
1. Rūšinė konkurencija – apima tos rūšies prekių, tenkinančių tą patį poreikį. Tai būtų tiesioginiai konkurentai: kavinės-barai, užeigos restoranai (pateikta priede).
2. Funkcinė konkurencija – konkurencija apima skirtingų rūšių prekių, tenkinančių tą patį poreikį. Galima prsikirti: kavinės – barus, užeigas, restoranus, maisto prekių parduotuves, benzino kolonėles, prekių bazes ir t.t. Tai netiesioginiai konkurentai.
3. Komercinė konkurencija -siekimas, kad būtų perkami tik jų pirkiniai.

Konkurentų tikslų ir strategijos analizė yra sudėtingesnė už galimybių dėl informacijos neapibrėžtumų ir sprendimo variantų gausybės. Konkurentų analizė yra ilgas, sudėtingas ir sunkus klausimas. Tačiau bet kuriuo atveju, bet kokia analizė turi nurodyti bent apytikrias silpnąsias ir stipriąsias puses.

UŽEIGA “RAGAS”

Šios užeigos užimama vieta yra vienoje iš pagrindinių miesto gatvių, didelis pėsčiųjų srautas, didelis pravažiuojamumas. Užeiga dirba kasdien, nuo 1100-2300 valandos. Šalia yra stovėjimo aikštelė, tad privažiavimas geras. Neseniai darytas kosmetinis remontas, tad pirkėjų nestokojama. Tačiau trūkumų pastebima: reikia dar vieno televizoriaus, kuris turi būti kabinamas prie įėjimo, gerinti radio garsus, nes trankesnė muzika užgožia pakalbį, įsteigti lošimo aparatus. Dirbančiųjų žmonių skaičius -5. Meniu sudaro: 18 rūšių alaus, 5 rūšių degtinė, 3 rūšių viskis, 3 rūšių džinas, 8 rūšių trauktinė, 12 rūšių vyno, 7 rūšių likeris, 5 rūšių cigaretės, 5 rūšių kava, įvairios sultys, 10 rūšių alkoholinių kokteilių. Kainų skirtumai pateikti 1.2 lentelėje.
1.2.lentelė
Paslaugų kainos

Paslaugos Užeiga “Ragas” Kavinė – baras “Puntukas”
Alus “Dvaro” 0,5 l 4.00 Lt 7.00 Lt
Degtinė “Absoliut” 50 g. 6.00 Lt 10.00 Lt
Trauktinė “Malūnininkų” 50 g. 3.30 Lt 5.00 Lt
Likeris “Benediktinas” 100 g 3.30 Lt 4.00 Lt
Cigaretės “West” 4.00 Lt 6.00 Lt

Šaltinis: [Parengta Deivido Jasiukaičio]

Kaip matyti iš 1.5 lentelės užeigos “Ragas” kainos žymiai mažesnės. Mėnesinė apyvarta gali būti 100 000 litų. Pateikta priede.

KAVINĖ – BARAS “ROJAUS PAUKŠTĖ”

Įsikūrusi netoli kavinės baro “Puntukas”. Prekiavimo vieta gera, nes didelis žmonių srautas bei mašinų pravažiuojamumas. Maloni aplinka, originalus dizainas. Tačiau nėra greta stovėjimo auikštelės, ankšta kavine, reikia bent vieno televizoriaus, daugiau reklamuotis vietinėje televizijoje bei spaudoje. Dirbama kasdien nuo 1100-2400 val. Dirbamų žmonių skaičius -4. Meniu sudaro: 13 rūšių alkoholinių kokteilių, 3 rūšių kava, įvairios sultys, 6 rūšių degtinės, 5 rūšių viskiai, 5 rūšių brendžiai, 5 rūšių trauktinės, 5 rūšių romai, 7 rūšių vermutai, 13 rūšių vynų. Palyginamosios kainos pateiktos 1.3 lentelėje.

1.3 lentelė
Konkurencinės kainos

Paslaugos Kavinė baras

“Rojaus paukštė” Kavinė – baras “Puntukas”
Degtinė “Absoliut Citron” 50 g 6.50 Lt 11.00 Lt
Trauktinė “Starka” 50 g 3.50 Lt 4.00 Lt
Likeris “Žagarės” 50 g 2.50 Lt 4.00 Lt
Vynas “Tokaji Muscat” 100 g 4.00 Lt 6.00 Lt
Cigaretės “LM” 4.00 Lt 6.00 Lt

Šaltinis: [Parengė D. Jasiukaitis]

Iš 1.3 lentelės matyti, kad kainos pigesnės už kavinės – baro “Puntukas”. Mažesnė apyvarta apie 115000 Lt. Matyti iš priedo.

KAVINĖ – BARAS “PROVINCIJA”

Vieta vienoje iš didžiausių Panevėžio gatvių, todėl didelis srautas ir mašinų, ir praeivių. Netoli nuo centrinės miesto aikštės. Aukšta aptarnavimo kultūra, klientus stebi apsauga. Neretai užsuka ir svečiai iš užsienio, ir miesto aukštuomenė. Rengiami labdaringi vakarai, kalėdiniai vakarai, savaitgaliai vaikams ir tėveliams, grupės rengia savo pristatymus. Baras turi savo reklamų atributiką, su kuria dalyvauja masiniuose renginiuose: mugėse, šventėse, sportinėse varžybose. Tačiau šalia nėra geros stovėjimo aikštelės, reikia įsigyti bent porą televizorių. Baras dirba kasdien nuo 1000-2400 val. Dirba 7 žmonės. Palyginamosios kainos pateiktos 1.4 lentelėje.

1.4 lentelė
Konkurentų paslaugų kainos

Paslaugos Kavinė baras

“Provincija” Kavinė – baras “Puntukas”
Degtinė “Lietuviška” 50 g 3.50 Lt 4.00 Lt
Trauktinė “Palanga” 50 g 4.00 Lt 4.00 Lt
Likeris “Pirat” 50 g 3.50 Lt 6.00 Lt
Vynas “Baron Blanc” 100 g 3.00 Lt 5.00 Lt
Viskis Balantaines 50 g 13.00 Lt 18.00 Lt

Šaltinis: [Parengė D. Jasiukaitis]

Iš šios lentelės matyti, kad baras “Provincija” nedaug, tačiau nusileidžia kainomis. Mėnesinė apyvarta apie 240000 litų. Tai pateikta priede.

RESTORANAS “KELIAS”

Ši bendrovė yra labai konkurentabili, nes savo atstovus turi visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose. Vienas iš jų esti Panevėžyje, judrioje gatvėje, toje pačioje kaip ir užeiga “Ragas”. Šis erestoranas puikiai įsirengęs: daug erdvės automobiliams privažiuoti, įsirengęs per du aukštus, graži aplinka, pakankamai vietos, aukštas aptarnavimo lygis, vaizdas atsiveria į gatvę. Dirbančių žmonių skaičius -11, o apskaita net kompiuterizuota. Didelis pasirinkimas alkoholinių gėrimų: viskiai, trauktinės, likeriai, šampanai, alus, konjakai, degtinės, džinai, romai, vermutai, vynai. Nestokojama kaštų patiekalų ir originalių papildomų garnyrų. Metinė apyvarta būtų 570 000 litų. Matyti iš priedo.
1.5 lentelė
Lyginamųjų paslaugų kainos

Paslaugos Restoranas

“Kelias” Restoranas “Puntukas”
Konjakas “Metaxa” 3 žv. 6.50 Lt 12.00 Lt
Viskis “Jim Beam” 8.00 Lt 12.00 Lt
Kiaulienos karbonadas 16.00 Lt 19.00 Lt
Lašiša su sviestu 11.00 Lt 12.00 Lt
Liežuvis su majonezu 8.00 Lt 7.00 Lt

Šaltinis: [Parengta Deivido Jasiukaičio]

Kaip matyti iš 1.5 lentelės, restorano “Kelias” kainos mažesnės.

1.2.2 KAINODAROS ASPEKTAI

Prekių kainų svyravimai vyksta remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės gamybą reikia padidinti ar sumažinti. Kaina yra tarsi barometras, rodantis prekių trūkumą ar perteklių, palyginti su rinkos padėtimi. Ekonomikos elementai: pelnas, konkurencija ir kainų sistema. Prekiautojai daugiau skirs lėšų ten, kur gaus didesnį pelną.

Kainos nustatymo etapai: Kainos nustatymo tikslai. Paklausos nustatymas. Kaštų įvertinimas. Konkurentų analizė. Kainų metodai. Galutinė kaina.
1. Kainos nustatymo tikslai esti šie:

1.1.Rūpinimasis išgyventi – tinka tuo atveju, kai rinkoje esti daug konkurentų, nedaug vartotojų ir yra lepūs. Šis kainos nustatymo tipas tinka visiems be išimties įmonės prekybos padaliniams, o labiausia prestižinėmis prekėmis prekiaujantiems restoranui ir parduotuvei.

1.2.Pardavimo mąsto didinimas – įmonė suinteresuota prisotinti rinką, mažinti vieneto kainą dėl bendro pelno. Tas labiausiai tinka kavinei – barui, grill barui ir kioskui.

1.3.Konkurencija – įmonė konkuruoja su kitomis sutartomis kainomis, atnaujindama prekes, intesyvinant reklamą.
2. Paklausos nustatymas -nesvarbu, kad ir kokia kaina įmonė beprekiauti, jis vis tiek darys įtakos konkurentams. Dažniausiai kaina ir paklausa yra atvirkščiai proporcingos – kuo kaina žemesnė. Tuo paklausa didesnė. Tačiau tai nevisiškai galioja prestižinėms prekėms – klientai aukštą kainą priima kaip kokybę.

Paklausos nustatymas vyksta paprastai. Dažniausiai užsiperkamos nedidelis kiekis, o jei prekė pasiteisino – perkama daugiau. Atvirkštiniu variantu – jos atsisakoma.
3. Kaštų įvertinimas – minimalią kainą nulemia įmonės kaštai. Jie dvejopi: pastovus ir kintami. Svarbu juos tinkamai įvertinti, nes jie vienas svarbiausių momentų, darančių įtaką kainai. Prie pastovių kaštų priskiriami: pagrindinės medžiagos, pagalbinės, kuras, energija, amortizacija, alga ir soc. draudimai, kitos išlaidos. Jie sudaro 65 kainos.
65 kainos -sudaro produkto savikaina;
35 kainos -įmonės pelnas.
4. Konkurentų analizė – ji daro įtaką kainai nuo žemutinės iki viršutinės ribos. Konkurentų analizė atliekama sekančiai: kartkartėmis perkant jų produkciją, užsisakant paslaugas, per kainų palyginimą, konkurentų prekių analizės.
5. Kainos metodai – jos nustatymo metui turi įtakos: gamybos ir pardavimo kaštai, konkurentų kainos, unikalios prekės savybės. Įmonės kainos nustatymo metodai:
5.1. Visuminių kaštų metodas -pagrindas yra prekių savikaina, prie kurios pridedamas antkainis pelnui gauti.
5.2. Einamosios kainos metodas – nustatydama kainas, įmonė daugiau kreipia dėmesio į konkurentų analogą, mažiau į gaunamą pelną.
5.3. Konkurencinių pasiūlymų – kiekvienam skirtingam kontekstui įmonė siūlo savo kainą, atsižvelgdama į vienokias ar kitokias užsakymo sąlygas.
6. Galutinės kainos nustatymas – labiau orientuotas į vartotojus ir konkurentus. Skirtingiems pardavimo padaliniams kainos nustatomos atsižvelgiant į vartotojų pajamas, geografinę vietą nuolaidomis, konkurentais.

1.2.3. PASLAUGŲ RĖMIMO PROBLEMOS

Potencialus pirkėjas nupirks prekę tik pakankamai sužinojęs apie ją. Rėmimas – tai vartotojo informavimas, įtikinėjimas turint tikslą, kad pirkėjas pirktų prekę. Rėmimui būdingi specialųs metodai: prekes ekspozicijos paravimo vietose, reklama, nuolaidos, palankios nuomonės sudarymas, Išskirtiniai etapai:
1.informacijos siuntėjas – tai firma, siekiant perduoti informaciją pirkėjui.
2.informacijos kodavimas – tai teksto pateikimas simboliais.
3.informacijos perdavimo priemonės – komunikacijos kanalai (televizija, radijas, spauda).
4.informacijos iššifravimas – tai procesas, kai simboliai iššifruojami.
5.informacijos vartotojai – potencialūs klientai.
6.atsakomoji reakcija – vartotojo nuomonė apie pateiktą prekę.
7.grįžtamasis ryšys – dalis atsakomosios reakcijos, kurią klientas perduoda įmonei.
8.trukdymai – neplanuoti sutrikimai arba reklamos iškraipymas bendrame procese.
Galima išskirti keturias rėmimų grupes:
1. Pardavimų rėmimo šioje srityje įmonei labiausiai reikia tobulėti. Šią pardavimų rūšį sudaro įvairios kompanijos: konkursai, loterijos, kuponų įsteigimas, nuolaidos, ir t.t. O šiai sričiai priskirčiau tik nuolaidų taikymą.
2. Reklama – tai prekės neasmeniškas pardavimas. Reklamoje dalyvauja dviejų tipų organizacijos: įmonė, užsakanti reklamą ir reklamos agentūros – vykdančios užsakymą. Šioje srityje yra pažangos: reklama skelbiama per vietinę televiziją ir spaudą. Užsakymai duodami į laikraščio “Panevėžio rytas”, “Panevėžio balsas”, “Sekundę”, “Telemedia”, “Miesto Info”. Mėnesinės išlaidos siekia apie 500 litų.
3. Populiarinimas – visuomeninės nuomonės sukūrimas. Šioje srityje taip pat nuveikta nemažai. Tai labai plati veiklos sritis, nes apima palankių sąlygų kūrimą ir palaikymą. Tam užmezgami ryšiai su įtakingais žmonėmis ir organizacijomis, stengiamasi neoficialiai reklamuoti savo paslaugas. Pastangos buvo įvertintos, nes jomis naudojasi vietinė aukštuomenė, valstybės aukšto rango pareigūnai, žymių šau grupių nariai, ir net valstybės prezidentas.
4. Asmeniškas pardavimas – tiesioginis pirkėjo ir pardavėjo santykis, kada pirkėjas darbo įtaką pardavėjui.

Rėmimo tikslams naudojama stūmimo strategija – siekiama suinteresuoti artimiausius vartotojus naudotis jų paslaugomis. Tam tikslui restorane “Puntukas” ir kavinės – baro pateiktas užsakymas kompleksiniams pietums už 8 litus. Tokiu būdu pritraukiami pirkėjai artimiausių įstaigų pietų metu.

Pardavimams pagerinti reikia imti pavyzdį iš kavinės – baro “Provincija”. Jos pavyzdžiu rengti labdaringus vakarėlius, šventinius vakarus, savaitgaliais tėveliams ir vaikams, užsisakyti specialią atributiką, su kuria bus dalyvaujama įvairiose mugėse, šventėse, sportinėse varžybose. Restoranui būtina įsteigti nuolatiniams lankytojams nuolaidų kuponus, per vietinę radiją organizuoti konkursu, kurių laimėtojai bus vaišinami restorane ar bare.

2. EKONOMINIAI SKAIČIAVIMAI
2.1. TRANSPORTAS

Ši įmonė savo nuosavybėje turi vieną automašiną. Jai yra keliami specialūs reikalavimai: dezinfekuojama, nelaidi šilumai ir saulės spinduliams iškalta specialia aliuminio plokšte. Numatomos transporto išlaidos per metus pateiktos 2.1 lentelėje.

2.1 lentelė
Numatomos transporto išlaidos

Rodiklis Įkainis, Lt Laikas, mėn. Kaina Lt
Benzinas 600 12 7200
Remontas 200 12 2400
Vairuotojo draudimas 12 270
Iš viso 9870

Šaltinis: [Parengė Deividas Jasiukaitis]

Pagrindiniai maisto ir gėrimų tiekėjai produkciją pristato savo transportu: AB “Kalnapilis”, UAB “Bennet Distributors”, UAB “Sanitex”, AB “Panevėžio maistas”, AB “Panevėžio pienas”, AB “Senasis arsenalas”.

2.2. PRODUKCIJA

Planuojamam kavinei barui “Puntukas” produkcija bus tiekiama net iš 16 įmonių, iš kurių 5 tieks gėrimus, o likusios 11 maisto produktus. Mėnesinė produkcijos savikaina bus skaidoma sekančiai: likutis praėjusio mėnesio, pridėti pardavimus, atimti likutį skaičiuojamo mėnesio. Taip pat apskaičiuojama ir licenzija produkcijai. Šie skaičiavimai pateikti 2.2 lentelėje.

2.2 lentelė
Prognozuojama mėnesinė produkcijos savikaina

Rodiklis Savikaina, Lt
1 2
Maisto produktai:

Žuvis 1930

Vaisiai 600
1 2

Mėsa 2530

Daržovės 330

Pieno produktai 940

Duonos gaminiai 300
Cigaretės 300
Viso 6930
Gėrimai

Gaivieji 2270

Alkoholiniai 10130

Viso 12400

Iš viso 19330

Šaltinis: [Parengta D. Jasiukaičio]

Kaip pastebėsime į šią lentelę neįtrauktos produktų licenzijos, kurios sudaro tokį metinį mokestį:

alkoholio licenzija -7300 Lt;

tabako licenzija – 300 Lt.

Tad visą produkcijos metinę licenziją sudaro 7600 Lt mokestis. Tačiau į mėnesinę savikainos prognozę ir prognozuojamo metinio pelno ataskaitą ją būtina įtraukti.

2.3. TIEKĖJAI

Kaip minėjome produkcija bus imama iš 16 įvairių įmonių, kurias pasirinkti padės svarbus rinkos ekonomikos bruožas – kokybės ir kiekybės kainų sintezė. Prekės barui pagal projektą taip pat užsisakomos iš tų pažių tiekėjų, kuriuos svarbiausius iš jų išvardinsime:
• gėrimai – UAB “Naujieji pilėnai”, UAB “Mineraliniai vandenys”, AB “Kalnapilis” ir AB “Bennet distributors”;
• maisto produktai – AB “Pinaja”, AB “Panevėžio maistas”, UAB “Amicus”, AB “Briktis”, AB “Panevėžio pienas”;
• įvairios paslaugos – AB “Specialusis autotransportas”, AB “Panevėžio elektros tinklai”, UAB “Gauda”, AB “Preventa”, UAB “Panevėžio turgus”.

Maisto produktai iš tiekėjų bus imami konsignacijos pagrindais, atsiskaitant vieną kartą per savaitę ir tuo pačiu užsakant naujus užsakymus. Minėtiems produktams bus keliami bendro reikalavimai: kad būtų švieži, nesugedę, įpakuoti kartoninėse dėžėse, pristatomi pagal užsakymą.

Su paslaugų tiekėjais bus atsiskaitoma kartą per mėnesį, jo pabaigoje.

2.4. TEIKIAMOS PAPILDOMOS PASLAUGOS

Planuojama baro veikla neapsiribos tik maisto bei gėrimo prekyba, o teiks nemažą dėmesį ir į papildomas paslaugas. Pastarasias sudarys biliardo stalų nuoma, žaidimo automatų nuoma, švenčių progomis bus nuomojamos kavinės salė bei biliardinė, radijo bei televizijos signalais retransliuojamos populiarios šou programos. Šių paslaugų mėnesinė apyvarta pateikta 2.3 lentelėje.

2.3 lentelė
Planuojamoji papildomų paslaugų mėnesinė apyvarta

Rodiklis Užimtumas Kiekis, vnt. Įkainis, Lt Laikas, d. Kaina, Lt
Biliardo stalas 5 val 3 15 30 6750
Žaidimo automatas 4 val. 3 13 30 4680
Kavinės nuoma 3 kartus 1 200 1 600
Biliardinės nuoma 3 kartus 1 130 1 390
Iš viso: 12420

Šaltinis: [Parengta D. Jasiukaičio]

Kaip matyti mėnesinė apyvarta sudarys 12420 Lt, o tai bus 27% visos kavinės baro mėnesio apyvartos. Iš to matyti, kad steigiamos paslaugos pasiteisins ir jas būtina steigti. Paklausa buvo sudaryta remiantis kavinės – baro “Lipasa” ir “Damitra” veikla.

2.5. PARDAVIMO PROGNOZĖ

Pardavimo prognozė yra ypač svarbi. Ja remiasi visi kiti finansiniai skaičiavimai. Todėl čia pateikti duomenys yra paskaičiuoti pagal pagrindinių priemonių vidutinį apkrovimą ir žmonių srauto skaičius kiek padidintas. Ši prognozė yra paremta kavinės – baro “Puntukas” metine apyvarta. Išvestas pardavimų vidurkis ir padidintas du kartus. Į pastarąjį vidurkį įeina: baro, apmokėjimo kortelė, atsiskaitymo per banko sąskaitą vidurkiai.
Taigi prognozuojamo baro mėnesinė pardavimo prognozė būtų tokia: prie produkcijos savikainos pridedamas prekybos antkainis ir prie gautų maisto produkto pardavimų pridedama paslaugų kaina . Tai atrodytų šitaip:
Maisto produktų apyvarta:

gėrimai – 12400 Lt+80% antkainio = 22320 Lt;

maistas – 6930 Lt + 50% antkainio = 10395 Lt;

paslaugos: -12420 Lt.

Prognozuojama mėnesinė baro apyvarta:

22320 + 10395 + 12420 = 45135 Lt

Įvertinus visus sezono nuosmukius ir pakilimus, ši suma yra realiausia, todėl ją galima prisiimti kaip metines apyvartos vidurkį. Norint sužinoti metinę baro apyvartą pakanka šį skaičių padauginti iš 12.

2.6. SAVIKAINOS PROGNOZĖ

Mėnesinė savikainos prognozė paruošiama atzižvelgiant į pagrindines priemones ir mokesčius, darančius įtaką veiklai. 2.4 lentelėje pateiksime bent svrabiausių produktų, paslaugų savikainos ir aplinkos prognozę. Tai aišku, supaprastintas verslo veiklos modelis, tačiau svarbiausieji bruožai čia aptarti.

2.4 lentelė
Mėnesinė padalinio veiklos savikainos prognozė

Rodiklis Kaina, Lt
1 2
Gėrimai 12400
Maistas 6930
Atlyginimai 4860
Socialinios draudimo įmokos 1458
Atsiskaitymai į kelių fondą 135
Nekilnojamo turto mokestis 100
Žemės mokestis 12
Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas 5 metams 1033
Transporto sąnaudos 823
Licenzijos 633
Energetinės ir komunalinės sąnaudos (12%) 5416
Palūkanos (15%) 1250
Kitos sąnaudos (1%) 451
Viso 35501

Šaltinis: [Parengė Deividas Jasiukaitis]

Tuo pačiu, turėdami veiklos savikainą, galime apskaičiuoti:

Bendras pelnas = pajamos – savikaina

9634 = 45135 – 35501

Iš šių paskaičiavimų matyti, kad kavinės – baro “Puntukas” bendras mėnesinis pelnas nėra didelis, tačiau pakankamas, kad paskola būtų galima grąžinti per 2 metus.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Šio skyriaus tikslas apibendrinti baigiamojo darbo esmę, atskleisti privalumus ir trūkumus, bei pateikti konkrečius ir racionalius pasiūlymus, atsižvelgiant į įmonės pajėgumus ir vykdomą veiklą.

Darbo jėga – keičiantis ekonomikos struktūrai, keičiasi ir jos poreikis, reikalaujama geresnės darbo kokybės bei atsakomybės laipsnio.

Tačiau verta paminėti, kad šioje įmonėje reikalavimai neatitinka darbo užmokesčio. Todėl reikėtų darbo užmokestį padidinti bent 10%, nes materialinis skatinimas yra viena iš daugelio priežasčių gerinti veiklą.

Įstatymai ir reguliavimo normos. Kiekviena organizacija turi juridinį statusą, kuris apsprendžia veiklos plėtojimą ir mokesčius, valdymo struktūrą, santykius tarp vadovo ir pavaldinių. Atsižvelgiant į įmonės pajamas, yra skiriami tokie mokesčiai: įmonės pajamų mokestis, fizinių asmenų pajamų mokestis, PVM mokestis, nekilnojamo turto mokestis, žemės mokestis, socialinis draudimas, savininko mokestis. Adekvačiai Vyriausybė leido įmonei pasirinkti kainų strategiją, darbuotojų teisę į socialines garantijas, įmonės teisę į egzistavimą.

Valdymas ir vadovavimas. Šios įmonės savininkas yra vienas asmuo, tad jo galiose visiškas įmonės ir darbuotojų valdymas. Aiškiai vyrauja hierarchinis organizavimo principas, kuris priklauso linijinės struktūros valdymui: aiškus valdymas, aukštos kvalifikacijos vadovas. Tačiau netinka visiškai šio modelio taikyti. Pastebima ir skatinimo bei globos elementų: vadovas pradeda orientuotis į tarpusavio bendravimą, suteikia teisę į pripažinimą, leidžia savarankiškai apsispręsti darbo vietoje, jos aprūpintos visa būtina įranga. Šios išvados leidžia susidaryti nuomonę, jog valdymas krypsta į gero siekiantį autokratiškumą.

Verslo apsauga. Šioje srityje nuveikta nemažai. Geriausias įvertinimas būtų tas, jog apsauga vykdoma kompleksiniu metodu: viešbutis yra apdraustas, taip pat saugomas ištisas naktis. Taip pat lėšos buvo skirtos apsauginėms žaliuzėms, apsauginėms stiklų plėvelėms, stebėjimo technikai įsigyti. Budrumo reikalaujama ir iš darbuotojų: tik 5 asmenys žino informacijos kodus, turi rankinius pavojaus siuntimo aparatus. Tai leidžia sukurti patikimą apsaugos sistemą.

Artimiausiu laiku būtų galima įgyvendinti šiuos projektus:
• kompiuterizuoti apskaitą -šiuo metu dar daug darbo elementų vykdoma rankiniu būdu;
• didinti darbuotojams atlyginimą.

LITERATŪRA

1.Radavičius E. Įmonės finansai. -Vilnius, 1997.
2.Jovaiša A. Investicijos// Apskaitos ir mokesčių apžvalga, 1998, Nr.5, p.76-77.
3.Jovaiša A. Verslo plano sudarymas. -Vilnius, 1997.
4.Jovaiša A. Mokesčiai// Apskaitos ir mokesčių apžvalga, 1998, Nr.1, p.77-82.
5.Kvedaraitė V. Pelningumo analizė ir prognozavimas. -Vilnius, 1998.
6.Lietuvos Respublikos mažoji valstybinės darbo inspekcijos įsakymas//Valstybės žinios-Vilnius, 1994.-87-1644.
7.Lietuvos Respublikos valstybės darbo inspekcijos įsakymas. Įmonės darbų saugos instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir apskaitos taisyklės*//Valstybės žinios-Vilnius, 1995.-69-1669.
8.Lietuvos Respublikos potencialiai paavojingų įrenginių priežiūros įstatymas//Valstybės žinios-Vilnius, 1996.-46-1116.
9.Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimas//Valstybės -žinios -Vilnius, 1994.-98-1943.
10.Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymas. Gyventojų sveikatos tikrinimas//Valstybės žinios-Vilnius, 1993.-52-1029.
11.Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų priedų tvirtinimo// Valstybės žinios-Vilnius, 1994.-97-1925.
12.Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymas//LRAT Vyriausybės žinios-Vilnius, 1991.-36-978.
13.Lietuvos Respublikos higienos normos. Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leistina koncentracija darbo vietose-Vilnius, 1993, Nr.23.
14.Lietuvos Respublikos higienos normos. Medžiagos ir gaminiai kontaktuojantys su maisto produktais-Vilnius, 1999, Nr.16.

PRIEDAI

RESTORANO “KELIAS” MENIU

KARŠTI PATIEKALAI
Kepta vištiena su vaisių padažu 18,-Lt
Vištiena slyvų abrikosų padažė 15,-Lt
Vištienos kepsnys padaže 19,-Lt
Vištiena “pikantiškai” 10,-Lt
Kataloniškas jautienos kepsnys 13,-Lt
Angliškai kepta jautiena 19,-Lt
Vokiškas kepsnys 18,-Lt
Marinuota jautiena 15,-Lt
Įdaryta nugarinė “Skanėstas” 22,-Lt
Kepta sprandinė 16,-Lt
Nugarinė įdaryta obuoliu 14,-Lt
Užkepta žuvis su grybais 18,-Lt
Jūros lydeka su itališku padažu 8,-Lt
Kepta lašiša krevečių padažė 2,-Lt
Spageti su mėsos užpilu 5,-Lt
Omletas su kumpiu 5,-Lt
Pica 12,-Lt
Mažoji pica 6,-Lt
PAPILDOMI GARNYRAI 100 GR.
Virtos apkeptos bulvės 1,-Lt
Bulvių kroketai 3,-Lt
Bulvės fri 2,5 Lt
Virti ryžiai 1,5 Lt
Virtos daržovės 2,-Lt
Agurkai 2,5 Lt
Pomidorai 1,5 Lt
Ankštiniai pipirai 2,-Lt
Marinuoti agurkai 1,3 Lt
Marinuoti svogūnai 0,8 Lt
SALOTOS
Tuno salotos 8,-Lt
“Žvejų salotos” 8,-Lt
Jūros gėrybių salotos 16,-L
Milano salotos 9,-Lt
Tailando salotos 9,-Lt
Egzotiškos salotos 7,5 Lt
Salotos “Mozaika” 8,5 Lt
ŠALTI UŽKANDŽIAI
Lašiša su sviestu 11,-Lt
Rusiškas užkandis 45,-Lt
Švediškas patiekalas 15,-Lt
Virtas liežuvis 8,-Lt
Kepta kalakutiena 10,5 Lt
Rinkinys prie alaus 5,5 Lt
Česnakinis užkandis 4,-Lt
SRIUBOS
Amerikietiška 7,-Lt
Sultinys su priedais 3,-Lt
Dienos sriuba 3,-Lt
NAUJIENA
Vaisių salotos 6,-Lt
Daržovių salotos su avokadu 8,-Lt
Prancūziška svogūnų sriuba 3,-Lt
Trinta šampinjonų sriuba 4,-Lt
Trinta morkų sriuba 3,-Lt
Trinta brokolių sriuba 4,-Lt
Lašiša padaže 25,-Lt
Lašiša su vėžių uodegėlėmis 20,-Lt
Upėtakis padaže 23,-Lt
Kepsnys “Jūros arkliukas” 15,-Lt
Karbonadas su kauliuku 16,-Lt
Kalakutiena slyvų padaže 16,-Lt
Desertiniai blyneliai 6,-Lt
Šokoladinis desertas 7,5 Lt
Greifurtų sufle 6,5 Lt
DESERTAI
Bananai tešloje 7,-Lt
Plakta grietinėle su vaisiais 5,5 Lt
Karštas šokoladas su vaisiais 4,-Lt
Ledai su vaisiais 6,-Lt
Ledai su šokoladu 5,5 Lt
Pieno ledų kokteilis 2,9 Lt
Vaisiai su vynu 6,-Lt
Riešutai 5,-Lt
Bulvių traškučiai 5,-Lt
Šokoladas 1,-Lt
Saldainiai “Rafaelo” 1,5 Lt
Kramtomoji guma 2,-Lt
GAIVINANTYS GĖRIMAI
Įvairios sultys 2,-Lt
“Coca-cola” 2,5 Lt
“Fanta” 2,5 Lt
“Sprite” 2,5 Lt
“Pepsi-cola” 2,5 Lt
Mineralinis vanduo “Vichy” 2,5 Lt
Mineralinis vanduo “Banagua” 2,-Lt
Karšti gėrimai
“Lavazza” kava 1,5 Lt
Arbata 1,-Lt
“Capucino” kava 2,5 Lt
“Cordans” kava 3,5 Lt
Mesikietiška kava 10,5 Lt
Jamaikos kava 10,5 Lt
Prancūziška kava 12,5 Lt
Airiška kava 7,- Lt
Karibų arbata 6,- Lt
VISKIS 50 GR.
“Makers Mark” 11,-Lt
“Black Vilvet” 7,5 Lt
“Canadian club” 8,5 Lt
“Balantines” 9,-Lt
“J Walker Red” 9,-Lt
“J.Walker Black” 18,-Lt
“Teacher’s” 8,5 Lt
“W.Grant’s” 8,5 L
“Jum Beem” 8,-L
“Jack Daniel” 13,-Lt
TRAUKTINĖ 50 GR.
Dainava 4,-Lt
Naktigonė 3,-Lt
Malūnininkų 4,-Lt
Šventinė 3,5 Lt
Starka 4,-Lt
Trejos devynerios 4,-Lt
Žemuogių 4,-Lt
Palanga 4,5 Lt
Bobelinė 4,5 Lt
LIKERIS 50 GR.
Frangeliko 8,5 Lt
Irich Mist 9,-Lt
Jagermeister 8,5 Lt
Tiple sec 6,5 Lt
Lapponia puolukka 6,5 Lt
Mangaroca de coco 5,-Lt
Bols Blne Curaco 8,-Lt
Passoa 9,-Lt
Pisang Ambon 8,-Lt
Kaklua 8,5 Lt
Misisipė 8,5 Lt
Vyšnių 3,-Lt
Benedektinas 3,-Lt
Krupnikas 3,-Lt
Persikų 3,-Lt
ŠAMPANAS 100 GR.
Asti Masturi 3,5 Lt
Sovetskoje 3,5 Lt
Alita 3,5 Lt
PILSTOMAS ALUS
Dvaro 0,5l 5,-Lt
Dvaro 0,3l 3,-Lt
Extra 0,5l 5,5 Lt
Extra 0,3l 3,-Lt
KONJAKAS 50 GR.
Corvuser 20,-Lt
Calvanos 15,-Lt
Metaxa 7 žv. 13,-Lt
Metaxa 5 žv. 9,-L
Metaxa 3 žv. 6,5 Lt
Congnac Otand 15,-Lt
Brendis “Alita” 5,5 Lt
Remy Martin 25,-Lt
Gloria 7 žv. 6,5 Lt
DEGTINĖ
Grappa 8,5 Lt
Absoliut vodka 7,-Lt
Absoliut Citron 7,5 Lt
Absoliut Peppar 7,5 Lt
Absoliut Kurant 7,5 Lt
Smirnoff Red 5,5 Lt
Finlandia Cranbeny 7,5 Lt
Finlandia Pineapple 7,5 Lt
Finlandia 7,5 Lt
Teguila Sauza 7,5 Lt
Lithuanen Vodka 4,-Lt
Prezidento 4,5 Lt
Samanė 5,5 Lt
DŽINAS 50 GR.
Beeteater 8,-Lt
Gordon’s Dry Gin 8,-Lt
Lordson 6,-Lt
ROMAS 50 GR.
Bicardo C. 8,5 Lt
Bicardi Gold 8,5 Lt
Bicardi Citrus 8,5 Lt
Caribbean Malibu 8,-Lt
Captani Morgan 8,5 Lt
VERMUTAI
Compari 12,-Lt
Barbero 9,-Lt
Masturi 7,-Lt
Cinzano 6,5 Lt
VYNAI VNT.
Badia Canti 150,-Lt
Morsi de luce 170,-Lt
Chatelau di armailae 380,-Lt
Passe Tont Grain’95 90,-Lt
Malesan rouge’97 49,-Lt
Malesan blanc’97 49,-Lt
B ir G Fond 1725 range 90,-Lt
Le Galion Bord Blanc 49,-Lt
Calvet Premere 97,-Lt
Rocca Bernarda Bianco 80,-Lt

100 GR.
J.P.Chenet Cabernet 5,2 Lt
7.p. Chenet Rose 5,2 Lt
Cabernet San Chassen 3,-Lt
Marguis de Chasse Blane 5,6 Lt
Marguis de Medoc’95 8,-Lt
La Chavaliere Rpuge 3,-Lt
Chardonny 7,6 Lt
Dona Elisa 4,5 Lt
Chianti 6,-Lt
Chastel Desert 3,5 Lt
Vigafa Black Curant 6,-Lt
Kijafa Cherry 6,-Lt
Gluhvein 6,-Lt
Bon-ton 3,-Lt
CIGARETĖS
Cigaretės 6,-Lt
Cigaretės 2,-Lt
Cigarai 6,-Lt
Cigarai 4,-Lt

KAVINĖS – BARO “PROVINCIJA” MENIU

DEGTINĖ 50 GR.
Finlandia 7,-Lt
Finlandia Cranbery 7,-Lt
Finlandia Pineapple 7,-Lt
Smirnoff Red 7,5 Lt
Smiirnoff Cetrus 7,5 Lt
Absoliut 8,-Lt
Absoliut Citron 8,5 Lt
Absoliut Pepar 8,5 Lt
Absoliut Curant 8,5 Lt
Prezidento 4,2 Lt
Rigalija Vodka 4,-Lt
Wiru Valge 4,-Lt
Lietuviška 3,5 Lt
VISKIS 50 GR
J.Walher Red 12,-Lt
J.Walher Blac 25,-Lt
Joch Daniel’s 14,-Lt
Teecher’s 10,-Lt
Blach Velvet 10,-Lt
C.C.Citrus 10,-Lt
W.Grant’s 10,-Lt
White Horse 12,-Lt
Ballantines 13,-Lt
Whyte Machay 10,-Lt
KONJAKAS 50 GR.
Metaxa 3 žv. 7,-Lt
Metaxa 5 žv. 10,-Lt
Metaxa 7 žv. 10,-Lt
Courvoiser 23,-Lt
Courvoiser V.S. 23,-Lt
Remy Martin 33,-Lt
Matele V.S.O.P. 37,-Lt
Otard V.S.O.P. 33,-Lt
Otard V.S. 15,-Lt
Camus 22,-Lt
Brendis “Alita” 4,5 Lt
Brendis 4,5 Lt
VERMUTAS 100 GR.
Campari 10,-Lt
Martini Branco 7,-Lt
Martini Rosso 7,-Lt
Martini Brther 7,-Lt
Martini Dry 7,-Lt
Martini Rose 7,-Lt
Cinzano Roso 7,-Lt
Cinzano Bianco 7,-Lt
Cunano Rose 7,-Lt
Curano Dry 7,-Lt
Curano Bitter 7,-Lt
Stoch red 4,-Lt
Stoch red 4,-Lt
Stoch rohite 4,-Lt
Stoch dry 4,-Lt
Barbero Roso 4,-Lt
Alita 4,-Lt
TEKILA 50 GR.
Sauza 11,-Lt
Sauza Gold 11,-Lt
Olmeca Selver 10,-Lt
Olmeca Gold 11,-Lt
LIKERIS 50 GR.
Sherodans 14,-Lt
Irish Mist 13,-Lt
Kakula 12,-Lt
Passoca 11,-Lt
Pisang Ambon 10,-Lt
Carolans 9,-Lt
Marie Pizzard 9,-Lt
Truple Sec 8,5 Lt
Bols 8,-Lt
Vana Tallinn 4,5 Lt
Kijafa 3,-Lt
Benediktinas 4,2 Lt
Amareto 4,-Lt
Krupnikas 3,8 Lt
Pirat 3,5 Lt
Lietuviški 3,-Lt
ŠAMPANAS BUT.
Mondoro Asti 180,-Lt
Asti Cinzano 130,-Lt
Martini Asti 70,-Lt
Martini Ross 40,-Lt
Alita 24,-Lt
Soveetskoje 24,-Lt
DŽINAS 50 GR.
Gordon’s 10,-Lt
Bosford 7,-Lt
Vilniaus 4,-Lt
ROMAS 50 GR.
Bacardo Light 11,-Lt
Bacardi Black 11,-Lt
Bacardi Gold 11,-Lt
Baradi Lemon 11,-Lt
Captani Morgan b/l 10,-Lt
Captani Morgan C.bl 10,-Lt
Caribbean Malibu 9,-Lt
VYNAS 100 GR.
Calvet Premere 120,-Lt
Bi G Fond 1725 86,-Lt
Prince Philippe 13,-Lt
Cabernet Sauvignon’91 10,-Lt
Margus de Chasse Rauge 8,-Lt
Le Galien’97 Rauge 8,-Lt
I.P.Chenet Rose 5,-Lt
I.P.Chenet Cabernet 5,-Lt
West Cellars red 5,-Lt
Tokaji Muscat 4,-Lt
Tokaji semi-sweet 4,-Lt
Kagor Bulgar 4,-Lt
Donna Elisa 4,-Lt
Sangria fiesta 4,-Lt
Castel Ressent Ronge 4,-Lt
Baron Range 3,-Lt
Baron blane 3,-Lt
Medžiotojų 3,-Lt
Šelmių 3,-Lt
Bon-ton rand 3,-Lt
Bon-ton balt 3,-Lt
TRAUKTINĖ 50 GR.
Lietuviška 2,5 Lt
Medžiotojų 4,-Lt
Starka 4,-Lt
Trejos devynerios 4,-Lt
Dainava 4,-Lt
Palanga 4,-Lt
Suktinis 4,-Lt
Malūnininkų 4,-Lt
ALUS BUT.
Corona extra 10,-Lt
Kalnapilio “Dvaro” 5,-Lt
Švyturio “Ekstra” 3,-Lt
Švyturio “Baltijos” 5,-Lt
Calsbergo Blach 8,-Lt
Calsbergo opeen 8,-Lt
Faxe 3,-Lt
KARŠTI GĖRIMAI
Meksikietiška kava 11,7 Lt
Airiška kava 8,1 Lt
Itališka kava 4,9 Lt
Kava Espresso 1,5 Lt
Balta kava 2,5 Lt
Cappucino 2,5 Lt
Šokoladinis pienas 2,5 Lt
Šokoladinis gėrimas 2,5 Lt
Karštas vynas 5,-Lt
Grogas 4,-Lt
Arbata juoda 1,-Lt
Arbata Vaistinė 1,-Lt
GĖRIMAI 200 GR.
Mineralinis vanduo “Vichy” 3,-Lt
Negazuotas vanduo “Evian” 3,-Lt
Įvairios sultys 2,-Lt
Coca cola 1,5 Lt
Fanta 1,5 Lt
Sprite 1,5 Lt
Apelsinų gėrimas 1 Lt
Cigaretės 6,-Lt
KOKTEILIAI
Oasis 13,8 Lt
Stengeris 6,8 Lt
Olimpinis 10,8 Lt
Aiškioji rožė 11,-Lt
Tropinis 12,3 Lt
Melionas 10,5 Lt
Ruletė 11,3 Lt
Laimingasis suomis 10,6 Lt
Žydrasis deimantas 8,2 Lt
Kketvertas 9,9 Lt
Uraganas 12,-Lt
Tarantela 12,6 Lt
Kasablanka 6,7 Lt
Ovidijus 11,1 Lt
Triguba saulė 11,6 Lt
Amerikietiškas 10,3 Lt
Pura Colada 17,-Lt
Gaidžio uodega 7,2 Lt
Kruvinoji merė 4,5 Lt.

KAVINĖS BARO “ROJAUS PAUKŠTĖ” MENIU

KOKTEILIAI
Š.Širdys 9,-Lt
Tropikai 13,4 Lt
Dina colada 9,7 Lt
Vidurnakčio saulė 7,-Lt
Mėlynoji ledi 10,2 Lt
Saulėtekis 6,3 Lt
Manketenas 9,5 L
Gelmė 7,2 Lt
Duetas 4,5 Lt
Penktadienis 9,5 Lt
Žiedas 11,2 Lt
Mėlynasis kalnas 10,-Lt
GAIVIEJI GĖRIMAI
Kava 1,5 Lt
Balta kava 2,-Lt
Capuccino kava 2,-Lt
Arbata 1,-Lt
Įvairios sultys 2,-Lt
DEGTINĖS 50 GR.
Absoliut 6,-Lt
Absoliut Citron 6,5 Lt
Absoliut Peppar 6,5 Lt
Lietuviška 3,-Lt
Gediminas 5,-Lt
Grappa 3,-Lt
VISKIAI 50 GR
Alita 5,-Lt
J.Walher Red 7,2 Lt
Jem Beem 7,2 Lt
Blach Welvet 6,5 Lt
Canadian West 6,7 Lt
KONJAKAI, BRENDŽIAI
Napoleon 6,-Lt
Metaxa 8,1 Lt
Stoch’84 6,6 Lt
Gloria 5,4 Lt
Alita 4,-Lt
TRAUKTINĖS
Bobelinė 3,-Lt
Starka 3,5 Lt
Palanga 3,5 Lt
Dainava 3,-Lt
Trejos devynerios 3,-Lt
ROMAI
Captani Morgan 7,4 Lt
Malibu 7,-Lt
Bacaedi 8,5 Lt
ALUS
Baltijos 0,3l 2,4 Lt
Baltijos 0,5l 4,-Lt
LIKERIAI 50 GR.
Lapponia 9,4 Lt
Corollans 7,-Lt
Advoccat 3,2 Lt
Juodų serbentų 2,5 Lt
Žagarės 2,5 Lt
Krupnikas 3,5 Lt
Amareto 3,5 Lt
ŠAMPANAI 100 GR.
Alita pusaiau saldus 3,0 Lt
Alita pusiau sausas 3,5 Lt
VERMUTAI
Stoch red 3,2 Lt
Stoch white 3,2 Lt
Barbero rosso 3,9 Lt
Cinzano rosso 4,9 Lt
Martini branco 9,5 Lt
Martini rosso 5,5 Lt
Campari 6,5 Lt
VYNAI 100 GR.
Santa lucia 4,-Lt
Donna Eliza 4,-Lt
Kagor 3,3 Lt
Meškos kraujas 3,3 Lt
Tokaji muscat 4,-Lt
Kadorka 3,-Lt
Melisan rose 4,-Lt
Melisan blanc 4,5 Lt
Baron D’original blanc 3,-Lt
Baron D’original rouge 3,-Lt
B ir G fond 1725 rouge 64,-Lt
B ir G fond 1725 blanc 64,-Lt
Cabernet 63,-Lt

UŽEIGOS “RAGAS” MENIU

ALUS BUT.
Dvaro 0,5l 4,-Lt
Dvaro 0,3l 2,4 Lt
HBH 0,5l 3,5 Lt
HBH 0,3l 2,1 Lt
Faxe 0,5l 4,-Lt
Balta meška 0,3l 3,5 Lt
Balta meška 0,5l 4,-Lt
Royal 1,0l 7,-Lt
Koff 0,5l 5,-Lt
Aldaris 0,5l 4,-Lt
Gambrinas 0,5l 4,-Lt
Milžinų 0,5l 4,-Lt
Ekstra 0,5l 4,-Lt
7.30 0,5l 4,-Lt
Dvarų 0,5l 4,-Lt
DEGTINĖ 50 GR.
Lithuanian 2,9 Lt
Prezidento 3,5 Lt
Finlandia 6,-Lt
Absoliut 6,-Lt
Teguila Sauza 6,-Lt
VISKIS 50 GR.
J.Walher Red 9,-Lt
Blach Welvet 6,-Lt
Tullamoze Dero 7,-Lt
DŽINAS 50 GR.
Vilniaus 3,3 Lt
Geagram’s 5,-Lt
Gordais Dry 7,-Lt
TRAUKTINĖS 50 GR.
Starka 3,3 Lt
Trejos devynerios 3,3 Lt
Palanga 3,3 Lt
Dainava 3,3 Lt
Malūnininkų 3,3 Lt
Naktigonė 3,3 Lt
Pipirinė 3,3 Lt
Spanguolinė 3,3 Lt
VYNAS 100 GR.
Cambras 3,2 Lt
Baron d’Arignac 2,8 Lt
Renė Barbier 5,-Lt
Coldirola 2,8 Lt
Castel Dessert 2,8 Lt
Kagor 2,8 Lt
Merlot 2,8 Lt
Paul Masson 3,5 Lt
Calvet Bordeux 5,6 Lt
Kijafa 4,-Lt
Barbero 3,-Lt
Martini 5,-Lt
Cinzano 5,-Lt
Karštas vynas 5,2 Lt
BRENDIS 50 GR.
Alita 5,-Lt
Metaxa 5 žv. 7,-Lt
LIKERIS 50 GR.
Benediktas 3,3 Lt
Krupnikas 3,3 Lt
Bočių 3,3 Lt
Žagarės vyšnių 2,9 Lt
Juodųjų serbentų 2,9 Lt
Carolaus 7,-Lt
Kahlua 8,-Lt
CIGARETĖS
Malboro 5,-Lt
L ir M 4,-Lt
Holywood 4,-Lt
West 4,-Lt
Bond 3,-Lt
Cigarai 2,-Lt
Žiebtuvėlis 1,5 Lt
DESERTAI 100 GR.
Bananai šokolado padaže 4,2 Lt
Ledai su šokoladu 3,5 Lt
Ledai su vaisiais 3,5 Lt
Ledai si sirupu 3,5 Lt
Karštas šokoladas 4,-Lt
Šokoladas “Kažūna” 4,-Lt
Šokoladas “Tiko” 2,5 Lt
Šokoladas “Ralis” 2,5 Lt
Saldainiai “Rafaelo” 1,-Lt
Kramtomoji guma 2,-Lt
Riešutai sūrūs 5,4 Lt
Riešutai sūrūs 4,5 Lt
Riešutai “Pistacija” 3,-Lt
Traškučiai “Pringles” 4,-Lt
Traškučiai “Pringles” 2,-Lt
Traškučiai “Estrela” 3,-Lt
Bananai (vnt.) 1,40 Lt
Apelsinai (vnt.) 1,20 Lt
KARŠTI GĖRIMAI
Juoda kava 1,5 Lt
Balta kava 1,5 Lt
Capucino kava 1,5 Lt
Airiška kava 4,5 Lt
Carolans kava 3,5 Lt

KAVINĖS – BARO “PUNTUKAS” MENIU

ŠALTŲ PATIEKALŲ MENIU
Juodųjų ikrų užkandėlė 18,-Lt
Raudonųjų ikrų užkandėlė 9,-Lt
Karališkos krevetės su majonezu 50,-Lt
Krevetės su majonezu 17,-Lt
Vištienos užkandėlė 5,-Lt
Liežuvis su majonezu 7,-Lt
Pikantiška silkė 7,-Lt
Silkė su pupelėmis 3,-Lt
Silkė “Puntukas” 3,-Lt
Silkė su baklažanais 5,-Lt
Silkės suktinukai 3,5 Lt
Silkė su morkomis 3,-Lt
Silkė su obuoliais 3,-Lt
Silkė su anamonu 3,-Lt
Kaimiška silkė 3,-Lt
Silkė su džiovintais grybais 9,-Lt
Pietietiškos morkos 3,-Lt
Krabų salotos 5,-Lt
Šampinjonų salotos 9,-Lt
Kopūstų ir pomidorų salotos 3,-Lt
Agurkų ir pomidorų salotos 3,5 Lt
Salotos su menke 11,-Lt
Krevečių salotos 9,-Lt
Salotos su alyvuogėmis 11,-Lt
Salotos “Nevėžis” 3,-Lt
Baltos salotos 3,-Lt
Ryžių salotos 3,-Lt
Kopūstų salotos su žirneliais 2,-Lt
Pikantiškos mėsos salotos 6,-Lt
Salotos Mįslė 2,-Lt
KARŠTŲ PATIEKALŲ MENIU
Karališkas šašlikas 14,-Lt
Kepsnys “Puntukas” 19,-Lt
Kepsnys “Sodžius” 12,5 Lt
Šventinis kepsnys 11,-Lt
Kepsnys “Pasaka” 11,5 Lt
Kepsnys “Rudenėlis” 9,5 Lt
Kiejevo kotletas 10,-Lt
Kepta šlaunelė 9,-Lt
Įdarytas pipiras 26,-Lt
Kepsnys Lizdelis 12,-Lt
Lietuviškas karbonadas 10,5 Lt
Kepsnys “Kerpė” 12,-Lt
Kepsnys “Aukuras” 17,-Lt
Troškintas liežuvis 14,5 Lt
Kapotas šašlykas 14,-Lt
Kepsnys “Janystė” 14,5 Lt
Tauro dešrelės 12,-Lt
Medžiotojų dešrelės 17,- Lt
Keptas Upėtakis 5,-Lt
Troškintas žuvis 9,5 Lt
Kepta žuvis 8,5 Lt
Silkė su bulvėmis 8,-Lt
Bulvinukai 10,-Lt
Virtų bulvių kukuliai 6,-Lt
Bulvių blyneliai 5,-Lt
Čeburekai su mėsa 2,5 Lt
Duona su česnaku 2,5 Lt
Sūris 3,-Lt
Keptos vištos 1 kg. 17,-Lt

Pastaba: gėrimai bendri su restoranu, o karštus patiekalus veža į namus.

RESTORANO “PUNTUKAS” MENIU

FIRMINIAI PATIEKALAI
Salotos “Puntukas 20,-Lt
Sriuba “Puntukas” 3,-Lt
Kepsnys “Puntukas” 30,-Lt
Desertas “Puntukas” 30,-Lt
VIŠTIENOS PATIEKALAI
Karališkas šašlykas 14,-Lt
Kepsnys 12,-Lt
Kepsnys “Voveraitė” 17,5 Lt
Kepsnys “Klumpė” 17,-Lt
Šventinis kepsnys 11,-Lt
Kijevo kotletas 11,-Lt
Fondne 54,-Lt
Vištienos kepsnys 22,-Lt
JAUTIENOS PATIEKALAI
Amerikietiškas kepsnys 17,5 Lt
Kepsnys su padažu 19,5 Lt
Kepsnys su avyvomis 18,-Lt
Bistrogenas 17,5 Lt
VERŠIENOS PATIEKALAI
Kepsnys “Medutis” 21,5 Lt
Veršienos vėrinukai 21,5 Lt
Veršienos kepenėlės 18,-Lt
Troškinta veršiena 20,5 Lt
Kepsnys “Sodžius” 18,5 Lt
KIAULIENOS PATIEKALAI
Kepsnys “Aukuras” 23,-Lt
Kepsnys “Baravykas” 22,5 Lt
Natūralus karbonadas 15,5 Lt
Marinuotas karbonadas 16,5 Lt
Apkeptas karbonadas 19,-Lt
Troškintas liežuvis 24,5 Lt
Įdaryta paprika 23,-Lt
Kepsnys “Jaunystė” 21,-Lt
Aštrus šašlykas 19,-Lt
MILTINIAI PATIEKALAI
Lietiniai su krabais 5,-Lt
Lietiniai su bananais 6,-Lt
Lietiniai su ananasais 8,5 Lt
Lietiniai su vaisiais 8,-Lt
Lietiniai “Skanėstas” 9,-Lt
Lietiniai su varške 7,-Lt
Bulvinukai su mėsa 10,-Lt
Kukuliai su padažu 6,-Lt
Bulvių blyneliai 5,-Lt
Virtinukai su bulvėm 6,-Lt
Čeburekai 7,-Lt
ŽUVIES PATIEKALAI
Troškinta žuvis 19,-Lt
Kepta žuvis 19,5 Lt
Žuvies šašlykas 19,-Lt
ŠALDYTI PATIEKALAI
Juodųjų ikrų užkandėlė 18,-Lt
Raudonųjų ikrų užkandėlė 9,-Lt
Lašišos užkandėlė 12,-Lt
Krevetės su majonezu 17,-Lt
Avokadas su krevetėmis 29,-Lt
Avokadas su lašiša 27,-Lt
Rūkytas ungyrys 47,-Lt
Žuvies lazdelės 7,-Lt
Silkė su grybais 8,5 Lt
Silkė su alyvuogėmis 8,-Lt
Silkė su baklažanais 7,-Lt
Kaimiška silkė 3,-Lt
Krevetės su majonezu 17,-Lt
Silkė su morkomis 3,-Lt
Silkė su burokėliais 3,-Lt
Daržovių asorti 5,-Lt
Kopūstų ir pomidorų salotos 3,-Lt
Krabų salotos 5,-Lt
Menkės kepenėlių salotos 8,5 Lt
Pietietiškos salotos 3,-Lt

Totoriškos salotos 5,5 Lt
Pikantiškos sūrio salotos 6,5 Lt
Baltosios salotos 3,-Lt
Liežuvis su majonezu 7,-Lt
Silkės kokteilis 8,-Lt
Silkė “Saulėgrąža” 9,5 Lt
Kinietiška silkė 5,5 Lt
Salotos su tunu 18,-Lt
Salotos “Mozaika” 12,5 Lt
Salotos “Melionas” 9,5 Lt
Salotos “Alyvos” 14,-Lt
Holivudo salotos 10,-Lt
PADAŽAI
Baltas padažas 2,-Lt
Grybų padažas 3,-Lt
Raudonas padažas 3,-Lt
Riešutinis padažas 3,-Lt
Česnakinis padažas 3,-Lt
Pipirinis padažas 3,-Lt
Kari padažas 3,-Lt

RESTORANO IR KAVINĖS – BARO GĖRIMŲ MENIU

VISKIS 50 GR.
Balantaines 18,-Lt
Teacher’s 15,-Lt
Canadan Club 16,-Lt
Paddy 12,-Lt
Jum Beam 12,-Lt
J.Walher Blach 18,-Lt
Blach Velvet 12,-Lt
Grand’s 12,-Lt
Gordai’s Dry 15,-Lt
Greenalls original 9,-Lt
Tangueray Gin 13,-Lt
Malibu 14,-Lt
Lamb’s White 7,-Lt
Bacardi Blanca 11,5 Lt
Bacardi Gold 10,-Lt
Bacardi Black 10,-Lt
DEGTINĖ 50 GR.
Lietuviška 4,-Lt
Absoliut 10,-Lt
Smirnoff red 10,-Lt
Smirnoff Citrus 10,-Lt
Absoliut Kurant 11,5 Lt
Absoliut Peppar 11,-Lt
Finlandia 10,-Lt
Finlandia spanguolių 11,-Lt
Finalandia Penapple 11,-Lt
Grappa 12,-Lt
Grappa Pinot 21,-Lt
Grappa Rosen 21,-Lt
Sauza Gold 14,-Lt
Teguila Lopez 14,-Lt
TRAUKTINĖ 50 GR.
Vyšnių 3,-Lt
Juodųjų serbentų 3,-Lt
Malūnininkų 5,-Lt
Palanga 4,-Lt
Medžiotojų 3,5 Lt
Puntukas 4,5 Lt
Starka 4,-Lt
Naktigonė 6,-Lt
Žalgiris 17,-Lt
Trejos devynerios 3,5 Lt
KONJAKAI 50 GR.
Camus V.SOP 45,-Lt
Metaxa 7 žv. 20,-Lt
Metaxa 3 žv. 12,-Lt
Metaxa 5 žv. 15,-Lt
Brendis Rousand 7,-Lt
Courvoiser V.S.O.P 55,-Lt
Brendis “Alita” 7,-Lt
Brendis “Oskaras” 7,-Lt
Bisguit V.S. 30,-Lt
Bisguit V.S.O.P 50,-Lt
Martell Noblige 95,-Lt
Lansen V.S.O.P 30,-Lt
Dorville V.S. 11,-Lt
Arm.Bv. “Ararat” 5 žv. 15,-Lt
Baileu’s Irich 16,-Lt
LIKERIS 50 GR.
Corolands 17,-Lt
De prune 6,-Lt
Creme de Casis 6,-Lt
Tra nnaria 19,-Lt
Pirat 6,-Lt
Kirsberny 7,-Lt
Kijafa 6,-Lt
Advocat 7,-Lt
Šokoladinis 4,-Lt
Persikų 3,-Lt
Žagarės 4,-Lt
Juodųjų serbentų 3,-Lt
Kavos 3,-Lt
Sirupas 11,-Lt
Blue Curaco 8,5 Lt
Loponia Mustika 10,-Lt
Lakka 10,-Lt
Peachs dream 10,-Lt
Columbus 10,-Lt
Benediktinas 4,-Lt
Frangelico 15,-Lt
ALUS 0,5 L
Ekstra 7,-Lt
Dvaro 6,-Lt
Dvarų 12,-Lt
Faxe 7,-Lt
Holstein 7,-Lt
Baltoji meška 7,-Lt
Tuborg 11,-Lt
Calsberg 11,-Lt
Elefant 10,-Lt
Pilsner 8,-Lt
Urguel 6,-Lt
DESERTAI
Coca – cola 3,-Lt
Sprite 3,-Lt
Fanta 3,-Lt
“Kinder” kiaušinis 6,-Lt
100 gr.šokoladas 5,-Lt
Saldainis “Rafaelo” 2,-Lt
Saldainiai 1,-Lt
Riešutai “Pistacijos” 5,-Lt
Riešutai dėžutėje 6,-Lt
Guma 2,-Lt
Mineralinis vanduo 2,-Lt
CIGARAI
Al Capone 10,-Lt
Vero Cruzo 25,-Lt
Pikeur 2,5 Lt
Belman siesta 2,5 Lt
Belman light 2,5 Lt
CIGARETĖS
Pier Carden 6,-Lt
LM 6,-Lt
Marlboro 6,-Lt
Maralboro light 6,-Lt
Salem 6,-Lt
West 6,-Lt
Rotmons 6,-Lt
Bond 6,-Lt
Pall Mall 6,-Lt
Winston 6,-Lt
Golden America 6,-Lt
Camel 6,-Lt
“Vogue” mental 6,-Lt
Davidoff 12,-Lt
VYNAS
Baron range 5,-Lt
Chanet rose 7,-Lt
Cote de range 7,-Lt
Cote de rose 7,-Lt
Tokaji semi- sviet 6,-Lt
Tokaji muscat 6,-Lt
Tokaji Put 12,-Lt
Morsi de luxe 26,-Lt
Cinzano Rosso 10,-Lt
Cinzano bianco 10,-Lt
Cinzano rose 10,-Lt
Cinzano bitter 10,-Lt
Cinzano Orangio 9,-Lt
Sangria Fiesta 7,-Lt
Prince Philipe 7,-Lt
Chranti 8,-Lt
Campari 20,-Lt
W.Rlug blanc 15,-Lt
VERMUTAS 100 GR.
Martini rosso 12,-Lt
Martini bianco 12,-Lt
Martini bitler 12,-Lt
Fonset range 14,-Lt
Grand Pontet 48,-Lt
Graves Blanc 28,-Lt
Chardonnay 20,-Lt
Chardonnay sawing 14,-Lt
Chanet Merlot 9,-Lt
Chanet Sipah 9,-Lt
Grill range 12,-Lt
Weste Bros de Blance 12,-Lt
Bordeux 1725 25,-Lt
Corgiano 11,-Lt
Bordenx 18,-Lt
Calvet Premiere 26,-Lt
Poully 46,-Lt
Cotes 14,-Lt
Chablis 35,-Lt
Chahors 10,-Lt
Dona Sol Merlot 22,-Lt
Riesling Trochen 10,-Lt
Chianti Classico 24,-Lt
B ir G Muscadet 14,-Lt
Malsen swet 8,-Lt
ŠAMPANAS 100 GR.
Briut 5,-Lt
Sausas 5,-Lt
Pusiau saldus 6,-Lt
Muskatinis 6,-Lt
Sauternes 40,-Lt
B ir G Fond. 1725 22,-Lt
Bourgogne Aligote 183,-Lt
Beaujolais 63,-Lt
Chateau Crogue 340,-Lt
Famoso rioja 250,-Lt
Bordolino 55,-Lt
Luna di Luna 66,-Lt
Frascati 51,-Lt
Asti Martini 150,-Lt
Auksinis 60,-Lt
Karalius Mindaugas 75,-Lt

ĮVADAS

Dabartiniu laiku marketingo ir vadybos temos tapo bene aktualiausios. Tai galima suprasti. Šalies pramonės įmonių gamyba smukusi ir nematyti stabilaus vystymosi, bei greitos perspektyvos. Todėl labiausiai klesti tos įmonės ir organizacijos, kurios vykdo prekybą bei teikia paslaugas. Kadangi šių įmonių skaičius greitu tempu didėja, todėl konkurencijos mąstai smarkiai plečiasi. O tai verčia įmones keistis, derintis prie aplinkos ir žlugdyti konkurentus arba bankrutuoti pačioms. Būtent šiuos ir kitus aspektus išnagrinėsime pasirinkę vienos įmonės konkretų atvejį.
Šio darbo tikslas yra akcentuoti įmonės “PUNTUKAS” padėtį šalies ir konkurentų atžvilgiu, numatyti jos silpnąsias ir stipriąsias puses. Kiekvieną įmonę galimą apibūdinti ne tik kaip gaminančią ir parduodančią produkciją, bet ir kaip atvirą sistemą, kuri santykiauja su ją supančiais objektas, darydama įtaką jiems ir turėdama savų tikslų. Aptardami šių aplinkų dalyvius mes pabrėšime jų atliekamas funkcijas, įvertinsime jų teikiamą naudą ir aptarsime kylančias problemas.
Nagrinėjant įmonės marketingo strategiją analizuosime konkurentų galimybes, įvertinsime jų pliusius bei minusus,taipogi numatysime į ką savininkui labiausia reiktų atkreiptį dėmesį priviliojant naujus klientus. Parodysime ir aptarsime paslaugų rėmimo problemas.
Išorinė aplinka be abejo lemia ir vidinę organizacijos veiklą, bei kultūrą. Ją būtina keisti, nes klientui ją įvertinti užtenka vienintelį kartą apsilankyti šios įmonės apartamentuose. Nemažą dalį šiai kultūrai daro įtakos ir savininko vadovavimo bruožai. Ypač kai joje yra trūkumų. Todėl šio skyriaus uždavinys parodyti ne tik naujo valdymo metodą, bet ir aptarti kartu su juo kylančias problemas.

1. ĮMONĖS “PUNTUKAS” PADĖTIES ANALIZĖ.

BENDROS ŽINIOS APIE ĮMONĘ “PUNTUKAS”

Įmonė “Puntukas” įsikūrusi 1995 metais, per sekančius 4 metus labai išsiplėtė. Šiuo metu jos centrinė būstinė esti adresu Klaipėdos g.14. Įmonės savininkui priklauso restoranas, kavinė – baras, parduotuvė, grill baras ir kioskas. Pirmieji trys padaliniai sudaro prekybos tinklą vienoje vietoje, būtent Klaipėdos g.14. Likę 2 padaliniai išdėstyti centriniame Panevėžio turguje ir urmo bazėje.

Įmonėje šiuo metu dirba 26 žmonės: 4 restorane, 2 kavinejė – bare, 9 virtuvėje, 2 gril bare, 5 parduotuvėje, 1 kioske, 3 administracijoje.

1999 metais įmonės pajamos sudarė 638353 Lt, iš kurių buvo 92900 bendro pelno. Nors ir pelnas nemažas, tačiau darbuotojams darbo užmokestis svyruoja nuo 450 – 700 Lt. Tai nėra daug.

Prekybos vieta yra perspektyvi, nes čia pat miesto centras, mokymo įstaigos, didelis žmonių bei automobilių srautas, kas užtikrina pastovias ir nemažas pajamas. Tačiau gilėjant ekonominei krizei reikia mažinti paslaugų kainas, kad išlaikytų pastovius klientus.

Įmonės savininkas lankosi autoritarinio valdymo stiliaus, tačiau vis dažniau pastebima globos ir skatinimo elementų. Reikia neužmiršti, kad personalas – tai įmonės pagrindas ir jos veikla didžiausiu momentu priklauso būtent nuo jo.

1.1. VEIKLĄ ĮTAKOJANTYS SVARBESNI APLINKOS VEIKSNIAI
1.1.1. IŠORINĖS APLINKOS VEIKSNIAI

Šioje įmonėje darbuojasi 26 žmonės, todėl drąsiai galima teigti, jog ji atitinka visus organizacijai keliamus reikalavimus: joje dirba daugiau kaip 2 darbuotojai, visi turi bendrą tikslą, jų pastangos nukreiptos tikslui siekti, disponuoja nemažais ištekliais, yra vertikalus ir horizontalus darbų pasidalijimas, turi tarpusavio ryšių su išorine aplinka.

Šią organizaciją galima apibūdinti, kaip vientisą sistemą, kuri teikia savo paslaugas techniniu, organizaciniu ir ūkiniu požiūriu. Rezultatai aiškiai matomi dėka darbo objektų, darbo priemonių ir darbo subjektų derinimo sąveikos [1; 2]. Įmonė akcentuojama kaip socialinė sritis, todėl čia akcentuojami savininkų, darbuotojų ir valstybės interesai, derinami tarpusavyje jie duoda optimalų rezultatą. Produktų gamyba ir pardavimui nesibaigia įmonės veikla – ji yra atvira sistema, priklausydama nuo aplainkos, kartu daro įtaką jai pačiai. Todėl čia akcentuojamos įmonės visuomeninis pobūdis.

Gaudama informaciją iš šalies, įmonės vadovybė pašalina chaosą, sumažina rizikos ir netikrumo laipsnį, kuri turi didžiulę įtaką darant tolesnius sprendimus. Išorinės aplinkos veiksnius, darančius įtaką įmonei, galima suskirstyti į tiesioginio ir šalutinio poveikio.

Tiesioginio poveikio – vartotojai, konkurentai, tiekėjai, darbo išteklia, įstatymai, valstybinis reguliavimas.

Šalutinio poveikio – ekonominiai socialiniai, politiniai, technologiniai, ekologiniai.

Skiriami 5 tiesioginio poveikio veiksniai:
1. Vartotojai – kadangi įmonės veikla plati, tad jos teikiamos paslaugos tvirtos visoms vartotojų socialinių klasių poreikių tenkinimui:
Restoranas, stovintis miesto centre, labiau orientuotas į pasiturinčius žmones, priklausančius aukštesnei klasei;
Kavinė – baras – vidutines pajamas gaunantiems asmenims;
Parduotuvė – pasiturintiems, nes čia parduodamos prestižinės prekės;
Gril baras – vidutines pajamas gaunantiems asmenims;
Kioskas – žemiausiajam gyventojų sluoksniui, gaunančiam mažas pajamas.
2. Konkurentai – būtinai priverčia bendradarbiauti, nes reikia atsižvelgti į jų užimamą padėtį, siūlomą meniu, teikiamų paslaugų kainas, taikomas nuolaidas bei marketingo programą. Tiesioginio poveikio konkurentai būtų šie: restoranas “Kelias”, užeiga “Ragas”, kavinė – baras “Rojaus paukštė”, užeiga – baras “Provincija”, baras “Čičinskas”. Jų buvimas šalia nulemia organizacijos veiklą: reklamą, kainas, aptarnavimą, darbo sąlygas, darbo užmokestį ir .t.t
3. Tiekėjai – įmonė iš kitų įmonių gauna produktus, paslaugas, finansus. Rinkos sąlygomis vadovaudamasi kokybės ir kiekybės principais. Stambiausi iš esamų būtų tokie: AB “Spec.ATĮ”, AB “Elektros tinklai”, AB “Dujų tarnyba”, UAB “Gauda”, AB “Kalnapilis”, UAB “Mineraliniai vandenys”, AB “Bennet distributors”, AB “Naujieji pilėnai”, AB “Panevėžio maistas”, AB “Panevėžio pienas”, AB Puraja” ir kitos.
4. Darbo ištekliai – pastaraisiais metais, gerėjant įmonės finansinei padėčiai, buvo priimama naujų darbuotojų.Nuolat keičiantis ekonomikos ir įmonės padėčiai, buvo būtina daryti personalo atranką, keisti darbuotojų specializaciją, siųsti darbuotojus į kvalifikacinius kurus. Kadangi pretendentų buvo daug, įmonės vadovybei tai leido pasirinkti geriausius iš esamų pretendentų ir suburti gerą darbo kolektyvą.
5. Įstatymai ir reguliavimo formos -esant rinkos sąlygomis tai lėmė įmonės valdymo struktūrą, jos juridinį statusą, darbo santykius tarp valdomo ir valdančiojo personalo. Atsižvelgiant į įmonės pajamas buvo skiriami įvairūs mokesčiai: įmonės pajamų mokestis, fizinių asmenų pajamų mokestis, kelių mokestis, PVM mokestis, cukraus akcizas, nekilnojamojo turto mokestis, žemės mokestis, socialinis draudimas, savinink