AB PUNTUKAS marketingo makroaplinkos analizė

ĮVADAS

Dabartiniu laiku marketingo ir vadybos temos tapo bene aktualiausios. Tai galima suprasti. Šalies pramonės įmonių gamyba smukusi ir nematyti stabilaus vystymosi, bei greitos perspektyvos. Todėl labiausiai klesti tos įmonės ir organizacijos, kurios vykdo prekybą bei teikia paslaugas. Kadangi šių įmonių skaičius greitu tempu didėja, todėl konkurencijos mąstai smarkiai plečiasi. O tai verčia įmones keistis, derintis prie aplinkos ir žlugdyti konkurentus arba bankrutuoti pačioms. Būtent šiuos ir kitus aspektus išnagrinėsime pasirinkę vienos įmonės konkretų atvejį.Šio darbo tikslas yra akcentuoti įmonės “PUNTUKAS” padėtį šalies ir konkurentų atžvilgiu, numatyti jos silpnąsias ir stipriąsias puses. Kiekvieną įmonę galimą apibūdinti ne tik kaip gaminančią ir parduodančią produkciją, bet ir kaip atvirą sistemą, kuri santykiauja su ją supančiais objektas, darydama įtaką jiems ir turėdama savų tikslų. Aptardami šių aplinkų dalyvius mes pabrėšime jų atliekamas funkcijas, įvertinsime jų teikiamą naudą ir aptarsime kylančias problemas.Nagrinėjant įmonės marketingo strategiją analizuosime konkurentų galimybes, įvertinsime jų pliusius bei minusus,taipogi numatysime į ką savininkui labiausia reiktų atkreiptį dėmesį priviliojant naujus klientus. Parodysime ir aptarsime paslaugų rėmimo problemas.Išorinė aplinka be abejo lemia ir vidinę organizacijos veiklą, bei kultūrą. Ją būtina keisti, nes klientui ją įvertinti užtenka vienintelį kartą apsilankyti šios įmonės apartamentuose. Nemažą dalį šiai kultūrai daro įtakos ir savininko vadovavimo bruožai. Ypač kai joje yra trūkumų. Todėl šio skyriaus uždavinys parodyti ne tik naujo valdymo metodą, bet ir aptarti kartu su juo kylančias problemas.

1. ĮMONĖS “PUNTUKAS” PADĖTIES ANALIZĖ. BENDROS ŽINIOS APIE ĮMONĘ “PUNTUKAS”

Įmonė “Puntukas” įsikūrusi 1995 metais, per sekančius 4 metus labai išsiplėtė. Šiuo metu jos centrinė būstinė esti adresu Klaipėdos g.14. Įmonės savininkui priklauso restoranas, kavinė – baras, parduotuvė, grill baras ir kioskas. Pirmieji trys padaliniai sudaro prekybos tinklą vienoje vietoje, būtent Klaipėdos g.14. Likę 2 padaliniai išdėstyti centriniame Panevėžio turguje ir urmo bazėje. Įmonėje šiuo metu dirba 26 žmonės: 4 restorane, 2 kavinejė – bare, 9 virtuvėje, 2 gril bare, 5 parduotuvėje, 1 kioske, 3 administracijoje. 1999 metais įmonės pajamos sudarė 638353 Lt, iš kurių buvo 92900 bendro pelno. Nors ir pelnas nemažas, tačiau darbuotojams darbo užmokestis svyruoja nuo 450 – 700 Lt. Tai nėra daug. Prekybos vieta yra perspektyvi, nes čia pat miesto centras, mokymo įstaigos, didelis žmonių bei automobilių srautas, kas užtikrina pastovias ir nemažas pajamas. Tačiau gilėjant ekonominei krizei reikia mažinti paslaugų kainas, kad išlaikytų pastovius klientus. Įmonės savininkas lankosi autoritarinio valdymo stiliaus, tačiau vis dažniau pastebima globos ir skatinimo elementų. Reikia neužmiršti, kad personalas – tai įmonės pagrindas ir jos veikla didžiausiu momentu priklauso būtent nuo jo.

1.1. VEIKLĄ ĮTAKOJANTYS SVARBESNI APLINKOS VEIKSNIAI1.1.1. IŠORINĖS APLINKOS VEIKSNIAI

Šioje įmonėje darbuojasi 26 žmonės, todėl drąsiai galima teigti, jog ji atitinka visus organizacijai keliamus reikalavimus: joje dirba daugiau kaip 2 darbuotojai, visi turi bendrą tikslą, jų pastangos nukreiptos tikslui siekti, disponuoja nemažais ištekliais, yra vertikalus ir horizontalus darbų pasidalijimas, turi tarpusavio ryšių su išorine aplinka. Šią organizaciją galima apibūdinti, kaip vientisą sistemą, kuri teikia savo paslaugas techniniu, organizaciniu ir ūkiniu požiūriu. Rezultatai aiškiai matomi dėka darbo objektų, darbo priemonių ir darbo subjektų derinimo sąveikos [1; 2]. Įmonė akcentuojama kaip socialinė sritis, todėl čia akcentuojami savininkų, darbuotojų ir valstybės interesai, derinami tarpusavyje jie duoda optimalų rezultatą. Produktų gamyba ir pardavimui nesibaigia įmonės veikla – ji yra atvira sistema, priklausydama nuo aplainkos, kartu daro įtaką jai pačiai. Todėl čia akcentuojamos įmonės visuomeninis pobūdis. Gaudama informaciją iš šalies, įmonės vadovybė pašalina chaosą, sumažina rizikos ir netikrumo laipsnį, kuri turi didžiulę įtaką darant tolesnius sprendimus. Išorinės aplinkos veiksnius, darančius įtaką įmonei, galima suskirstyti į tiesioginio ir šalutinio poveikio. Tiesioginio poveikio – vartotojai, konkurentai, tiekėjai, darbo išteklia, įstatymai, valstybinis reguliavimas. Šalutinio poveikio – ekonominiai socialiniai, politiniai, technologiniai, ekologiniai. Skiriami 5 tiesioginio poveikio veiksniai:1. Vartotojai – kadangi įmonės veikla plati, tad jos teikiamos paslaugos tvirtos visoms vartotojų socialinių klasių poreikių tenkinimui: Restoranas, stovintis miesto centre, labiau orientuotas į pasiturinčius žmones, priklausančius aukštesnei klasei;Kavinė – baras – vidutines pajamas gaunantiems asmenims;Parduotuvė – pasiturintiems, nes čia parduodamos prestižinės prekės;Gril baras – vidutines pajamas gaunantiems asmenims;Kioskas – žemiausiajam gyventojų sluoksniui, gaunančiam mažas pajamas.2. Konkurentai – būtinai priverčia bendradarbiauti, nes reikia atsižvelgti į jų užimamą padėtį, siūlomą meniu, teikiamų paslaugų kainas, taikomas nuolaidas bei marketingo programą. Tiesioginio poveikio konkurentai būtų šie: restoranas “Kelias”, užeiga “Ragas”, kavinė – baras “Rojaus paukštė”, užeiga – baras “Provincija”, baras “Čičinskas”. Jų buvimas šalia nulemia organizacijos veiklą: reklamą, kainas, aptarnavimą, darbo sąlygas, darbo užmokestį ir .t.t3. Tiekėjai – įmonė iš kitų įmonių gauna produktus, paslaugas, finansus. Rinkos sąlygomis vadovaudamasi kokybės ir kiekybės principais. Stambiausi iš esamų būtų tokie: AB “Spec.ATĮ”, AB “Elektros tinklai”, AB “Dujų tarnyba”, UAB “Gauda”, AB “Kalnapilis”, UAB “Mineraliniai vandenys”, AB “Bennet distributors”, AB “Naujieji pilėnai”, AB “Panevėžio maistas”, AB “Panevėžio pienas”, AB Puraja” ir kitos.4. Darbo ištekliai – pastaraisiais metais, gerėjant įmonės finansinei padėčiai, buvo priimama naujų darbuotojų.Nuolat keičiantis ekonomikos ir įmonės padėčiai, buvo būtina daryti personalo atranką, keisti darbuotojų specializaciją, siųsti darbuotojus į kvalifikacinius kurus. Kadangi pretendentų buvo daug, įmonės vadovybei tai leido pasirinkti geriausius iš esamų pretendentų ir suburti gerą darbo kolektyvą.5. Įstatymai ir reguliavimo formos -esant rinkos sąlygomis tai lėmė įmonės valdymo struktūrą, jos juridinį statusą, darbo santykius tarp valdomo ir valdančiojo personalo. Atsižvelgiant į įmonės pajamas buvo skiriami įvairūs mokesčiai: įmonės pajamų mokestis, fizinių asmenų pajamų mokestis, kelių mokestis, PVM mokestis, cukraus akcizas, nekilnojamojo turto mokestis, žemės mokestis, socialinis draudimas, savininko mokestis, mokestis nuo gyventojų parduoto turto, alkoholio licenzija, tabako licenzija. Adekvačiai Vyriausybė savo išleistiems įstatymams, sukūrė ir reguliavo formas, kurios leido: firmai pasirinkti kainų strategiją, leidžiančia užsitikrinti pelno normą, suderinti santykius su personalu, leidžiant jiems atostogas, teisė į pilsį, papildomą uždarbų, socialines garantijas. Konkurencinėje aplinkoje Vyriausybė sukūrė antimonopolinius įstatymus suteikiančius vienodą teisę į egzistavimą.

Skiriami 5 šalutinio poveikio veiksniai:1. Politinė – teisinė aplinka – gyvenant vienoje ar kitoje šalyje, būtina paisyti jos sukuriamą juridinių aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą. Vienoks ar kitoks jų nepaisymas privalo prie žlugimo.1.1. Darbo teisės norminiai aktai – apima santykius su personalu ir jų teises į: užmokestį, darbo sąlygas, kompensacijas, socialinę apsaugą.1.2. LR įmonių įstatymai – apima įmonės sukūrimo, jos veiklą, valdymo aspektus.2. Ekonominė aplinka -apima visuomenės ekonominę veiklą, kinta pagal tam tikrus dėsnius. Ši aplinka daugiausiai veikia per gyventojų perkamosios galios svyravimą. Šios aplinkos poveikį įmonės jaučia ypač greitai: mažėja pirkimas, mažėja gaunamos pajamos ir pelnas, atitinkamai veikiančius ir darbuotojų darbo užmokestį. Perkamoji galia priklauso nuo: pajamų lygio, kaupimo lygio, kainų lygio, kredito gavimo lygio. Ekonominis vystymasis vyksta ciklais, iš kurių galima išskirti fazes: krizė, depresija, pagyvėjimas, pakilimas. Kiekvienoje fazėje pirkėjų elgesys yra skirtingas, todėl ir skiriasi marketingo kompleksas. Šiuo metu įtakojant Rusijos krizei, esama depresijos fazėje. Tai matyti iš 1.1 lentelės.1.1.lentelė Panevėžio miesto nedarbo ir bedarbystės rodikliai

Metai Nedarbo lygis procentais Bedarbystės lygis procentais1994 5,4 2,31995 4,7 1,61996 6,1 2,41997 7,7 3,31998 8,1 6,11999 9,8 7,4

Šaltinis: [Statistikos departamentas, Panevėžio skyrius]

3. Konkurencinė aplinka – tai marketingo komplekso elementas, apimantis visų galimų tipų konkurencijos poveikį. Įmonei galima išskirti 3 tipų konkurenciją:3.1. Rūšinė konkurencija -apima tos rūšies prekių, tenkinančių tą patį poreikį. Tai būtų tiesioginiai konkurentai: kavinės- barai, užeigos, restoranai.3.2. Funkcinė konkurencija – konkurencija apima skirtingų rūšių prekių, tenkinančių tą patį poreikį. Galima priskirti: kavines -barus, užeigas, restoranus, maisto prekių parduotuves, benzino kolonėles, bazes ir t.t. Tai netiesioginiai konkurentai.3.3. Komercinė – konkurencija, siekimas, kad pirktų būtent jų prekes.Realioje situacijoje galioja visų 3 rūšių konkurencija. Galimybę konkuruoti nulemia lėšos skirtos tam tikslui: numatyti konkurentus, kiek galima tiksliau tirti jų veiklą, prognozuoti jų, o tuo pačiu ir savo marketingo kompleksą.4. Technologinė aplinka – mokslo pasiekimai veikia įmonės veiklą, kaip vienas iš marketingo komplekso elementų. Ši aplinka apima ir reiškiasi naujų prekių kūrimu, įsigyjant naujus įrengimus, medžiagas, diegiant naujus metodus, mažinant gamybos savikainą.Praeitais , 1999 metais, buvo įsigyta daug įrengimų ir inventorius: prekystaliai, šviestuvai, kėdės, stalai, seifas, spausdintuvai, kolonėlės, telefonai, kavos aparatas, šaldikliai, kompiuteris ir t.t. Iš viso į prekybą buvo investuota 144115 litai.5. Socialinė – kultūrinė aplinka – tai visuomenės poveikis įmonės marketingui. Šios aplinkos tyrimas leidžia nustatyti potencialių pirkėjų skaičių, jų išsidėstymą, bei judėjimą ir kai kuriuos jų bruožus. Kaip jau esame minėję, šios įmonės paslaugų spektras labai platus, todėl jos teikiamos paslaugos yra orientuotos į visas gyventojų socialines klases: pradedant nuo mažas pajamas turinčių gyventojų ir baigiant pritaikytas tik novatoriams, kurie tenkinasi prestižinėmis prekėmis. Restoranas ir parduotuvė yra skirtos novatoriams, nuolat besinaudojantiems paslaugomis, kavinė – baras ir grill – baras skirti vidutines pajamas gaunantiems žmonėms, kioskas – žemiausiajam sluoksniui, pajamų atžvilgiu.Atsižvelgiant į šias teikiamų paslaugų savybes, galima drąsiai teigti, šios pirkėjų skaičius bus didesnis ar mažesnis, tačiau naudojimasis paslaugomis turėtų išlikti pastovus. Įmonei reikėtų labiau dalyvauti visuotinėse akcijose, renginiuose, t.y. vystyti reklamos pobūdį, nes šiais laikais, organizacijos viešai demonstruodamos savo veiklą, įgyja klientų pasitikėjimą, kaip atviros ir sąžiningos veiklos atstovas.

1.2. MARKETINGO STRATEGIJOS BRUOŽAI 1.2.1. KONKURENTŲ ANALIZĖ

Kai įmonė išlaiko pastovius klientus ir užsitikrina pastovią apyvartą, per trumpą laiką negalima pakeisti kliento elgesio. Jei tam tikros rinkos vartotojai yra pripratę gauti prekę atitinkamu kanalu, tai norint įgyvendinti naują, originalią mintį, keičiančią kliento elgesį, reikia laiko, papildomų išlaidų reklamai. Konkurencijos sąvoka labai plati. Įmonei išskirsime 3 tipus konkurencija:1. Rūšinė konkurencija – apima tos rūšies prekių, tenkinančių tą patį poreikį. Tai būtų tiesioginiai konkurentai: kavinės-barai, užeigos restoranai (pateikta priede).2. Funkcinė konkurencija – konkurencija apima skirtingų rūšių prekių, tenkinančių tą patį poreikį. Galima prsikirti: kavinės – barus, užeigas, restoranus, maisto prekių parduotuves, benzino kolonėles, prekių bazes ir t.t. Tai netiesioginiai konkurentai.3. Komercinė konkurencija -siekimas, kad būtų perkami tik jų pirkiniai. Konkurentų tikslų ir strategijos analizė yra sudėtingesnė už galimybių dėl informacijos neapibrėžtumų ir sprendimo variantų gausybės. Konkurentų analizė yra ilgas, sudėtingas ir sunkus klausimas. Tačiau bet kuriuo atveju, bet kokia analizė turi nurodyti bent apytikrias silpnąsias ir stipriąsias puses.

UŽEIGA “RAGAS”

Šios užeigos užimama vieta yra vienoje iš pagrindinių miesto gatvių, didelis pėsčiųjų srautas, didelis pravažiuojamumas. Užeiga dirba kasdien, nuo 1100-2300 valandos. Šalia yra stovėjimo aikštelė, tad privažiavimas geras. Neseniai darytas kosmetinis remontas, tad pirkėjų nestokojama. Tačiau trūkumų pastebima: reikia dar vieno televizoriaus, kuris turi būti kabinamas prie įėjimo, gerinti radio garsus, nes trankesnė muzika užgožia pakalbį, įsteigti lošimo aparatus. Dirbančiųjų žmonių skaičius -5. Meniu sudaro: 18 rūšių alaus, 5 rūšių degtinė, 3 rūšių viskis, 3 rūšių džinas, 8 rūšių trauktinė, 12 rūšių vyno, 7 rūšių likeris, 5 rūšių cigaretės, 5 rūšių kava, įvairios sultys, 10 rūšių alkoholinių kokteilių. Kainų skirtumai pateikti 1.2 lentelėje.1.2.lentelėPaslaugų kainos

Paslaugos Užeiga “Ragas” Kavinė – baras “Puntukas”Alus “Dvaro” 0,5 l 4.00 Lt 7.00 LtDegtinė “Absoliut” 50 g. 6.00 Lt 10.00 LtTrauktinė “Malūnininkų” 50 g. 3.30 Lt 5.00 LtLikeris “Benediktinas” 100 g 3.30 Lt 4.00 LtCigaretės “West” 4.00 Lt 6.00 Lt

Šaltinis: [Parengta Deivido Jasiukaičio]

Kaip matyti iš 1.5 lentelės užeigos “Ragas” kainos žymiai mažesnės. Mėnesinė apyvarta gali būti 100 000 litų. Pateikta priede.

KAVINĖ – BARAS “ROJAUS PAUKŠTĖ”

Įsikūrusi netoli kavinės baro “Puntukas”. Prekiavimo vieta gera, nes didelis žmonių srautas bei mašinų pravažiuojamumas. Maloni aplinka, originalus dizainas. Tačiau nėra greta stovėjimo auikštelės, ankšta kavine, reikia bent vieno televizoriaus, daugiau reklamuotis vietinėje televizijoje bei spaudoje. Dirbama kasdien nuo 1100-2400 val. Dirbamų žmonių skaičius -4. Meniu sudaro: 13 rūšių alkoholinių kokteilių, 3 rūšių kava, įvairios sultys, 6 rūšių degtinės, 5 rūšių viskiai, 5 rūšių brendžiai, 5 rūšių trauktinės, 5 rūšių romai, 7 rūšių vermutai, 13 rūšių vynų. Palyginamosios kainos pateiktos 1.3 lentelėje.

1.3 lentelėKonkurencinės kainos

Paslaugos Kavinė baras “Rojaus paukštė” Kavinė – baras “Puntukas”Degtinė “Absoliut Citron” 50 g 6.50 Lt 11.00 LtTrauktinė “Starka” 50 g 3.50 Lt 4.00 LtLikeris “Žagarės” 50 g 2.50 Lt 4.00 LtVynas “Tokaji Muscat” 100 g 4.00 Lt 6.00 LtCigaretės “LM” 4.00 Lt 6.00 Lt

Šaltinis: [Parengė D. Jasiukaitis]

Iš 1.3 lentelės matyti, kad kainos pigesnės už kavinės – baro “Puntukas”. Mažesnė apyvarta apie 115000 Lt. Matyti iš priedo.

KAVINĖ – BARAS “PROVINCIJA”

Vieta vienoje iš didžiausių Panevėžio gatvių, todėl didelis srautas ir mašinų, ir praeivių. Netoli nuo centrinės miesto aikštės. Aukšta aptarnavimo kultūra, klientus stebi apsauga. Neretai užsuka ir svečiai iš užsienio, ir miesto aukštuomenė. Rengiami labdaringi vakarai, kalėdiniai vakarai, savaitgaliai vaikams ir tėveliams, grupės rengia savo pristatymus. Baras turi savo reklamų atributiką, su kuria dalyvauja masiniuose renginiuose: mugėse, šventėse, sportinėse varžybose. Tačiau šalia nėra geros stovėjimo aikštelės, reikia įsigyti bent porą televizorių. Baras dirba kasdien nuo 1000-2400 val. Dirba 7 žmonės. Palyginamosios kainos pateiktos 1.4 lentelėje.

1.4 lentelėKonkurentų paslaugų kainos

Paslaugos Kavinė baras “Provincija” Kavinė – baras “Puntukas”Degtinė “Lietuviška” 50 g 3.50 Lt 4.00 LtTrauktinė “Palanga” 50 g 4.00 Lt 4.00 LtLikeris “Pirat” 50 g 3.50 Lt 6.00 LtVynas “Baron Blanc” 100 g 3.00 Lt 5.00 LtViskis Balantaines 50 g 13.00 Lt 18.00 Lt

Šaltinis: [Parengė D. Jasiukaitis]

Iš šios lentelės matyti, kad baras “Provincija” nedaug, tačiau nusileidžia kainomis. Mėnesinė apyvarta apie 240000 litų. Tai pateikta priede.

RESTORANAS “KELIAS”

Ši bendrovė yra labai konkurentabili, nes savo atstovus turi visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose. Vienas iš jų esti Panevėžyje, judrioje gatvėje, toje pačioje kaip ir užeiga “Ragas”. Šis erestoranas puikiai įsirengęs: daug erdvės automobiliams privažiuoti, įsirengęs per du aukštus, graži aplinka, pakankamai vietos, aukštas aptarnavimo lygis, vaizdas atsiveria į gatvę. Dirbančių žmonių skaičius -11, o apskaita net kompiuterizuota. Didelis pasirinkimas alkoholinių gėrimų: viskiai, trauktinės, likeriai, šampanai, alus, konjakai, degtinės, džinai, romai, vermutai, vynai. Nestokojama kaštų patiekalų ir originalių papildomų garnyrų. Metinė apyvarta būtų 570 000 litų. Matyti iš priedo.1.5 lentelėLyginamųjų paslaugų kainos

Paslaugos Restoranas “Kelias” Restoranas “Puntukas”Konjakas “Metaxa” 3 žv. 6.50 Lt 12.00 LtViskis “Jim Beam” 8.00 Lt 12.00 LtKiaulienos karbonadas 16.00 Lt 19.00 LtLašiša su sviestu 11.00 Lt 12.00 LtLiežuvis su majonezu 8.00 Lt 7.00 Lt

Šaltinis: [Parengta Deivido Jasiukaičio]

Kaip matyti iš 1.5 lentelės, restorano “Kelias” kainos mažesnės.

1.2.2 KAINODAROS ASPEKTAI

Prekių kainų svyravimai vyksta remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės gamybą reikia padidinti ar sumažinti. Kaina yra tarsi barometras, rodantis prekių trūkumą ar perteklių, palyginti su rinkos padėtimi. Ekonomikos elementai: pelnas, konkurencija ir kainų sistema. Prekiautojai daugiau skirs lėšų ten, kur gaus didesnį pelną. Kainos nustatymo etapai: Kainos nustatymo tikslai. Paklausos nustatymas. Kaštų įvertinimas. Konkurentų analizė. Kainų metodai. Galutinė kaina.1. Kainos nustatymo tikslai esti šie: 1.1.Rūpinimasis išgyventi – tinka tuo atveju, kai rinkoje esti daug konkurentų, nedaug vartotojų ir yra lepūs. Šis kainos nustatymo tipas tinka visiems be išimties įmonės prekybos padaliniams, o labiausia prestižinėmis prekėmis prekiaujantiems restoranui ir parduotuvei. 1.2.Pardavimo mąsto didinimas – įmonė suinteresuota prisotinti rinką, mažinti vieneto kainą dėl bendro pelno. Tas labiausiai tinka kavinei – barui, grill barui ir kioskui. 1.3.Konkurencija – įmonė konkuruoja su kitomis sutartomis kainomis, atnaujindama prekes, intesyvinant reklamą.2. Paklausos nustatymas -nesvarbu, kad ir kokia kaina įmonė beprekiauti, jis vis tiek darys įtakos konkurentams. Dažniausiai kaina ir paklausa yra atvirkščiai proporcingos – kuo kaina žemesnė. Tuo paklausa didesnė. Tačiau tai nevisiškai galioja prestižinėms prekėms – klientai aukštą kainą priima kaip kokybę. Paklausos nustatymas vyksta paprastai. Dažniausiai užsiperkamos nedidelis kiekis, o jei prekė pasiteisino – perkama daugiau. Atvirkštiniu variantu – jos atsisakoma.3. Kaštų įvertinimas – minimalią kainą nulemia įmonės kaštai. Jie dvejopi: pastovus ir kintami. Svarbu juos tinkamai įvertinti, nes jie vienas svarbiausių momentų, darančių įtaką kainai. Prie pastovių kaštų priskiriami: pagrindinės medžiagos, pagalbinės, kuras, energija, amortizacija, alga ir soc. draudimai, kitos išlaidos. Jie sudaro 65 kainos.65 kainos -sudaro produkto savikaina;35 kainos -įmonės pelnas.4. Konkurentų analizė – ji daro įtaką kainai nuo žemutinės iki viršutinės ribos. Konkurentų analizė atliekama sekančiai: kartkartėmis perkant jų produkciją, užsisakant paslaugas, per kainų palyginimą, konkurentų prekių analizės.5. Kainos metodai – jos nustatymo metui turi įtakos: gamybos ir pardavimo kaštai, konkurentų kainos, unikalios prekės savybės. Įmonės kainos nustatymo metodai:5.1. Visuminių kaštų metodas -pagrindas yra prekių savikaina, prie kurios pridedamas antkainis pelnui gauti.5.2. Einamosios kainos metodas – nustatydama kainas, įmonė daugiau kreipia dėmesio į konkurentų analogą, mažiau į gaunamą pelną.5.3. Konkurencinių pasiūlymų – kiekvienam skirtingam kontekstui įmonė siūlo savo kainą, atsižvelgdama į vienokias ar kitokias užsakymo sąlygas.6. Galutinės kainos nustatymas – labiau orientuotas į vartotojus ir konkurentus. Skirtingiems pardavimo padaliniams kainos nustatomos atsižvelgiant į vartotojų pajamas, geografinę vietą nuolaidomis, konkurentais.

1.2.3. PASLAUGŲ RĖMIMO PROBLEMOS

Potencialus pirkėjas nupirks prekę tik pakankamai sužinojęs apie ją. Rėmimas – tai vartotojo informavimas, įtikinėjimas turint tikslą, kad pirkėjas pirktų prekę. Rėmimui būdingi specialųs metodai: prekes ekspozicijos paravimo vietose, reklama, nuolaidos, palankios nuomonės sudarymas, Išskirtiniai etapai:1.informacijos siuntėjas – tai firma, siekiant perduoti informaciją pirkėjui.2.informacijos kodavimas – tai teksto pateikimas simboliais.3.informacijos perdavimo priemonės – komunikacijos kanalai (televizija, radijas, spauda).4.informacijos iššifravimas – tai procesas, kai simboliai iššifruojami.5.informacijos vartotojai – potencialūs klientai.6.atsakomoji reakcija – vartotojo nuomonė apie pateiktą prekę.7.grįžtamasis ryšys – dalis atsakomosios reakcijos, kurią klientas perduoda įmonei.8.trukdymai – neplanuoti sutrikimai arba reklamos iškraipymas bendrame procese.Galima išskirti keturias rėmimų grupes:1. Pardavimų rėmimo šioje srityje įmonei labiausiai reikia tobulėti. Šią pardavimų rūšį sudaro įvairios kompanijos: konkursai, loterijos, kuponų įsteigimas, nuolaidos, ir t.t. O šiai sričiai priskirčiau tik nuolaidų taikymą.2. Reklama – tai prekės neasmeniškas pardavimas. Reklamoje dalyvauja dviejų tipų organizacijos: įmonė, užsakanti reklamą ir reklamos agentūros – vykdančios užsakymą. Šioje srityje yra pažangos: reklama skelbiama per vietinę televiziją ir spaudą. Užsakymai duodami į laikraščio “Panevėžio rytas”, “Panevėžio balsas”, “Sekundę”, “Telemedia”, “Miesto Info”. Mėnesinės išlaidos siekia apie 500 litų.

3. Populiarinimas – visuomeninės nuomonės sukūrimas. Šioje srityje taip pat nuveikta nemažai. Tai labai plati veiklos sritis, nes apima palankių sąlygų kūrimą ir palaikymą. Tam užmezgami ryšiai su įtakingais žmonėmis ir organizacijomis, stengiamasi neoficialiai reklamuoti savo paslaugas. Pastangos buvo įvertintos, nes jomis naudojasi vietinė aukštuomenė, valstybės aukšto rango pareigūnai, žymių šau grupių nariai, ir net valstybės prezidentas.4. Asmeniškas pardavimas – tiesioginis pirkėjo ir pardavėjo santykis, kada pirkėjas darbo įtaką pardavėjui. Rėmimo tikslams naudojama stūmimo strategija – siekiama suinteresuoti artimiausius vartotojus naudotis jų paslaugomis. Tam tikslui restorane “Puntukas” ir kavinės – baro pateiktas užsakymas kompleksiniams pietums už 8 litus. Tokiu būdu pritraukiami pirkėjai artimiausių įstaigų pietų metu. Pardavimams pagerinti reikia imti pavyzdį iš kavinės – baro “Provincija”. Jos pavyzdžiu rengti labdaringus vakarėlius, šventinius vakarus, savaitgaliais tėveliams ir vaikams, užsisakyti specialią atributiką, su kuria bus dalyvaujama įvairiose mugėse, šventėse, sportinėse varžybose. Restoranui būtina įsteigti nuolatiniams lankytojams nuolaidų kuponus, per vietinę radiją organizuoti konkursu, kurių laimėtojai bus vaišinami restorane ar bare.

2. EKONOMINIAI SKAIČIAVIMAI2.1. TRANSPORTAS

Ši įmonė savo nuosavybėje turi vieną automašiną. Jai yra keliami specialūs reikalavimai: dezinfekuojama, nelaidi šilumai ir saulės spinduliams iškalta specialia aliuminio plokšte. Numatomos transporto išlaidos per metus pateiktos 2.1 lentelėje.

2.1 lentelėNumatomos transporto išlaidos

Rodiklis Įkainis, Lt Laikas, mėn. Kaina LtBenzinas 600 12 7200Remontas 200 12 2400Vairuotojo draudimas 12 270Iš viso 9870

Šaltinis: [Parengė Deividas Jasiukaitis]

Pagrindiniai maisto ir gėrimų tiekėjai produkciją pristato savo transportu: AB “Kalnapilis”, UAB “Bennet Distributors”, UAB “Sanitex”, AB “Panevėžio maistas”, AB “Panevėžio pienas”, AB “Senasis arsenalas”.

2.2. PRODUKCIJA

Planuojamam kavinei barui “Puntukas” produkcija bus tiekiama net iš 16 įmonių, iš kurių 5 tieks gėrimus, o likusios 11 maisto produktus. Mėnesinė produkcijos savikaina bus skaidoma sekančiai: likutis praėjusio mėnesio, pridėti pardavimus, atimti likutį skaičiuojamo mėnesio. Taip pat apskaičiuojama ir licenzija produkcijai. Šie skaičiavimai pateikti 2.2 lentelėje.

2.2 lentelėPrognozuojama mėnesinė produkcijos savikaina

Rodiklis Savikaina, Lt1 2Maisto produktai: Žuvis 1930 Vaisiai 600 1 2 Mėsa 2530 Daržovės 330 Pieno produktai 940 Duonos gaminiai 300 Cigaretės 300 Viso 6930 Gėrimai Gaivieji 2270 Alkoholiniai 10130 Viso 12400 Iš viso 19330

Šaltinis: [Parengta D. Jasiukaičio]

Kaip pastebėsime į šią lentelę neįtrauktos produktų licenzijos, kurios sudaro tokį metinį mokestį: alkoholio licenzija -7300 Lt; tabako licenzija – 300 Lt. Tad visą produkcijos metinę licenziją sudaro 7600 Lt mokestis. Tačiau į mėnesinę savikainos prognozę ir prognozuojamo metinio pelno ataskaitą ją būtina įtraukti.

2.3. TIEKĖJAI

Kaip minėjome produkcija bus imama iš 16 įvairių įmonių, kurias pasirinkti padės svarbus rinkos ekonomikos bruožas – kokybės ir kiekybės kainų sintezė. Prekės barui pagal projektą taip pat užsisakomos iš tų pažių tiekėjų, kuriuos svarbiausius iš jų išvardinsime:• gėrimai – UAB “Naujieji pilėnai”, UAB “Mineraliniai vandenys”, AB “Kalnapilis” ir AB “Bennet distributors”;• maisto produktai – AB “Pinaja”, AB “Panevėžio maistas”, UAB “Amicus”, AB “Briktis”, AB “Panevėžio pienas”;• įvairios paslaugos – AB “Specialusis autotransportas”, AB “Panevėžio elektros tinklai”, UAB “Gauda”, AB “Preventa”, UAB “Panevėžio turgus”. Maisto produktai iš tiekėjų bus imami konsignacijos pagrindais, atsiskaitant vieną kartą per savaitę ir tuo pačiu užsakant naujus užsakymus. Minėtiems produktams bus keliami bendro reikalavimai: kad būtų švieži, nesugedę, įpakuoti kartoninėse dėžėse, pristatomi pagal užsakymą. Su paslaugų tiekėjais bus atsiskaitoma kartą per mėnesį, jo pabaigoje.

2.4. TEIKIAMOS PAPILDOMOS PASLAUGOS

Planuojama baro veikla neapsiribos tik maisto bei gėrimo prekyba, o teiks nemažą dėmesį ir į papildomas paslaugas. Pastarasias sudarys biliardo stalų nuoma, žaidimo automatų nuoma, švenčių progomis bus nuomojamos kavinės salė bei biliardinė, radijo bei televizijos signalais retransliuojamos populiarios šou programos. Šių paslaugų mėnesinė apyvarta pateikta 2.3 lentelėje.

2.3 lentelėPlanuojamoji papildomų paslaugų mėnesinė apyvarta

Rodiklis Užimtumas Kiekis, vnt. Įkainis, Lt Laikas, d. Kaina, LtBiliardo stalas 5 val 3 15 30 6750Žaidimo automatas 4 val. 3 13 30 4680Kavinės nuoma 3 kartus 1 200 1 600Biliardinės nuoma 3 kartus 1 130 1 390Iš viso: 12420

Šaltinis: [Parengta D. Jasiukaičio]

Kaip matyti mėnesinė apyvarta sudarys 12420 Lt, o tai bus 27% visos kavinės baro mėnesio apyvartos. Iš to matyti, kad steigiamos paslaugos pasiteisins ir jas būtina steigti. Paklausa buvo sudaryta remiantis kavinės – baro “Lipasa” ir “Damitra” veikla.

2.5. PARDAVIMO PROGNOZĖ

Pardavimo prognozė yra ypač svarbi. Ja remiasi visi kiti finansiniai skaičiavimai. Todėl čia pateikti duomenys yra paskaičiuoti pagal pagrindinių priemonių vidutinį apkrovimą ir žmonių srauto skaičius kiek padidintas. Ši prognozė yra paremta kavinės – baro “Puntukas” metine apyvarta. Išvestas pardavimų vidurkis ir padidintas du kartus. Į pastarąjį vidurkį įeina: baro, apmokėjimo kortelė, atsiskaitymo per banko sąskaitą vidurkiai.Taigi prognozuojamo baro mėnesinė pardavimo prognozė būtų tokia: prie produkcijos savikainos pridedamas prekybos antkainis ir prie gautų maisto produkto pardavimų pridedama paslaugų kaina . Tai atrodytų šitaip: Maisto produktų apyvarta: gėrimai – 12400 Lt+80% antkainio = 22320 Lt; maistas – 6930 Lt + 50% antkainio = 10395 Lt; paslaugos: -12420 Lt. Prognozuojama mėnesinė baro apyvarta: 22320 + 10395 + 12420 = 45135 Lt Įvertinus visus sezono nuosmukius ir pakilimus, ši suma yra realiausia, todėl ją galima prisiimti kaip metines apyvartos vidurkį. Norint sužinoti metinę baro apyvartą pakanka šį skaičių padauginti iš 12.

2.6. SAVIKAINOS PROGNOZĖ

Mėnesinė savikainos prognozė paruošiama atzižvelgiant į pagrindines priemones ir mokesčius, darančius įtaką veiklai. 2.4 lentelėje pateiksime bent svrabiausių produktų, paslaugų savikainos ir aplinkos prognozę. Tai aišku, supaprastintas verslo veiklos modelis, tačiau svarbiausieji bruožai čia aptarti.

2.4 lentelėMėnesinė padalinio veiklos savikainos prognozė

Rodiklis Kaina, Lt1 2Gėrimai 12400 Maistas 6930 Atlyginimai 4860 Socialinios draudimo įmokos 1458 Atsiskaitymai į kelių fondą 135 Nekilnojamo turto mokestis 100 Žemės mokestis 12 Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas 5 metams 1033 Transporto sąnaudos 823 Licenzijos 633 Energetinės ir komunalinės sąnaudos (12%) 5416 Palūkanos (15%) 1250 Kitos sąnaudos (1%) 451 Viso 35501

Šaltinis: [Parengė Deividas Jasiukaitis]

Tuo pačiu, turėdami veiklos savikainą, galime apskaičiuoti: Bendras pelnas = pajamos – savikaina 9634 = 45135 – 35501 Iš šių paskaičiavimų matyti, kad kavinės – baro “Puntukas” bendras mėnesinis pelnas nėra didelis, tačiau pakankamas, kad paskola būtų galima grąžinti per 2 metus.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Šio skyriaus tikslas apibendrinti baigiamojo darbo esmę, atskleisti privalumus ir trūkumus, bei pateikti konkrečius ir racionalius pasiūlymus, atsižvelgiant į įmonės pajėgumus ir vykdomą veiklą.

Darbo jėga – keičiantis ekonomikos struktūrai, keičiasi ir jos poreikis, reikalaujama geresnės darbo kokybės bei atsakomybės laipsnio. Tačiau verta paminėti, kad šioje įmonėje reikalavimai neatitinka darbo užmokesčio. Todėl reikėtų darbo užmokestį padidinti bent 10%, nes materialinis skatinimas yra viena iš daugelio priežasčių gerinti veiklą. Įstatymai ir reguliavimo normos. Kiekviena organizacija turi juridinį statusą, kuris apsprendžia veiklos plėtojimą ir mokesčius, valdymo struktūrą, santykius tarp vadovo ir pavaldinių. Atsižvelgiant į įmonės pajamas, yra skiriami tokie mokesčiai: įmonės pajamų mokestis, fizinių asmenų pajamų mokestis, PVM mokestis, nekilnojamo turto mokestis, žemės mokestis, socialinis draudimas, savininko mokestis. Adekvačiai Vyriausybė leido įmonei pasirinkti kainų strategiją, darbuotojų teisę į socialines garantijas, įmonės teisę į egzistavimą. Valdymas ir vadovavimas. Šios įmonės savininkas yra vienas asmuo, tad jo galiose visiškas įmonės ir darbuotojų valdymas. Aiškiai vyrauja hierarchinis organizavimo principas, kuris priklauso linijinės struktūros valdymui: aiškus valdymas, aukštos kvalifikacijos vadovas. Tačiau netinka visiškai šio modelio taikyti. Pastebima ir skatinimo bei globos elementų: vadovas pradeda orientuotis į tarpusavio bendravimą, suteikia teisę į pripažinimą, leidžia savarankiškai apsispręsti darbo vietoje, jos aprūpintos visa būtina įranga. Šios išvados leidžia susidaryti nuomonę, jog valdymas krypsta į gero siekiantį autokratiškumą. Verslo apsauga. Šioje srityje nuveikta nemažai. Geriausias įvertinimas būtų tas, jog apsauga vykdoma kompleksiniu metodu: viešbutis yra apdraustas, taip pat saugomas ištisas naktis. Taip pat lėšos buvo skirtos apsauginėms žaliuzėms, apsauginėms stiklų plėvelėms, stebėjimo technikai įsigyti. Budrumo reikalaujama ir iš darbuotojų: tik 5 asmenys žino informacijos kodus, turi rankinius pavojaus siuntimo aparatus. Tai leidžia sukurti patikimą apsaugos sistemą. Artimiausiu laiku būtų galima įgyvendinti šiuos projektus:• kompiuterizuoti apskaitą -šiuo metu dar daug darbo elementų vykdoma rankiniu būdu; • didinti darbuotojams atlyginimą.

LITERATŪRA

1.Radavičius E. Įmonės finansai. -Vilnius, 1997.2.Jovaiša A. Investicijos// Apskaitos ir mokesčių apžvalga, 1998, Nr.5, p.76-77.3.Jovaiša A. Verslo plano sudarymas. -Vilnius, 1997.4.Jovaiša A. Mokesčiai// Apskaitos ir mokesčių apžvalga, 1998, Nr.1, p.77-82.5.Kvedaraitė V. Pelningumo analizė ir prognozavimas. -Vilnius, 1998.6.Lietuvos Respublikos mažoji valstybinės darbo inspekcijos įsakymas//Valstybės žinios-Vilnius, 1994.-87-1644.7.Lietuvos Respublikos valstybės darbo inspekcijos įsakymas. Įmonės darbų saugos instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir apskaitos taisyklės*//Valstybės žinios-Vilnius, 1995.-69-1669.8.Lietuvos Respublikos potencialiai paavojingų įrenginių priežiūros įstatymas//Valstybės žinios-Vilnius, 1996.-46-1116.9.Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimas//Valstybės -žinios -Vilnius, 1994.-98-1943.10.Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymas. Gyventojų sveikatos tikrinimas//Valstybės žinios-Vilnius, 1993.-52-1029.11.Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų priedų tvirtinimo// Valstybės žinios-Vilnius, 1994.-97-1925.12.Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymas//LRAT Vyriausybės žinios-Vilnius, 1991.-36-978.13.Lietuvos Respublikos higienos normos. Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leistina koncentracija darbo vietose-Vilnius, 1993, Nr.23.14.Lietuvos Respublikos higienos normos. Medžiagos ir gaminiai kontaktuojantys su maisto produktais-Vilnius, 1999, Nr.16.

PRIEDAI

RESTORANO “KELIAS” MENIU

KARŠTI PATIEKALAIKepta vištiena su vaisių padažu 18,-LtVištiena slyvų abrikosų padažė 15,-LtVištienos kepsnys padaže 19,-LtVištiena “pikantiškai” 10,-LtKataloniškas jautienos kepsnys 13,-Lt Angliškai kepta jautiena 19,-LtVokiškas kepsnys 18,-LtMarinuota jautiena 15,-LtĮdaryta nugarinė “Skanėstas” 22,-LtKepta sprandinė 16,-LtNugarinė įdaryta obuoliu 14,-LtUžkepta žuvis su grybais 18,-LtJūros lydeka su itališku padažu 8,-LtKepta lašiša krevečių padažė 2,-LtSpageti su mėsos užpilu 5,-LtOmletas su kumpiu 5,-LtPica 12,-LtMažoji pica 6,-LtPAPILDOMI GARNYRAI 100 GR.Virtos apkeptos bulvės 1,-LtBulvių kroketai 3,-LtBulvės fri 2,5 LtVirti ryžiai 1,5 LtVirtos daržovės 2,-LtAgurkai 2,5 LtPomidorai 1,5 LtAnkštiniai pipirai 2,-LtMarinuoti agurkai 1,3 LtMarinuoti svogūnai 0,8 LtSALOTOSTuno salotos 8,-Lt“Žvejų salotos” 8,-LtJūros gėrybių salotos 16,-LMilano salotos 9,-LtTailando salotos 9,-LtEgzotiškos salotos 7,5 LtSalotos “Mozaika” 8,5 LtŠALTI UŽKANDŽIAILašiša su sviestu 11,-LtRusiškas užkandis 45,-LtŠvediškas patiekalas 15,-LtVirtas liežuvis 8,-LtKepta kalakutiena 10,5 LtRinkinys prie alaus 5,5 LtČesnakinis užkandis 4,-LtSRIUBOSAmerikietiška 7,-LtSultinys su priedais 3,-LtDienos sriuba 3,-LtNAUJIENAVaisių salotos 6,-LtDaržovių salotos su avokadu 8,-LtPrancūziška svogūnų sriuba 3,-LtTrinta šampinjonų sriuba 4,-LtTrinta morkų sriuba 3,-LtTrinta brokolių sriuba 4,-LtLašiša padaže 25,-LtLašiša su vėžių uodegėlėmis 20,-LtUpėtakis padaže 23,-LtKepsnys “Jūros arkliukas” 15,-LtKarbonadas su kauliuku 16,-LtKalakutiena slyvų padaže 16,-LtDesertiniai blyneliai 6,-LtŠokoladinis desertas 7,5 LtGreifurtų sufle 6,5 LtDESERTAIBananai tešloje 7,-LtPlakta grietinėle su vaisiais 5,5 LtKarštas šokoladas su vaisiais 4,-LtLedai su vaisiais 6,-LtLedai su šokoladu 5,5 LtPieno ledų kokteilis 2,9 LtVaisiai su vynu 6,-LtRiešutai 5,-LtBulvių traškučiai 5,-LtŠokoladas 1,-LtSaldainiai “Rafaelo” 1,5 LtKramtomoji guma 2,-LtGAIVINANTYS GĖRIMAIĮvairios sultys 2,-Lt“Coca-cola” 2,5 Lt“Fanta” 2,5 Lt“Sprite” 2,5 Lt“Pepsi-cola” 2,5 LtMineralinis vanduo “Vichy” 2,5 LtMineralinis vanduo “Banagua” 2,-LtKaršti gėrimai“Lavazza” kava 1,5 LtArbata 1,-Lt“Capucino” kava 2,5 Lt“Cordans” kava 3,5 LtMesikietiška kava 10,5 LtJamaikos kava 10,5 LtPrancūziška kava 12,5 LtAiriška kava 7,- LtKaribų arbata 6,- LtVISKIS 50 GR.“Makers Mark” 11,-Lt“Black Vilvet” 7,5 Lt“Canadian club” 8,5 Lt“Balantines” 9,-Lt“J Walker Red” 9,-Lt“J.Walker Black” 18,-Lt“Teacher’s” 8,5 Lt“W.Grant’s” 8,5 L“Jum Beem” 8,-L“Jack Daniel” 13,-LtTRAUKTINĖ 50 GR.Dainava 4,-LtNaktigonė 3,-LtMalūnininkų 4,-LtŠventinė 3,5 LtStarka 4,-LtTrejos devynerios 4,-LtŽemuogių 4,-LtPalanga 4,5 Lt

Bobelinė 4,5 LtLIKERIS 50 GR.Frangeliko 8,5 LtIrich Mist 9,-LtJagermeister 8,5 LtTiple sec 6,5 LtLapponia puolukka 6,5 LtMangaroca de coco 5,-LtBols Blne Curaco 8,-LtPassoa 9,-LtPisang Ambon 8,-LtKaklua 8,5 LtMisisipė 8,5 LtVyšnių 3,-LtBenedektinas 3,-LtKrupnikas 3,-LtPersikų 3,-LtŠAMPANAS 100 GR.Asti Masturi 3,5 LtSovetskoje 3,5 LtAlita 3,5 LtPILSTOMAS ALUSDvaro 0,5l 5,-LtDvaro 0,3l 3,-LtExtra 0,5l 5,5 LtExtra 0,3l 3,-LtKONJAKAS 50 GR.Corvuser 20,-LtCalvanos 15,-LtMetaxa 7 žv. 13,-LtMetaxa 5 žv. 9,-LMetaxa 3 žv. 6,5 LtCongnac Otand 15,-LtBrendis “Alita” 5,5 LtRemy Martin 25,-LtGloria 7 žv. 6,5 LtDEGTINĖGrappa 8,5 LtAbsoliut vodka 7,-LtAbsoliut Citron 7,5 Lt Absoliut Peppar 7,5 LtAbsoliut Kurant 7,5 LtSmirnoff Red 5,5 LtFinlandia Cranbeny 7,5 LtFinlandia Pineapple 7,5 LtFinlandia 7,5 LtTeguila Sauza 7,5 LtLithuanen Vodka 4,-LtPrezidento 4,5 LtSamanė 5,5 LtDŽINAS 50 GR.Beeteater 8,-LtGordon’s Dry Gin 8,-LtLordson 6,-LtROMAS 50 GR.Bicardo C. 8,5 LtBicardi Gold 8,5 LtBicardi Citrus 8,5 Lt Caribbean Malibu 8,-LtCaptani Morgan 8,5 LtVERMUTAICompari 12,-LtBarbero 9,-LtMasturi 7,-LtCinzano 6,5 LtVYNAI VNT.Badia Canti 150,-LtMorsi de luce 170,-LtChatelau di armailae 380,-LtPasse Tont Grain’95 90,-LtMalesan rouge’97 49,-LtMalesan blanc’97 49,-LtB ir G Fond 1725 range 90,-LtLe Galion Bord Blanc 49,-LtCalvet Premere 97,-LtRocca Bernarda Bianco 80,-Lt 100 GR.J.P.Chenet Cabernet 5,2 Lt7.p. Chenet Rose 5,2 LtCabernet San Chassen 3,-LtMarguis de Chasse Blane 5,6 LtMarguis de Medoc’95 8,-LtLa Chavaliere Rpuge 3,-LtChardonny 7,6 LtDona Elisa 4,5 LtChianti 6,-LtChastel Desert 3,5 LtVigafa Black Curant 6,-LtKijafa Cherry 6,-LtGluhvein 6,-LtBon-ton 3,-LtCIGARETĖS Cigaretės 6,-LtCigaretės 2,-LtCigarai 6,-LtCigarai 4,-Lt

KAVINĖS – BARO “PROVINCIJA” MENIU

DEGTINĖ 50 GR.Finlandia 7,-LtFinlandia Cranbery 7,-LtFinlandia Pineapple 7,-LtSmirnoff Red 7,5 LtSmiirnoff Cetrus 7,5 LtAbsoliut 8,-LtAbsoliut Citron 8,5 LtAbsoliut Pepar 8,5 LtAbsoliut Curant 8,5 LtPrezidento 4,2 LtRigalija Vodka 4,-LtWiru Valge 4,-LtLietuviška 3,5 LtVISKIS 50 GRJ.Walher Red 12,-LtJ.Walher Blac 25,-LtJoch Daniel’s 14,-LtTeecher’s 10,-LtBlach Velvet 10,-LtC.C.Citrus 10,-LtW.Grant’s 10,-LtWhite Horse 12,-LtBallantines 13,-LtWhyte Machay 10,-LtKONJAKAS 50 GR.Metaxa 3 žv. 7,-LtMetaxa 5 žv. 10,-LtMetaxa 7 žv. 10,-LtCourvoiser 23,-LtCourvoiser V.S. 23,-LtRemy Martin 33,-LtMatele V.S.O.P. 37,-LtOtard V.S.O.P. 33,-LtOtard V.S. 15,-LtCamus 22,-LtBrendis “Alita” 4,5 LtBrendis 4,5 LtVERMUTAS 100 GR.Campari 10,-LtMartini Branco 7,-LtMartini Rosso 7,-LtMartini Brther 7,-LtMartini Dry 7,-LtMartini Rose 7,-LtCinzano Roso 7,-LtCinzano Bianco 7,-LtCunano Rose 7,-LtCurano Dry 7,-LtCurano Bitter 7,-LtStoch red 4,-LtStoch red 4,-LtStoch rohite 4,-LtStoch dry 4,-LtBarbero Roso 4,-LtAlita 4,-LtTEKILA 50 GR.Sauza 11,-LtSauza Gold 11,-LtOlmeca Selver 10,-LtOlmeca Gold 11,-LtLIKERIS 50 GR.Sherodans 14,-LtIrish Mist 13,-LtKakula 12,-LtPassoca 11,-LtPisang Ambon 10,-LtCarolans 9,-LtMarie Pizzard 9,-LtTruple Sec 8,5 LtBols 8,-LtVana Tallinn 4,5 LtKijafa 3,-LtBenediktinas 4,2 LtAmareto 4,-LtKrupnikas 3,8 LtPirat 3,5 LtLietuviški 3,-LtŠAMPANAS BUT.Mondoro Asti 180,-LtAsti Cinzano 130,-LtMartini Asti 70,-LtMartini Ross 40,-LtAlita 24,-LtSoveetskoje 24,-LtDŽINAS 50 GR.Gordon’s 10,-LtBosford 7,-LtVilniaus 4,-LtROMAS 50 GR.Bacardo Light 11,-LtBacardi Black 11,-LtBacardi Gold 11,-LtBaradi Lemon 11,-LtCaptani Morgan b/l 10,-LtCaptani Morgan C.bl 10,-LtCaribbean Malibu 9,-LtVYNAS 100 GR.Calvet Premere 120,-LtBi G Fond 1725 86,-LtPrince Philippe 13,-LtCabernet Sauvignon’91 10,-LtMargus de Chasse Rauge 8,-LtLe Galien’97 Rauge 8,-LtI.P.Chenet Rose 5,-LtI.P.Chenet Cabernet 5,-LtWest Cellars red 5,-LtTokaji Muscat 4,-LtTokaji semi-sweet 4,-LtKagor Bulgar 4,-LtDonna Elisa 4,-LtSangria fiesta 4,-LtCastel Ressent Ronge 4,-LtBaron Range 3,-LtBaron blane 3,-LtMedžiotojų 3,-LtŠelmių 3,-Lt Bon-ton rand 3,-LtBon-ton balt 3,-LtTRAUKTINĖ 50 GR.Lietuviška 2,5 LtMedžiotojų 4,-LtStarka 4,-LtTrejos devynerios 4,-LtDainava 4,-LtPalanga 4,-LtSuktinis 4,-LtMalūnininkų 4,-LtALUS BUT.Corona extra 10,-LtKalnapilio “Dvaro” 5,-LtŠvyturio “Ekstra” 3,-LtŠvyturio “Baltijos” 5,-LtCalsbergo Blach 8,-LtCalsbergo opeen 8,-LtFaxe 3,-LtKARŠTI GĖRIMAIMeksikietiška kava 11,7 LtAiriška kava 8,1 LtItališka kava 4,9 LtKava Espresso 1,5 LtBalta kava 2,5 LtCappucino 2,5 LtŠokoladinis pienas 2,5 LtŠokoladinis gėrimas 2,5 LtKarštas vynas 5,-LtGrogas 4,-LtArbata juoda 1,-LtArbata Vaistinė 1,-LtGĖRIMAI 200 GR.Mineralinis vanduo “Vichy” 3,-LtNegazuotas vanduo “Evian” 3,-LtĮvairios sultys 2,-LtCoca cola 1,5 LtFanta 1,5 LtSprite 1,5 LtApelsinų gėrimas 1 LtCigaretės 6,-LtKOKTEILIAIOasis 13,8 LtStengeris 6,8 LtOlimpinis 10,8 LtAiškioji rožė 11,-LtTropinis 12,3 LtMelionas 10,5 LtRuletė 11,3 LtLaimingasis suomis 10,6 LtŽydrasis deimantas 8,2 LtKketvertas 9,9 LtUraganas 12,-LtTarantela 12,6 LtKasablanka 6,7 LtOvidijus 11,1 LtTriguba saulė 11,6 LtAmerikietiškas 10,3 LtPura Colada 17,-LtGaidžio uodega 7,2 LtKruvinoji merė 4,5 Lt.

KAVINĖS BARO “ROJAUS PAUKŠTĖ” MENIU

KOKTEILIAIŠ.Širdys 9,-LtTropikai 13,4 LtDina colada 9,7 LtVidurnakčio saulė 7,-LtMėlynoji ledi 10,2 LtSaulėtekis 6,3 LtManketenas 9,5 LGelmė 7,2 LtDuetas 4,5 LtPenktadienis 9,5 LtŽiedas 11,2 LtMėlynasis kalnas 10,-LtGAIVIEJI GĖRIMAIKava 1,5 LtBalta kava 2,-LtCapuccino kava 2,-LtArbata 1,-LtĮvairios sultys 2,-LtDEGTINĖS 50 GR.Absoliut 6,-LtAbsoliut Citron 6,5 LtAbsoliut Peppar 6,5 LtLietuviška 3,-LtGediminas 5,-LtGrappa 3,-LtVISKIAI 50 GRAlita 5,-LtJ.Walher Red 7,2 LtJem Beem 7,2 LtBlach Welvet 6,5 LtCanadian West 6,7 LtKONJAKAI, BRENDŽIAINapoleon 6,-LtMetaxa 8,1 LtStoch’84 6,6 LtGloria 5,4 LtAlita 4,-LtTRAUKTINĖSBobelinė 3,-LtStarka 3,5 LtPalanga 3,5 LtDainava 3,-LtTrejos devynerios 3,-LtROMAICaptani Morgan 7,4 LtMalibu 7,-LtBacaedi 8,5 LtALUSBaltijos 0,3l 2,4 LtBaltijos 0,5l 4,-LtLIKERIAI 50 GR.Lapponia 9,4 LtCorollans 7,-LtAdvoccat 3,2 LtJuodų serbentų 2,5 LtŽagarės 2,5 LtKrupnikas 3,5 LtAmareto 3,5 LtŠAMPANAI 100 GR.Alita pusaiau saldus 3,0 LtAlita pusiau sausas 3,5 LtVERMUTAIStoch red 3,2 LtStoch white 3,2 LtBarbero rosso 3,9 LtCinzano rosso 4,9 LtMartini branco 9,5 LtMartini rosso 5,5 LtCampari 6,5 LtVYNAI 100 GR.Santa lucia 4,-LtDonna Eliza 4,-LtKagor 3,3 LtMeškos kraujas 3,3 LtTokaji muscat 4,-Lt

Kadorka 3,-LtMelisan rose 4,-LtMelisan blanc 4,5 LtBaron D’original blanc 3,-LtBaron D’original rouge 3,-LtB ir G fond 1725 rouge 64,-LtB ir G fond 1725 blanc 64,-LtCabernet 63,-Lt

UŽEIGOS “RAGAS” MENIU

ALUS BUT.Dvaro 0,5l 4,-LtDvaro 0,3l 2,4 LtHBH 0,5l 3,5 LtHBH 0,3l 2,1 LtFaxe 0,5l 4,-LtBalta meška 0,3l 3,5 LtBalta meška 0,5l 4,-LtRoyal 1,0l 7,-LtKoff 0,5l 5,-LtAldaris 0,5l 4,-LtGambrinas 0,5l 4,-LtMilžinų 0,5l 4,-LtEkstra 0,5l 4,-Lt7.30 0,5l 4,-LtDvarų 0,5l 4,-LtDEGTINĖ 50 GR.Lithuanian 2,9 LtPrezidento 3,5 LtFinlandia 6,-LtAbsoliut 6,-LtTeguila Sauza 6,-LtVISKIS 50 GR.J.Walher Red 9,-LtBlach Welvet 6,-LtTullamoze Dero 7,-LtDŽINAS 50 GR.Vilniaus 3,3 LtGeagram’s 5,-LtGordais Dry 7,-LtTRAUKTINĖS 50 GR.Starka 3,3 LtTrejos devynerios 3,3 LtPalanga 3,3 LtDainava 3,3 LtMalūnininkų 3,3 LtNaktigonė 3,3 LtPipirinė 3,3 LtSpanguolinė 3,3 LtVYNAS 100 GR.Cambras 3,2 LtBaron d’Arignac 2,8 LtRenė Barbier 5,-LtColdirola 2,8 LtCastel Dessert 2,8 LtKagor 2,8 LtMerlot 2,8 LtPaul Masson 3,5 LtCalvet Bordeux 5,6 LtKijafa 4,-LtBarbero 3,-LtMartini 5,-LtCinzano 5,-LtKarštas vynas 5,2 LtBRENDIS 50 GR.Alita 5,-LtMetaxa 5 žv. 7,-LtLIKERIS 50 GR.Benediktas 3,3 LtKrupnikas 3,3 LtBočių 3,3 LtŽagarės vyšnių 2,9 LtJuodųjų serbentų 2,9 LtCarolaus 7,-LtKahlua 8,-LtCIGARETĖSMalboro 5,-LtL ir M 4,-LtHolywood 4,-LtWest 4,-LtBond 3,-LtCigarai 2,-LtŽiebtuvėlis 1,5 LtDESERTAI 100 GR.Bananai šokolado padaže 4,2 LtLedai su šokoladu 3,5 LtLedai su vaisiais 3,5 LtLedai si sirupu 3,5 LtKarštas šokoladas 4,-LtŠokoladas “Kažūna” 4,-LtŠokoladas “Tiko” 2,5 LtŠokoladas “Ralis” 2,5 LtSaldainiai “Rafaelo” 1,-LtKramtomoji guma 2,-LtRiešutai sūrūs 5,4 LtRiešutai sūrūs 4,5 LtRiešutai “Pistacija” 3,-LtTraškučiai “Pringles” 4,-LtTraškučiai “Pringles” 2,-LtTraškučiai “Estrela” 3,-LtBananai (vnt.) 1,40 LtApelsinai (vnt.) 1,20 LtKARŠTI GĖRIMAIJuoda kava 1,5 LtBalta kava 1,5 LtCapucino kava 1,5 LtAiriška kava 4,5 LtCarolans kava 3,5 Lt

KAVINĖS – BARO “PUNTUKAS” MENIU

ŠALTŲ PATIEKALŲ MENIUJuodųjų ikrų užkandėlė 18,-LtRaudonųjų ikrų užkandėlė 9,-LtKarališkos krevetės su majonezu 50,-LtKrevetės su majonezu 17,-LtVištienos užkandėlė 5,-LtLiežuvis su majonezu 7,-LtPikantiška silkė 7,-LtSilkė su pupelėmis 3,-LtSilkė “Puntukas” 3,-LtSilkė su baklažanais 5,-LtSilkės suktinukai 3,5 LtSilkė su morkomis 3,-LtSilkė su obuoliais 3,-LtSilkė su anamonu 3,-LtKaimiška silkė 3,-LtSilkė su džiovintais grybais 9,-LtPietietiškos morkos 3,-LtKrabų salotos 5,-LtŠampinjonų salotos 9,-LtKopūstų ir pomidorų salotos 3,-LtAgurkų ir pomidorų salotos 3,5 LtSalotos su menke 11,-LtKrevečių salotos 9,-LtSalotos su alyvuogėmis 11,-LtSalotos “Nevėžis” 3,-LtBaltos salotos 3,-LtRyžių salotos 3,-LtKopūstų salotos su žirneliais 2,-LtPikantiškos mėsos salotos 6,-LtSalotos Mįslė 2,-LtKARŠTŲ PATIEKALŲ MENIUKarališkas šašlikas 14,-LtKepsnys “Puntukas” 19,-LtKepsnys “Sodžius” 12,5 LtŠventinis kepsnys 11,-LtKepsnys “Pasaka” 11,5 LtKepsnys “Rudenėlis” 9,5 LtKiejevo kotletas 10,-LtKepta šlaunelė 9,-LtĮdarytas pipiras 26,-LtKepsnys Lizdelis 12,-LtLietuviškas karbonadas 10,5 LtKepsnys “Kerpė” 12,-LtKepsnys “Aukuras” 17,-LtTroškintas liežuvis 14,5 LtKapotas šašlykas 14,-LtKepsnys “Janystė” 14,5 LtTauro dešrelės 12,-LtMedžiotojų dešrelės 17,- LtKeptas Upėtakis 5,-LtTroškintas žuvis 9,5 LtKepta žuvis 8,5 LtSilkė su bulvėmis 8,-LtBulvinukai 10,-LtVirtų bulvių kukuliai 6,-LtBulvių blyneliai 5,-LtČeburekai su mėsa 2,5 LtDuona su česnaku 2,5 LtSūris 3,-LtKeptos vištos 1 kg. 17,-Lt

Pastaba: gėrimai bendri su restoranu, o karštus patiekalus veža į namus.

RESTORANO “PUNTUKAS” MENIU

FIRMINIAI PATIEKALAISalotos “Puntukas 20,-LtSriuba “Puntukas” 3,-LtKepsnys “Puntukas” 30,-LtDesertas “Puntukas” 30,-LtVIŠTIENOS PATIEKALAIKarališkas šašlykas 14,-LtKepsnys 12,-LtKepsnys “Voveraitė” 17,5 LtKepsnys “Klumpė” 17,-LtŠventinis kepsnys 11,-LtKijevo kotletas 11,-LtFondne 54,-LtVištienos kepsnys 22,-LtJAUTIENOS PATIEKALAIAmerikietiškas kepsnys 17,5 LtKepsnys su padažu 19,5 LtKepsnys su avyvomis 18,-LtBistrogenas 17,5 LtVERŠIENOS PATIEKALAIKepsnys “Medutis” 21,5 LtVeršienos vėrinukai 21,5 LtVeršienos kepenėlės 18,-LtTroškinta veršiena 20,5 LtKepsnys “Sodžius” 18,5 LtKIAULIENOS PATIEKALAIKepsnys “Aukuras” 23,-LtKepsnys “Baravykas” 22,5 LtNatūralus karbonadas 15,5 LtMarinuotas karbonadas 16,5 LtApkeptas karbonadas 19,-LtTroškintas liežuvis 24,5 LtĮdaryta paprika 23,-LtKepsnys “Jaunystė” 21,-LtAštrus šašlykas 19,-LtMILTINIAI PATIEKALAILietiniai su krabais 5,-LtLietiniai su bananais 6,-LtLietiniai su ananasais 8,5 LtLietiniai su vaisiais 8,-LtLietiniai “Skanėstas” 9,-LtLietiniai su varške 7,-LtBulvinukai su mėsa 10,-LtKukuliai su padažu 6,-LtBulvių blyneliai 5,-LtVirtinukai su bulvėm 6,-LtČeburekai 7,-LtŽUVIES PATIEKALAITroškinta žuvis 19,-LtKepta žuvis 19,5 LtŽuvies šašlykas 19,-LtŠALDYTI PATIEKALAIJuodųjų ikrų užkandėlė 18,-LtRaudonųjų ikrų užkandėlė 9,-LtLašišos užkandėlė 12,-LtKrevetės su majonezu 17,-LtAvokadas su krevetėmis 29,-LtAvokadas su lašiša 27,-LtRūkytas ungyrys 47,-LtŽuvies lazdelės 7,-LtSilkė su grybais 8,5 LtSilkė su alyvuogėmis 8,-LtSilkė su baklažanais 7,-LtKaimiška silkė 3,-LtKrevetės su majonezu 17,-LtSilkė su morkomis 3,-LtSilkė su burokėliais 3,-LtDaržovių asorti 5,-LtKopūstų ir pomidorų salotos 3,-LtKrabų salotos 5,-LtMenkės kepenėlių salotos 8,5 LtPietietiškos salotos 3,-Lt

Totoriškos salotos 5,5 LtPikantiškos sūrio salotos 6,5 LtBaltosios salotos 3,-LtLiežuvis su majonezu 7,-LtSilkės kokteilis 8,-LtSilkė “Saulėgrąža” 9,5 LtKinietiška silkė 5,5 LtSalotos su tunu 18,-LtSalotos “Mozaika” 12,5 LtSalotos “Melionas” 9,5 LtSalotos “Alyvos” 14,-LtHolivudo salotos 10,-LtPADAŽAIBaltas padažas 2,-LtGrybų padažas 3,-LtRaudonas padažas 3,-LtRiešutinis padažas 3,-LtČesnakinis padažas 3,-LtPipirinis padažas 3,-LtKari padažas 3,-Lt

RESTORANO IR KAVINĖS – BARO GĖRIMŲ MENIU

VISKIS 50 GR.Balantaines 18,-LtTeacher’s 15,-LtCanadan Club 16,-LtPaddy 12,-LtJum Beam 12,-Lt

J.Walher Blach 18,-LtBlach Velvet 12,-LtGrand’s 12,-LtGordai’s Dry 15,-LtGreenalls original 9,-LtTangueray Gin 13,-LtMalibu 14,-LtLamb’s White 7,-LtBacardi Blanca 11,5 LtBacardi Gold 10,-LtBacardi Black 10,-LtDEGTINĖ 50 GR.Lietuviška 4,-LtAbsoliut 10,-LtSmirnoff red 10,-LtSmirnoff Citrus 10,-LtAbsoliut Kurant 11,5 LtAbsoliut Peppar 11,-LtFinlandia 10,-LtFinlandia spanguolių 11,-LtFinalandia Penapple 11,-LtGrappa 12,-LtGrappa Pinot 21,-LtGrappa Rosen 21,-LtSauza Gold 14,-LtTeguila Lopez 14,-LtTRAUKTINĖ 50 GR.Vyšnių 3,-LtJuodųjų serbentų 3,-LtMalūnininkų 5,-LtPalanga 4,-LtMedžiotojų 3,5 LtPuntukas 4,5 LtStarka 4,-LtNaktigonė 6,-LtŽalgiris 17,-LtTrejos devynerios 3,5 LtKONJAKAI 50 GR.Camus V.SOP 45,-LtMetaxa 7 žv. 20,-LtMetaxa 3 žv. 12,-LtMetaxa 5 žv. 15,-LtBrendis Rousand 7,-LtCourvoiser V.S.O.P 55,-LtBrendis “Alita” 7,-LtBrendis “Oskaras” 7,-LtBisguit V.S. 30,-LtBisguit V.S.O.P 50,-LtMartell Noblige 95,-LtLansen V.S.O.P 30,-LtDorville V.S. 11,-LtArm.Bv. “Ararat” 5 žv. 15,-LtBaileu’s Irich 16,-LtLIKERIS 50 GR.Corolands 17,-LtDe prune 6,-LtCreme de Casis 6,-LtTra nnaria 19,-LtPirat 6,-LtKirsberny 7,-LtKijafa 6,-LtAdvocat 7,-LtŠokoladinis 4,-LtPersikų 3,-LtŽagarės 4,-LtJuodųjų serbentų 3,-LtKavos 3,-LtSirupas 11,-LtBlue Curaco 8,5 LtLoponia Mustika 10,-LtLakka 10,-LtPeachs dream 10,-LtColumbus 10,-LtBenediktinas 4,-LtFrangelico 15,-LtALUS 0,5 LEkstra 7,-LtDvaro 6,-LtDvarų 12,-LtFaxe 7,-LtHolstein 7,-LtBaltoji meška 7,-LtTuborg 11,-LtCalsberg 11,-LtElefant 10,-LtPilsner 8,-LtUrguel 6,-LtDESERTAICoca – cola 3,-LtSprite 3,-LtFanta 3,-Lt“Kinder” kiaušinis 6,-Lt100 gr.šokoladas 5,-LtSaldainis “Rafaelo” 2,-LtSaldainiai 1,-LtRiešutai “Pistacijos” 5,-LtRiešutai dėžutėje 6,-LtGuma 2,-LtMineralinis vanduo 2,-LtCIGARAIAl Capone 10,-LtVero Cruzo 25,-LtPikeur 2,5 LtBelman siesta 2,5 LtBelman light 2,5 LtCIGARETĖSPier Carden 6,-LtLM 6,-LtMarlboro 6,-LtMaralboro light 6,-LtSalem 6,-LtWest 6,-LtRotmons 6,-LtBond 6,-LtPall Mall 6,-LtWinston 6,-LtGolden America 6,-LtCamel 6,-Lt“Vogue” mental 6,-LtDavidoff 12,-LtVYNASBaron range 5,-LtChanet rose 7,-LtCote de range 7,-LtCote de rose 7,-LtTokaji semi- sviet 6,-LtTokaji muscat 6,-LtTokaji Put 12,-LtMorsi de luxe 26,-LtCinzano Rosso 10,-LtCinzano bianco 10,-LtCinzano rose 10,-LtCinzano bitter 10,-LtCinzano Orangio 9,-LtSangria Fiesta 7,-LtPrince Philipe 7,-LtChranti 8,-LtCampari 20,-LtW.Rlug blanc 15,-LtVERMUTAS 100 GR.Martini rosso 12,-LtMartini bianco 12,-LtMartini bitler 12,-LtFonset range 14,-LtGrand Pontet 48,-LtGraves Blanc 28,-LtChardonnay 20,-LtChardonnay sawing 14,-LtChanet Merlot 9,-LtChanet Sipah 9,-LtGrill range 12,-LtWeste Bros de Blance 12,-LtBordeux 1725 25,-LtCorgiano 11,-LtBordenx 18,-LtCalvet Premiere 26,-LtPoully 46,-LtCotes 14,-LtChablis 35,-LtChahors 10,-LtDona Sol Merlot 22,-LtRiesling Trochen 10,-LtChianti Classico 24,-LtB ir G Muscadet 14,-LtMalsen swet 8,-LtŠAMPANAS 100 GR.Briut 5,-LtSausas 5,-LtPusiau saldus 6,-LtMuskatinis 6,-LtSauternes 40,-LtB ir G Fond. 1725 22,-LtBourgogne Aligote 183,-LtBeaujolais 63,-LtChateau Crogue 340,-LtFamoso rioja 250,-LtBordolino 55,-LtLuna di Luna 66,-LtFrascati 51,-LtAsti Martini 150,-LtAuksinis 60,-LtKaralius Mindaugas 75,-Lt

ĮVADAS

Dabartiniu laiku marketingo ir vadybos temos tapo bene aktualiausios. Tai galima suprasti. Šalies pramonės įmonių gamyba smukusi ir nematyti stabilaus vystymosi, bei greitos perspektyvos. Todėl labiausiai klesti tos įmonės ir organizacijos, kurios vykdo prekybą bei teikia paslaugas. Kadangi šių įmonių skaičius greitu tempu didėja, todėl konkurencijos mąstai smarkiai plečiasi. O tai verčia įmones keistis, derintis prie aplinkos ir žlugdyti konkurentus arba bankrutuoti pačioms. Būtent šiuos ir kitus aspektus išnagrinėsime pasirinkę vienos įmonės konkretų atvejį.Šio darbo tikslas yra akcentuoti įmonės “PUNTUKAS” padėtį šalies ir konkurentų atžvilgiu, numatyti jos silpnąsias ir stipriąsias puses. Kiekvieną įmonę galimą apibūdinti ne tik kaip gaminančią ir parduodančią produkciją, bet ir kaip atvirą sistemą, kuri santykiauja su ją supančiais objektas, darydama įtaką jiems ir turėdama savų tikslų. Aptardami šių aplinkų dalyvius mes pabrėšime jų atliekamas funkcijas, įvertinsime jų teikiamą naudą ir aptarsime kylančias problemas.Nagrinėjant įmonės marketingo strategiją analizuosime konkurentų galimybes, įvertinsime jų pliusius bei minusus,taipogi numatysime į ką savininkui labiausia reiktų atkreiptį dėmesį priviliojant naujus klientus. Parodysime ir aptarsime paslaugų rėmimo problemas.Išorinė aplinka be abejo lemia ir vidinę organizacijos veiklą, bei kultūrą. Ją būtina keisti, nes klientui ją įvertinti užtenka vienintelį kartą apsilankyti šios įmonės apartamentuose. Nemažą dalį šiai kultūrai daro įtakos ir savininko vadovavimo bruožai. Ypač kai joje yra trūkumų. Todėl šio skyriaus uždavinys parodyti ne tik naujo valdymo metodą, bet ir aptarti kartu su juo kylančias problemas.

1. ĮMONĖS “PUNTUKAS” PADĖTIES ANALIZĖ. BENDROS ŽINIOS APIE ĮMONĘ “PUNTUKAS”

Įmonė “Puntukas” įsikūrusi 1995 metais, per sekančius 4 metus labai išsiplėtė. Šiuo metu jos centrinė būstinė esti adresu Klaipėdos g.14. Įmonės savininkui priklauso restoranas, kavinė – baras, parduotuvė, grill baras ir kioskas. Pirmieji trys padaliniai sudaro prekybos tinklą vienoje vietoje, būtent Klaipėdos g.14. Likę 2 padaliniai išdėstyti centriniame Panevėžio turguje ir urmo bazėje. Įmonėje šiuo metu dirba 26 žmonės: 4 restorane, 2 kavinejė – bare, 9 virtuvėje, 2 gril bare, 5 parduotuvėje, 1 kioske, 3 administracijoje. 1999 metais įmonės pajamos sudarė 638353 Lt, iš kurių buvo 92900 bendro pelno. Nors ir pelnas nemažas, tačiau darbuotojams darbo užmokestis svyruoja nuo 450 – 700 Lt. Tai nėra daug. Prekybos vieta yra perspektyvi, nes čia pat miesto centras, mokymo įstaigos, didelis žmonių bei automobilių srautas, kas užtikrina pastovias ir nemažas pajamas. Tačiau gilėjant ekonominei krizei reikia mažinti paslaugų kainas, kad išlaikytų pastovius klientus. Įmonės savininkas lankosi autoritarinio valdymo stiliaus, tačiau vis dažniau pastebima globos ir skatinimo elementų. Reikia neužmiršti, kad personalas – tai įmonės pagrindas ir jos veikla didžiausiu momentu priklauso būtent nuo jo.

1.1. VEIKLĄ ĮTAKOJANTYS SVARBESNI APLINKOS VEIKSNIAI1.1.1. IŠORINĖS APLINKOS VEIKSNIAI

Šioje įmonėje darbuojasi 26 žmonės, todėl drąsiai galima teigti, jog ji atitinka visus organizacijai keliamus reikalavimus: joje dirba daugiau kaip 2 darbuotojai, visi turi bendrą tikslą, jų pastangos nukreiptos tikslui siekti, disponuoja nemažais ištekliais, yra vertikalus ir horizontalus darbų pasidalijimas, turi tarpusavio ryšių su išorine aplinka.

Šią organizaciją galima apibūdinti, kaip vientisą sistemą, kuri teikia savo paslaugas techniniu, organizaciniu ir ūkiniu požiūriu. Rezultatai aiškiai matomi dėka darbo objektų, darbo priemonių ir darbo subjektų derinimo sąveikos [1; 2]. Įmonė akcentuojama kaip socialinė sritis, todėl čia akcentuojami savininkų, darbuotojų ir valstybės interesai, derinami tarpusavyje jie duoda optimalų rezultatą. Produktų gamyba ir pardavimui nesibaigia įmonės veikla – ji yra atvira sistema, priklausydama nuo aplainkos, kartu daro įtaką jai pačiai. Todėl čia akcentuojamos įmonės visuomeninis pobūdis. Gaudama informaciją iš šalies, įmonės vadovybė pašalina chaosą, sumažina rizikos ir netikrumo laipsnį, kuri turi didžiulę įtaką darant tolesnius sprendimus. Išorinės aplinkos veiksnius, darančius įtaką įmonei, galima suskirstyti į tiesioginio ir šalutinio poveikio. Tiesioginio poveikio – vartotojai, konkurentai, tiekėjai, darbo išteklia, įstatymai, valstybinis reguliavimas. Šalutinio poveikio – ekonominiai socialiniai, politiniai, technologiniai, ekologiniai. Skiriami 5 tiesioginio poveikio veiksniai:1. Vartotojai – kadangi įmonės veikla plati, tad jos teikiamos paslaugos tvirtos visoms vartotojų socialinių klasių poreikių tenkinimui: Restoranas, stovintis miesto centre, labiau orientuotas į pasiturinčius žmones, priklausančius aukštesnei klasei;Kavinė – baras – vidutines pajamas gaunantiems asmenims;Parduotuvė – pasiturintiems, nes čia parduodamos prestižinės prekės;Gril baras – vidutines pajamas gaunantiems asmenims;Kioskas – žemiausiajam gyventojų sluoksniui, gaunančiam mažas pajamas.2. Konkurentai – būtinai priverčia bendradarbiauti, nes reikia atsižvelgti į jų užimamą padėtį, siūlomą meniu, teikiamų paslaugų kainas, taikomas nuolaidas bei marketingo programą. Tiesioginio poveikio konkurentai būtų šie: restoranas “Kelias”, užeiga “Ragas”, kavinė – baras “Rojaus paukštė”, užeiga – baras “Provincija”, baras “Čičinskas”. Jų buvimas šalia nulemia organizacijos veiklą: reklamą, kainas, aptarnavimą, darbo sąlygas, darbo užmokestį ir .t.t3. Tiekėjai – įmonė iš kitų įmonių gauna produktus, paslaugas, finansus. Rinkos sąlygomis vadovaudamasi kokybės ir kiekybės principais. Stambiausi iš esamų būtų tokie: AB “Spec.ATĮ”, AB “Elektros tinklai”, AB “Dujų tarnyba”, UAB “Gauda”, AB “Kalnapilis”, UAB “Mineraliniai vandenys”, AB “Bennet distributors”, AB “Naujieji pilėnai”, AB “Panevėžio maistas”, AB “Panevėžio pienas”, AB Puraja” ir kitos.4. Darbo ištekliai – pastaraisiais metais, gerėjant įmonės finansinei padėčiai, buvo priimama naujų darbuotojų.Nuolat keičiantis ekonomikos ir įmonės padėčiai, buvo būtina daryti personalo atranką, keisti darbuotojų specializaciją, siųsti darbuotojus į kvalifikacinius kurus. Kadangi pretendentų buvo daug, įmonės vadovybei tai leido pasirinkti geriausius iš esamų pretendentų ir suburti gerą darbo kolektyvą.5. Įstatymai ir reguliavimo formos -esant rinkos sąlygomis tai lėmė įmonės valdymo struktūrą, jos juridinį statusą, darbo santykius tarp valdomo ir valdančiojo personalo. Atsižvelgiant į įmonės pajamas buvo skiriami įvairūs mokesčiai: įmonės pajamų mokestis, fizinių asmenų pajamų mokestis, kelių mokestis, PVM mokestis, cukraus akcizas, nekilnojamojo turto mokestis, žemės mokestis, socialinis draudimas, savinink