Turizmas

Referatas

Beveik 75 metų patirtis turizmo srityje

Pasaulinės Turizmo Organizacijos pradžia buvo Oficialiųjų Turizmo
Viešųjų Organizacijų Tarptautinė Sąjunga įkurta 1925 metais Hagoje. Po
Antrojo pasaulinio karo ji buvo pervadinta – Oficialiųjų Turizmo
Organizacijų Tarptautinė Sąjunga (IUOTO) ir perkelta į Ženevą. IUOTO buvo
techninė, nevyriausybinė organizacija, kurioje narystė kulminaciniame taške
apėmė 109 Nacionalines Turizmo Organizacijas ir 88 Suvienytuosius Narius,
tarp jų privačias ir visuomenines grupes. Turizmui augant ir tapus
neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi, jo tarptautinis mastas dar išsiplėtė
ir nacionalinių vyriausybių vaidmuo tapo vis svarbesnis – jų veikla apėmė
ištisą spektrą nuo infrastruktūros iki nuostatų. Apie 1960-tuosius tapo
aišku, kad r reikalingos efektyvesnės priemonės kontroliuoti tolesnį
vystymąsi ir suteikti turizmui tarpvyriausybinį modelį specialiai
pritaikytą asmenų ir atostogų organizatorių mobilumui. 1967m. IUOTO nariai
patvirtino sprendimą reorganizuoti ją į tarpvyriausybinę organizaciją
įgaliotą rūpintis pasauliniu mastu visais reikalais liečiančiais turizmą ir
bendradarbiauti su kitomis kompetentingomis organizacijomis, ypatingai su
tomis, kurios priklauso Jungtinių Tautų sistemai, tokios kaip Pasaulinė
Sveikatos Organizacija (WHO), UNESCO, ir Tarptautinė Civilinės Aviacijos
Organizacija (ICAO). Panaši rekomendacija buvo priimta 1969 m. gruodžio
mėnesį JT Generalinėje Asamblėjoje, kuri pripažino “sprendžiamą ir
pagrindinį vaidmenį”, kurį reorganizuota IUOTO turėtų atlikti pasaulinio
turizmo srityje “bendradarbiaudama su egzistuojančiu JT aparatu”.
Sprendimas bu uvo ratifikuotas 1974 m. 51 tautos, kurių oficialios turizmo
organizacijos buvo IUOTO nariais. IUOTO buvo pervadinta į Pasaulinę Turizmo
Organizaciją (WTO) ir pirmoji jos Generalinė Asamblėja buvo sušaukta
Madride 1975 m. gegužės mėnesį. Sekretoriatas buvo įkurtas Madride sekančių
metų pradžioje Ispanijos vyriausybės kvietimu, kuri suteikė pastatą
centrinei būstinei. 1976 m. WT

TO tapo Jungtinių Tautų Vystymosi Programos
(UNDP) vykdančiąja agentūra, o 1977 m. buvo pasirašyta oficiali
bendradarbiavimo sutartis su pačia Jungtinių Tautų organizacija. Nuo pat
pirmųjų metų, WTO narystė ir įtaka pasaulio turizmui vis augo. 1977 m.
organizacija apėmė 138 šalis ir teritorijas ir per 350 Jungtinių Narių,
atstovaujančių vietinę vyriausybę, privatųjį sektorių, turizmo asociacijas
ir švietimo organizacijas.
Pasaulinė Turizmo Organizacija yra pirmaujanti tarptautinė organizacija
turizmo ir kelionių srityje. Ji veikia kaip globalinis turizmo potvarkių
įtvirtinimo forumas ir kaip turistų praktinio patyrimo šaltinis.
Organizacijai priklauso 138 šalys ir teritorijos ir daugiau nei 350
Jungtinių narių atstovaujančių vietinę vyriausybę, turizmo asociacijas ir
privataus sektoriaus kompanijas, įskaitant avia linijas, viešbučių grupes
ir ekskursijų vadovus. Su savo centrine būstine Madride, WTO yra
tarpvyriausybinė organizacija įgaliota Jungtinių Tautų plėsti ir vystyti
turizmą. Per turizmą, WTO tikisi skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų
kūrimą, suteikti akstiną aplinkos apsaugai ir kultūrinio paveldo
išsaugojimui, bei skatinti taiką ir savitarpio supratimą tarp visų pasaulio
tautų.

Pirmaujanti Stambiausioje Pasaulio Pramonėje

Pasaulinė Turizmo Organizacija įsitikinusi, kad vyriausybės vaidmuo yra
svarbiausias turizmo plėtotei. WTO egzistuoja tam, kad padėtų pasaulio
tautoms maksimaliai išnaudoti teigiamą turizmo įtaką, tokią kaip naujų
darbo vietų sukūrimas, nauja infrastruktūra ir pelnas gaunamas iš užsienio
valiutų, bei tuo pačiu kaip įmanoma sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ar
socialinei sferai.
Turizmo pramonė yra stambiausia pasaulio auganti pramonė, kurios augimas
beje nesumažės ir 21-me amžiuje. Įplaukos iš tarptautinio turizmo didėja
vidutiniškai po 9 proc. kasmet per pa

astaruosius 16 metų ir 1996 m. sudarė
$423 bilijonus. Per tą patį laikotarpį, tarptautinių kelionių skaičius
padidėjo vidutiniškai 4,6 proc. per metus ir 1996 m. pasiekė 594 milijonus.

WTO prognozuoja, kad iki 2000 metų tarptautinės kelionės pasieks 700
milijonų, o iki 2010 – ir vieną bilijoną. Atitinkamai, įplaukų augimas
prognozuojamas iki $621 bilijono iki 2000 metų ir 1,550 bilijono iki 2010
m.

Regioninė veikla

Tiesioginius veiksmus, kurie stiprina ir palaiko Nacionalinio Turizmo
Administravimo pastangas, vykdo WTO atstovai regionams.
Kiekvienam pasaulio regionui – Afrikos, Amerikos, Rytinės Azijos ir Ramiojo
vandenyno, Europos, Vidurio Rytų ir Pietų Azijos – Pasaulinės Turizmo
Organizacijos atstovai regionams skiria ypatingą dėmesį.
Įsikūrę centrinėje būstinėje Madride, atstovai regionams yra WTO
priešakinėje linijoje bendraujant su šalimis narėmis. Jie nuolat keliauja,
tačiau atstovai regionams labiau primena keliaujančius ambasadorius.

• Jie susitinka su kiekvienos šalies aukščiausiais turizmo

organizavimo pareigūnais jų regionuose aptarti iškylančių problemų

ir padėti rasti sprendimus.

• Jie yra kaip ryšys tarp turizmo valdžios ir Jungtinių Tautų Vystymo

Programos kuriant ypatingus vystymo projektus.

• Jie organizuoja nacionalinius seminarus ypatingai svarbiomis tam

kraštui temomis, tokius kaip Turizmo propagavimas Meksikoje arba

Ekoturizmas Kirgistane.
Visa ši veikla yra skirta Nacionalinio Turizmo Administravimo autoriteto
didinimui savo šalyje, ir tuo pačiu prisideda prie kiekvienos šalies
turizmo sektoriaus augimo.

Regioniniai Paramos Projektai

WTO turi unikalias galimybes įgyvendinti ypatingus projektus, kurie remia
turizmo plėtimą šalyse, kurios priklauso organizacijai. Šilko Kelias ir
Vergų Kelias yra du tokie projektai, vykdomi bendradarbiaujant su Jungtinių
Tautų Mokslo ir Kultūros Organizacija (UNESCO).
Šilko kelias: pradėtas 1994 m., WTO Šilko Kelio projekto ti

ikslas atgaivinti
turizmo pagalba senovinius kelius, kuriais naudojosi Marco Polo ir karavanų
prekeiviai, kurie sekė po jo. Šilko Kelias tiesiasi 12,000 km nuo Azijos į
Europą. Šešiolika Šilko Kelio valstybių sujungė savo jėgas šio projekto
įgyvendinimui: Japonija, Korėjos Respublika, DPR Korėja, Kinija,
Kazachstanas, Kirgistanas, Pakistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas,
Turkmenistanas, Iranas, Azerbaidžanas, Turkija, Gruzija, Graikija ir
Egiptas. Jungtinė paramos veikla apima bukletus ir vaizdajuostes,
pažintines keliones ir specialius renginius pagrindinėse turizmo prekybos
mugėse.
Vergų Kelias: Pradėtas 1995m. kaip Jungtinių Tautų Tarptautinių
Tolerancijos Metų dalis, Vergų Kelio tikslas padėti propaguoti kultūrinį
turizmą tarp vakarinės Afrikos tautų. Jo tiesioginis tikslas yra atstatyti
paminklus, išplėsti istorijos muziejus ir pradėti jungtines paramos
kampanijas pasirinktose turizmo propagavimo rinkose, kurios skatintų
užsienio turistus sužinoti daugiau apie šių šalių istoriją ir atrasti jų
šaknis. Projektą tikimasi išplėsti ateityje prijungiant ir kitas tautas
pietų ir rytinėje Afrikoje, taip pat ir Karibų jūros tautas.

Kaip finansuojama WTO

WTO pirmiausia finansuoja narių įmokos. Pilnateisiai nariai moka metinį
mokestį paskaičiuotą pagal ekonominio išsivystymo lygį bei turizmo svarbą
kiekvienoje šalyje. Suvienytieji Nariai moka nustatytą metinį mokestį
$20,000, o Jungtiniai Nariai moka $1,700 per metus.
WTO biudžete dviejų metų laikotarpiu 1996-97 viso buvo $18,099,000. Nario
mokesčio įnašai sudarė apie 90 proc. biudžeto, likusiąją dalį sudarė UNDP
parama, investicijų pelnas ir leidinių bei elektronikos produktų pardavimo
pelnas.

Kaip veikia WTO

Pagrindiniai Pasaulinės Turizmo Organizacijos valdymo organai yra šie:

• Generalinė Asamblėja
Generalinė Asamblėja yra aukščiausiasis Pasaulinės Turizmo Organizacijos
valdžios organas. Ji šaukiama kas du me

etus patvirtinti biudžeto ir veiklos
programų, ir aptarti gyvybiškai svarbias turizmo sektoriui temas. Kas
ketveri metai ji renka Generalinį Sekretorių.

• Vykdomoji Taryba
Vykdomoji Taryba yra WTO valdančioji taryba, turinti užtikrinti, kad
organizacija vykdytų savo veiklą ir laikytųsi biudžeto. Ji renkasi dukart
per metus ir yra sudaryta iš 26 narių, išrenkamų Generalinėje Asamblėjoje
santykiu – vienas nuo penkių Pilnateisių Narių. Suvienytieji Nariai ir
Jungtiniai nariai dalyvauja Vykdomosios Tarybos posėdžiuose kaip
stebėtojai.

• Regioninės komisijos

• Komitetai

• Sekretoriatas

Kas gali prisijungti prie Pasaulinės Turizmo Organizacijos

WTO priklauso trijų kategorijų nariai: Pilnateisiai Nariai, Suvienytieji
Nariai ir Jungtiniai Nariai.

• Pilnateisė narystė galioja visoms suverenioms valstybėms.

• Suvienytoji narystė galioja visoms teritorijoms, kurios neatsako už savo

užsienio ryšius. Narystę turi patvirtinti vyriausybės, kurios prisiima

atsakomybę už savo užsienio ryšius.

• Jungtinė narystė apima ištisą skalę organizacijų ir kompanijų dirbančių

arba tiesiogiai kelionių ir turizmo srityje ar su juo susijusiuose

sektoriuose. Jai priklauso: avia linijos ir kitos transporto kompanijos;

viešbučiai ir restoranai; ekskursijų vadovai; smulkieji kelionių agentai;

bankų įstaigos; leidybos grupės; konsultantai; švietimo ir tyrimų

organizacijos; vietos ir regioninės turizmo tarybos, ir kelionių pramonės

asociacijos. Jungtinę narystę turi patvirtinti šalis, kurioje yra

besikreipiančiojo centrinė būstinė.

Turizmo praktinės patirties perdavimas besivystančioms šalims yra viena iš
pagrindinių Pasaulinės turizmo Organizacijos užduočių.
Kaip Jungtinių Tautų Vystymo Programos vykdančioji agentūra, WTO įneša
dešimtmečių turizmo patirtį į visų tautų vystomą turizmą visame pasaulyje.
Veikdama vyriausybės narių prašymu, WTO garantuoja finansavimą, suranda
pasaulinio masto ekspertus ir vykdo įvairius turizmo plėtojimo projektus,
tiek didelius, tiek smulkius.
Veiklos periodu 1996-97 m., Pasaulinė Turizmo Organizacija vykdė vystymo
veiklą 42-jose šalyse, $4,4 milijono vertės.

Praktiniai Projektai

WTO vykdomi vystymo projektai dažnai apima visą tautos turizmo sektorių ir
reikalauja daugelio mėnesių darbo, tai pavyzdžiui, aplinkos išsaugojimo
vystymas Indijos Andamano salose pabaigtas 1996 m. Kiti ilgalaikių projektų
pavyzdžiai apima:

• Originalusis Turizmo Planas Ganoje (1996)

• Atstatymo ir Vystymo Planas Libane (1997)

• Veiksmų Planas Išsaugomo Turizmo Vystymo Uzbekistane (1997)
Projektai gali būti ir trumpalaikiai skirti kokiai nors neatidėliotinai
reikmei patenkinti. Sektoriaus paramos misija įvertinant ekonominį turizmo
įnašą Egipte 1996 m. būtų vienas iš tokių pavyzdžių. Kiti trumpalaikiai
projektai apima:

• Avia ekoturizmo vystymas Konge.

• Viešbučių klasifikacijos sistema Ekvadore.

• Nauji turizmo įstatymai Nikaragvoje.

• Kurortų valdymas Maldive.

• Oro transporto tyrimas Kosta Rikoje.

Išsaugantis Vystymas

Atsidarant naujiems turizmo maršrutams ir tobulinant jau egzistuojančius,
Pasaulinė Turizmo Organizacija yra svarbus saitas perduodant turizmo
technologijas iš Vakarų į Rytus ir iš Šiaurės į Pietus.
Visi WTO projektai yra pagrįsti išsaugojimo politika, užtikrinant, kad
ekonominė turizmo nauda nėra kompensacija žalos aplinkai ar vietos
kultūrai. Projektai taip pat užtikrina, kad vietos bendruomenės dalyvauja
planavimo procese ir gauna dalį pajamų iš turizmo plėtros.
Dirbant išvien su mūsų narių vyriausybėmis, aukojančiomis organizacijomis
ir privačiu sektoriumi, WTO tikslas yra užtikrinti, kad pajamos ir naujos
darbo vietos gaunamos iš naujo turizmo vystymo išliktų ir ateities kartoms.
WTO geriausiai žinoma veikla yra ekonominės turizmo reikšmės įrodymas ir
suprantamiausios pasaulinio turizmo statistikos pateikimas.
Narių vyriausybės, privačios turizmo kompanijos, firmos konsultantės,
universitetai ir žiniasklaida pripažįsta WTO kaip pasaulio labiausiai
išbaigtą ir patikimą globalinės turizmo statistikos ir prognozių šaltinį.
WTO nustato tarptautinius standartus turizmo įvertinimui ir ataskaitoms.
Jos rekomendacijos dėl turizmo statistikos buvo patvirtintos Jungtinių
Tautų 1993 m. ir buvo naudojamos visose pasaulio šalyse, sudarydamos bendrą
turizmo statistikos sistemą, kuri įgalina palyginti visų turizmo maršrutų
rezultatus su jų konkurentais.

Statistika

Turizmo statistika, analizė ir prognozės yra perduodamos per metines
profesionalių publikacijų serijas, įskaitant:

• Metinį Turizmo Statistikos Leidinį

• Turizmo Statistikos Santrauką

• Kelionių ir Turizmo Barometrą (3 per metus)
WTO statistikos sektorius suteikia greito duomenų apdorojimo paslaugą, kuri
pateikia pritaikytas statistines ataskaitas pagal narių pageidavimą.
Gaunama informacija apie visų turizmo aspektų vertinimą, tai: atvykimai,
įplaukos, vienos nakvynės vizitai, transporto rūšys, viešėjimo trukmė,
turistų išlaidumas ir svečių kilmė.
WTO turizmo statistikos duomenų bazė ir regioninio Turizmo Rinkos
Tendencijų duomenų elektroninė versija yra prieinama konsultacijai ir gali
būti perkelta tiesiai į vartotojo kompiuterį iš WTO Interneto puslapio:
www.world-tourism.org.
Šios paslaugos yra mokamos, bet visai nemokamos valstybėms narėms ir pusė
kainos moka jungtiniai nariai.

Rinkos Tyrimas

Stebėdama kur ir kaip turizmas plėsis ateityje, WTO pateikia turizmo
prognozes kiekvienam pasaulio regionui. 7 tomų leidimas Globalinė Turizmo
Prognozė apžvelgia turizmo tendencijas iki 2010 metų, o naujasis leidimas
Turizmas: 2020 Vizija papildo šias prognozes iki 2020 metų.
Rinkos tyrimas dėl turizmo išlaidų, ypatingai reklamos išlaidų yra vykdomas
WTO, o ataskaitos spausdinamos kasmetinėje publikacijoje Biudžetas ir
Nacionalinio Turizmo Administravimo Rinkotyros Planai.
WTO aplinkos departamentas artimai bendrauja su nariais ir kitomis
tarptautinėmis organizacijomis, kad užtikrintų jog naujasis turizmo
vystymas yra teisingai suplanuotas ir vykdomas saugant gamtos ir kultūrinę
aplinką.
Jo tikslas skatinti išsaugantį turizmo plėtojimą, o ne nekontroliuojamą
masinį turizmą buvo WTO narių pripažintas pastaraisiais metais. Jie
suvokia, kad vyriausybės bendradarbiaudamos su privačius sektoriumi
prisiima atsakomybę išlaikyti geros būklės aplinką ateities kartoms ir kaip
ateities turizmo sektoriaus sėkmės garantą.

Aplinkosaugos veikla

Išsaugančiojo turizmo vystymo tikslai yra aiškinami nariams WTO seminarų
metu, per investicijų forumus ir dalyvaujant globaliniuose susitikimuose,
taip pat įvairiose praktinėse publikacijose.
Pavyzdžiui, ankstesnis WTO Generalinis Sekretorius Antonio Enriques
Savignac dalyvavo Rio Aukščiausiojo lygio Žemės Susitikime 1992 m. ir
pasitarnavo pasiekiant, kad turizmo klausimas būtų įtrauktas į Agenda 21
kaip viena iš pramonių galinčių suteikti ekonominių lėšų aplinkos apsaugai.
Generalinis Sekretorius Francesco Frangialli atnaujino WTO atsidavimą
išsaugančiajam vystymui 1997 m. Jungtinių Tautų Aukščiausiojo lygio Žemės
Susitikime II Niujorke.

Siekimas aukštos kokybės, efektyvaus išsilavinimo ir apmokymo, kuris
atitiktų ateities turizmo profesionalų ir darbdavių poreikį yra WTO Naujų
Kadrų Ruošimo Departamento tikslas.
Bendradarbiaudama su 14 WTO Švietimo ir Mokymo Centrų visame pasaulyje, WTO
nustato globalinius turizmo išsilavinimo standartus.
TEDQUAL (Turizmo Mokymo Kokybės) metodologija, vystoma WTO, padeda
valstybėms narėms ir turizmo įmonėms įvertinti savo poreikius ir kurti
programas reikalingas pradinės darbo jėgos ruošimui, kurios atitiktų
didžiulį turizmo pramonės augimą.
Įdiegta naujovė – Baigiamasis Tinkamumo Turizmui Testas (GTAT) yra viena iš
priemonių skatinti mokymo plano standartizavimą ir labiau suvienodinti
tarptautiniu mastu kvalifikacinius turizmo laipsnius.
WTO Naujų Kadrų Ruošimo Departamentas siūlo regioninio Pedagogų Švietimo
seminarus, neakivaizdinio mokymo kursus ir Praktinius kursus WTO centrinėje
būstinėje išrinktiems turizmo darbuotojams iš šalių narių.
Informacija apie turizmo švietimą ir mokymą yra perduodama nariams per
įvairios medžiagos ir profesines publikacijas, įskaitant:

• Pedagogų Švietimas

• Įvadas į TEDQUAL: Turizmo Išsilavinimo ir Mokymo Kokybės Metodologija

• Žmonių Kapitalas Turizmo Pramonėje 21-me amžiuje

• Tarptautinis Turizmas

Kadangi globalinė konkurencija turizme vis stiprėja, kokybės faktorius
sėkmei ar nesėkmei gali tapti labai svarbus. WTO Turizmo Vystymo Kokybės
Departamentas siekia padėti nariams pagerinti paslaugų kokybę ir tapti
konkurentabiliais ir užtiktina išsaugojantį vystymąsi.
Apimami šie pagrindiniai kokybės komponentai:

• Konkurentabilumas liberalizuojant prekybą

• Susisiekimas, akcentuojant neįgaliuosius keliautojus

• Saugumas ir apsauga, įskaitant sveikatą

• Techniniai standartai
Informacija apie visus šiuos komponentus, kurie formuoja turizmo kokybę yra
perduodama nariams regioninių seminarų metu ir per publikacijas, įskaitant:
Turistų Saugumas ir Apsauga; GATS ir Turizmas; ir Siekiant Kokybės Turizme:
Vadovas Turizmo Organizatoriams.
Tarp specialių paslaugų kokybės departamentas siūlo: duomenų bazę apie
faktorius įtakojančius prekybą turizmo paslaugoms; Turizmo Tobulinimo
Taryba; bei Turizmas ir Vaikų Prostitucija – kurį galima rasti Internete.
Kokybės departamentas taip pat atsakingas už WTO bendradarbiavimą su
kitomis tarptautinėmis organizacijomis dirbančiomis šioje srityje, tokiomis
kaip: Tarptautinė Kriminalinės Policijos Organizacija (Interpol); Jungtinių
Tautų Konferencija Prekybai ir Vystymui (UNCTAD); Pasaulinė Prekybos
Organizacija (WTO/OMC); Pasaulinė Sveikatos Organizacija; bei Pasaulinė
Muitinių Organizacija (WCO).
WTO savo veikloje vadovaujasi įvairiais organizacijos narių priimtais
potvarkiais:

• Turizmo Teisės ir Turisto Kodeksas

• Rekomenduojam saugumo matai

• Turizmo galimybių kūrimas žmonėms su negalia devintame dešimtmetyje

• Informacija apie Sveikatą ir Formalumai Tarptautinių Kelionių metu

• WTO Pareiškimas dėl Organizuoto Sekso Turizmo Prevencijos
Liberalizacija, sveikata ir saugumas atspindi plačią ir tarpusavy susietų
faktorių skalę, susijusią su turizmo paslaugų kokybės gerinimu. WTO savo
veikla stengiasi panaikinti liūtis turizmui ir skatina prekybos
liberalizavimą turizmo paslaugoms.

Didėjantis turizmo pramonės svarbos suvokimas ir Pasaulinės Turizmo
Organizacijos svarbumas yra pagrindiniai WTO Susisiekimo ir Ryšių
Departamento veiklos tikslai.
Ryšiai su nariais palaikomi per WTO žinias, spausdinamas kas du mėnesius ir
per dalyvavimą svarbiausiose tarptautinio turizmo prekybos mugėse
įskaitant:

• ITB (Berlynas)

• FITUR (Madridas)

• Pasaulinė Kelionių Rinka (Londonas)

• BIT (Milanas)
Ne su nariais bendraujama per bendrąją žiniasklaidą, specializuotus
kelionių prekybos leidinius ir WTO puslapį Internete. WTO saugo duomenų
bazę iš 1,000 pagrindinių žurnalistų visame pasaulyje ir reguliariai
palaiko su jais ryšį per žinių laidas ar spaudos konferencijas.
Kitas WTO Susisiekimo ir Ryšių Departamento tikslas yra tobulinti valstybių
narių reklamos pastangas per efektyvius ryšius su žiniasklaida, kur jis
padeda organizuoti spaudos keliones ir ryšių su žiniasklaida seminarus. Jis
publikuoja Būti Žiniasklaidos Dėmesio Centre, tai ryšių vadovas, kuriame
skirta vietos pagrindinių žiniasklaidos leidinių sąrašui pasaulinėse
turizmo rinkose.

Publikacijos

Dauguma darbo ir tyrimų atliekamų įvairiuose Pasaulinės Turizmo
Organizacijos departamentuose nariams perduodama per publikacijas.
Susisiekimo ir Ryšių departamentas veikia kaip leidykla, išleidžianti po 20-
30 turizmo leidinių kasmet. WTO publikacijos parduodamos per tarptautinių
distributorių tinklą. Bendros publikacijų pardavimo įplaukos sudaro iš viso
$200-250,000 per metus ir papildo bendrą WTO fondą.

Leave a Comment