Turizmas

Referatas

Beveik 75 metų patirtis turizmo srityje

Pasaulinės Turizmo Organizacijos pradžia buvo Oficialiųjų TurizmoViešųjų Organizacijų Tarptautinė Sąjunga įkurta 1925 metais Hagoje. PoAntrojo pasaulinio karo ji buvo pervadinta – Oficialiųjų TurizmoOrganizacijų Tarptautinė Sąjunga (IUOTO) ir perkelta į Ženevą. IUOTO buvotechninė, nevyriausybinė organizacija, kurioje narystė kulminaciniame taškeapėmė 109 Nacionalines Turizmo Organizacijas ir 88 Suvienytuosius Narius,tarp jų privačias ir visuomenines grupes. Turizmui augant ir tapusneatsiejama modernaus gyvenimo dalimi, jo tarptautinis mastas dar išsiplėtėir nacionalinių vyriausybių vaidmuo tapo vis svarbesnis – jų veikla apėmėištisą spektrą nuo infrastruktūros iki nuostatų. Apie 1960-tuosius tapoaišku, kad r

reikalingos efektyvesnės priemonės kontroliuoti tolesnįvystymąsi ir suteikti turizmui tarpvyriausybinį modelį specialiaipritaikytą asmenų ir atostogų organizatorių mobilumui. 1967m. IUOTO nariaipatvirtino sprendimą reorganizuoti ją į tarpvyriausybinę organizacijąįgaliotą rūpintis pasauliniu mastu visais reikalais liečiančiais turizmą irbendradarbiauti su kitomis kompetentingomis organizacijomis, ypatingai sutomis, kurios priklauso Jungtinių Tautų sistemai, tokios kaip PasaulinėSveikatos Organizacija (WHO), UNESCO, ir Tarptautinė Civilinės AviacijosOrganizacija (ICAO). Panaši rekomendacija buvo priimta 1969 m. gruodžiomėnesį JT Generalinėje Asamblėjoje, kuri pripažino “sprendžiamą irpagrindinį vaidmenį”, kurį reorganizuota IUOTO turėtų atlikti pasaulinioturizmo srityje “bendradarbiaudama su egzistuojančiu JT aparatu”.Sprendimas bu
uvo ratifikuotas 1974 m. 51 tautos, kurių oficialios turizmoorganizacijos buvo IUOTO nariais. IUOTO buvo pervadinta į Pasaulinę TurizmoOrganizaciją (WTO) ir pirmoji jos Generalinė Asamblėja buvo sušauktaMadride 1975 m. gegužės mėnesį. Sekretoriatas buvo įkurtas Madride sekančiųmetų pradžioje Ispanijos vyriausybės kvietimu, kuri suteikė pastatącentrinei būstinei. 1976 m. WT
TO tapo Jungtinių Tautų Vystymosi Programos(UNDP) vykdančiąja agentūra, o 1977 m. buvo pasirašyta oficialibendradarbiavimo sutartis su pačia Jungtinių Tautų organizacija. Nuo patpirmųjų metų, WTO narystė ir įtaka pasaulio turizmui vis augo. 1977 m.
organizacija apėmė 138 šalis ir teritorijas ir per 350 Jungtinių Narių,atstovaujančių vietinę vyriausybę, privatųjį sektorių, turizmo asociacijasir švietimo organizacijas.Pasaulinė Turizmo Organizacija yra pirmaujanti tarptautinė organizacijaturizmo ir kelionių srityje. Ji veikia kaip globalinis turizmo potvarkiųįtvirtinimo forumas ir kaip turistų praktinio patyrimo šaltinis.Organizacijai priklauso 138 šalys ir teritorijos ir daugiau nei 350Jungtinių narių atstovaujančių vietinę vyriausybę, turizmo asociacijas irprivataus sektoriaus kompanijas, įskaitant avia linijas, viešbučių grupesir ekskursijų vadovus. Su savo centrine būstine Madride, WTO yratarpvyriausybinė organizacija įgaliota Jungtinių Tautų plėsti ir vystytiturizmą. Per turizmą, WTO tikisi skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietųkūrimą, suteikti a
akstiną aplinkos apsaugai ir kultūrinio paveldoišsaugojimui, bei skatinti taiką ir savitarpio supratimą tarp visų pasauliotautų.

Pirmaujanti Stambiausioje Pasaulio Pramonėje

Pasaulinė Turizmo Organizacija įsitikinusi, kad vyriausybės vaidmuo yrasvarbiausias turizmo plėtotei. WTO egzistuoja tam, kad padėtų pasauliotautoms maksimaliai išnaudoti teigiamą turizmo įtaką, tokią kaip naujųdarbo vietų sukūrimas, nauja infrastruktūra ir pelnas gaunamas iš užsieniovaliutų, bei tuo pačiu kaip įmanoma sumažinti neigiamą poveikį aplinkai arsocialinei sferai.Turizmo pramonė yra stambiausia pasaulio auganti pramonė, kurios augimasbeje nesumažės ir 21-me amžiuje. Įplaukos iš tarptautinio turizmo didėjavidutiniškai po 9 proc. ka

asmet per pastaruosius 16 metų ir 1996 m. sudarė$423 bilijonus. Per tą patį laikotarpį, tarptautinių kelionių skaičiuspadidėjo vidutiniškai 4,6 proc. per metus ir 1996 m. pasiekė 594 milijonus.

WTO prognozuoja, kad iki 2000 metų tarptautinės kelionės pasieks 700milijonų, o iki 2010 – ir vieną bilijoną. Atitinkamai, įplaukų augimasprognozuojamas iki $621 bilijono iki 2000 metų ir 1,550 bilijono iki 2010m.

Regioninė veikla

Tiesioginius veiksmus, kurie stiprina ir palaiko Nacionalinio TurizmoAdministravimo pastangas, vykdo WTO atstovai regionams.Kiekvienam pasaulio regionui – Afrikos, Amerikos, Rytinės Azijos ir Ramiojovandenyno, Europos, Vidurio Rytų ir Pietų Azijos – Pasaulinės Turizmo

Organizacijos atstovai regionams skiria ypatingą dėmesį.Įsikūrę centrinėje būstinėje Madride, atstovai regionams yra WTOpriešakinėje linijoje bendraujant su šalimis narėmis. Jie nuolat keliauja,tačiau atstovai regionams labiau primena keliaujančius ambasadorius. • Jie susitinka su kiekvienos šalies aukščiausiais turizmo organizavimo pareigūnais jų regionuose aptarti iškylančių problemų ir padėti rasti sprendimus. • Jie yra kaip ryšys tarp turizmo valdžios ir Jungtinių Tautų Vystymo Programos kuriant ypatingus vystymo projektus. • Jie organizuoja nacionalinius seminarus ypatingai svarbiomis tam kraštui temomis, tokius kaip Turizmo propagavimas Meksikoje arba Ekoturizmas Kirgistane.Visa ši veikla yra skirta Nacionalinio Turizmo Administravimo autoritetodidinimui savo šalyje, ir tuo pačiu prisideda prie kiekvienos šaliesturizmo sektoriaus augimo.

Regioniniai Paramos Projektai

WTO turi unikalias galimybes įgyvendinti ypatingus projektus, kurie remiaturizmo plėtimą šalyse, kurios priklauso organizacijai. Šilko Kelias irVergų Kelias yra du tokie projektai, vykdomi bendradarbiaujant su JungtiniųTautų Mokslo ir Kultūros Organizacija (UNESCO).Šilko kelias: pradėtas 1994 m., WTO Šilko Kelio projekto tikslas atgaivintiturizmo pagalba senovinius kelius, kuriais naudojosi Marco Polo ir karavanųprekeiviai, kurie sekė po jo. Šilko Kelias tiesiasi 12,000 km nuo Azijos įEuropą. Šešiolika Šilko Kelio valstybių sujungė savo jėgas šio projektoįgyvendinimui: Japonija, Korėjos Respublika, DPR Korėja, Kinija,Kazachstanas, Kirgistanas, Pakistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas,Turkmenistanas, Iranas, Azerbaidžanas, Turkija, Gruzija, Graikija irEgiptas. Jungtinė paramos veikla apima bukletus ir vaizdajuostes,pažintines keliones ir specialius renginius pagrindinėse turizmo prekybosmugėse.Vergų Kelias: Pradėtas 1995m. kaip Jungtinių Tautų TarptautiniųTolerancijos Metų dalis, Vergų Kelio tikslas padėti propaguoti kultūrinįturizmą tarp vakarinės Afrikos tautų. Jo tiesioginis tikslas yra atstatytipaminklus, išplėsti istorijos muziejus ir pradėti jungtines paramoskampanijas pasirinktose turizmo propagavimo rinkose, kurios skatintųužsienio turistus sužinoti daugiau apie šių šalių istoriją ir atrasti jų

šaknis. Projektą tikimasi išplėsti ateityje prijungiant ir kitas tautaspietų ir rytinėje Afrikoje, taip pat ir Karibų jūros tautas.

Kaip finansuojama WTO

WTO pirmiausia finansuoja narių įmokos. Pilnateisiai nariai moka metinįmokestį paskaičiuotą pagal ekonominio išsivystymo lygį bei turizmo svarbąkiekvienoje šalyje. Suvienytieji Nariai moka nustatytą metinį mokestį$20,000, o Jungtiniai Nariai moka $1,700 per metus.WTO biudžete dviejų metų laikotarpiu 1996-97 viso buvo $18,099,000. Nariomokesčio įnašai sudarė apie 90 proc. biudžeto, likusiąją dalį sudarė UNDPparama, investicijų pelnas ir leidinių bei elektronikos produktų pardavimopelnas.

Kaip veikia WTO

Pagrindiniai Pasaulinės Turizmo Organizacijos valdymo organai yra šie: • Generalinė AsamblėjaGeneralinė Asamblėja yra aukščiausiasis Pasaulinės Turizmo Organizacijosvaldžios organas. Ji šaukiama kas du metus patvirtinti biudžeto ir veiklosprogramų, ir aptarti gyvybiškai svarbias turizmo sektoriui temas. Kasketveri metai ji renka Generalinį Sekretorių. • Vykdomoji TarybaVykdomoji Taryba yra WTO valdančioji taryba, turinti užtikrinti, kadorganizacija vykdytų savo veiklą ir laikytųsi biudžeto. Ji renkasi dukartper metus ir yra sudaryta iš 26 narių, išrenkamų Generalinėje Asamblėjojesantykiu – vienas nuo penkių Pilnateisių Narių. Suvienytieji Nariai irJungtiniai nariai dalyvauja Vykdomosios Tarybos posėdžiuose kaipstebėtojai. • Regioninės komisijos • Komitetai • Sekretoriatas

Kas gali prisijungti prie Pasaulinės Turizmo Organizacijos

WTO priklauso trijų kategorijų nariai: Pilnateisiai Nariai, SuvienytiejiNariai ir Jungtiniai Nariai. • Pilnateisė narystė galioja visoms suverenioms valstybėms. • Suvienytoji narystė galioja visoms teritorijoms, kurios neatsako už savo užsienio ryšius. Narystę turi patvirtinti vyriausybės, kurios prisiima atsakomybę už savo užsienio ryšius. • Jungtinė narystė apima ištisą skalę organizacijų ir kompanijų dirbančių arba tiesiogiai kelionių ir turizmo srityje ar su juo susijusiuose sektoriuose. Jai priklauso: avia linijos ir kitos transporto kompanijos; viešbučiai ir restoranai; ekskursijų vadovai; smulkieji kelionių agentai;

bankų įstaigos; leidybos grupės; konsultantai; švietimo ir tyrimų organizacijos; vietos ir regioninės turizmo tarybos, ir kelionių pramonės asociacijos. Jungtinę narystę turi patvirtinti šalis, kurioje yra besikreipiančiojo centrinė būstinė.

Turizmo praktinės patirties perdavimas besivystančioms šalims yra viena išpagrindinių Pasaulinės turizmo Organizacijos užduočių.Kaip Jungtinių Tautų Vystymo Programos vykdančioji agentūra, WTO įnešadešimtmečių turizmo patirtį į visų tautų vystomą turizmą visame pasaulyje.Veikdama vyriausybės narių prašymu, WTO garantuoja finansavimą, surandapasaulinio masto ekspertus ir vykdo įvairius turizmo plėtojimo projektus,tiek didelius, tiek smulkius.Veiklos periodu 1996-97 m., Pasaulinė Turizmo Organizacija vykdė vystymoveiklą 42-jose šalyse, $4,4 milijono vertės.

Praktiniai Projektai

WTO vykdomi vystymo projektai dažnai apima visą tautos turizmo sektorių irreikalauja daugelio mėnesių darbo, tai pavyzdžiui, aplinkos išsaugojimovystymas Indijos Andamano salose pabaigtas 1996 m. Kiti ilgalaikių projektųpavyzdžiai apima: • Originalusis Turizmo Planas Ganoje (1996) • Atstatymo ir Vystymo Planas Libane (1997) • Veiksmų Planas Išsaugomo Turizmo Vystymo Uzbekistane (1997)Projektai gali būti ir trumpalaikiai skirti kokiai nors neatidėliotinaireikmei patenkinti. Sektoriaus paramos misija įvertinant ekonominį turizmoįnašą Egipte 1996 m. būtų vienas iš tokių pavyzdžių. Kiti trumpalaikiaiprojektai apima: • Avia ekoturizmo vystymas Konge. • Viešbučių klasifikacijos sistema Ekvadore. • Nauji turizmo įstatymai Nikaragvoje. • Kurortų valdymas Maldive. • Oro transporto tyrimas Kosta Rikoje.

Išsaugantis Vystymas

Atsidarant naujiems turizmo maršrutams ir tobulinant jau egzistuojančius,Pasaulinė Turizmo Organizacija yra svarbus saitas perduodant turizmotechnologijas iš Vakarų į Rytus ir iš Šiaurės į Pietus.Visi WTO projektai yra pagrįsti išsaugojimo politika, užtikrinant, kadekonominė turizmo nauda nėra kompensacija žalos aplinkai ar vietoskultūrai. Projektai taip pat užtikrina, kad vietos bendruomenės dalyvaujaplanavimo procese ir gauna dalį pajamų iš turizmo plėtros.Dirbant išvien su mūsų narių vyriausybėmis, aukojančiomis organizacijomis

ir privačiu sektoriumi, WTO tikslas yra užtikrinti, kad pajamos ir naujosdarbo vietos gaunamos iš naujo turizmo vystymo išliktų ir ateities kartoms.WTO geriausiai žinoma veikla yra ekonominės turizmo reikšmės įrodymas irsuprantamiausios pasaulinio turizmo statistikos pateikimas.Narių vyriausybės, privačios turizmo kompanijos, firmos konsultantės,universitetai ir žiniasklaida pripažįsta WTO kaip pasaulio labiausiaiišbaigtą ir patikimą globalinės turizmo statistikos ir prognozių šaltinį.WTO nustato tarptautinius standartus turizmo įvertinimui ir ataskaitoms.Jos rekomendacijos dėl turizmo statistikos buvo patvirtintos JungtiniųTautų 1993 m. ir buvo naudojamos visose pasaulio šalyse, sudarydamos bendrąturizmo statistikos sistemą, kuri įgalina palyginti visų turizmo maršrutųrezultatus su jų konkurentais.

Statistika

Turizmo statistika, analizė ir prognozės yra perduodamos per metinesprofesionalių publikacijų serijas, įskaitant: • Metinį Turizmo Statistikos Leidinį • Turizmo Statistikos Santrauką • Kelionių ir Turizmo Barometrą (3 per metus)WTO statistikos sektorius suteikia greito duomenų apdorojimo paslaugą, kuripateikia pritaikytas statistines ataskaitas pagal narių pageidavimą.Gaunama informacija apie visų turizmo aspektų vertinimą, tai: atvykimai,įplaukos, vienos nakvynės vizitai, transporto rūšys, viešėjimo trukmė,turistų išlaidumas ir svečių kilmė.WTO turizmo statistikos duomenų bazė ir regioninio Turizmo RinkosTendencijų duomenų elektroninė versija yra prieinama konsultacijai ir galibūti perkelta tiesiai į vartotojo kompiuterį iš WTO Interneto puslapio:www.world-tourism.org.Šios paslaugos yra mokamos, bet visai nemokamos valstybėms narėms ir pusėkainos moka jungtiniai nariai.

Rinkos Tyrimas

Stebėdama kur ir kaip turizmas plėsis ateityje, WTO pateikia turizmoprognozes kiekvienam pasaulio regionui. 7 tomų leidimas Globalinė TurizmoPrognozė apžvelgia turizmo tendencijas iki 2010 metų, o naujasis leidimasTurizmas: 2020 Vizija papildo šias prognozes iki 2020 metų.Rinkos tyrimas dėl turizmo išlaidų, ypatingai reklamos išlaidų yra vykdomasWTO, o ataskaitos spausdinamos kasmetinėje publikacijoje Biudžetas irNacionalinio Turizmo Administravimo Rinkotyros Planai.WTO aplinkos departamentas artimai bendrauja su nariais ir kitomis

tarptautinėmis organizacijomis, kad užtikrintų jog naujasis turizmovystymas yra teisingai suplanuotas ir vykdomas saugant gamtos ir kultūrinęaplinką.Jo tikslas skatinti išsaugantį turizmo plėtojimą, o ne nekontroliuojamąmasinį turizmą buvo WTO narių pripažintas pastaraisiais metais. Jiesuvokia, kad vyriausybės bendradarbiaudamos su privačius sektoriumiprisiima atsakomybę išlaikyti geros būklės aplinką ateities kartoms ir kaipateities turizmo sektoriaus sėkmės garantą.

Aplinkosaugos veikla

Išsaugančiojo turizmo vystymo tikslai yra aiškinami nariams WTO seminarųmetu, per investicijų forumus ir dalyvaujant globaliniuose susitikimuose,taip pat įvairiose praktinėse publikacijose.Pavyzdžiui, ankstesnis WTO Generalinis Sekretorius Antonio EnriquesSavignac dalyvavo Rio Aukščiausiojo lygio Žemės Susitikime 1992 m. irpasitarnavo pasiekiant, kad turizmo klausimas būtų įtrauktas į Agenda 21kaip viena iš pramonių galinčių suteikti ekonominių lėšų aplinkos apsaugai.Generalinis Sekretorius Francesco Frangialli atnaujino WTO atsidavimąišsaugančiajam vystymui 1997 m. Jungtinių Tautų Aukščiausiojo lygio ŽemėsSusitikime II Niujorke.

Siekimas aukštos kokybės, efektyvaus išsilavinimo ir apmokymo, kurisatitiktų ateities turizmo profesionalų ir darbdavių poreikį yra WTO NaujųKadrų Ruošimo Departamento tikslas.Bendradarbiaudama su 14 WTO Švietimo ir Mokymo Centrų visame pasaulyje, WTOnustato globalinius turizmo išsilavinimo standartus.TEDQUAL (Turizmo Mokymo Kokybės) metodologija, vystoma WTO, padedavalstybėms narėms ir turizmo įmonėms įvertinti savo poreikius ir kurtiprogramas reikalingas pradinės darbo jėgos ruošimui, kurios atitiktųdidžiulį turizmo pramonės augimą.Įdiegta naujovė – Baigiamasis Tinkamumo Turizmui Testas (GTAT) yra viena išpriemonių skatinti mokymo plano standartizavimą ir labiau suvienodintitarptautiniu mastu kvalifikacinius turizmo laipsnius.WTO Naujų Kadrų Ruošimo Departamentas siūlo regioninio Pedagogų Švietimoseminarus, neakivaizdinio mokymo kursus ir Praktinius kursus WTO centrinėjebūstinėje išrinktiems turizmo darbuotojams iš šalių narių.Informacija apie turizmo švietimą ir mokymą yra perduodama nariams per

įvairios medžiagos ir profesines publikacijas, įskaitant: • Pedagogų Švietimas • Įvadas į TEDQUAL: Turizmo Išsilavinimo ir Mokymo Kokybės Metodologija • Žmonių Kapitalas Turizmo Pramonėje 21-me amžiuje • Tarptautinis Turizmas

Kadangi globalinė konkurencija turizme vis stiprėja, kokybės faktoriussėkmei ar nesėkmei gali tapti labai svarbus. WTO Turizmo Vystymo KokybėsDepartamentas siekia padėti nariams pagerinti paslaugų kokybę ir taptikonkurentabiliais ir užtiktina išsaugojantį vystymąsi.Apimami šie pagrindiniai kokybės komponentai: • Konkurentabilumas liberalizuojant prekybą • Susisiekimas, akcentuojant neįgaliuosius keliautojus • Saugumas ir apsauga, įskaitant sveikatą • Techniniai standartaiInformacija apie visus šiuos komponentus, kurie formuoja turizmo kokybę yraperduodama nariams regioninių seminarų metu ir per publikacijas, įskaitant:Turistų Saugumas ir Apsauga; GATS ir Turizmas; ir Siekiant Kokybės Turizme:Vadovas Turizmo Organizatoriams.Tarp specialių paslaugų kokybės departamentas siūlo: duomenų bazę apiefaktorius įtakojančius prekybą turizmo paslaugoms; Turizmo TobulinimoTaryba; bei Turizmas ir Vaikų Prostitucija – kurį galima rasti Internete.Kokybės departamentas taip pat atsakingas už WTO bendradarbiavimą sukitomis tarptautinėmis organizacijomis dirbančiomis šioje srityje, tokiomiskaip: Tarptautinė Kriminalinės Policijos Organizacija (Interpol); JungtiniųTautų Konferencija Prekybai ir Vystymui (UNCTAD); Pasaulinė PrekybosOrganizacija (WTO/OMC); Pasaulinė Sveikatos Organizacija; bei PasaulinėMuitinių Organizacija (WCO).WTO savo veikloje vadovaujasi įvairiais organizacijos narių priimtaispotvarkiais: • Turizmo Teisės ir Turisto Kodeksas • Rekomenduojam saugumo matai • Turizmo galimybių kūrimas žmonėms su negalia devintame dešimtmetyje • Informacija apie Sveikatą ir Formalumai Tarptautinių Kelionių metu • WTO Pareiškimas dėl Organizuoto Sekso Turizmo PrevencijosLiberalizacija, sveikata ir saugumas atspindi plačią ir tarpusavy susietųfaktorių skalę, susijusią su turizmo paslaugų kokybės gerinimu. WTO savoveikla stengiasi panaikinti liūtis turizmui ir skatina prekybosliberalizavimą turizmo paslaugoms.

Didėjantis turizmo pramonės svarbos suvokimas ir Pasaulinės TurizmoOrganizacijos svarbumas yra pagrindiniai WTO Susisiekimo ir RyšiųDepartamento veiklos tikslai.

Ryšiai su nariais palaikomi per WTO žinias, spausdinamas kas du mėnesius irper dalyvavimą svarbiausiose tarptautinio turizmo prekybos mugėseįskaitant: • ITB (Berlynas) • FITUR (Madridas) • Pasaulinė Kelionių Rinka (Londonas) • BIT (Milanas)Ne su nariais bendraujama per bendrąją žiniasklaidą, specializuotuskelionių prekybos leidinius ir WTO puslapį Internete. WTO saugo duomenųbazę iš 1,000 pagrindinių žurnalistų visame pasaulyje ir reguliariaipalaiko su jais ryšį per žinių laidas ar spaudos konferencijas.Kitas WTO Susisiekimo ir Ryšių Departamento tikslas yra tobulinti valstybiųnarių reklamos pastangas per efektyvius ryšius su žiniasklaida, kur jispadeda organizuoti spaudos keliones ir ryšių su žiniasklaida seminarus. Jispublikuoja Būti Žiniasklaidos Dėmesio Centre, tai ryšių vadovas, kuriameskirta vietos pagrindinių žiniasklaidos leidinių sąrašui pasaulinėseturizmo rinkose.

Publikacijos

Dauguma darbo ir tyrimų atliekamų įvairiuose Pasaulinės TurizmoOrganizacijos departamentuose nariams perduodama per publikacijas.Susisiekimo ir Ryšių departamentas veikia kaip leidykla, išleidžianti po 20-30 turizmo leidinių kasmet. WTO publikacijos parduodamos per tarptautiniųdistributorių tinklą. Bendros publikacijų pardavimo įplaukos sudaro iš viso$200-250,000 per metus ir papildo bendrą WTO fondą.