Lizingo sutarties analizė

TURINYS

ĮVADAS 3
LIZINGAS 4
LIZINGO SUTARTIES OBJEKTAI 4
LIZINGO SANDORIAI 5
Lizingo davėjas 7
Lizingo gavėjas 7
LIZINGO SUTARTIES ANALIZĖ 9
Mokėjimo terminai 9
sutarties galiojimas 9
IŠVADOS 10
LITERATŪRA 11ĮVADAS
Lizingo paslaugos, padeda vartotojams naudotis reikalingais įrengimais, technologijomis, Lietuvoje teikiamos jau ne vienerius metus, vadovaujantis pasauline patirtimi, visuotinai priimtomis normomis. Lizingo samprata yra labai plati ir apima finansinius, komercinius, teisinius bei techninius aspektus. Plačiąja prasme lizingas apima aibę turtinių santykių, susijusių su turto perdavimu laikinam naudojimui, to turto įsigijimu ir tolesniu jo naudojimu. Finansiniu aspektu lizingas yra specifinė gamybinių priemonių, nekilnojamojo turto (išskyrus žemę ) ir įsigijimo finansavimo forma. Lizingo operacijų mechanizmas yrra sudėtingas ir priklauso nuo lizingo tipo ir rūšies. Priėmus naująjį Lietuvos Respublikos Civilini kodeksą, lizingo paslaugos reglamentuojamos Civiliniu kodeksu.LIZINGAS
Lizingas – tai netradicinė finansavimo sistema, jungianti ilgalaikės nuomos ir kreditavimo elementus. Ekonominiu požiūriu lizingas – tai ilgalaikis kreditas prekine forma, kai išnuomotos priemonės savininkas už suteiktą daiktinę paskolą gauna palūkanas.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas apibrėžia lizingo (finansinės nuomos) sutarties sampratą bei reglamentuoja šios sutarties sudarymą. Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens (lizingo obbjekto tiekėjo) kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad, sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą, daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita.LIZINGO SU

UTARTIES OBJEKTAI
Lizingo sutarties objektai gali būti:
Ш vartojimo paskirties prekės (automobiliai, šaldytuvai, televizoriai, videotechnika ir kt.);
Ш kontorų ir poligrafiniai įrenginiai, perforavimo, rūšiavimo, kopijavimo įrenginiai, distancinio ir teleryšio priemonės;
Ш skaičiavimo technika ir informacinės apdorojimo priemonės;
Ш transporto priemonės (sunkvežimiai, lėktuvai, sraigtasparniai, laivai, konteineriai, specialūs vagonai);
Ш kėlimo ir transportavimo bei kelių tiesimo įrenginiai;
Ш bendra pramoninės paskirties įrenginiai (standartiniai ir unikalūs, staklių pramonės, energetinių ir elektrotechninių mašinų gamybos, lengvosios pramonės ir sandėliavimo įrenginiai);
Ш stacionariniai, sukomplektuoti ir parengti naudoti įmonių įrenginiai;
Ш naudoti ar atsitiktiniai parduodami įrenginiai.

Lizingo sutarties dalyku gali būti bet kokie nesunaudojami kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, išskyrus žemę ir gamtos išteklius.

Lizingas, palyginus su bankų teikiamomis paskolomis, – palankesnė verslo finansavimo forma:
ь lizingo teikėjas žymiai lanksčiau nei bankai prisitaiko prie kliento poreikių;
ь palūkanos paprastai yra mažesnės nei banko kreditų;
ь nereikalaujama užstato;
ь lizingas nesumažina įmonės galimybių skkolintis iš kitų šaltinių.

Lizingas – ypač palankus mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi:
ь įsigyjant prekę nereikalingas išorinis finansavimo šaltinis;
ь prekę galima naudoti dar nesumokėjus visos jos vertės;
ь už prekę atsiskaitoma mokant fiksuotas sumas su fiksuotomis palūkanomis (apsisaugoma nuo infliacijos);
ь įsigyjant prekę, atidedami mokėjimai, o tai leidžia efektyviau valdyti įmonės išteklius – nusipirkti reikiamų žaliavų, atsargų ar pan.LIZINGO SANDORIAI
Lizingo sandoriai yra dviejų tipų:
Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma), kai, pasibaigus lizingo sutarčiai, turtas pereina kliento nuosavybėn;
veiklos lizingas, kai turtu klientas naudojasi tik lizingo su

utarties laikotarpiu. Pastaruoju atveju klientui gali būti suteikiama teisė pasibaigus sutarties laikotarpiui nuomojamą turtą nusipirkti.

Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma) yra tokia lizingo rūšis, kai klientas per nuomos laikotarpį sumoka visą turto įsigijimo kainą, palūkanas bei pridėtinės vertės mokestį, ir, pasibaigus nuomos laikotarpiui, tampa turto savininku. Dažniausiai finansinis lizingas (išperkamoji nuoma) yra ilgalaikis sandoris. Išnuomotas turtas įtraukiamas į kliento balansą ir klientas skaičiuoja jo nusidėvėjimą. Finansiniu lizingu (išperkamąja nuoma) naudojasi įmonės ir fiziniai asmenys, įsigyjantys gamybos įrangą, lengvuosius automobilius ir ūkines transporto priemones bei nekilnojamuosius daiktus.

Pagal Lietuvos lizingo asociacijos 2005 m. rugsėjo 30 d. duomenis Lietuvoje finansinis lizingas sudaro apie 93 proc. visų lizingo sandorių.

Veiklos lizingas yra nuomos sandoris, kai lizingo bendrovė įsigyja kliento pageidaujamą turtą ir perduoda jį klientui naudotis iki nustatyto termino. Pasibaigus sutarčiai, turtas grąžinamas lizingo bendrovei. Jei klientas pageidauja, jam suteikiama galimybė, pasibaigus nuomos laikotarpiui, turtą nusipirkti už kainą, lygią iš anksto sutartyje nustatytai likutinei turto vertei. Šiuo būdu įmonės dažniausiai nuomojasi automobilius. Nuomos įmokos įtraukiamos į įmonės sąnaudas. Viena iš veiklos lizingo rūšių yra nuoma su visišku aptarnavimu, kai kliento mokami nuomos mokesčiai apima visas su turto naudojimu susijusias paslaugas.

Veiklos lizingo sutartyse dažniausiai numatoma teisė nuomininkui pirma laiko nutraukti sutartį ir grąžinti objektą savininkui. Nuomininkui tai aktualu, nes jis tu
uri galimybę grąžinti priemonę, jeigu ji moraliai paseno, tapo nereikalinga arba atsirado finansinių lėšų įsigyti techniniu ir technologiniu požiūriu efektyvesnę priemonę.

Pagal Lietuvos lizingo asociacijos duomenis veiklos lizingas nėra pakankamai išplėtotas ir Lietuvoje 2005 m. rugsėjo 30 d. sudaro tik apie 7 proc. visų lizingo sandorių.
Pagal Lietuvos lizingo asociacijos duomenis, jos narių – 12 bendrovių – lizingo portfelis 2005 m. rugsėjo 30 d. siekė apie 4791,9 mln. litų. Lietuvos lizingo rinkoje dominuoja dvi bendrovės, “Hansabank” grupės įmonės Lietuvoje ir UAB SEB VB lizingas, kurios užima apie 74 proc. rinkos.

Lizingo sutarties trukmė

Lizingo sutartis yra vidutinės trukmės (nuo 1 iki 5 metų) ar ilgalaikė kreditavimo operacija (nuo 3 iki 10 ar net iki 20metų).

Klasikinis lizingas

Klasikiniam lizingui būdinga trišalė sutartis, kai sandoryje dalyvauja trys šalys – lizingo davėjas (nuomotojas), lizingo gavėjas (nuomininkas) ir lizingo objekto tiekėjas.Lizingo davėjas
Svarbiausias vaidmuo lizingo operacijoje tenka lizingo davėjui. Sudaręs su lizingo gavėju lizingo sutartį, nuomotojas perka įrangą, transporto priemones, pastatus ar kitą materialųjį turtą ir, įrašęs juos į savo balansą, išnuomoja lizingo gavėjui už tam tikrą mokestį. Lizingo davėju gali būti:
ь finansinės lizingo bendrovės, kurias lizingo operacijoms vykdyti sukuria bankai;
ь specializuotos lizingo kompanijos, kurios be finansinių paslaugų teikimo, prižiūri ir remontuoja išnuomotą turtą, konsultuoja turto eksploatavimo klausimais ir kt., ar palaiko ryšius su tam tikros įrangos gamintojais arba jų atstovais;
ь įmonės, kurioms lizingo veikla nėra pa

agrindinis verslas. Paprastai tokios įmonės turi finansinių išteklių nesudėtingoms lizingo operacijoms finansuoti.Lizingo gavėjas
Antrasis lizingo sandorio dalyvis yra lizingo gavėjas. Lizingo gavėju gali būti juridinis ar fizinis asmuo.
Finansinio lizingo sutartis lizingo gavėjui numato tokias sąlygas:
ь užpajamuoti lizinguojamas priemones kaip kaip savo ilgalaikį turtą;
ь skaičiuoti lizinguojamų priemonių nusidėvėjimą;
ь apdrausti lizinguojamą objektą lizingo davėjo naudai;
ь nurašyti į išlaidas lizingo davėjui mokamas įmokas;
ь pasibaigus lizingo sutarčiai, mokamai ar nemokamai perimti į savo nuosavybę lizinguotą turtą;
ь leidžiama iš karto naudoti lizingo priemonę kaip savo, neturint pakankamai lėšų jai įsigyti;
ь suteikiama pirmumo teisė pratęsti ar atnaujinti lizingo sutartį;
ь suteikia dalį lėšų kitiems tikslams.

Lizingo objekto tiekėjas

Trečiasis lizingo operacijos dalyvis yra lizingo objekto tiekėjas, kuriuo gali būti tik juridinis asmuo: gamybos ar prekybos įmonė.

Lizingo operacijose gali dalyvauti ir brokerinės lizingo įmonės. Jos tiesiogiai nefinansuoja objekto, bet atlieka tarpininko funkcijas tarp lizingo objekto tiekėjo, lizingo davėjo ir lizingo gavėjo.

Lizingo sutartyje gali būti nurodoma bendra įmokų suma per visą lizingo laikotarpį bei vidutinės kasmetinės įmokos. Vidutinės kasmetinės įmokos gali būti numatytos pastovios, didėjančios ar mažėjančios. Jų pobūdis priklauso nuo taikomų kredito ir palūkanų skaičiavimo taisyklių.

Dažniausiai taikomi du būdai. Pirmasis – grąžinamų kreditų dydis nesikeičia, o mažėja apskaičiuotų palūkanų suma kasmet mažėja. Antrasis – kasmetinė bendra įmokų suma išlieka pastovi. Ji sudaryta iš didėjančių grąžinimo kredito sumų ir atitinkamai mažėjančių apskaičiuotų palūkanų.LIZINGO SUTARTIES ANALIZĖ
Nagrinėjama sutartis yra finansinis lizingas (1 PRIEDAS). Jo objektas yra vartojimo paskirties prekė – šaldytuvas. Šio lizingo gavėjas yra ir naudotojas, todėl ir sutartyje jis yra vadinamas lizingo gavėju – Marius Zalieckas. Lizingo davėjas UAB „SNORO lizingas“, kuriam atstovauja Ieva Rakutienė. Lizingo objekto tiekėjas – UAB „Aurelijus ir Giedrius“.

UAB “Snoro lizingas” pagrindinės sąlygos, pardavimo tvarka ir reikalavimai

Norint pirkti išsimokėtinai asmuo turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
1. Turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų.

2. Turi gauti oficialias pajamas.

Pagrindinės sąlygos:
1. Pardavimas išsimokėtinai vyksta tokia tvarka:
Ш Asmeniniai duomenys iš paso ir Sodros pažymėjimo pardavimo vietoje yra įvedami į „on line“ režimu veikiančia UAB „Snoro lizingas“ sistemą www.sl.lt.
Ш Sistema pasiūlo galimus išsimokėjimo terminus ir pabrangimus.
Ш Pasirenkamas tinkantis išsimokėjimo planas ir pasirašoma pardavimo išsimokėtinai sutartis.
Ш Sumokamas pradinis įnašas ir gaunama prekė.Mokėjimo terminai
Marytė Z. sumokėjo UAB „SNORO lizingui“ 155.00 Lt. avansą, sudarantį dalį prekės kainos 10%. Už veiksmus, susijusius su šios sutarties sudarymu, Marytė Z. sumokėjo UAB „SNORO lizingui“ sutarties tvarkymo mokestį 36.58 Lt. (2%). Nuomojamos prekės pabrangimas 9.507 %. Išperkamosios dienos terminas 12 mėn., tai yra vieni kalendoriniai metai, kurie turi 360 dienų, o vienas mėnuo 30 dienų. Nesumokėjusi mėnesinės įmokos (128 Lt.) per 5 kalendorines dienas nuo eilinio mokėjimo datos, Marytė Z. privalo nuo šios dienos mokėti UAB „SNORO lizingui“ už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus faktiškai įmokėta reikiama suma, delspinigius – 1% visos laiku nesumokėtos sumos. Visi mokėjimai atliekami litais. Pasikeitus oficialiam lito ir JAV dolerio kursui, šalys susitaria perskaičiuoti mokėjimus pagal grafike nustatytą mokėjimo dieną galiojantį oficialų lito ir JAV dolerio kursą taip, kad mokėjimo ekvivalentas JAV doleriais nepakistų. Sutarties sudarymo dieną 1 Lt. Lygus 0,25 JAV dolerio.Sutarties galiojimas
Sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo momento 2001 m. rugsėjo 29d. ir galiojo tol, kol šalys vykdė šios sutarties įsipareigojimus 2002 m. rugsėjo 29d.IŠVADOS
1. Lizingo paslaugos, padeda vartotojams naudotis reikalingais įrengimais, technologijomis, Lietuvoje teikiamos jau ne vienerius metus, vadovaujantis pasauline patirtimi, visuotinai priimtomis normomis.
2. Lizingo sutarties surašymo faktas garantuoja, kad abiejų sutarties šalių interesus ir teises gins Lietuvos Respublikos įstatymai.
3. Lizingo sutartis yra vidutinės trukmės (nuo 1 iki 5 metų) ar ilgalaikė kreditavimo operacija (nuo 3 iki 10 ar net iki 20metų).
4. Klasikiniam lizingui būdinga trišalė sutartis, kai sandoryje dalyvauja trys šalys – lizingo davėjas (nuomotojas), lizingo gavėjas (nuomininkas) ir lizingo objekto tiekėjas.LITERATŪRA
1. Vytautas Sūdžius, “Sutartys: principai ir praktika”, Vilnius, UAB “Pačiolis”, 2001.
2. “Pavyzdinės sutartys”, Vilnius, UAB “Mokesčių srautas”
3. http://www.google.lt
4. http://www3.lrs.lt/

Leave a Comment