AB “Ūkio banko lizingas” išperkamosios nuomos(lizingo) sutartis

Turinys

AB “Ūkio banko lizingas” 3
Lizingo sutartis ir jo keliami reikalavimai 5
Išvados 13
Naudota literatūra 14

AB „Ūkio banko lizingas“

Mano pasirinkta sutartis yra ūkio banko lizingas išperkamosios nuomos(lizingo) sutartis. UAB “Ūkio banko lizingas” – antrinė AB Ūkio banko įmonė, įregistruota 1997 metais, šiuo metu teikianti lizingo (finansinės nuomos), išperkamosios nuomos, grįžtamojo lizingo ir veiklos nuomos paslaugas. Įmonė įsikūrusi Kaune, aktyviai veikia atstovybės Vilniuje ir Klaipėdoje. Kituose šalies regionuose glaudžiai bendradarbiaujama su banko filialais, siekiant pateikti savo ir banko klientams lanksčius ir efektyvius finansinius sprendimus.
Lizingas (išperkamoji nuoma) – tai kreditas prekių irr paslaugų forma. Sudarę išperkamosios nuomos sutartį, klientas iš karto gauna prekę arba jam suteikiama paslauga. Visiškai atsiskaičius su lizingo bendrove, prekė tampa kliento nuosavybe.
Pirkdami išsimokėtinai per “Ūkio banko lizingą”, klientas bus apdraustas. Jei ištiktų nelaimė, kliento skolą lizingo bendrovei padengs gyvybės draudimo bendrovė “Bonum Publicum”. “Ūkio banko lizingas” Klientą apdraus gyvybės rizikos draudimu-nemokamai!
10% nuolaida palūkanoms
Pakartotinai sudarant sutartį su “Ūkio banko lizingu”, suteikiama 10 proc. nuolaida palūkanoms.
Nuolaida suteikiama, jei esate laiku ir visiškai atsiskaitę bent už vieną pirkinį, įsigytą išsimokėtinai peer “Ūkio banko lizingą” ar kitas lizingo kompanijas.

Pranašumai:
• Visoje Lietuvoje gausu parduotuvių, kuriose galima pirkti išsimokėtinai.
• Didelė prekių įvairovė.
• Patrauklios, lanksčios išsimokėjimo sąlygos.
• Minimalūs reikalavimai Jūsų pajamoms.
• Minimalus dokumentų kiekis, norint pasinaudoti paslauga.
• Greitas ir patogus aptarnavimas.
• Didelis įmokų priėmimo tinklas.

br />• Ypatingos sąlygos nuolatiniams klientams.
Lizingas (išperkamoji nuoma) nuomos sąlygos:
• Minimali finansuojamo turto suma – 150 Lt;
• Išsimokėjimo terminas: nuo 3 iki 36 mėnesių. Tam tikrais atvejais sutarties terminas gali būti ilgesnis;
• Avansinis mokestis – nuo 0 Lt;
• Mokėjimai – kas mėnesį;
• Pabrangimo koeficientas ir sutarties mokestis priklauso nuo prekės vertės, avanso dydžio bei sutarties termino;
• Prekės draudimas neprivalomas.
Lizingas (išperkamoji nuoma) nuomos būdu galima įsigyti:
• Baldus,
• Buitinę techniką,
• Audio / video techniką,
• Kompiuterinę techniką,
• Orgtechniką,
• Nekilnojamą turtą,
• Statybines ir apdailos medžiagas,
• Santechnikos įrangą,
• Naujas ir naudotas transporto priemones,
• Pramonės, prekybos įrangą,
• Ž.ū. techniką ir įrengimus.

Mano pasirinkta sutartis susideda iš 13 nuostatų kurių reikia laikytis:
1. Sutarties dalykas. Lizingo įmonė perka iš Nuomininko pardavėjo turtą ir perduoda jį Nuomininkui valdyti ir naudoti už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą Sutartyje numatytą kainą, turtas pereis Nuomininkui nuosavybės teeise.
2. Mokėjimų tvarka. Nuomininkas įsipareigoja mokėti visas mokėjimų grafike numatytas įmokas. Sąskaita faktūra Nuomininkui pateikiama tik pagal jo rašytinį pranešimą. Nuomininkui atliekant mokėjimus Lizingo įmonei mokama suma pirmiausiai sumokami despinigiai, baudos,, toliau-palūkanos, PVM, ir kt. Mokesčiai.
3. Turto priėmimo-perdavimo sąlygos ir tvarka. Perimant turtą iš Pardavėjo, lizingo įmonei atstovauja Nuomininkas, įgaliotas lizingo įmonės. Turto perdavimas įforminamas rašytiniu Turto perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo Nuomininkas ir Pardavėjas. Jeigu Nuomininkas per 30 dienų nepasirašo akto, turto priėmimas laikomas įvykusiu po to, kai Pardavėjas pateikė turtą Nuomininkui. Pardvavėjas at

tsako už garantiją, turto trūkumus 2 metus. Nuomininkas turi teisę 2 metus kreitis į lizingo įmonę dėl turto trūkumų. Jei Nuomininkas pažeidžia turtą Pardavėjai už ją neatsako.Nuomininkas privalo saugoti ir atsakyti už turtą iki kol pasibaigs išsimokėjimo terminas.
4. Nuomininko teisės. Nuomininkas turi tesisę išpirkti turtą iki šia sutartimi nustatyto išpirkimo termino pabaigos. Jei nori išpirkt turtą anksčiau nustatyto laiko Nuomininkas privalo sumokėti lizingo įmonei visą neišpirktą turto vertę ir kitus priskaičiuotus mokesčius. Nuomininkas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmeniniai duomenys, turi teisę ištisyti duomenis jei jie neteisingi.
5. Nuomininko įsipareigojimai. Turi apmokėti visas išlaidas, mokesčius, atsirandant valdant ir naudojant turtą, taip pat kitas jam skirtas išlaidas. Lizingo įmonei pareikalavus per 5 dienas dokumentų nuomininkaas privalo juos pateikti. Šios sutarties atsiskaitymus mokama grynais pinigais ar į kasą pavedimu Lizingo įmonei. Įvykus turto vagystei, gaisrui, komunikacijų gedimui ar gamtinių jėgų poveikiui, dėl ko grėsmė turtui reikia nedelsiant pranešti Lizingo įmonei ir atitinkamoms tarnyboms. Jeigu turtas draustas jis privalo pranešti Lizingo įmonei su draudimu. Nutraukus šią sutartį Lizingo įmonės iniciatyva, sudaryti sąlygas Lizingo įmonei ar jos įgaliotam atsovui atsiimti turtą. Turtu naudotis rūpestingai ir atidžiai, jei to nesilaikoma Lizingo įmonė gali pareikalauti atlyginti nuostolius. Neperleisti turto tretiems asmenims.
6. Lizingo įmonės teisės. Tikrina dokumentus susijusius su šia sutartimi, reikalauja iš Nu
uomininko visos reikalingos informacijos apie pastarojo finansinę ir turto būklę. Nuomininkui daugiau kaip 30 dienų pradelsus sutartyje nurodytus mokėjimus ar jų dalį, reikalauti grąžinti turtą, negrąžinant Nuomininkui jo sumokėtų įmokų.
7. Lizingo įmonės įsipareigojimai. Įgyti iš Pardavėjo turtą ir perduoti jį Nuomininkui nurodytomis sąlygomis. Teikti Nuomininkui informaciją apie sutarties vykdymą ir jo įsiskolinimus. Per 5 kalendorines dienas pranešti Nuomininkui apie savo adreso ar banko rekvizitų pasikeitimą.
8. Sutikimai. Nuomininkas suteikia teisė Lizingo įmonei: Nuomininkui praleidus sutartyje mokėjimų terminus bet kurias pagal sutartį mokėtinas sumas nurašyti nuo Nuomininko sąskatų, įskaitant indėlių sąsakitas litais ar užsienio valiuta. Nuomininkas sutinka jei tai neprieštarauja LRĮ. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka skolų išieškinimo ir prevencijos tikslais tvarkyti Nuomininko asmens duomenis, informaciją apie jo įsipareigojimus. Kreiptis į Valst.soc dr fondo valdybą, gyventojų registro tarnybą, fiansines paslaugas teikiančias įmones ir kt. Nuomininko nurodytais sutartyje adresu, tel nr.,e-mailą siusti Lizingo įmonės, ūkio banko reklaminius pasiūlymus.
9. Garantijos ir pranešimai. Nuomininkas užtikrina kad jis turi teisę sudaryti šią sutartį. Nuomininkas užtikrina kad pateikti duomenys yra visiškai teisingi. Nuomininkas užtikrina kad neturi jokių kitų finansinių įsipareigojimų išskyrus tai ką pasirašė sutartyje. Pranešimai paprastai siunčiami registruotais laiškais.
10. Nuomininko atsakomybė už turto išsaugojimą. Nuomininkas nepriklausomai nuo to ar turtas apdraustas atsako savo turtu už sandėliavimą ir išsaugojimą. Turto žuvimo, praradimo ar
r sugedimo rizika pereina Nuomininkui nuo Turto perdavimo jam ir neatleidžia jo nuo atsakomybės.
11. Sankcijos. Pažeidus mokėjimo grafiką Nuomininkas įsipareigoja mokėti 0,2 proc. Delspinigius nuo vėluojamos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
12. Sutarties nutraukimas pirma laiko. Sutartis gali būti nutrauta įstatymų numatytais atvejais. Lizingo įmonė turi teisę nutraukti šią sutartį jeigu yra šios sąlygos: įmokos nesumokėtos ilgiau kaip vieną mėnesį ir suma ne mažesnė kaip 10 proc. nuo turto vertės, įmokos nesumokėtos per 2 savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo Nuomininkui, Nuomininkas turi teisę reikalauti šios sutarties nutraukimo jei Lizingo įmonė nesudaro pirkimo-pardavimo sąlygų per 2 sav, jei įmonei keliama bankroto byla Nuomininkas neturi teisės nutraukti sutarties, Kai sutartis nutraukta Lizingo įmonė turi teisę išieškoti visus mokesčius, delspinigius ir baudas.
13. Kitos sąlygos. Turtas pereina Nuomininko nuosavybėn jam visiškai ir tinkamai įvykdžius sutarties sąlygų prievoles. Sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki visiško ir tinkamo sutarties prievolių įvykdymo.

Lizingo sutartis ir jo keliami reikalavimai

Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį (Civilinis kodeksas 6.567 str.) viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita.
Paprastai lizingo sutartis (priešingai nei nuomos) negali būti tiesiogiai nutraukta, peržiūrėta ar pakeista. Taip savininkui garantuojamas investuotų lėšų į lizinguojamą turtą susigrąžinimas. Todėl turi būti gerai pagrįstas nuomos mokestis, nes iš anksto suderintos kasmetinės mokėjimo sumos yra privalomos abiem šalims iki kontrakto pabaigos.
Lizingo sutartis yra vidutinės trukmės (nuo 1 iki 5 metų) ar ilgalaikė kreditavimo operacija (nuo 3 iki 10 ar net iki 20 metų), leidžianti įmonei, neturinčiai oakankamai lėšų, įsigyti iš trečiųjų asmenų ilgalaikį turtą nuomojant. Pasibaigus lizingo kontrakto terminui, nuomojamą turtą dažniausiai galima ar įsigyti nemokamai.
Firma, neturinti pakankamai lėšų gamybos priemonėms įsigyti, gali kreiptis į lizingo kompaniją. Lizingo kompanija perka įrenginius, transporto priemones iš trečiųjų asmenų asmenų, o paskui atidupda nuomoti, pažadėdama pasibaigus „neatšaukiamam“ kontrakto laikotarpiui turtą perduoti, atiduoti nemokamai ar atsiimti.
Kai kuriose šalyse prie lizingo priskiriama ir trumpalaikė nuoma. Ji gali trukti kelias valandas, dienas, savaite ar vienerius metus.
Lizingo sutarties dalykas gali būti bet kokių nesunaudojamų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, išskyrus žemę ir gamtos išteklius, ilgalaikė nuoma su išpirkimo teise.
Lizingo sutarties objektai gali būti:
• Vartojimo paskirties prekės (automobiliai, šaldytuvai, televizoriai, videotechnika ir kt.);
• Kontorų ir poligrafiniai įrenginiai, perforavimo, rūšiavimo, kopijavimo įrenginiai, distancinio ir teleryšio priemonės;
• skaičiavimo technika ir informacinės apdorojimo priemonės;
• transporto priemonės (sunkvežimiai, lėktuvai, sraigtasparniai, laivai, konteineriai, specialūs vagonai);
• kėlimo ir transportavimo bei kelių tiesimo įrenginiai;
• bendros pramoninės paskirties įrenginiai (standartiniai ir unikalūs, staklių priemonės, energetinių ir elektrotechninių mašinų gamybos, lengvosios pramonės ir sandėliavimo įrenginiai);
• stacionariniai, sukomplektuoti ir parengti naudoti įmonių įrenginiai;
• naudoti ar atsitiktiniai parduodami įrenginiai;

Yra du pagrindiniai lizingo tipai:
• operacinis arba einamasis
• finansinis

Operacinis lizingas labai artimas paprastos nuomos sutarčiai. Savininkas neperleidžia nuomininkui visos rizikos ir naudos, gaunamos iš lizinguojamos priemonės. Toks lizingas dažniausiai yra trumpalaikis. Savininkas turtą gali išnuomoti iš eilės keliems lizingo gavėjams, nes lizingo laikas paprastai būna daug trumpesnis už lizinguojamos priemonės visą tarnavimo laiką. Nuomininkas, kaip ir įprastai nuomodamas, neskaičiuoja amortizacinių atskaitymų, o moka tik lizingo mokestį.
Priemonės savininkas yra lizingo davėjas, kuris šią priemonę įtraukia į apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą ir dar gauna lizingo pajamas.
Lizingo davėjas (pagal civilinio kodekso 6.568 str.) gali perleisti tretiesiems asmenims visas ar dalį savo teisių, susijusių su lizingo sutartimi ir jos dalyku. Šis teisių perleidimas neatleidžia lizingo davėjo nuo jo prievolių, kurių įvykdymo terminas iki prievolių perdavimo tretiesiems asmenims buvo suėjęs, pagal lizingo sutartį ir nekeičia sutarties esmės.
Lizingo gavėjas gali perleisti teisę naudotis lizingo sutarties dalyku ar kokią kitokią lizingo sutarties atsirandančią teisę tik gavęs išankstinšį rašytinį lizingo davėjo sutikimą.
Lizingo davėjas neturi teisės be lizingo gavėjo rašytinio sutikimo įkeisti lizingo dalyką, jeigu lizingo sutartis nenumato ko kita.
Lizingo davėjas, pirkdamas daiktą lizingui, privalo pranešti pardavėjui, kad daiktą perka turėdamas tikslą perduoti jį lizingo sąlygomis konkrečiam lizingo gavėjui.(Civilinis kodeksas 6.569 str.)
Finansinis lizingas turi turėti vieną iš šių trijų ypatybių;
• pasibaigus sutarties terminui, lizingo gavėjas lizinguojamą priemonę gali išdipirkti arba iš karto tapti jos savininku;
• lizingo laikas neturi būti trumpesnis kaip 45 proc. ir ne ilgesnis kaip 90 proc. Laiko, numatomo priemonei iš viso eksploatuoti;
• lizingo įmokų suma neturi būti mažesnė kaip 90 proc. Nuomojamos priemonės vertės.

Finansinis lizingas yra savitas neatskiriamų vienas nuo kito sutarčių ir dokumentų derinys:
• nuomos kontraktas (lizingo davėjas ir pirkėjas);
• pirkimo ir pardavimo kontraktas (pardavėjas ir lizingo davėjas);
• pardavimo ar perdavimo įsipareigojimas (lizingo davėjas ir lizingo gavėjas);
• objekto priėmimo protokolas (sudaro pirkėjas ir pateikia lizingo kompanijai).

Lizingo davėjas įgalioja klientą pasirinkti pardavėją ir su juo aptarti lizinguojamo objekto technines savybes ir kainą. Lizingo davėjas sumoka už išsirinktą pirkinį ir nurodo pristatyti jį pirkėjui.

Finansinio lizingo sandoris skiriasi:
• nuo paprasto pardavimo į kreditą, nes nebūtinai pasibaigus „neatšaukiamam“ laikotarpiui prekė pereina į pirkėjo nuosavybę;
• nuo piniginės paskolos, nes pirkėjas negrąžina skolos, o moka nuompinigius, kurie skaičiuojami nuo viso objekto vertės;
• nuo vienpusio pasižadėjimo parduoti, nes dar yra ir nuoma;
• nuo nuomos, nes yra ir pasižadėjimas parduoti;
• nuo nuomos su išpirkimu, nes dar yra trečioji šalis.

Kai kuriose šalyse lizingo kontraktai, jei jie sudaromi tarp profesionalų yra ypatingai pagal įstatymus prižiūrimi:
 kontraktai turi būti įregistruoti juridinėse įstaigose;
 pirkėjas tvarko specialią apskaitą, susijusią su lizingo išlaidomis.

Atskira lizngo forma yra grąžintinas lizingas. Šiuo atveju davėjas išperka išsinuomoja tą objektą iš pirkėjo. Išpirktą vėl išnuomoja lizingo sąlygomis tam pačiam pirkėjui. Lizingo davėjas savo partneriui papraščiausias skolina pinigus, tapdamas objekto savininku.
Kitų šalių komercinėje veikloje plačiai taikomi operacinio ir finansinio lizingo deriniai. Tokios lizingo formos naudojamos nuomojant gamybinės paskirties transporto priemones, kelių tiesimo ir žemės ūkio techniką. Be to , gali būti nuomojamos techniškai sudėtingos priemonės kartu su eksploatavimo tarnyba, techniškai prižiūrint.
Lizingo sutartis sudaroma tarp lizingo davėjo ir gavėjo dėl lizinguojamo objekto. Šia sutartimi suteikiamas leidimas naudoti objektą už tam tikrą atlyginimą. Jei lizinguojamas objektas aprašomas atskirai, toks jo įforminimas yra neatskiriama lizingo sutarties dalis.
Jei lizingo gavėjas yra naudotojas, tai sutartyje jis vadinamas lizingo gavėju. Kai įrenginiai kaip sutarties objektai subnuomojami dukterinėms įmonėms, sutartyje nurodomi ir objekto naudotojai.
Lizingo sutartyje nurodomas lizinguojamo objekto paradvėjas, objekto pristatymo į lizingo gavėjo firmą terminai ir kita tvarka.
Lizingo sutartis paprastai įsigalioja nuo lizingo objekto įsigijimo ar eksloatavimo pradžios. Lizingo sutartis galioja sutartyje numatytą laiką. Tas laikas gali būti suderintas su Vyriausybeės nustatytu ar rekomenduotu turto nusidėvėjimo laiku.
Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos lizingo davėjas gali pasiūlyti gavėjui pratęsti, atnaujinti sutartį, įsigyti lizingo objektą už numatytą sutartyje kainą pagal likutinę vertę. Finansiškai silpnos firmos labiau linkusios tokius objektus išsipirkti mažomis kainomis. Stiprios firmos įsigija ar lizinguoja naujus, nesenus ir efektingesnius įrenginius.
Lizingo davėjas pagal sutartį gali būti bankas arba kitas pelno siekiantis juridinis asmuo. Lizingo sutartimi davėjas įsipareigoja sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su pardavėju pagal su lizingo gavėju suderintas komercines, technines sąlygas. Lizingo davėjas pardavėją ir daiktą renkasi pagal lizingo gavėjo nurodymus ir neatsako už pardavėjo ir lizingo dalyko parinkimą, jeigu liaingo sutartis nenumato ko kita. Jis taip pat privalo įsipareigoti pristatyti lizinguojamą objektą lizingo gavėjui sutartyje numatyta tvarka.
Lizingo davėjas turi teisę apžiūrėti ir patikrinti pristatytiną objektą.
Lizingo davėjas, gavęs objekto priėmimo protokolą, kuriame nurodyti trūkumai, privalo apie juos pranešti pardavėjui ir įpareigoti per tam tikrą laiką šiuos trūkumus pašalinti. Jei trūkumai, neleidžiantys normaliai eksploatuoti objekto, laiku nepašalinami, lizingo davėjas gali pakeisti objektą kitu pardavėjo sąskaita. Jei pardavėjas delsia vykdyti sutartį, nešalina trūkumų, lizingo davėjas gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.
Po lizingo objekto priėmimo protokolo pasirašymo, lizingo davėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės,
Jei išryškėja paslėpti defektai, lizingo gavėjas gali reikšti pretenzijas tik pardavėjui. Lizingo davėjas sutartyje paprastai neprisiima atsakomybės už lizinguojamą objektą. Lizingo davėjas suteikia pirkėjui įgaliojimus veikti tiesiai su pardavėju arba sudaroma sutartis trečiojo asmens-objekto naudotojo-naudai.
Sutartyje gali būti numatyta, jog lizingo objektas montuojamas, derinamas ir kt. Nuomininko sąskaita bei jėgomis.
Jei lizingo objektas pristatoams netinkamas eksploatuoti, nors lizingo gavėjas ir nepasirašo priėmimo protokolo, bet laiku laiku apie tai praneša lizingo davėjui, priėmimas bus laikomas įvykusiu praėjus terminui , kuris turi būti nustatytas sutartyje, po lizingo objekto pristatymo.
Sutartyje gali būti numatyta, kad lizingo gavėjas draudžia lizingo objektą lizingo davėjo naudai. Tuo atveju draudimas į nuomos mokestį neįeina.
Lizingo gavėjas pats savo sąskaita remontuoja įrenginius, juios prižiūri. Tik kai lizingas yra specialios formos, objektai lizinguojami kartu su aptarnavimu, pavyzdžiui, lėktuvas su įgula, laivas su komanda ir kapitonu, šaldymo įrenginiai su technine priežiūra ir t.t
Sutartyje paprastai nurodoma lizinguojamų įrenginių įrengimo, įregistravimo vieta, neleidžiama jų rodyti, supažindinti su technine dokumentacija, konstrukcijos ir eksploatavimo pranašumais.
Lizingo gavėjai kai kuriose užsienio šalyse lizingo objektus privalo pažymėti specialiomis etiketėmis, nurodančiomis firmos savininką. Tai daroma tam, kad būtų išvengiama lizinguojamų įrenginių arešto ar užstatymo.
Sutartyje gali būti numatoma lizinguojamo objekto, kurio eksploatavimo terminai pasibaigė ar morališkai nusidėvėjo, pakeitimo nauju galimybė.
Finansinio lizingo sutartis lizingo gavėjui numato tokias sąlygas:
• užpajamuoti lizinguojamas priemones kaip savo ilgalaikį turtą;
• skaičiuoti lizinguojamų priemonių nusidėvėjimą;
• apdrausti lizinguojamą objektą lizingo davėjo naudai;
• nurašyti išlaidas lizingo davėjui mokamas įmokas;
• pasibaigus lizingo sutarčiai, mokamai ar nemokamai perimti į savo nuosavybę lizinguotą turtą;
• leidžiama iš karto naudoti lizingo priemonę kaip savo, neturint pakankamai lėšų jai įsugyti;
• suteikiama pirmumo teisė pratęsti ar atnaujinti lizingo sutartį;
• suteikia dalį lėšų kitiems tikslams.

Toks lizingas lizingo kompanija leidžia:
• įsigaliojus sutarčiai, nurašyti išlaidas lizinguojamo turto vertę;
• gauti iš lizingo gavėjo numatytas lizingo pajamas;
• pasibaigus sutarčiai, lizingo gavėjui mokamai ar nemokamai perduoti lizingo turtą.

Lizingo pajamų lygis turi apimti visų išorinių veiksnių įtaką:
• nuolat kintantį banko palūkanų dydį;
• draudimo įnašus;
• sunkiai prognozuojamą infliaciją;
• nenusakomą vyriausybės politiką;
• klientų nemokumo, bankrotų tikimybę ir t.t.

Lizingo sutartis negali būti peržiūrėta, tad negalės ateityje keistis ir lizingo pajamos. Jų dydis ir lygis galioja visą sutarties laiką.
Lizingo mokestis arba pajamos apima:
• lizingo priemonės vertės, tenkančios konkretiems metams, dalį, metinius draudimo įnašus;
• palūkanas už likusią neapmokėtą lizinguojamos priemonės vertę;
• kitas lizingo kompanijos išlaidas ir numato pelno dydį per metus.
Lizingo sutartyje gali būti nurodoma bendra įmokų per visą lizingo laikotarpį bei vidutinės kasmetinės įmokos. Vidutinės įmokos gali būti numatytos pastovios, didėjančios ar mažėjančios. Jų pobūdis priklauso nuo taikomų kredito ir palūkanų skaičiavimo taisyklių.
Dažniausiai taikomi du būdai-grąžinami kreditų dydis nesikeičia, o mažėja apskaičiuotų palūkanų suma. Šiuo atveju bendra įmokų suma mažėja. Antrasis-kasmetinė bendra įmokų suma išlieka pastovi. Ji sudaryta iš didėjančių grąžinimo kredito sumų ir atitinkamai mažėjančių apskaičiuotų palūkanų.
Jei atsisakoma objektą parduoti pasibaigus lizingo laikotarpiui, lizingo kontraktas turi būti sudarytas iš naujo.
Kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad lizingo gavėjas per protingą šį pažeidimą pašlintų, jeigu konkrečiomis aplinkybėmis tai įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizngo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukimo lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.
Vadinasi, jei lizingo kontraktas anuliuojamas dėl to, kad lizingo gavėjas nesugeba mokėti lizingo įmokų, lizingo davėjui vis vien privalo sumokėti pagrindinę mokesčių dalį, o pardavėjas įsipareigoja priimti grąžinamą objektą.

Išvados
Pastaruoju metu vis populiaresnė tampa pardavimo išsimokėtinai (lizingo) paslauga. Įmokėję pradinę nedidelę turto vertės dalį, klientas iš karto įgyjate teisę naudotis reikiama technika ir sumokėti likusią sumą pagal nustatytą grafiką. Pirkimas išsimokėtinai suteikia žmogui diddesnę galimybę įsigyti norimą prekę kurios jis iš karto negali nupirkti. Norimos prekės susimokėjimas per tam tikrą laiką žmogui sudaro taip pat didelę atsakomybę, bet kažkaip žmonėm reikia gyvent, o ypatingai kai pas mus Lietuvoje ne kiekvienas gali susimokėt iš karto, todėl manau išsimokėjimo sąlygos yra labai naudingos.

Naudota literatūra

Pavyzdinės sutartys 2004 UAB “Mokesčių srautas”

J.Kirkšienė, V.Pakalniškis, R.Ruškytė “Civilinė teisė”

E. Laužikas, V.Mikelėnas, V. Nekrošius “Civilinio kodekso teisė”

B.Sudžius “Sutartis:principai ir praktika”

Internetas

Leave a Comment