silumos punkto technologine schema

Šilumos punkto technologinė schema
(trijų laiptinių devynių aukštų namui, aikštelėje po tris butus dviejų, trijų ir keturių kambarių)

Šilumos sistemos skaičiavimo eiga tokia:
a) nustatomi šilumos nuostoliai patalpose ir pagal juos parenkami šildymo prietaisai bei jų našumas;
b) šildymo prietaisai išdėstomi plane;
c) braižoma aksometrinė šildymo sistemos schema;
d) šildymo sistema susideda iš magistralių, kuriomis tiekiamas šilumos agentas (vanduo), ir vertikaliųjų stovų, prie kurių prijungiami šildymo prietaisai. Šildymo sistema dalijama į ruožus. Ruožo riba yra trišakis ar vamzdžio skersmens pasikeitimas;
e) sunumeruojami stovai ir atskirų cirkuliacinių žiedų ruožai. Prie kiekvieno šildymo prietaiso užrašomas joo šiluminis našumas Φ. Stovo šiluminė apkrova lygi prie stovo prijungtų prietaisų šiluminių našumų sumai ΦSt=ΣΦ,-. Magistralės šiluminė apkrova lygi prijungtų stovų šiluminių apkrovų sumai. Sumavimas pradedamas nuo labiausiai nutolusio stovo.

Pagal sistemos matmenis apskaičiuojami ruožų ilgiai. Todėl būtina visus matmenis kruopščiai pažymėti schemoje. Ruožo numeris, šiluminė apkrova ir ilgis užrašomas ties kiekvienu ruožu.

Taip paruošus schemą atliekamas šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Randami ruožų masės debitai Qm, vamzdžių skersmenys ir slėgių pasiskirstymas sistemoje. Pagal tai nustatomi faktiniai debitai ir temperatūros sistemoje. Skaičiavimų rezultatai paateikiami lentelėse.

f) Hidraulinis šildymo sistemos skaičiavimas.
1. parenkamas nepatogiausias skaičiuojamasis žiedas. Paprastai tai žiedas, einantis per tolimiausią ar labiausiai apkrautą stovą. Šiuo atveju, tai žiedas per pirmąjį stovą. Žiedo ruožai sunumeruojami pirmiausiai.
2. skaičiuojamsis sistemos cirkuliacinis slėgis skaičiuojamas pagal formulę
Δpsk=Δps+Δppr+Δpv
Čia Δps – elevatoriaus perduodamas sl

lėgis;
Δppr – cirkuliacinis slėgis, susidarąs vandeniui atvėsus šildymo prietaisuose;
Δpv – cirkuliacinis slėgis, susidarąs vandeniui atvėsus vamzdžiuose (Δpv=0).

Vienbamzdėje šildymo sistemoje cirkuliacinis slėgis, atsirandantis prietaisuose, skaičiuojamas pagal formulę:

Δppr=

čia β = 0.64 – įvertinamas vandens tankio padidėjimas temperatūrai sumažėjus 1°C; Φi, hi – prietaiso šiluminis našumas ir vandens atvėsimo stove centro aukštis virš vandens šildymo plokštumos VSP; Δt = 25°C – temperatūrų skirtumas stove.

3. ruožų masės debitai Qm skaičiuojami pagal fomulę:

Qm= , Qm=0,03439Φ (kg/h)

Pagal šią formulę randami visų ruožų masės debitai. Skaičiavimo rezultatai surašomi lentelėje.

4. skaičiuojami vidutiniai lyginamieji slėgio nuostoliai žiede:
čia k – koeficientas, įvertinantis slėgio nuostolius vietinėse kliūtyse (dirbtinės cirkuliacijos sistemoje k=0,35); ΣI – žiedo ruožų ilgių suma; 0,9 – atsargos koeficientas.

Rvid=0,9

5. pagal ruožo masės debitą Qm ir Rvid parenkamas ruožo skersmuo d.
6. pagal parinktus ds ir Qm skaičiuojami kelio nuostoliai žiede. Tarpinės R ir v reeikšmės randamos interpoliuojant.
Skaičiuojami ruožų slėgių nuostoliai vietinėse kliūtyse. Vietinių nuostolių koeficientas – ζ.
Trišakiams braižoma tekėjimo schema ir nurodomi vamzdžių skersmenys.
Slėgio nuostoliai Z vietinėse kliūtyse randami pagal formulę:
Z= ζ= 485 v2Σζ

7. patikrinama ar gerai parinkti vamzdžių skersmenys. Turi atitikti sąlygą:
Σ(RI+Z)<0,9Δpsk

Jei faktiniai slėgio nuostoliai viršija leistinuosius, vadinasi, vamzdžių skersmenys parinkti per maži, todėl reikia atskiruose ruožuose parinkti didesnius vamzdžių skersmenis. Tikslinga keisti magistralių skersmenis. Padidinami ruožų skersmenys ir tikrinama:
Σ(RI+Z)<0,9Δpsk
Skersmenys parinkti gerai. Esant didelei atsargai, galima būtų sumažinti atskirųjų ruožų skersmenis.
8. randama faktinė koeficiento k reikšmė:

k =

hidraulinių slėgio nu

uostolių skaičiavimo lentelės pvz.
Ruožo Nr. Φ,
W Qm,
kg/h Ii,
m ds,
mm v,
m/s R,
Pa/m RI,
Pa Σζ Z,
Pa RI+Z,
Pa

Antraeilio žiedo skaičiavimas

Antraeilis žiedas praeina per antrą stovą. Jis skaičiuojamas remiantis antro stovo hidrauliniu skaičiavimu. Skaičiuojamas lygiagretusis vamzdyno jungimas, kurio atšakos yra pirmas ir antras stovai. Slėgio skirtumai atšakose vienodi.

Δp2-Δp2pr=Δp1- Δp1prs

Δp2= Δp1+ Δp2pr- Δp1prs

Čia Δp1 ir Δp2 – slėgio nuostoliai pirmame ir antrame stovuose; Δp1pr ir Δp2pr – cirkuliacinis slėgis pirmo ir antro stovų šildymo prietaisuose.

Skaičiuojamas cirkuliacinis slėgis antroto stovo šildymo prietaisuose. Skaičiuojamas slėgio nuostolis antrame stove.
Hidrauliniai skaičiavimai atliekami taip pat kaip pirmo stovo.
Kai gauta neleistina paklaida, sistema bus išbalansuota. Per antrąjį stovą tekės didesnis masės debitas negu reikia, todėl antrojo stovo prietaisai kais, o pirmojo – atvės. Subalansuoti reikia didinant slėgio nuostolius vietinėse kliūtyse, nes stovo skersmens sumažinti nebegalima. Galima įrengti droselinę diafragmą.

Cirkuliacinis slėgis mažajame cirkuliaciniame žiede

Stove su jungiamaisiais ruožais susidaro mažieji cirkuliaciniai žiedai, kuriuos sudaro šildymo prietaisas, prijungimo atšakos ir įjungiamasis ruožas. Vandens atšalimo šildymo prietaise taško ir atšalimo stovio centro aukščiai skiriasi puse prietaiso aukščio (0,5hpr), ir mažame cirkuliaciniame žiede susidaro savasis cirkuliacinis slėgis:

Δppr= (pit-piš)g0,5hpr=0,5βgΔtprhpr

Čia pit ir piš – vandens tankis, įtekanti ir ištekantis iš šildymo prietaiso, kai temperatūros yra tit ir tiš; hpr – prietaiso prijungimo aukštis; Δtpr – temperatūrų skirtumas prietaise.
Kai vanduo į šildymo prietaisą teka iš viršaus į apačią, cirkulilacinis slėgis didina vandens įtekėjimą į prietaisą, o

tekant iš apačios į viršų – mažina.

Temperatūrų skirtumas Δtpr įtekant ir ištekant iš šildymo prietaiso skaičiuojamas pagal formulę:

Δtpr= tit-tiš=

Čia Φpr – prietaiso šiluminis našumas; Qm ir Qmpr – stovu ir prietaisu tekantis masės debitas; a – įtekėjimo į prietaisą koeficientas, kurio reikšmė priklauso nuo šildymo prietaiso prijungimo schemos.
Faktinė a reikšmė (prijungimo schemos) randama hidrauliniu skaičiavimu.

Šilumos prietaisai

Stovas Šildymo prietaisas Patalpos plotas, m2 Sekcijų skaičius
1.1 Sekcinis radiatorius 18 11
1.2 Sekcinis radiatorius 9 5
2.1 Sekcinis radiatorius 15 8
2.2 Sekcinis radiatorius 18 10
3.1 Sekcinis radiatorius 18 10
3.2 Sekcinis radiatorius 18 10
4.1 Sekcinis radiatorius 9 5
4.2 Sekcinis radiatorius 15 8
5.1 Sekcinis radiatorius 18 10
5.2 Sekcinis radiatorius 18 10
6.1 Sekcinis radiatorius 18 10
6.2 Sekcinis radiatorius 9 5
7.1 Sekcinis radiatorius 15 8
7.2 Sekcinis radiatorius 18 10
8 Sekcinis radiatorius 18 11
9 Trijų lygių vamzdžių 4
10 Trijų lygių vamzdžių 4
11 Trijų lygių vamzdžių 4
12 Trijų lygių vamzdžių 4
13 Trijų lygių vamzdžių 4
14 Trijų lygių vamzdžių 4
15 Trijų lygių vamzdžių 4
16 Trijų lygių vamzdžių 4
17 Trijų lygių vamzdžių 4
18.1 Sekcinis radiatorius 18 11
18.2 Sekcinis radiatorius 9 5
19.1 Sekcinis radiatorius 9 5
19.2 Sekcinis radiatorius 18 10
20.1 Sekcinis radiatorius 18 10
20.2 Sekcinis radiatorius 9 5
21.1 Sekcinis radiatorius 9 5
21.2 Sekcinis radiatorius 18 10
22.1 Sekcinis radiatorius 18 10
22.2 Sekcinis radiatorius 9 5
23.1 Sekcinis radiatorius 9 5
23.2 ` 18 11

Leave a Comment