Šildymas – vėdinimas

Turinys

1.Aiškinamasis raštas 2
2. Atitvaros konstrukcijos parinkimas 3
2.1 Atitvaros konstrukcija: 3
2.2 Šilumos perdavimo koeficientas: 4
2.3 Langų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas 5
2.4 Šiluminė inercija 6
2.4.1 Atitvaros šiluminė inercija 6
2.4.2 Lango šiluminė inercija 6
3. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas 6
3.1 Šilumos nuostoliai per atitvaros konstrukcijas 7
Stogui 8
Grindims 8
Lauko durims 8
Šilumos nuostoliai per sienas 8
3.2 Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas 15
4. Metinių šilumos sąnaudų skaičiavimas ir pastato lyginamųjų charakteristikų nustatymas 19
5. Šildymo sistemos schemos parinkimas 19
6. Darbo režimų analizė 201.Aiškinamasis raštas
Šildymo sistema projektuojama Mažeikių mieste statomame keturių aukštų pastate. Pastato paskirtis – muziejus. Projektuojama vidaus oro temperatūra pastate ++20 ºC Mažeikių miesto pagrindinės klimatinės charakteristikos reikalingos šildymo sistemos projektavimui:
· Šalčiausia penkiadienio temperatūra -21ºC;
· Vidutinė šildymo sezono temperatūra -0,2 ºC;
· Šildymo sezono trukmė:202 paros;
Pastatas statomas miesto ribose, teritorijoje vidutiniškai apsaugotoje nuo vėjo, todėl jo įtakos projektuojamai šildymo sistemai nevertinų. Tam, kad pastato ribose būtų palaikoma nustatyta projekte vidaus oro temperatūra šildymo sezono šilumos sąnaudos siekia 312,9MWh.
Pastate montuojama apatinio paskirstymo dviejų vamzdžių šildymo sistema. Pastate yra įrengtas dujinio kuro vietinis katilas, kuris pašildo šilumnešį (vandenį) iki +65 ºC, tekėdamas vamzdžiais ir radiatoriais šilumnešis atšąla iki +50 ºC. Prriverstinei šilumnešio cirkuliacijai organizuoti naudojamas siurblys. Papildomai įrengiamas dar vienas siurblys – jis įsijungia pirmo siurblio gedimo metu. Prieš katilą nedidelių vandens nuostolių kompensavimui įrengiamas išsiplėtimo indas. Šildymo radiatoriai yra gaminami „DeLonghi“ įmonėje ir parinkti iš jos katalogo.2. Atitvaros konstrukcijos parinkimas
2.1 Atitvaros ko

onstrukcija:
Atvitvaros konstrukcijos elementai
Eil.Nr. Pavadinimas λ [W/mK] d,[m] S [W/m2K]
1 Silikatinių plytų iškiliuoju reljefiniu paviršiumi (SAR) mūras ρ= 1600kg/m3 0,9 0,09 9,9
2 Mineralinė vata PAROC WAS 50,ρ= 100kg/m3 0,036 0,10 0,47
3 Silikatiniai blokeliai SILKA M24 0,54 0,24 6,9
4 Cemento ir kalkių tinkas ρ= 1600kg/m3 0,82 0,02 9,82.2 Šilumos perdavimo koeficientas:
; (1)
U – šilumos perdavimo koeficientas;
Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža;
ΔUfu – šilumos perdavimo pataisa dėl šilumos nutekėjimo per metalines jungtis (kursiniame projekte priimame, kad ΔUfu =0).

Atitvaros visuminė šiluminė varža:

(2)
Rsi – atitvaros vidaus paviršiaus šiluminė varža, priklauso nuo šilumos srauto krypties, horizontalaus judėjimo atveju
Rs – atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža;
Rse – atitvaros išorės paviršiaus šiluminė varža, priklauso nuo šilumos srauto krypties, horizontalaus judėjimo atveju

Atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža:

(3)

– atskiro atitvaros sluoksnio šiluminė varža;
Rg – oro tarpo šiluminė varža, mano atitvaros konstrukcijoje oro tarpo nėra;
Rq – plono sluoksnio (pvz:polietileninės plėvelės) šiluminė varža
Ru – nešildomos pastogės ertmės šiluminė varža, pastatas yra su sutapdintų stogų, todėl šiito didžio nenaudosiu.

Atitvaros visuminė šiluminė varža:

Šilumos perdavimo koeficientas:

Mano pastatas yra C3 kategorijos. Paskirtis – muziejus. Viešosios paskirties pastatų atitvarų norminis šilumos perdavimo koeficientas:

(4)
Temperatūros pataisa:

(5)

qi – viraujančių patalpų vidaus oro temperatūra °C, priimu 20°C; (iš HN 42:1999);
qe – vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra °C, priimu –0,2°C ( iš STR 2.09.04:2002 ,8 priedas). Apskaičiuoju temperatūrinę pataisą:

Pagal (4) apskaičiuoju norminį šilumos perdavimo koeficientą:

Atitvarai atitinkančiai norminius reikalvavimus turi būti tenkinama sąlyga:

;(6)

;2.3 Langų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas
Pagal užduoties duomenis langas yra dviejų stiklų su plastikiniais rėmais. Iš STR 2.05.01.:1999 A20 lentelės parenku įs

stiklintą dalį su mažai spinduliuojančia danga . Parenku stiklų storį ir atstumą tarp jų: 4-15-4 (mm). Kaip užpildą tarp lango stiklų parenku dujas – kriptoną . Pagal parinktą medžiagą ir priimant sąlygą, kad rėmo plotas užima 20% lango ploto parenku rėmo šilumos perdavimo koeficientą Tada projektinis lango šilumos perdavimo koeficientas .
Norminis šilumos perdavimo koeficientas langui:

; (10)
Apskaičiuota temperatūrinė pataisa pagal (5) formulę lygi 0,99, norminis šilumos perdavimo koeficientas bus lygus:

Tikriname sąlyga:

. Sąlyga tenkinama.2.4 Šiluminė inercija
2.4.1 Atitvaros šiluminė inercija
Šiluminė inercija atitvarai:

(11)
Ri – atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varža;
Si – atskirų atitvarų sluoksnių projektiniai šilumos imlumo koeficientai, jos galima rasti STR 2.09.04:2002 1 priede.

D>4 todėl tolimesniems skaičiavimams naudosiu šalčiausio penkiadienio temperatūrą.2.4.2 Lango šiluminė inercija
Apskaičiuoju šiluminę inerciją langui pagal (9) formulę:
Įstiklintai daliai:

Lango rėmui:3. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas
; (12)
h2 – šilumos šaltinio vardinis efektyvumo koeficientas imamas iš STR 2.09.04:2002 5 priedo E2 lentelės priimu 0.94;
h3 – šildymo sistemos magistralinių skirstomųjų vamzdynų termoizoliacijos efektyvumo koeficientas imamas iš STR 2.09.04:2002 5 priedo E3 lentelės, priimu 0.97;

– viso pastato šildymo sistemos galia.

(13)

– šilumos nuostoliai per atitvaras;

– šilumos nuostoliai per ilginius šilumos tiltelius, priimame

– šilumos nuostoliai dėl vėdinimo.

(14)
U – atitvarų šilumos perdavimo koeficientas W/m2×K;
A – atitvaros plotas m2;
qi –projektinė vidaus temperatūra°C, priimu 20°C; (iš HN 42:1999);
qe –išorės oro temperatūra °C ( Mažeikuose ), imame šalčiausio penkiadienio oro temperatūra, priimu –21°C (RSN 156-94);

ku – pataisa jei atitvara tiesiogiai nesusisiekia su išorės oru. Šiuo atveju jos neskaičiuojame, nes balkonų, pastogių ir

r kitų patalpų, kurių temperatūra galėtų skirtys daugiau nei per tris laipsnius nėra.
∆k0 – pataisa dėl atitvaros padėties pasaulio šalių atžvilgiu, ji taikoma išorinėms vertikalioms atitvaroms ( STR 2.09.04:2002 , 2-priedas B.2 lentelė);
∆kw – pataisa dėl vėjo įtakos – taikome išorinėms vertikalioms atitvaroms ,( STR 2.09.04:2002 , 2-priedas B.2 lentelė);
∆kh – pataisa dėl šildymo prietaisų rūšies taikome visoms atitvaroms šildomoje patalpoje, ( STR 2.09.04:2002 , 2-priedas B.2 lentelė) priimu 0,02;
∆kd – pataisa dėl išorės durų taikome jei nėra oro užuolaidų, priimame ∆k0 =1,0.3.1 Šilumos nuostoliai per atitvaros konstrukcijas
Šilumos nuostolius per stogo konstrukciją, lauko duris ir grindis prilyginu norminėms reikšmėms:Lauko durims
Šilumos nuostoliai per sienas
Skaičiavimai atliekami pagal (13) formulę:

Sudarau skaičiavimo lentelė:

Patalpos numeris θi, Atitvarų charakteristikos θe, θi- θe, Δku Δko Δkw Δkh Δkd Δko+ Δkw+ Δkh+ Δkd Φel, ΣΦel,

oC Atitvara/orientacija Matmenys,m Plotas, U, oC oC W

Ilgis Aukštis m2 W/m2K

(plotis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
101 20 IS/V 5.20 4.50 19.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 483.3

20 IS/Š 8.24 4.50 29.6 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 745.6

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 4.75 7.75 36.8 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 446.1

3455.6
102 20 IS/Š 8.00 4.50 28.5 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 718.4

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 GG 4.75 8.00 38.0 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 460.5

2375.6
104 20 IS/R 5.20 4.50 19.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 483.3

20 IS/Š 8.24 4.50 29.6 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 745.6

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 4.75 7.75 36.8 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 446.1

3455.6
105 20 IS/R 6.51 4.50 21.8 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 536.1

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 6.43 3.59 23.1 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 279.7

1983.6
106 18 IS/R 4.20 4.50 18.9 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 442.2

18 GG 4.12 3.59 14.8 0.297 -0.2 18.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 161.5

603.7
107 18 IS/P 4.08 4.50 18.4 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 429.6

18 IS/R 4.56 4.50 20.5 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 480.1

18 GG 4.09 3.59 14.7 0.297 -0.2 18.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 160.3

1070.0
108 20 IS/P 4.12 4.50 18.5 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 456.0

20 GG 4.09 3.59 14.7 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 177.9

634.0
109 20 IS/P 8.00 4.50 28.5 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 701.0

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 4.75 7.92 37.6 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 455.9

2324.7
110 20 IS/P 10.75 4.50 40.9 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 1005.4

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 4.09 3.59 14.7 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 177.9

2351.1
111 20 IS/P 5.49 4.50 21.0 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 515.4

20 IS/V 6.41 4.50 25.1 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 617.3

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 5.92 5.00 29.6 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 358.7

2659.2
113 20 IS/V 6.30 4.50 24.6 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 605.1

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 GG 6.25 3.15 19.7 0.297 -0.2 20.2 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 238.6

1427.6
201 20 IS/V. 5.20 4.50 19.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 483.3

20 IS/Š 8.24 4.50 29.6 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 745.6

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

3009.5
202 20 IS/Š 8.00 4.50 28.5 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 718.4

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

1915.0
204 20 IS/R 5.20 4.50 19.7 0.297 -22 42 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 495.1

20 IS/Š 8.24 4.50 29.6 0.297 -22 42 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 763.8

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

3039.5
205 20 IS/R 6.51 4.50 21.8 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 536.1

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

1703.9
206 18 IS/R 4.20 4.50 18.9 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 442.2

442.2
207 18 IS/P 4.08 4.50 18.4 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 429.6

20 IS/R 4.56 4.50 20.5 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 504.7

934.3
208 20 IS/P 4.12 4.50 18.5 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 456.0

456.0
209 20 IS/P 8.00 4.50 28.5 0.297 -22 42 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 718.1

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

1885.9
210 20 IS/P 10.75 4.50 40.9 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 1005.4

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

2173.2
211 20 IS/P 5.49 4.50 21.0 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 515.4

20 IS/V 8.71 4.50 31.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 779.6

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

3046.7
213 20 IS/V 6.30 4.50 24.6 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 605.1

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

1189.0
401 20 IS/V 5.20 4.50 19.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 483.3

20 IS/Š 8.24 4.50 29.6 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 745.6

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 4.75 7.75 36.8 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 603.7

3613.2
402 20 IS/Š 8.00 4.50 28.5 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 718.4

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 ST 4.75 8.00 38.0 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 623.1

2538.2
404 20 IS/R 5.20 4.50 19.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 483.3

20 IS/Š 8.24 4.50 29.6 0.297 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 745.6

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/Š 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.05 0.00 0.02 1.00 1.07 598.3

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0..00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 4.75 7.75 36.8 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 603.7

3613.2
405 20 IS/R 6.51 4.50 21.8 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 536.1

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/R 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 6.43 3.59 23.1 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 378.5

2082.4
406 18 IS/R 4.20 4.50 18.9 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 442.2

18 ST 4.12 3.59 14.8 0.198 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 230.7

672.9
407 18 IS/P 4.08 4.50 18.4 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 429.6

18 IS/R 4.56 4.50 20.5 0.297 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 480.1

br />
18 ST 4.09 3.59 14.7 0.198 -21 39 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 229.0

1138.7
408 20 IS/P 4.12 4.50 18.5 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 456.0

20 ST 4.09 3.59 14.7 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 240.8

696.8
409 20 IS/P 8.00 4.50 28.5 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 701.0

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 4.75 7.92 37.6 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 616.9

2485.7
410 20 IS/P 10.75 4.50 40.9 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 1005.4

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 4.09 3.59 14.7 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 240.8

2414.0
411 20 IS/P 5.49 4.50 21.0 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 515.4

20 IS/V 8.71 4.50 31.7 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 779.6

20 L/P 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 8.42 5.00 42.1 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 690.4

3046.7
413 20 IS/V 6.30 4.50 24.6 0.297 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 605.1

20 L/V 2.50 1.50 3.75 1.88 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 583.9

20 ST 6.25 3.15 19.7 0.198 -21 41 1 0.00 0.00 0.02 1.00 1.02 322.8

1511.83.2 Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas
(15)
Fnv – projektiniai šilumos nuostoliai dėl priverstinės vėdinimo sistemos;
Fin – projektinė išorės oro infiltracija;

(16)
Lin – infiltruojamo oro debitas [m3/h];
Lnv – oro kiekis patenkantis į patalpą dėl natūralaus vėdinimo [m3/h];
c- savitoji oro šiluma, c=0,279 [Wh/kg K];
r- patalpos oro tankis, r=1.2 [kg/m3];

(17)

nin – oro kaita dėl infiltracijos (kiek kartų per valandą), paimta iš (STR 2.09.04:2002, D.2 lentelė );
nnv – oro kaita patalpoje dėl natūralaus vėdinimo,susideda:
nnv = ntv – nin =0,6-0,3=0,3karatų/h;
ntv – bendra kaita dėl natūralaus ir infiltruojamo oro; (STR 2.09.04:2002, D.3 lentelė );
Ap – patalpos plotas m2 (naudojamas šviesoje);
h – patalpos aukštis m;
Dkc – tai pataisa dėl patalpos padėties pastate ( priimu Dkc = 1.2 jei patalpoje langai į dvi puses , kitais atvejais priimu Dkc = 1.0 )
Dkb – pataisa dėl vėdinimo sistemos rušies,( STR 2.09.04:2002, D.5 lentelė ) priimamu Dkb=0,1 ,nes vėdinimo sistema projektuojama tik ištraukiamoji ;
kg – pataisa dėl patalpos padėties pastate ( aukšte );

(18)
N – tai aukštų skaičius pastate (virš žemės paviršiaus);
Ni – aukštas kuriame yra skaičiuojamoji patalpa.

Sudarau skaičiavimo lentelę:

. Vėdinimo šilumos nuostolių skaičiavimo lentelė
Patalpos numeris θi, θe, Ap, h, Δkc Δkb Δkg nin, ntv, nnv, Φin, Φev, ΣΦv,

oC oC m2 m h-1 h-1 h-1 W W W
101 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 896 896 1792
102 20 -21 38.0 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 771 771 1542
104 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 896 896 1792
105 20 -21 23.1 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 468 468 937
106 18 -21 14.8 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 285 285 571
107 18 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 283 283 567
108 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 298 298 596
109 20 -21 37.6 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 763 763 1526
110 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 298 298 596
111 20 -21 29.6 4.2 1.2 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 721 721 1441
113 20 -21 19.7 4.2 1 0.1 0.05 0.3 0.6 0.3 399 399 799
201 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 875 875 1750
202 20 -21 38.0 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 753 753 1505
204 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 875 875 1750
205 20 -21 23.1 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 457 457 914
206 18 -21 14.8 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 279 279 557
207 18 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 277 277 553
208 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 291 291 582
209 20 -21 37.6 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 745 745 1490
210 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 291 291 582
211 20 -21 42.1 4.2 1.2 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 1000 1000 2001
213 20 -21 19.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 390 390 780
301 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0 0.3 0.6 0.3 853 853 1707
302 20 -21 38.0 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 734 734 1468
304 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0 0.3 0.6 0.3 853 853 1707
305 20 -21 23.1 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 446 446 892
306 18 -21 14.8 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 272 272 544
307 18 -21 14.7 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 270 270 540
308 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 284 284 567
309 20 -21 37.6 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 727 727 1454
310 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 284 284 567
311 20 -21 42.1 4.2 1.2 0.1 0 0.3 0.6 0.3 976 976 1952
313 20 -21 19.7 4.2 1 0.1 0 0.3 0.6 0.3 380 380 761
401 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 875 875 1750
402 20 -21 38.0 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 753 753 1505
404 20 -21 36.8 4.2 1.2 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 875 875 1750
405 20 -21 23.1 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 457 457 914
406 18 -21 14.8 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 279 279 557
407 18 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 277 277 553
408 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 291 291 582
409 20 -21 37.6 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 745 745 1490
410 20 -21 14.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 291 291 582
411 20 -21 42.1 4.2 1.2 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 1000 1000 2001
413 20 -21 19.7 4.2 1 0.1 0.025 0.3 0.6 0.3 390 390 780

Pastato šilumos nuostolai
Patalpos Nr. Nuostoliai per atitvaras [W] Nuostoli.ai dėl vėdinimo [W] Bendri nuostoliai [W]

101 3455.6 1792 5247.6
102 2375.6 1542 3917.6
104 3455.6 1792 5247.6
105 1983.6 937 2920.6
106 603.7 571 1174.7
107 1070 567 1637
108 634 596 1230
109 2324.7 1526 3850.7
110 2351.1 596 2947.1
111 2659.2 1441 4100.2
113 1427.6 799 2226.6
201 3009.5 1750 4759.5
202 1915 1505 3420
204 3039.5 1750 4789.5
205 1703.9 914 2617.9
206 442.2 557 999.2
207 934.3 553 1487.3
208 456 582 1038
209 1885.9 1490 3375.9
210 2173.2 582 2755.2
211 3046.7 2001 5047.7
213 1189 780 1969
301 3009.5 1707 4716.5
302 1915 1468 3383
304 3039.5 1707 4746.5
305 1703.9 892 2595.9
306 442.2 544 986.2
307 934.3 540 1474.3
308 456 567 1023
309 1885.9 1454 3339.9
310 2173.2 567 2740.2
311 3046.7 1952 4998.7
313 1189 761 1950
401 3613.2 1750 5363.2
402 2538.2 1505 4043.2
404 3613.2 1750 5363.2
405 2082.4 691 2773.4
406 672.9 557 1229.9
407 1138.7 553 1691.7
408 696.8 582 1278.8
409 2485.7 1490 3975.7
410 2414 582 2996
411 3046.7 2001 5047.7
413 1511.8 780 2291.8

134767.7

Pagal (11) formulę apskaičiuoju šildymo sistemos projektinę galią:4. Metinių šilumos sąnaudų skaičiavimas ir pastato lyginamųjų charakteristikų nustatymas
(19)

Ph – šilumos nuostoliai per atitvaras
qi – vyraujanti patalpų temperatūra (T=20 ºC)
qšs – vidutinė šildymo sezono temperatūra (STR2.09.04:2002 , 8-priedas): Mažeikiai
qšs =-0,2C;
qe – maksimali žemiausia penkiadienio temperatūra ( T=-21C)
z – šildymo sezono trukmė paromis (z=202)

;5. Šildymo sistemos schemos parinkimas
Pasirenku apatinio paskirstymo dviejų vamzdžių šildymo sistemą. Pastatas yra keturių aukštų, todėl pasirenku ir dirbtinės cirkuliacijos sistemą – šilumos mazge montuojamas vandens siurblys cirkuliacijai padidinti, dar vienas siurblys montuojamas kaip atsarginis. Prieš katilą grįžtamojoje sistemoje įrengtas išsiplėtimo indas. Prie radiatorių įrengiami termostatai.6. Darbo režimų analizė
Pastate yra vietinė katilinė, ji įrengta specialiai pritaikytame kambaryje. Šilumnešis – vanduo ruošiamas vietiniame katile kūrenant dujomis. Šilumnešis pašildomas iki 65ºC temperatūros. Įšilęs vanduo patenka į šildymo sistemą, atidavęs dalį šilumos aplinkai – šilumnešio temperatūra krenta iki 50ºC, jis grįžta į katilą,.
7. Pagrindinių įrenginių parinkimas
7.1 Šildymo radiatorių parinkimas

Radiatorius parenku iš įmonės “DeLonghi” katalogo

(16)

Qn – nominali šildymo prietaiso galia;
Qh – skaičiuojamasis šilumos poreikis pagal DIN 4701
f – perskaičiavimo koeficientas imamas iš “DeLonghi“ kataloge esančios lentelės, f=2,07.
Laiptinėje įrengiu radiatorius tarp pirmo antro ir trečio ketvirto aukštų, likusius laiptinės šilumos nuostolius perims radiatoriai iš aplinkinių patalpų.
Tualetas yra kampinė patalpa, be to jame nenaudojamas gyvatukas, todėl įrengiu ten taip pat konstruktyviai įrengiu radiatorius.

Katilinėje radiatorių nestatau, radiatoriaus vaidmenį gali atlikti dalinai izoliuotas vamzdis su šilumnešiu, nuostolius perims šalia esančios patalpos.

Vidinėje patalpoje, atsižvelgiant į didelį plotą konstruktyviai irengiu du radiatorius.
Pagal kursinio projekto užduotį reikia parinkti radiatorius dviem būdingom patalpom kiekviename aukšte. Dėl šitos priežasties parinkdamas radiatorius į šilumos nuostolius koridoriuje bei laiptinėje neatsižvelgsiu, ten konstruktyviai įrengdama po keletą radiatorių.
Patalpos Φpr , f Φn , Radiatorių charakteristikos
numeris [W] [W] Tipas Radiatoriaus galia H,mm L,mm Gylis,mm Radiatorių skaičius
101 5247,6 2,07 10862,53 33 3665 500 2000 158 3
102 3917,6 2,07 8109,432 22 4223 600 1800 102 2
104 5247,6 2,07 10862,53 33 3665 500 2000 158 3
105 2909,6 2,07 6022,872 33 3299 500 1800 158 2
106 1174,7 2,07 2431,629 33 2751 400 1800 158 1
107 1637 2,07 3388,59 33 3665 500 2000 158 1
109 3850,7 2,07 7970,949 33 4213 500 2000 158 2
110 2947,1 2,07 6100,497 33 3299 500 1800 158 2
111 4100,2 2,07 8487,414 33 4844 500 2300 158 2
113 2226,6 2,07 4609,062 33 4844 500 2300 158 1
201 4759,5 2,07 9852,165 33 3665 500 2000 158 3
202 3420 2,07 7079,4 33 3665 500 2000 158 2
204 4789,5 2,07 9914,265 33 3665 500 2000 158 3
205 2617,9 2,07 5419,053 33 2751 400 1800 158 2
206 999,2 2,07 2068,344 22 2085 600 1400 102 1
207 1487,3 2,07 3078,711 33 3299 500 1800 158 1
209 3375,9 2,07 6988,113 33 4213 500 2000 158 2
210 2755,2 2,07 5703,264 33 3299 500 1800 158 2
211 5047,7 2,07 10448,74 33 5466 900 2000 158 2
213 1969 2,07 4075,83 33 4213 500 2000 158 1
301 4716,5 2,07 9763,155 33 3665 500 2000 158 3
302 3383 2,07 7002,81 33 3665 500 2000 158 2
304 4746,5 2,07 9825,255 33 3665 500 2000 158 3
305 2595,5 2,07 5372,685 33 2751 400 1800 158 2
306 986,2 2,07 2041,434 22 2085 600 1400 102 1
307 1474,3 2,07 3051,801 33 3299 500 1800 158 1
309 3339,9 2,07 6913,593 33 4213 500 2000 158 2
310 2740,2 2,07 5672,214 33 3299 500 1800 158 2
311 4998,7 2,07 10347,31 33 5466 900 2000 158 2
313 1950 2,07 4036,5 33 4213 500 2000 158 1
401 5363,2 2,07 11101,82 33 3665 500 2000 158 3
402 4043,2 2,07 8369,424 33 4213 600 2000 158 2
404 5363,2 2,07 11101,82 33 3665 500 2000 158 3
405 2773,4 2,07 5740,938 33 3174 400 1100 158 2
406 1229,9 2,07 2545,893 33 2751 400 1800 158 2
407 1691,7 2,07 3501,819 33 3665 500 2000 158 1
409 3975,7 2,07 8229,699 33 4213 600 2000 158 2
410 2996 2,07 6201,72 33 3299 500 1800 158 2
411 5047,7 2,07 10448,74 33 5466 900 2000 158 2
413 2291,8 2,07 4744,026 33 4844 500 2300 158 1

NAUDOTA LITERATŪRA
1. M.Gedgaudas, E.Juodis ,,Bendroji šiluminė technika, šilumos dujų tiekimas ir vėdinimas”.Vilnius ,,Mokslas” 1980.
2. RSN 156-94 Statybinė klimatologija.
3. HN 42: 1999 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas.
4. STR .05.01: 1999 Pastatų atitvarų šiluminė technika.
5. STR 2.09.04: 2002 Pastato šildymo sistemos galia.Energijos sąnaudos šildymui.
6. LSIS ,,Statybos inžinieriaus žynynas. Vilnius 2004.

Leave a Comment