Medinės konstrukcijos

TURINYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2
1. RYŠIŲ PROJEKTAVIMAS 3
2.DENGINIO KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS 4
2.1 APKROVŲ SKAIČIAVIMAS 4
2.1.2 TRUMPALAIKĖS APKROVOS 6
2.2 PAKLOTO SKAIČIAVIMAS 6
2.2.1 SKAIČIAVIMAS NUO STOGO KONSTRUKCIJŲ IR SNIEGO APKROVŲ 6
2.2.2 SKAIČIAVIMAS NUO STOGO KONSTRUKCIJŲ SVORIO IR MONTAŽINĖS APKROVOS 8
2.3 ILGINIO SKAIČIAVIMAS 8
2.3.1 SKERSPJŪVIO PARINKIMAS 8
2.3.2 ILGINIO SANDŪROS SKAIČIAVIMAS 10
2.4 DAUGIASLUOKSNĖS KLIJUOTINIO SKERSPJŪVIO SIJOS SKAIČIAVIMAS 11
2.4.1 SIJOS SAUGOS RIBINIO BŪVIO SKAIČIAVIMAI 12
2.4.2 SIJOS TINKAMUMO RIBINIO BŪVIO SKAIČIAVIMAS 15
2.4.3 SIJOS ATRAMINIO MAZGO PROJEKTAVIMAS 15
LITERATŪROS SĄRAŠAS 17AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Kursiniame projekte skaičiuojamos ir projektuojamos medinės denginio konstrukcijos apšildomam pastatui. Pastatas be pastogės, karkasinis su save laikančiomis sienomis. Kolonos su pamatais jungiamos standžiai. Kolonų matmenys 225×165.

Denginio laikančioji konstrukcija – medinės klijuotinio skerspjūvio daugiasluoksnės sijos. Ant jų išilgai pastato tvirtinami ilginiai, kuurių viršuje įrengiamas vientisas vieno sluoksnio lentų paklotas. Ant pakloto įrengiama sutapdinto šilto stogo konstrukcija. Naudojama ruloninė ritininė stogo danga.

Esant šio tipo dangai, šilto stogo kiti sluoksniai yra:
ü PAROC WAS 35 kietos stiklo audiniu dengtos akmens vatos plokštės 30 mm;
ü PAROC UNS 37 pusiau kietos akmens vatos plokštės 160 mm;
ü garo izoliacija;
dedami ant viensluoksnio vientiso lentų pakloto. Vieno sluoksnio ištisinis lentų paklotas projektuojamas iš apipjautų 25 mm storio ir 150 mm pločio spygliuočių medienos lentų. Paklotui įrengti naudojama C14 klasės mediena, kurios drėgnis neviršija 20%.

Stogo paklotą laikančiajai konstrukcijai vartojami daaugiaangiai, nekarpyti taip vadinami vienodų įlinkių ilginiai. Šie ilginiai dėstomi atstumu kas 1,25 m. jų skerspjūvis sudaromas iš sugretintų ant briaunos pastatytų 50 mm storio ir 150 mm pločio spygliuočių C14 klasės lentų. Lentos sukalamos 5 mm skersmens ir 150 mm ilgio vinimis pagal STR 2.

.05.07:2005 reikalavimus.

Pagrindinės laikančiosios denginio konstrukcijos – klijuotinio skerspjūvio GL28h klasės medienos sijų, kurių matmenys yra :L=25 m; ha=0.8m; hv=1.6 m; b=0.18 m, dėstomos 4,5 m atstumais. Projektuojamos dvišlaitės sijos su tiesia apatine briauna viršutinės briaunos nuolydis yra 3,660. Sijų skerspjūvis projektuojamas iš spygliuočių medienos 25 mm storio lentų. Klijuojamų lentų plokštės nuobliuojamos 2,5 mm nuo kiekvienos šoninės plokštumos. Suklijuoto skerspjūvio šoninės plokštumos nuobliuojamos po 5 mm, todėl skerspjūvio plotis sumažėja 10mm. Medinių sijų daugiasluoksnis klijuotinis skerspjūvis suklijuojamas rezorciniais FR – 12 markės klijais. Sijos prie kolonos jungiamos šarnyriškai, metalinėmis S355 klasės plokštelėmis iškeliamomis į išorę, sufrezuojant ir susukant M14 klasės varžtais pagal STR 2.05.07:2005 reikalavimus.

Kuomet pagrindinės laikančiosios konstrukcijos – sijos išdėstomos vienodais atstumais per visą pastato ilgį, projektuojamas nekarpytas ilginis, esantis pirmame nuo galinės sienos tarpatramyje, gauna didesnes įrąžas (lenkimo momentus) nei kiitose angose esantys ilginiai. Tam , kad ilginio skerspjūvis visame pastato ilgyje būtų vienodas, atstumas tarp pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų kraštiniuose tarpatramiuose mažinamas 20% (B1=3,6 m).

Sijų iš sijos plokštumos bei viso denginio pastovumas užtikrinamas horizontalia ryšių sistema, kuri įrengiama stogo konstrukcijų plokštumoje. Šią horizontalią ryšių sistemą sudaro taip vadinamos horizontalios ryšių santvaros, tarpusavyje sujungtos stogo ilginiais. Ryšių spyrių matmenys projektuojami 100×100.

Horizontalios ryšių santvaros įrengiamos angose prie galinių sienų 18 m ,,matomuoju” atstumu tarp jų.1. RYŠIŲ PROJEKTAVIMAS
Sijų iš sijos plokštumos bei viso denginio pastovumas užtikrinamas ho
orizontalių ryšių sistema, kuri įrengiama stogo konstrukcijų plokštumoje. Šią horizontalią ryšių sistemą sudaro taip vadinamos horizontalios ryšių santvaros, tarpusavyje sujungtos stogo ilginiais.
Horizontalios ryšių santvaros įrengiamos angose prie galinių sienų ir ne didesniu kaip 30 m ,,matomuoju” atstumu tarp jų.
Horizontalios ryšių santvaros juostas sudaro laikančios sijos, tinklelį – stogo ilginiai ir ryšiniai spyriai (žr. 1 pav.). nekarpyti stogo ilginiai ir ryšių spyriai turi būti patikimai sujungti su sijų viršutinėmis briaunomis (2 pav.), nes jie dirba kaip ryšių santvaros ir visos ryšių sistemos elementai.
Tikriname ryšių elementų liaunį, kai ryšių elementų matmenys 100×100.

tada:
Skaičiuojame ryšinių elementų liaunį pirmame tarpatramyje:

.

Skaičiuojame ryšinių elementų laiunį antrame tarpatramyje:

.
Sąlyga tenkinama.

1 pav. Konstrukcijų ir ryšių išdėstymo erdvinė schema. 1 – kolona; 2 – denginio sija; 3 – stogo ilginis; 4 – ryšiniai spyriai; 5 – vertikalūs ryšiai tarp kolonų.

2 pav. Ryšių santvaros mazgas A. 1 – sija; 2 – ilginis; 3 – ryšinis spyris; 4 – kampuotis; 5 – metalinė plokštelė.2.DENGINIO KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS
2.1 APKROVŲ SKAIČIAVIMAS
2.1.1 NUOLATINĖS APKROVOS

Šią apkrovą sudaro stogo konstrukcijų svoris. Jis skaičiuojamas įvertinant stogo konstrukcijoje naudojamas medžiagas, skaičiavimai pateikiami 1 lentelėje.

3 pav. Stogo konstrukcijų schema.

1 lentelė.
Eil. Nr. Stogo konstrukcijos elementai ir jų masė Charakteristinė apkrova [kPa] Patikimumo koeficientas Skaičiuotinė apkrova [kPa]
1. 2 sluoksniai ritininės stogo dangos , 0,07 1,35 0,095
2. Kietos stiklo audiniu dengtos akmens vatos plokštės PAROC WAS 35, , 0,024 1,35 0,032
3. Pusiau kietos akmens vatos plokštės PAROC UNS 37, , 0,064 1,35 0,086
4. Garo izoliacija 0,001 1,35 0,001
5. Lentų paklotas C14, , 0,088 1,35 0,118

Suma:

Ilginio savasis svoris. Ilginio iš dviejų suporintų lentų charakteristinis svoris ploto vienetui apskaičiuojamas (kPa)

o skaičiuotinis svoris:

, (2)
čia: tl

l ,h – ilginio lentos storis ir aukštis (m); γ – medienos tūrinis svoris (kN/m3) (žr.[2] 11 priedo 3 lentelę); L1 – atstumas tarp ilginių (m); γG – apkrovos dalinio patikimumo koeficientas (žr.[2] 10 priedo 5 punktą).

Daugiasluoksnės sijos savasis svoris. Charakteristinis daugiasluoksnės klijuotinio skerspjūvio sijos savasis svoris denginio ploto vienetui (kPa) apskaičiuojamas:

o skaičiuotinis svoris:

čia: Ad – klijuotinio sijos skerspjūvio skaičiuotinis plotas (m2) :

;

– klijuotosios medienos tūrinis svoris (kN/m3) (žr.[2] 11 priedo 3 lentelę); b – žingsnis tarp sijų (m); – apkrovos dalinio patikimumo koeficientas (žr.[2] 10priedo 5 pnktą).2.1.2 TRUMPALAIKĖS APKROVOS
Sniego apkrova.
Sniego apkrovos į horizontaliąją stogo projekciją dydis nustatomas pagal formulę:

, (5)
čia: – sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo žemės paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė, projektuojamas pastatas yra Kretingos mieste, kuris priklauso I sniego apkrovos rajonu tai 1,2 kN/m2;

– atitinkamo stogo sniego apkrovos formos koeficientas, , kai ;
k – plokštiesiems lėkštiems vienanarių ir daugianarių pastatų stogams be stoglangių, sniego apkrovos sumažinimo koeficientas, plokštiems stogams (žr.[2] 1.62 ir 1.63 punktų nuorodas)

Skaičiuotinė sniego apkrova:

, (6)
čia: – skaičiuotinė sniego apkrova, kN/m2;

– sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas (žr.[2] 164 punktą) , kuris .
Montažinė apkrova. Montažinę apkrovą sudaro darbininkai su įrankiais. Charakteristinė montažinė apkrova priimama pagal [2] 144 punkto 10.10 lentelę;
Skaičiuotinė montažinė apkrova:

, (7)
čia: – dalinio patikimumo koeficientas (žr.[2] 10 priedo 5 punktą).2.2 PAKLOTO SKAIČIAVIMAS
Lėkšto stogo (nuolydis ne didesnis kaip 150) paklotas skaičiuojamas kaip lenkiamas elementas, kurį veikia apkrova, statmena paklotui.

Pakloto skaičiuojamasis tarpatramis lygus atstumui tarp ilginių ašių. Paklotas skaičiuojamas kaip dviejų angų nekarpyta si

ija (4 ir 5 pav.) dviem apkrovų atvejams:
a) kai veikia stogo konstrukcijų svoris ir sniego apkrova pagal schemą parodytą 7 paveiksle, skaičiuojama saugos ir tinkamumo ribiniams būviams;
b) kai veikia stogo konstrukcijų svoris ir montažinė apkrova pagal schemą 8 paveiksle, skaičiuojama tik saugos ribiniam būviui.2.2.1 SKAIČIAVIMAS NUO STOGO KONSTRUKCIJŲ IR SNIEGO APKROVŲ
4 pav. Pakloto skaičiuojamoji schema veikiant stogo konstrukcijų ir sniego apkrovoms

Tolyginė tiesinė charakteristinė ir skaičiuotinė apkrova (kN/m) tenkanti pakloto pločiui bd apskaičiuojama:

, (8)

, (9)
čia: gk, gd – charakteristinis ir skaičiuotinis stogo konstrukcijų svoris (kPa) (žr. 1 lentelę); qs,k, qs,d – charakteristinė ir skaičiuotinė sniego apkrova (kPa) (žr.(5;6) formules).
Didžiausias skaičiuotinis lenkiamasis momentas:

, (10)
čia: b – skaičiuojamo pakloto skerspjūvio plotis, kurį tikslinga yra imti 1,0 m.
Pakloto reikalingas skerspjūvio atsparumo momentas skaičiuojamas:

, (11)
čia: – skaičiuotinis lenkiamos vientisosios medienos stipris, apskaičiuojamas pagal [1] (6.3) formulę, taikant 23 28 ir 31 punktų reikalavimus.

;
čia: – charakteristinis lenkiamos medienos stipris, naudojamai C14 klasės medienai ;

– modifikacijos koeficientas, įvertinantis apkrovos veikimo pobūdį ir eksploatacines (drėgmės) sąlygas [2]; jei apkrova sudaryta iš poveikių, priklausančių skirtingoms apkrovos trukmės klasėms, reikšmė pasirenkama ta, kuri atitinka trumpiausios trukmės poveikį, t.y. viso krūvio ir trumpalaikės apkrovos poveikiui imama reikšmė, atitinkanti trumpalaikę apkrovą, kadangi pastato eksploatavimo klasė II, tai ;

– medžiagos savybės rodiklio dalinis koeficientas, vientisajai medienai [2];

– lenkiamos medienos aukščio redukcijos koeficientas;

.

Žinodami, kad , pasirinkę pakloto skerspjūvio plotį b, apskaičiuojame reikalingą pakloto aukštį (lentos storį):

, (12)
Priimu .
Pakloto įlinkis skaičiuojamas pagal formulę:

, (13)
čia: – atstumas tarp ilginių, m;

– vidutinis tamprumo modulis išilgai pluošto, C14 klasės medienai [2];
I – inercijos momentas, .
Sąlyga tenkinama.2.2.2 SKAIČIAVIMAS NUO STOGO KONSTRUKCIJŲ SVORIO IR MONTAŽINĖS APKROVOS
5 pav. Pakloto skaičiuojamoji schema veikiant stogo konstrukcijų svoriui ir montažinei apkrovai
Skaičiuojam didžiausia lenkimo momentą:

, (14)
čia: ; – lentos plotis, priimame lygų 150mm.
Kai atstumas tarp viengubo pakloto lentų ašių , laikoma, kad montažinė skaičiuotinė apkrova tenka dviem lentoms. Šiuo atveju montažinė apkrova, tenkanti vienai lentai, bus .
Skaičiuojamas reikalingas atsparumo momentas:

– parenkamas pagal montažinę apkrovą, kuri atitinka momentinę apkrovos trukmės klasę;
Žinodami, kad , pasirinkę pakloto lentos skerspjūvio plotį mm, apskaičiuojame reikalingą pakloto aukštį (lentos storį):

;
Priimu .2.3 ILGINIO SKAIČIAVIMAS
2.3.1 SKERSPJŪVIO PARINKIMAS
išskirstyta charakteristinė apkrova, tenkanti ilginio vienam metrui (kN/m), apskaičiuojama:

, (15)
o skaičiuotinė apkrova, tenkanti ilginio vienam metrui apskaičiuojama:

čia: – charakteristinis ir skaičiuotinis stogo konstrukcijos svoris (kPa) (žr. 1 lentelę); – charakteristinis ir skaičiuotinis ilginio nuosavas svoris (kPa) (žr. (1;2) formules); – charakteristinė ir skaičiuotinė sniego apkrova (kPa) (žr. (5;6) formules).

6 pav. Ilginio skaičiuojamoji schema

Kadangi ilginio sandūros nuo atramos išdėstytos atstumu 0,21B, tai didžiausias ilginio lenkimo momentas (atramoje) bus:

, (17)

reikalingas skaičiuotinis atsparumo momentas:

čia: – lenkiamos vientisosios medienos skaičiuotinios stipris, apskaičiuojamas pagal [1] (6.3) formulę, taikant 23 28 ir 31 punktų reikalavimus.

;
čia: – parenkamas pagal trumpalaikę apkrovą;
Žinodami, kad , pasirinkę ilginio skerspjūvio plotį mm, apskaičiuojame reikalingą ilginio aukštį

, (19)
Priimu .
Tikriname daugiaangio ilginio įlinkio sąlygą:

, (20)
čia: E0,mean – medienos tamprumo modulis atitinkamai medienos klasei ([1] 3 lentelė); I – ilginio inercijos momentas, apskaičiuojamas: .
Sąlyga tenkinama.2.3.2 ILGINIO SANDŪROS SKAIČIAVIMAS
Ilginio sandūra daroma tose vietose, kur lenkimo momentai apytikriai lygūs nuliui.

7 pav. Ilginio lentų sandūra.

Sandūroje ilginius sukalame vinimis. Pasirinktų vinių ilgis turi būti toks, kad, perkalus ilginius, dar būtų galima 2 – 3 cm užlenkti. Vienoje sandūros pusėje turi būti ne mažiau kaip 4 vinys. Jos išdėstomos atstumais: .lentos sukalamos vinimis 40 – 60 cm atstumu.

Atstumas nuo atramos iki vertikaliai sukaltų vinių centro, kai vinys išdėstytos vienoje vertikalioje eilėje, bus:

, (21)
čia: ;

– vinių skersmuo, priimu 5 mm; atitinkamai vinies ilgis bus mm.
Skersinė jėga, kurią atlaikys vinys:

, (22)
Vienoje sandūros pusėje reikalingų vinių skaičius bus:

,(23)
čia: – skaičiuotinis vieno vinies, vienos šlities atsparis;

– kirpimo plokštumų skaičius, šiuo atveju lygus 1,0;

.
Priimu vinys.

Ilginiai prie pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų – sijų prijungiami prikalant prie jų nelygiašonius kampuočius (žr. 10 pav.), kurie patikimai suriša viršutines gniuždomas sijų briaunas su denginio ryšių santvaromis ir užtikrina viso denginio konstrukcijų erdvinį pastovumą.2.4 DAUGIASLUOKSNĖS KLIJUOTINIO SKERSPJŪVIO SIJOS SKAIČIAVIMAS
Sijos matmenys:

Sija projektuojama klijuotinė kintamo skerspjūvio, jai naudojamos tokių matmenų lentos:

8 pav. Klijuotinės sijos skerspjūvio matmenys

9 pav. Klijuotinės sijos lentų matmenys.

;

, po 5 mm minusuojame dėl obliavimo.

– atramos horizonto aukštis;

– kraigo zonos aukštis.
Charakteristinė ir skaičiuotinė tolyginė tiesinė apkrova (kN/m) tenkanti sijai apskaičiuojama:
charakteristinė:

, (24)
skaičiuotinė:

čia: – charakteristinis ir skaičiuotinis stogo konstrukcijos svoris (kPa) (žr. 1 lentelę); – charakteristinis ir skaičiuotinis ilginio nuosavas svoris (kPa) (žr. (1;2) formules); – charakteristinė ir skaičiuotinė sniego apkrova (kPa) (žr. (5;6) formules); – charakteristinis ir skaičiuotinis sijos apytikslis savasis svoris (kPa) apskaičiuojamas pasirinkus sijos skerspjūvio matmenis (žr. (3,4) formules).; B – atstumas tarp sijų (m).2.4.1 SIJOS SAUGOS RIBINIO BŪVIO SKAIČIAVIMAI
Klijuotinio kintamojo skerspjūvio dvišlaičių sijų skaičiuotinis skerspjūvis, kuriame yra didžiausi normaliniai įtempimai, nesutampa su pjūviu, kuriame veikia didžiausias lenkimo momentas.

10 pav. Sijos skaičiuojamoji schema.

Atstumas nuo atramos iki pjūvio, kuriame yra didžiausi normaliniai įtempimai, kai sija apkrauta tolygia teisine apkrova, apskaičiuojamas pagal formulę:

čia: L – tarpatramio ilgis (m); ha – skerspjūvio aukštis atramoje (m); hv – skerspjūvio aukštis tarpatramio viduryje (m).

Tada skaičiuotinis lenkiamasis momentas šiamepjūvyje bus lygus:

. (27)

sijoa normaliniai įtempimai šiame pjūvyje tikrinami pagal formulę:

, (28)
čia: Mx,d– skaičiuotinis lenkiamasis momentas skaičiuojamajame pjūvyje x – x; koeficientas skaičiuojamas pagal formulę:

, kur šlaito poskyrio kampas ir jis yra lygus: .

– atsparumo momentas skaičiuojamojo pjūvio x – x atžvilgiu, kuris skaičiuojamas pagal formulę: , čia hx – sijos aukštis atstume x ir jis yra lygus 1,2 m (apskaičiuojamas pagal panašiuosius trikampius);

-skaičiuotinis lenkiamos klijuotosios medienos stipris, skaičiuojamas:

, kur:

– charakteristinis lenkiamosios klijuotosios medienos stipris nustatomas pagal klasę [2];

– modifikacijos koeficientas pagal apkrovos trukmę [2];

– dalinis patikimumo koeficientas, lygus 1,25;

– skerspjūvio matmenų koeficientas, jis lygus: , kai , kadangi mano apskaičiuotas aukštis 1200 mm, tai .
Sąlyga tenkinama.

Sijų apkrautų tolygia tiesine apkrova, kirpimo (šlities) įtempimai atraminiame skerspjūvyje tikrinami pagal formulę:

, (29)
čia: – skaičiuotinis kirpimo (šlyties) įtempis; Vd – skaičiuotinė skersinė jėga veikianti atramoje, skaičiuojama:

, (30)

– atraminio skerspjūvio atskeliamos dalies statinis momentas apie neutraliąją ašį, skaičiuojamas: ;

– atraminio skerspjūvio inercijos momentas, skaičiuojamas:

; b – sijos skerspjūvio plotis; – skaičiuotinis kerpamosios klijuotosios medienos stipris: .
Sąlyga tenkinama.

Klijuotinio kintamo skerspjūvio su tiesia apatine briauna bei lenktos ašies sijose, veikiant lenkiamajam momentui kraigo zonoje, atsiranda tempimo įtempimai skersai medienos pluoštų. Šie įtempimai labai pavojingi, kadangi tempiamasis medienos stipris skersai pluošto yra mažas.

11 pav. Klijuotinio kintamo skerspjūvio su tiesia apatine briauna bei lenkta ašimi sijos schema

Klijuotinio kintamojo skerspjūvio bei lenktos ašies sijų tempimo įtempiai skersai medienos pluošto kraigo zonoje tikrinami pagal formulę:

, (31)
čia: – skaičiuotinis tempimo skersai medienos pluošto įtempis; – skaičiuotinis maksimalus lenkiamasis momentas kraigo zonoje, skaičiuojamas:

;

– atsparumo momentas kraigo zonoje: ;

– įtempių pasiskirstymo kraigo zonoje koeficientas;

– tempiamos skersai pluošto medienos stiprio koregavimo koeficientas, apskaičiuojamas taip: ;
čia: ; V – kraigo zonos tūris. Maksimali šio tūrio reikšmė turi būti ne didesnė už , čia – visas sijos tūris, tada :

;

– tempiamosios klijuotosios medienos skersai pluošto skaičiuotinis stipris, apskaičiuojamas taip:

;

– įtempių koregavimo koeficientas, apskaičiuojamas taip:

.
Sąlyga tenkinama.
Sijos pastovumo tikrinimas pagal formulę, tikrinama pjūvyje x – x :

, (32)

čia: Mx,d ir Wx,d – skaičiuotinis lenkiamasis momentas ir skerspjūvio atsparumo momentas skaičiuojamajame pjūvyje x-x; – skaičiuotinis lenkiamos klijuotosios medienos stipris apskaičiuojamas pagal [1] 6.3 formulę taikant 23 26 ir 29 31 punktų reikalavimus.

Klupumo koeficientas kai įtvirtinama sijos skerspjūvio tempiamoji briauna nuo poslinkio iš lenkiamosios plokštumos tarpiniuose taškuose ld ruože, tada koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

. (33)
čia: – atstumas tarp elemento atraminių pjūvių; b – skerspjūvio plotis; hx – aukštis pjūvyje x; – koeficientas, priklausantis nuo elemento lenkiamųjų momentų diagramos formos ld ruože, nustatomas pagal [2]; .
Sąlyga tenkinama.2.4.2 SIJOS TINKAMUMO RIBINIO BŪVIO SKAIČIAVIMAS
Sijos įlinkis apskaičiuojamas nuo charakterinių apkrovų poveikio. Lanksčiai atremtų klijuotinio kintamojo skerspjūvio sijų įlinkis nustatomas pagal formulę:

, (34)
čia: – didžiausias sijos įlinkis; u – sijos įlinkis, neįvertinant šlyties deformacijų; hv – skerspjūvio aukštis sijos viduryje; L – sijos tarpatramis; – sijos aukščio kitimą įvertinantis koeficientas, apskaičiuojamas taip:

; – koeficientas, įvertinantis šlities deformacijų įtaką įlinkiui, apskaičiuojamas taip:

.

Įlinkis u, lanksčiai atremtai sijai apkrautai tolygia tiesine charakteristine apkrova, apskaičiuojamas pagal formulę:

, (35)
čia: pk – tolyginė tiesinė charakteristinė apkrova (žr.(24) formulę); – vidutinis tamprumo modulis išilgai pluošto ([1] 4 lentelė); I – skerspjūvio inercijos momentas bruto sijos tarpatramio viduryje: .
Sąlyga tenkinama.2.4.3 SIJOS ATRAMINIO MAZGO PROJEKTAVIMAS
Klijuotinio skerspjūvio sijai atremti ant kolonos konstruojamas atraminis mazgas. Sijos atraminiame mazge turi būti užtikrintas pakankamas sijos atrėmimo ilgis . Šis ilgis parenkamas iš glemžimo skersai medienos pluošto sąlygos pagal formulę:

čia: – reikalingas sijos atrėmimo ilgis; Vd – klijuotinio skerspjūvio sijos atraminė reakcija apskaičiuojama pagal formulę; b – sijos skerspjūvio plotis; – gniuždomosios klijuotosios medienos skaičiuotinis stipris skersai pluošto, apskaičiuojamas taip:

;
čia: – gniuždomosios klijuotosios medienos charakteristinis stipris skersai pluošto [2].LITERATŪROS SĄRAŠAS
1. STR 2.05.07:2005 ,,Medinių konstrukcijų projektavimas” (Valstybės žinios, 2005 Nr. 25 – 818)
2. STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” (Valstybės žinios, 2003 Nr. 59 – 2683)
3. STR 2.05.08:2005 ,,Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos” (Valstybės žinios, 2005 Nr. 28 – 895)
4. STR 2.05.02:2001 ,,Statinių konstrukcijos. Stogai” (Valstybės žinios, 2001 Nr51 – 1786, 2002 Nr. 23 – 865, 2002 Nr. 69 – 2846, 2005 Nr. 950 – 3535 )
5. STR 2.05.01:2005 ,,Pastatų aitvarų šiluminė technika” (Valstybės žinios, 2005 Nr.100 – 3733)
6. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai, 1998, 24p.
7. Pranas Gerdžiūnas, Vytautas Plakys. Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai. Vilnius: Technika, 2005. 76 p.

Leave a Comment