Buitinio pastato vandentiekio ir kanalizacijos reikšmė

TURINYS

Įvadas 3
Sanitarinių prietaisų debitai, jungiamųjų ir nuotekų vamzdžių skersmenys 4
Administracinių patalpų vandens vartotojų charakteristika 5
Butinių patalpų vandens vartotojų charakteristika 5
Bendras (šalto ir karšto) vandens sekundinis ir valandos debitai 6
Šalto vandens sekundės ir valandos debitai 6
Karšto vandens sekundės ir valandos debitai 7
Nuotekų vandens sekundės debitas 8
Bendras (šalto ir karšto) vandens sekundinis ir valandos debitai 8
Šalto vandens sekundės ir valandos debitai 8
Karšto vandens sekundės ir valandos debitai 9
Nuotekų vandens sekundės debitas 9
Vandentiekio tinklo hidraulinis skaičiavimas 9
Šalto vandens skaitiklio parinkimas 10
Reikalingo slėgio skaičiavimas 11
Kanalizacijos tinklo diametrų ir nuolydžių nustatymas 11
Reikalingo slėgio nustatymas 12
Kanalizacijos tinklo diametrų ir nuolydžių nustatymas 12
Stovų pralaidumo tikrinimas 13
Išvadų hi idraulinis skaičiavimas 13
Išvada 14
Brėžiniai:
Sanitarinių prietaisų išdėstymo planas 15
Sanitarinių prietaisų išdėstymo planas 16
Vandentiekio išplanavimas 17
Sanitarinių prietaisų išdėstymo planas 18
Kanalizacijos išplanavimas 19
Literatūra 20
Priedai 21

ĮVADAS

Administraciniam – buitiniam pastatui projektuoju vandentiekį ir kanalizaciją. Pastatas vienaaukštis, be rūsio.
Vandens vartotojai – administracijos darbuotojai ir darbininkai. Pastate įrengti šie sanitariniai mazgai: dušai, praustuvai, klozeto puodai su nuplovimo bakeliais. Vandentiekio tinklas šakotinis su vienu įvadu ir vandens apskaitos mazgu, įrengtu pastato katilinėje su vandens skaitikliu 25 mm skersmens. Vidaus vandentiekis projektuojamas iš polipropileno vamzdžių 16 ir 26 mm skersmens. Vandentiekio vamzdžiai izoliuojami šilumine izoliacija.
Kanalizacija projektuojama su vienu stovu ir viena išlaja į miesto kanalizacijos tinklą. Vidaus kanalizacijos tinklas projektuojamas iš polietileninių vamzdžių 50 ir 100 mm skersmens. Jis įrengiamas 13 patalpoje šalia klozeto puodu su nuplovimo bakeliu.
Vidaus kanalizacijos prijungimo į miesto kanalizacijos tinklą projektuojami kanalizacijos šuliniai 1000 mm skersmens. Šio tinklo įgilinimas 1,2-2,5 m nuo žemės paviršiaus.

SANITARINIŲ PRIETAISŲ DE

EBITAI, JUNGIAMŲJŲ IR NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ SKERSMENYS

1 lentelė
Sanitariniai prietaisai Patalpos nr. Vandens debitas q0, l/s Min. slėgi aukštis, m vandens stulpo Valandinis prietaiso debitas qh, l/h Nutekamojo vandens debitas prietaisui qn, l/s Vamzdžio skersmuo d, mm

Bendras Šalto Jungiamųjų vamzdžių Nuotekų
ADMINISTRACINĖS PATALPOS
Klozeto puodas su nuplovimo bakeliu 7 0,1 0,1 5 83 1,6 8 100
Praustuvas 7 0,1 0,07 7 180 0,15 10 50
BUITINĖS PATALPOS
Dušas 12 0,2 0,14 4 115 0,6 10 50
Dušas 12 0,2 0,14 4 115 0,6 10 50
Klozeto puodas su nuplovimo bakeliu 12 0,1 0,1 5 83 1,6 8 100
Praustuvas 12 0,1 0,07 7 180 0,15 10 50
Dušas 13 0,2 0,14 4 115 0,6 10 50
Dušas 13 0,2 0,14 4 115 0,6 10 50
Klozeto puodas su nuplovimo bakeliu 13 0,1 0,1 5 83 1,6 8 100
Praustuvas 13 0,1 0,07 7 180 0,15 10 50
Praustuvas 15 0,1 0,07 7 180 0,15 10 50

Administracinėse patalpose yra 2 sanitariniai prietaisai, iš jų 1 sanitarinis prietaisas su karšto vandens privedimu.
Buitinėse patalpose yra 9 sanitariniai prietaisai, iš jų 7 sanitariniai prietaisai su karšto vandens privedimu.

ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ VANDENS VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA
Iš Statybos normų ir taisyklių (СНиП 2.04.01-85) priedo parenku administracinių patalpų vandens vartotojų charakteristikas.
2 lentelė
Vartotojai Žmonių kiekis, U Vandens suvartojimo norma

Paros, l/s Valandos, l/h Valandos, l/h

Bendras qpb Bendras qhb Šalto, qš Karšto, qk Nuotekų vandens qh
Administracinis pastatas 8 20 2,7 1,5 1,2 2,7

BUITINIŲ PATALPŲ VANDENS VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA
Iš Statybos normų ir taisyklių (СНиП 2.04.01-85) priedo parenku buitinių patalpų vandens vartotojų charakteristikas.
3 lentelė
Vartotojai Dušo kabinų sk kaičius, U Vandens suvartojimo norma

Paros, l/s Valandos, l/h Valandos, l/h

Bendras qpb Bendras qhb Šalto, qš Karšto, qk Nuotekų vandens qh
Pramoninių pastatų butinės patalpos 4 500 500 230 270 500

Skaičiuoju paros debitą administracinėse patalpose:
qp = (1.1.)
qp = = 0,16 m3/24h
Skaičiuoju paros debitą buitinėse patalpose pagal 1.1. formulę:
qp = = 2 m3/24h
Tolimesnius skaičiavimus atlieku administracinėms patalpoms.

BENDRAS (ŠALTO IR KARŠTO) VANDENS SEKUNDINIS IR VALANDOS DEBITAI
Skaičiuoju prietaisų veikimo tikimybę pagal formulę iš СНиП 2.04.01-85 3.3. punkto:
P = (1.2.)
N – santechninių prietaisų skaičius
P = = 0,03;
N  P = 2  0,03 = 0,06;
Iš СНиП 2.04.01-85 2 lentelės pagal N  P parenku koeficientą :
 = 0,289.
Skaičiuoju bendrą sekundinį debitą:
q = 5  q0   (1.3.)
q = 5  0,1  0,289 = 0,1445 l/s.
Skaičiuoju valandinę prietaisų veikimo tikimybę pagal formulę:
Ph = (1.4.)
Ph = = 0,54;
N  P = 2  0,54 = 1,08;
 = 0,264.
Skaičiuoju valandos debitą pa

agal formulę:
qhb = 5  qpb  h
qpb – bendras sekundinis debitas, m3/h
qhb = 5  20  0,1445 = 14,45 l/h = 0,01445 m3/h

ŠALTO VANDENS SEKUNDĖS IR VALANDOS DEBITAI

Skaičiuoju prietaisų veikimo tikimybę:
P =
P = = 0,0167;
N  P = 2  0,0167 = 0,0334;
 = 0,244.
Skaičiuoju šalto vandens debitą:
q = 5  qš  
q = 5  0,1  0,244 = 0,122 l/s.
Skaičiuoju valandinę prietaisų veikimo tikimybę:
Ph = ;
Ph = = 0,925;
N  P = 2  0,925 = 1,850;
 = 1,372.
Skaičiuoju valandos šalto vandens debitą pagal formulę:
qhš = 5  qpš  h
qhš = 5  6,5  1,72 = 44,59 l/h = 0,0446 m3/h

KARŠTO VANDENS SEKUNDĖS IR VALANDOS DEBITAI

Skaičiuoju prietaisų veikimo tikimybę:
P =
P = = 0,027;
N  P = 1  0,027 = 0,027;
 = 0,230.
Skaičiuoju karšto vandens debitą:
q = 5  qk  
q = 5  0,1  0,230 = 0,115 l/s.
Skaičiuoju valandinę prietaisų veikimo tikimybę:
Ph = ;
Ph = = 0,72;
N  P = 1  0,72 = 0,72;
 = 1,52.
Skaičiuoju valandos karšto vandens debitą pagal formulę:
qhk = 5  qpk  h
qhk = 5  13,5  1,52 = 102,6 l/h = 0,103 m3/h
NUOTEKŲ VANDENS SEKUNDĖS DEBITAS

Skaičiuoju nuotekų vandens sekundės debitą pagal formulę:
qn = q + q0pr (1.5.)
q – bendras sekundinis vandens debitas, l/s;
q0pr – didžiausias prietaiso nutekamasis debitas, l/s.
qk = 0,1445 + 1,6 = 1,7445 l/s.

Tolimesnius skaičiavimus atlieku buitinėms patalpoms pagal ankstesnes formules.

BENDRAS (ŠALTO IR KARŠTO) VANDENS SEKUNDINIS IR VALANDOS DEBITAI

Skaičiuoju prietaisų veikimo tikimybę:
P = = 0,309;
N  P = 9  0,309 = 2,781;
 = 1,776.
Skaičiuoju bendrą sekundinį debitą:
q = 5  0,2  1,776 = 1,776 l/s.
Skaičiuoju valandinę prietaisų veikimo tikimybę pagal formulę:
Ph = = 0,445;
N  P = 9  0,445 = 4,005;
 = 2,210.
Skaičiuoju valandos debitą pagal formulę:
qhb = 5  500  1,776 = 4440 l/h = 4,440 m3/h

ŠALTO VANDENS SEKUNDĖS IR VALANDOS DEBITAI

Skaičiuoju prietaisų veikimo tikimybę:
P = = 0,142;
N  P = 9  0,142 = 1,278;
 = 1,097.
Skaičiuoju šalto vandens debitą:
q = 5  0,2  1,097 = 1,097 l/s.
Skaičiuoju valandinę prietaisų veikimo tikimybę:
Ph = = 0,601;
N  P = 9  0,601 = 5,409;
 = 2,697.
Skaičiuoju valandos šalto vandens debitą pagal formulę:
qhš = 5  170  2,697 = 2292,45 l/h = 2,292 m3/h

KARŠTO VANDENS SEKUNDĖS IR VALANDOS DEBITAI

Skaičiuoju prietaisų veikimo tikimybę:
P = = 0,214;
N  P = 7  0,214 = 1,498;
 = 1,215.
Skaičiuoju karšto vandens debitą:
q = 5  0,2  1,215 = 1,215 l/s.
Skaičiuoju valandinę prietaisų veikimo tikimybę:
Ph = = 0,670;
N  P = 7  0,670 = 4,69;
 = 2,456.
Skaičiuoju valandos karšto vandens debitą:
qhk =

5  230  2,456 = 2824,4 l/h = 2,824 m3/h

NUOTEKŲ VANDENS SEKUNDĖS DEBITAS

Skaičiuoju nuotekų vandens sekundės debitą:
qk = 1,776 + 1,6 = 3,376 l/s.

VANDENTIEKIO TINKLO HIDRAULINIS SKAIČIAVIMAS

Hidraulinis skaičiavimas atliekamas vandentiekio tinklo ruožui nuo prijungimo prie lauko vandentiekio magistralės iki paties tolimiausio taško ir aukščiausio vandens ėmimo taško pastate.
Kaip matyti iš vandentiekio schemos, skaičiuojamasis ruožas suskirstytas į skaičiuojamuosius tinklo tarpus (1,2,3.Š.V.). Skaičiuojamu tarpu vadinama ta dalis, kur prateka pastovus debitas.
Vandentiekio tinklo hidraulinio skaičiavimo duomenis suvedame į 4 lentelę.

4 lentelė
Tinklo tarpo Nr. Skaičiuojamasis vandens debitas Tarpo ilgis li, m Vamzdžio skersmuo, mm Vandens greitis v, m/s Slėgio nuostoliai

Suminis debitas, l/s Skaičiuojamasis debitas, l/s Ri (Pa/m) P = 1,3  Ri  li, m
1-2 0,1 0,10 6,20 20 0,5 279 2249
2-3 0,3 0,30 1,35 26 0,96 659 1156
3-6 0,5 0,39 0,62 20 1,99 3268 2634
4-5 0,2 0,20 1,35 26 1,00 939 1648
5-6 0,4 0,36 1,60 26 1,11 866 1800
6-9 0,9 0,39 3,35 26 1,27 1098 4782
7-8 0,1 0,1 1,83 16 0,44 330 785
8-9 0,2 0,2 0,16 16 1,33 2250 468
9-11 1,1 0,47 0,40 26 1,43 1355 705
10-11 0,1 0,1 1,94 16 0,44 330 832
11-12 1,3 0,48 1,88 26 1,59 1637 4001
12-13 1,4 0,50 1,43 26 1,59 1637 3043
13-VS 1,5 0,51 0,39 26 1,59 1637 830

ŠALTO VANDENS SKAITIKLIO PARINKIMAS

Vandens apskaitai parenku sparnelinį vandens skaitiklį 25 mm skersmens. Tikrinu slėgio nuostolius skaitiklyje:
hs = S  q2;
S – hidraulinis skaitiklio pasipriešinimas, kaip skaitiklio skersmuo 25 mm, tai maksimalus debitas 7 m3/h, S = 2,65 m/(ml/s);
q – didžiausias šalto vandens skaičiuojamasis debitas l/s, imamas iš vidaus tinklo hidraulinių skaičiavimų.
hS = 2,65  0,512 = 0,689 m  2,5 m

REIKALINGO SLĖGIO SKAIČIAVIMAS

Reikalingas vidaus vandentiekio tinklo slėgimas H, kuris patenkintų ūkio-buities vandentiekio tinklo darbo reikalavimus turi būti toks:
H = hs + h + hl;
hs – slėgio nuostoliai vandens skaitiklyje;
h – slėgio nuostoliai sistemoje;
hl – reikalingas minimalus laisvas slėgis prie prietaiso.
Reikalingas vidaus vandentiekio tinklo slėgis neturi viršyti gatvės vandentiekio tinkle esančio slėgio. Kitu atveju didinti name esančių vamzdžių diametrą bei didinti vandens greitį.
H = 0,689 + 6,64 + (5+7+3) =22,33 m vandens stulpo.

KANALIZACIJOS TINKLO DIAMETRŲ IR NUOLYDŽIŲ NUSTATYMAS

Kanalizacijos sekundės debitai apskaičiuojami pagal formulę:
P =
qh – nutekamojo vandens suvartojimo norma, l/h;
U – žmonių skaičius;
q0,b –

bendras vandens debitas, l/s;
N – prietaisų skaičius;
P – tikimybė
Skaičiuoju administracinių patalpų kanalizacijos sekundės debitus:
P = = 0,03
N  P = 2  0,03 = 0,06;
 = 0,289.
Skaičiuoju sekundinį kanalizacijos debitą pagal formulę:
q = 5  qn  
q = 5  0,1  0,289 = 0,1445 l/s
Skaičiuoju buitinių patalpų kanalizacijos sekundės debitus:
P = = 0,31
N  P = 9  0,31 = 2,79;
 = 1,763.

Skaičiuoju sekundinį kanalizacijos debitą pagal formulę:
q = 5  qn  
q = 5  0,2  1,763 = 1,763 l/s 5 lentelė
Tarpo Nr. N P NP  Bendrasis vandens debitas q0, l/s Sekundinis debitas q, l/s Nutekamojo vandens debitas prietaisui qn, l/s qk = qn + q, l/s
Kanalizacijos išvadas (adm.pat.) 2 0,03 0,06 0,289 1,6 0,1445 0,1 0,2445
Kanalizacijos išvadas (buit.pat.) 9 0,031 2,79 1,763 1,6 1,763 0,2 1,963
Iš viso: 11 x x x x x x 2,2075

STOVŲ PRALAIDUMO TIKRINIMAS
6 lentelė
Stovo Nr. qk, l/s Vamzdžio skersmuo, mm qmax, l/s (leistinas)

450 600 900
1. 2,2075 100 5,5 4,9 3,2

qmax – nutekamojo vandens leistinas debitas l/s, kai kanalizuojamo stovo skersmuo 100 mm, bei nuotekų prijungimo kampas 900.
qk  qmax, 2,2075 3,2, todėl stovo pralaidumas tenkinamas.

IŠVADŲ HIDRAULINIS SKAIČIAVIMAS

Įrengiant kanalizacijos tinklus, būtina tenkinti šias sąlygas:
1.Nuvedimo linijose vandens greitis 0,7 v  5 (m/s)
2.Vamzdžio užpildymas 0,3  h/d  0,8;
3.Koeficientas c = v   0,6. 7 lentelė
Tarpo Nr. qk,
l/s Skersmuo, mm Nuolydis
i Vandens greitis v, m/s Vamzdžio užpildymas, h/d c
1. 2,2075 100 0,02 0,99 0,5 0,7

IŠVADA

Atlikus vandentiekio apskaičiavimus, nustačiau, kad slėgio nuostoliai svyruoja priklausomai nuo tinklo tarpo ilgio ir skaičiuojamojo debito dydžio. Mažiausi slėgio nuostoliai yra atkarpoje 8-9, nes šios ši atkarpa tik 0,16 m, o didžiausi atkarpoje 11-12 ir 12-13, nes ten yra didžiausias debitas. Suvienodinti slėgio nuostolius, mažinau arba didinau vamzdžių skersmenis nuo 16 iki 26 mm.
Atlikus skaičiavimus, paaiškėjo, kad kanalizacijos stovo pralaidumas tinkamas, nuvedimo linijose vandens greitis leistinas, kanalizacijos vanduo užpildo puse vamzdžio.

LITERATŪRA

1.Drozdovas V. Pastatų santechniniai įrenginiai. – V.: Mintis, 1991. – 190 p.
2.Petrulis B. Gyvenviečių vandentiekis ir kanalizcija. – V.: Pergalė, 1962. – 301 p.
3.Žukauskas V. Vandentiekio ir kanalizacijos proejktavimas. – K.: Technologija, 1990. – 55 p.
4.Firmų Wavin, Wirsbo, Instaplast reklaminė, projektavimo rekomendacinė medžiaga.

Leave a Comment