Vedybų sutarčių sudarymo specifika

KLAIPĖDOS UNIVERSITETASSOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

SOCIOLOGIJOS KATEDRA

Vedybų sutarčių sudarymo specifika Klaipėdos mieste

Sociologinio tyrimo anketa

Darbą atliko:

Darbą tikrino:

Klaipėda, 2004

Vedybų sutarčių sudarymo specifika Klaipėdos mieste

Tyrimo planas

Problemos pristatymas. Vedybų sutarties institutas – tai nauja šeimos teisinių santykių reguliavimo sritis. Šis institutas numato galimybę sutuoktiniams savo turtinius santykius, tai yra teises ir pareigas, nustatyti sutartimi. Sutartį sutuoktinių turto teisinį režimą reglamentuoja naujojo Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Civiliniame kodekse pateikiama „vedybų sutarties“ samprata, nustatyti reikalavimai vedybų sutarties sudarymui. Kadangi su vedybų sutartimi susijusios teisės normos Lietuvoje tik pradėtos taikyti, šiuo metu būtų sudėtinga analizuoti ir vertinti įvairius su vedybų sutartimis susijusius praktinius klausimus. Kol kas Lietuvoje vedybų sutartys nėra labai populiarios, jas dažniau sudaro labai turtingi žmonės, turintys daug nekilnojamojo turto, savo verslą ir taip toliau .Kažin ar „šiais“ laikais dažnai sudarinėjamos vedybinės sutartys? Ar reikalinga sudaryti sutartis tarp vedusių žmonių ir kokią ji turi reikšmę sutuoktiniams, ar vedybų sutartis egzistuoja dėl santuokos, o ne atvirkščiai?

Tyrimo hipotezė Šias „vedybų sutartys“ daugiau sudaro turtingi žmonės, turintys savo verslą, daug nekilnojamojo turto, taip pat žmonės, kurie nori „vedybų sutartimi“ užsitikrinti savo teises ir pareigas.

Tyrimo tikslas Ištirti Klaipėdos žmonių požiūrį į „vedybines sutartys“. Kokią ji turi reikšmę sutuoktiniams.

Tyrimo objektas Klaipėdos gyventojų nuomonė apie „vedybinių sutarčių“ sudarymą.

Tyrimo uždaviniai1. Ar „vedybinės sutartys“ yra sudaromos tik tarp turtingų žmonių. 2. Kokią reikšmę „vedybinės sutartys“ turi sutuoktiniams.3. Ar vedybų sutartys egzistuoja dėl santuokos, o ne atvirkščiai.4. Ar reikalinga sudaryti vedybines sutartys.

Praktiniai uždaviniai – suformuoti anketą.

Sąvokų apibrėžimas Vedybų sutartis – tai sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium.

Tyrimo metodas Anketinė apklausa

Tiriamojo visuma – generalinė visuma Įvairaus amžiaus, įvairios socialinės padėties Klaipėdos gyventojai.

ANKETA

Socialinių tyrimų centras atlieka tyrimą, kuriame siekiama sužinoti respondentų požiūri į vedybines sutartis, jų sudarymo specifiką Klaipėdos mieste. Maloniai kviečiame dalyvauti ir Jus. Labai prašome užpildyti šią anketą. Apklausa yra anoniminė. Jos duomenys bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

1. Kaip Jus manote, ar reikalinga sudaryti „vedybinę sutartį“?1. manau, kad reikalinga; 53,3 %2. manau, kad nereikalinga; 20 %3. neturiu nuomonės. 23,3 %

2. Kokia Jūsų nuomonė, kas pasiūlo sudaryti „vedybinę sutartį“?1. Vyrai; 60 % 2. Moterys. 30 %

3. Kaip Jums atrodo, kas sudaro „vedybines sutartis“? (Įvertinkite pagal skalę kiekvieną atsakymą atskirai).Atsakymų variantai Daugiausiai sudaro1 Sudaro vidutiniškai2 Nesudaro visiškai3 Neturiu nuomonės43.1.Bedarbiai Vidurkis – 3,23 %, mediam – 3 %, mode – 3 %3.2.Samdomi darbuotojai Vidurkis – 2,8 %, mediam – 3 %, mode – 2 %3.3.Verslininkai Vidurkis – 1,66 %, mediam – 1 %, mode – 1 %3.4.Vadovai Vidurkis – 1,8 %, mediam – 1 %, mode – 1 %3.5.Politikai vidurkis – 2,2 %, mediam – 2 %, mode – 1 %

4. Kaip Jus manote, kokią reikšmę sutuoktiniams turi „vedybinė sutartis“ ? (Įvertinkite pagal skalę kiekvieną atsakymą atskirai).Atsakymų variantai Turi labai didelę reikšmę1 Turi, bet tai nesvarbiausia jo gyvenime2 Neturi jokios reikšmės34.1.“Vedybinės sutartys“ apsaugo Jų nekilnojamą turtą nesėkmės atveju. vidurkis – 1,36 % , mediam – 1 %, mode – 1 %4.2.“Vedybinės sutarties“ sudarymas sustiprina santuoką. Vidurkis – 2,26 %, mediam – 2 %, mode – 3 %4.3.“Vedybinės sutartys“ pašalina galimybę atsirasti turtiniams sutuoktinių ginčams. Vidurkis – 1,50 % , mediam – 1 %, mode – 1 %4.4.“Vedybinės sutartys“ apsaugo jų vaikus skyrybų atveju. vidurkis – 1,46 % , mediam – 1 %, mode – 1 %

5. Kaip Jūs manote, dėl ko egzistuoja „vedybų sutartys“? (Įvertinkite pagal skalę kiekvieną atsakymą atskirai).Atsakymų variantai Manau, kad taip1 Manau, kad ne2 Neturiu nuomonės35.1.Dėl sutuoktinių gerovės. vidurkis – 1,66 % , mediam – 2 %, mode – 2 %5.2.Dėl vaikų, kad užtikrintų tėvai jų ateitį. vidurkis – 1,46 %, mediam – 1 %, mode – 1 %5.3.Dėl turto. vidurkis – 1,26 % , mediam – 1 %, mode – 1 %5.4.Dėl meilės. vidurkis – 2,10 %, mediam – 2 %, mode – 2 %

6. Koks Jūsų požiūris į „vedybines sutartis“?1.Aš esu prieš „vedybines sutartis“, nes jos suardo šeimas; 13,3 %

2.Aš esu už „vedybines sutartis“, nes jos išsprendžia sutuoktinių finansines problemas skyrybų atveju; 63,3%3.Aš neturiu nuomonės šituo klausimu. 23,3 %4.Kita_______________________________________________________________(Įrašykite patys).

7. Kaip Jus manote, dėl kokių priežasčių „vedybinė sutartis“ yra sudaroma iki santuokos? (Įvertinkite pagal skalę kiekvieną atsakymą atskirai).Atsakymų variantai Taip 1 Ne 2 Nežinau 3 7.1. Kad apsaugotų savo įgytą turtą iki santuokos. vidurkis – 1,06 % , mediam – 1 %, mode – 1 %7.2. Kad apsaugotų savo verslą, jeigu tokį turi. vidurkis – 1,20 %, mediam – 1 %, mode – 1 %7.3. Kad būsimo sutuoktinio turimas turtas nekliudytų abipusei meilei. vidurkis – 1,86 %, mediam – 2 %, mode – 2 %7.4. Kad po santuokos nekiltų jokių turtinių ginčų. vidurkis – 1,06 %, mediam – 1 %, mode – 1 %

8. Kaip Jus manote, dėl kokių priežasčių „vedybinė sutartis“ yra sudaroma po santuokos? (Įvertinkite pagal skalę kiekvieną atsakymą atskirai).Atsakymų variantai Taip 1 Ne 2 Nežinau 38.1. Kad sustiprintų šeimą. vidurkis – 1,73 %, mediam – 2 %, mode – 2 %8.2. Kad apdraustų save ir įgytą turtą skyrybų atveju. vidurkis – 1,13 % , mediam – 1 %, mode – 1 %8.3. Kad apdraustų savo vaikus skyrybų atveju. vidurkis – 1,43 %, mediam – 1 %, mode – 1 %

9. Ar Jūs esate sudaręs „vedybinę sutartį“? 1.Taip, esu sudaręs; –2.Ne, nesu, bet ruošiuosi sudaryti „vedybinę sutartį“ artimiausiu laiku; 10 %3.Ne, nesu, ir nesiruošiu jos sudaryti; 80 %4.Svarstau šią galimybę. 10 %

10. Jeigu esate sudaręs „vedybinę sutartį“, kada ją sudarėte, o jeigu nesate sudaręs, kada sudarytumėte vedybinę sutartį?1. Iki santuokos; 50 % 2. Po santuokos. 6,7 %

11. Dėl kokių priežasčių Jus sudarėte (sudarytumėte) „vedybinę sutartį“?1. Dėl savo saugios ateities; 26,7 %2. Dėl vaikų gerovės, užtikrinant jų ateitį; 13,3 %3. Dėl meilės; –4. Dėl materialinių vertybių (nekilnojamo turto, savo verslo). 36,7 %5. Kita________________________________________________________(įrašykite patys). 13,3 %

12. Jūsų amžius:1. 18-25 metų; 36,7 %2. 26-30 metų; 23,3 %3. 31-40 metų; 30 %4. 41-50 metų; 3,3 %5. 51-60 metų. 6,7 %

13. Jūsų lytis:1.Vyras; 36,7 %2.Moteris; 63,3 %14. Jūsų išsimokslinimas:1. vidurinis; 6,7 %2. spec. vidurinis; 6,7 %3. aukštesnysis; 50 %4. nebaigtas aukštasis; 10 %5. aukštasis; 26,7 %

15. Jūsų užimamos pareigos:1. bedarbis; 3,3 %2. samdomas darbuotojas; 53,3 %3. verslininkas; 16,7 %4. vadovas; 10 %5. kita______(valst. tarnautojai)______(įrašykite patys). 16,7 %

16. Jūsų šeimyninė padėtis:1. Vedęs; 53,3 %

2. Nevedęs; 46,7 % 3. Išsiskyręs. –

17. Kokios Jūsų šeimos vidutinės pajamos per mėnesį: 1. nuo 0 iki 800,00 Lt. 16,7 % 2. nuo 801,00 Lt. iki 1500,00 Lt. 40 % 3. nuo 1501,00 Lt. iki 2000,00 Lt. 20 % 4. nuo 2001,00 Lt. iki 4000,00 Lt. 23,3 % 5. nuo 4001,00 Lt. ir daugiau –

Dėkojame už dalyvavimą!

Tyrimo rezultato analizė

Kadangi su vedybų sutartimi susijusios teisės normos Lietuvoje tik pradėtos taikyti, šiuo metu būtų sudėtinga analizuoti ir vertinti įvairius su vedybų sutartimis susijusius praktinius klausimus. Bet mes pabandysime išnagrinėti „vedybinių sutarčių“ sudarymo specifiką Klaipėdos mieste. Buvo apklausta 30 respondentų, iš jų 63,3 % moterų ir 36,7 % vyrų. Respondentų amžius buvo nuo 18 iki 60 metų. Daugiausiai atsakiusiųjų į anketas amžius buvo nuo 18 iki 40 metų – 90 %, nuo 41 iki 60 metų – 10 %. Dominavo aukštesnysis 50 % respondentų išsilavinimas. Daugiausiai atsakinėjo į anketas samdomi darbuotojai (į šį skaičių įeina ir valstybės tarnautojai) 70 %, verslininkų 16,7 %, vadovų 10 %, bedarbių 3,3 %. Gauti apklausos duomenis buvo suvesti į SPSS programą, pagal kurią duomenis buvo apibendrinti. Respondentams buvo pateikta anketa, kurioje buvo 17 klausimų norint sužinoti „Ar reikalinga sudaryti „vedybines sutartys?“. Apklausus 30 respondentų 53,3 % mano, kad šios sutartys yra reikalingos, 20 % mano, kad nereikalingos, o 23,3 % neturi nuomonės (žiūrėti 1 grafiką).

1 grafikas

Šiuo klausimu mes negalime daryti išvados ar „vedybinės sutartys“ yra reikalingos ar ne. Apklausti žmonės nėra sudarę „vedybinių sutarčių“, pateikus klausimą „Ar Jus esate sudaręs „vedybinę sutartį?“ 80 % atsakė neigiamai, 10 % atsakiusiųjų respondentų pareiškė, kad svarsto šią galimybę, kita 10 % atsakė, kad ruošiasi sudaryti „vedybinę sutartį“ artimiausiu laiku, nei vienas respondentas neatsakė, kad yra sudaręs sutartį (žiūrėti 2 grafiką).

2 grafikas

Taip pat buvo bandoma sužinoti „Kas sudaro vedybines sutartys?“. Į šį klausimą atsakė taip (Žiūrėti 1 lentelę): 1 lentelė: Atsakymų variantai Daugiausiai sudaro Sudaro vidutiniškai Nesudaro visiškai Neturi nuomonės Bedarbiai 3,3 % 3,3 % 60 % 33,3 % Samdomi darbuotojai – 43,3 % 33,3 % 23,3 % Verslininkai 56,7 % 30 % 3,3 % 10 % Vadovai 53,3 % 30 % – 16,7 % Politikai 46,7 % 16,7 % 6,7 % 30 %

Pagal gautus rezultatus galime daryti išvadas, kad daugiausiai sutartis sudaro verslininkai 56,7 %, antroje vietoje vadovai 53,3 %, trečioje vietoje pagal šių sutarčių sudarymą atsiduria politikai 46,7 %. Vidutiniškai „vedybines sutartys“ sudaro samdomi darbuotojai 43,3 %, o visiškai sutarčių nesudaro bedarbiai 60 %. Remdamiesi gautais duomenimis galėtume teigti, kad „vedybinės sutartys“ yra populiarios tarp verslininkų ir vadovų, bet šie duomenys nėra tikslūs. Respondentų teigimu verslininkai ir vadovai 30 % sudaro vidutiniškai, o 30 % respondentų neturi nuomonės ar politikai sudaro sutartys.

Pateikus klausimą „Kas pasiūlo sudaryti „vedybinę sutartį?“, respondentų nuomone 60 % vyrų linkę pasiūlyti sudaryti sutartį, 30 % – moterys, 10 % į šį klausimą neatsakė (žiūrėti 3 grafiką).

3 grafikas

Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą „vedybinės sutartys“ galima sudaryti iki santuokos ir po santuokos. Pagal pateiktą klausimą „Kada sudarytų „vedybines sutartys“ po santuokos ar iki santuokos “, 50 % atsakiusiųjų yra linkę sudaryti iki santuokos, o tik 6,7 % po santuokos, 43,3 % respondentų į šį klausimą neatsakė. „Dėl kokių priežasčių „vedybinės sutartis“ yra sudaromos iki santuokos“ 96,7 % atsakė, kad apsaugotų savo įgytą turtą iki santuokos , kad apsaugotų savo verslą 90 %, kad po santuokos nekiltų jokių turtinių ginčų 93,3 %. O pateikus klausimą „Dėl kokių priežasčių „vedybinės sutartys“ yra sudaroma po santuokos?“ dauguma atsakė kad apdraustų save ir įgytą turtą skyrybų atveju 90 % ir taip pat, kad apdraustų savo vaikus skyrybų atveju 73,3 %. „Vedybinė sutartis“, respondentų teigimu, po santuokos ir prieš santuoką šeimos nesustiprina atsakyta vienodai 60 %, Pateikus klausimą „Koks Jūsų požiūris į vedybines sutartis“?“ net 63,3 % atsakė, kad Jie už „vedybines sutartis“, nes jos išsprendžia sutuoktinių finansines problemas skyrybų atveju, 23,3 % neturi nuomonės, o 13,3 % prieš „vedybines sutartis, nes jos suardo šeimas (žiūrėti 4 grafiką).

4 grafikas

Pabandėme išanalizuoti „Kokią reikšmę sutuoktiniams turi „vedybinė sutartis“. Analizę atliksime remiantis pateikta lentele (žiūrėti 2 lentelę). 2 lentelė Atsakymų variantai Turi labai didelę reikšmę Turi, bet tai nesvarbiausia jo gyvenime Neturi jokios reikšmės

1.“Vedybinės sutartys“ apsaugo Jų nekilnojamą turtą nesėkmės atveju. 70 % 23,3 % 6,7 %2.“Vedybinės sutarties“ sudarymas sustiprina santuoką. 20 % 33,3 % 46,7 %3.“Vedybinės sutartys“ pašalina galimybę atsirasti turtiniams sutuoktinių ginčams. 63,3 % 23,3 % 13,3 %4.“Vedybinės sutartys“ apsaugo jų vaikus skyrybų atveju. 63,3 % 26,7 % 10 %

Žiūrint į pateiktą lentelę matyti, didžiausią reikšmę sutuoktiniams turi tai, kad „vedybinės sutartys“ apsaugotų Jų nekilnojamą turtą nesėkmės atveju 70 %. „Vedybinės sutarties“ sudarymas, vien tam, kad sustiprintų santuoką, sutuoktiniams neturi jokios reikšmės 46,7 %. Taip pat sutuoktiniai mano, kad sutartis pašalina galimybę atsirasti turtiniams sutuoktinių ginčams ir jos apsaugo jų vaikus skyrybų atveju 63,3 %.

IŠVADOS:

1. Ar „vedybinės sutartys“ yra sudaromos tik tarp turtingų žmonių. Apklausus 30 respondentų ir remdamiesi gautais apklausos duomenimis galėtume teigti, kad „vedybinės sutartys“ yra populiarios tarp verslininkų 56,7 %, ir 53,3 % vadovų, kurie turi daug pajamų ir nekilnojamo turto. 2. Kokią reikšmę „vedybinės sutartys“ turi sutuoktiniams. Atlikus apklausą ir remdamiesi gautais apklausos duomenimis galime teigti, kad sutuoktiniai jas sudaro tik tam, kad apsaugotų savo nekilnojamą turtą nesėkmės atveju 70 %. „Vedybinės sutarties“ sudarymas, vien tam, kad sustiprintų santuoką, sutuoktiniams neturi jokios reikšmės 46,7 %. 3. Ar reikalinga sudaryti vedybines sutartys. Šiuo klausimu mes negalime tiksliai sužinoti ar jos yra reikalingos ar ne, apklausti žmonės nėra buvę sudarę „vedybinių sutarčių“ ir uždavus klausimą „Ar Jus esate sudaręs „vedybinę sutartį?“ 80 % atsakė, kad sutarčių nėra sudarę. Jeigu remtumėmės „Koks Jūsų požiūris į „vedybines sutartis“?“. 63,3 % respondentų pasisakė už „vedybines sutartis“, tada galėtume teigti, kad „vedybinės sutartys“ dalinai išsprendžia sutuoktinių finansines problemas skyrybų atveju. 4. Ar ”vedybų sutartys“ egzistuoja dėl santuokos, o ne atvirkščiai? Galime teigti, pagal apklausos duomenis, sutartys egzistuoja tik dėl turimo turto, kad jį apsaugotų 83,3 %, 70 % respondentų pasisakė ir dėl vaikų, kad tėvai užtikrintų jų ateitį. Atlikus analizę, galima teigti, kad tyrimo hipotezė pagrįsta. Respondentų nuomone sutartys daugiau sudaro turtingi žmonės, turintys savo verslą, daug nekilnojamojo turto, taip pat žmonės, kurie nori „vedybų sutartimi“ užsitikrinti savo teises ir pareigas.

Klausimyno kritinė analizė

Kurdama šį darbą, “vedybinių sutarčių“ sudarymo specifiką Klaipėdos mieste, tikėjausi gilesnės informacijos. Pavyzdžiui 10 klausimas „Jeigu esate sudaręs „vedybinę sutartį“, kada ją sudarėte, o jeigu nesate sudaręs, kada sudarytumėte „vedybinę sutartį“?”. Kurdama anketą šis klausimas atrodė sukurtas pakankamai gerai, bet kai respondentai pradėjo pildyti anketą iškilo klausimas, o kur trečias variantas pvz.: neturiu nuomonės. 43,3 % respondentų šį klausimą praleido. Todėl negalima nustatyti, kokios sutartys yra sudaromos: iki santuokos ar po santuokos. Taip pat šiuo klausimu neaišku ar sutartis yra sudaryta ar ne. Reikėjo dviejų skirtingų klausimų.

Taip pat kartojasi tie patys klausimai, pavyzdžiui 4.3. klausimas „vedybinės sutartys“ apsaugo jų vaikus skyrybų atveju, panašus klausimas yra ir 8.3. kad apdraustų savo vaikus skyrybų atveju. Vienas ir tas pats klausimas. Šiais klausimais negalime nieko konkretaus sužinoti. Antro klausimo „Kokia Jūsų nuomonė, kas pasiūlo sudaryti „vedybinę sutartį“?“ 10 % respondentų jį praleido, nes nežinojo ką parašyti, jie su „vedybinėmis sutartimis“ nėra buvę susidūrę, todėl reikėjo trečio varianto pvz: neturiu nuomonės arba nežinau.Galiu teigti, kad dėl nekonkrečių klausimų uždavinius įgyvendinau iš dalies. Negalėjau pilnai atlikti analizės apie „vedybines sutartys“ir jų specifiką Klaipėdos mieste. Iš 30 apklaustų respondentų nei vienas nėra sudaręs sutarties, todėl atsakymai į klausimus galėjo būti nekonkretūs.