Sociologijos tyrimas

1358 0

Turinys

Anotacija 3

ĮVADAS 4

1 VERSLO ĮMONĖS RINKODAROS PLANAS 5

1.1 Verslo įmonės rinkodaros plano dalys 5

1.2 Rinkodaros aplinkos elementai 6

1.3 Rinkos tyrimas, jos parametrai, bei perspektyvų analizė 8

1.4 Tikslinės rinkos segmentavimas 9

1.5 Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos 11

2. UAB „ Kudirkos Naumiesčio Vartotojų Kooperatyvas “ RINKODAROS VEIKLOS PLANAVIMAS 12

2.1. UAB „Kudirkos Naumiesčio Vartotojų Kooperatyvas veikla, misija ir tikslai 12

2.2. UAB „Kudirkos Naumiesčio Vartotojų Kooperatyvas“ rinkodaros aplinkos analizė 13

2.3. UAB „Kudirkos Naumiesčio Vartotojų Kooperatyvas“ rinka, jos tendencijos 14

2.4. UAB „Kudirkos Naumiesčio Vartotojų Kooperatyvas“ SWOT analizė (GGSS) 15

2.5. UAB „Kudirkos Naumiesčio Vartotojų Kooperatyvas“ tikslinės rinkos nustatymas ir pasirinkta rinkodaros strategija 15

2.6. UAB „Kudirkos Naumiesčio Vartotojų Kooperatyvas“ vartotojų nuomonės tyrimas 16

2.7. UAB „Kudirkos Naumiesčio Vartotojų Koooperatyvas“ rinkodaros komplekso analizė 17

2.7.1. Prekių ir kainų analizė 17

2.7.2. Prekių paskirstymo analizė 17

2.7.3. Prekių rėmimo analizė 17

2.8. UAB „Kudirkos Naumiesčio Vartotojų Kooperatyvo “ prekių pardavimo prognozė 19

IŠVADOS 20

Naudota literatūra 21

Priedai 22Anotacija

Pagrindinė strategijos formavimo idėja – rasti tinkamiausią būdą, padedantį organizacijai pasiekti geriausių rezultatų didinant bendrą savo vertę. Vertės kategorija išreiškia ne vien ekonominį aspektą. Kitaip tariant ne viskas susiveda į pelną. Suprantama, pelnas yra svarbiausias visų jo siekiančių organizacijų tikslas, žymia dalimi lemiantis jų egzistavimo prasmę. Tačiau organizacija yra sudėtingas įvairių tikslų ir interesų junginys. Netgi pagrindinės įtakos grupės turi gana skirtingus interesus.

Strateginis pllanavimas yra pirmas ir svarbiausias planavimo etapas, kuriame suformuojami įmonės tikslai, bendriausios jų realizavimo strategijos, kurios vėliau detalizuojamos taktiniame ir operatyviniame planavimuose.ĮVADAS

Rinkodara yra angliško žodžio marketing atitikmuo lietuvių kalba. Rinkodara – tai socialinis ir vadybos procesas, kurio dėka asmenys ir jų gr

rupės, kurdami produktus ir atlikdami prekių bei vertybių mainus, gauna tai, ko jie nori ir tai, ko jiems reikia.

Rinkodara – yra pirkimo – pardavimo santykiais grindžiamos ūkio sistemos kūrimo procesas, kurio metu suformuojama vienokio ar kitokio pobūdžio rinka bei verslo įmonės ar individo tikslų siekimo toje rinkoje sąlygos. Kadangi rinkodara neįsivaizduojama be verslo, galime daryti išvadas, kad jos reikšmė versle didelė.

Darbo objektas: UAB „Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvas“

Darbo tikslai: parengti rinkodaros kursinį darbą apie įmonę. Siekiant darbo tikslo, buvo iškelti tokie uždaviniai:

• Išanalizuoti mokslinę literatūrą rinkodaros veiklos planavimo klausimais

• Išnagrinėti įmonės veiklos kryptis, misiją ir tikslus;

• Įvertinti šios įmonės verslo perspektyvas (SSGG);

• Nustatyti įmonės tikslinę rinką ir rinkodaros strategiją;

• Atlikti vartotojų nuomonės tyrimą.

Metodas: mokslinės literatūros analizė.1 VERSLO ĮMONĖS RINKODAROS PLANAS

1.1 Verslo įmonės rinkodaros plano dalys

Neplanuoti reiškia planuoti nesėkmę (P. Kootler 1999). Planavimas priverčia bendroves aiškiau suformuluoti savo uždavinius bei politiką, gerinančius bendrovės valdymą.

Bendrovės sudaro metinius, perspektyvinius ir strateginius planavimus.

• Metinis planas – tai trumpalaikis planas, kuriame apibūdinama bendrovės dabartinė padėtis, jos tikslai, strategiija, ateinančių metų veiksmų programa, biudžetas ir numatomi šio plano vykdymo kontrolės būdai.

• Perspektyvinis planas – kuriame išdėstomi svarbiausi veiksniai ir jėgos, turėsiantys įtakos organizacijai per artimaisuius kelerius metus. Jame nurodomi perspektyviniai tikslai, pagrindinės rinkodaros strategijos, kurios bus taikomos šiems tikslams pasiekti, ir reikalingi ištekliai. Perspektyvinis planas kismet yra peržiūrimas ir at

tnaujinamas, atsižvelgiant į įvykusius pokyčius. Bendrovės metiniai ir perspektyviniai planai yra susiję su dabartine veikla, jie padeda užtikrinti, kad ši veikla nenutrūktų.

• Strateginis planas – tai planas, kuriame apibūdinama, kaip bendrovė ruošiasi prisitaikyti ir pasinaudoti nuolat besikeičiančios aplinkos galimybėmis, išlaikydama strateginę pusiausvyrą tarp savo tikslų ir pajėgumų bei besikeičiančių jos galimybių rinkoje.

Kad planas būtų įgyvendintas, tam reikalingi keturi etapai:

• Analizė

• Įgyvendinimas

• Planavimas

• Kontrolė

Analizė. Planavimas pradedamas nuo bendrovės išsamios padėties rinkoje analizės. Bendrovės privalo išanalizuoti aplinką, kurioje veikia, ir surasti patrauklias galimybes bei išvengti šios aplinkos keliamos grėsmės. Bendrovė turi išanalizuoti savo privalumus ir trūkumus bei dabar vykstančius ir visus galimus rinkodaros veiksnius, kad nuspręstų, kuriomis galimybėmis jai geriausia pasinaudoti. Analizės metu gauta informacija yra panaudojama ir kituose planavimo etapuose.

Įgyvendinimas. Strateginiai planai, juos įgyvendinant, paverčiami veiksmais, kurie padeda bendrovei pasiekti savo tikslų. Organizacijos darbuotojai, dirbdami su kitais padaliniais bendrovės viduje ir partneriais už jos ribų, įgyvendina rinkodaros planus.

Planavimas. Sudarydama strateginį planą, bendrovė nusprendžia, kokių tikslų kiekvienas verslo padalinys privalo pasiekti. Sudarant rinkodaros planą parenkama rinkodaros strategija, kurios dėka bendrovė įgyvendins savo bendruosius strateginius tikslus. Čia pagrindinį vaidmenį vaidina rinkodaros ir atskirų gaminių rinkų planai.

Kontrolė. Tai planų ir veiklos rezultatų analizė, įvertinimas bei koreguojantys veiksmai, kurie padeda pasiekti bendrovės tikslus. Atliekant analizę yra gaunama visai šiai veiklai re

eikalinga informacija bei įvertinimas.1.2 Rinkodaros aplinkos elementai

Bendrovės rinkodaros aplinką sudaro išoriniai veiksniai ir jėgos, darančios įtaką rinkodaros tarnybos gebėjimams plėtoti ir palaikyti naudingus ryšius su vartotojais. (P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, 2003).

Rinkodaros aplinką sudaro mikroaplinka ir makroaplinka.

Mikroaplinka – veiksniai, glaudžiai susiję su bendrove ir veikiantys jos gebėjimus aptarnauti klientus. Šiems veiksniams priklauso pati bendrovė, tiekėjai, paskirstymo grandinės įmonės, vartotojų rinkos, konkurentai ir visuomenė – visa, kas sudaro bendrovės vertės pateikimą vartotojui.

Makroaplinka – galingesnės visuomenės jėgos, kurios veikia visą mikroaplinką – tai demografinių, gamtinių, technologinių, politinių ir kultūrinių veiksnių visuma. Į makroaplinką taip pat įeina:

• Demografonė aplinka – tai žmonių populiacijos, dydžio, tankumo, gyvenamosios vietos, amžiaus, lyties, rasės, profesijos ir kitų duomenų tyrimas.

• Ekonominė aplinka – tai veiksniai, turintys įtakos vartotojo perkamajai galiai ir išlaidų struktūrai.

• Gamtinė aplinka – tai gamtiniai ištekliai, reikalingi rinkodaros veiklai ir kartu tiesiogiai jos veikiami.

• Technologinė aplinka – tai jėgos, kuriančios naujas technologijas, kurių dėka atsiranda nauji produktai ir rinkos galimybės.

• Politinė aplinka – ją sudaro įstatymai, valstybinės agentūros ir interesų grupės, kurios veikia ir riboja įvairių organizacijų ir asmenų veiklą tam tikroje visuomenėje.

• Kultūrinė aplinka – tai socialinės institucijos ir kiti veiksniai, padedantys formuoti ir suvokti pagrindinea visuomenės vertybes, pažiūras ir elgesio normas.

Pirkėjai, kurie paprastai yra ir prekės vartotojai, daro didžiausią įtaką marketingui. Pirkėjai lemia marketingo tikslus, jo st

trateginius ir taktinius sprendimus, netiesiogiai formuoja marketingo kompleksą. Pirkėjai tai tam tikra prasme irgi faktiški ir potencialūs įmonės partneriai, rinkoje pasireiškiantys kaip paklausos atstovai.

Pardavimo tarpininkai. Gamybos įmonėje pagamintos prekės ne visada, o vartojimo reikmenys – labai retai pirkėjui, ypač jeigu jis yra galutinis vartotojas, patenka tiesiogiai. Labai dažnai į prekių judėjimą nuo gamintojo iki pirkėjo įsiterpia tarpininkai, padegantys, kad prekių paskirstymo procesas vyktų racionaliau ir pirkėjų paklausa, jų reikalavimai būtų geriau tenkinami. Jie vadinami pardavimo tarpininkais.

Pardavimo pagalbininkai. Prekių paskirstymo, jų judėjimo nuo gamintojo iki pirkėjo (vartotojo) procese dalyvauja ir vadinamieji pardavimo vadybininkai.

Tiekėjai. Labai svarbi įmonės veiklos sritis yra tiekimas. Kad įmonė galėtų normalaia dirbti, ji turi apsirūpinti prekėmis, žalaivomis, medžiagomis, įrengimais ir kitais jos veiklai reikalingais gamybos ištekliais.

Konkurentai. Įmonė savo pasirinktoje rinkoje labai retai yra vienintelė. Paprastai tų pačių pirkėjų poreikiais rūpinasi bei stengiasi juos patenkinti ir kitos įmonės. Todėl tarp įmonių (gamintojų, prekybininkų, paslaugų teikėjų) dėl pirkėjo vyksta nuolatinės varžybos, konkurencija.1.3 Rinkos tyrimas, jos parametrai, bei perspektyvų analizė

Apklausa – tai marketingo informacijos rinkimo metodas apklausiant respondentus asmeniškai, telefonu, per paštu ar mišriu būdu.

Pagal apklausos vedimo būdus išskiriamos šios apklausos:

• asmeninė (žodinė),

• raštiška,

• telefoninė,

• kompiuterinė.

Žodinė apklausa (kartais vadinama tiesiog interviu) – tai labiausiai paplitęs kokios nors temos ar problemos tyrimo būdas. Ją atlieka specialiai apmokytas apklausėjas namuose, d

. . .

3. Empyrinis tyrimas

3.1. Empyrinio tyrimo strategija

Iš diagramos matome, jog daugiausiai respondentų Kudirkos Naumiesčio

Vartotojų Kooperatyvo(KNVK)parduotuvėje lankosi du/tris kartus per

savaitę. Mažiausia dalis apklaustųjų – kartą per mėnesį.

Diagramoje matyti, jog daugiau nei pusė apklaustųjų yra iš dalies

patenkinti KNVK parduotuvėje vykdomomis akcijomis.

Diagramoje matome, jog daugiau nei du trečdaliai apklaustųjų prekės

kaina yra labai svarbi. O kiti 26 procentai apklaustųjų po lygiai

pasiliko prie nuomonių jog nežino, arba prekės kaina nesvarbi.

Šioje diagramoje matyti, jog dešimtadalis apklaustųjų mano, jog jiems

prekės kokybė nėra svarbi.

Beveik daugiau nei puse respondentų mano, jog prekės pakuotė yra svarbi.

Nei vienas apklaustasis neatsakė, jog tai jiems visiškai nesvarbu.

Pusė apklaustųjų mano, jog nuolaidos prekėms KNVK parduotuvėje yra labai

svarbios. Nei vienas iš respondentų taip pat neatsakė, jog tai yra

nesvarbu.

Beveik du trečdaliai apklaustų gyventojų mano, jog aptarnavimas šioje

parduotuvėje yra svarbus.

Šioje diagramoje matyti, kad puse apklaustųjų mano , kad truksta maisto

prekių.

Šioje diagramoje matome, kad aptarnavimo kokybė tenkina daugiau nei pusę

respondentų.

Didžioji dalis apklaustųjų mano, kad prekių reklama parduotuvėje

pateikta gerai.

Šioje diagramoje, matome kad beveik puse apklaustųjų, vykdomas akcijas

vertina gerai.

Šioje diagramoje matyti, jog vartotojų nuomonė vertinant prekių

pateikimą ir išdėstymą parduotuvėje pasiskirstė panašiai.Didžioji dalis

neturi nuomonės.

Didžioji dalis apklaustųjų mano, jog prekių asortimentas yra labai geras.

Daugiau nei trečdalis respondentų mano, kad prekių asortimentas yra

labai geras.

Didžiąją dalį apklaustųjų prekių kokybė tenkina iš dalies.IŠVADOS

1. Norint plėsti įmonės veiklą, labai svarbu parengti gerai apgalvotą ir perspektyvų rinkodaros planą.

2. Norint efektyviai vystyti verslą, visą veiklą reikia planuoti. Atlikti vidinių ir išorinių veiksnių analizę, parinkti pardavimo strategiją ir sudaryti įmonės pardavimų prognozę.

3. Palyginus su konkurentais UAB „Kudirkos Naumiesčio Vartotojų Kooperatyvas“ parduotuvėje yra labai gera geografinė vieta, vartotojai yra lojalūs. Šiuo metu makroaplinka nėra palanki vystyti šiai veiklai. Mažėjant pirkėjų pajamoms sunkiai išlaikomi senieji klientai, o taip pat, pritraukiami ir nauji.

4. Atlikus SWOT analizę padarėme išvadą, kad įmonė turi nemažai stiprybių ir galimybių tęsti ir plėsti savo veiklą. Tačiau iš išorės kyla nemažai grėsmių.

5. Įmonės didžiausias trūkumas yra inovacinių idėjų stoka bei reklamos stygius.

6. Atliktas vartotojų nuomonės tyrimas parodė, kad didžioji dalis respondentų yra patenkinti prekių kokybe, aptarnavimu ir mielai naudojasi teikiamomis paslaugomis. Tačiau atlikus tyrimą matyti, jog dauguma respondentų pasigenda kai kurių maisto prekių.Naudota literatūra

1. ALOBOROVIENĖ B. Verslo įmonės rinkodaros planavimas. Kaunas. 2005.

2. ALOBOROVIENĖ B. Marketingas. Vilnius. 2002.

3. Bruce R.Jewell. – Integruotos verslo studijos, Vilnius 2000

4. www.stat.gov.lt

Join the Conversation