socialinis darbuotojas ir socialinis pedagogas

Socialinis darbuotojas – tai specialistas, kurio darbo paskirtis yra sustiprinti žmogaus prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, atstatyti ryšius su visuomene, padėti jam integruotis į ją ir skatinti pilnavertiškesnį žmogaus socialinį funkcionavimą.Socialinis pedagogas – tai specialistas, kurio darbo paskirtis yra teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, padėti jam geriau adaptuotis visuomenėje, švietimo ar globos įstaigose, kitose socialinėse institucijose vykdančiose ugdymo funkcijas, panaudoti teorines žinias ir jas kūrybiškai perteikti, rengti socialines programas ir projektus, užtikrinti vaikų laisvalaikio veiklos formų įvairovę.

Socialinio darbuotojo kvalifikaciniai reikalavimai Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai Socialiniu darbuotoju gali dirbti asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo specialybę aukštesniosiose arba aukštosiose mokyklose, rengiančiose šios specialybės darbuotojus pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas programas, suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialiniu pedagogu gali dirbti asmuo, įgijęs bazinį socialinio pedagogo išsilavinimą aukštosiose (kolegijose) ar universitetinėse mokyklose arba asmuo įgijęs socialinio darbuotojo išsilavinimą ir turintis pedagogo kvalifikacijos pažymėjimą ar bazinę socialinio pedagogo specializaciją, baigęs ilgalaikius perkvalifikavimo kursus ir gavęs atitinkamą kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti socialiniu pedagogu. Socialinių pedagogų rengimas ir kvalifikacijos suteikimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 368. Socialinių darbuotojų etatai steigiami socialinės apsaugos įstaigose, sveikatos apsaugos įstaigose, vidaus reikalų tarnybose, nevyriausybinėse organizacijose, religinėse bendruomenėse. Socialinių pedagogų etatai steigiami švietimo institucijose ( įvairaus tipo bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, vaikų globos ir specialiuose vaikų globos įstaigose, ikimokyklinėse įstaigose). Socialiniai pedagogai gali dirbti pedagoginėse- psichologinėse, vaikų teisių apsaugos tarnybose, šeimos paramos, reabilitacijos ir specializuotose centruose, ligoninėse, kalėjimuose ir kitose socialinėse institucijose vykdančiose ugdymo funkcijas. Socialiniai darbuotojai savo veikloje susiduria su įvairiomis socialinėmis žmonių grupėmis. Socialinio darbuotojo klientai yra: pavieniai asmenys, šeimos, žmonių grupės, organizacijos, bendruomenės. Socialinis pedagogas dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (teisėtais vaiko atstovais), pedagogais, kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

Pagrindinis socialinio darbuotojo veiklos tikslas – suteikti galimybę žmonėms (grupėms, bendruomenėms) savarankiškai įveikti iškilusias socialines problemas. Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. Socialinio darbuotojo veikla:- Yra pasišventęs tarnauti žmonėms, stengiasi ugdyti jų saviraišką, gerina savo profesinį pasirengimą, savo veikla siekia intensyvinti visuomenės raidą.- Nustatyti socialinę problemą (aiškintis priežastis, kurios sukelia kliento problemą, rinkti informaciją apie galimus paramos šaltinius, skatinti klientą savarankiškai ieškoti pagalbos).- Planuoti paramą (sudaryti paramos programą, tinkamai pasirinktas paramos teikimo modelis).- Teikti paramą (atstovauti ir ginti kliento interesus, aktyvinti žmones, informuoti visuomenę apie prognozuojamas socialines problemas). – Įvertinti paramą (aiškintis kliento priklausomumą nuo socialinio darbuotojo, įvertinti paramos procesą).- Bendradarbiauti su socialiniais partneriais.- Tobulinti profesinę veiklą. – Yra susipažinęs su šalies socialine politika, įstatymais ir poįstatyminiais aktais ir siekia teigiamų pokyčių, kuriais būtų pagerinta gyventojų socialinė apsauga, įgyvendintas socialinis teisingumas. Socialinio pedagogo veikla:- Vertina ir padeda spręsti vaikams iškilusias problemas. Dirba su vaikais priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais fizinį smurtą, seksualinį išnaudojimą ir t. t. – Atstovauja ir gina vaikų teises policijos nuovadoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.- Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius, psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teises ir pareigas, galimybę gauti socialinę pagalbą.- Inicijuoja išteklių būtiniausių vaikų ir jų šeimų poreikių patenkinimui.- Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais sprendžiant vaikų socialines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda pedagogams suvokti kaip vaiko socialinės problemos įtakoja jo elgesį, pažangumą, lankomumą.- Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojo galimybės išsemtos. – Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
Socialinis darbuotojas turi suprasti, kaip funkcionuoja visuomenė ir kaip joje funkcionuoja individas. Tam reikalingas ištisas kompleksas tarpusavyje susijusių žinių apie žmogų, jo aplinką, tarpusavio santykius bei veiksnius, įtakojančius ryšį su aplinka. Socialinis pedagogas yra susipažinęs su socialine pedagogika. Socialinė pedagogika – tai edukologijos mokslų šaka, nagrinėjanti vaikų socialinį ugdymą.