Socialinės pedagogės veiklos planas – programa

Socialinės pedagogės veiklos planas – programaSocialinio darbo tikslas:

Tiesioginėmis paslaugomis ir socialinio darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas.Socialinės veiklos kryptys:Padėti atlikti mokyklos vidinį auditą konkretinant tolimesnę mokyklos plėtrą dabartiniame švietimo reformos etape. Telkti mokyklos bendruomenę kuriant ir tobulinant sveiką ir saugią ugdymo aplinką.Integruoti socialinį darbą su kitomis ugdymo kryptimis (papildomo ugdymo). Socialinio darbo uždaviniai: Saugoti ir ginti mokinių teises.Įvertinti esamas ir numatyti galimas problemas, kurios gali kilti mokyklos bendruomenėje. Rūpintis jų prevencija.Analizuoti, kodėl mokykla kai kuriems vaikams yra nemalonus, nesėkmingas patyrimas ir kelti moksleivių mokymosi motyvaciją.Rinkti, saugoti ir analizuoti pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimišką situaciją (materialinius, socialinius, kultūros, higieninius, šeimos, sveikatos ir kitus faktorius).Organizuoti mokykloje mokinių nemokamą maitinimą.Siekti, kuo daugiau rizikos grupės mokinių įtraukti į popamokinę veiklą.Organizuoti tėvų teisinį, medicininį, pedagoginį švietimą. Kviesti tėvus labiau domėtis mokyklos reikalais, mokyti tėvus lygiaverčio bendravimo su vaiku, priimant jį liečiančius sprendimus.Padėti moksleiviams suprasti save ir kitus, išmokyti juos savarankiškai spęsti problemas, mokyti susidoroti su emociniu stresu.Lavinti savo, kaip specialistės darbo įgūdžius, domėtis socialinėmis inovacijomis,lankyti seminarus.Veiklos įgyvendinimo būdai ir metodai:Jau esančių dokumentų analizė ir interpretavimas.Stebėjimas: socialinis pedagogas yra aktyvus mokyklos bendruomenės narys, kuris dalyvaudamas bendravimo ir bendradarbiavimo procese pastebi ir fiksuoja sąveikos tarp visų bendruomenės narių ypatumus.Anketavimas: socialinis pedagogas sudaro klausimyną, skirtą vyraujančiam socialiniam – psichologiniam klimatui nustatyti.Pokalbio metodas yra skirtas tiesioginiam problemos tyrimui, kai reikia patikslinti jau turimą informaciją, siekti susitarimo su ugdytiniu.

Sociograma – ugdytinio vietos ir statuso mokyklos bendruomenėje nustatymas.Individualių socialinio ugdymo programų kūrimas, siekiant užtikrinti ugdytinio grupės bei mokyklos poreikių patenkinimą.Darbo strategijų koregavimas, įvertinus surinktus duomenis ir jau naudojamų darbo metodų efektyvumą.Socialinio pedagoginio darbo objektas:Mokiniai;Pedagogai;Mokinių šeimos nariai;Formalios ir neformalios mokykloje susidariusios grupės;Išteklius socialinei pagalbai teikiančios organizacijos.Plano – programos turinys

Eil.

Nr.

Veiklos kryptys

Darbo turinys

Darbo formos būdai

Atlikimo laikas

Socialiniai partneriai1.Metodinė veikla.

1.1.

Susipažinimas su darbo aplinka

Susipažinti su ankstesnio socialinio pedagogo veikla ir mokyklos turima dokumentacija.

Dokumentų peržiūra, mokyklos darbuotojų teikiama informacija.

2002-12-16 2003-01-16

Mokyklos teritorinė bendruomenė.

1.2.

Darbas su mokiniais

Vertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimu, saugumo užtikrinimu), dirbti su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, įvairių narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą; analizuoti mokinių saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, elgesio sutrikimų bei kitų problemų priežastis ir jas šalinti.

Savo darbe taikau individualaus ir grupinio darbo metodus bei lankymąsi namuose.

Nuolat

Tėvai, klasių auklėtojai, pedagogai, logopedė, spec. pedagogė, psichologė, mokyklos administracija, miesto socialiniai partneriai.

1.3.

Darbas su tėvais

Padėti tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.

Savo darbe taikau individualaus ir grupinio darbo metodus bei lankymosi namuose.

Nuolat

Klasių auklėtojai, pedagogai, logopedė, spec. pedagogė, psichologė, mokyklos administracija, miesto socialiniai partneriai.

1.4.

Darbas su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija

Bendradarbiauti sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padėti jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikti siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, kurti jaukią, saugią darbo aplinką.

Savo darbe taikau individualaus ir grupinio darbo metodus.

Nuolat

Kauno miesto VTAT, švietimo skyrius, nepilnamečių reikalų prevencijos tarnyba, visuomenės sveikatos centras ir kt.

1.5.

Bendradarbiavimas su vietos bendruomene, ir įvairiomis įstaigomis

Nuolat palaikyti ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis užtikrinančiomis saugų ir pilnavertį vaiko vystymąsi. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų vykdyti šviečiamąjį-informacinį darbą.

Palaikyti ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

Atstovauti ir ginti vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Individualių atvejų analizės metodas, paskaitos, diskusijos, šviečiamoji veikla.

Nuolat

Kauno miesto VTAT, švietimo skyrius, nepilnamečių reikalų prevencijos tarnyba, visuomenės sveikatos centras ir kt.

1.6.

Projektinis darbas

Prisidėti prie organizuojamų socialinių projektų kūrimo ir jų įgyvendinimo.

Komandinis darbas.

Nuolat

Bendradarbiaujant su visais įmanomais socialiniais partneriais. 2.Tiriamoji veikla

2.1

Moksleivių šeimų materialinių išteklių tyrimas

Mažas pajamas turinčių šeimų moksleiviams nemokamo maitinimo organizavimas.

Darbas komisijoje

2003m. sausio mėn.

Socialiai remtinų moksleivių šelpimo komisija

2.2.

Socialinės atskirties tyrimas

Surinkti, susisteminti, išanalizuoti ir pateikti mokyklos bendruomenei duomenis apie moksleivius patenkančius į socialinę atskirtį.

Anketavimas, interviu, apklausa, dienoraštis.

2003m. vasario-balandžio mėn.

Klasių auklėtojai, mokyklos administracija.

2.3.

Rizikos grupės moksleivių tyrimas

Duomenų rinkimas apie moksleivius turinčius elgesio problemų.

Anketavimas, interviu, apklausa, dienoraštis.

Nuolat

Klasių auklėtojai, policijos inspektoriai, VTAT specialistai, mokyklos administracija, kiti specialistai ir mokytojai. 3.Kvalifikacijos kėlimas

3.1.

Savišvieta

Gilinti profesines socialinės pedagogikos žinias akademinėse magistratūros studijose.

Stacionaras

2002 gruodis-2003 birželis

3.2.

Darbas miesto socialinių pedagogų metodiniuose susirinkimuose

Konsultacijos su kitais miesto socialiniais pedagogais. Dalinimasis informacija, jos kaupimas. Gerosios patirties sklaida. Metodinių renginių: seminarų, konferencijų, paskaitų organizavimas miesto mokykloms ir jų bendruomenėms. Bendradarbiavimas su kitomis miesto institucijomis tiesiogiai įtakojančiomis vaiką, šeimą, kurioje jis auga.

Metodiniai susirinkimai.

Antrą mėnesio trečiadienį (kartą per mėnesį).

3.3.

Darbas mokyklos metodiniame ratelyje

Informacijos keitimasis aktualiais darbo mokykloje klausimais, dalinimasis gerąja patirtim. Bendradarbiavimas su kitais mokyklos metodiniais rateliais.

Paskaitos, seminarai, diskusijos.

Nuolat

Mokyklos dorinio ugdymo metodinio ratelio nariai. Laukiamas rezultatasIš moksleivių – aktyvesnio dalyvavimo papildomo ugdymo veikloje (ypač 5 – 12 klasių moksleivių) bei pamokų lankymo pagerėjimo.Iš pedagogų – sistemingos moksleivių lankomumo apskaitos; individualaus tėvų konsultavimo metodo taikymo, informuojant apie moksleivio ugdymosi pasiekimus.Pagerėjęs mokyklos socialinis mikroklimatas.

Socialinis pedagogas turi teisę keisti darbo plane numatytus renginius, jų datas apie tai iš anksto informuodamas direktorių ir mokyklos bendruomenę. Socialinės pedagogės darbo laiko išklotinė2002 – 2003 m. m.

Savaitės

Diena

Valandos

Veikla

Vieta

Pirmadienis

8.00 – 15.00

Darbas su mokiniais, pedagogais (individualūs, grupiniai susitikimai, konsultavimas, bendradarbiavimas, švietimas ).

Kauno Šilainių vidurinė mokykla

13.00 – 14.00

Pietų pertrauka.

15.00 – 17.00

Lankymasis mokinių namuose, darbas su tėvais, vaikais jų supamoje aplinkoje.

Antradienis

8.00 – 15.00

Individualus, grupinis darbas su mokyklos bendruomenės nariais, jų konsultavimas švietimas.

Kauno Šilainių vidurinė mokykla

13.00 – 14.00

Pietų pertrauka.

15.00 – 17.00

Ryšių palaikymas su socialiniais partneriais (VTAT, Nepilnamečių Prevencinės Tarnybos darbuotojais)

Trečiadienis

8.00 – 15.00

Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais. Mokyklos bendruomenės konsultavimas.

Kauno Šilainių vidurinė mokykla

13.00 – 14.00

Pietų pertrauka.

15.00 – 17.00

Lankymasis mokinių šeimose, tėvų švietimas , konsultavimas.

Ketvirtadienis

8.00 – 15.00

Mokinių konsultavimas, bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, pedagogais mokykloje.

Kauno Šilainių vidurinė mokykla

13.00 – 14.00

Pietų pertrauka.

15.00 – 17.00

Lankymasis mokinių šeimose, tėvų konsultavimas, darbas už mokyklos ribų.

Penktadienis

8.00 – 13.00

Mokinių konsultavimas, bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, pedagogais mokykloje.

Kauno Šilainių vidurinė mokykla

13.00 – 14.00

Pietų pertrauka

14.00 – 16.00

Lankymasis mokinių šeimose, tėvų konsultavimas, darbas už mokyklos ribų.