Šeduvos globos namų socialinis auditas

TURINYS

1. Šeduvos globos namų tikslai ir uždaviniai
2. Globos namų funkcijos
3. Globos namų finansavimas
4. Globos namų personalas
5. Globos namų bendrosios nuostatos
6. Globos namų taryba
7. Globos namų direktoriaus kompetencija
8. Įstaigos pranašumai ir trūkumai

„Šeduvos globos namai“ įsikūrė 1998m. sausio 1d. Globos namų adresas: Vilniaus g. 4a, Šeduva, Radviliškio raj. Globos namų steigėjas yra Radviliškio rajono savivaldybės taryba. Įstaigos direktorė Vilma Žukauskienė. Tai stacionari, biudžetinė įstaiga, kurioje teikiamos stacionarinės ir dienos centro socialinės paslaugos.

Šeduvos globos namų tikslai ir uždaviniai

Globos namų tikslas:

padėti seniems ir vienišiems, žmonėms su negalia patenkinti būtinus poreikius, saugoti irr ginti jų teises ir interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atkurti ir išugdyti sugebėjimus, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi ir integruotis į bendruomenę.
Globos namų uždaviniai ir:

tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno asmens reikmes;

sudaryti žmogaus orumą nežeminančias sąlygas, užtikrinti materialinį – buitinį aptarnavimą bei slaugą.

Globos namų funkcijos

Globos namai, įgyvendindami tikslus ir vykdydami jiems pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

teikia specialiąsias socialines paslaugas įvairaus amžiaus, negalios bei skirtingų socialinių grupių asmenims ir užtikrina jų teisėtumą ir teisingumą;

teikia bendrąsias socialines paslaugas;

kaupia ir sistemina innformaciją apie atskiras socialines asmenų grupes, paslaugų poreikio bei jų kokybės gerinimą;

sudaro sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims teikti įvairią paramą socialiai pažeistiems bendruomenės nariams;

rengia veiklos projektus paramai iš įvairių fondų gauti, paslaugoms pirkti;

organizuojama viešojo pirkimo konkursus socialinėms paslaugoms pi

irkti;

teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjui dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimo bei prevencinių priemonių įgyvendinimo krypčių;

nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui duomenis apie socialinių paslaugų tikimą įvairioms socialinėms asmenų grupėms;

teikdami socialines paslaugas, globos namai darbą organizuoja komandos principu su įvairiomis institucijomis;

įgyvendina ilgalaikes ir trumpalaikes socialines problemas;

siekdami socialinių paslaugų kokybės ir efektyvumo, bendradarbiauja su kitais socialiniais partneriais: valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt,.

nagrinėja ir atsako pagal savo kompetenciją į rajono gyventojų paklausimus, prašymus, skundus, pasiūlymus bei ieško efektyvių ir veiksmingų priemonių problemoms spręsti;

teikia informaciją apie savo veiklą, leidžia informacinę reklaminę medžiagą (bukletus, lankstinukus).

Globos namų finansavimas

Globos namai finansuojami iš rajono Savivaldybės biudžeto Rajono Savivaldybės tarybos sprendimu. Gali turėti nebiudžetinių lėšų:

pajamų už teikiamas socialines paslaugas;

lėšų, skirtų Lietuvos ir užžsienio fondų, nevyriausybinių organizacijų socialinei paramai ir paslaugoms plėtoti;

juridinių ir fizinių asmenų labdara ir parama bei kiti šaltiniai.
Biudžetinės ir specialiųjų programų lėšos naudojamos tik pagal Radviliškio rajono savivaldybės patvirtintą sąmatą. Buhalterinės apskaitos, atskaitomybės sudarymo, finansavimo ir kitais finansinės veiklos klausimais globos namai pavaldūs rajono Savivaldybės admininistracijos finansų skyriui. Globos namų finansinės veiklos kontrolę vykdo rajono Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba bei kitos kontrolės funkcijas vykdančios institucijos.

Globos namų personalas

Šios biudžetinės įstaigos klientai senyvo amžiaus žmonės ir žmonės su negalia. Tokiems žmonėms, kurie negali pa

atys savimi pasirūpinti, o jų vaikai ar kiti artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti. Kasdien su gyventojais bendrauja socialinis darbuotojas. Iš viso šiuo metu globos namuose gyvena 50 žmonių. Kiekvienam iš jų reikalinga individuali pagalba.
Globos namuose iš viso dirba 56 darbuotojai. Iš jų turintys aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą turi:

direktorė;

finansininkės (2darbuotojos);

kasininkė;

tarnybos vadovė socialiniam darbui;

socialinis darbuotojas;

socialinio darbuotojo padėjėjai (12 darbuotojų);

vyr. slaugytoja;

masažistai (2 darbuotojai);

dietistė;

tarnybos vadovė ūkio reikalams;

energetikai (3 darbuotojai);
Profesinį ar vidurinį išsilavinimą:

virėjos (4 darbuotojos);

vairuotojas;

pastatų ir įrenginių prižiūrėtojai (7 darbuotojai0;

kiemsargiai (4 darbuotojai);

sandėlininkė.
Likę pagalbiniai darbininkai turintys pagrindinį išsilavinimą.

Globos namų bendrosios nuostatos

Globos namų struktūrą, pareigybių sąrašą, etatus, tarnybinių atlyginimų koeficientus Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtina globos namų direktorius.
Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais bei nuostatais.
Asmenys į globos namus priimami gyventi nuolat arba laikinai. Globos namų administracija su kiekvienu globos namų gyventoju ar jiems atstovaujančiu asmeniu pasirašo sutartį, kurioje abi šalys susitaria dėl pagrindinių įsipareigojimų viena kitos atžvilgiu bei šių įsipareigojimų vykdymo laiko. Globos namų administracija pagal pageidavimą, nurodytą sutarties su gyventoju priede, rūpinasi gyventojo laidotuvėmis. Globos namų gyventojai už išlaikymą moka Radviliškio rajono Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio mokestį. Rajono Savivaldybės tarybos atskiru sprendimu gali atleisti nuo mokesčio už išlaikymą globos namuose. Gl

lobos namų gyventojai gali laikinai išvykti iš globos namų pagal galiojančią tvarką. Globos namų administracija vadovaujasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamomis mitybos, medikamentų, drabužių, inventoriaus ir kitų gyventojams teikiamų paslaugų normomis. Globos namų mitybos normą nustato rajono Savivaldybės taryba. Juose negali būti apgyvendinti žmonės, turintys psichinę negalią. Išvykstančiam iš globos namų gyventojui savarankiškai gyventi, išduodami jo asmens dokumentai ir asmeninės vertybės saugotos globos namuose, taip pat sezonui pritaikyti rūbai. Globotiniai gali būti šalinami iš globos įstaigos už sistemingą agresyvų elgesį darbuotojų ir gyventojų atžvilgiu, vidaus taisyklių pažeidinėjimą.
Globos namų veiklai organizuoti sudaromi metiniai darbo planai, kurie prireikus, papildomi ar koreguojami. Rajono Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus vykdyti ir kitus savo kompetencijos klausimus spręsti globos namų direktorius kviečia darbuotojų posėdžius ir pasitarimus. Globos namų direktorius, tarybų vadovai yra asmeniškai atsakingi už jų parengtų ir pateiktų svarstyti sprendimu, potvarkių bei kitų dokumentų ir raštų projektų teisingumą ar atitinkamų pasiūlymų pagrįstumą ir medžiagos tikslumą. Visi rengiami dokumentai turi būti pagrįsti įstatymais bei kitais teisės aktais.

Globos namų taryba

Globos namų klientai išsirenka savo tarybą. Ją sudaro 5 globos namų gyventojai. Jie atstovauja visus asmenis. Išsako visų lūkesčius, nepasitenkinimą kai kuriais klausimais.

Globos namų direktoriaus kompetencija

Globos namams metodinę paramą teikia Radviliškio ra

ajono Socialinių paslaugų centras. Globos namams vadovauja direktorius, kurį konkurso tvarka, skiria Radviliškio rajono savivaldybės taryba.
Globos namų direktoriaus kompetencija:

organizuoja ir koordinuoja įstaigos veiklą;

atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimu, rajono savivaldybės tarybos, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

užtikrina numatytų tikslų įgyvendinimą, uždavinių ir funkcijų vykdymą;

skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų darbuotojus;

atsako už finansinę, ūkinę ir administracinę įstaigos veiklą, biudžeto pajamų ir išlaidų projekto parengimą bei pateikimą savivaldybės finansų skyriui;

tvirtina globos namų vidaus darbo reglamentą, įstaigos etatų sąrašą, vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, nustato darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus ir darbo apmokėjimo sąlygas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka;

leidžia įstatymus, skiria pavedimus savo kompetencijos klausimais, kontroliuoja jų vykdymą;

nustato globos namų darbuotojų skatinimo sąlygas ir skiria drausmines nuobaudas;

sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atsidaro bankuose atsiskaitomąsias sąskaitas;

atsako už globos namų anspaudo naudojimą bei saugojimą;

rūpinasi, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojamos globos namams skirtos savivaldybės, valstybės biudžeto ir kitos lėšos, tinkamai saugojamos materialinės vertybės;

informuoja globos namų darbuotojus apie priimtus įstatymus, nutarimus, rajono Savivaldybes tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus ir teisės aktus bei raštus, nurodymus, pasiūlymus, skatinimus, nuobaudas;

globos namų darbuotojų pavadavimas įforminamas direktoriaus įsakymu;

globos namų darbuotojai atsako už jiems pavestų funkcijų vykdymą, savarankiškai planuoja savo darbą, pagal savo kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į gyventojų prašymus, paklausimus, skundus, vykdo kitas direktoriaus pavestas funkcijas;

globos namų darbuotojų kompetenciją, veiklos kryptis, teises ir pareigas nustato šie nuostatai ir instrukcijos.

Leave a Comment