Informatikos magistro tezės

Magistro tezių turinys

Informatikos magistro tezės – tai tiriamasis darbas informatikos srityje, skirtas išsamiam vienos temos nagrinėjimui. Informatikos magistro tezės skirtos mokslinės idėjos formulavimui ir jos patvirtinimui (ar paneigimui) teoriniais bei modeliavimo ir/ar eksperimentiniais duomenimis, žinomos problemos naujų sprendimo metodų paieškai ir jų įvertinimui.

Informatikos magistro tezių tema ir esmė turi būti orientuotos iškeltos problemos tyrimui, bet ne būtinai problemos realizacijai, pavyzdžiui:
• žinomų metodų ar modelių analizei, palyginimui, modifikavimui ar eksperimento su jais rezultatų įvertinimui;
• naujo metodo ar modelio sukūrimui, jo panaudojimo ir gaalimybių analizei ir įvertinimui;
• metodų ar modelių naujų panaudojimo sričių analizei bei rezultatų įvertinimui;
• idėjos ar hipotezės formulavimui ir patvirtinimui (arba paneigimui);
• žinomų problemų naujų ar modifikuotų sprendimų paieškai bei eksperimentiniam įvertinimui ir palyginimui.

Informatikos magistro tyrimo kryptys gali būti, pavyzdžiui:
1. Modelių, metodų ir algoritmų tyrimai.
2. Informacijos sistemų ir infrastruktūrų projektavimo ir diegimo tyrimai.
3. Programų inžinerijos krypties tyrimai.
4. Techninių infrastruktūrų ir įdiegtos aparatūros tyrimai.
5. Informatikos verslo, ekonomikos, teisinių, socialinių, psichologinių, mokymo aspektų tyrimai.
6. Kiti informatikos srities tyrimai.

Penktosios krypties darbe svarbu akcentuoti tai, kodėl yra ginamos informatikos, o ne socialinių ar ekkonomikos mokslų magistro tezės. Darbe turi būti aiškiai parodyta, jog tai yra informatikos srities specifinis tyrimas (pav., elektroninių dokumentų panaudojimas, nuotolinio mokymo technologijų tyrimas, informacijos sistemų ekonominio efektyvumo tyrimai ir pan.).

Magistro tiriamojo darbo tezių bendra struktūra

Titulinis lapas
Turinys
Santrumpų sąrašas
Referatas (l

lietuvių ir anglų kalbomis)
1. Įvadas
2. Problemos analizė ir formulavimas
3. Teorinis pagrindimas ir pan.
4. Eksperimentas ir jo rezultatų įvertinimas, palyginamoji analizė
5. Darbo išvados ir rezultatų panaudojimo galimybės
Literatūros sąrašas
Priedai

Rekomendacijos magistro tezių apiforminimui

Darbo pavadinimas turi atspindėti konkrečius darbo rezultatus. Skyrių pavadinimai turi būti susieti su nagrinėjamos problemos terminologija. Vietoje įprastų (“Problemos analizė ir formulavimas”, “Teoriniai tyrimai” ir pan.) turi būti pateikti konkretūs ir informatyvūs pavadinimai.
Magistro tezių atskiruose skyriuose rekomenduojama dėti tokią medžiagą:
1. Problemos analizė ir formulavimas.
Probleminės srities bendras aptarimas. Tiriamojo objekto ar uždavinio išaiškinimas, nurodant jo ryšį su kitais objektais ar uždaviniais. Nagrinėjamo uždavinio socialiniai, kultūrinai, juridiniai ir kitokie aspektai.
Esamos situacijos tyrimo objekto sferoje įvertinimas remiantis moksline literatūra, įvertinant ne tik pasaulinę, bet ir Lietuvos situaciją.
Sprendžiamo uždavinio (mokslinės problemos ar klausimo) aktualumo ir naujų sprendimo variantų poreikio paagrindimas.
Problemos ar mokslinio uždavinio formulavimas ir darbo tikslas.
2. Teorinis pagrindimas ir pan.
Teorinis problemos nagrinėjimas. Žinomų metodų ar modelių, kurie galėtų būti panaudoti uždaviniui spręsti, analizė ir palyginimas. Naujos struktūros, naujo metodo ar algoritmo sukūrimas ir charakteristikų nagrinėjimas. Pageidautinas formalus siūlomo metodo aprašymas, grafinė metodo interpretacija, metodą sudarančių algoritmų aprašymas ir pan.
Realizacijos efektyvumo, panaudojimo srities ir galimybių analizė ir įvertinimas.
Tyrimo dalyje akcentuojami, autoriaus nuomone, esminiai darbo rezultatai.
3. Eksperimentas ir jo rezultatų įvertinimas, palyginamoji analizė
Modeliavimas arba eksperimentinis tiriamojoje dalyje pateikto sprendimo tyrimas. Ty

yrimo rezultatų analizė ir įvertinimas.
Nagrinėjamos sistemos galimos ar esamos realizacijos aprašymas. Jei siūlomas metodas reikalauja platesnio tyrimo, pateikiami tokio tyrimo duomenys, palyginant su kitų metodų tyrimo rezultatais.
4. Darbo išvados ir rezultatų panaudojimo galimybės
Darbo išvados turi būti aiškios, konkrečios, perteikiančios tyrimo ir gautų rezultatų esmę. Išvados turi būti pateiktos pagal darbo turinį, pabrėžiant, kuriuos rezultatus gavo pats autorius tiriamojo darbo metu.

Darbo prieduose pateikiama paskelbto ar parengto spaudai magistranto straipsnio kopija arba konferencijoje skaityto pranešimo medžiaga. Tik esant tokiai priedų daliai darbas gali būti vertinamas “puikiai”.
Darbo prieduose pateikiami matematiniai įrodymai bei būdingiausi eksperimentinio tyrimo rezultatai, jei jie reikalingi 2 ir 3 skyrių iliustracijoms ir pagrįstumui įrodyti.

Visa kita priedų medžiaga pateikiama magistranto nuožiūra. Programų tekstai popieriuje į priedus nededami.

Magistranto tiriamojo darbo tezių bendra struktūra

– Titulinis lapas
– Turinys
– Santrumpų sąrašas (jei reikalingas)
– Referatas lietuvių ir užsienio kalba

1. Analizė. Šio skyriaus gale formuluojamas darbo tikslas
2. Tyrimo dalis
3. Eksperimentinis ar teorinis rezultatų įvertinimas
4. Darbo išvados, tame tarpe ir rezultatų panaudojimo galimybės

Literatūra

Priedai (jei reikalingi)

Rekomenduojama tezių apimtis – nuo 30 iki 50 puslapių.
Galimas toks atskirų skyrių apimties santykis:

Skyrius Dalis procentais
1. Analizė 25
2. Tyrimo dalis 40
3. Eksperimentas 15
4. Išvados 5
5. Visa kita (be priedų) 15

Struktūrinių dalių pavadinimai turi būti pritaikyti prie nagrinėjamosios problemos terminologijos.
Vietoje standartinių (“Analitinė dalis”, “Eksperimentas”, “Programinė dalis” ir pan.) turėtų būti konkretūs ir informatyvūs pavadinimai, pvz., “Vaizdų skaitmeninis kodavimas”, “Greitosios Furje transformacijos aparatinė realizacija” ir pan.

Informatikos magistro tezės – tai pirmasis informatikos specialisto mo

okslinio tyrimo darbas, pašvęstas vienos temos nagrinėjimui, tam tikros mokslinės idėjos iškėlimui ir jos patvirtinimui (ar paneigimui) teoriniais bei modeliniais ir/ar eksperimentiniais duomenimis žinomos problemos naujų sprendimo metodų paieškai ir jų įvertinimui.

Kompiuterių, mikroprocesorinių sistemų ir kt. aparatinės pakraipos informatikos magistro tezės

Aparatinės pakraipos informatikos magistro darbo tema ir esmė – ne konkretaus objekto projektas/realizacija, o:
– Žinomų metodų ar algoritmų analizė, palyginimas ir kurio nors iš jų modifikacija bei jos rezultatų įvertinimas;
– Naujo metodo ar algoritmo sukūrimas, jo panaudojimo srities ir galimybių analizė ir įvertinimas;
– Žinomų metodų ar algoritmų panaudojimo srities pasiūlymas, galimybių analizė ir rezultatų įvertinimas.

Magistro tezių atskiruose skyriuose rekomenduojama dėti tokią medžiagą:

1. Analizė
Mokslinės problemos ar mokslinio uždavinio formuluotė ir situacijos toje srityje nagrinėjimas (pagal literatūros šaltinius).
Objekto architektūros ir realizacijos galimų variantų tyrimas.
Žinomų metodų ar algoritmų, kurie gali būti panaudoti uždaviniui spręsti, analizė ir palyginimas.
Darbo tikslas, įvertinant analizės metu sukauptą ir apdorotą informaciją.

2. Tyrimo dalis
Teorinis problemos nagrinėjimas. Naujos struktūros, naujo metodo ar algoritmo sukūrimas ir pagrindimas. Jo realizacija pasirinktoje ar sukurtoje struktūroje. Jų panaudojimo srities ir galimybių analizė ir įvertinimas.

3. Eksperimentinis ar teorinis rezultatų įvertinimas
Modeliavimas arba eksperimentinis tyrimo dalyje pateikto sprendimo tyrimas.
Tyrimo rezultatų tyrimas ir įvertinimas.

4. Darbo išvados
Pagrindinės mokslinės ir praktinio taikymo išvados. Rezultatų panaudojimo galimybių įvertinimas

Algoritmo (metodų ) tyrimo krypties informatikos magistrų tezės

Magistro tezių atskiruose skyriuose re

ekomenduojama dėti tokią medžiagą:

Įvadas
Objektinės srities, kurioje vartojamas algoritmas (metodas), bendras aptarimas.
Objekto ar uždavinio išaiškinimas, nurodant jo ryšį su kitais objektais ar uždaviniais.
Nagrinėjamo uždavinio techninis, socialinis, kultūrinis ir kitoks poveikis.

1. Analizė
Algoritmų (metodų) analizė. Bendras algoritmų (metodų) apibūdinimas ir konkreti algoritmų analizė su įvairiapusišku jų palyginimu. Darbo tikslas.

2. Tyrimo dalis
Sudarytų algoritmų (metdodų) charakteristikų tyrimas. Galimų kriterijų pasirinkimas ir įvertinimas.
Teorinis ir charakteristikų įvertinimas.

3. Eksperimentinis ar teorinis rezultatų įvertinimas
Tyrimo rezultatų aptarimas ir įvertinimas.

4. Darbo išvados
Pagrindinės mokslinės ir praktinio taikymo išvados. Rezultatų panaudojimo gailimybių įvertinimas.
Prieduose pateikiami:
Matematiniai įrodymai
Būdingiausi eksperimentinio tyrimo rezultatai, kurie reikalingi 2 skyriaus iliustracijoms ir pagrindimui.

Kompiuterizuotų ir informacijos sistemų tyrimo krypties informatikos magistro tezės

Magistro tezių atskiruose skyriuose rekomenduojama dėti tokią medžiagą:

1. Analizė
Tiriamų objektų arba procesų aprašymas, tiksliai apibrėžiant jų klasę. Analizuojamo objekto arba proceso principinė schema. literatūroje nurodyti galimi sprendimo variantai, jų privalumai ir trūkumai. Sprendžiamo uždavinio (mokslinės problemos klausimo) aktualumo ir naujų sprendimo variantų poreikio pagrindimas.
Darbo tikslas.

2. Tyrimo dalis
Pateikiamo tyrimo uždavinio sprendimo metodo esmė, detaliai aprašomi siūlomo sprendimo ypatumai, prielaidos ir apribojimai. Pageidautinas formalus siūlomo metodo aprašymas, grafinė metodo interpretacija, metodą sudarančių algoritmų aprašymas.

3. Eksperimentinis ar teorinis rezultatų įvertinimas
Sprendžiamo klausimo realizacijos aprašymas. Jeigu metodas realizuotas programiškai, tuomet gali būti pateiktos duomenų failų loginės struktūros, sukurto programinių paketų vartotojo instrukcija, paketo funkcionavimą iliustruojantis pavyzdys. Jei siūlomas metodas reikalauja platesnio tyrimo, pateikiami tokio tyrimo statistiniai duomenys, iliustruojant juos grafiškai, palyginant sui kitų metodų tyrimo rezultatais.

Programinės įrangos krypties informatikos magistro tezės

Magistrų tezės atskiruose skyriuose rekomenduojama dėti tokią medžiagą:

1. Analizė
Esamos padėties įvertinimas remiantis moksline literatūra atspindi situaciją tyrimo objekto sferoje ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.
Tyrimo tikslų formulavimas.
2. Tyrimo dalis
Esminiai atlikto darbo rezultatai ir kaip jie gauti.
Poskyriai gali būti įvairūs, jų tematika taip pat įvairi, pvz., programinės įrangos projektavimo metodologija, programinės įrangos tyrimas, eksperimentinių duomenų pagrindu ir kt.
3. Eksperimentinis ar teorinis rezultatų įvertinimas
Gautų tyrimo rezultatų įvertinimas, nurodant kokiu laipsniu pavyko įgyvendinti iškeltus tyrimo tikslus ir kodėl ne viską pavyko išspręsti. Aiškiai suformuluoti įvertinimo kriterijai.
4. Darbo išvados
Išvados turi būti lakoniškos, bet atspindėti tyrimo ir gautų rezultatų esmę. Nurodykite, kokioje konkrečioje sferoje galėtų būti panaudoti(o ga

Leave a Comment