Retorika

RETORIKA

Pagrindiniai retorikos principai

Retorika mėgsta klasikinį aukso vidurį:trys svarbiausi retorikos principai, trys funkcijos, trys viešųjų kalbų rūšys.Trys svarbiausi jos principai-viešoji kalba turi būti:1.Darni

2.Tikslinga

3.Tinkama

DARNUMAS TIKSLINGUMAS TINKAMUMAS
Darnumo principas apima ir kalbos kompoziciją, ir kiekvieną turinio detalę, ir kalbinę bei stilistinę raišką.Darnumas-tai turinio ir formos, dalyko ir žodžio, visumos ir jos dalių tikimas, proporcijos tarp racionalumo ir emocijų, tarp faktinių ir teorinių žinių. Kiekviena viešosios kalbos struktūros dalis, mintis, žodis, frazė ar stiliaus figūra turi būti tikslinga, pavartota pagal paskirtį.Atsižvelgdamas į kalbos turinį, rūšį, si iekiamus tikslus, oratorius tikslingai renkasi mintis, faktus, argumentus, kalbos priemones Kalbėti tinkamai-vadinasi, pri-sitaikyti prie esamos situa-cijos.Čia lemia oratoriaus etika, taktas, saikas, grožio suvokimas, kalbos ir stiliaus jausmas.Įgyvendinti tinkamu-mo principą yra sunkiau-sia.Tai reiškia-pasakyti:
1.Tai, kas reikia
2.Tai, kiek reikia
3.Taip, kaip reikia

Trys retorikos funkcijos

Informacinė funkcija Apeliacinė funkcija Estetinė funkcija
Susijusi su protu, pažinimu, mąstymu. Susijusi su klausytojų valios ir jausmų poveikiu. Susijusi su paties oratoriaus jausmų išraiška.

Tikslai Tikslai Tikslai
Suteikti žinių, pamokyti, išaiškinti, padėti suvokti, supažindinti, patarti, resti teisingą sprendimą. Įrodyti, įteigti, paskatinti veikti, paraginti, suagituoti. Pradžiuginti, pralinksminti, pa-malononti, pažadinti prisi-minimus, su ujaudinti, paguosti, sužavėti, teikti pasigerėjimą.

Kalbėjimo būdas Kalbėjimo būdas Kalbėjimo būdas
Kabėti gyvai, aiškiai, dalykiškai, tiksliai, patraukti klausytojų dėmesį logiškais, svariais ir įtikinamais argumentais. Kalbėti aktualiai, įtaigiai, veržliai, energingai, glaustai, pabrėžiant, ką būtina daryti, kodėl taip, o ne kitaip, kodėl dabar pat , o ne

e rytoj. Kalbėti išradingai, šmaikščiai, sąmojingai.Būti originaliam, bet vengti perdėto jausmin-gumo.

Viešųjų kalbų rūšys

Pagal atliekamas funkcijas skiriamos trys viešųjų kalbų rūšys:informacinės, apeliacinės ir emocinės kalbos.Tačiau, kaip ir kalbos funkcijos, jos retai kada būna grynos, tai daugiau teorinis skirstymas, nes praktiškai dažniau susiduriama su tarpiniais variantais.

Informacinės kalbos Pranešimas, referatas, paskaita, pamoka.
Apeliacinės kalbos Advokato kalba, prokuroro kalba, mitingų kalba, agitacinė kalba, propagandinė kalba, protesto kalba, priešrinkiminė kalba, patriotinė kalba, pamokslas.
Emocinės kalbos Šventinė kalba, pristatomoji kalba, sveikinamojo kalba, padėkos kalba, jubiliejinė kalba, epitafinė kalba(kalba prie kapo), atminų kalba(kalba mirties metinių proga),proginis pamokslas, tostas, oracija.

RETORINIAI PATARIMAI

Keletas svarbiausių patarimų

1.Kalbėjimo tempą derink prie klausytojų lygio.
2.Nekalbėk greičiau nei klausytojai mąsto ir suvokia:jie turi spėti įsisąmoninti informaciją.
3.Nekalbėk per lėtai-įvarysi nuobodulį.
4.Sudėtingus dalykus aiškink lėčiau, paprastesnius-greičiau.
5.Nesureikšmink kiekvieno žodžio-toks pabrėžimas netenka bet kokios prasmės.
6.Nepamiršk pauzių-jos leidžia at tsikvėpti, padeda išlaikyti deramą tempą, sutelkia klausytojų dėmesį.Pauzės-taip pat viešosios kalbos kompozicijos dalis.
7.Paisyk loginių pauzių.

Patarimai oratoriui

1.Klausytojai tave mato visą-tarsi peršviečia rentgenu.
2.Venk visko, kas rėksminga, kas blaško, atitraukia dėmesį nuo kalbos turinio.
3.Ypač saugokis neetiškų, nemalonių klausytojų akiai judesių, mimikos ar įpročių.
4.Klausytojams patinka reti, santūrūs, bet aiškūs gestai.
5.Kiekvienas gestas turi būti pagrįstas.
6.Nuolat rankomis mojuojantis oratorius tiesiog skeryčiojasi-tai menkos kultūros požymis.
7.Jeigu nepasiseka minties išreikšti žodžiais, rankų gestais retai kada pavyks ją „nupiešti“.
8.Geriau už rankų gestus kalba veidas, ypač akys.
9.Gerą oratoriaus nusiteikimą rodo šypsena, ti

ik, žinoma, ne dirbtinė.Kuo ji santūresnė, tuo paveikesnė.

Jei nori būti geras oratorius

1.Gerai pasirenk.Apmąstyk argumentus už ir prieš.
2.Numatyk, kokie bus tavo klausytojai (jų lūkesčiai, interesai, tikslai, pažiūros, amžius, išsilavinimas)
3.Galvoje turėk nuoseklų savo kalbos planą.
4.Pasitikėk savo jėgomis, bet visiškai neatsipalaiduok.
5.Stenkis atsikratyti auditorijos baimės, bet ne kūrybinio jaudulio.
6.Kalbėk be popieriaus.
7.Jausk ryšį su klausytojais:reaguok į jų nuotaikas, derinkis prie aplinkybių.
8.Pradėk nuo dalyko esmės.
9.Kalbėk aiškiai ir suprantamai, bet ne bendromis frazėmis.
10.Argumentuok energingai, gyvai, bet ramiai.
11.Pasakok glaustai ir paprastai:viena mintis-vienas sakinys.
12.Nesiek dirbtinių efektų.
13.Būk geranoriškas, bet su klausytojais nekoketuok.
14.Venk monotonijos.
15.Leisk klausytojams pailsėti:daryk pauzes.
16.Elkis natūraliai ir visais atžvilgiais etiškai.
17.Gerbk klausytojų laiką, laikykis reglamento.

REKLAMA

Reklama-žinių, duomenų apie ką nors išgarsinimas, skleidimas, norint išpopuliarinti, išgarsinti ką nors, padidinti paklausą.Dažniausios reklamos teksto struktūrinės dalys yra:1.Antraštė

2.Šūkis

3.Kreipimasis

4.Intriga

5.Paaiškinimas

6.Argumentavimas

7.Išvada(arba raginimas, kvietimas)

Reklamų rūšys

Informacinės reklamos Apeliacinės reklamos Emocinės reklamos

Tikslas Tikslas Tikslas
Paveikti protą, atkreipti dėmesį, pra-nešti, supažindinti, pristatyti, pasiū-lyti. Paveikti vartotojo valią, sąmonę ir jausmus, įtikinti, įteigti, paraginti, sudominti, įtikinti pranašumu, išryškinti privalumus, paskatinti tuoj pat apsispręsti.Paveikti taip, kad reklamuotojo tikslas taptų pirkėjo tikslu. Paveikti jausmus, formuoti požiūrį (jaučiami kultūrinio ir estetinio žmonių auklėjimo tikslai):atkreipti dėmesį efektu, šviežumu, naujumu, patraukti patogumu, taupumu, pigumu, ekono-miškumu, suvilioti teikiamais malonumais, užkrėsti gera nuotaika, sužadinti laisvės, šviesos, tauromo, saugumo pojūtį, patraukti švelnumu, švara, gaivumu, sužavėti kūno ir sielos sveikata bei grožiu.

Kalbėjimo būdas Kalbėjimo būdas Kalbėjimo būdas
Kalbama da

alykiškai, konkrečiai, tiksliai, be abstrakcijų, neraiškiai. Tiesioginis kreipimasis į adresa-tą.Dominuoja retoriniai klausimai, kreipiniai ir sušu-kimai.Mėgstama liepti.Žodis taupus.Vienas žodis-vie-nas sakinys.Sakinys-įtaigus įsaky-mas, ku-riam neįmanoma nepaklus-ti. Vartojama daug stiliaus priemonių:tropų, figūrų, alegorijų,palyginimų, aforizmų, mėgstami aukščiausiojo laipsnio būdvardžiai, ypač metaforiniai ir menotoniminiai epitetai.Kalbama vaizdingai, šmaikščiai, kartais eilėmis, siekiama kuo didesnio skambumo, žodžių žaismo, estetiškumo.

Pavyzdžiai Pavyzdžiai Pavyzdžiai
Omnitel.
Komunikacijos tinklai.Perkame, par-duodame, keičiame GSM telefonus. Turite ansvorio?Sušlubavo sveika-ta?Turite problemų?Mes padėsime jų atsikratyti. Priek arti, labai arti, ir išgirsi ošiant jūrą.

Leave a Comment