prezidento pareigos

Naudota literatūra:
Lietuvos Respublikos Konstitucija
www.google.lt

Lietuvos Respublikos prezidentas

Institucijos struktūra

LR Prezidentas;
Prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais grupė;
Prezidento patarėjo užsienio politikos ir integracijos klausimais grupė;
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija;
Prezidento padėjėja;
Prezidento protokolo skyrius;
Vidaus politikos grupė;
Spaudos tarnyba;
Ekonomikos ir socialinės politikos grupė;
Teisės departamentas;
Prezidento kanceliarija;
Prezidento priimamasis;

Buhalterija;
Ordinų reikalų grupė;
Malonės grupė;
Personalo skyrius;
Pilietybės grupė;
Vertimų skyrius;
Informacinių sistemų skyrius;
Heraldikos komisija;
Ūkio skyrius;
Archyvas;
Biblioteka;
Transporto skyrius.

Prezidento rinkimų bendrieji nuostatai

Lietuvos Respublikos Prezidentas renkamas 5 metams;
Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai;
Juo gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip 3 metus pragyvenęs Lietuvoje ir jam ne mažiau kaip 40 metų, ir r jei jis gali būti renkamas Seimo nariu;
Tas pats asmuo Respublikos Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės;
Teisę rinkti Respublikos Prezidentą turi Lietuvos piliečiai, sulaukę 18 metų;
Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, teismo pri-pažinti neveiksniais;
Rinkėjai balsuoja asmeniškai ir slaptai;

Kandidatais į Respublikos Prezidentus save
gali iškelti pavieniai asmenys arba gali kelti, remti politinės partijos ir organizacijos;
Kandidatų skaičius neribojamas.

Rinkimų agitaciją gali pradėti nuo tos dienos, kai prasideda Respublikos Prezidento rinkimų kampanija;
Rinkimų agitacija draudžiama likus 24 valandoms iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną.

Respublikos Prezidento pareigos:

Atstovauja Lietuvos va alstybei ir daro viską, kas pavesta Konstitucijos ir įstatymų;
Sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką;
Pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti;
Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir

r

tvirtina jos sudėtį;
Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse;
Leidžia aktus – dekretus, kurie turi būti pasirašyti Ministro Pirmininko arba atitinkamo ministro;
Priima Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus išrinkus naują Seimą ir paveda jam eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė;
Vyriausybei atsistatydinus ar Vyriausybei grąžinus įgaliojimus, ne vėliau kaip per 15 dienų teikia Seimui svarstyti Ministro Pirmininko kandidatūrą;
Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia ministrus;
Nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstatymų numatytus valstybės pareigūnus;
Teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras;
Įstatymo numatyta tvarka teikia Lietuvos pilietybę;
Skiria valstybinius apdovanojimus;
Teikia malonę nuteistiesiems;

Pasirašo ir skelbia Seimo priimtus įstatymus arba grąžina juos Seimui.

Prezidento simboliai

Respublikos Prezidentas turi vėliavą – valstybės vadovo simbolį – tai purpurinis audeklas, kurio abiejose pusėse centre vaizduojamas Lietuvos valstybės herbas, iš dešinės laikomas grifo, iš kairės – vienaragio.
Respublikos Prezidentas na audojasi apvaliu antspaudu, dokumentų blankais su Lietuvos valstybės herbu. Antspaude yra įrašyta „Lietuvos Respublikos Prezidentas“.

Išėjusiam iš valstybės tarnybos Respublikos Prezidentui:

Suteikiama poilsiavietė su aptarnavimu, apsauga ir transportas;
Nustatoma 50% Respublikos Prezidento darbo užmokesčio dydžio pensija per mėnesį.

Respublikos Prezidento vardas juo buvusiam asmeniui išlieka iki gyvos galvos.
Respublikos Prezidentai laidojami valstybės išlaidomis.

Lietuvos Respublikos Prezidento pavadavimas

Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.

Respublikos Prezidentas netenka pareigų, kai:

Pasibaigia laikas, kuriam jis buvo išrinktas;
Miršta;
Įvyksta pirmalaikiai Respublikos Prezidento ri

inkimai;
Respublikos Prezidentas atsistatydina iš pareigų;
Seimas nutaria, kad sveikatos būklė neleidžia jam eiti savo pareigų;
Seimas jį pašalina iš pareigų apkaltos proceso tvarka.

Leave a Comment