prezidento pareigos

Naudota literatūra:Lietuvos Respublikos Konstitucijawww.google.lt

Lietuvos Respublikos prezidentas

2003

Institucijos struktūra

LR Prezidentas;Prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais grupė;Prezidento patarėjo užsienio politikos ir integracijos klausimais grupė;Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija;Prezidento padėjėja; Prezidento protokolo skyrius;Vidaus politikos grupė;Spaudos tarnyba;Ekonomikos ir socialinės politikos grupė;Teisės departamentas;Prezidento kanceliarija;Prezidento priimamasis; Buhalterija; Ordinų reikalų grupė;Malonės grupė;Personalo skyrius;Pilietybės grupė;Vertimų skyrius;Informacinių sistemų skyrius;Heraldikos komisija;Ūkio skyrius;Archyvas;Biblioteka;Transporto skyrius.

Prezidento rinkimų bendrieji nuostatai

Lietuvos Respublikos Prezidentas renkamas 5 metams;Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai; Juo gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip 3 metus pragyvenęs Lietuvoje ir jam ne mažiau kaip 40 metų, ir jei jis gali būti renkamas Seimo nariu;Tas pats asmuo Respublikos Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės;Teisę rinkti Respublikos Prezidentą turi Lietuvos piliečiai, sulaukę 18 metų;Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, teismo pri-pažinti neveiksniais;Rinkėjai balsuoja asmeniškai ir slaptai;

Kandidatais į Respublikos Prezidentus savegali iškelti pavieniai asmenys arba gali kelti, remti politinės partijos ir organizacijos;Kandidatų skaičius neribojamas.

Rinkimų agitaciją gali pradėti nuo tos dienos, kai prasideda Respublikos Prezidento rinkimų kampanija;Rinkimų agitacija draudžiama likus 24 valandoms iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną.

Respublikos Prezidento pareigos:

Atstovauja Lietuvos valstybei ir daro viską, kas pavesta Konstitucijos ir įstatymų; Sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką;Pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti;Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį;Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse;

Leidžia aktus – dekretus, kurie turi būti pasirašyti Ministro Pirmininko arba atitinkamo ministro;Priima Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus išrinkus naują Seimą ir paveda jam eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė;Vyriausybei atsistatydinus ar Vyriausybei grąžinus įgaliojimus, ne vėliau kaip per 15 dienų teikia Seimui svarstyti Ministro Pirmininko kandidatūrą;Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia ministrus;Nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstatymų numatytus valstybės pareigūnus;Teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras;Įstatymo numatyta tvarka teikia Lietuvos pilietybę;Skiria valstybinius apdovanojimus;Teikia malonę nuteistiesiems;

Pasirašo ir skelbia Seimo priimtus įstatymus arba grąžina juos Seimui.

Prezidento simboliai

Respublikos Prezidentas turi vėliavą – valstybės vadovo simbolį – tai purpurinis audeklas, kurio abiejose pusėse centre vaizduojamas Lietuvos valstybės herbas, iš dešinės laikomas grifo, iš kairės – vienaragio.Respublikos Prezidentas naudojasi apvaliu antspaudu, dokumentų blankais su Lietuvos valstybės herbu. Antspaude yra įrašyta „Lietuvos Respublikos Prezidentas“.

Išėjusiam iš valstybės tarnybos Respublikos Prezidentui:

Suteikiama poilsiavietė su aptarnavimu, apsauga ir transportas;Nustatoma 50% Respublikos Prezidento darbo užmokesčio dydžio pensija per mėnesį.

Respublikos Prezidento vardas juo buvusiam asmeniui išlieka iki gyvos galvos.Respublikos Prezidentai laidojami valstybės išlaidomis.

Lietuvos Respublikos Prezidento pavadavimas

Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.

Respublikos Prezidentas netenka pareigų, kai:

Pasibaigia laikas, kuriam jis buvo išrinktas;Miršta;Įvyksta pirmalaikiai Respublikos Prezidento rinkimai;Respublikos Prezidentas atsistatydina iš pareigų;Seimas nutaria, kad sveikatos būklė neleidžia jam eiti savo pareigų;Seimas jį pašalina iš pareigų apkaltos proceso tvarka.