TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

TRYŠKIŲ LAZDYNŲ PELĖDOS VIDURINĖ MOKYKLA

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: LIETUVIŲ KALBA

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 256

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:
1. Marcelionienė E. Šaltinėlis. Elementorius. Kaunas. 2001.
2. Marcelionienė E. Prie šaltinėlio. Vadovėlis 1 klasei. Kaunas. 2001.
3. Marcelionienė E. Šaltinėlis. 1 klasės mokytojo knyga. Kaunas. 2003.
4. Balčiūnienė R. Lietuvių kalbos rašybos mokymo atmintinė pradinukams. Šiaurės Lietuva. 1996.
5. Adomavičienė E. Lietuvių kalbos mokėjimo tikrinimas ir vertinimas 1-4 klasėje. Šiauliai. 1995.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr.ISAK- 10015 nuo psl. 113 iki psl. 124.

Eil. Nr. Skyriaus tema Numatomas val. skaičius(pagal klasės (srauto) pasi-rengimo lygį) Orientacinė temos nagri-nėjimo data Pastabos ir galimi pakeitimai
1. Rašto link – ikielementorinis laiko-tarpis. 16 09-03 – 09-14
2. Garsų ir raidžių pasaulis – elementorinis laikotarpis. 176 09-17 – 03-31
3. “Aš jau viską galiu skaityti” – poelementorinis laikotarpis. 64 04-01 – 06-01

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

.................. ...................

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)
Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Protokolo Nr. .... 2007-...-..
2007-...-..

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: LIETUVIŲ KALBA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: Rašto link – ikielementorinis laikotarpis.

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 16 val. (2007-09-03 – 2007-09-14)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų pllane):
1. Marcelionienė E.Šaltinėlis. Pratybų sąsiuvinis 1 klasei, 1 dalis.
2. Levickienė N. Rašymo pratimai pirmokui. Šiauliai. 2003.

Eil. Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema Numatomas pamokų (va-landų) skai-čius (pagal klasės(srauto)pasirengimo lygį) Esminiai gebė-jimai ir moks-leivių pasieki-mai (standartus,kurių sieksime, nurodyti nume-riu), kurių pag-rindu bus formu-luojami pamo-kos mokymosiuždaviniai Diagnostinis vertinimas(formos ir da

a-tos) Pastabos
1. Neliūdėkite, mažieji bičiu-liai. 1 1.1.1.,1.1.2.
2. Susipažįstame. 1 1.1.1.,1.1.2.,1.1.3.
3. Įdomiausia klasės vieta.Mėgstamiausia knyga. 1 1.1.1.,1.1.2.,1.1.4.
4. Pasakų kilimas. Mūsų mėgstamiausiospasakos. 2 1.1.1.,1.1.2.,1.1.5.
5. Kur gyvena pasakos. 2 1.1.1.,1.1.5.,1.1.6.
6. Garsai aplink mus. 1 2.1.,2.2.
7. Kalbos garsai. 2 2.1.,2.2.
8. Ženklai aplink mus. 2 1.1.3.,2.1.,2.2.
9. Raidės irgi ženklai. 2 1.1.3.,2.1.,1.3.2.
10 Tos pačios ir vis kitokiosraidės. 2 1.1.3.,1.3.2.

Šio skyriaus temai:
a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Pasaulio pažinimas: aš mokykloje, mokyklos gyvenimo tvarka, susipažinimas, mėgstu-nemėgstu, šeima.
Dailė ir technologijos: žymeklių knygoms, sąsiuviniams gaminimas, laisvas kūrybinis piešinys pagal pasaką, ornamento piešimas, aplikacija.
Kūno kultūra: įvairūs atsipalaidavimo pratimai, įvairūs rikiuotės pratimai, žaidimai, bėgimas ratu.
Muzika: vardų dainavimas, pasakos su dainuojamaisiais intarpais klausymas, įvairiausi instrumentų garsai, gamtos garsų dainavimas.
Matematika: laikrodis, daiktų išdėstymas, garsų skaičiavimas.
b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, rašymo pratimų sąsiuviniai, raidžių plakatėliai, pasakų knygelės, žaisliukai.
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Darbas su vadovėliu, aiškinimas, rodymas, pookalbis, pasakojimas, piešimas, dainavimas, klausymas, knygų parodėlė, rašymas, lyginimas, žaidimas.

Vyr. mokytoja 2007-09-01

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: MATEMATIKA

MOKYTOJAS:
VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 128

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:
1. B. Balčytis, R. Martinėnienė, A. Vaičiulienė. Skaičių šalis. Pirmoji ir antroji knygos. Kaunas. 2005.
2. B. Balčytis, A. Vaičiulienė. I klasės matematikos pamokų planavimas. Didaktiniai patarimai mokytojams. Kaunas. 2002.
3. A. Ažubalis, A. Kiseliovas. Bendroji pradinės matematikos didaktika. Šiauliai. 2002.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS.

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 liepos 9

d. įsakymu Nr. ISAK-1015 nuo psl. 315 iki psl. 327.

Eil.Nr. Skyriaus tema Numatomas va-landų skaičius (pagal klasės (srauto) pasiren-gimo lygį) Orientacinė temos nagri-nėjimo data Pastabos ir galimi pakeitimai
1. Skaičiai iki 10. 52 09-03 – 12-21
2. Skaičiai iki 20. 30 01-07 – 02-29
3. Skaičiai iki 100. 32 03-03 – 05-07
4. Kartojimas. 14 05-08 – 06-01

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

..................... ...................

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Protokolo Nr. ....
2007-09-..

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: PASAULIO PAŽINIMAS

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 64

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:
1. V. Jonynienė. Aš ir pasaulis. Kaunas. 2004.
2. V. Jonynienė, E. Motiejūnienė, D. Penkauskienė. Aš ir pasaulis. Mokytojo knyga. Kaunas. 1996.
3. J. Ratkus. Pasaulio pažinimo ugdymo procesas. Šiauliai. 1999.
4. J. Ratkus, S.Sidabras. Pasaulio pažinimo mokymo metodai. Šiauliai. 1996.
5. J. Ratkus. Ugdymas ir popamokinė pasaulio pažinimo veikla. Šiauliai. 2000.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1005 nuo psl. 409 iki psl. 419, nuo psl. 363 iki psl. 374.

Eil.Nr. Skyriaus tema Numatomas val. skaičius (pagalklasės(srauto)pasirengimo lygį) Orientacinė temos nagri-nėjimo data Pastabos ir galimi pakeitimai
1. Aš jau einu į mokyklą. 4 09-03 – 09-14
2. Aš – mokykloje. 4 09-17 – 09-28
3. Ruduo – derliaus metas. 6 10-01 – 10-19
4. Sveika, balta žiemuže. 7 10-22 – 11-21
5. Visiems reikia namų. 6 11-22 – 12-14
6. Šeima – tai buvimas drauge. 8 12-17 – 01-25
7. Čir vir vir pavasaris. 5 01-28 – 02-13
8. Ir mes dirbame. 6 02-14 – 03-07
9. Šventės. 9 03-10 – 04-18
10. Aš gyvenu. 9 04-21 – 06-01

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

..................... ...................

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Protokolo Nr.... 2007-09-....
2002-09- ...

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: MUZIKA

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 64

VADOVĖLIAI IR

R KITA LITERATŪRA:
1. V. Krakauskaitė. Lakštutė. 1 klasė. Kaunas. 2004.
2. Ž.ir A. Gre. Tomukas ir muzikos instrumentai. Vilnius. 1985.
3. V.Krakauskaitė. Lakštutė. Pratybų sąsiuvinis 1 klasei. 2007.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 nuo psl. 471 iki psl. 478, nuo psl. 487 iki psl. 497.

Eil.Nr. Skyriaus tema Numatomas val. skaičius(pagal klasės(srauto) pasi-rengimo lygį) Orientacinė temos nagrinė-jimo data Pastabos ir galimi pakeitimai
1. Aplinkos garsai. 2 Rugsėjis
2. Skiemenų skaičius. 1
3. Greitai ir lėtai. 1
4. Skiemenų ilgis. 2
5. Kaip išgaunamas garsas. 2
6. Natos ta. 1 Spalis
7. Natos ti-ti. 1
8. Mušamieji instrumentai. 1
9. Natų ta ir ti-ti grupės. 1
10. Skrabalai. Tabalai. 1
11. Geometrinių figūrų pavadinimų ritmai. 1
12. Garsas a. 1
13. Pauzė. 1
14. Rimas. 1 Lapkritis
15. Choras. 1
16. Solo. 1
17. Garsas o. 1
18. Aukštai. Žemai. 1
19. Garsai so-mi. Rankų ženklai. 1
20. Pusinė nata ta-a. 1
21. Orkestras. 1
22. Sutartiniai instrumentų ženklai. 2 Gruodis
23. Garsas ė. 1
24. Natos so-mi ant dviejų linijų. 1
25. Klavišai. Klaviatūra. 1
26. Pianinas. Fortepijonas. 1
27. Genovaitė Vanagaitė. 1 Sausis
28. Taktas. 1
29. Metras. 1
30. Garsas ū. 1
31. Kartojimo ženklas. 1
32. Balys Dvarionas. 1
33. Piano. Forte. 1
34. Beatričė Grincevičiūtė. 1 Vasaris
35. Garsas u. 1
36. Piemenėlių dainos. 3
37. Repriza. Garsai mi-so. 1
38. Lietuvių liaudies pučiamieji instrumentai. 1 Kovas
39. Garsai so-la. 1
40. Lopšinės. 2
41. Kanklės. 1
42. Garsas i. 1
43. Dialogas. 1 Balandis
44. Liūdna. 1
45. Linksma. 1
46. Garsas e. 1
47. Varpai. Varpeliai. 1
48. Duetas. 1
49. Garsas uo. 1
50. Piotras Čaikovskis. 1 Gegužė
51. Kartokime. 2
52. Ką išmokai – tą žinai. Ar tikrai? 4

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

................... ....................

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Protokolo Nr. ..

.. 2007-09-....
2007-09-.....

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: KŪNO KULTŪRA

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 96

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:
1. L.Bobrova. Kūno kultūra. Vadovėlis 1-4 klasei. Vilnius. 1996.
2. P. Ivanovas, L. Paškevičienė. Kūno kultūros pamokų turinys. Pirmoji klasė. “Šiaurės Lietuva”. 2003.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 nuo psl. 627 iki psl. 635.

Eil.Nr. Skyriaus tema Numatomas valandų skai-čius (pagalklasės(srauto)pasirengimolygį) Orientacinėtemos nagrinė-jimo data Pastabos ir galimi pakeitimai
1. Įvadinis pokalbis. 1 Rugsėjis
2. Rikiavimo pratimai. 1
3. “Kamuolio mokyklėlės” pratimai. 1
4. Bendrojo lavinimo pratimai su kamuoliais. 1
5. Vikrumo ir šoklumo testai. 2
6. Greitumo testas. 2
7. Ištvermės testas. 2 Spalis
8. Fizinio pajėgumo vertinimo testai. 2
9. Posūkių šuoliukai. Pusiausvyros pratimai. 1
10. Rikiuotės komandos stovint eilėje. 1
11. Pratimai su lazdomis. 1
12. Pusiausvyros pratimai. 1
13. Pagrindinės kojų padėtys. 1 Lapkritis
14. Lipimas gimnastikos sienele. 1
15. Rikiavimas į eilę. 1
16. Rikiuotės ir pusiausvyros pratimai. 1
17. Šuoliai per ilgą šokdynę. 1
18. Akrobatikos pratimai. 1
19. Šuoliukai per trumpą šokdynę. 1
20. Persirikiavimo pratimai 1 Gruodis
21. Išmoktų pratimų kartojimas. 1
22. Ryto mankštos pratimai. 1
23. Žaidimai lauke. 2
24. Ištvermę lavinantys pratimai 1
25. Čiuožimas ir slydimas ledo takeliu. 7 Sausis
26. Pratimai su šokdyne. 1 Vasaris
27. Pratimai su vėliavėlėmis. 1
28. Pusiausvyros pratimai. 1
29. Retėjimas ir tankėjimas eilėje. 1
30. Šuolis į tolį iš vietos. 1
31. Kamuoliuko metimas ir gaudymas. 1
32. Kamuolio varymas. 1
33. Kamuolio gaudymas ir perdavimas. 1
34. Pratimai prie gimnastikos sienelės. 1 Kovas
35. Lipimo ir perlipimo pratimai. 1
36. Bendrieji pratimai su lankais. 1
37. Kamuoliuko metimas. 1
38. Lankstumo testas. 2
39. Jėgos testas. 2
40. Rikiuotės pratimų kartojimas. 1 Balandis
41. Gracijos penkiaminutė. 1
42. Šuolis į tolį iš vietos. 1
43. Šoklumo testas. 2
44. Vikrumo testas. 2 Gegužė
45. Judrieji žaidimai. 1
46. Greitas bėgimas. 1
47. Greitumo testas. 2
48. Kamuoliuko metimas. 1
49. Ištvermės testas. 2
50. Fizinio pajėgumo vertinimo testas. 2
51. Plaukimo parengiamieji pratimai sausumoje. 1
52. Žaidimai. Estafetės. Šokiai. Rateliai. 25 Rugsėjis-gegužė

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

..................... ..................

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Protokolo Nr..... 2007-09-....
2007-09-....

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS

MOKYTOJAS:

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 64

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:
1. A. Grabauskienė, J. Morkytė. Dailė ir darbeliai 1- 4 klasei. Kaunas. 1995.
2. Sudarė S. Būdvytienė. Dailės ir darbelių teminiai planai. Darbų pavyzdžiai. Šiauliai. 2002.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 m. Liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 nuo psl. 471 iki psl. 486.

Eil.Nr. Skyriaus tema Numatomasvalandų skaičius(pagal klasės(srauto) pasiren-gimo lygį) Orientacinė temos nagrinė-jimo tema Pastabos ir galimi pakeitimai
1. Pažintinė pamoka. Laisva tema. 1 Rugsėjis
2. Įvai Įvairių linijų piešimas. Lietus. Bangos. 1
3. Savo rankos piešimas. 1
4. Lipdymas iš plastilino. Ežiukas. 1
5. Akvarelės pūtimas šiaudeliu. Dėmė. 1
6. Spalvinimas. Rudens lapai. 1
7. Plėšytinė aplikacija. Obuoliukas. 1
8. Piešimas iš atminties. Žaislas. 1
9. Įvadinis lankstymas. Laisva tema. 1 Spalis
10. Linija, spalva. Daržovių piešimas. 1
11. Dekoravimas. Žymeklis knygai. 1
12. Lankstinys. Laivelis. 1
13. Štampavimas su bulve. Drugelis. 1
14. Pagrindinės spalvos. Laisva tema. 1
15. Darbai iš gamtinės medžiagos. 1
16. Žmogaus piešimas. 1 Lapkritis
17. Džiugi ir liūdna nuotaika. 1
18. Darbeliai iš siūlų. Aplikacija laisva tema. 1
19. Šiltos ir šaltos spalvos. Sapnas. 1
20. Aplikacija. Namelis. 1
21. Peizažas. Rudens spalvos. 1
22. Štampavimas delnais, pirštais. 1
23. Dekoravimas. Nykštukas. 1
24. Aplikacija. Pingvinas. 1 Gruodis
25. Štampavimas kamštiniais štampais. 1
26. Fantazija. Kalėdų senelio rogės. 1
27. Modeliavimas. Žaisliukai eglutei. 1
28. Konstravimas iš popieriaus. Girlianda. 1
29. Simetrinis karpymas. Eglutė. 1
30. Kalėdinis sveikinimas. 1
31. Piešimas iš atminties. Atostogos. 1 Sausis
32. Lankstinys. Vėduoklė. 1
33. Popieriniai gyvūnai. 1
34. Fantazija. Kūrinėlio iliustracija. 1
35. Paveikslėlio rėmelis. 1
36. Kompozicija laisva tema. 1
37. Monotipija. Laisva tema. 1
38. Lankstinys. Saulė. 1 Vasaris
39. Lipdymas iš plastilino. Raidelės. 1
40. Užgavėnių kaukė. 1
41. Tekstilės darbelis. Kuto rišimas. 1
42. Menų sintezė. Įspūdžių piešimas. 1
43. Medžių formų stilizavimas. 1
44. Plokštuminis modeliavimas. Kirmėlė. 1
45. Siūlų technika. Vaizdo kūrimas. 1 Kovas
46. Popieriaus plastika. Pakabučiai. 1
47. Lipdymas. Kaziuko mugė. 1
48. Dekoratyvinis vaizdavimas. Margučiai. 1
49. Konstravimas. Velykų viščiukas. 1
50. Darbeliai iš buitinių atliekų. Kiškutis. 1
51. Velykinis sveikinimas. 1 Balandis
52. Piešimas laisva tema. 1
53. Pavasarinė puokštė. Piešimas akvarele. 1
54. Buities darbai. Svogūnų sodinimas. 1
55. Monotipija. Drugelis. 1
56. Popieriaus plastika. Žydintis medis. 1
57. Sveikinimas mamytei. 1
58. Iliustracija. 1 Gegužė
59. Lankstinys. Boružė. 1
60. Piešimas gamtoje. Pienė. 1
61. Buities darbai. Aplinkos tvarkymas. 1
62. Liejimas ant šlapio popieriaus. Pieva. 1
63. Karpinys. Gėlė. Drugelis. 1
64. Lipdymas. Modeliavimas iš rutuliukų. 1

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

..................... ...................

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Protokolo Nr. .. 2007-09-...
2007-09-..

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: MATEMATIKA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: SKAIČIAI IKI 10

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 52 val. (2007-09-03 – 2007-12-21)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):
1. A. Šiaurienė. Sveiki, skaičiai. Kaunas. 1995.
2. Skaičiukų knygelė. Leidykla “Arka”.
3. A. Kiseliovas, D. Kiseliova. Pirmoji kelionė į matematikos pasaulį. Kaunas. 1997.
4. Skaitmenų plakatai. Skaitmenų kortelės.

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos (ų) tema) Numatomas pamokų (va-landų) skai-čius(pagalklasės (srau-to) pasirengi-mo lygį) Esminiai gebėjimai ir moksleivių pasie-kimai (standartus, kurių sieksime, nuro-dyti numeriu), kuriųpagrindu bus formu-luojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinisvertinimas(formos ir datos) Pastabos
1. Daiktų skyrimas, lyginimas, skaičiavimas. 3 1.1.1.,1.1.2.
2. Skritulys. Skaičius ir skait-muo 1. 2 3.4.1.,2.1.1.
3. Skaičius ir skaitmuo 2. Pora. 2 2.1.1.
4. Lygu, nelygu. 2 3.1.3.
5. Skaičius ir skaitmuo 3. Trikampis. 2 3.4.1.,2.1.1.
6. Mažiau, daugiau. 2 3.1.3.
7. Skaičius ir skaitmuo 4. Keturkampis. 2 3.4.1.,2.1.1.
8. Daiktų skirstymas. 2 2.1.1.
9. Sudėtis iki 4. 2 2.1.1.
10. Skaičius ir skaitmuo 5. Sudėtis ir atimtis iki 5. 6 2.1.1.
11. Skaičius ir skaitmuo 6. Sudėtis ir atimtis iki 6. Dėmenų keitimas vietomis. 4 2.1.1.
12. Trijų dėmenų sudėtis. 1 2.4.1.
13. Skaičius ir skaitmuo 7. Sudėtis ir atimtis iki 7. Dviejų atėminių atėmimas. 5 2.1.1.,2.4.1.
14. Skaičius ir skaitmuo 8. Sudėtis ir atimtis iki 8. 4 2.1.1.
15. Skaičius ir skaitmuo 9.Sudėtis ir atimtis iki 9. 4 2.1.1.
16. Skaičius 10. Sudėtis ir atimtisiki 10. 4 2.1.1.
17. Nulis. 1 2.1.1.
18. Atimtis, kai skirtumaslygus nuliui. 1 1.1.1.,2.2.1.
19. Tiesios ir netiesios linijos. 1 3.4.1.

20. Atkarpos. 1 3.4.1.
21. Centimetras. 1 3.1.1.

Šio skyriaus temai:
a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Kūno kultūra: įvairūs atsipalaidavimo pratimai, žaidimai, rikiavimo pratimai, mankštos pratimai. Dailė: įvairių linijų piešimas, spalvinimo, aplikavimo darbeliai.
Pasaulio pažinimas: mokyklos gyvenimo tvarka, susipažinimas, šeima, eismo ir kiti aplinkos ženklai, jų pažinimas.
Muzika: vardų dainavimas, muzikiniai ir aplinkos garsai, taktas ir ritmas.
Lietuvių kalba: rankos lavinimo pratimai, mūsų vardai, mes apie save, kur gyvena pasakos, garsai aplink mus, ženklai aplink mus.
b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, skaitmenų kortelės, padalijamoji medžiaga, geometrinių figūrų rinkinys, žaisliukai, plakatai matematikos mokymui.
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Aiškinimas, piešimas, rašymas, darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, savarankiškas darbas, darbas poroje, praktinis žinių pritaikymas, vaizdinių priemonių panaudojimas, kartojimas, pratybos.

Vyr. mokytoja 2007-09-01

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: PASAULIO PAŽINIMAS

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA:AŠ JAU EINU Į MOKYKLĄ

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 4 val. (2007-09-03 – 2007-09-14)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pa-mokų (valandų)skaičius (pagal klasės (srauto) pasirengimolygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai (standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for- muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas (formos ir datos) Pastabos
1. Čia esu aš. 1 1.1.1.,1.1.2.
2. Aš augu ir keičiuosi. 1 1.2.1,1.1.2..
3. Kelias į mokyklą. 1 3.1.1.,3.1.2.
4. Pagalvok. Prisimink. Atsakyk. 1 1.2.1.,1.2.2.,1.2.3.,1.2.4.

Šio skyriaus temai:
a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Lietuvių kalba: neliūdėkite, mažieji bičiuliai, susipažįstame.
Matematika: kelias į mokyklą, daiktų skaičiavimas.
Muzika: muzikos ir aplinkos garsai, mūsų vardai.
Dailė: mano šeima, mano žaisliukas.
Kūno kultūra: mankštos pratimai, žaidimai, atsipalaidavimo pratimai.
b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis.
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, piešimas, aiškinimas, aptarimas.

Vyr. mokytoja 2007-09-01

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 64

VADOVĖLIAI IR LITERATŪRA:
1. I. Staknienė, R. Tuinylaitė, E. Vizgirdienė. Dailė ir technologijos. Mokytojo knyga 1 klasei. Kaunas. 2006.
2. I. Staknienė, R. Tuinylaitė, E. Vizgirdienė. Dailė ir technologijos. Vadovėlis 1 klasei. Kaunas. 2006.
3. S. Būdvytienė. Dailės ir darbelių teminiai planai. Darbų pavyzdžiai 1-4 klasėms. Šiauliai. 2002. 4. A. Grabauskienė, J. Morkytė. Dailė ir darbeliai 1-4 klasėms. Kaunas. 1995.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 m. Liepos 9 d. Įsakymu Nr. ISAK – 1015 nuo psl. 471 iki psl. 486.

Eil. Nr. Skyriaus tema Numatomas valandų skaičius(pagal klasės(srauto) pasiren-gimo lygį) Orientacinė temos nagrinėjimodata Pastabos ir galimi pakeitimai
1. Laisvoji raiška. 9 09-03 – 06-01
2. Spalvinė raiška. 12 09-03 – 06-01
3. Grafinė raiška. 10 09-03 – 06-01
4. Erdvinė raiška. 12 09-03 – 06-01
5. Mityba. 5 09-03 – 06-01
6. Tekstilė. 7 09-03 – 06-01
7. Konstrukcinės medžiagos. 5 09-03 – 06-01

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

.................. ...................

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Protokolo Nr. .. 2007-09-....
2007-09-....

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: LAISVOJI RAIŠKA, SPALVINĖ RAIŠKA, GRAFINĖ RAIŠKA, ERDVINĖ RAIŠKA, MITYBA, TEKSTILĖ, KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS, ELEKTRONIKA.

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 64 val. (2007-09-03 – 2008-06-01)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil. Nr. Darbo turinys (pamokos(ų)tema Numatomas pamokų(va-landų) skai-čius (pagal klasės (srau-to) pasirengi-mo lygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai(standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for-muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas(formos ir datos) Pastabos
1. Einu į mokyklą. 1 1.1.2.
2. Kalbantys ženklai. Ženklai artimiausioje aplinkoje. 1 2.2.,3.1.2.
3. Kalbu be žodžių. Svajonė- sumanymas-kūrinys. 1 1.1.1.,3.1.2.
4. Lankstau ir skraidau. 2 3.1.4.
5. Dailė – vaizdų kalba. 1 3.1.2.,3.1.4.,1.1.2.
6. Kur maitinatės? 1 5.1.,5.2.
7. Švaru ir tvarkinga. 1 5.1.,5.2.,4.2.
8. Spalvų dėmės. 1 3.1.3.,1.1.2.
9. Valgau, kad augčiau. 1 5.1.
10. Teptuko šokis. Grynos spal-vos ir atspalviai. 2 1.1.1.,1.1.2.,3.1.1.
11. Reikalingi daiktai. 1 3.2.
12. Įdomu ir patogu. 1 3.1.4.,4.3.
13. Namai ir namučiai. 1 5.2.,5.1.,3.2.
14. Spalvų nuotaika. 2 1.1.2.,3.1.1.,6.1.
15. Margi raštai. 1 4.3.,6.2.,1.1.1.,3.1.2.
16. Išgalvotas pasaulis. 1 1.1.1.,2.2.
17. Juodos ir baltos spalvos draugystė. 1 2.1.,2.3.
18. Viskas iš siūlų. 2 6.2.
19. Pasikartojimai erdvėje. Šven-čių puošimo tradicijos. 1 3.1.4.,3.2.
20. Linijų ir dėmių raštai. 2 3.1.1.,3.1.2.,1.1.2.
21. Tušo dėmės. Tušo pūtimas. 1 3.1.2.,6.1.
22. Adatėlės darbai. 2 4.3.,3.2.
23. Stebėk gamtą. Aplinkos pa-saulio vaizdavimas. 1 2.2.,2.3.,5.1.

24. Pasislėpk po kauke. 2 3.1.4.,6.2.
25. Tapau save ir draugus. 1 1.1.1.,2.3.,3.1.1.,6.1.
26. Raidės išdykauja. 1 3.1.2.,1.1.2.
27. Apglėbk savo raidę. 1 3.1.4.,6.1.
28. Konstruoju raides. 1 3.1.4.,3.2.
29. Sukūriau tvirtą. 1 3.1.,6.2.
30. Daug ir mažai. 1 5.1.,3.1.4.,6.2.
31. Margučiai. 2 5.3.,6.2.
32. Raidės žodyje. 1 2.3.,3.1.2.,1.1.2.
33. Dėlioju geometrines figūras. 1 2.3.,5.1.,3.1.3.
34. Lipdau gyvūną. 1 3.1.4.,6.1.
35. Konstruoju iš popieriaus. 2 3.1.4.,3.2.,6.1.
36. Jauki vietelė. 1 4.2.,5.1.,3.1.4.
37. Vaizdai pro langą. 1 2.2.,2.3.,2.1.,1.1.2.
38. Įžymiosios gimtinės vietos. 1 5.2.,2.3.,4.1.,4.2.
39. Ir šilta, ir gražu. 1 5.3.,4.3.,6.2.
40. Įsiūk sagą. 2 4.3.,6.1.
41. Senelės skara. 1 5.3.,2.1.,3.1.1.,3.1.3.
42. Paroda “Aš ir mano draugai”. 2 4.2.,4.3.,6.2.
43. Popieriaus plastika. 2 3.1.
44. Piešimas gamtoje. 2 2.1.,2.2.,2.3.
45. Buities darbai. 2 6.1.
46. Padenk stalą arbatai. 2 6.2.
47. Pasitinkame vasarą. 3 1.1.1.,1.1.2.,2.3.

Šio skyriaus temai:
a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Pasaulio pažinimas: artimiausia aplinka, aš ir kiti, gyvoji gamta, sveika mityba, svečiuojamės gamtoje žiemą, apranga, šventės, papročiai, tradicijos, aplinkui esančios medžiagos, jų savybės.
Lietuvių kalba: susipažįstame, raidė irgi ženklas, mūsų mažieji bičiuliai, į svečius pas pasaką, mįslės apie daržoves ir vaisius, išmoktų raidžių įtvirtinimas, skaitymo pratybos, abėcėlė, žodžių sudarymas.
Matematika: orientacija erdvėje, skaičiai iki 10, geometrinės figūros, mokomės pirkti, didelis-mažas, aukštas-žemas, matavimo pratybos, laiko ratas.
Muzika: mėgstamiausia dainelė, dainelės apie metų laikus, muzikos nuotaika.
Žmogaus sauga: namai-mokykla-namai.
b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, flomasteriai, spalvoti pieštukai, kreidelės, popieriaus lapai, spalvotas popierius, žirklės, klijai, lipni juostelė, guašas ar vandeninės spalvos, teptukai, liniuotė, plastilinas, lipdymo lentelė, paveikslėliai, kartono dėžutės, vandens indeliai, stalo užtiesalai, servetėlės, spalvoti siūlai, muzikos įrašai, muzikinis centras, laikraščiai, tušas, plunksnelės, kokteilio šiaudeliai, audinio atraižos, tapetų atraižos, pašluostės, korektoriai, mokinių darbų pavyzdžiai, kasdienė aplinka, meno albumai.
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Aiškinimas, pokalbis, piešimas, konstravimas, aplikavimas, lankstymas, lipdymas, dekoravimas, tapymas, imitacinis žaidimas, spaudavimas, siuvimas, komponavimas, tyrinėjimas, informacijos rinkimas, kritinio mąstymo ugdymas, aktyvusis mokymasis, kryptingi klausimai, prasmės ir esmės suvokimas, visuminis ugdymas, vaizduotė, darbas mažomis grupėmis, vizualinio mąstymo strategija, diskusija, žaidybinės situacijos, bandymas, praktinis darbas.

Vyr. mokytoja 2007 – 09 – 01

PAMOKOS PLANAS

DALYKAS: ................
PAMOKOS TEMA: ..............................
MOKYMOSI UŽDAVINIAI (REZULTATAI):............................
..............................
KLASĖS PASIRENGIMO LYGIS: ..............................
MOKINIŲ MOTYVACIJA ..............................
..............................
MOKOMOJI VEIKLA: ..............................
..............................
ĮVERTINIMAS:..............................
..............................
REFLEKSIJA: ..............................
..............................
Mokytoja .......... Data ..........

..............................

Pamokos planas

Dalykas ..................
Pamokos tema ..............................
Mokymosi uždaviniai (rezultatai) ..............................
..............................
Klasės pasirengimo lygis ..............................
Mokinių motyvacija ..............................
Mokomoji veikla ..............................
..............................
Įvertinimas ..............................
..............................
Refleksija ..............................
..............................
Mokytoja ............ Data ............

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: KŪNO KULTŪRA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: KŪNO KULTŪROS PAMOKŲ TURINYS

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 96 val. (2007-09-03 – 2008-06-01)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil. Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pamokų(val.)skaičius (pa-gal klasės(srauto) pasi-rengimo lygį) Esminiai gebėjimaiir moksleivių pasie-kimai (standartus, kurių sieksime, nu-rodyti numeriu),kurių pagrindu busformuluojami pamo-kos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas(formos ir datos) Pastabos
1. Įvadinis pokalbis. 1 1.1.4.-1.1.6.
2. Rikiavimo pratimai. 1 1.1.3.
3. “Kamuolio mokyklėlės” pratimai. 1 2.4.1.
4. Bendrojo lavinimo pratimai su kamuoliais. 1 2.4.1.
5. Vikrumo ir šoklumo testai. 2 2.3.1.
6. Greitumo testas. 2 2.1.1.
7. Ištvermės testas. 2 2.2.1.
8. Fizinio pajėgumo vertinimo testai. 2 5.1.1.,1.1.1.
9. Posūkių šuoliukai. Pusiausvyros pratimai. 1 1.3.1.,1.3.2.
10. Rikiuotės komandos stovint eilėje. 1 1.1.3.
11. Pratimai su lazdomis. 1 1.1.2.
12. Pusiausvyros pratimai. 1 1.3.1.
13. Pagrindinės kojų padėtys. 1 1.1.2.
14. Lipimas gimnastikos sienele. 1 4.1.1.
15. Rikiavimas į eilę. 1 1.1.3.
16. Rikiuotės ir pusiausvyros pratimai. 1 1.1.3.,1.3.1.
17. Šuoliai per ilgą šokdynę. 1 1.5.1.
18. Akrobatikos pratimai. 1 1.2.1.
19. Šuoliukai per trumpą šokdynę. 1 1.5.1.
20. Persirikiavimo pratimai 1 1.1.3.
21. Išmoktų pratimų kartojimas. 1 1.1.1.,1.1.3.
22. Ryto mankštos pratimai. 1 4.3.1.,4.3.2.
23. Žaidimai lauke. 2 5.1.2.
24. Ištvermę lavinantys pratimai 1 5.1.1.
25. Čiuožimas ir slydimas ledo takeliu. 7 5.1.3.
26. Pratimai su šokdyne. 1 1.5.1.
27. Pratimai su vėliavėlėmis. 1 1.1.2.
28. Pusiausvyros pratimai. 1 1.3.1.,1.3.2.
29. Retėjimas ir tankėjimas eilėje. 1 1.1.3.
30. Šuolis į tolį iš vietos. 1 2.3.2.,2.3.3.
31. Kamuoliuko metimas ir gaudymas. 1 2.4.1.
32. Kamuolio varymas. 1 3.1.2.
33. Kamuolio gaudymas ir perdavimas. 1 3.1.2.
34. Pratimai prie gimnastikos sienelės. 1 1.3.1.,1.3.2.
35. Lipimo ir perlipimo pratimai. 1 1.3.1.,1.3.2.
36. Bendrieji pratimai su lankais. 1 1.1.2.
37. Kamuoliuko metimas. 1 2.4.1.
38. Lankstumo testas. 2 1.2.1.
39. Jėgos testas. 2 1.4.1.
40. Rikiuotės pratimų kartojimas. 1 1.1.3.
41. Gracijos penkiaminutė. 1 1.2.1.
42. Šuolis į tolį iš vietos. 1 2.3.3.
43. Šoklumo testas. 2 2.3.2.
44. Vikrumo testas. 2 1.1.1.
45. Judrieji žaidimai. 1 3.1.2.
46. Greitas bėgimas. 1 2.2.1.
47. Greitumo testas. 2 2.2.1.-2.2.3.
48. Kamuoliuko metimas. 1 2.4.1.
49. Ištvermės testas. 2 2.2.1.
50. Fizinio pajėgumo vertinimo testas. 2 5.1.1.,1.1.1.
51. Plaukimo parengiamieji pratimai sausumoje. 1 1.1.1.
52. Žaidimai. Estafetės. Šokiai. Rateliai. 25 5.1.2.

Šio skyriaus temai:
a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Lietuvių kalba: susipažįstame, skaičiuotės, lietuvių liaudies žaidimai.
Matematika: ilgio ir laiko matai, skaičius ir skaitmuo, atkarpa, linija, pora, daiktų lyginimas.
Pasaulio pažinimas: artimiausia aplinka, aš ir kiti, gyvoji gamta, metų laikai, kaip mes elgiamės mokykloje, laisvalaikis, kelionė po savo apylinkes, mano kiemas.
Dailė ir technologijos: einu į mokyklą, kalbantys ženklai, reikalingi daiktai.
b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, sportinis inventorius, įvairus parankinis inventorius, švilpukas, sekundmatis, ruletė.
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Imitacija, žaidimas, mankšta, estafetė, darbas grupelėmis, frontalusis būdas, darbas pamainomis, srautinis būdas, aktyvioji penkiaminutė, testai, ištisinis ir išskaidytas mokymo būdas, rungtyniavimas, kartojimas, rodymas, aiškinimas, pokalbis, savarankiška mokinių veikla.

Vyr. mokytoja 2007-09-01

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: MUZIKA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: MUZIKOS PAMOKŲ TURINYS

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 64 val. (2007-09-03 – 2008-06-01)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil. Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pamokų(val.)skaičius (pa-gal klasės(srauto) pasi-rengimo lygį) Esminiai gebėjimaiir moksleivių pasie-kimai (standartus, kurių sieksime, nu-rodyti numeriu),kurių pagrindu busformuluojami pamo-kos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas(formos ir datos) Pastabos
1. Aplinkos garsai. 2 5.1.,3.2.
2. Skiemenų skaičius. 1 5.1.
3. Greitai ir lėtai. Rečitavimas. 1 3.2.
4. Skiemenų ilgis. Vokaliniai pratimai. 2 5.1.
5. Kaip išgaunamas garsas. 2 5.1.
6. Natos ta. Būgnas ir būgnelis. 1 5.1.-5.2.
7. Natos ti-ti. Išraiška judesiu. 1 5.1.-5.2.
8. Mušamieji instrumentai. Skrabalai. Tabalai. 1 7.1.
9. Natų ta ir ti-ti grupės. 1 5.1.-5.2.
10. Kalbėkime aiškiai, dainuokime taisyklingai. 1 7.1. Ritmo diktantas
11. Geometrinių figūrų pavadinimų ritmai. 2 5.2.
12. Garsas a. Liūliavimo intonacija. 1 5.1.
13. Pauzė. Pauzės pojūtis. 1 5.2.
14. Rimas. Vokaliniai pratimai. 1 7.1.
15. Choras. Lietuvių liaudies dainos. 1 7.1.-7.2.2.
16. Solo. Vokaliniai pratimai. 1 7.1.-7.2.2.
17. Garsas o. Aukštas ir žemas garsas. 1 5.1.
18. Aukštai. Žemai. 1 6.1.
19. Garsai so-mi. Rankų ženklai. 1 6.2.
20. Pusinė nata ta-a. 1 5.1.-5.2.
21. Orkestras. 1 7.1.
22. Sutartiniai instrumentų ženklai. 2 4.2.
23. Garsas ė. Kalėdos. 1 1.1.-1.2.
24. Natos so-mi ant dviejų linijų. 1 4.2.
25. Klavišai. Klaviatūra. Solfedžiavimas. 1 6.1.
26. Pianinas. Fortepijonas. 1 7.1.
27. Genovaitė Vanagaitė. 1 1.2.,3.1.
28. Taktas. Dainelė “Gaidelis kaikarys”. 1 4.1.
29. Metras. Dainelė “Linksmos dainelės”. 1 4.1.
30. Garsas ū. Rankų ženklai. 1 5.1.
31. Kartojimo ženklas. Rimas. 1 2.3.
32. Balys Dvarionas. Muzikos nuotaika. 1 1.2.,3.1.
33. Piano. Forte. Išraiška judesiais. 1 6.2. Diktantas – takto rašymas.
34. Beatričė Grincevičiūtė. 1 1.2.
35. Garsas u. Ritminiai pratimai. 1 5.1.
36. Piemenėlių dainos. 3 1.1.-1.2.
37. Repriza. Garsai mi-so. 1 6.1.
38. Lietuvių liaudies pučiamieji instrumentai. 1 7.2.2.,8.1.
39. Garsai so-la. 1 6.1.-6.2. Diktantas taškučiais.
40. Lopšinės. Improvizavimas. 2 7.1.,1.2.
41. Kanklės. 1 7.2.2.,8.1.
42. Garsas i. Rečitavimas. 1 5.1.,1.1.
43. Dialogas. 1 1.2.,4.2.
44. Liūdna. Vokaliniai pratimai. 1 1.2.
45. Linksma. Vokaliniai pratimai. 1 1.2.
46. Garsas e. Rankų ženklai. 1 5.1.,2.3.
47. Varpai. Varpeliai. 1 8.1.,4.2.
48. Duetas. Kartojamieji pratimai. 1 1.1.
49. Garsas uo. Pratimų dainavimas dviese. 1 5.1. Diktantas – takto rašymas.
50. Piotras Čaikovskis. 1 1.2.,8.1.
51. Kartokime. 2 9.1.,8.2.
52. Ką išmokai – tą žinai. Ar tikrai? 4 8.1.,9.1.-9.2.

Šio skyriaus temai:
a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Lietuvių kalba: susipažįstame, garsai aplink mus, kalbos garsai, ženklai aplink mus, skaičiuotės, juokavimai, žaidimai, abėcėlė, dvibalsiai.
Matematika: daiktų skaičiavimas, daug-mažai, aukštai-žemai, geometrinės figūros, skaičius ir skaitmuo.
Kūno kultūra: rytinės mankštos pratimai, judrieji žaidimai, rikiuotės pratimai, lėtas ir greitas bėgimas, estafetės.
Pasaulio pažinimas: artimiausia aplinka, aš ir kiti, gyvoji gamta.
Dailė ir technologijos: einu į mokyklą, kalbantys ženklai, spalvų nuotaika.
b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, muzikos įrašai, plakatai, muzikos instrumentai.
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai

Pokalbis, dainavimas, muzikavimas, aiškinimas, darbas mažomis grupėmis, kryptingi klausimai, skaitymas, kritinio mąstymo ugdymas, aktyvusis mokymasis, rašymas, piešimas.

Vyr. mokytoja 2007-09-01

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: LIETUVIŲ KALBA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: GARSŲ IR RAIDŽIŲ PASAULIS – elementorinis laikotarpis

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 176 val. (2007-09-17 – 2008-03-30)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):
1. R. Ulienė. Žaidimai per gimtosios kalbos pamokas 1 klasėje. Šiaurės Lietuva. 1996.
2. N.Levickienė. Pirmokui. Tekstai ir diktantai. Šiauliai. 1999.
3. A.Klevečkienė, D. Gudienė.Pirmieji žingsneliai. Diktantai pirmokams. Panevėžys. 2000.
4. A.Daukantaitė-Šeškauskienė, R. Zabielienė. Linksmoji abėcėlė kiekvieną dieną – kiekvienam pirmokui. Šilutė. 2002.
5. N. Levickienė. Rašymo pratimai pirmokui. Šiauliai. 2003.
6. A. Šiaurienė. Sveikos, raidės. Kaunas. 1995.
7. K. Jakubėnas. Abėcėlė. Vilnius. 1998.
8. N. Levickienė. Diktantai pradinukui. Šiaurės Lietuva. 1997.
9. O. Šilinskienė. Abėcėlės šventė. Šiaurės Lietuva. 2001.
10. A. Andrijanova, S. Vilkienė. Garsų tarimas. Kaunas. 1990.

Eil. Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pamokų(val.)skaičius (pa-gal klasės(srauto) pasi-rengimo lygį) Esminiai gebėjimaiir moksleivių pasie-kimai (standartus, kurių sieksime, nu-rodyti numeriu),kurių pagrindu busformuluojami pamo-kos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas(formos ir datos) Pastabos
1. Garsas (o), raidės O o. 4 1.2.3.,1.3.1.
2. Garsas (ė), raidės Ė ė. 4 1.2.3.,1.3.1.
3. Menu menu mįslę; raidžių O o, Ė ė įtvirtinimas. 2 3.7., 1.2.3.,1.3.1.
4. Garsas (š), raidės Š š. 4 1.2.3.,1.3.1. Pasakojimas
5. Garsas (a), raidės A a. 4 1.2.3.,1.3.1. Diktantas Raidžių kort.
6. Garsas (l), raidės L l. 4 1.2.3.,1.3.1.
7. Ko išmokau. 2 2.2.,1.2.3.,2.1. Diktantas Raidžių
8. Į svečius pas pasaką. 2 1.1.5.,3.1.-3.2.
9. Garsas (s), raidės S s. 4 1.2.3.,1.3.1.
10. Garsas (m), raidės M m. 4 1.2.3.,1.3.1. Diktantas Raidžių
11. Garsas (e), raidės E e. 4 1.2.3.,1.3.1. Diktantas Žodžių
12. Garsas (k), raidės K k. 4 1.2.3.,1.3.1.
13. Garsas (n), raidės N n. 4 1.2.3.,1.3.1.
14. Ko išmokau. 2 2.2.,1.2.3.,2.1. Diktantas Raidžių kort.
15. Į svečius pas pasaką. 2 1.1.5.,3.1.-3.2.
16. Garsas (a), raidės Ą ą. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1. Diktantas
17. Garsas (r), raidės R r. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
18. Garsas (u), raidės Ū ū. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
19. Garsas (v), raidės V v. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
20. Į svečius pas pasaką. 2 1.1.5.,3.1.-3.2.
21. Ko išmokau. 2 2.2.,1.2.3.,2.1. Skaitymas Įgūdž. tikrin.
22. Garsas (j), raidės J j. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1. Diktantas Sakinių
23. Garsas (u), raidės U u. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
24. Au koncertas. 4 2.1.-2.2.
25. Garsas (ž), raidės Ž ž. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1. Diktantas Raidžių
26. Garsas (y), raidės Y y. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1. Kūrybinis d. Pasakos k.
27. Garsas (t), raidės T t. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1. Kūrybinis d. Pasakėlės k.
28. Ko išmokau. 2 2.2.,1.2.3.,2.1. Diktantas Raidžių ir sak.
29. Gerų šventų Kalėdų. 2 3.1.-3.3.
30. Garsas (d), raidės D d. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1. Diktantas
31. Garsas (i), raidės I i. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
32. Ai, Ei, Ui. 4 2.1.-2.2. Diktantas
33. Garsas (g), raidės G g. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
34. Garsas (p), raidės P p. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
35. Garsas (b), raidės B b. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
36. Ko išmokau. 2 2.2.,1.2.3.,2.1. Diktantas
37. Garsai (i, u), raidės Į į, Ų ų. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1. Diktantas Nosinių raidž
38. “Duoną kepa, sviestą tepa”. 1 2.2.,1.2.3.,2.1. Diktantas
39. Garsas (z), raidės Z z. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
40. Raidė slapukė. 2 1.3.1.,2.1. Diktantas
41. Šalta žiema šalin eina. 2 1.1.6.,3.6.
42. Ko išmokau. Į svečius pas pasaką. 2 2.5.,3.9.,1.2.3. Diktantas Rašymo įg.
43. Garsas (č), raidės Č č. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
44. Garsas (c), raidės C c. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
45. Garsas (dž), raidės Dž dž. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
46. Garsas (dz), raidės Dz dz. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1. Rašinėlis
47. Garsas (f), raidės F f. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
48. Garsas (h), raidės H h. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1. Diktantas Raidžių
49. Lietuva – mūsų Tėvynė. 1 3.2.,1.1.5.,1.2.1.
50. Garsas (x), raidės Ch ch. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1.
51. Ko išmokau. 2 2.2.,1.2.3.,2.1. Diktantas
52. Į svečius pas pasaką. 2 2.5.,3.9.,1.2.3.
53. Abėcėlė. 4 1.2.1.-1.2.3.,1.3.1. Diktantas Raidžių

Šio skyriaus temai:
a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Matematika: daiktų skaičiavimas, daug-mažai, aukštai-žemai.
Kūno kultūra: rytinės mankštos pratimai, judrieji žaidimai, rikiuotės pratimai, lėtas ir greitas bėgimas, estafetės.
Pasaulio pažinimas: artimiausia aplinka, aš ir kiti, gyvoji gamta, medžiai ir krūmai, šeima, meilė ir globa, mūsų ūkis, kaimo sodyboje, visiems reikia namų, adresas, kas mums padeda dirbti, kodėl susirgo Onelė?, koks šiandien oras, kaip rengsimės?, kelias į mokyklą, mokomės pirkti, aš gyvenu Lietuvoje, tautos šventės.
Dailė ir technologijos: einu į mokyklą, kalbantys ženklai, spalvų nuotaika, gaminiai iš popieriaus ir siūlų, raidžių piešimas, lipdymas, konstravimas.
Muzika: liaudies dainų mokymasis, kėkavimai, garsų dainavimas, mįslių dainavimas, ilgųjų ir trumpųjų skiemenų dainavimas, gyvūnų balsų pamėgdžiojimų dainavimas, tylus ir garsus dainavimas, muzikavimas įvairiais instrumentais, Užgavėnių dainos, chorinės muzikos klausymas.
b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, muzikos įrašai, raidžių plakatai ir kortelės, abėcėlė, vaizdinė ir padalijamoji medžiaga.
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai

Pokalbis, dainavimas, aiškinimas, darbas mažomis grupėmis, kryptingi klausimai, skaitymas, kritinio mąstymo ugdymas, aktyvusis mokymasis, rašymas, piešimas, savarankiškas darbas, diskusija, pasakojimas, darbas porose.

Vyr. mokytoja 2007-09-17

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: LIETUVIŲ KALBA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: AŠ JAU VISKĄ GALIU SKAITYTI – poelementorinis laikotarpis

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 64 val. (2008-04-01– 2008-06-01)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):
11. R. Ulienė. Žaidimai per gimtosios kalbos pamokas 1 klasėje. Šiaurės Lietuva. 1996.
12. N.Levickienė. Pirmokui. Tekstai ir diktantai. Šiauliai. 1999.
13. A.Klevečkienė, D. Gudienė.mieji žingsneliai. Diktantai pirmokams. Panevėžys. 2000.
14. A.Daukantaitė-Šeškauskienė, R. Zabielienė. Linksmoji abėcėlė kiekvieną dieną – kiekvienam pirmokui. Šilutė. 2002.
15. N. Levickienė. Rašymo pratimai pirmokui. Šiauliai. 2003.
16. A. Šiaurienė. Sveikos, raidės. Kaunas. 1995.
17. K. Jakubėnas. Abėcėlė. Vilnius. 1998.
18. N. Levickienė. Diktantai pradinukui. Šiaurės Lietuva. 1997.
19. O. Šilinskienė. Abėcėlės šventė. Šiaurės Lietuva. 2001.
20. A. Andrijanova, S. Vilkienė. Garsų tarimas. Kaunas. 1990.

Eil. Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pamokų(val.)skaičius (pa-gal klasės(srauto) pasi-rengimo lygį) Esminiai gebėjimaiir moksleivių pasie-kimai (standartus, kurių sieksime, nu-rodyti numeriu),kurių pagrindu busformuluojami pamo-kos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas(formos ir datos) Pastabos
1. Parvažiavo saulė. 5 1.2.1.-1.2.3.,1.3.2.,3.4.-3.5.,2.1. Rašinėlis
2. Pirmasis pavasario. 5 1.2.1.,1.3.6.,3.2.
3. Švenčių belaukiant. 5 2.5.,1.3.6.,1.2.2. Rašinėlis
4. Sveiki sulaukę šventų Velykų. 4 1.1.6.,3.6.,1.3.6.,2.4.
5. Aš viską dirbsiu. 5 2.5.,3.2.,1.1.4. Diktantas
6. Į svečius pas pasaką. 5 1.1.5.,3.9.-3.10.,2.2.
7. Visi dirba. 5 2.4.,3.2.-2.5.,1.2.3.
8. Į svečius pas pasaką. 5 3.1.,3.10.-3.13.
9. Pasvajokime. 5 1.1.5.,3.11.,2.1.-2.4. Rašinėlis
10. Į svečius pas pasaką. 4 1.1.5.,3.9.-3.10.,2.2.
11. Mama – tik viena. 4 1.2.3.,1.3.6.,3.6. Diktantas
12. Ir gimtinė viena. 4 1.2.3.,1.3.6.,3.6.
13. Paskui saulę ir žiogelį. 4 3.1.-3.3.,2.2.,1.3.5.
14. Ir auk! 4 1.1.6.,1.2.3.,3.13. Piešinys

Šio skyriaus temai:
a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Kūno kultūra: rytinės mankštos pratimai, judrieji žaidimai.
Pasaulio pažinimas: gamta bunda, pavasario žiedai, čir vir vir pavasaris, pavasario rūpesčiai, šventės, kiekvienas darbas yra svarbus, mūsų ūkis, kaimo sodyboje, išsipildymas-tai šventė, meilė ir globa, gimtadienis, kuo aš pradžiuginsiu mamytę, aš gyvenu Lietuvoje, mano miestelis, kaimas, kelionė po savo apylinkes, kur aš norėčiau nukeliauti?
Dailė ir technologijos: šiltos ir šaltos spalvos, piešinys fantastine tema, svajonės piešimas, atviruko gaminimas.
Muzika: liaudies dainų mokymasis, ilgųjų ir trumpųjų skiemenų dainavimas, dainos mamai.
b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, muzikos įrašai, vaizdinė ir padalijamoji medžiaga.
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai

Pokalbis, dainavimas, aiškinimas, darbas mažomis grupėmis, kryptingi klausimai, skaitymas, kritinio mąstymo ugdymas, aktyvusis mokymasis, rašymas, piešimas, savarankiškas darbas, diskusija, pasakojimas, darbas porose.

Vyr. mokytoja 2008-04-01

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: MATEMATIKA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: SKAIČIAI IKI 20

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 30 val. (2008-01-07– 2008-02-29)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):
1.A. Šiaurienė. Sveiki, skaičiai. Kaunas. 1995.
2.Skaičiukų knygelė. Leidykla “Arka”.
3.A. Kiseliovas, D. Kiseliova. Pirmoji kelionė į matematikos pasaulį. Kaunas. 1997.
4.Skaitmenų plakatai. Skaitmenų kortelės.

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos (ų) tema) Numatomas pamokų (va-landų) skai-čius(pagalklasės (srau-to) pasirengi-mo lygį) Esminiai gebėjimai ir moksleivių pasie-kimai (standartus, kurių sieksime, nuro-dyti numeriu), kuriųpagrindu bus formu-luojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinisvertinimas(formos ir datos) Pastabos
1. Dešimtis. 1 2.1.1.- 2.1.4.
2. Skaičiavimas iki 20. 1 2.2.1.
3. Sudėtis ir atimtis iki 20. 5 2.2.1.
4. Žodinių uždavinių sprendimas. 4 1.1.1.- 1.1.2.,1.3.1.
5. Uždaviniai skaičiui padidinti ir sumažinti keliais vienetais. 2 1.2.1.- 1.2.3.
6. Sudėtis ir atimtis neperžengiantdešimties. 4 2.2.1.
7. Laiko skaičiavimas. 4 3.1.1.-3.1.2.
8. Įvairūs uždaviniai. 5 1.3.1.- 1.3.3.
9. Skirtuminio palyginimo uždaviniai. 4 1.2.2.- 1.2.3.

Šio skyriaus temai:
a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Kūno kultūra: įvairūs atsipalaidavimo pratimai, žaidimai, rikiavimo pratimai, mankštos pratimai. Dailė: įvairių linijų piešimas, spalvinimo, aplikavimo darbeliai.
Pasaulio pažinimas: metų laikai, kaip mes rengiamės?
Muzika: žaidimai ir dainelės apie metų laikus, ritmikos pratimai.
b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, skaitmenų kortelės, padalijamoji medžiaga, geometrinių figūrų rinkinys, žaisliukai, plakatai matematikos mokymui.
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Aiškinimas, piešimas, rašymas, darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, savarankiškas darbas, darbas grupėje, praktinis žinių pritaikymas, vaizdinių priemonių panaudojimas, kartojimas, mokymasis dviese.

Vyr. mokytoja 2008-01-07

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: MATEMATIKA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: SKAIČIAI IKI 100

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 32val. (2008-03-03 –2008-05-07)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):
1.A. Šiaurienė. Sveiki, skaičiai. Kaunas. 1995.
2.Skaičiukų knygelė. Leidykla “Arka”.
3.A. Kiseliovas, D. Kiseliova. Pirmoji kelionė į matematikos pasaulį. Kaunas. 1997.
4.Skaitmenų plakatai. Skaitmenų kortelės.

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos (ų) tema) Numatomas pamokų (va-landų) skai-čius(pagalklasės (srau-to) pasirengi-mo lygį) Esminiai gebėjimai ir moksleivių pasie-kimai (standartus, kurių sieksime, nuro-dyti numeriu), kuriųpagrindu bus formu-luojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinisvertinimas(formos ir datos) Pastabos
1. Skaičiavimas iki 100 apvaliomisdešimtimis. 4 2.2.1.- 2.2.2.,2.1.3.
2. Dviženklių skaičių sandaraiš dešimčių ir vienetų. 4 2.1.1.- 2.1.4.
3. Vienaženklio skaičiaus pridėjimasir atėmimas neperžengiantdešimties. 24 2.2.1.- 2.2.2.

Šio skyriaus temai:
a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Kūno kultūra: įvairūs atsipalaidavimo pratimai, žaidimai, rikiavimo pratimai, mankštos pratimai. Dailė: įvairių linijų piešimas, spalvinimo, aplikavimo darbeliai.
Pasaulio pažinimas: metų laikai, kaip mes rengiamės?
Muzika: žaidimai ir dainelės apie metų laikus, ritmikos pratimai.
Lietuvių kalba: garsai ir raidės.
b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, skaitmenų kortelės, padalijamoji medžiaga, geometrinių figūrų rinkinys, žaisliukai, plakatai matematikos mokymui.
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Aiškinimas, piešimas, rašymas, darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, savarankiškas darbas, darbas poroje, praktinis žinių pritaikymas, vaizdinių priemonių panaudojimas, kartojimas.

Vyr. mokytoja 2008-03-03

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: MATEMATIKA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: KAROJIMAS

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 14 val. (2008-05-08 – 2008-06-01)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):
1.A. Šiaurienė. Sveiki, skaičiai. Kaunas. 1995.
2.Skaičiukų knygelė. Leidykla “Arka”.
3.A. Kiseliovas, D. Kiseliova. Pirmoji kelionė į matematikos pasaulį. Kaunas. 1997.
4.Skaitmenų plakatai. Skaitmenų kortelės.

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos (ų) tema) Numatomas pamokų (va-landų) skai-čius(pagalklasės (srau-to) pasirengi-mo lygį) Esminiai gebėjimai ir moksleivių pasie-kimai (standartus, kurių sieksime, nuro-dyti numeriu), kuriųpagrindu bus formu-luojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinisvertinimas(formos ir datos) Pastabos
1. Kartojimas. 14 1.3.1.- 1.3.3.

Šio skyriaus temai:
a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Kūno kultūra: įvairūs atsipalaidavimo pratimai, žaidimai, rikiavimo pratimai, mankštos pratimai. Dailė: įvairių linijų piešimas, spalvinimo, aplikavimo darbeliai.
Pasaulio pažinimas: metų laikai, kaip mes rengiamės?
Muzika: žaidimai ir dainelės apie metų laikus, ritmikos pratimai.
Lietuvių kalba: garsai ir raidės.
b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, skaitmenų kortelės, padalijamoji medžiaga, geometrinių figūrų rinkinys, žaisliukai, plakatai matematikos mokymui.
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Aiškinimas, piešimas, rašymas, darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, savarankiškas darbas, darbas poroje, praktinis žinių pritaikymas, vaizdinių priemonių panaudojimas, kartojimas.

Vyr. mokytoja 2008-05-08

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: PASAULIO PAŽINIMAS

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: AŠ – MOKYKLOJE

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 4 val. (2007-09-17 – 2007-09-28)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pa-mokų (valandų)skaičius (pagal klasės (srauto) pasirengimolygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai (standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for- muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas (formos ir datos) Pastabos
1. Mokykloje mokosi ir dirbadaug žmonių. 1 1.1.1.- 1.1.2.
2. Mūsų klasė. Klasės planas. 1 1.2.1.,3.1.1.- 3.1.2.
3. Kaip mes elgsimės mokykloje irne mokykloje? 1 1.2.2.- 1.2.3.,1.6.1.
4. Pagalvok. Prisimink. Atsakyk. 1 1.2.4.- 1.2.6.

Šio skyriaus temai:

a)numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Lietuvių kalba: neliūdėkite, mažieji bičiuliai, susipažįstame.
Matematika: kelias į mokyklą, daiktų skaičiavimas.
Muzika: muzikos ir aplinkos garsai, mūsų vardai.
Dailė: mano šeima, mano žaisliukas.
Kūno kultūra: mankštos pratimai, žaidimai, atsipalaidavimo pratimai.

b)planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis.

c)planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, piešimas, aiškinimas, aptarimas.

Vyr. mokytoja 2007-09-17

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: PASAULIO PAŽINIMAS

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: RUDUO – DERLIAUS METAS

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 6 val. (2007-10-01 – 2007-10-19)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pa-mokų (valandų)skaičius (pagal klasės (srauto) pasirengimolygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai (standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for- muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas (formos ir datos) Pastabos
1. Prie ąžuolo. 1 3.2.1.- 3.2.2.
2. Medžiai ir krūmai. 1 3.2.1.
3. Vasaros ir rudens gėrybės. 1 3.3.2.- 3.3.3.
4. Kaimo sodyboje. 1 3.2.1.,3.3.1.
5. Mano mažasis draugas. 1 1.2.6.
6. Pagalvok. Prisimink. Atsakyk. 1 1.2.2.- 1.2.3.

Šio skyriaus temai:

a)numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Lietuvių kalba: raidės ir garsai, pokalbis apie rudens gėrybes, į svečius pas pasaką.
Matematika: daiktų skaičiavimas.
Muzika: muzikos ir aplinkos garsai, mūsų vardai.
Dailė: valgau, kad augčiau, reikalingi daiktai, namai ir namučiai.
Kūno kultūra: mankštos pratimai, žaidimai, atsipalaidavimo pratimai.

b)planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis.

c)planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, piešimas, aiškinimas, aptarimas.

Vyr. mokytoja 2007-10-01

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: PASAULIO PAŽINIMAS

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: SVEIKA, BALTA ŽIEMUŽE

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 7 val. (2007-10-22 – 2007-11-21)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pa-mokų (valandų)skaičius (pagal klasės (srauto) pasirengimolygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai (standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for- muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas (formos ir datos) Pastabos
1. Visi ruošiasi žiemai. 1 3.2.2.
2. Lauktuvės miško gyventojams. 1 3.2.1.- 3.2.2.
3. Mes esame kartu. 1 1.2.1.,1.5.3.
4. Metų laikai. 1 3.2.1.- 3.2.2.
5. Kodėl lyja? 1 3.2.2.- 3.2.3.
6. Kaip rengsimės? 1 3.2.2.
7. Pagalvok. Prisimink. Atsakyk. 1 1.2.4.- 1.2.6.

Šio skyriaus temai:

a)numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Lietuvių kalba: raidės ir garsai, į svečius pas pasaką, tekstų skaitymas apie metų laikus.
Matematika: daiktų skaičiavimas, daugiau-mažiau.
Muzika: muzikos ir aplinkos garsai, muzikos klausymas, vokaliniai pratimai.
Dailė: spalvų nuotaika, margi raštai, išgalvotas pasaulis, juodos ir baltos spalvos draugystė.
Kūno kultūra: mankštos pratimai, žaidimai, atsipalaidavimo pratimai.

b)planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis.

c)planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, piešimas, aiškinimas, aptarimas.

Vyr. mokytoja J. Vainauskienė 2007-10-22

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: PASAULIO PAŽINIMAS

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: VISIEMS REIKIA NAMŲ

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 6 val. (2007-11-22 – 2007-12-14)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pa-mokų (valandų)skaičius (pagal klasės (srauto) pasirengimolygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai (standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for- muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas (formos ir datos) Pastabos
1. Namie jauku ir gera. 1 1.2.1.
2. Kur gyvena?. 1 3.1.3.- 3.1.4.
3. Kitų kraštų žmonių namai. 1 3.3.1.
4. Namų viduje. 1 2.1.1.
5. Adresas labai svarbus. 1 3.1.4.
6. Pagalvok. Prisimink. Atsakyk. 1 1.2.3.- 1.2.6.

Šio skyriaus temai:

a)numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Lietuvių kalba: garsai ir raidės, žaidimas žodžiais, kūrybiniai darbai.
Matematika: daiktų skaičiavimas.
Dailė: adatėlės darbai, įdomu ir patogu.
Kūno kultūra: mankštos pratimai, žaidimai, atsipalaidavimo pratimai.

b)planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis.

c)planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, piešimas, aiškinimas, aptarimas.

Vyr. mokytoja 2007-11-22

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: PASAULIO PAŽINIMAS

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: ŠEIMA – TAI BUVIMAS DRAUGE

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 8 val. (2007-12-17 – 2008-01-25)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pa-mokų (valandų)skaičius (pagal klasės (srauto) pasirengimolygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai (standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for- muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas (formos ir datos) Pastabos
1. Namie manęs laukia. 1 1.2.1.
2. Šeimų būna visokių. 1 1.2.1.,1.2.6.
3. Ką pasakoja seni daiktai? 1 2.1.7.,2.3.1.
4. Panašūs ir skirtingi. 1 1.1.1.- 1.1.2.
5. Meilė ir globa. 1 1.4.1.- 1.4.2.
6. Aš – žmogus. 1 1.1.1.- 1.1.2.
7. Kodėl susirgo Onelė? 1 2.1.4.
8. Pagalvok. Prisimink. Atsakyk. 1 1.2.6.

Šio skyriaus temai:

a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Lietuvių kalba: garsai ir raidės, pasakos kūrimas, tekstų skaitymas.
Matematika: daiktų skaičiavimas, matavimo pratybos.
Dailė: namai ir namučiai.
Kūno kultūra: mankštos pratimai, žaidimai, atsipalaidavimo pratimai.

b)planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis.

c)planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, piešimas, aiškinimas, aptarimas.

Vyr. mokytoja 2007-12-17

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: PASAULIO PAŽINIMAS

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: ČIR VIR VIR PAVASARIS

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 5 val. (2008-01-28 – 2008-02-13)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pa-mokų (valandų)skaičius (pagal klasės (srauto) pasirengimolygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai (standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for- muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas (formos ir datos) Pastabos
1. Gamta bunda. 1 3.2.2.
2. Pavasaris ateina. 1 3.2.2.
3. Pavasario rūpesčiai. 1 2.2.1.- 3.2.2.,3.3.2.
4. Pavasario žiedai. 1 2.3.1.
5. Pagalvok. Prisimink. Atsakyk. 1 1.2.6.

Šio skyriaus temai:

a)numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Lietuvių kalba: ai,ei, ui, pasaka be galo, įvairių garsų “koncertas”.
Matematika: sudėtis ir atimtis, daiktų skaičiavimas.
Muzika: tyliai-garsiai.
Kūno kultūra: mankštos pratimai, žaidimai, atsipalaidavimo pratimai.

b)planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis.

c)planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, piešimas, aiškinimas, aptarimas.

Vyr. mokytoja 2008-01-28

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: PASAULIO PAŽINIMAS

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: IR MES DIRBAME

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 6 val. (2008-02-14 – 2008-03-07)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pa-mokų (valandų)skaičius (pagal klasės (srauto) pasirengimolygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai (standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for- muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas (formos ir datos) Pastabos
1. Visi dirba. O mes mokomės. 1 2.2.2.,1.5.2.
2. Kiekvienas darbas yra svarbus. 1 3.3.2.,1.5.3.
3. Mėnulio darbai. 1 2.2.2.,3.2.3.
4. Saulės, vėjo, vandens darbai. 1 2.2.2.,3.2.3.
5. Kas mums padeda dirbti? 1 2.2.2.,1.6.1.
6. Pagalvok. Prisimink. Atsakyk. 1 1.2.1.- 1.2.6.

Šio skyriaus temai:

a)numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Lietuvių kalba: duoną kepa, sviestą tepa, raidė slapukė.
Matematika: lygu-nelygu, daiktų skaičiavimas.
Dailė: konstruoju raides, sukūriau tvirtą, daug ir mažai.
Kūno kultūra: mankštos pratimai, žaidimai, atsipalaidavimo pratimai.

b)planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis.

c)planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, piešimas, aiškinimas, aptarimas.

Vyr. mokytoja 2008-02-14

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: PASAULIO PAŽINIMAS

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: ŠVENTĖS

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 9 val. (2008-03-10 – 2008-04-18)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pa-mokų (valandų)skaičius (pagal klasės (srauto) pasirengimolygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai (standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for- muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas (formos ir datos) Pastabos
1. Svajonės išsipildymas – tai šventė. 1 1.4.1.- 1.4.2.
2. Gimtadienis. 1 1.5.1.- 1.5.2.
3. Kuo aš pradžiuginsiu mamytę. 1 1.2.1.,1.4.2.,1.4.1.
4. Laikrodis. 1 1.2.4.,1.3.,1.4.
5. Kaip juda laikas? 1 2.4.2.,2.1.1.,2.2.1.
6. Laisvalaikis. 1 1.6.2.,
7. Kai mes visi kartu. 1 1.6.2.
8. Tautos šventės. 1 2.1.4.
9. Pagalvok. Prisimink. Atsakyk. 1 1.2.6.

Šio skyriaus temai:

a)numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Lietuvių kalba: parvažiavo saulė, pirmasis pavasario.,švenčių belaukiant.
Matematika: matavimo pratybos, daiktų skaičiavimas.
Dailė: konstruoju iš popieriaus, jauki vietelė, vaizdai pro langą.
Kūno kultūra: mankštos pratimai, žaidimai, atsipalaidavimo pratimai.

b)planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis.

c)planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, piešimas, aiškinimas, aptarimas.

Vyr. mokytoja 2008-03-10

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: PASAULIO PAŽINIMAS

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: AŠ GYVENU.

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 9 val. (2008-04-21 – 2008-06-01)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pa-mokų (valandų)skaičius (pagal klasės (srauto) pasirengimolygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai (standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for- muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas (formos ir datos) Pastabos
1. Aš gyvenu Lietuvoje. 1 3.1.4.
2. Mano miestelis. 1 3.1.4.- 3.1.5.
3. Kelionė po savo apylinkes. 2 3.2.1.
4. Mano kiemas. 1 3.1.1.- 3.1.2.
5. Kitų kraštų žmonės. 1 2.2.2.,3.3.1.
6. Išvyka į zoologijos sodą. 1 2.2.1.,2.3.1.
7. Kur aš norėčiau nukeliauti?.. 1 3.1.4.- 3.1.5.
8. Pagalvok. Prisimink. Atsakyk 1 1.2.6.

Šio skyriaus temai:

a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais
Lietuvių kalba: aš viską dirbsiu, į svečius pas pasaką, paskui saulę ir žiogelį.
Matematika: daiktų skaičiavimas.
Dailė: mano šeima, mano žaisliukas.
Kūno kultūra: mankštos pratimai, žaidimai, atsipalaidavimo pratimai.

b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis.
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Darbas su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, pokalbis, piešimas, aiškinimas, aptarimas.

Vyr. mokytoja 2008-04-21

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: KŪNO KULTŪRA

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 96

VADOVĖLIAI IR LITERATŪRA:
1. L.Bobrova. Kūno kultūra. Vadovėlis 1-4 klasei. Vilnius. 1996.
2. P. Ivanovas, L. Paškevičienė. Kūno kultūros pamokų turinys. Pirmoji klasė. “Šiaurės Lietuva”. 2003.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 m. Liepos 9 d. Įsakymu Nr. ISAK – 1015 nuo psl. 627 iki psl. 635.

Eil. Nr. Skyriaus tema Numatomas valandų skaičius(pagal klasės(srauto) pasiren-gimo lygį) Orientacinė temos nagrinėjimodata Pastabos ir galimi pakeitimai
1. Bendrieji pratimai. Koreguojamojikūno kultūra. 5 09-03 – 06-01
2. Akrobatika. 10 09-03 – 06-01
3. Pusiausvyra. Kybojimai. 8 09-03 – 06-01
4. Fizinis aktyvumas gamtoje. 10 09-03 – 06-01
5. Šuoliukai per šokdynę. 8 09-03 – 06-01
6. Ritmas, šokis, muzika. Rateliai. 25 09-03 – 06-01
7. Ėjimas, bėgimas. 10 09-03 – 06-01
8. Šuoliai. Metimai. 10 09-03 – 06-01
9. Judrieji žaidimai. Estafetės. 10 09-03 – 06-01

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

.................. ...................

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Protokolo Nr. .. 2007-09-....
2007-09-....

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: KŪNO KULTŪRA (šokis )

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 25

VADOVĖLIAI IR LITERATŪRA:
1. P. Ivanovas. Vaikų žaidimai. Šiauliai. 1994.
2. Sudarė A. Kirvaitienė. Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai. Vilnius. 1998.
3. M. Grigonis. 200 žaidimų. Vilnius. 1988.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 m. Liepos 9 d. Įsakymu Nr. ISAK – 1015 nuo psl. 493 iki psl. 497.

Eil. Nr. Skyriaus tema Numatomas valandų skaičius(pagal klasės(srauto) pasiren-gimo lygį) Orientacinė temos nagrinėjimodata Pastabos ir galimi pakeitimai
1. Judėjimo įvairovė aplinkoje. 1 Rugsėjis
2. Kūrybiniai žaidimai , užduotys. 4
3. Rateliai. 12 Spalis – gegužė
4. Šokiai. 8

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

.................. ...................

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Protokolo Nr. .. 2007-09-....
2007-09-....

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: MUZIKA

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 64

VADOVĖLIAI IR LITERATŪRA:
1. V. Krakauskaitė. Lakštutė. 1 klasė. Kaunas. 2004.
2. Ž.ir A. Gre. Tomukas ir muzikos instrumentai. Vilnius. 1985.
3. V.Krakauskaitė. Lakštutė. Pratybų sąsiuvinis 1 klasei.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 m. Liepos 9 d. Įsakymu Nr. ISAK – 1015 nuo psl.487 iki psl. 492.

Eil. Nr. Skyriaus tema Numatomas valandų skaičius(pagal klasės(srauto) pasiren-gimo lygį) Orientacinė temos nagrinėjimodata Pastabos ir galimi pakeitimai
1. Muzikavimas. Muzikos kalbos praktika. Muzikos kūrimas. 40 09-03 – 06-01
2. Muzikos klausymas, apibendrinimas ir vertinimas. 17 09-03 – 06-01
3. Muzikinė raiška socialiniame gyvenime. 7 09-03 – 06-01

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

.................. ...................

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Protokolo Nr. .. 2007-09-....
2007-09-....

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: KŪNO KULTŪRA (šokis )

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: ŽAIDIMAI. ESTAFETĖS. ŠOKIAI. RATELIAI.

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 25 val. (2007-09-03 – 2008-06-01)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):
1. P. Ivanovas. Vaikų žaidimai. Šiauliai. 1994.
2. Sudarė A. Kirvaitienė. Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai. Vilnius. 1998.
3. M. Grigonis. 200 žaidimų. Vilnius. 1988.
4. J. Vaičienė, Z. Budrienė. Metų sūkuriuos. Radviliškis. 2006.
5. V. Baltutienė. Šventės mažiems ir dideliems. Kaunas. 2005.
6. E. Tolvaišienė. Aukime su saulute. Vilnius. 2003.

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pa-mokų (valandų)skaičius (pagal klasės (srauto) pasirengimolygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai (standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for- muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas (formos ir datos) Pastabos
1. Judėjimo įvairovė aplinkoje. 1 3.1.
2. Kūrybiniai žaidimai, užduotys. 4 3.1.,4.1.
3. Ratelis “Plaukė žąselė”. 2 1.1.1.-1.1.3.
4. Ratelis “Du gaideliai”, “Polka”. 2 1.1.1.-1.1.3.
5. Ratelis “Jurgelis”, “Raidžių ratelis”. 2 1.1.1.-1.1.3.
6. Ratelis “Garnys, garnys”, “Vaikai, suskaičiuokim”. 2 1.1.1.-1.1.3.
7. Ratelis “Audėjėlė”. 2 1.1.1.-1.1.3.
8. Ratelis “Žilvitis”, “Čeverykai”. 2 1.1.1.-1.1.3.
7. Šokis “Katinėlis”. 2 3.1.-3.3.
8. Šokis “Šarkelė šoka”. 2 3.1.-3.3.
9. Šokis “Sėjau rūtą”. 2 3.1.-3.3.
10. Šokis “Bitelė – grikis”. 2 3.1.-3.3.
Šio skyriaus temai:
a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais

Muzika: vokaliniai, ritmikos ir takto pratimai, aplinkos ir muzikos garsai, tyliai-garsiai, dainavimo pratybos.

Pasaulio pažinimas: ir mes dirbame, šventės, sveika, balta žiemuže, čir vir vir pavasaris.
Lietuvių kalba: garsai ir raidės, pirmasis pavasario, švenčių belaukiant.
b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės
c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai
Žaidimai, rateliai, šokiai, imitaciniai pratimai ir užduotys.

Vyr. mokytoja 2007-09-01

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: ŽMOGAUS SAUGA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: SAUGUS EISMAS, CIVILINĖ SAUGA,PREVENCINIS DARBAS.

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 18 val. (2007-09-03 – 2008-06-01)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):
1. Saugus kelias. Pratybų sąsiuvinis 1 klasei. Vilnius.1999.
2. S. Čižas. Eismo abėcėlė 1-3 klasei. Kaunas. 1980.
3. B. Fuchs. Saugus kelias į mokyklą. Vilnius.2006.
4. www.civilinesauga.lt

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema) Numatomas pa-mokų (valandų)skaičius (pagal klasės (srauto) pasirengimolygį) Esminiai gebėjimai irmoksleivių pasiekimai (standartus, kurių siek-sime, nurodyti numeriu),kurių pagrindu bus for- muluojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinis vertinimas (formos ir datos) Pastabos
1. Kam reikalingos taisyklės. Taisyklių įvairovė. 1 Kūno k.
2. Maršrutas “Namai-mokykla-namai”. 1 Pasaulio pažin.
3. Eismo dalyviai. 1 Pasauliopažin.
4. Kas yra kelias, gatvė. Pagrindi-nės dalys. Einu per gatvę. 1 Lietuvių k.
5. Pėsčiųjų perėjos mieste, sankry-ža. 1 Dailė
6. Kelio perėjimas užmiestyje. 1 Pasauliopažin.
7. Kai išlipu iš autobuso. Elgesys stotelėse. 1 Pasauliopažin.
8. Kaip elgtis žiemą. Žaidimų vieta. 1 Kūno k.
9. Šviesoforas. Reguliuotojo ženklai. 1 Dailė
10. Vaikščiojame grupėmis. 1 Matematika
11. Vairuotojo signalai. Stabdymokelias. 1 Muzika
12. Kelio ženklai. Kliūtys gatvėje. 1 Lietuvių k
13. Praktinis mokymas. Keleivių eismo taisyklės. 1
14. Praktinis mokymas. Vaikų žaidimai gatvėje ir kelyje. 1
15. Praktinis mokymas. Saugaus eismo įgūdžių ugdymas. 1
16. Patarimai vaikams prieš vasarosatostogas. 1
17. Asmeninė higiena (veido, rankų, dantų, kojų). 1 Kūno k.
18. Kaip elgtis pasimetus nuo suaugusiųjų mieste, pasiklydusmiške. 1 Pasaulio pažin.
19. Žiemos pavojai. 1 Pasauliopažin.
20. Atsargiai, ugnis. 1 Pasauliopažin.

Vyr. mokytoja 2007-09-01

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: ŽMOGAUS SAUGA

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 20

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:
1. Saugus kelias. Pratybų sąsiuvinis 1 klasei. Vilnius.1999.
2. S. Čižas. Eismo abėcėlė 1-3 klasei. Kaunas. 1980.
3. www.civilinesauga.lt
4. B. Fuchs. Saugus kelias į mokyklą. Vilnius. 2006.

Eil. Nr. Skyriaus tema Numatomas valandų skaičius(pagal klasės(srauto) pasiren-gimo lygį) Orientacinė temos nagrinėjimodata Pastabos ir galimi pakeitimai
1. Saugus eismas. 16 09-03 – 06-01
2. Civilinė sauga. 4 09-03 – 06-01

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

.................. ...................

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Protokolo Nr. .. 2007-09-....
2007-09-....

Leave a Comment