Stebimoji soc.pedagogo praktika.

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

Socialinės gerovės ir negalios fakultetas

Specialiosios pedagogikos katedra

Socialinės pedagogikos ir psichologijos programos neakivaizdinių studijų
1 kurso 2 grupės studentė

Agnė Morkūnaitė

Stebimoji socialinio darbo praktika Pasvalio rajono ”Paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems,,

Pasvalio rajono “Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems,,
(toliau paslaugų centras) įkurtas 2000 metų gegužės 5 dieną, steigėjas Pasvalio rajono savivaldybės taryba. Paslaugų centras (paslaugų centras – tai mišri socialinių paslaugų įstaiga, kurioje nuolatinai gyvena 35 pagyvenę ir neįgalūs asmenys, 70-iai asmenų paslaugos teikiamos namuose) įsikūręs senosios ligoninės 3-jų aukštų pastate. Tai solidus, senas sovietmečio statinys, kuuris stovės daugelį metų atlikus reikalingą remontą. Kaip tik šiuo metu šiame Paslaugų centre yra atliekamas remontas. Remontuojamas pirmas aukštas,kadangi trečias aukštas yra visiškai suremontuotas, žinoma nupirkti nauji baldai,nupirkta reikalingų daiktų, kurie padės klientams tenkinti jų poreikius ir geriau jaustis šioje įstaigoje.
Šios įstaigos pagrindinis darbo tikslas- kuo efektyviau organizuoti įstaigos veiklą ir gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, derintis prie kintančios visuomenės poreikių, tai pat tenkinti bendrąsias, specialiąsias, darbo terapijos ir užimtumo paslaugas Pasvalio rajono pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims.
Įstaiga teikia specialiąsias irr bendrąsias paslaugas:
Specialiosios paslaugos- teikiamos nuolatinai gyvenantiems gyventojams. Paslaugų centro darbuotojai į kiekvieną gyventoją žiūri kaip į asmenybe su individualiais poreikiais. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas žmogus yra nepakartojamas, gerbtina asmenybė. Darbuotojų pareiga- padrąsinti, pagirti, įtikinti gyventoją, kad dar daug ką jis gali pa

adaryti pats. Gyventojo pasitikėjimas jėgomis labai svarbus dalykas. Šiai įstaigai svarbu, kad žmogus čia jaustųsi kaip savo namuose, būtų saugus. Todėl pirmenybė yra teikiama žmogui, nes kiekvienas nori jaustis mylimas, priimtas, išklausytas, reikalingas.
Bendrosios paslaugos:
1. Kliento namuose teikiamos paslaugos, siekiant paslaugų gavėjui sudaryti normalias gyvenimo sąlygas ir galimybe gyventi pilnavertį gyvenimą
2. namuose, palaikant ryšius su bendruomene bei išvengiant specialiųjų paslaugų teikimo.
3. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis- rajono gyventojams individualiai parenkamos ir skiriamos techninės pagalbos priemonės.
4. Specialaus transporto paslaugų organizavimas- tai specialaus transporto paslaugos neįgaliesiems ir kitiems asmenims, kurie dėl ligos, sužalojimo, senatvės nepajėgūs naudotis bendruoju transportu.
5. Būsto ir aplinkos pritaikymo paslaugos- tai paslaugos, teikiamos tam, kad užtikrintų neįgalių bei senų žmonių kuo didesnį savarankiškumą, pritaikant būstą ir aplinką prie asmens negalios.
Taip pat šioje įstaigoje teikiamos ir darbo teerapijos ir užimtumo paslaugos: skalbimo paslaugos, pirties paslaugos, masažas, reklamos gamyba, spausdinimas šilkografijos būdu, staliaus, smulkūs remonto darbai. Bet atsižvelgiant į individualius pagyvenusių ir neįgalių žmonių pomėgius organizuojamos dienos užimtumo paslaugos:
1.rankdarbiai (mezgimas, nėrimas, siuvinėjimas, pynimas ir kt.);
2.laisvalaikio leidimas;
3.informavimas, konsultavimas, socialinio darbo paslaugos;
4.mėgėjiška meno veikla;
5.kultūrinė veikla;
6.neįgaliųjų dirbinių- pardavimų organizavimas,jų paradavimas,pristatymas.

Šios dienos užimtumo paslaugos teikiamos I, II ir III gr. invalidams bei pensinio amžiaus Pasvalio rajono gyventojams. Darbui dienos užimtumo ir darbo padalinyje įdarbinami I, II, III gr. invalidai bei pensinio amžiaus asmenys. O

išimtinais atvejais spausdinimui šilkografijos būdu, reklamos gamybai bei kitiems sudėtingiems darbams atlikti įdarbinami kiti rajono gyventojai.

Specialiosios socialinės paslaugos

Veiklos uždaviniai:
1. Teikti Paslaugų centro gyventojams žmogaus poreikius tenkinančias gyvenamojo ploto, maitinimo, buities (skalbimo, lyginimo, patalpų tvarkymo ir kitas) asmens higienos, būtinų asmens priežiūros (slaugos), socialinio darbo, sveikatos priežiūros bei kitas paslaugas, kurių teikimą organizuoja paslaugų centro administracija, atsižvelgdama į individualius gyventojų poreikius ir Paslaugų centro galimybes.
2. Tenkinti socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, atsižvelgiant į gyventojų pasirinkimą, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę gyventojo ryšiams su bendruomene.
3. Rūpintis, kad Paslaugų centro gyventojas galėtų realizuoti savo teises, dalyvauti Paslaugų centro vidaus gyvenime, bendruomenės veikloje.

Taigi vykdant specialiųjų paslaugų uždavinius centras apgyvendina asmenis, pagal galiojančius normatyvus organizuoja jiems materialinį aprūpinimą bei buitinį aptarnavimą, užtikrina paslaugų teikimą, suteikia gyvenamąjį plota ir reikiamą inventorių. Paslaugų gyventojams organizuojama slauga, atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir sveikatos priežiūros darbuotojų rekomendacijas, rūpinasi jų mityba. Kartu su sveikatos priežiūros įstaigomis organizuoja medikų konsultacijas, prireikus gyventojus hospitalizuoja. Pagal galimybes yra organizuojama socialinė reabilitacija, orientuojamasi į atskirus kiekvieno asmens poreikius, pomėgius ir interesus. Bendradarbiaudama su kitomis bendruomenėje esančiomis institucijomis (Pirminės asmens sveikatos priežiūros centru, Socialinės paramos skyriumi, konfesinėmis bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.), kitų rajonų socialinės globos įstaigomis, dalinasi patirtimi ir taiko pažangius darbo metodus.

Užimtumas ir

r kultūrinė veikla

Paslaugų centre būna daug svečių: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos atstovai, politikai, seniūnijų socialinės darbuotojos, Biržų rajono socialinės paramos skyriaus darbuotojai, tautodailininkės A. Maračinskienė, O. Savickienė, Bočių bendrijos narės, ,,Kraitės“ klubo narės, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos dailės studijos vadovė D. Strakšienė ir auklėtiniai, J. Bertašienės vadovaujamas folkloro ansamblis, Raudonių saviveiklininkai, Pasvalio internatinės mokyklos auklėtojos ir auklėtiniai, Pasvalio aklųjų ir silpnaregių dienos centro vadovai ir lankytojai, Joniškėlio parapijo kapela „Mažupė“, Joniškėlio folkloro ansamblis „Abrūsėlis“, Kiemelių saviveiklininkai, svečiai iš Švedijos, Norvegijos, Muzikos mokyklos auklėtiniai, invalidų draugijos nariai ir kt.

Taip pat vyksta įvairios paskaitos: „Alkoholio poveikis žmogui“, „Kaip numalšinti galvos skausmą“, „Tuberkuliozė ir jos profilaktika“, „Padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje“.

Parodos: Paslaugų centro lankytojos G. Petrauskienės „Tapybos ir rankdarbių paroda“, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos dailės studijos „Floristinio koležo paroda“, Paslaugų centro gyventojos M . Petrusevičiūtės lazdelių paroda, dienos centro lankytojų A. Maračinskienės ir O. Balčiūnienės „Rankdarbių paroda“, paslaugų centro gyventojų ir dienos centro lankytojų darbai parodoje „Metai“.

Žinoma neapsieita ir be renginių: Užgavėnės, Šv. Valentino diena, Raudonių kultūros namų saviveiklininkų komedija „Ženteliai“, specialiosios mokyklos auklėtinių spektaklis „Coliukė“, aklųjų ir silpnaregių dienos centro lankytojų programa, margučių ridenimo varžybos, gegužinės pamaldos, Joninės, Petrinės, paslaugų centro penkerių metų jubiliejus, popietė „Advento metas“, ce

entro gyventojų

65 ir 90-ies metų jubiliejai, kūčių bendras stalas, popietė „Senuosius palydint“, kiekviena mėnesį aukojamos Šv. Mišios.

Vyksta išvykos į parką, su nuotaikinga Užgavėnių programa į Užimtumo centrą „Viltis“, į Kryžių kalną taip pat užsiimama ir įvairiais darbais: dienos centro lankytojų audimo pamokos, mokymas skiautinių meno, mokymas rišti verbas, augalų priežiūra, rankdarbių gamyba, vaistažolių rinkimas ir jų paruošimas džiovinimui, saviveiklininkų repeticijos, floristinių paveikslėlių gamyba, vėlinių puokščių darymas, snaigių gamyba, karpinių darymas- langų puošimas, parodų rengimas, patalpų šventėms puošimas.

Socialinės darbuotojos

Pasvalio rajono „Paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems“ dirba dviejų krypčių socialinės darbuotojos:

1. Dvi socialinės darbuotojos atlieka specialiąsias paslaugas.

2. Viena socialinė darbuotoja atlieka darbo terapijos ir užimtumo paslaugas.

Šių socialinių darbuotojų veikla:
1. Dirba su klientais (individualus darbas su klientu)- renka ir kaupia informaciją apie kliento socialines problemas ir aplinką.
2. tarpininkauja tarp sveikatos priežiūros personalo ir kliento.
3. sudaro individualų socialinės pagalbos gyventojui planą.
4. tvarko invalidų draugijos raštvedybą.
5. numato socialinės pagalbos klientui konkrečias priemones ir būdus.
6. teikia informaciją ir konsultuoja paslaugų centro gyventojus, lankytojus ir invalidų draugijos narius.
7. organizuoja ar padeda organizuoti kultūrines, poilsines, švietimo, sporto ir kitas programas.
8. bendrauja su paslaugų centro gyventojais, lankytojais, nevyriausybinių organizacijų nariais, padeda jiems adaptuotis naujoje aplinkoje.
9. inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
10. bendradarbiauja su Pasvalio rajone esančiomis nevyriausybinėmis invalidų, pensininkų, kitomis organizacijomis, kartu organizuoja renginius.
11. lanko socialinių paslaugų gavėjus namuose, nustato socialinės globos poreikį.

Socialinės darbuotojos geba tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, veiksmingai bendrauja su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai organizuoja žmoniškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius, organizuoja socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą, taip pat sugeba atsižvelgti į kliento individualumą, vadovautis jo poreikiais ir parinkti

tokius socialinio darbo metodus bei paslaugas, kurios geriausiai tiktų spręsti konkrečias kliento, jo šeimos ar bendruomenės socialines problemas ir geriausiai atitiktų jų interesus.

Bendravimas su klientu

Klientės patekimas į įstaigą:
Numirus mamai, išėjo į pensija ir liko gyventi viena namuose (savo šeimos susikūrusi nebuvo). Iš jos namų pradėjo dingti daiktai, maistas. Po to ją einančia namo pertrenkė girtas žmogus vairavęs mašina. Labai sužeidė kojas, ilgai gydėsi, gulėjo ligoninėje, buvo atliktos kelios operacijos, po šio įvykio ją paleido vis tiek namo, nors ji tapo invalide. Namuose jai buvo sunku, nes vos paeidavo, labai skaudėdavo kojas, o reikdavo pavalgyti ir t.t. Todėl ją perkėlė iš namų ir apgyvendino Pasvalio rajono Paslaugų centre. Jos namas buvo parduotas ir šiame centre senolė gyvena jau 6 metus.

Šeimos senolė turi nelabai daug: tik brolį ir seserį. Jie ją kartasi aplanko, nes taip pat yra senyvo amžiaus žmonės. Šiuo metu senolei šeima nėra tokia svarbi, nes jai dabar artimiausi žmonės yra šios įstaigos darbuotojai ir tokie pat klientai kaip ir ji, su kuriais ji daugiausiai bendrauja.

Šiai klientei buvo teikiama slaugių, sesučių, daktarų pagalba.
Teigiami poslinkiai klientės gyvenime:

Klientė pradėjo sveikti po truputi, nereikėjo rūpintis niekuo (kaip pavalgyti, kada išgerti vaistus ir pan.),labai maloni ir draugiška aplinka, yra su kuo pasikalbėti ,skanus maistas, visada pasiruošia padėti įstaigos darbuotojai, daug užsiėmimų yra ir t.t. Vienintelė problema, kurią klientė iškėlė tai buvo tai, kad ji gyvendama 3 aukšte negali nueiti iki pirmojo, kai vyksta renginiai, nes jai sunku nulipti laiptais. Tačiau šiuo metu patalpos yra tvarkomos ir senoliai bus specialiai įrengtas nusileidimas į 1 aukštą.

Pastebėjimai apie klientės įdomias, netipiškas, ypatingas elgesio apraiškas, trukdančias efektyviai įsilieti į soc. aplinką:
Tokių ypatingų, įdomių pas klientę apraiškų nėra. Tiesiog klientė yra senas žmogus su negalia, kuri smarkiai paveikė jos gyvenimą. Kaip ir dauguma senelių kliente prastai girdi, sunkiai mato su viena akimi, sunkiai vaikšto. Uždavus kai kuriuos klausimus kliente jų nesuprato, galėjo pakalbėti tik lengvesniais klausimais. Ši senolė iš visoje įstaigoje gyvenančių klientu yra pati šnekiausia, kiti taip į kalbas nesileidžia.

Vienintelis įdomesnis pastebėjimas, kad senolė visą laiką pasakodama vis kitu klausimu visada grįždavo prie pirmojo klausimo apie patekimą į šią įstaiga ir visada pasakodama puikiai atsimindavo pavardes, vardus, daktarus kurie ją gydė ir pan., nors neatsimindavo to, kad šituo klausimu jau kalbėjo ir jį kartoja jau kelintą kartą.

Taigi šiai klientei įsilieti į soc. aplinką trukdo tas, kad klientė yra pagyvenęs žmogus turintis nemažai negalių ir nesugebantis savimi pasirūpinti pats.

Savistabos analizė

1.Požiūris į įstaigos darbą:

Pasvalio rajono „Paslaugų užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems“, manau yra pati geriausia įstaiga Pasvalio rajone, nes iškart įžengus į šią įstaigą užlieja šiluma. Nors iš išorės pastatas ja nespinduliuoja. Patalpos yra suremontuotos (kai kas dar remontuojama, bet klientams tai netrukdo). Jaukiai ir gražiai įrengti kambariai klientams gyventi, juos supa reikalingi daiktai ir daiktai, kurie yra kiekvieno žmogaus namuose (radijas, televizorius ir t.t.), taip pat turima reikalinga įranga kliento poreikiams tenkinti. Darbuotojai stengiasi tenkinti individualius kiekvieno kliento poreikius. Jie visada savo darbo vietose, malonūs ir paslaugūs ir visada nusiteikia padėti visiems ieškantiems pagalbos. Paslaugų centras užtikrina sveikatos priežiūra, klientai nėra izoliuojami nuo išorinio pasaulio, užtikrinama saugi aplinka. Mane labiausiai nustebino platus pasirinkimas užimtumo ir kultūrinės veiklos. Klientai noriai užsiima kultūrine veikla, kuri jiems teikia daug džiaugsmo. Šioje įstaigoje yra skatinamas klientų bendravimas tarpusavyje, tuo norima pasiekti, kad klientai nesijaustų tokie vieniši. Įstaiga dirba siekdama geriausių rezultatų.
2.Požiūris į įstaigos globotinius ir bendravimą su jais:

Įstaigos globotiniai- įvairias negalias turintys pagyvenę žmonės, kurie vienu ar kitu būdu pateko į šį paslaugų centrą.

Įstaigos globotiniai ne visi noriai šnekasi su atėjusiais naujais žmonėmis, tik kaikurie pasidalina savo gyvenimo skaudžiais atsiminimais ir atsako į jiems užduodamus klausimus

kiti visai nereaguoja į naują žmogų atėjusį į jų aplinką. Manau įstaigos globotiniai šioje įstaigoje jaučiasi gerai, nes jiems yra skiriamas visas dėmesys, nereikia rūpintis įv. dalykais(kada išgerti vaistus, pavalgyti), vyrauja gera atmosfera. Dažnai užėjęs i šį Paslaugų centrą išgirsi muziką, dainas. Labiausiai manau klientai džiaugiasi geromis slaugėmis, seselėmis, kurios gerai ir maloniai juos prižiūri, su jais bendrauja, visada padeda. Viso šito jie niekada nesulauktų gyvendami vieni. Įstaigos globotiniai labai prisirišę prie šios įstaigos- tai jų namai, be kurių būtų sunku įsivaizduoti jiems savo gyvenimą.

Literatūros sąrašas:

1.LELIŪGIENĖ, Irena. Socialinė pedagogika, 2003,p. 207-269

Leave a Comment