Socialinė parama

Socialinė parama

Socialinės paslaugos
Pagrindinis uždavinys, keliamas socialinių paslaugų sistemai – teikti socialinę pagalbą įvairiomis nepiniginėmis formomis ir globos pinigais tiems žmonėms, kurie negali patys savimi pasirūpinti. Socialines paslaugas gali gauti įvairios žmonių grupės: tai vieniši seni žmonės, socialinių problemų turinčios šeimos, tėvų globos netekę vaikai, našlaičiai, asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų arba piktnaudžiaujantys alkoholiu ar narkotikais ir kt.
Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės. Jos analizuoja įvairių visuomenės grupių poreikius, planuoja lėšas, reikalingas socialinėms paslaugoms finansuoti, vertina asmenų poreikį socialinėms paslaugoms be ei paskiria reikalingas paslaugas. Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimą jų teritorijose gyvenantiems asmenims.
Socialinių paslaugų įstaigų steigėjai yra apskričių viršininkai, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos.
Nuo 2002 m Socialinės pasaugos ir darbo ministerija vykdo socialinių paslaugų teikimo reformą, kuria siekiama sudaryti teisines, administracines, finansines prielaidas veiksmingai planuoti, teikti ir organizuoti socialines paslaugas, užtikrinant būtinuosius poreikius bei skatinant patį žmogų ieškoti savipagalbos būdų.
Informacijos apie senų žmonių socialinę globą namuose ir globos įstaigose galima surasti interneto svetainėje www.globa.lt

Informaciją rengia Socialinio darbo ir socialinių paslaugų sk kyrius, tel. 266 42 22.
Maitinimo organizavimas

Paslauga asmenims, kurie dėl ribotų pajamų, skurdo, nepakankamo savarankiškumo ar negalios negali prasimaitinti patys. Atsižvelgiant į asmens materialinę padėtį, socialinį statusą, turtą, sveikatos būklę, šeimyninę padėtį ir kt., gali būti organizuojamas:
• karšto maisto pristatymas;
• maitinimas valgykloje, bendruomenės centre ar

r kitoje maitinimo vietoje;
• talonų maisto produktams nemokamai įsigyti išdavimas;
• sauso maisto daviniai.

Specialiojo transporto paslaugos

Organizuojamas pagal konkrečius poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu bei individualiu transportu. Paslaugos teikiamos specialiosios paskirties automobiliais, pritaikytais vežti negalią turinčius žmones.

Apmokėjimo už šias paslaugas ir jų teikimo tvarką nustato savivaldybė.
Aprūpinimas kompensacine technika

Vykdomas parenkant ir skiriant kompensacinės technikos priemones neįgaliesiems ar seniems žmonėms pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų pateiktas rekomendacijas.

Būsto aplinkos pritaikymo paslaugos

Teikiamos siekiant užtikrinti neįgaliųjų bei senų žmonių kuo didesnį savarankiškumą, pritaikant būstą ir aplinką asmens negaliai: platinamos gyvenamųjų patalpų durys, įrengiami nuolydžiai, pritaikomos vonios, tualetai ir kt.

Pagalba namuose

Teikiama seniems ir pagyvenusiems, neįgaliesiems, vaikams iš šeimų, turinčių socialinių problemų, rizikos grupių bei kitiems asmenims siekiant su udaryti normalias gyvenimo sąlygas ir galimybes gyventi pilnavertį gyvenimą namuose. Įvertinus savarankiškumo laipsnį gali būti teikiamos šios paslaugos: buto tvarkymas, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, maisto pirkimas ir ruošimas, buto nuomos, komunalinių mokesčių mokėjimas, gydytojo iškvietimas, vaistų pirkimas, skalbimas, patalynės keitimas, ūkinių darbų organizavimas ir pan.
Pagalbos namuose organizavimo tvarką nustato kiekviena savivaldybė. Ji tvirtina paslaugų sąrašą ir paslaugų įkainius. Mokėjimo už paslaugas dydis priklauso nuo šeimos pajamų, šeimos sudėties, gavėjo sveikatos būklės, paslaugų pobūdžio ir gavimo trukmės bei kitų aplinkybių.

br />Savivaldybėse, kuriose dėl objektyvių priežasčių negalima tiesiogiai suteikti pagalbos namuose paslaugų, gali būti mokami globos pinigai. Tai griežtai apibrėžtą paskirtį turintys pinigai, skirti asmeniui susimokėti už suteiktas pagalbos namuose paslaugas. Globos pinigai savivaldybės sprendimu skiriami atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, paslaugų poreikį ir rūšis, šeimyninę padėtį, gyvenamąją vietą.
Dienos globos paslaugos

Teikiamos dienos globos įstaigose: vaikų dienos centre, pagyvenusių žmonių dienos centre, bendruomenės centre, dienos centre neįgaliesiems, dienos prieglaudoje rizikos grupės asmenims ir kt. Čia klientai gali praleisti laiką dienos metu, būti ugdomi, poilsiauti ar užsiimti tam tikra darbine veikla. Esant poreikiui šiose įstaigose gali būti organizuojamas asmens sveikatos priežiūros, nakvynės ir kitų paslaugų teikimas.

Socialinės reabilitacijos paslaugos rizikos grupių asmenims

Socialinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmenims grįžusiems iš įkalinimo, socialinės reabilitacijos įstaigų. Taip pat asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ar narkotikais, infekuotiems ŽIV, rizikos grupių asmenų šeimų nariams ir kt. Šios paslaugos yra teikiamos dienos globos įstaigose, socialinės adaptacijos tarnyboje, socialinės-psichologinės pagalbos tarnyboje (konsultavimo kabinete), pagalbos šeimai tarnyboje. Jos skirtos atkurti dėl įvairių rizikos faktorių sutrikusias asmenų biosocialines funkcijas, atkurti ryšius su juos supančia aplinka ir bendruomene bei padėti jų šeimos nariams.
Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems ir jų šeimoms teikiamos dienos globos įstaigose: dienos centre neįgaliesiems, vaikų ugdymo centre, reabilitacijos centre, socialinės reabilitacijos centre, darbo te

erapijos centre, darbo centre, darbinio mokymo centre, darbinio užimtumo centre, paramos šeimai centre. Jos skirtos ugdyti neįgaliųjų fizinius ir protinius sugebėjimus, palengvinti jų integraciją į visuomenės gyvenimą teikiant socialinę, pedagoginę, teisinę ir kitokią pagalbą neįgaliesiems ir jų šeimoms.
Laikino apgyvendinimo paslaugos

Šios paslaugos teikiamos asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar laikinai negalintiems ja naudotis laikino gyvenimo įstaigose: nakvynės namuose, krizių centruose, laikino apgyvendinimo įstaigose motinoms ir vaikams, laikino apgyvendinimo namuose nepilnametėms motinoms su kūdikiais, pabėgėlių priėmimo centre, socialinės integracijos centre, reintegracijos centre ir kt. Klientai apgyvendinami įstaigose laikotarpiui iki 6 mėn., kartais ilgiau, kol pašalinamos patekimo į įstaigą priežastys, išsprendžiamos problemos ir žmonės grąžinami į šeimą ir/ar bendruomenę.
Mokėjimo už paslaugas dydį pagal galiojančius teisės aktus nustato steigėjas.
Stacionarios globos paslaugos vaikams

Tai paslaugos, teikiamos vaikų globos įstaigose: laikinos vaikų globos namuose, šeimynose, vaikų globos namuose, vaikų globos grupėse, skirtose vaikams ilgesniam ar nuolatiniam gyvenimui, kai jie yra našlaičiai, likę be tėvų globos ar dėl susidariusių aplinkybių, negali gyventi namuose. Šiose įstaigose apgyvendinami ir globojami vaikai vyresni negu trejų metų.

Stacionarios globos paslaugos neįgaliesiems

Teikiamos neįgaliesiems įstaigose: globos namuose vaikams, turintiems proto negalią, globos namuose neįgaliam jaunimui, globos namuose suaugusiems, turintiems proto negalią, savarankiško gyvenimo namuose ir kt., skirtose laikinai ar nuolat gyventi neįgaliesiems, kuriems būtina priežiūra, slauga ir kurie negali gyventi sa

avo namuose ar savarankiškai.
Stacionarios globos paslaugos seniems žmonėms

Teikiamos senų žmonių globos įstaigose (senų žmonių globos namuose, pensionatuose, specializuotuose globos ir slaugos namuose ar skyriuose, specialiuose globos namuose, savarankiško gyvenimo namuose), skirtose senų žmonių ilgesniam ar nuolatiniam gyvenimui, kai jie patys negali savimi pasirūpinti ir jiems reikalinga nuolatinė globa ir slauga.
Kitos paslaugos

Savivaldybių nuožiūra teikiamos paslaugos atsižvelgiant į specifines gyventojų reikmes ir savivaldybių galimybes, kai nepakanka aukščiau išvardytų paslaugų (pavyzdžiui, neįgaliesiems teikiamos vertimo ženklų kalba, palydovo paslaugos, talonai į pirtį, aprūpinimas būtiniausiais daiktais ir kt.).
Socialines paslaugas organizuojančios institucijos

Pagrindinė atsakomybė už socialinių paslaugų organizavimą tenka savivaldybėms. Savivaldybė rūpinasi socialinės infrastruktūros plėtojimu bendruomenėje, savo biudžete numato lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti, vertina asmenų poreikį socialinėms paslaugoms bei paskiria asmeniui atitinkamas paslaugas. Organizuodama socialinių paslaugų teikimą, savivaldybė bendradarbiauja su kitomis savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis bei fiziniais ir juridiniais asmenimis, teikiančiais socialines paslaugas. Atskirų institucijų atsakomybę organizuojant socialinių paslaugų teikimą, reglamentuoja Socialinių paslaugų įstatymas, kiti įstatymai ir juos lydintys teisės aktai.
Socialinių paslaugų teikimo reformavimas

Reformos tikslas – apibrėžti tolesnes socialinių paslaugų vystymo kryptis, atitinkančias šių dienų poreikius bei suteikiančias galimybes efektyviau plėtoti ir išlaikyti socialinių paslaugų sistemą mūsų šalyje, numatyti socialinių paslaugų finansavimo reformą ir pirkimo modelių įgyvendinimą bei reikalavimų (standartų) socialinėms paslaugoms sistemos, kokybės vertinimo ir kontrolės mechanizmo kūrimą.
Reformos vykdymo etapai:
1) 2002-2004 m. bus rengiamos pagrindinės reformos vykdymą užtikrinančios priemonės;
2) 2005 m. šių priemonių pagrindu bus rengiamos tolesnių, reformos įgyvendinimą užtikrinančių priemonių 2005-2010 planas.
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa – tai regioninių socialinių paslaugų projektų finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų. Savivaldybės, apskritys ir nevyriausybinės organizacijos teikia konkursui projektus, kuriuos atrenka socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaryta komisija.
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos tikslai :
1. Stiprinti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų sistemą, užtikrinant vykdomos socialinės politikos veiksmingumą ir tam panaudojant visus galimus žmogiškuosius, finansinius bei materialinius išteklius;
2. Skatinti savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių iniciatyvą, plėtoti jų tarpusavio bendradarbiavimą;
3. Kooperuoti valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšas, pritraukiant tarptautinių fondų, privačių asmenų, kitų šaltinių lėšas;
4. Skatinti vietinės bendruomenės ir asmenų, reikalaujančių socialinės paramos, iniciatyvą, mokyti juos padėti sau;
Užkirsti kelią didelėms socialinėms problemoms atsirasti, sudarant galimybes savivaldybėms bei nevyriausybinėms organizacijoms rengti socialinių paslaugų projektus ir konkurso būdu atrinkti bei iš valstybės lėšų iš dalies finansuoti geriausius savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų pateiktus socialinių paslaugų projektus.

Leave a Comment