ŠUN PROSTATOS DALIN REZEKCIJA (DVIEJ DAŽNIAUSIAI NAUDOJAM

ISSN 1392-2130. VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA. T. 17 (39). 2002
61
ŠUN PROSTATOS DALIN REZEKCIJA (DVIEJ DAŽNIAUSIAI NAUDOJAM
METOD PALYGINIMAS)
Valdas Vaitkus1, Sergej Samochvalov2
1Lietuvos veterinarijos akademija, Chirurgijos katedra, Tilžs 18, LT-3022 Kaunas,
el. paštas: valdvait@lva.lt , tel.: + 370 7 362929.
2“Veta”, Kalvarij 62, Vilnius, tel. Nr. +370 2 754196.
Santrauka. Straipsnyje pateikiami 15 šun, sergani prostatos ligomis, klinikinio tyrimo bei 8 šun chirurginio
gydymo, atliekant dalin prostatos rezekcij, rezultatai. Rezekcija atlikta dviem populiariausiais metodais – “file” ir
subkapsuliniu – tikslu palyginti j efektyvum bei pooperacinio proceso eig, vertinti ši metod privalumus bei
trkumus. Operuotos prostatos gijimas vertintas histologiškai tiriant bioptatus, paimtus prajus vienai bei dviem
savaitms poo operacijos.
Raktažodžiai: Šunys, prostata, chirurginis gydymas.
SUBTOTAL RESECTION OF CANINE PROSTATIC GLAND
(COMPARISON OF THE TWO MOST FREQUENTLY USED METHODS)
Summary. The article represents the results of clinical assessment of 15 dogs with prostatic diseases, and
evaluation of 8 dogs after partial prostatectomy. Prostatectomy was performed using 2 methods: fillet and
subcapsular, the aim being to compare the effectiveness and postoperative hystological evaluation of bioptats one
and two weeks after surgery.
Keywords: Dogs, prostatic gland, surgical treatment.
vadas. Prostata – vienintel šuns priedin lytin
liauka. Iš vis namini gyvn, šunys turi didžiausi,
lyginant su knnu, prostat (9). Jaun šun prostata randasi
dubens ertmje, bet su amžiumi ji didja ir nusistumia
kaudalin pilvo ertms dal (10).
Šuns prostatos veikla priklauso nuo androgen kiekio
(8), jos augim ir dyd apsprendžia testosterono kiekis. Po
kastracijos, išnykus testosteronui, suaugusi šun prostata
atrofuojasi, o jaun – nustoja au

ugti ir vystytis (10).
Liaukos dydis labai svyruoja priklausomai nuo šuns
veisls ir bna kiaušinio – lazdyno riešuto formos ir
dydžio (2,8). Tai – retroperitoninis (5), bilateralins
simetrijos liaukins – raumenins struktros organas (8),
neryškiai padalintas dvi skiltis ir gaubiantis proksimalin
šlapls gal (5) bei gulintis apie 1cm nuo šlapimo psls
kaklelio (2).
Prostatos sekretas valo šlapl prieš ejakuliacij ir
sudaro skystj sklos dal, gyvybiškai svarbi
spermatozoidams (8).
Prostata pažeidžiama daugelio reprodukcins sistemos
lig, ypa vidutinio ir vyresnio amžiaus patinams (10).
Senstant, prostata padidja, išsipleia jos pslels
(acinusai), iš j nepilnai pasišalina sekretas (11),
susilpnja bendri ir vietiniai apsauginiai mechanizmai. Šie
ir kiti veiksniai slygoja prostatos susirgim išsivystym
(6).
Vystantis Lietuvoje smulki gyvn veterinarijai, vis
didesnis dmesys kreipiamas šun prostatos susirgimus.
Dr. L. Kriauelino smulki gyvn klinikoje, chirurgijos
skyriuje per 1997m. buvo atliktos 6, per 1998m. – 5 , per
1999m. – 8 , o per 2000m. – 15 prostatos operacij.
Darbo tikslas – šun prostatos dažniausiai naudojam
dalins rezekcijos meetod –“file” ir subkapsulinio –
palyginimas.
Metodai ir priemons. Tyrimus atlikome 2000-2001
metais LVA dr.L.Kriauelino smulki gyvuli klinikos
chirurginiame skyriuje. Registravome prostatos
patologijomis sergani šun veisl, amži ir svor.
Anamnezje dmes kreipme tai, ar šuo kastruotas,
persirgtas ligas bei traumas, o taip pat – esamus
nusiskundimus.
Serganius šunis tyrme kliniškai. Rektiškai
nustatinjome prostatos lokalizacij, dyd, skili
simetriškum, konsistencij, paviršiaus bkl,
paslankum, skausmingum.
Nustat šunims kliniškai pasireiškianius didelio
laipsnio grybin prostatos padidjim, prostatos absces
ar cistas, dal liaukos šalinome chirurgiškai. Visiems
šunims operacijos metu taikme bendr inhaliacin
anestezij halotanu ir azoto suboksidu. Operacin lauk ir
rankas ruošme klasikiniais bdais.
Siekiant efektyviau pa
alyginti taikomus metodus, vien
prostatos skilt operavome “file” metodu, šalindami vis
kompaktin liaukos dal, kit skilt – subkapsuliniu
metodu, pašalindami jos parenchim, bet palikdami
liaukos kapsul.
Operacij atlikome keletu etap:
1. Kaudalin vidurins linijos laparotomija.
2. Dalin prostatos rezekcija paliekant liaukos
kapsul arba šalinant vis kompaktin jos dal.
3. Kastracija.
Operacij metu pašalinta prostatos parenchima buvo
tiriama histologiškai LVA fiziologijos ir patologijos
katedroje. Šiam tyrimui mme 1x1x1cm³ audinio
gabaliukus, kuriuos fiksavome 10% buferiniame
formalino tirpale. Pooperacinio prostatos gijimo kokyb
vertinome histologiškai tirdami bioptatus, paimtus po
operacijos prajus vienai bei dviem savaitms.
ISSN 1392-2130. VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA. T. 17 (39). 2002
62
“File” bdas. Atlikus kaudalin laparotomij,
periprostatiniai riebalai pjaunami ties prostatos viduriniu
grioveliu, saugant greta esanius kraujagysles ir nervin
rezgin. Nustmus arba pašalinus (jei yra j perteklius)
riebalus apnuoginama liauka (4). Visos einanios t
prostatos pus kraujagysls atpreparuojamos ir perrišamos
dviguba ligatra, arba prideginamos, išsaugant užpakalin
pslin arterij, kuri eina priek ir riboja trikampin
šlapimo psls zon. T pat atliekame ir kitoje pusje.
Jeigu šalinama viena liaukos pus, tada perrišamos tik tos
puss kraujagysls (3). Prostatos parenchima pjaunama
iki prostatins šlapls, o vestas šlapimo kateteris atlieka
orientyro vaidmen (1.pav.) (4). Šalinama beveik visa
kompaktin liaukos dalis (3), lieka maždaug 5mm liaukos
audini aplink prostatin šlapl (3,4.pav.) (7).
1 pav. Planuojam pjvi schema, operuojant
“file” metodu.
2 pav. “File” metodu šalinama beveik visa
kompaktin liaukos dalis, paliekant maždaug 5 mm
liaukos audini aplink prostatin šlapl.
Šlapls pažeidimai arba fistuls užsiuvami paprasta
mazgin 4-0 chromuoto ketguto sile. Stabdomas
kraujavimas, pjvio vieta praplaunama fiziologiniu tirpalu
su antibiotikais. Jatrogeninis prostatos defektas
uždengiamas aplinkiniu ri
iebaliniu audiniu arba taukine.
Pilvo siena užsiuvama.
Subkapsulin (paliekant kapsul) dalin prostatos
rezekcija. Prostata pjaunama per vidurin liaukos pertvar
(7) iki prostatins šlapls. Parenchima šalinama nuo
centro link išors, daugiausiai – lateralin ir
dorsolateralin dalys, prie kapsuls paliekant 2-3mm
parenchimos
(3 pav.). Pagal galimyb išsaugomos kraujagysls, kas
lengviausiai pasiekiama, parenchimos šalinimui naudojant
chirurgin aspiratori (3). Aplink prostatin šlapl
paliekama 2-3 mm parenchimos (7). Liauka užsiuvama,
paliekant kuo mažesn ertm, todl perteklin prostatos
sienel pašalinama (3-4 pav.) (4).
3 pav. Liauka po parenchimos pašalinimo
4 pav. Liauka užsiuvama paliekant kuo mažesn
ertm.
Klinikinio tyrimo duomenys. LVA dr. L.
Kriauelino smulki gyvuli klinikos chirurgini
pacient registracijos žurnalo duomenimis prostatos
susirgimais 1997-2001 metais dažniau sirgo 5-10 met
amžiaus, vidutiniai ir dideli šunys. Dl prostatos
susirgim buvo operuoti 34 šunys iš kuri beveik pus
buvo mišrnai. Veislini šun tarpe prostatos susirgimai
dažniausiai buvo registruojami Dobermanams ir Vokiei
aviganiams. 2000-2001 metais mes tyrme 15 šun su
prostatos patologijomis, iš kuri 8 buvo operuoti:
Dažniausiai prostata buvo simetriškai padidjusi, lygiu
paviršiumi, standžios konsistencijos, paslanki,
neskausminga, lokalizavosi priekinje dubens ar
užpakalinje pilvo ertmi dalyse, kas bdinga grybinei
prostatos hiperplazijai.
ISSN 1392-2130. VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA. T. 17 (39). 2002
63
5 pav. Skirtingo amžiaus šun sergamumas
prostatos ligomis
6 pav. Prostatos patologij dažnumas tirtiems
šunims.
Tyrim rezultat aptarimas. Abu dalins prostatos
rezekcijos bdai taikomi siekiant greiiau pašalinti
susirgimo simptomus. Atlikus kastracij, klinikiniai
simptomai išnyksta po 3-12 savai, o pašalinus
išvešjusi liaukos parenchim jie išnyksta 3 – 10 dien
bgyje. Operuojant bet kuriuo bdu, kartu atliekama
kastracija, nes išnykus iš kraujo testosteronui vyksta
liaukos parenchimos atrofija.
Nors abi operavimo technikos turi daug bendro, tarp
j yra nemažai skirtum. “File” bdo pr
rivalumai yra
tokie:
Lengviau techniškai atliekamas.
Trumpiau operuojama pati prostata (20 min).
Lengviau pašalinti ir sunkiai prieinamus pažeistus
audinius.
Nereikia suartinti liaukos krašt.
Pjvio vietoje susidaro nedidelis kiekis sukrešjusio
kraujo, kuris gana greitai rezorbuojamas.
Histologiniu tyrimu nustatyta, kad pažeidimo vietoje
greiiau ir ne taip gausiai susiformuoja randinis
jungiamasis audinys, kuris nyksta, nesukeldamas
žymesns liaukos deformacijos.
Šis bdas turi ir trkum:
Didelis liaukos defektas.
Sumažjs prostatos paslankumas dl aplinkini
audini priaugimo prie liaukos pjvio vietos.
Esant šlapls pažeidimams šlapimas lengviau gali
pakliti aplinkinius audinius.
Subkapsulinio (paliekant kapsul) dalinio prostatos
rezekcijos bdo privalumai yra tokie:
Mažesnis liaukos defektas.
Didesnis prostatos paslankumas dl daugiau išsaugoto
anatomins organo struktros vientisumo.
Liauka geriau izoliuota nuo aplinkini audini.
Galima šalinti ir nedidelius pažeistus plotus, paliekant
sveikus audinius savaiminei pokastracinei regresijai.
Taiau šis bdas, lyginant su pirmu turi daugiau
trkum:
Sunkiau techniškai atliekamas.
Ilgesn prostatos operavimo trukm (40 min).
Histologiniais tyrimais nustatyta, kad:
1. Liaukos viduje lieka ertm, kurioje susikaupia
kraujo krešuliai bei eksudatas, kas apsunkina liaukos
gijim.
2. Ltai ir gausiai susidaro randinis jungiamasis
audinys, kuriam kompaktizuojantis deformuojama liauka.
Išvados.
Ms duomenimis, atliekant dalin prostatos
rezekcij, labiau tinkamas “file” bdas.
Klinikiniai simptomai išryškja vidutiniame ir
vyresniame amžiuje, todl, kliniškai tiriant vyresnio
amžiaus šunis, ypa nekastruotus, btina atlikti ir
prostatos tyrim.
Literatra
1. L.Daugnora ir kt.Veterinarins anatomijos, histologijos ir
embriologijos terminai. Kaunas, Candela, 1998. – p. 41-42, 108, 119-
122, 155-157.
2. A.Pabijanskas. Žems kio gyvuki anatomija. – Vilnius,
Mintis, 1967. – p.226, 233, 245-246.
3. M.Joseph Bojrab, Stephen W.Crane, Steven P.Arnoczky.
Current Techniques in Small Animal Surgery. – Lea & Febiger,
Philadelphia, 1983. – p.360-369.
4. M. Joseph Bojrab, Stephen J. Birchard, James L. Tomlinson.
Current Techniques in Small Animal Surgery. – Lea & Febiger,
Philadelphia, 1990. – p.393-397.
5. Stephen J.Ettinger. Textbook of Veterinary Internal
Medicine. Diseases of the dog and cat. – W.B. Saunders Company,
Philadelphia, 1983. – p.1459-1491.
6. Edward C.Feldman, Richard W.Nelson. Canine and Feline
Endocrinology and Reproduction. – W.B. Saunders Company,
Philadelphia, 1987. – p.508-511.
7. Cheryl S.Hedlund, Donald A.Hulse, Ann L.Johnson. Small
Animal Surgery. – Morby-Year Book, 1997. – p.534-537, 552-562.
8. S.D.Johnston, K.Kamolpatana, M.V.Root-Kustaitz. Prostatic
disorders in the dog. – Elsevier Science B.V. – 2000. – p.1035-1047.
9. R.Nickel, A.Schummer, E.Seiferle. The Viscera of Domestic
Mammals. – Verlag Paul Perey, Berlin und Hamburg, 1979. – p.317-
324.
10. Beverly J.Purswell, Nikola A.Parker, S.Dru Forrester.
Prostatic diseases in dogs// A review. – Veterinary Medicine. – Vol.95,
No.4. – 2000, April, p.315-321.
11. Gordon M.Theilen, Bruce R.Madewell. Veterinary Cancer
Medicine. – Lea & Febiger, Philadelphia, 1987. – p.596-598, 311.
2002 04 03
0
1
2
3
4
5
5 6 7 8 9 10 11 12
Šun skaiius
Šun amžius

Leave a Comment