Pasaulinė sveikatos organizacija

Sveikatos samprata
Sveikata – tai fizinė, psichikos ir socialinė gerovė , o ne šiaip sau ligos ar negalios buvimas. Ji susideda iš daugelio komponentų: kur žmonės gyvena, turi ar neturi darbą, kokiomis paslaugomis ir parama gali naudotis, kokios būklės yra juos supanti aplinka. Visi šie veiksniai ekonominiame ir socialiniame kontekste sukuria įvairias sveikatos būsenas.
Sveikata – tai nėra veikla. Tai nėra liuoksėjimas, gera mityba, nerūkymas ar gyvenimas sveikoje aplinkoje, ar darbo turėjimas. Ji greičiau yra visos šios ir kitokios veiklos išdava. Žmonės yra daugiau arr mažiau sveiki pagal jų kasdieninio gyvenimo išteklius. Sveikata yra šių veiksnių visuma individų ir bendruomenių gyvenime.
Norint sukurti veiksmingus sveikatos gerinimo planus vietose, reikia gerai suprasti, kokio tipo veiksmai būtini. Vienos sistemos, išreiškiančios šią koncepciją , pavyzdys yra sveikatos trikampis. Geros sveikatos ir gerovės galima pasiekti per daugelį hierarchinių pakopų. Veikla, susijusi su trikampio viršūne, neleidžia pasiekti geros sveikatos, jeigu ji nevykdoma ir žemesniuose sluoksniuose. Veiksmų balansas turi atspindėti vietinės bendruomenės bruožus.
Dauguma mano, kad sveikatos politika turi rūpintis medicinos darbuotojai. Taačiau šiuo metu dauguma nacionalinės sveikatos apsaugos priemonių skirtos ligoms gydyti ir tik nedaugelis – sveikatos kokybei gerinti apskritai. Tačiau sudėtingi sveikatai įtakos turinčių veiksnių tarpusavio santykiai ir negalėjimas jų reguliuoti laikantis vien tik medicininių pozicijų – vis geriau suprantami. Suvokiama , kad sv

veikatingumo vystymo politikos principus galima vystyti raginant gerinti sveikatą per sveikos visuomenės politiką, kuriant sveiką aplinką, stiprinant bendruomenės veiklą, ugdant asmeninius įgūdžius ir perorientuojant sveikatos paslaugas.
Sveikata visiems
1977m. Pasaulinė Sveikatos Asamblėja nusprendė, kad pagrindinis 2000m. valdančių institucijų visuotinės politikos ir Pasaulinė Sveikatos organizacijos tikslas bus siekimas visiems žmonėms pasaulyje geresnio socialinio ir ekonominio lygio. 1981m. Asamblėja vienbalsiai priėmė Pasaulinę Strategiją “Sveikata visiems” 2000 metams. Taip gimė judėjimas “Sveikata visiems”. Projektas “Sveikata visiems” nereiškia ligų ir bejėgiškumų pabaigos ar, kad gydytojai ir medicinos seselės rūpinsis, prižiūrės ir slaugys kiekvieną. Tai reiškia vienodą sveikatos išteklių paskirstymą ir pagrindinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą kiekvienam. Tai reiškia, kad sveikatos priežiūra prasideda namuose, mokykloje, darbo vietoje ir , kad žmonėms užtikrinamas prieinamumas sveikatos priežiūros centruose apsisaugojant nuo liigų ir palengvinant gydymą neišvengiamas ligas ir bejėgiškumą.Tai reiškia, kad žmonės pripažįsta, kad ligos yra neišvengiamos ir kad jie gali apsaugoti savo gyvybę ir savo šeimos narių gyvybes, būti laisvi nuo ligų naštos.
1994m. Pasaulinės Sveikatos organizacijos narių valdyba, atšaukdama ankščiau priimta tikslą, pripažino, kad svarbūs, esminiai pasikeitimai įvykę pastaruoju metu yra reikšmingi ir kvietė atnaujinti pasikeitimo pasitikimo strategiją, aiškias galimybes ir nugalėti trukdymus pasitinkant XXI amžių.
Pasaulio sveikatos organizacija
Organizacijos misija – visuomenės sveikatos lygio gerinimas. Sveikata, kaip skelbiama PSO Konstitucijoje, tai visiška fi
izinė, psichikos ir socialinė gerovė, o ne šiaip ligos ar negalios nebuvimas. Ginant pagrindinę misiją, Organizacija turi plačią skalę funkcijų, kaip:
• veikti kaip vadovaujanti ir koordinuojanti valdžia tarptautiniame sveikatingumo politikos darbe;
• padėti techniniame bendradarbiavime;
• padėti Vyriausybėms stiprinant sveikatos paslaugas;
• aprūpinti reikiama technine įranga ir padėti esant būtinybei prašyti vyriausybių paramos ar jų pritarimo;
• stimuliuoti ir gerinti prevencinį darbą ir kontroliuoti epidemijas, vietines ar kitas ligas;
• padėti dirbant su kitomis specializuotomis įstaigomis, kur būtina pagerinti maitinimą, gyvenamąjį būstą , sanitariją, užimtumą, ekonomines bei darbo sąlygas ir kitais aspektais higieninę aplinką;
• padėti ir koordinuoti biomedicininius ir sveikatos paslaugų resursus;
• padėti tobulinti sveikos gyvensenos mokymo, medicinos personalo bei susijusių profesijų standartus;
• įkurti ir stimuliuoti įkūrimą tarptautinių standartų biologiniams, farmacijos ir panašių produktams bei standartizuoti diagnostines procedūras;
• skatinti veiklas psichinės sveikatos srityse, ypač plėtojant veiklas stiprinančias darnumą žmonių santykiuose.
Pasaulio sveikatos organizacija dažnai siūlo konvencijas, susitarimus, nuostatas, paruošia rekomendacijas apie tarptautinius ligų, mirties priežasčių ir visuomenės sveikatos praktikos terminų sąrašus. Tai vysto, kuria ir tobulina tarptautinius standartus dėl maisto, farmacijos ir panašių dalykų.
Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) šiuo metu priklauso 192 valstybė, tarp jų visos 185 Jungtinių Tautų (JT) narės. Lietuva tikroji šios organizacijos narė yra nuo 1991 m. lapkričio 25 d. ir su 51 valstybe, JT nare, priklauso Europos regioniniam biurui.
br />Su Pasaulio sveikatos organizacija Lietuva įgyvendina daugiau nei 30 projektų, iš kurių reikšmingiausi yra šie: ,,Sveikos mokyklos”, ,,Sveiki miestai”, ,,Sveikos ligoninės”, ,,Nacionalinis aplinkos sveikatos veiksmų planas” (NEHAP), Integruota lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika (CINDI), Vidurio Europos valstybių sveikatos apsaugos sistemų reforma, Tuberkuliozės problemų sprendimas Baltijos valstybėse, Narkotikų prevencija jaunimo tarpe, Savižudybių ir depresijos mažinimo, Informacijos sistemos gerinimo, ŽIV/AIDS profilaktikos, Infekcinių ligų stebėjimo, Rūkymo ir alkoholio kontrolės bei kitos. Lietuvoje yra du oficialiai pripažinti ir patvirtinti su PSO bendradarbiaujantys centrai: Kauno medicinos universitetas ir Lietuvos sveikatos informacijos centras. Naujas Lietuvos ir PSO bendradarbiavimo reiškinys yra aktyvėjantis mūsų šalies ekspertų dalyvavimas PSO misijose NVS šalyse. Lietuva su PSO yra pasirašiusi pagrindinę sutartį (basic agreement) ir kas dveji metai pasirašo atnaujintą bendradarbiavimo sutartį.
Bendradarbiavimas su PSO koordinuojamas per Sveikatos apsaugos ministerijos Užsienio reikalų skyrių, JT vystymo programą ir Užsienio reikalų ministerijos Tarptautinių organizacijų skyrių. Šiuo metu pasirašyta dviejų metų 2006-2007 m. dvišalė sutartis, pagal kurią bendradarbiaujama sveikatos sistemos reformos ir sveikatos politikos, psichikos sveikatos (savižudybių ir depresijos), tabako kontrolės (Konvencija), traumų prevencijos, CINDI, neinfekcinių ir infekcinių ligų, aplinkos sveikatos bei kitose srityse.
Lietuvos sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos sektorius PSO vertinamas palankiai. Manoma, kad per trumpą laiką, gavus papildomų investicijų, jis atitiks ES standartus.

Literatūros sąrašas:
1. http://www.vsmb.lt/pso.php3lykų ;
2. http://www.sam.lt/lt/sam/bendradarbiavimas/tarptautines-organizacijos/pso/.

Leave a Comment