Odos filtruojančios asmeninės apsaugos priemonės

Įvadas

Kad gamyboje būtų mažiau traumatizmo, o darbuotojai nesusirgtų profesinėmis ligomis, turi būti taikomi moksliškai pagrįsti profilaktikos ir bendros (kolektyvinės) apsaugos metodai ir priemonės. Paprastai jie numatomi dar projektavimo metu. Bendrosios apsauginės priemonės apsaugo darbuotojus nuo kenksmingų aplinkos veiksnių bei sudaro op¬timalias ar bent normalias darbo sąlygas nepriklausomai nuo pačių dar¬buotojų noro.
Pirmiausia reikia tobulinti patį gamybos procesą, naudoti progresy¬vias, saugias technologijas, saugius gamybos būdus, pakeisti naudoja¬mas kenksmingas medžiagas nekenksmingomis ar mažai kenksmingo¬mis, įrengti apskaičiuotą tiekiamąją ir ištraukiamąją ventiliaciją, optimalų darbo vietų apšvietimą ir pan.
Šiame darbe pabandysime apžvelgti kai kurias iš asmeninių apsaugos priemonių ir įvertinti ar šios priemonės yra tikrai būtinos ir reikalingos, iškilus grėsmei susižaloti, būti sužalotiems kitų asmenų ar kitaip pakenkti savo sveikatai.

Asmeninių apsaugos priemonių reglamentacija

Darbuotojų aprūpinimą ir naudojimąsi asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reglamentuoja nuo 1999 m. sausio 1 d. galiojantys “Dar¬buotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai”, patvirtinti LR SADM 1998.04.20. įsakymu Nr. 77. Jie taikomi visoms LR įmonėms, žemės ūkio bendrovėms ir organizacijoms, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir reguliavimo sferos, fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat ir Lietuvoje veikiančioms užsienio kapitalo įmonėms.
Asmeninė apsauginė priemonė (individualiosios saugos darbe priemonė) – tai darbuotojo naudojama arba dėvima priemonė, sauganti jį nuo rizikos ar rizikų, galinčių pakenkti darbuotojo saugai ar sveikatai.
Visas reikalingas asmenines apsaugines priemones privalo parinkti ir jomis nemokamai aprūpinti darbuotojus darbdavys, išskyrus kolekty¬vinėje darbo sutartyje numatytus atvejus, kai darbuotojas padengia dalį išlaidų už tas priemones, kuriomis naudojasi ne tik darbo vietoje. Kiek¬viena apsauginė priemonė turi atitikti jai keliamus reikalavimus ir pati¬kimai apsaugoti nuo kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje ir tikti darbuotojui (būtų priderinta).
Darbdavys privalo sudaryti rizikų įvertinimo darbo vietoje lentelę, darbo aplinkos veiksnių sąrašą ir parengti reikalingų asmeninių apsau¬ginių priemonių sąrašą (jų formos pateiktos nuostatų prieduose), kurį reikia suderinti ir su darbuotojų saugos ir sveikatos komitetu, profesi¬nėmis sąjungomis ar darbuotojų įgaliotiniu. Darbdavys turi kontroliuoti ar apsauginės priemonės turi atitikties žymą ar sertifikatą bei garantinį terminą, įrodantį, kad jos atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos nor¬minių aktų reikalavimus (jie taip pat nurodyti nuostatuose).
Darbdavys privalo nemokamai išduoti apsauginę priemonę vietoj pirma nustatyto laiko susidėvėjusios, sugedusios ar dingusios ne dėl darbuotojo kaltės. Jis turi užtikrinti, kad tos priemonės būtų laikomos, naudojamos, valomos, jei reikia – dezinfekuojamos, techniškai prižiūri¬mos, aprūpinamos atsarginėmis dalimis gamintojo nustatyta tvarka. Pa¬gal konkrečias darbo sąlygas jis nustato ir apsauginių priemonių naudo¬jimo tvarką ir trukmę, atsižvelgiant į jų gamintojo sertifikatus.
Darbuotojas privalo nepradėti dirbti be numatytų asmeninių apsau¬ginių priemonių, jeigu to reikalauja darbuotojų saugos ir sveikatos nor¬miniai aktai, instrukcijos, naudoti jas darbo metu, rūpestingai jas pri¬žiūrėti ir naudoti tik pagal paskirtį, laiku pranešti darbdaviui apie jų susi¬dėvėjimą, užterštumą ar naudojimo laiko pabaigą ir pan. Jeigu apsau¬ginė priemonė buvo sugadinta dėl darbuotojo kaltės, pastarasis privalo atlyginti nuostolius nustatyta tvarka. Atleidžiant darbuotoją iš darbo, apsauginė priemonė turi būti sugrąžinta darbdaviui. Dėvėtos, bet su¬tvarkytos, išvalytos, dezinfekuotos bei patikrintos apsauginės priemonės gali būti vėl išduodamos kitiems darbuotojams, komisijai ar darbdaviui patikslinus jų naudojimo terminus.
Apsauginės priemonės laikomos gamybinėse patalpose, sausoje, švarioje vietoje, išnešti jas už įmonės ribų, išskyrus numatytus atvejus, draudžiama. Asmeninių apsauginių priemonių bandymai ir periodiniai patikrinimai atliekami įmonės gamintojos instrukcijose numatyta tvarka ir terminais. Išlaikiusios bandymus priemonės turi turėti žymą, su bū¬simos patikros data, o neišlaikiusios bandymų – pataisytos ir iš naujo išbandytos arba, jeigu jos nebetinka, sunaikintos.

Pagrindinių asmeninių apsaugos priemonių skirstymas

Asmeninių apsauginių priemonių yra daug. Jos išvardintos nuosta¬tuose, nurodytos jų galimos naudojimo sritys. Čia pateiktos tik jų pa¬grindinės grupės pagal jų paskirtį.
1. Priemonės galvai apsaugoti: apsauginiai šalmai, lengvi galvos apdangalai plaukų apsaugai, galvos apsauginiai apdangalai ir kt.;
2. priemonės klausai apsaugoti: prieš triukšminiai kamščiai, šalmai, įdėklai (ausinės), įtvirtinti apsauginiame šalme, prieš triukšminiai įdėklai (ausinės) su lankeliu, tvirtinamu ant galvos, prieš triukšminiai šalmai su ryšio įranga, prieš triukšminės ausinės ir kt.;
3. priemonės akims apsaugoti: įvairūs apsauginiai akiniai;
4. priemonės veidui apsaugoti: veido apsauginiai skydeliai;
5. priemonės kvėpavimo takams apsaugoti: dujokaukės, respirato¬riai, izoliaciniai aparatai su oro padavimu ir kt.;
6. priemonės plaštakoms ir rankoms apsaugoti: pirštinės, apsau¬gančios nuo mechaninio poveikio, nuo vibracijos, pirštinės nuo cheminių medžiagų, drėgmės; dielektrinės pirštinės, pirštinės nuo aukštos ir že¬mos temperatūros; medvilniniai ir brezentiniai antrankoviai, alkūnės manžetai (įtvarai), pirštinės su metaliniu tinkleliu, rankos riešo manžetai, peties įtvarai ir kt.;
7. priemonės pėdoms ir kojoms apsaugoti: pusbačiai, auliniai ir žemaauliai batai, greitai nusiaunami batai, batai su pirštus saugančiu metaliniu ir plastmasiniu galu, batai su šilumą izoliuojančiu padu, ugniai atsparūs batai, nuo vibracijos apsaugantys batai, dielektriniai batai, bo¬tai, kaliošai; batai, nesukeliantys kibirkščiavimo; batai, apsaugantys nuo įpjovimo grandininiu pjūklu; batai, apsaugantys nuo paslydimo, pradū¬rimo; guminė darbo avalynė, apsauganti nuo drėgmės, rūgščių, šarmų, infekcinių ligų sukėlėjų poveikio; veltiniai, kelių apsaugos įranga ir t.t;
8. priemonės odai apsaugoti: apsauginiai kremai, tepalai;
9. priemonės liemeniui ir pilvui apsaugoti: liemenės, palaidinės, prijuostės, apsaugančios nuo mechaninių poveikių arba nuo agresyvių cheminių medžiagų, rentgeno spindulių; ugniai atsparios odinės pri¬juostės, liemens apsaugos diržai ir kt.;
10. įranga, apsauganti nuo kritimo dirbant aukštyje.
Dažnai naudojami ir specialus apsauginiai darbo drabužiai, kurie taip pat išvardinti minėtuose nuostatuose.

Odos asmeninės apsauginės priemonės

Odos apsauginės priemonėmis žmogaus oda saugoma nuo radioaktyviųjų medžiagų ir mikrobų, taip pat nuo nuodingųjų medžiagų garų.
Pagal apsaugos pobūdį jos skirstomos į:
 Izoliuojamąsias (apsiaustai, kostiumai), kurių medžiaga dengta specialiomis dujoms ir garams nelaidžiomis plėvelėmis;
 Filtruojamąsias: tai kostiumai ir kombinezonai iš įprastų medžiagų, impregnuotų specialias chemikalais, neutralizuojančias kenksmingąsias chemines medžiagas (35 pav.)
Izoliuojamojo apsauginio rinkinio OZK paskirtis – drabužių, avalynės ir įvairių reikmenų apsauga nuo užteršimo kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, biologinėmis ir baktericidinėmis priemonėmis.
Rinkinyje yra: apsauginis apsiaustas OP – 1, apsauginės kojinės ir pirštinės, sveria 3 kg. Rinkinys nėra pakankamai uždaras, todėl paprastai naudojamas kartu su ompregnuotu kostiumu. Apsauginis apsiaustas OP – 1 gaminamas iš gumuoto audinio, jis yra su rankovėmis, gobtuvu ir būna 5 dydžių. Kojinės gaminamos iš gumos audinio ar gumos; pado pagrindas dažniausiai guminisc(gali būti brezentinis). Kojinės maunamos ant avalinės ir pritvirtinamos prie kojų dirželiais ir prie juosmens diržo – dirželiais ar raiščiais. Kojinės yra 3 dydžių. Kojinių pora sveria 0,8-1,2 kg. Apsauginės pirštinės būna guminės, su glaudintuvais iš impregnuoto audinio, dviejų rūšių: žieminėe dvipirštės ir vasarinės penkiapirštės. Visos pirštinės vienodo dydžio, pora sveria apie 305 gramus.
(Žiūrėti priedas Nr. 1, Pav. 1)
Karinis apsauginis rinkinys, atsižvelgiant į užduoties pobūdį, gali būti naudojamas kaip berankovis apsiaustas, apsivelkamas kaip apsiaustas 9rankos maunamos į rankoves), o apsaugai nuo kenksmingų medžiagų jis dėvimas dažniausiai kaip kombinezonas (36 pav)
Lengvas apsauginis kostiumas L – 1 dėvimas ilgai būnant užterštoje vietovėje radiacinės, cheminės ir biologinės žvalgybos metu, taip pat atliekant degazaciją, dezaktyvaciją ir dezinfekciją.
Darbo su izoliuojamu kostiumu trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros: kai temperatūra – 30 oC ir daugiau, darbo trukmė – 20 – 60 min,. 20 – 24 oC – nuo 45 iki 150 min., o jeigu temperatūra žemesnė kaip 15 oC – ilgiau kaip 180 min.
(Žiūrėti priedas Nr. 1, Pav. 2)

Dirbdamas apsiniaukusiu arba vėjuotu oru, paunksnėje, treniruotas, fiziškai sveikas žmogus su izoliuojančiąją apsaugine priemone be pertraukos gali išbųūti 1,5 karto ilgiau.
Kostiumas L – 1 gaminamas 3 dydžių,. Tai palaidinė su gobtuvu, kelnės su kojinėmis, dvipirštės pirštinės ir pošalminis svoris – 3 kg.
Apsauginis kombinezonas ir kostiumas (37 pav.)gaminami iš gumuoto audinio. Kombinezonas yra vientysas, susiųūtas iš sriukės, kelnių ir gobtuvo. Kostiumas nuo kombinezono skiriasi tuo, kad striukė su gobtuvu ir kelnės yra dvi atskyros dalys. Šis komplektas dėvimas dirbant su radioaktyviosiomis, nuodingosiomis medžiagomis ir smarkiai užkrėstoje aplinkoje. Juos taip pat tinka dėvėti vykdant žvalgybą.

Odos filtruojamosios asmeninės apsauginės priemonės

Filtruojamasis apsauginių drabužių rinkinys ZFO-58 susideda iš medvilninio kombinezono, įmirkyto specialiomis cheminėmis medžiagomis, sugeriančiomis nuodingųjų medžiagų garus arba neutralizuojančiomis juos, vyriškų apatinių baltinių ( marškinių ir kelnių), medvilninio pošalmio ir dviejų porų autkojų (viena pora įmirkyta kaip ir kombinezonas).
Apatiniai baltiniai, pošalmis ir neįmirkyta autkojų pora saugo, kad kombinezonas nepratrintų odos ir kad jos nedirgintų cheminės medžiagos, kuriomis įmirkyti viršutiniai apsauginiai drabužiai. Rinkinys siuvans 3 dydžių.
Be to, apsaugai nuo kensmingų medžiagų gali būti panaudotos ir papraščiausios odos apsauginės priemonės: striukės ir kelnės, kombinezonai, chalatai su gobtuvais, pasiūti daugiausia iš brezento, nedegaus ar gumuoto audinio, storos gelumbės (38 pav). Jie ne tik saugo odą nuo radioaktyviųjų medžiagų ir biologiniomužkrato, bet ir kurį laiką gali nepraleisti nuodingųjų medžiagų. Pvz., brezentas sulaiko nuodingųjų medžiagų lašelis žieą 1 val., vasarą – iki 30 min.
Iš kasdien dėvimų drabužių adai apsaugoti tinkamiausi yra berankoviai apsiaustai, lietpalčiai iš gumuotų audinių arba dirbtinės odos. Žieminiai drabužiai turi būti pasiūti iš storos gelumbės, vatiniai drabužiai taip pat tinka odai apsaugoti nuo kenksmingų medžiagų. Kojas gerai apsaugo guminiai gamybinės ar buitinės paskirties batai, guminiai batai ir kaliošai. Rankas nuo nuodingųjų medžiagų saugo guminės arba odinės pirštinės, o vilnonės, trikotažinės ir medvilninės pirštinės – nuo radioaktyviųjų medžiagų ir biologinės taršos. Paprasčiausios odos apsauginės priemonės: 1 – striukė su kelnėmis; 2 – brezentinis arba medvilninis kombinezonas; 3 – paltas; 4 – pirštinės; 6 – batai; 7 – kaliošai; 8 – guminiai batai.

Išvados

Taigi kai sakėme, šiame darbe pabandysime apžvelgti pagrindines asmenines apsaugos priemones ir įvertinti ar jos yra būtinos ir reikalingos, ar vis dėlto nebūtina paisyti šių dalykų.
Dabar manau galime drąsiai teigti jog šios priemonės yra ne tik reikalingos, bet net kartais ir gyvybiškai svarbios, norint išvengti nelaimingų atsitikimų ar ne katastrofų, priklausomai darbo pobūdžio. Naudojant visas šiame darbe išvardintas asmenines apsaugos priemones, galima išvengti įvairių nelaimingų atsitikimų, katastrofų ir net gi mirčių darbo vietose. Taigi apsaugos priemonės, yra svarbios ir gyvybiškai reikalingos.

Literatūra

1. Civilinės saugos pagrindai; Meralas, 1996m.

Priedas Nr. 1
(Pav. Nr. 1)

a – apsiaustas PO – 1: 1 – užpakalinės velkės, 2 – šoninės velkės, 3 – velkių laikikliai, 4 – įtvarščiai, 5 – spyglių laikikliai, 6, 7, 10 – spygliai, 8 – juostelės, 9 – rankovės velkės; b – apsauginės pirštinės; c – apsauginės kojinės

(Pav. Nr. 2)

Kostiumas L – 1: a – sriukė; 1 ž palaidinė su gobtuvu, 2 – apykaklė; b – kelnės:3,4 – velkės; 5 – kelnės su kojinėmis, 6 – petnešos; c – pošalmis: d – pirštinės

(Pav. Nr. 3)

Apsauginis kombinezonas ir kostiumas: 1 – pošalmis, 2 – guminės pirštinės, 3 – guminiai batai, 4 – kombinezonas. 5 – gobtuvas.