Įmonės asortimento analizė

TURINYS

Įvadas 4
1. Asortimento analizės pagrindai 5
2. Prekybinio antkainio kontrolė 6
3. Apie ”Panevėžio pienas” įmonę 7
4. „Panevėžio pienas“ apdovanojimai 8
5. Įmonės „Panevėžio pienas“ asortimentas 9-14
Išvados 15
Literatūra 16Įvadas
Asortimentas – tai prekių rinkinys, kurį tam tikru metu, rinkai pateikia prekybos įmonė.

Šiame darbe pabandysime apžvelgti įmonės asortimento analizę. Visų pirma sužinosime kas tai yra, apžvelgsime pagrindines asortimento analizės kryptis, taip pat pamatysime kaip mūsų nagrinėjamos įmonės asortimentas atitinka rinkos reikalavimus. Taip sužinosime daug naujo apie mūsų nagrinėjamą įmonę „Panevėžio pienas“, pamatysime įmonės naujausius produktus, apdovanojimus, nuopelnus ir tikrai didelį asortimentą įvairiausiu pieno produktų.

Asortimento analizė

Asortimento formavimas ir jo va aldymas pasireiškia kaip nuolatinis asortimento politikos sprendimų parengimo, jų priėmimo ir įgyvendinimo procesas. Siekiant pagrįsti asortimento politikos sprendimus, būtina sistemingai kontroliuoti priimtų sprendimų įgyvendinimą, stebėti, analizuoti ir vertinti, ar asortimentas atitinka rinkos sąlygas. Tam tikslui naudojama įvairi informacija, metodai ir rodikliai, vienaip ar kitaip apibūdinantys viso asortimento ir atskirų jo dalių (iki pat smulkiausių jo vienetų) pardavimą ir pelningumą. Pastaraisiais metais iš esmės perėjus prie brūkšnelinio prekių kodavimo ir juos nuskaitančius elektroninius kasos aparatų naudojimo, prekybos įmonėse atsirado galimybė kur ka as operatyviau ir išsamiau analizuoti prekių asortimentą, labiau pagrįsti priimamus sprendimus.
Pagrindinės asortimento analizės kryptys:
• Prekių apyvarta;
• ABC analizė;
• Prekybinis antkainis;
• Prekių atsargų apyvartumas;
• Bendrasis efektyvumas ( naudingumas);
• Padengimo indėlis;
• Dvimatė ( portfelio) analizė.
Asortimento analizė dažniausiai pradedama nuo prekių apyvartos analizės. Ji yra paprasčiausias ir bendriausias rodiklis, iš kurio galima sp

pręsti, ar asortimentas atitinka rinkos reikalavimus ir tam tikru mastu vertinti asortimento politiką. Prekių apyvartos analizė apima visą įmonės prekių apyvartą, atskirų jos struktūrinių padalinių ( filialų, skyrių ir pan.) bei atskirų asortimento dalių ( prekių grupių, prekių pavadinimų, pozicijų ir kt.), tiek visos įmonės mastu, tiek struktūriniuose padaliniuose, apyvartas. Analizuojamas planinių užduočių vykdymas, dinamika. Pastaruoju atveju atliekama vadinamoji horizontalioji ir vertikalioji analizė, t.y. lyginami įvairių laikotarpių ir įvairių padalinių, įvairių asortimento dalių to paties laikotarpio duomenys. Naudinga atlikti palyginimus su kitų, analogiškų prekių asortimentu prekiaujančių, įmonių atitinkamais rodikliais.

Vienas iš būdų atskirų asortimento dalių indėliui į prekių apyvartą įvertinti yra vadinamoji ABC analizė. Ji remiasi atskirų prekių grupių ( pavadinimų) suskirstymu pagal jų indėlį į visą prekybos įmonės ( parduotuvės) apyvartą . Iš taip atliktos analizės matyti, ko okia yra atskirų prekių dalis visoje įmonės ar atitinkamo jos padalinio prekių apyvartoje.

ABC analizę nesunku atlikti, tačiau jos duomenis naudoti asortimentui valdyti reikia atsargiai, kadangi iš jų nematyti atskirų prekių sąsajos. Nepakanka vien tik nustatyti vienos ar kitos prekės indėlį į apyvartą, reikia išsiaiškinti ir vienos ar kitos prekės apyvartos teigiamą ar neigiamą įtaką kitų prekių apyvartai. Dažnai vienos nedidelę apyvartą turinčios prekės buvimas asortimente daro įtaką daugelio kitų, komplementarių prekių apyvartai. Atsisakius asortimente pirmosios prekės, nukentėtų kitų prekių apyvarta.

Atliekant pr
rekių apyvartos analizę visada reikia turėti galvoje, kad įvykę pokyčiai gali būti susiję ne tik su parduotų prekių kiekio, bet ir jų kainos pakitimais. Todėl analizuojant prekių apyvartą būtina, kur tai tikslinga, naudoti ne tik vertinius, bet ir kiekinius matus.

Tačiau visada reikia turėti galvoje, kad prekių apyvartos dydis priklauso nuo visų marketingo sprendimų ir asortimento politika apima tik vieną, nors ir labai svarbią, šių sprendimų sritį.

Prekybinio antkainio kontrolė

Prekybinis antkainis – tai skirtuma tarp prekės p.irkimo ir jos pardavimo kainos ( be PVM ). Jis paprastai išreiškiamas procentais lyginant su pirkimo kaina. Prekybinio antkainio paskirtis – padengti su prekių pardavimu susijusias išlaidas ir prekybininkui sudaryti galimybę gauti pelną.

Prekybinio antkainio panaudojimas viso asortimento arba jo dalių vertinimui yra, lyginant su prekių apyvarta, pranašesnis tuo, kad šiuo atveju atsižvelgiama į prekių įsigijimo išlaidas. Todėl jau galima susidaryti tam tikrą vaizdą apie atskirų asortimento dalių pelningumą ir iš to daryti tam tikras išvadas dėl asortimento struktūros pertvarkymo.

Prekių atsargų apyvartumas- tai įmonės prekių atsargų pasikeitimas, jų atsinaujinimas.Jis apibūdinamas dviem rodikliais: atsargų apyvartumo greičiu ir atsargų apyvartumo trukme. Atsargų apyvartumo greitis parodo, kiek kartų per tam tikrą laikotarpį ( paprastai per metus, pusmetį, ketvirtį) atsinaujina įmonės prekių atsargos. Jis apskaičiuojamas nagrinėjamojo laikotarpio prekių apyvarta padalijus iš to laikotarpio vidutinių prekių atsargų. Atsargų ap

pyvartumo trukmė vidutiniškai parodo, per kiek dienų įmonė parduoda prekes. Jis apskaičiuojamas vidutines laikotarpio prekių atsargas padalijus iš to laikotarpio vienos dienos prekių apyvartos arba laikotarpio dienų skaičių padalijus iš to laikotarpio atsargų apyvartumo greičio.
Prekių atsargų apyvartumo rodikliai gali būti apskaičiuojami tiek visam asortimentui, tiek atskiroms jo dalims, visai įmonei ir atskiriems jo struktūriniams padaliniams, tiek vertine, tiek ir kiekine išraiška. Šie rodikliai leidžia susidaryti nuomonę, kaip greitai parduodamos prekybos įmonės prekės apskritai ir atskiros jo dalys, ar nėra prekybos įmonėje užsigulėjusių prekių, o jei taip, tai kokios tos prekės ir t.t. Spartesnis, palyginus su planuotu, prekių apyvartumas, kartu didėjant apyvartai ir prekių pasiūlai visiškai patenkinant tikslinės rinkos paklausą, turėtų būti teigiamai vertinamas, kadangi tai mažina kapitalo poreikį, gerina veiklos sąnaudų struktūrą, be to teigiamai veikia įmonės likvidumą bei rentabilumą. Taigi prekių apyvartumas yra svarbus rodiklis, leidžiantis vertinti prekių asortimento formavimo kokybę.

Dvimatė( portfelio) analizė. Asortimentą apibūdinantys rodikliai pateikia daug informacijos apie prekių pavadinimus, prekių grupes ir skyrius; į tai reikia vienaip ar kitaip atsižvelgti rengiant ir įgyvendinant asortimento politikos strateginius ir operatyvinius sprendimus. Viena iš galimybių šią informaciją padaryti apžvalgesnę yra portfelio metodo naudojimas.
Vieningos nuomonės dėl šio metodo tinkamumo prekybos įmonių asortimentui valdyti nėra. Iš esmės strateginiais verslo vienetais laikytinos tik vi
iena nuo kitos nepriklausomos asortimento dalys. Tačiau prekybos įmonėje, įvairios asortimento dalys yra vienaip ar kitaip susijusios. Vis dėl to manoma, kad ir prekyboje, rengiant asortimento politikos strateginius sprendimus, tikslinga prekių grupių lygmenyje naudoti portfelio metodą. Dėl matmenų, kuriuos toks portfelis turėtų apibūdinti, yra įvairių siūlymų:
• atsargų apyvartumas- prekybinis antkainis;
• atsargų apyvartumas- padengimo indėlis;
• apyvarta vienam kv. metrui- prekybinis antkainis.
Atsargų apyvartumas šiuo atveju apibūdina rinkos poveikį. Iš jo galima spręsti, kurios prekės labiausiai perkamos- turi didžiausią paklausą. Prekybinis antkainis parodo įmonės veiklos rezultatus. Iš jo galima tam tikra prasme spręsti, kurios prekės įmonei naudingos, kurių pardavimą reikia skatinti.

Mes pasirinkome įmonę, kuri bus apžvelgta šiame darbe. Tai įmone „Panevėžio pienas“. Ši įmonė buvo pasirinkta dėl jos gana nemažo asortimento, žiūrint tiek į asortimento plotį, tiek ir gylį.

Apie „Panevėžio pienas“ įmonę

„Panevėžio pienas” turi ilgametes pieno produktų gaminimo tradicijas. Pirmoji pieninė Panevėžyje įsteigta 1942 m., o akcine bendrove tapo 1995 m. Tai viena iš didžiausių ir moderniausių pieno produktų perdirbimo įmonių šalyje. Kiekvienais metais tam tikra lėšų d.alis skiriama įrangos ir patalpų atnaujinimui bei modernizavimui, tačiau pagrindinės investicijos skiriamos naujausiems įrengimams ir pažangioms technologijoms įsigyti.
Įmonės tikslas – tenkinti vartotojų poreikius, gaminti aukštos kokybės saugius pieno produktus. Dirbant rinkos ekonomikos sąlygomis ir siekiant plėsti gaminamos produkcijos pardavimus, būtina užtikrinti ir nuolat gerinti produktų kokybę, kurti naujus, išskirtinius produktus. Todėl jau 1997 m. įmonėje pradėta diegti ir šiuo metu visiškai įdiegta rizikos veiksnių analizės svarbiuose valdymo taškuose (RVASVT) sistema. Praėjusiais metais atliktas sertifikacinis auditas ir įmonė sertifikuota pagal kokybės valdymo sistemą ISO 9001.
Aukštos kokybės produktų gamybai reikalinga tinkama žaliava, todėl įmonėje buvo įkurtas atskiras paruošų skyrius, besirūpinantis superkamo pieno kokybe. Saugūs ir kokybiški pieno produktai gaminami tik iš sveikų karvių pieno. Pagamintos produkcijos bei superkamo pieno kokybė tiriama visiškai rekonstruotose ir techniškai atnaujintose laboratorijose.
Pastaraisiais metais atnaujintas aparatinis skyrius – naujai įsigyti homogenizatorius ir normalizatorius leidžia normalizuoti pieną srovėje. Pieno produktų fasavimo skyriuje sumontuoti modernūs Švedijos firmos “EcoLean” fasavimo automatai – į šiuolaikišką, ekologiškai švarią ąsotėlio formos pakuotę fasuojamas pienas, kefyras, rauginto pieno gėrimai. Iš esmės pakeisti jogurto bei jogurto gėrimų gamybos technologiniai įrenginiai, sumontuota įranga sterilizuoto pieno gėrimų gamybai. Taip pat įgyta nauja įranga sluoksniuotų valgomųjų ledų gamybai. Atnaujinti ir varškės gaminių įrenginiai: sumontuotas išrūgų atskirtuvas grūdėtos varškės ceche, pertvarkytas ir šiuolaikiškai pakuotei pritaikytas grūdėtos varškės fasavimo automatas, sumontuota nauja linija glaistytų varškės sūrelių gamybai.
Didelis dėmesys skiriamas pagamintų pieno produktų laikymo sąlygų kokybei: įmonėje įrengti nauji tarpiniai sandėliai, atnaujintos šaldytuvų kameros, Vilniuje ir Klaipėdoje pastatyti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantys sandėliai ir šaldytuvai.
“Panevėžio pienas” išleidžiamų gaminių asortimentas siekia virš 90 pavadinimų: tai pasterizuotas pienas, grietinėlė, raugintas pienas, kefyras, jogurtas, grietinė, fermentinis, pelėsinis, sūryminis ir rūkytas sūriai, sviestas, varškė ir jos gaminiai, grūdėta varškė, valgomieji ledai. Virš 19 procentų produkcijos yra eksportuojama. Įmonėje gaminami produktai ne kartą yra gavę apdovanojimus įvairiose parodose: 1995 m. sviestelis “Lietuvos Žemės Ūkio” ekspozicijoje pripažintas geriausiu metų eksponatu, 1996 m. už gamybinius – finansinius rezultatus “Panevėžio pienas” buvo pripažinta Lietuvos pramoninkų konfederacijos Prezidiumo respublikos laureate ir apdovanota Garbės diplomu, 1997 m. grūdėta varškė tapo geriausiu metų gaminiu, o 1998 m. tarptautinėje parodoje “AgroBalt” jai paskirtas medalis, karameliniai ledai 1998 m. konkurse “Lietuvos metų gaminys” pripažinti geriausiu metų gaminiu, 2000 m. geriausiu Lietuvos metų gaminiu tapo sviestelis, 2001 m. parodoje “Riga Food” “Panevėžio pienas” naudojama LeanPack pakuotė buvo pripažinta įspūdingiausia Baltijos šalyse. 2001 m. konkurse “Lietuvos metų gaminys” buvo įvertinti net du “Panevėžio pienas” gaminami produktai: grūdėta varškė su vaisių ir uogų priedais apdovanota diplomu, o pelėsinis sūris “Lietuviškas Brie” pripažintas geriausiu metų gaminiu. Šis sūris buvo apdovanotas medaliu ir tarptautinėje parodoje “AgroBalt 2002”. 2002 m. „Lietuvos metų gaminio“ diplomas įteiktas už geriamąjį jogurtą su vaisių ir uogų priedais.

“Panevėžio pienas” apdovanojimai

1995 m. „Lietuvos žemės ūkio“ ekspozicijoje geriausiu metų eksponatu pripažintas sviestelis.

1997 m. „Lietuvos metų gaminiu“ tapo grūdėta varškė.

1998 m. parodoje „Agrobalt“ medalis paskirtas grūdėtai varškei.

1998 m. „Lietuvos metų gaminiu“ tapo karameliniai ledai.

1998 m. parodoje „Riga Food“ rūkytas sūris „Nevėžis“ apdovanotas sidabro medali.u.

2000 m. „Lietuvos metų gaminiu“ tapo sviestelis.

2001 m. parodoje „Riga Food“ leanPack pakuotė pripažinta įspūdingiausia Baltijos šalyse.

2001 m. „Lietuvos metų gaminiu“ tapo pelėsinis sūris „Lietuviškas Brie“.

2001 m. „Lietuvos metų gaminio“ diplomu apdovanota grūdėta varškė su vaisių ir uogų priedais.

2002 m. parodoje „Agrobalt“ medalis paskirtas pelėsiniam sūriui „Lietuviškas Brie“.

2002 m. „Lietuvos metų gaminio“ diplomu apdovanotas geriamasis jogurtas su vaisių ir uogų priedais.

2003 m. „Lietuvos metų gaminiu“ tapo glaistyti varškės sūreliai „Nykštukas“.

Įmonės „Panevėžio pienas“ asortimentas

Dabar apžvelgsime įmonės „ Panevėžio pienas“ asortimento plotį:

1) Geriamasis pienas
2) Pieno gėrimai
3) Grietinėlė
4) Rauginto pieno gėrimai
5) Grietinė
6) Jogurtas
7) Jogurto gėrimai
8) Varškė
9) Grūdėta varškė
10) Varškės desertai
11) Saldūs sūreliai
12) Glaistyti sūreliai
13) Varškės sūriai
14) Fermentiniai sūriai
15) Ledai vafliuose
16) Ledai ant pagaliuko
17) Ledai šeimyninėse pakuotėse
18) Ledai visuomeniniam maitinimui

Asortimento gylis:
Geriamasis pienas:
1. “Panevėžio” natūralus – Piene yra visų pagrindinių maisto medžiagų, reikalingų normaliam
augančio vaiko organizmo vystymuisi – kalcio, fosforo, vitaminų A, B2, B6, B12. Vertingi pieno riebalai, taip pat ir baltymai – pagrindinė ląstelių “statybinė” medžiaga. Maistingas, gero skonio pienas nepakeičiamas įvairaus amžiaus žmonių mityboje. Išfasavimas: 0,5 l ir 1 l polietileno plėvelės maišeliai.
2. “BIOS” natūralus – Išfasavimas: 1 l ir 2 l plastikiniai buteliai.
3. “Panevėžio” pusriebis 2,5% – Išfasavimas: 0,5 l ir 1 l polietileno plėvelės maišeliai.
4. “Mūsų” pusriebis 2,5%. Išfasavimas: 1 l leanpack plėvelės maišeliai.
5. “BIOS” pusriebis 2,5%, Išfasavimas: 1 l ir 2 l plastikiniai buteliai.
6. “Mūsų” pusriebis 1%, Išfasavimas: 1 l leanpack plėvelės maišeliai.

Pieno Gėrimai:
1. Miau” šokoladinis gėrimas – Saldus šokoladinis pieno gėrimas vaikams, nemėgstantiems
įprasto skonio pieno. Patogi, linksma pakuotė vilioja Jūsų mažylį . Išfasavimas: 470ml plastikinis butelis.
2. Miau” bananinis gėrimas – Saldus bananų skonio pieno gėrimas vaikams. Išfasavimas: 470ml. plastikinis butelis
3. “Miau” braškinis gėrimas – Saldus braškių skonio pieno gėrimas vaikams. Išfasavimas: 470ml plastikinis butelis. “2004m. lapkričio mėn. vykusiame konkurse “Lietuvos metų gaminys” braškinis pieno gėrimas “MIAU” apdovanotas aukso medaliu.”
Grietinėlė:
“Panevėžio” grietinėlė 35% – Grietinėlė idealiai tinka desertams ruošti, kavai ar kakavai pagardinti. Ji turtinga lengvai pasisavinamais pieno riebalais, joje gausu A, D, E, B grupės vitaminų. Grietinėlė turtinga lengvai pasisavinamais pieno riebalais, joje gausu A, D, E, B grupės vitaminų. Išfasavimas: 200ml polietileno plėvelės maišelis.
Rauginto pieno gėrimai:
1. Mūsų” kefyras 2,5% – Kefyras yra vienas iš seniausių rūgščių pieno gėrimų. Jo tėvynė – Kaukazas. Apie kefyrą ir jo maistines bei gydomąsias savybes sklando daugybė mitų. Nuo XIX amžiaus pabaigos kefyras pradėtas gaminti pramoniniu būdu. Tai dietinis, rūgštus pieno produktas, gaminamas iš pasterizuoto pieno, surauginant jį kefyro raugu. Rauginimo metu produktas įgyja malonų aromatą, švelnią konsistenciją, būdingą skonį ir kvapą. Šis produktas lengvai įsisavinamas žarnyne, aktyvina jo veiklą, žadina apetitą. Išfasavimas: 1 l leanpack plėvelės maišelis
2. BIOS” kefyras 2,5% – Kefyras yra vienas iš seniausių rūgščių pieno gėrimų. Jo tėvynė – Kaukazas. Tai dietinis, rūgštus pieno produktas, gaminamas iš pasterizuoto pieno, surauginant jį kefyro raugu. Kefyras “Bios” yra papildytas ypač vertingomis žmogaus organizmui bifidobakterijomis. Bifidobakterijos yra labai svarbios žmogaus organizmui: jos reikalingos B, K grupės vitaminų gamybai, amino rūgščių apykaitai, sudaro sąlygas geresnei kalcio, geležies ir vitamino D rezorbcijai iš žarnyno, išskiria kai kuriuos kūdikiams būtinus ferme.ntus. Bifidobakterijos ištisai padengia žarnyno sieneles, sudarydamos gyvą apsauginį skydą organizmo viduje prieš ligas sukeliančius mikrobus, toksiškas daleles, patenkančias su maistu ir vandeniu. Jos slopina daugelio patogeninių mikroorganizmų augimą, apsaugo nuo infekcijų. Todėl patartina vartoti produktus su bifidobakterijomis – tai idealus būdas atkurti žarnyno mikroflorą, neleisti kilti virškinamojo trakto ligoms. Produktai su bifidobakterijomis ypatingai naudingi dirbantiesiems kenksmingose sąlygose. Šis produktas lengvai įsisavinamas žarnyne, aktyvina jo veiklą, žadina apetitą. Išfasavimas: 1 l ir 2 l plastikiniai buteliai.
3. Mūsų” biokefyras 2,5%. Išfasavimas: 1 l ir 2 l plastikiniai buteliai.
4. BIOS” rūgpienis 2,5% – Rūgpienis “BIOS” – dietinis, rūgštus pieno produktas, gaminamas iš pasterizuoto pieno, surauginant jį pienarūgščių bakterijų raugu ir papildant bifidobakterijomis. Paprasto rūgpienio mikroflora iš esmės skiriasi nuo žmogaus žarnyno natūralios mikrofloros, kurioje vyrauja bifidobakterijos. Todėl mes gaminame rūgpienį BIOS, savo sudėtyje turinčio šių bakterijų. Tinkamai parinktas raugas suteikia rūgpieniui malonų aromatą, būdingą skonį ir kvapą, tirštą konsistenciją. Šis produktas lengvai įsisavinamas žarnyne, aktyvina jo veiklą, žadina apetitą. Išfasavimas: 1 l plastikinis butelis.
5. Panevėžio” rūgpienis 2,5% – Raugintas pienas arba rūgpienis – tai dietinis, rūgštus pieno produktas, gaminamas iš pasterizuoto pieno, surauginant jį pienarūgščių bakterijų raugu. Pienarūgščių bakterijų raugas suteikia rūgpieniui malonų aromatą bei skonį ir tirštą konsistenciją. Šis produktas puikiai įsisavinamas žarnyne, aktyvina jo veiklą, žadina apetitą. Tirštas, aromatingas “Panevėžio” rūgpienis – ideali šaltibarščių sudedamoji dalis. Išfasavimas: 0. 5 l ir 1 l polietileno plėvelės maišeliai.
Grietinė:
1. Panevėžio” grietinė 30% – Grietinė tradiciškai vartojama įvairiems padažams ruošti.
Ji turtinga lengvai pasisavinamais pieno riebalais, joje gausu A, D, E, B grupės vitaminų. Išfasavimas: 200g ir 500g polietileno plėvelės maišelis.
2. Grietinė “Žvaigždutė” su augaliniais riebalais – Tai tradicinė grietinė, kurioje dalis pieno
3. riebalų pakeista augaliniais. Šią grietinę gali drąsiai vartoti bet kokio amžiaus žmonės – augalinių riebalų dėka joje yra žymiai mažesnis cholesterolio kiekis nei įprastinėje
Išfasavimas: 500g polietileno plėvelės maišelis.
4. Grietinė su augaliniais riebalais – Tai tradicinė grietinė, kurioje dalis pieno riebalų pakeista augaliniais. Šią grietinę gali drąsiai vartoti bet kokio amžiaus žmonės – augalinių riebalų dėka joje yra žymiai mažesnis cholesterolio kiekis nei įprastinėje. Išfasavimas: 370g ir 420g išfasavimai.
Jogurtas:
1. „Mūsų“ jogurtas su egzotiniais vaisiais – Jogurtas – vienas iš sveikiausių pieno produktų. Jis
yra maistingas ir gerai pasisavinamas organizme, nes turi baltymų, pieno riebalų ir cukraus.
“Mūsų” jogurtas gaminamas iš pasterizuoto pieno, surauginant jį specialiai parinktu jogurto raugu, po to pridedant vaisių ir uogų džemų bei termiškai apdorojant. Tai švelnaus aromato produktas, turintis daug mineralinių druskų bei vitaminų: jogurte yra daug kalcio (organizmas pasisavina apie 80% viso jogurte esančio kalcio), nemažai kalio, magnio, natrio, cinko, B grupės, A, D, PP, E, C vitaminų. Jogurtas padeda geriau pasisavinti kalcį ir geležį, mažina cholesterolio kiekį kraujyje, reguliuoja skrandžio ir žarnyno veiklą. Dėl didelio kalcio ir fosforo kiekio jogurtas ypač tinka vaikams. Jį turėtų vartoti ir vyresnio amžiaus žmonės, nes su amžiumi organizme mažėja laktazės (laktozę skaidančio fermento), todėl žmogus negali vartoti šviežio pieno. Išfasavimas: 125g ir 300g polistiroliniai indeliai.
2. Mūsų” jogurtas su persikais. Išfasavimas: 125g ir 300g polistiroliniai indeliai
3. „Mūsų Rasa“ jogurtas su braškėmis ir bananais. Puikiai parinkti vaisių ir uogų deriniai suteikia jogurtui žavų, nepakartojamą skonį. Jis žadina apetitą ir maloniai gaivina. Ypač tinka va.sarą, o savo sveikatos saugotojams – ištisus metus. Išfasavimas: 1 kg plastikinis butelis ir 250g polietileno plėvelės maišelis.

Jogurto gėrimai:
1. „Smilgelė“ gėrimas su avietėmis ir citrinomis – Gaivus, malonaus rūgštoko skonio jogurto gėrimas su aviečių ir citrinų džemu. Tai žemo riebumo produktas, labai tinkantis atsigaivinti.
Išfasavimas: 470ml plastikinis butelis.
2. Smilgelė” gėrimas su persikais . Išfasavimas: 470ml plastikinis butelis .
3. Smilgelė” gėrimas su kiviais ir bananais . Išfasavimas: 470ml plastikinis butelis.
Varškė:
1. Liesa varškė – Varškėje yra nemažai biologiškai aktyvių pilnaverčių baltymų, jų nė kiek ne mažiau nei mėsoje. Pieno baltymų aminorūgščių derinys – vienas iš pačių vertingiausių. Nemažą dalį jame sudaro nepakeičiamos aminorūgštys, kurių žmogaus organizmas pats nesintetina. Be to, varškės baltymai yra lengvai virškinami ir įsisavinami. Varškėje taip pat gausu įvairių biologiškai būtinų mineralinių medžiagų bei vitaminų: kalcio, magnio, kalio, fosforo, vitaminų A, B12. Tai tradicinė liesa varškė, vartojama įvairių patiekalų ruošimui. Išfasavimas: 200g pakelis
2. Pusriebė varškė 5% . Išfasavimas: 200g pakelis.
3. Pusriebė varškė 9%. Išfasavimas: 200g pakelis .
4. Pusryčių” varškės produktas – Tradicinio, gaivaus pienarūgščio skonio varškės produktas, turtingas pilnaverčiais, lengvai virškinamais baltymais. Produkto riebumas 18%, tačiau jį drąsiai gali vartoti bet kokio amžiaus žmonės – augalinių riebalų dėka produkte yra žymiai mažesnis cholesterolio kiekis nei tradicinėje riebioje varškėje. Išfasavimas: 200g pakelis.
Grūdėta varškė:
1. Mūsų” Natūrali varškė – Jau eilę metų AB “Panevėžio pienas” džiugina pirkėjus skania grūdėta varške. Tai vienintelis šio produkto gamintojas Lietuvoje. Grūdėta varškė gaminama iš natūralių žaliavų, jos gamybai atrenkamas tik aukščiausios rūšies pienas. Varškė turtinga pilnaverčiais žmogaus organizmais būtinais baltymais, joje yra daug kalcio bei fosforo, taip pat polinesočiųjų riebiųjų rūgščių, kurių pats organizmas negamina. Švelnūs varškės grūdeliai, užpilti šviežia grietinėlė, idealiai tinka pusryčiams, o ir su karštomis bulvėmis labai skanu. Išfasavimas: 200g polipropileninis indelis.
2. “Mūsų” varškė su vaisių kokteiliu
Grūdėta varškė su vaisių kokteiliu skirta egzotikos mėgėjams – auksiniai vaisių gabalėliai suteikia varškei nepakartojamą skonį. Švelnūs varškės grūdeliai, šviežia grietinėlė bei tinkamai parinkti vaisių ir uogų priedai teikia grūdėtai varškei žavumą ir gaivumą. Išfasavimas: 200g polipropileninis indelis.

3. Mūsų” varškė su mėlynėmis. Išfasavimas: 200g polipropileninis indelis.
4. Mūsų” varškė su spanguolėmis. Išfasavimas: 200g polipropileninis indelis
5. Mūsų” varškė su braškėmis. Išfasavimas: 200g polipropileninis indelis
Varškės desertai:
1. Mūsų” desertas su braškėmis – Gaminamas iš varškės ir jogurto, pagardinamas įvairiais vaisių ir uogų džemais. Tai švelnus ir maistingas baltyminis pieno produktas su sumažintu laktozės kiekiu. Išfasavimas: 125g polistirolinis indelis.
2. Mūsų” desertas su persikais. Išfasavimas: 125g polistirolinis indelis.
3. Mūsų” desertas su vaisiais. Išfasavimas: 125g polistirolinis indelis.
Saldus sureliai:
1. “Rytas” sūrelis su razinomis – Varškės sūreliai “Rytas” turi mažesnį riebalų kiekį, jie pasižymi švelnia varškės masės konsistencija. Sūrelyje yra nemažai biologiškai aktyvių, lengvai įsisavinamų pilnaverčių baltymų – šių baltymų aminorūgščių derinys vienas iš pačių vertingiausių. Sūrelyje taip pat gausu įvairių biologiškai būtinų mineralinių medžiagų bei vitaminų: kalcio, magnio, kalio, fosforo, vitaminų A, B12. Ypatingai geras kalcio ir fosforo santykis, jie yra gerai pasisavinamos formos. Sūrelyje esančios mineralinės medžiagos bei vitaminai, ypač kalcis ir fosforas, yra labai reikalingi augančiam organizmui – kaulų formavimuisi, raumenų bei smegenų veiklai. Varškės sūrelis “Rytas” – sveikas ir natūralus produktas, jį mėgsta ir vaikai, ir suaugusieji. Šių sūrelių gamyb.ai naudojama pagal specialią technologiją pagaminta varškė, sumaišyta su cukrumi ir razinomis.
Produkto gamybai nenaudojami nei stabilizatoriai, nei konservantai. Išfasavimas: 100g pakelis
2. “Rytas” sūrelis su vanile.
3. „Mūsų” sūrelis su vanilinu
4. „Mūsų” sūrelis su abrikosais
5. „Mūsų” sūrelis su braškėmis
Glaistyti sureliai:
1. „Miau“ varškės sūrelis su kakava – Glaistyti varškės sūreliai – skanūs ir savo išvaizda gana patruklūs varškės produktai. Išfasavimas: 30 g polipropileno pakuotė.
2. „Miau“ varškės sūrelis su žemuogėmis . Išfasavimas: 30 g polipropileno pakuotė.
3. „Miau“ varškės sūrelis su bananais . Išfasavimas: 30 g polipropileno pakuotė.
4. “Nykštukas” varškės sūrelis su vanilinu. Išfasavimas: 45g polipropileno pakuotė.
5. “Nykštukas” varškės sūrelis su braškėmis. Išfasavimas: 45g polipropileno pakuotė.
6. “Nykštukas” varškės sūrelis su riešutais. Išfasavimas: 45g polipropileno pakuotė.
7. “Nykštukas” varškės sūrelis su kokosais. Išfasavimas: 45g polipropileno pakuotė.
8. “Nykštukas” šokoladinis migdolų skonio varškės sūrelis. Išfasavimas: 45g polipropileno pakuotė.
9. “Nykštukas” varškės sūrelis su triufelių įdaru. Išfasavimas: 45g polipropileno pakuotė.
10. “Nykštukas” varškės sūrelis su aviečių įdaru. Išfasavimas: 45g polipropileno pakuotė.
11. “Nykštukas” varškės sūrelis su egzotiškų vaisių įdaru. Išfasavimas: 45g polipropileno pakuotė.
12. “Mūsų” varškės sūrelis su vaisiniais žirneliais. Išfasavimas: 38g polipropileno plėvelė.
13. “Mūsų” varškės sūrelis su karameliniais žirneliais. Išfasavimas: 38g polipropileno plėvelė.

Varškės sūriai:
1. Liesas varškės sūris – Tradicinis lietuviškas sūris, vartojamas sumuštiniams tiek ryte, tiek vakare. Nepamainomas baltymų ir kalcio šaltinis įvairaus amžiaus žmonių mityboje. Išfasavimas: vakuumuoti polietileno maišeliai.
2. Saldus varškės sūris – Švelnaus skonio varškės sūris, vartojamas sumuštiniams tiek ryte, tiek vakare. Nepamainomas baltymų ir kalcio šaltinis įvairaus amžiaus žmonių mityboje. Išfasavimas: vakuumuoti polietileno maišeliai.
3. „Panevėžio“ varškės sūris. Išfasavimas: vakuumuoti polietileno maišeliai.
Fermentiniai suriai:
„Svalia“ Pelėsinis sūris “Lietuviškas Brie” – Fermentiniam sūriui būdinga aukšta biologinė ir maistinė vertė. Šie sūriai turi dietinių savybių, naudingų įvairaus amžiaus vartotojams, jie turtingi lengvai įsisavinamais baltymais ir riebalais. Riebalai yra svarbus riebaluose tirpių vitaminų A, D, E ir K šaltinis. Sūryje taip pat gausu B grupės vitaminų, mineralinių medžiagų.
Ledai vafliuose:
Valgomųjų ledų tėvynė – Kinija, kinų virėjai mokėjo juos pagaminti jau keletą tūkstantmečių prieš Kristų iš paprasčiausio sniego ir vaisių sulčių. Į Europą valgomieji ledai atkeliavo tik XIII amžiuje kartu su italų keliautoju Marku Polu, tiesa, iš pradžių jais gardžiuotis galėjo tik karaliai ir didikai. Šiandien mėgautis valgomaisiais ledais galime visi – jie gaminami pramoniniu būdu didelėse moderniose įmonėse.

Valgomieji ledai – vertingas, skanus ir vėsinantis pieno produktas, turintis aukštą maistinę vertę – leduose yra pakankamai daug baltymų, riebalų ir angliavandenių. Vienas pagrindinių ledų komponentų yra saldi, šviežia, kvepianti grietinėlė su daugybe riebaluose ištirpusių vitaminų, kurie ypatingai reikalingi augančiam organizmui. Juose yra ir žmogaus organizmui būtinų aminorūgščių, mineralinių medžiagų (kalcio, kalio, fosforo, magnio ir kt.). Suvalgyta ledų porcija puikiausiai pakeičia vaikų nelabai mėgiamą įprastą pieną. Ledų gamyboje naudojami ypač aukštos kokybės natūralūs skonio priedai: įvairūs vaisių džemai, riešutai, šokolado gaminiai. Mėgaukitės natūraliais AB “Panevėžio pienas” gaminamais valgomaisiais ledais!
1. Oktava DO vanilinis – Tai riebūs klasikinio skonio plombyro ledai. “Oktava” šeimos ledai kvepia pienu – jiems gaminti naudojama tik šviežia aukščiausios kokybės grietinėlė ir pienas. Vieneto tūris: 120ml.
2. Oktava RE šokoladinis – Vieneto tūris: 120ml.
3. Oktava MI karame.liniai.
4. Oktava FA su braškių uogiene.
5. Oktava SOL su mėlynių uogiene.
6. Oktava LA su uogiene.
7. Oktava SI su šokolado gabalukais.
8. Oktava DO su įdaru.
9. Oktava TWIST grietininiai tiramisu ledai.
10. Oktava TWIST grietininiai kapučino ledai.
11. Oktava TWIST su persikų ir pasiflorų uogiene .
12. Oktava TWIST su razinomis .
13. Oktava TWIST su įdaru .
14. Oktava TWIST su šokolado gabaliukais .
15. Braškiniai TUTTI FRUTTI.
16. Bananiniai TUTTI FRUTTI.
17. COOL vaniliniai ledai.
18. COOL karameliniai ledai.
19. COOL šokoladiniai ledai.

Ledai ant pagaliuko:
1. Oktava HIT su migdolais.
2. Oktava HIT biskvitinis.
3. Oktava SPLITT braškių ir bananų.
4. Oktava SPLITT apelsinų.
5. Oktava FRUIT persikų.
6. Oktava FRUIT apelsinų.
7. Oktava FRUIT braškių ir bananų.
8. Nykštukas.
Ledai šeimyninėse pakuotėse:
1. Oktava DO vanilinis.
2. Oktava RE šokoladinis.
3. Oktava MI karameliniai.
4. Oktava FA su braškėmis.
5. Oktava SOL su mėlynėmis.
6. Oktava LA su persikais.
7. Oktava SI biskvitinis.
8. Oktava DO su įdaru.
9. Oktava TWIST braškiniai .
10. Oktava TWIST vaisių įdaru .
11. Oktava TWIST šokoladiniai .
12. Nykštukas
13. COOL
Ledai visuomeniniam maitinimui:
1. Vanilinis plombyras – Tai riebūs klasikinio skonio plombyro ledai. Vieneto tūris: 5000ml. Pakuojama į plastikines dėžutes.
2. Karamelinis plombyras – Vieneto tūris: 5000ml.
3. Braškinis plombyras.
4. Bananinis plombyras – Riebūs plombyro ledai.
5. Vynuoginis plombyras.
6. Šokoladinis plombyras.

– naujienaIšvados
Kaip ir minėjome pradžioje, apžvelgėme asortimento analizę ir dabar jau žinome kas tai yra, ne tik teoriškai, bet galime sakyt kad ir praktiškai, nes įmonė kuria apžvelgėme, turi tikrai įspūdingą asortimentą. Įmonė turėdama tokį didelį asortimentą, gali laisvai laviruoti tarp rinkos vartotojų poreikių, nes šios įmonės gaminami produktai gali būti skirti tiek dviejų metų vaikams, tiek labai seniems žmonės, tiek besilaikantiems dietos, tiek norintiems priaugti vieną kitą kilogramą, taip pat sportuojantiems.
Kaip matome, šios įmonės produkcija yra labai sveika, turinti daugybe vitaminų, mineralinių medžiagų ir be to ši įmonę yra viena iš tų kuri naudoja naujausia technologiją „Baktocatch“. Ši technologija sunaikina 99,99% bakterijų, nesunaikindama vitaminų ir kitų vertingų maistinių medžiagų. Galime drąsiai teigti jog ši jungtinė įmone AB „Pieno žvaigždės“ yra viena didžiausiu lyderių gaminančių tokio pobūdžio produkciją Lietuvoje.
Taip pat sužinojome jog ši įmonė yra daugybės apdovanojimų savininkė, gavusi daugiausiai apdovanojimų už savo puikią produkciją. Ši įmonė per 2004-uosius metus ne tik išleido į rinką daugiausiai naujų produktų į rinką, bet ir buvo apdovanota kaip gaminanti pačią sveikiausią produkciją Lietuvoje, paremtą naujosios gamybos technologijomis.Literatūra
1. http://www.pienine.lt
2. Arvydas Pajuodis „Prekybos marketingas“, Vilnius 2002m.

Leave a Comment