tarptautinių krovinių vežimų kelių transportu organizavimas. Logistikos kursinis darbas

2251 0

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

VERSLO VADYBOS KATEDRA

Studijų programa: Logistikos vadyba

 

tarptautinių krovinių vežimų kelių transportu organizavimas

 

Darbą atliko:

LVI11-3 gr. Studentas:

Donatas Bagdonas

2016-01 – 07

 

Darbo vadovas:

Lekt. Loreta Venckevičė 2016-01-07

 

Klaipėda, 2016

Turinys

Įvadas 2

1.DARBO OBJEKTO, INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS ANALIZĖ 4

2.TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ VEŽIMŲ KELIŲ TRANSPORTU ORGANIZAVIMO TEORINĖ ANALIZĖ 5

2.1 Tarptautinių krovinių vežimo reikalavimai 5

2.2 Kelių transportas 8

2.3 Krovinių vežimo organizavimas 13

3. TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ VEŽIMŲ KELIŲ TRANSPORTU ORGANIZAVIMO PRAKTINĖ ANALIZĖ 14

3.1. „X“ Įmonės tarptautinių krovinių vežimo reikalavimai ir reglamentai. 14

3.2 „X“ Įmonės automobilių parkas 16

3.3. „X“ Įmonės tarptautinių krovinių vežimo maršrutai 18

Išvados ir pasiūlymai 24

Terminų ir sąvokų žoodynas 25

Literatūros sąrašas 26

 

Įvadas

 

Temos aktualumas: Šiandieniniame verslo pasaulyje akivaizdūs verslo globalizacijos reiškiniai, t.y. nacionalinis verslas tampa tarptautiniu . todėl ir verslo įmonių aprūpinimas bei pagamintos produkcijos pardavimas taip pat įgyja tarptautinį pobūdį. Didėjant Europos Bendrijos rinkai – Rytų ir Vidurio Europos verslo struktūroms tampant šios rinkos dalyvėmis, rinkoje sustiprėja konkurencija. Šioje konkurencinėje kovoje išliks tik tos verslo įmonės, kurios prisitaikys prie nuolat besikeičiančių rinkos sąlygų ir kurios sugebės greičiau nei konkurentai į ją patekti (Minalga R., 2004, p.5). Verslo įmonės dirba dinamiškoje aplinkoje, sukuriančioje įvairias koonfliktines situacijas, kurias reikia efektyviai ir greitai išsiaiškinti. Didelę šių situacijų dalį sudaro medžiagų, įvairių materialinių vertybių bei informacijos srautai, kuriuos būtina optimaliai planuoti, valdyti ir kontroliuoti, todėl į pagalbą verslo įmonėms ateina Logistika (Minalga R., 2001, p.20). Tarptautinių gamybos grandinių esmė –

gamybos kaštų mažinimas ir prekių konkurencingumo didinimas. Rezultatas, esamų rinkų išlaikymas ir naujų užėmimas, kartu didesnio pelno siekimas. Taigi kol tarptautinės gamybos grandinės neišnaudos visų savo galimybių, jos bus plėtojamos. (Paulauskas V., 2007,p.72). Kelių transportas yra labai svarbus kiekvienos įmonės logistikos sistemoje. Krovininiai automobiliai, pradedant nuo mažiausių lengvųjų-krovininių ir baigiant dideliais vilkikais su priekabomis ir puspriekabėmis, yra naudojami beveik visoms logistikos operacijoms ( Palšaitis M., 2010, p. 127).

Remiantis šaltiniais galima teigti, kad tarptautinių gamybos grandinių esmė, gamybos kaštų mažinimas ir prekių konkurencingumo didinimas. Todėl norint išnaudoti visas galimybes gerinant logistikos darbą, reikės tiksliai išstudijuoti krovinių gabenimo organizavimą ir ištirti krovininių automobilių privalumus, bei trūkumus.

Problematika: Kaip pagerinti tarptautinių krovinių pervežimus keliais?

Darbo objektas: Kelių transporto organizavimas

Darbo tikslas: Išanalizuoti tarptautinių logistikos įmonių kelių transporto organizavimą

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti tarptautinių krovinių veežimo reikalavimus.

Apibūdinti įmonės autobusų parką.

Išanalizuoti įmonės tarptautinius maršrutus.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, duomenų lyginamoji analizė, aprašomoji statistika, apibendrinimas.

DARBO OBJEKTO, INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS ANALIZĖ

 

Bendrovė tarptautinio logistikos verslo dalyvis ir lyderiaujanti logistikos kompanija Lietuvos rinkoje, – kryptingai ir stabiliai dirbant su Lietuvos ir užsienio klientais. Patikimumas yra užtarnautas nuosekliu, atsakingu darbu, tolygiu augimu ir plėtra. Palaiko ir sudaro operatyvius ir ilgalaikius bendradarbiaujančius santykius su esamais ir naujais klientais. Vertina užtarnautą abipusę pagarbą, kai klientai jaučiasi saugūs, ramūs ir užtikrinti profesionaliu krovinių pe

ervežimu. Vykdo minimalius, optimalius, maksimalius krovinių, pilnų, dalinių ir negabaritinių, – pervežimo ir muitinės procedūrų sprendimus.

Kompanijoje dirba profesionalūs logistikos ekspertai, kuriems keliami aukščiausi kvalifikacijos ir asmeninių savybių reikalavimai: Auštasis logistikos ir ekspedijavimo / verslo vadybos išsilavinimas, darbo patirtis, vykdoma kasmetinė profesinių žinių atestacija. Asmeninės savybės: patikimumas, konfidencialumo principų laikymasis, analitinio ir loginio mąstymo įgūdžiai, atidumas, staigi orientacinė reakcija, lankstumas sprendimų atžvilgiu, greitas darbo tempas, savarankiškumas ir iniciatyvumas planuojant, vykdant ir koordinuojant darbus, kruopštumas, atsakingumas, orientaciją į rezultatą

Bus analizuojama įmonės darbuotojų darbo metodikos dirbant su tarptautinių krovinių vežimo kelių transportu reikalavimais. Išsiaiškinsime kokios pagrindinės problemos atsiranda vykdant tokio tipo užsakymus. Mokslinės literatūros dėka išstudijuosime, kokie reikalavimai yra vykdomi Lietuvos ir užsienio šalių muitinių padaliniuose.

Kursiniame darbe remtasi: Paulausko V. (2007), Palšaičio R. (2010), Garalis A. (2003), Vasilis Vasiliauskas A. (2013) ir Minalga R. (2004, 2001). Šios literatūros dėka buvo analizuojami tarptautinių krovinių vežimo reikalavimai, kelių transporto organizavimas ir kelių transporto privalumai ir trūkumai.

Praktinė kursinio darbo dalis rengiama remiantis kokybine analize. Sudarytas anoniminis klausimų sąrašas ir pateiktas įmonės darbuotojams jiems aktualia tema.

 

TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ VEŽIMŲ KELIŲ TRANSPORTU ORGANIZAVIMO TEORINĖ ANALIZĖ

 

2.1 Tarptautinių krovinių vežimo reikalavimai

 

Tarptautinio verslo raida išplėtė verslo logistikos funkcijas ir logistikos uždavinių kompleksiškumą, atvesdamas ją į aukštesnį lygį – tarptautinę logistiką. Verslo raida sudarė prielaidas susiformuoti logistikos mokslui, o verslo tarptautinimas sąlygojo tarptautinės logistikos atsiradimą (Minalga R.

., 2004, p. 14).

Pagrindinės kelių transporto teisinės normos ir dokumentai.

Nuo 1986-09-29 ES šalyse galioja priimtas Europos Sąjungos Tarybos potvarkis EEB/Nr. 3820/85 dėl kai kurių kelių transporto taisyklių suderinimo. Jeigu kroviniai gabenami į trečiąją šalį arba iš jos arba iš vienos trečiosios šalies į kitą per kurią nors ES šalį, tai darbo laiko reguliavimo pagrindu turi būti Europos susitarimas dėl tarptautinio kelių transporto personalo darbo ( Minalga R., 2004, p. 120). Leidimai ir jų rūšys. Gabenti krovinius per Europos šalių teritoriją arba paskirties vietą, esančią bet kurioje šalyje, yra reikalingi leidimai. Leidimus išduoti gali ne tik atitinkamos nacionalinių valstybių žinybos, bet ir ES Taryba ir Europos transporto ministrų taryba. Šių institucijų išduotus leidimus reikia ratifikuoti kiekvienoje šalyje. Atskiros valstybės pasirašyti leidimų suteikimo tarpusavio susitarimus (Minalga R., 2004, p. 121).

Tarptautinis kelių transporto važtaraštis (CMR). Tarptautinis kelių transporto važtaraštis yra parengtas remiantis Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties Konvencija. Tai yra dokumentas, patvirtinantis krovinių vežimo sutartį. Tarptautinis važtaraštis įforminamas krovinio išsiuntimo vietoje ir lydi krovinį iki jo įteikimo gavėjui. Jis pirmiausia reglamentuoja visus vežėjo veiksmus gabenant krovinį ir jo atsakomybę. Važtaraštis rašomas trimis egzemplioriais, kuriuos pasirašo siuntėjas ir vežėjas. Pirmas važtaraščio egzempliorius perduodamas krovinio siuntėjui, antras lydi krovinį o trečias lieka pas vežėją. Krovinį lydintis egzempliorius kartu su kroviniu perduodamas krovinio gavėjui. Jeigu kr

rovinys pakraunamas į keletą transporto priemonių arba išskirstytas keliomis partijomis, siuntėjas arba vežėjas turi teisę pareikalauti surašyti važtaraštį kiekvienai pakrautai transporto priemonei arba kiekvienai krovinio partijai. Važtaraštyje turi būti nurodyti tokie duomenys:

Važtaraščio užpildymo vieta ir data;

Siuntėjo pavadinimas ir adresas;

Vežėjo pavadinimas ir adresas;

Krovinio paėmimo vieta ir data, bei jo pristatymo vieta;

Gavėjo pavadinimas ir adresas;

Krovinio rūšies nustatytas žymėjimas, jo įpakavimo būdas, o vežant pavojingus krovinius , pavojingumo klasė ir numeris;

Krovinio vietų skaičius, jų išdėstymo ypatumai ir numeris;

Krovinio bruto masė ar kitais matavimo vienetais išreikštas krovinio kiekis;

Su vežimu susiję mokėjimai.

Muitinės formalumams atlikti ir kitos reikiamos instrukcijos;

Nurodymas, kad vežama nepriklausomai nuo visų išlygų, remiantis CMR Konvencijos nuostatomis (Minalga R., 2004, p. 122).

Lietuvoje kelių transporto veikla yra licencijuojama. Licencijos išduodamos toms įmonėms, kurių pagrindinė veikla – transporto verslas. Lietuvoje išduodamos šių rūšių licencijos: vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, vežti keleivius vietiniais maršrutais, vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais, vežti keleivius tarptautiniais maršrutais, vežti krovinius vietiniais maršrutais, vežti krovinius tarptautiniais maršrutais ( Palšaitis R., 2010, p. 187 ).

Siekiant užtikrinti saugų krovinių vežimą ir keleivių vežimą, yra reglamentuojamas vairuotojų darbo ir poilsio režimas. Vairavimo laikas tarp dviejų kasdienio poilsio laikotarpių arba tarp kasdieninio poilsio laikotarpio ir kassavaitinio poilsio laikotarpio negali viršyti 9 val. Jis gali būti pratęstas iki 10 val. ne daugiau kaip du kartus p. . .

yra prekių srauto valdymas tarp kilmės vietos ir paskirties taško siekiant patenkinti klientų ar įmonės reikalavimus.

Logistika apima informacijos, transportavimo, atsargų, sandėliavimo, medžiagų tvarkymo ir pakavimo, ir dažnai saugumo integraciją. (E-terminai, [interaktyvus] [žiūrėta 2015-10-12]. Prieiga internetu < http://e-terminai.lt/ekonomika/logistika >)

Ekspeditorius asmuo, kuris ką nors išsiuntinėja, pvz.: prekes periodinius leidinius, korespondenciją. (Žodynas [interaktyvus], [žiūrėta 2015-10-12]. Prieiga internetu < http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/E/ekspeditorius  >)

Paskirstymo centras – tai santykinai nedidelį prekių asortimentą galintis priimti sandėlis, kuriame prekės priimamos, patikrinamos, sandėliuojamos, paskirstomos atsižvelgiant į tiekimo būtinumą, paruošiamos ir išsiunčiamos adresatams (Paulauskas V., 2007 p.160).

 

Literatūros sąrašas

E-terminai, [interaktyvus] [žiūrėta 2015-10-12]. Prieiga internetu < http://e-terminai.lt/ekonomika/logistika >).

Garalis A. Logistika. Bendrieji pagrindai. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2003.

Martinkus B., Neverauskas B., Sakalas A., Venskus R., Žilinskas V. Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas. Kaunas: Technologija, 2000.

Minalga R. Logistika. Vilnius, 2001

Minalga R. Tarptautinė Logistika. Vilnius, 2004.

Palšaitis R. Logistikos vadybos pagrindai. Vilnius: Technika, 2006.

Palšaitis R. Šiuolaikinė logistika. Vilnius, 2010.

Paulauskas V. Logistika. Klaipėda. Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.

Vaitiekus A., Mauricienė I. Baigiamųjų ir kursinių darbų rengimo metodika. Klaipėda 2014.

Vasilis Vasiliauskas A. Krovinių vežimo technologijos. Klaipėda, 2013.

Žodynas [interaktyvus], [žiūrėta 2015-10-12]. Prieiga internetu < http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/S/sandelis >

 

Join the Conversation